Indholdet af bogen

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Indholdet af bogen

  Sidenummer
Forord 1
l. Guddommen og guddommelighed 2
ll. Gud 3
III. Den første kilde og center 4
IV. Univers virkelighed. 6
V. Personligheds virkeligheder 8
VI. Energi og mønster 9
VII. Det højeste væsen 10
Vlll. Gud den syvfoldige 11
IX. Gud den ultimative 12
X. Gud den absolutte 13
XI. De tre absolutter 13
XII. Treenighederne 15

DEL I Kapitel det Centrale og Superuniverserne

  Sidenummer
1. Den Universelle Fader 21
1. Faderens navn 22
2. Virkelighedens gud 23
3. Gud er en universel ånd 25
4. Mysteriet gud 26
5. Den universelle faders personlighed 27
6. Personlighed i universet 29
7. Personlighedsbegrebets åndelige værdi 31
2. Guds Væsen 33
1. Guds infinitet 33
2. Faderens evige fuldkommenhed 35
3. Ret og retfærdighed 36
4. Den guddommelige nåde 38
5. Guds kærlighed 38
6. Guds godhed 40
7. Guddommelig sandhed og skønhed 42
3. Guds Egenskaber 44
1. Guds allestedsnærværelse 44
2. Guds uendelige kraft 46
3. Guds universelle kundskab 48
4. Guds grænseløshed 49
5. Faderens overordnede styring 50
6. Faderens overhøjhed 52
4. Guds Forhold Til Universet 54
1. Faderens holdning til universet 54
2. Gud og naturen 56
3. Guds uforanderlig karakter 57
4. Guds virkeliggørelse 58
5. Fejlagtige idéer om gud 59
5. Guds Forhold Til Individet 62
1. Vejen til gud 62
2. Tilstedeværelsen af gud 64
3. Sand tilbedelse 65
4. Gud i religion 66
5. Bevidstheden om gud 68
6. Personlighedens gud 70
6. Den Evige Søn 73
1. Den evige søns identitet 73
2. Den evige søns natur 74
3. Faderens kærligheds tjeneste 75
4. Den evige søns egenskaber 76
5. Den evige søns begrænsninger 77
6. Åndesindet 78
7. Den evige søns personlighed 79
8. Forståelsen af den evige søn 79
7. Den Evige Søns Forhold Til Universet 81
1. Åndetyngdekraftens kredsløb 81
2. Den evige søns administration 83
3. Den evige søns forhold til individet 84
4. Den guddommelige perfektions plan 85
5. Overdragelsesånden 86
6. Guds paradissønner 87
7. Faders højeste åbenbaring 88
8. Den Uendelige Ånd 90
1. Handlingens gud 90
2. Den uendelige ånds natur 92
3. Åndens forhold til faderen og sønnen 93
4. Ånden af guddommelig tjeneste 94
5. Guds tilstedeværelse 95
6. Den uendelige ånds personlighed 96
9. Den Uendelige Ånds Forhold Til Universet 98
1. Den tredje kilde og centers egenskaber 98
2. Den allestedsnærværende ånd 100
3. Den universelle manipulator 101
4. Det absolutte sind 102
5. Sindets tjeneste 102
6. Sindets tyngdekrafts kredsløb 103
7. Universets refleksionsevne 105
8. Den uendelige ånds personligheder 105
10. Paradisets Treenighed 108
1. Den første kilde og centers selvdistribution 108
2. Guddoms personalisering 109
3. De tre guddoms personer 110
4. Guddommens treenigheds forening 112
5. Treenighedens funktioner 113
6. Treenighedens stationære sønner 114
7. Højestehedens overkontrol 115
8. Treenigheden udover det finite 116
11. Den Evige Paradisøen 118
1. Den guddommelige bolig 118
2. Øens evige natur 119
3. Øvre paradis 120
4. Perifere paradis 121
5. Nedre paradis 122
6. Rummets respiration 123
7. Paradisets rumfunktioner 124
8. Paradis tyngdekraft 125
9. Det unikke paradis 126
12. Universernes Univers 128
1. Mesteruniversets rumniveauer 128
2. Den egenskabsløse absoluttets domæner 130
3. Universel tyngdekraft 131
4. Rum og bevægelse 133
5. Rum og tid 134
6. Universel overkontrol 135
7. Delen og helheden 137
8. Materie, sind og ånd 139
9. Personlige realiteter 141
13. Paradisets Hellige Sfærer 143
1. Faderens syv hellige verdener 144
2. Forholdet mellem faderens verdener 147
3. Den evige søns hellige verdener 149
4. Den uendelige ånds verdener 149
14. Det Centrale Og Guddommelige Univers 152
1. Paradis-havona systemet 152
2. Havonas forfatning 154
3. Havona verdnerne 155
4. Central universets skabninger 156
5. Livet i havona 158
6. Central universets formål 160
15. De Syv Superuniverser 164
1. Superuniversets rumniveau 164
2. Superuniversernes organisation 165
3. Superuniverset orvonton 167
4. Stjernetåger - universernes forfædre 169
5. Oprindelsen af rumlegemerne 170
6. Rummets sfærer 172
7. De arkitektoniske sfærer 174
8. Kontrol og regulering af energi 175
9. Superuniversernes kredsløb 176
10. Superuniversets herskere 178
11. Den rådgivende forsamling 179
12. De højeste domstole 180
13. Sektorregeringerne 181
14. De syv superuniversers formål 181
16. De Syv Mesterånder 184
1. Forholdet til den treenig guddom 185
2. Forholdet til den uendelige ånd 185
3. Mesteråndernes identitet og forskellighed 186
4. Mesteråndernes egenskaber og funktioner 189
5. Forhold til skabte væsener 190
6. Det kosmiske sind 191
7. Moral, dyd og personlighed 192
8. Urantiapersonlighed 194
9. Menneskebevidsthedens realitet 195
17. De Syv Højeste Åndegrupper 197
1. De syv højeste udøvere 198
2. Majeston - lederen for afspejlingen 199
3. De afspejlende ånder 200
4. De afspejlende billedhjælpere 202
5. Kredsløbenes syv ånder 202
6. Lokaluniversernes skabende ånder 203
7. De bistående sindsånder 205
8. De højeste ånders funktioner 205
18. De Højeste Treenighedspersonligheder 207
1. Højestehedens treenigedede hemmeligheder 207
2. Dagenes evige 208
3. Dagenes ældste 209
4. Dagenes fuldkomne. 210
5. Dagenes yngste. 211
6. Dagenes forenede. 212
7. Dagenes trofaste. 213
19. De Koordinerede Væsener Med Treenighedsoprindelse 214
1. Treenighedens undervisende sønner 214
2. Visdommens fuldkomne 215
3. De guddommelige rådgivere 216
4. Universelle censorer 217
5. Inspirerende treenighedsånder 219
6. Havona indfødte 221
7. Borgere i paradiset 222
20. Guds Paradissønner 223
1. Guds nedstigende sønner 223
2. Administratorsønnerne 224
3. Juridiske processer 226
4. Administrations opgaver 226
5. Overdragelsen af guds paradissønner 227
6. Den dødelige overdragelses karriere 228
7. Treenighedens undervisende sønner 230
8. Daynalernes tjeneste i lokaluniverserne 231
9. Daynalernes planetariske tjeneste 231
10. Paradissønnernes forenede tjeneste 232
21. Paradisets Skabersønner 234
1. Skabersønnernes oprindelse og natur 234
2. Lokaluniversernes skabere 235
3. Lokaluniversernes suverænitet 237
4. Mikaelernes overdragelser 239
5. Mestersønnernes forhold til universet 240
6. Mester mikaelernes skæbner 241
22. Guds Treenigede Sønner 243
1. De af treenigheden omfavnede sønner 243
2. De mægtige budbringere 245
3. De med stor autoritet 246
4. De uden navn og nummer 246
5. De treenigede vogtere 247
6. De treenigede ambassadører 248
7. Treenighedsgørelse teknik 249
8. de af de skabte treenigede sønner 251
9. de himmelske beskyttere 252
10. de høje sønners assistenter 253
23. De Enlige Budbringere 256
1. De enlige budbringers natur og oprindelse 256
2. De enlige budbringers opgave 257
3. De enlige budbringers tjenester i tid og rum 260
4. De enlige budbringers specielle tjeneste 262
24. Den Uendelige Ånds Højere Personligheder 264
1. Universets kredsløbs vejledere 265
2. Folketællingens ledere 266
3. Den uendeliges ånds personlige assistenter 268
4. De tilknyttede inspektører 268
5. De forordnede vagter 268
6. De gradueredes vejledere 269
7. Oprindelsen af de gradueredes vejledere 270
25. Rummets Budbringerskarer 273
1. Havona servitalerne 273
2. De universelle mæglere 275
3. Mæglernes vidtrækkende tjeneste 276
4. Tekniske rådgivere 279
5. Vogterne af paradisets registre 281
6. De himmelske registratorer 281
7. Morontialedsagerne 282
8. Paradisledsagerne 283
26. Centraluniversets Tjenende Ånder 285
1. De tjenende ånder 285
2. De mægtige supernafer 286
3. Tredje gradens supernafer 288
4. Anden gradens supernafer 289
5. Pilgrimmenes hjælpere 291
6. Højestehedens vejledere 292
7. Treenighedens vejledere 292
8. Sønfinderne 293
9. Faderens vejledere 294
10. Rådgiverne og konsulenterne 295
11. Hvilens fuldbyrder 296
27. Første Gradens Supernafer Og Deres Virke 298
1. Hvilens iværksættere 299
2. Opgavecheferne 300
3. Etikettens fortolkere 300
4. Etikettelederne 301
5. Videns vogtere 301
6. Filosofiens mestre 302
7. Gudsdyrkelseslederne 303
28. De Tjenende Ånder I Superuniverserne 306
1. Tertiaferne 306
2. Omniaferne 307
3. Sekonaferne 307
4. Første gradens sekonafer 307
5. Anden gradens sekonafer 310
6. Tredje gradens sekonafer 313
7. Sekonafernes tjeneste 317
29. Styrkelederne I Universet 319
1. De syv højeste styrkeledere 320
2. De højeste styrkecentrer 320
3. Styrkecentrenes domæne 322
4. De ledende fysiske overvågere 324
5. De ledende kraftorganisatorer 329
30. Personligheder I Storuniverset 330
1. Paradisets klassifikation af levende væsener 330
2. Personlighedsregistret i uversa 334
3. Æreskolonierne 338
4. De opstigende dødelige 340
31. Finalitkorpset 345
1. De indfødte havonaer 346
2. Tyngdekraftsbudbringerne 346
3. Forherligede dødelige 347
4. Adopterede serafer 348
5. Forherligede materielle sønner 349
6. Forherligede mellemvæsener 349
7. Lysets evangelister 349
8. Transcendentalerne 350
9. Mesteruniversets arkitekter 351
10. Det ultimative eventyr 352

DEL II Lokaluniverset

  Sidenummer
32. Evolutionen Af Lokaluniverser 357
1. Universernes fysiske fremkomst 357
2. Organiseringen af universet 358
3. Evolutionens idé 360
4. Guds forhold til et lokalunivers 362
5. Det evige og gudommelige formål 364
33. Administrationen Af Lokaluniverset 366
1. Mikael fra nebadon 366
2. Den suveræne af nebadon 367
3. Universets søn og ånd 368
4. Gabriel — den ledende udøver 369
5. Treenighedens ambassadører 370
6. Almindelig administration 371
7. Nebadons domstole 372
8. De lovgivende og udøvende funktioner 373
34. Lokaluniversets Moderånd 374
1. Personaliseringen af den skabende ånd 374
2. Den guddommelige ministers væsen 375
3. Sønnen og ånden i tid og rum 376
4. Kredsløbene i lokaluniverset 377
5. Åndens tjeneste 379
6. Ånden i mennesket 380
7. Ånden og kødet 382
35. Guds Sønner I Lokaluniverset 384
1. Fader melkisedek 384
2. Melkisedeksønnerne 385
3. Melkisedekverdnerne 387
4. Melkisedekernes specialopgaver 388
5. Vorondadeksønnerne 389
6. Konstellationsfædrene 390
7. Vorondadek verdnerne 391
8. Lanonandeksønnerne 392
9. Lanonandekherskerne 393
10. Lanonandekverdnerne 394
36. Livsbærerne 396
1. Livsbærernes oprindelse og væsen 396
2. Livsbærernes verdner 397
3. Livets overflyttelse 399
4. Melkisedeklivsbærerne 400
5. De syv bistående sindsånder 401
6. Levende kræfter 403
37. Lokaluniversets Personligheder 406
1. Univershjælperne 406
2. De lysende aftenstjerner 407
3. Ærkeenglene 408
4. Assistenterne til de allerhøjeste 409
5. Høje kommissionærer 410
6. Himmelske tilsynsførende 412
7. Mansoniaverdens lærere 413
8. Højere åndeklasser med forordning 413
9. Lokaluniversets permanente borgere 414
10. Andre grupper i lokaluniverset 416
38. Lokaluniversets Tjenende Ånder 418
1. Serafernes oprindelse 418
2. Englenes væsen 419
3. Uåbenbarede engle 420
4. Serafernes verden 420
5. Serafernes uddannelse 420
6. Serafernes organisation 421
7. Keruber og sanober 422
8. Kerubernes og sanobernes evolution 423
9. Mellemvæsenerne 424
39. De Serafiske Hærskarer 426
1. Højeste serafer 427
2. Højere serafer 429
3. Vejledende serafer 432
4. Forvaltningsseraferne 434
5. Planetariske hjælpere 436
6. Overgangs ministrene 439
7. Fremtidens serafer 440
8. Serafernes skæbne 440
9. Fuldendelsens serafiske korps 441
40. Guds Opstigende Sønner 443
1. Evolutionære serafer 443
2. Opstigende materielle sønner 444
3. Overførte mellemvæsener 444
4. Personaliserede rettere 444
5. De dødelige i tid og rum 445
6. Guds sønner gennem troen 447
7. Faderfusionerede dødelige 448
8. Sønfusionerede dødelige. 449
9. Åndsfusionerede dødelige. 450
10. Opstigendes skæbner 452
41. Lokaluniversets Fysiske Aspekter 455
1. Nebadons styrkecentre 455
2. De fysiske kontrollere i satania 456
3. Vores stjernekompagnoner 458
4. Solenes tæthed 459
5. Solstrålingen 460
6. Kalcium - vandreren i rummet 461
7. Solenergiens oprindelse 463
8. Solenergiens reaktioner 464
9. Solenes stabilitet 465
10. De beboede verdners oprindelse 465
42. Energi - Sind Og Materie 467
1. Paradisets krafter og energier 467
2. De universelle ikke-åndelige energisystemer
(fysiske energier)
469
3. Klassificeringen af materie 471
4. Forvandlingerne af energi og materie 472
5. Den bølgeformede energis manifestationer 474
6. ultimatoner, elektroner og atomer 476
7. Atomisk materie 477
8. Atomets kohæsion 478
9. Naturfilosofi 479
10. Universelle ikke-åndelige energisystemer
(materielle sindssystemer)
480
11. Universets mekanismer 481
12. Mønster og form - sindets dominans 483
43. Konstellationerne 485
1. Konstellationens hovedkvarter 485
2. Konstellationens regering 487
3. De højeste i norlatiadek 488
4. Forsamlingsbjerget - dagenes trofaste 489
5. Edentiafædrene siden lucifers oprør 490
6. Guds haver 492
7. Univitatianerne 493
8. Edentias uddannelsesverdner 493
9. Statsborgerskab på edentia 495
44. De Himmelske Håndværkere 497
1. De himmelske musikere 499
2. De himmelske gengivere 500
3. De guddommelige bygmestre 501
4. Tankeoptagerne 503
5. Energibehandlerne 504
6. Formgiverne og forskønnerne 506
7. Harmoniarbejderne 507
8. De dødeliges stræben og morontiafremgange 507
45. Administrationen Af Lokalsystemet 509
1. Overgangskulturens verdner 509
2. System suveræne 511
3. Systemregeringen 512
4. De fireogtyve rådgivere 513
5. De materielle sønner 514
6. Adamernes uddannelse af de opstigende 515
7. Melkisedekernes skoler 517
46. Lokalsystemets Hovedkvarterer 519
1. Jerusems fysiske aspekter 519
2. Jerusems fysiske træk 520
3. Jerusems informationsudsendelser 522
4. Beboelses- og administrationsområder. 522
5. Jerusems cirkler 523
6. De udøvende- og administrative kvadrater 527
7. Rektanglerne - spornagierne 527
8. Trekanterne i jerusem 528
47. De Syv Mansoniaverdner 530
1. Finaliternes verden 530
2. Prøvetidsbørnehjemmet 531
3. Den første mansoniaverden 532
4. Den anden mansoniaverden 534
5. Den tredje mansoniaverden 535
6. Den fjerde mansoniaverden 536
7. Den femte mansoniaverden 537
8. Den sjette mansoniaverden 537
9. Den syvende mansoniaverden 538
10. Statsborgerskab i jerusem 539
48. Morontialivet 541
1. Morontiamaterialer 541
2. Morontiastyrkens vejledere 542
3. Morontialedsagerne 545
4. Omvekslingslederne 547
5. Mansoniaverdens lærere 550
6. Morontiaverdens serafer - overgangsministre 551
7. Morontia mota 556
8. Morontiafremadskriderne 557
49. De Beboede Verdner 559
1. Det planetariske liv 559
2. De planetariske fysiske typer 560
3. Verdnerne for dem som ikke ånder 563
4. De evolutionære viljevæsener 564
5. De planetariske serier af dødelige 565
6. Frigørelsen fra jordelivet 568
50. De Planetariske Prinser 572
1. Prinsernes opgave 572
2. Planetarisk administration 573
3. Prinsens legemliggjorte stab 574
4. Planetens hovedkvarter og skoler 575
5. Civilisationens fremadskridelse 576
6. Den planetariske kultur 578
7. Belønningen for isolering 578
51. De Planetariske Adamer 580
1. Guds materielle sønners oprindelse og væsen 580
2. Overføringen af de planetariske adamer 582
3. Adamernes missioner 582
4. De seks evolutionære racer 584
5. Racesammenlægningen - overdragelsen af det adamiske blod 585
6. Edens regime 586
7. Forenet administration 587
52. De Dødeliges Planetariske Epoker 589
1. Det primitive menneske 589
2. Mennesket efter planetprinsen 591
3. Mennesket efter adam 592
4. Mennesket efter administratorsønnen 594
5. Mennesket efter overdragelsens søn 595
6. Tiden efter overdragelsens søn på urantia 597
7. Mennesket efter den undervisende søn 598
53. Lucifers Oprør 601
1. Lederne af oprøret 601
2. Årsagerne til oprøret 602
3. Lucifers manifest 603
4. Oprøret bryder ud 604
5. Konfliktens art 605
6. En loyal serafkommandør 606
7. Oprørets historie 607
8. Menneskesønnen på urantia 609
9. Oprørets nuværende status 610
54. Problemmer I Forbindelse Med Lucifers Oprør 613
1. Sand og falsk frihed 613
2. Tyveri af friheden 614
3. Forsinkelse af retfærdighed 615
4. Barmhjertighedens forsinkelsen 615
5. Visdom med forsinkelse 617
6. Kærligheden sejrer 618
55. Lysets Og Livets Sfærer 621
1. Morontiatemplet 622
2. Død og overførsel 623
3. De gyldne tidsaldre 624
4. Administrative justeringer 626
5. Den materielle udviklings højdepunkt 629
6. Den individuelle dødelig 630
7. Det første eller planetariske stadiet 631
8. Det andet eller systemstadiet 632
9. Det tredje eller konstellationsstadiet 633
10. Det fjerde eller lokaluniversets stadiet 634
11. De mindre og større sektorer stadier 635
12. Det syvende eller superunivers stadiet 636
56. Universel Enhed 637
1. Fysisk koordinering 637
2. Intellektuel enhed 638
3. Åndelig forening 639
4. Personlighedens forening 639
5. Guddommens enhed 640
6. Den evolutionære guddoms forening 641
7. Universelle evolutionære eftervirkninger 642
8. Den højeste forener 643
9. Universel absolut enhed 644
10. Sandhed, skønhed og godhed 646

DEL III Urantias Historie

  Sidenummer
57. Urantias Oprindelse 651
1. Andronover tågen 651
2. Det første stjernetåge stadium 652
3. Det andet stjernetåge stadium 653
4. Det tredje og fjerde stadie 654
5. Oprindelsen af monmatia — urantias solsystem 655
6. Solsystemstadiet — planetdannelsernes æra 657
7. Den meteoriske æra — den vulkanske tidsalder
den primitive planetariske atmosfære
658
8. Jordskorpens stabilisering
jordskælvenes tidsalder
verdenshavet og det første kontinent
660
58. Livets Tilblivelse På Urantia 664
1. Forudsætningerne for fysik liv 664
2. Urantias atmosfære 665
3. Miljøet i rummet 666
4. Livets begyndende æra 667
5. Kontinentaldriften 668
6. Overgangsperioden 669
7. Den geologiske historie bog 670
59. Marine Livets Æra På Urantia 672
1. Det første marine liv på lavt vand
trilobitternes tidsalder
673
2. Det første kontinentale oversvømmelsesstadie
de hvirvelløse dyrs tidsalder
674
3. Den anden store oversvømmelsesstadie
koralperioden - brachipodernes tidsalder
676
4. Det store landhævningsstadie
perioden for planteliv på land - fiskenes tidsalder
678
5. Jordskorpens forskydningsstadium -
bregneskovens kuldannelsesperiode
frøernes tidsalder
680
6. Det klimatiske overgangsstadiet - frøplanternes periode
de biologiske prøvelsernes tidsalder
682
60. Urantia I Den Tidlige Landbaserede Livets Æra 685
1. Den tidlige krybdyrs tidsalder 685
Denne periode som varede i femogtyve millioner år, er kendt under navnet trias. 687
3. Kridtstadiet
blomsterplanternes periode -
fuglenes tidsalder
688
4. Kridttidens afslutning 691
61. Pattedyrenes Æra På Urantia 693
1. Kontinentets nye landstadium
de første pattedyrs tidsalder
693
2. Det senere oversvømmelsesstadiet
de højere udviklede pattedyrs tidsalder
694
3. De nuværende bjerges stadium
elefanten og hestens tidsalder
696
4. Kontinenternes seneste hævningsstadiet
pattedyrernes sidste store migration
698
5. Den første istid 699
6. Det primitive menneske i istiden 700
7. Fortsættelsen af istiden 700
62. Urmenneskets Første Racer 703
1. De første typer af lemurer 703
2. De præ-menneskelige pattedyr 703
3. Mellemliggende pattedyr 704
4. Primaterne 706
5. De første mennesker 707
6. Menneskesindets evolution 709
7. Anerkendelse af en beboet verden 709
63. Den Første Menneskefamilie 711
1. Andon og fonta 711
2. Tvillingernes flugt 712
3. Andons familie 713
4. De andoniske klaner 713
5. Spredningen af andoniterne 715
6. Onagar - den første sandhedslærer 715
7. Andon og fontas overlevelse 717
64. De Evolutionære Farvede Racer 718
1. De andoniske urbefolkninger 718
2. Foxhall-folket 719
3. Badonans stammer 720
4. Neandertal racerne 720
5. De farvede racers oprindelse 722
6. De seks sangikracer på urantia 722
7. De farvede racers spredning 726
65. Overvågningen Af Evolutionen 730
1. Livsbærernes funktioner 730
2. Det evolutionære panorama 731
3. Fremmelse af evolutionen 733
4. Urantia eventyret 734
5. Livsevolutionens omskiftelser 736
6. Livets evolutionære fremgangsmåde 737
7. Evolutionære sindsniveauer 738
8. Evolutionen i tid og rum 739
66. Urantias Planetprins 741
1. Prins caligastia 741
2. Prinsens personale 742
3. Dalamatia - prinsens by 743
4. De et hundredes første tider 743
5. De hundredes organisation 745
6. Prinsens regeringstid 749
7. Livet i dalamatia 750
8. Caligastias ulykke 752
67. Det Planetariske Oprør 754
1. Caligastias forræderi 754
2. Oprøret bryder ud 755
3. De syv afgørende år 756
4. Caligastias et hundrede efter oprøret 757
5. Øjeblikkelig virkning af oprøret 758
6. Van - den standhaftige 759
7. Dybtgående konsekvenser af synd 760
8. Oprørets menneskehelt 761
68. Civilisationens Begyndelse 763
1. Socialisering som en beskyttelsesforanstaltning 763
2. Faktorer i social udvikling 764
3. Samfundsfremmende virkning af frygt for spøgelser 766
4. Skikkenes udvikling 767
5. Arealanvendelse - opretholdelsens kunst 768
6. Kulturens udvikling 769
69. Primitive Menneskelige Institutioner 772
1. Menneskets grundlæggende institutioner 772
2. Industriens begyndelse 773
3. Arbejdskraftens specialisering 773
4. Begyndelse af handels udveksling 775
5. Begyndelsen af kapital 775
6. Ild i forhold til civilisationen 777
7. Udnyttelse af dyr 778
8. Slaveriet som en faktor i civilisationen 778
9. Privat egendom 780
70. Udviklingen Af Den Menneskelige Regering 783
1. Krigens tilblivelse 783
2. Den samfundsmæssige værdi af krig 785
3. Menneskets første sammenslutninger 787
4. Klaner og stammer 788
5. Statsstyrets første stadier 788
6. Monarkisk regeringsform 789
7. Primitive klubber og hemmelige selvskaber 790
8. Samfundets klasser 792
9. Menneske rettigheder 793
10. Rettens udvikling 794
11. Love og domstole 796
12. Regeringsmagtens fordelning 797
71. Statens Udvikling 800
1. Den embryoniske stat 800
2. Udviklingen af den representative regering 801
3. Statens idealer 803
4. Progressiv civilisation 804
5. Konkurrencens udvikling 805
6. Profitmotivet 805
7. Uddannelse 806
8. Statdannelsens karakter 806
72. Regeringen På En Naboplanet 808
1. Den kontinentale nation 808
2. Politisk organisation 809
3. Hjemmelivet 811
4. Uddannelsessystemet 812
5. Erhvervslivets organisation 813
6. Alderdomsforsikring 814
7. Beskatning 815
8. Specielhøjskolerne 816
9. Planen for almindelige valgret 817
10. Behandlingen af kriminelle 818
11. Det militære beredskab 818
12. De øvrige nationer 819
73. Edens Have 821
1. Noditerne og amadoniterne 821
2. Planlægningen af haven 822
3. Havens placering 823
4. Etableringen af haven 823
5. Havehjemmet 824
6. Livets træ 825
7. Edens skæbne 826
74. Adam Og Eva 828
1. Adam og eva i jerusem 828
2. Adam og evas ankomst 829
3. Adam og eva lærer mere om planeten 830
4. Den første omvæltning 832
5. Adams administration 833
6. Adams og evas hjemmeliv 834
7. Livet i haven 835
8. Skabeelseslegenden 836
75. Adams Og Evas Misligeholdelse 839
1. Urantias problem 839
2. Caligastias intrige 840
3. Eva udsættes for fristelsen 841
4. Indsigten om misligholdelse 842
5. Konsekvenserne af misligholdelsen 843
6. Adam og eva forlader haven 844
7. Adams og evas degradering 845
8. Det såkaldte syndefald 845
76. Den Anden Have 847
1. Edeniterne ankommer til mesopotamien 847
2. Kain og abel 848
3. Livet i mesopotamien 849
4. Den violette race 850
5. Adams og evas død 851
6. Adams og evas overlevelse 853
77. Mellemvæsenerne 855
1. Første gradens mellemvæsener 855
2. Noditracen 856
3. Babels tårnet 858
4. Noditernes civilisationscentre 859
5. Adamsson og ratta 861
6. Anden gradens mellemvæsener 862
7. De oprørske mellemvæsener 863
8. De forenede mellemvæsener 864
9. Urantias permanente borgere 865
78. Den Violette Race Efter Adams Dage 868
1. Racernes og kulturernes fordeling 868
2. Adamiterne i den anden have 869
3. Adamiternes tidlige spredning 870
4. Anditerne 871
5. Anditernes vandringer 872
6. Anditernes sidste udvandringer 873
7. Oversvømmelserne i mesopotamien 874
8. Sumererne — de sidste anditere 875
79. Anditernes Udbredelse I Østen 878
1. Anditerne i turkestan 878
2. Anditernes erobring af indien 879
3. Dravidafolkets indien 881
4. Ariernes invasion af indien 882
5. De røde mennesker og de gule mennesker 883
6. Den kinesiske civilisationens begyndelse 884
7. Anditerne ankommer til kina 886
8. Den senere kinesiske civilisation 887
80. Anditernes Udbredelse I Vesten 889
1. Adamiterne ankommer til europa 889
2. Forandringer i klimaet og geologi 890
3. Cro-magnons blå mennesker 891
4. Anditernes invasioner i europa 892
5. Anditernes erobring af nordeuropa 893
6. Anditerne langs nilen 894
7. Anditerne på øerne i middelhavet 895
8. Andoniterne ved donau 896
9. De tre hvide racer 897
81. Nutidens Civilisations Udvikling 900
1. Civilisationens vugge 900
2. Civilisationens værktøj 901
3. Byer, håndværk og handel 903
4. De blandede racer 904
5. Kultursamfundet 905
6. Civilisationens opretholdelse 906
82. Ægteskabets Udvikling 913
1. Parringsinstinktet 913
2. De restriktive tabuer 914
3. De tidligste ægteskabsskikke 915
4. Ægteskab under ejendomsbestemmelserne 917
5. Endogami og exogami 918
6. Raceblandingerne 919
83. Ægteskabsinstitutionen 922
1. Ægteskabet som en samfundsinstitution 922
2. Frieri og forlovelse 923
3. Køb og medgift 923
4. Bryllupsceremonien 924
5. Flere ægteskaber 925
6. Ægte monogami - parægteskab 927
7. Opløsning af ægteskabet 928
8. Idealiseringen af ægteskabet 929
84. Ægteskab Og Familieliv 931
1. Primitive parforhold 931
2. Den tidlige moderfamilie 932
3. Den faderdominerede familie 933
4. Kvindens stillning i det tidlige samfund 935
5. Kvindens stilling under de udviklende skikke 936
6. Partnerskab mellem mand og kvinde 938
7. Familielivets ideal 939
8. Farerne ved selvtilfredsstillelse 942
85. Tilbedelsens Oprindelse 944
1. Tilbedelse af sten og bakker 944
2. Tilbedelse af planter og træer 945
3. Tilbedelse af dyr 946
4. Tilbedelse af naturelementer 946
5. Tilbedelsen af himmellegemer 947
6. Tilbedelse af mennesket 948
7. Tilbedelse og visdommens sindsånder 948
86. Religionens Tidligste Udvikling 950
1. Chance: held og uheld 950
2. Personaliseringen af chancen 951
3. Døden - den uforklarlige 952
4. Opfattelsen af død og overlevelse 952
5. Opfattelsen om spøgelse og sjælen 953
6. Spøgelse-ånd miljø 955
7. Den primitive religions funktion 956
87. Spøgelseskulterne 958
1. Frygten for spøgelser 958
2. Spøgelsernes formildelse 959
3. Tilbedelse af forfædrene 960
4. Gode og onde åndespøgelser 961
5. Den udviklende spøgelseskult 962
6. Tvang og exorcisme 963
7. Kultismens natur 965
88. Feticher, Amuletter Og Magi 967
1. Troen på feticher 967
2. Fetichens udvikling 968
3. Totemisme 970
4. Magi 970
5. Magiske amuletter 971
6. Udøvelse af magi 972
89. Synd, Offer Og Forsoning 974
1. Tabuet 974
2. Begrebet om synd 975
3. Afkald og ydmygelse 976
4. Oprindelsen af ofring 977
5. Ofringer og kannibalisme 978
6. Menneskeofringens udvikling 980
7. Modifikationer af menneskeofringer 981
8. Forløsning og pagter 982
9. Ofre og sakramenter 983
10. Syndernes forladelse 984
90. Shamanisme — Medicinmænd Og Præster 986
1. De første shamanere — medicinmændene 986
2. Shamanistiske skikke og anvendelse 987
3. Shamanismens teori om sygdom og død 989
4. Shamanernes lægekunst 990
5. Præster og ritualer 992
91. Bønnens Udvikling 994
1. Primitive bønner 994
2. Bønnen under udvikling 995
3. Bøn og alter ego 996
4. Etisk bøn 997
5. Bønnens sociale eftervirkninger 998
6. Bønnens virkningsområde 999
7. Mystik, ekstase og inspiration 1000
8. Bøn som en personlig oplevelse 1001
9. Vilkår for effektiv bøn 1002
92. Religionens Senere Udvikling 1003
1. Religionens evolutionære karakter 1003
2. Religionen og skikkene 1004
3. Udviklingsreligiones karakter 1005
4. Åbenbaringens gave 1007
5. De store religiøse ledere 1008
6. De sammensatte religioner 1010
7. Religionens fortsatte udvikling 1012
93. Makiventa Melkisedek 1014
1. Makiventas inkarnation 1014
2. Den vise i salem 1015
3. Den melkisedekske lære 1016
4. Salemreligionen 1017
5. Valget af abraham 1018
6. Melkisedeks forbund med abraham 1020
7. Melkisedeks missionærer 1021
8. Melkisedeks afrejse 1022
9. Efter melkisedeks afrejse 1022
10. Makiventa melkisedeks nuværende stilling 1024
94. Melkisedeks Lærdomme I Østen 1027
1. Salemlærdomme i vediske indien 1027
2. Brahmanismen 1028
3. Den brahmanske filosofi 1030
4. Hindureligionen 1031
5. Kampen for sandhed i kina 1032
6. Lao-tse og konfutse 1033
7. Gautama siddhartha 1035
8. Den buddhistiske tro 1036
9. Buddhismens spredning 1037
10. Religionen i tibet 1038
11. Buddhistisk filosofi 1038
12. Buddhismens gudsbegreb 1040
95. Melkisedeks Lærdomme I Levanten 1042
1. Salemreligionen i mesopotamien 1042
2. Den tidlige religion i egypten 1043
3. Moralbegrebernes udvikling 1045
4. Amenemopes lærdomme 1046
5. Den bemærkelsesværdige ikhnaton 1047
6. Salemlæren i iran 1049
7. Salemlæren i arabien 1050
96. Jahve - Hebræernes Gud 1052
1. Gudomsbegreber blandt semiterne 1052
2. De semitiske folk 1054
3. Den uforlignelige moses 1055
4. Proklamationen af jahve 1056
5. Moses lære 1057
6. Gudsbegrebet efter moses død 1059
7. Salmerne og jobs bog 1060
97. Gudsbegrebets Udvikling Blandt Hebrærne 1062
1. Samuel - den første af hebrærnes profeter 1062
2. Elias og elisa 1064
3. Jahve og baal 1064
4. Amos og hosea 1065
5. Den første esaja 1066
6. Den frygtløse jeremia 1067
7. Den anden esaja 1068
8. Hellig og verdslig historie 1070
9. Hebræernes historie 1071
10. Den hebraiske religion 1075
98. Melkisedeks Lære I Vesten 1077
1. Salemreligionen blandt grækerne 1077
2. Græsk filosofisk tænkning 1078
3. Melkisedeks lære i rom 1080
4. Mysteriekulterne 1081
5. Mithraskulten 1082
6. Mithraismen og kristendommen 1083
7. Kristendommen 1083
99. Sociale Problemer I Religionen 1086
1. Religion og social genopbygning 1086
2. Den institutionelle religions svaghed 1087
3. Religionen og religionsudøveren 1088
4. Overgangsfasens vanskeligheder 1089
5. Religionens sociale aspekter 1090
6. Institutionel religion 1092
7. Religionens bidrag 1092
100. Religionen I Menneskelig Erfaring 1094
1. Religiøs vækst 1094
2. Åndelig vækst 1095
3. Højeste værdibegreber 1096
4. Vækst problemer 1097
5. Omvendelse og mystik 1098
6. Det religiøse livs kendetegn 1100
7. Den højeste form af religiøst liv 1101
101. Religionens Virkelige Natur 1104
1. Sand religion 1104
2. Religionen som et faktum 1105
3. Religionens kendetegn 1107
4. Åbenbaringens begrænsninger 1109
5. Religionen udvidet af åbenbaringen 1110
6. Tiltagende religiøs oplevelse 1111
7. En personlig religionsfilosofi 1113
8. Tro og trosopfattelse 1114
9. Religion og moral 1115
10. Religionen som menneskets befrier 1116
102. Den Religiøse Tros Grundværdier 1118
1. Troens visheder 1118
2. Religionen og virkeligheden 1119
3. Kundskab, visdom og indsigt 1121
4. Erfaring som et faktum 1123
5. Overherredømme af formålbestemt potentiale 1123
6. Den religiøse tros vished 1124
7. Visheden om det guddommelige 1126
8. Beviserne på religion 1127
103. Den Religiøse Erfarings Virkelighed 1129
1. Religionsfilosofi 1129
2. Religionen og individet 1130
3. Religionen og menneskeslægten 1132
4. Åndligt trosfællesskab 1133
5. Oprindelsen af idealer 1133
6. Filosofisk koordinering 1135
7. Videnskab og religion 1137
8. Filosofi og religion 1140
9. Religionens væsen 1140
104. Treenighedsbegrebets Udvikling 1143
1. Treenighedsopfattelsen på urantia 1143
2. Treenighedens enhed og gudommens pluralitet 1145
3. Treenigheder og trefoldigheder 1146
4. De syv trefoldigheder 1147
5. Treoder 1151
105. Guddom Og Virkelighed 1152
1. Det filosofiske begreb jeg er 1152
2. ”jeg er” som trefoldig og som syvfoldig 1153
3. Uendelighedens syv absolutter 1155
4. Enhed, dualitet og trefoldighed 1157
5. Frembringelse af den finite virkelighed 1158
6. Følgevirkningerne af den finite virkelighed 1159
7. Eventualisering af transcendente virkeligheder 1159
106. Universets Niveauer Af Virkelighed 1162
1. Første gradens sammenslutning af finite funktionelle virkeligheder 1163
2. Anden gradens højeste integration af de finite virkeligheder 1164
3. Tredje gradens transcendentale virkelighedsassociation 1165
4. Fjerde gradens ultimative integration 1166
5. Medabsolut eller femte fasens association 1167
6. Absolut eller sjette fasens integration 1167
7. Skæbnens endelighed 1168
8. Treenighedernes treenighed 1170
9. Eksistentiel uendelig forening 1173
107. Tankeretternes Oprindelse Og Natur 1176
1. Tankeretternes oprindelse 1177
2. Klassificering af retterne 1178
3. Retternes hjem på divinington 1179
4. Retternes natur og tilstedeværelse 1180
5. Retternes sindsbegavelse 1181
6. Retterne som rene ånder 1182
7. Retterne og personligheden 1183
108. Tankeretternes Mission Og Tjenestegørelse 1185
1. udvælgelse og udnævnelse 1185
2. Forudsætninger for retters iboelse 1186
3. Organisation og administration 1188
4. Forholdet til andre åndelige påvirkninger 1190
5. Retternes mission 1191
6. Gud i mennesket 1192
109. Retternes Forhold Til De Skabte Væsener I Universet 1195
1. Retternes udvikling 1195
2. Selvvirkende rettere 1196
3. Retternes forhold til forskellige typer af dødelige 1197
4. Retternes og menneskets personlighed 1198
5. Materielle hindringer for retterens iboelse 1199
6. De sande værdiers vedholdenhed 1200
7. De personaliserede retters skæbne 1201
110. Retternes Forhold Til Individuelle Dødelige 1203
1. Iboende i den dødliges sind 1203
2. Rettere og menneskets vilje 1204
3. Samarbejde med retteren 1205
4. Retterens arbejde i sindet 1207
5. Fejlagtige opfattelser om retterens ledelse 1207
6. De syv psykiske cirkler 1209
7. Opnåelse af udødelighed 1212
111. Retteren Og Sjælen 1215
1. Sindet - mødested for at vælge 1216
2. Sjælens natur 1217
3. Den udviklende sjæl 1218
4. Det indre liv 1219
5. Indvielsen af valg 1221
6. Menneskets paradoks 1221
7. Retterens problem 1223
112. Personlighedens Overlevelse 1225
1. Personligheden og virkeligheden 1226
2. Selvet 1227
3. Dødsfænomenet 1229
4. Tankerettere efter døden 1231
5. Overlevelse af det menneskelige selv 1232
6. Morontia selvet 1235
7. Fusion med retteren 1237
113. De Serafiske Skæbnevogtere 1241
1. Skytsenglene 1241
2. Skæbnevogterne 1242
3. Forholdet til andre åndelige indflydelser 1244
4. Serafernes handlingsområder 1245
5. Serafisk tjeneste til de dødelige 1245
6. Skytsenglene efter døden 1246
7. Seraferne og den opstigende karriere 1248
114. Serafernes Planetariske Styre 1250
1. Urantia's suverænitet 1250
2. De planetariske overvågers råd 1251
3. Den bosiddende generalguvernør 1252
4. Den højeste observatør 1253
5. Den planetariske regering 1254
6. Mesterseraferne for planetarisk overvågning 1254
7. Skæbnens reservekorps 1257
115. Det Højeste Væsen 1260
1. Begrebsrammernes relativitet 1260
2. Det absolute grundlag for overherredømme 1261
3. Oprindelse, aktuel og potential 1261
4. Kilder til den højeste virkelighed 1263
5. Den højestes forhold til paradistreenigheden 1264
6. Den højestes forhold til treoderne 1265
7. Den højestes væsen 1266
116. Den Almægtige Højeste 1268
1. Det højeste sind 1268
2. Den almægtige og gud den syvfoldige 1269
3. Den almægtige og paradisguddommen 1270
4. Den almægtige og de højeste skabere 1271
5. Den almægtige og de syvfoldige overvågere 1273
6. Åndens dominans 1275
7. Den levende organisme af storuniverset 1276
117. Gud Den Højeste 1278
1. Det højeste væsens natur 1278
2. Kilden til den evolutionære vækst 1280
3. Den højestes betydning for universernes skabte væsener 1281
4. Den finite gud 1283
5. Skabelsens oversjæl 1285
6. Søgningen efter den højeste 1287
7. Den højestes fremtid 1291
118. Højeste Og Ultimative - Tid Og Rum 1294
1. Tid og evighed 1295
2. Allestedsnærværelse og allestedsnærværende 1296
3. Forholdet mellem tid og rum 1297
4. Primær og sekundær årsagssammenhæng 1298
5. Almagt og kompatibilitet 1299
6. Almagt og altvirkende 1299
7. Alvidenhed og forudbestemmelse 1300
8. Kontrol og overkontrol 1301
9. Universets mekanismer 1303
10. Forsynets funktioner 1304
119. Kristus Mikaels Overdragelse 1308
1. Den første overdragelse 1309
2. Den anden overdragelse 1310
3. Den tredje overdragelse 1312
4. Den fjerde overdragelse 1313
5. Den femte overdragelse 1314
6. Den sjette overdragelse 1315
7. Den syvende og sidste overdragelse 1316
8. Mikaels status efter overdragelserne 1317

DEL IV Jesu Liv og Lære

  Sidenummer
120. Mikaels Overdragelse På Urantia 1323
1. Den syvende overdragelses kommission 1325
2. Overdragelsens begrænsninger 1327
3. Yderligere råd og anvisninger 1329
4. Inkarnationen - to bliver en 1331
121. Forholdene På Tiden For Mikaels Overdragelse 1332
1. Vesten under det første århundrede efter kristus 1332
2. Det jødiske folk 1333
3. Forholdene blandt ikke-jøder 1334
4. Den ikke-jødiske filosofi 1335
5. De ikke-jødiske religioner 1336
6. Den hebraiske religion 1338
7. Jøderne og ikke-jøderne 1339
8. Tidigere skriftlige fremstillinger 1341
122. Jesu Fødsel Og Spæde Barndom 1344
1. Josef og maria 1344
2. Gabriel åbenbarer sig for elisabeth 1345
3. Gabriels budskab til maria 1346
4. Josefs drøm 1347
5. Jesu jordiske forældre 1348
6. Hjemmet i nazaret 1349
7. Rejsen til betlehem 1350
8. Jesu fødsel 1351
9. Præsentationen i templet 1352
10. Herodes går i aktion 1353
123. Jesu Tidlige Barndom 1355
1. Tilbage i nazaret 1356
2. Det femte år (2 f.kr.) 1357
3. Hændelser under det sjette år (1 f.kr.) 1359
4. Det syvende år (1 e.kr.) 1361
5. Skoleårene i nazaret 1362
6. Hans åttende år (2 e.kr.) 1364
124. Jesu Senere Barndom 1366
1. Jesu niende år (3 e.kr.) 1366
2. Det tiende år (4 e.kr.) 1368
3. Det elvte år (5 e.kr.) 1369
4. Det tolvte år (6 e.kr.) 1371
5. Hans trettende år (7 e.kr.) 1373
6. Rejsen til jerusalem 1374
125. Jesus I Jerusalem 1377
1. Jesus beskuer templet 1378
2. Jesus og påsken 1379
3. Josefs og marias afrejse 1381
4. Første og anden dag i templet 1381
5. Tredje dagen i templet 1382
6. Fjerde dagen i templet 1383
126. De To Afgørende År 1386
1. Hans fjortende år (8 e.kr.) 1387
2. Josefs død 1388
3. Det femtende år (9 e.kr.) 1389
4. Den første prædiken i synagogen 1391
5. Økonomiske bekymringer 1392
127. Ungdomsårene 1395
1. Det sekstende år (10 e.kr.) 1395
2. Det syttende år (11 e.kr.) 1396
3. Det attende år (12 e.kr.) 1398
4. Det nittende år (13 e.kr.) 1401
5. Rebekka, esras datter 1402
6. Hans tyvende år (14 e.kr.) 1403
128. Jesu Tidlige Manddomstid 1407
1. Det enogtyvende år (15 e.kr.) 1407
2. Det toogtyvende år (16 e.kr.) 1409
3. Det treogtyvende år (17 e.kr.) 1411
4. Damaskusepisoden 1412
5. Det fireogtyvende år (18 e.kr.) 1413
6. Det femogtyvende år (19 e.kr.) 1415
7. Det seksogtyvende år (20 e.kr.) 1416
129. Jesu Senere Voksenliv 1419
1. Det syvogtyvende år (21 e.kr.) 1419
2. Det otteogtyvende år (22 e.kr.) 1421
3. Det niogtyvende år (23 e.kr.) 1423
4. Mennesket jesus 1424
130. På Vej Til Rom 1427
1. I jaffa - samtalen om jonas 1428
2. I cæsarea 1429
3. I alexandria 1432
4. Samtalen on virkelighed 1433
5. På øen kreta 1436
6. Den unge mand som var bange 1437
7. I katago - samtalen om tid og rum 1438
8. På vejen til napoli og rom 1440
131. Verdens Religioner 1442
1. Kynikerne 1442
2. Jødedommen 1444
3. Buddhismen 1446
4. Hinduismen 1447
5. Zarathustras lære 1449
6. Suduanismen (jainismen) 1450
7. Shintoreligionen 1451
8. Taoismen 1451
9. Konfutses lære 1452
10. ”vores religion” 1453
132. Opholdet I Rom 1455
1. Sande værdier 1456
2. Godt og ondt 1457
3. Sandhed og tro 1459
4. Personlig tjeneste 1460
5. Råd til den rige mand 1462
6. Social tjeneste 1465
7. Rejser til roms omegn 1466
133. Tilbagerejsen Fra Rom 1468
1. Barmhjertighed og retfærdighed 1468
2. Påmønstring i tarentum 1470
3. I korinth 1471
4. Personligt arbejde i korinth 1474
5. I athen - forelæsning om videnskab 1476
6. I efesos — forelæsning om sjælen 1477
7. Besøget på cypern — forelæsning om sindet 1479
8. I antiokia 1480
9. I mesopotamien 1481
134. Mellemårene 1483
1. Det tredivte år (24 e.kr.) 1483
2. Karavanerejsen til det kaspiske hav 1484
3. Forelæsningerne i urmia 1485
4. Suverænitet - guddommelig og menneskelig 1486
5. Politisk suverænitet 1487
6. Lov, frihed og suverænitet 1490
7. Det enogtredivte år (25 e.kr.) 1492
8. Opholdet på hermonbjerget 1492
9. Ventetiden 1494
135. Johannes Døberen 1496
JOhannes bliver naziræer 1496
2. Zakarias død 1497
3. En hyrdes liv 1497
4. Elisabeths død 1499
5. Guds rige 1500
6. Johannes begynder at forkynde 1501
7. Johannes vandrer nordover 1503
8. Mødet mellen jesus og johannes 1503
9. Fyrre dage med forkyndelse 1505
10. Johannes vandrer sydover 1506
11. Johannes i fængsel 1506
12. Johannes døberens død 1508
136. Dåben Og De Fyrre Dage 1509
1. Forestillingerne om den ventede messias 1509
2. Jesu dåb 1510
3. De fyrre dage 1512
4. Planer for det offentlige arbejde 1514
5. Den første store beslutning 1516
6. Den anden beslutning 1517
7. Den tredje beslutning 1519
8. Den fjerde beslutning 1520
9. Den femte beslutning 1521
10. Den sjette beslutning 1523
137. Ventetid I Galilæa 1524
1. Udvælgelsen af de første fire apostle 1524
2. Udvælgelse af filip og nataniel 1526
3. Besøget i kapernaum 1527
4. Brylluppet i kana 1528
5. Tilbage i kapernaum 1531
6. En sabbatsdags hændelser 1532
7. Fire måneder med oplæring 1533
8. Prædiken om guds rige 1535
138. Træningen Af Rigets Budbringere 1538
1. De sidste instruktioner 1538
2. Valget af de seks apostle 1539
3. Udnævnelsen af mattæus og simon 1540
4. Udnævnelsen af tvillingerne 1541
5. Udnævnelsen af thomas og judas 1542
6. En uge af intensiv uddannelse 1542
7. En ny skuffelse 1543
8. De tolvs første arbejde 1545
9. Fem prøvende måneder 1546
10. De tolvs organisation 1547
139. De Tolv Apostle 1548
1. Andreas, den først udvalgte 1548
2. Simon peter 1550
3. James zebedæus 1552
4. Johannes zebedæus 1553
5. Filip den nysgerrige 1556
6. Den ærlige nataniel 1558
7. Mattæus levi 1559
8. Thomas didymus 1561
9. og 10. james og judas alfeus 1563
11. Simon zeloten 1564
12. Judas iskariot 1565
140. Ordinationen Af De Tolv 1568
1. Forberedende instruktioner 1568
2. Ordinationen 1569
3. Ordinationsprædiken 1570
4. I er jordens salt 1572
5. Faderlig og broderlig kærlighed 1573
6. Ordinationensaftenen 1576
7. Ugen efter ordinationen 1578
8. Torsdag eftermiddag på søen 1579
9. Indvielsesdagen 1583
10. Aftenen efter indvielsen 1584
141. Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde 1587
1. Afrejsen fra galilæa 1587
2. Guds lov og faderens vilje 1588
3. Opholdet i amathus 1589
4. Undervisning om faderen 1590
5. Åndelig enhed 1591
6. Sidste uge i amathus 1592
7. I betania ved jordan 1593
8. Arbejdet i jeriko 1595
9. Afrejse til jerusalem 1595
142. Påsken I Jerusalem 1596
1. Undervisning i templet 1596
2. Guds vrede 1597
3. Opfattelsen om gud 1598
4. Flavius og den græske kultur 1600
5. Forelæsningen om sikkerhed 1601
6. Samtalen med nikodemos 1601
7. Lektionen om familien 1603
8. I den sydlige del af judæa 1605
143. På Vej Gennem Samaria 1607
1. Forkyndelsen i arkelais 1607
2. Lektion om selvkontrol 1609
3. Adspredelse og afslapning 1610
4. Jøderne og samaritanerne 1612
5. Kvinden fra sykar 1612
6. Den samaritanske vækkelse 1615
7. Lærdomme om bøn og gudstilbedelse 1616
144. I Gilboa Og Dekapolis 1617
1. Lejren ved gilboa 1617
2. Forelæsningen om bøn 1618
3. Den troendes bøn 1619
4. Mere om bøn 1620
5. Andre typer af bønner 1621
6. Konferense med johannes apostle 1624
7. I byerne i dekapolis 1626
8. I lejren nær pella 1626
9. Johannes døberens død 1627
145. Fire Begivenhedsrige Dage I Kafarnaum 1628
1. Fiskefangsten 1628
2. Eftermiddagen i synagogen 1629
3. Helbredelsen ved solnedgangen 1631
4. Senere samme aften 1634
5. Tidigt søndagmorgen 1634
146. Den Første Prædiketur I Galilæa 1637
1. Forkyndelsen i rimmon 1637
2. I jotapata 1638
3. Opholdet i rama 1641
4. Evangeliet i jireon 1643
5. Tilbage i kana 1644
6. Nain og enkens søn 1645
7. I endor 1646
147. Et Kort Besøg I Jerusalem 1647
1. Officerens tjenere 1647
2. Rejsen til jerusalem 1648
3. Ved dammen i betesda 1649
4. Levereglen 1650
5. Besøget hos farisæren simon 1651
6. Tilbagerejsen til kafarnaum 1653
7. Tilbage i kafarnaum 1655
8. Den åndelige godhedens fest 1656
148. Undervisning Af Evangelister I Betsaida 1657
1. En ny profetskole 1657
2. Sygehuset i betsaida 1658
3. Faderens anliggender 1659
4. Ondskab, synd og uretfærdighed 1659
5. Formålet med lidelse 1661
6. Misforståelsen om lidelse — talen om job 1662
7. Manden med den visne hånd 1664
8. Sidste uge i betsaida 1665
9. Helbredelsen af den lamme 1666
149. Den Anden Prædiketur 1668
1. Jesus udbredte berømmelse 1668
2. Folkets indstilling 1670
3. De religiøse lederes fjendtlighed 1672
4. Prædiketurens fremskridt 1673
5. Lektion om tilfredshed 1674
6. ”herrens frygt” 1675
7. Tilbage til betsaida 1677
150. Den Tredje Prædiketur 1678
1. Kvindernes evangelistkorps 1678
2. Opholdet i magdala 1679
3. Sabbat i tiberias 1680
4. Apostlerne sendes ud parvis 1681
5. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? 1682
6. Aftenlektionerne 1683
7. Opholdet i nazaret 1683
8. Sabbatsgudstjensten 1684
9. Nazaret afviser jesus 1686
151. Venten Og Undervisning Ved Søen 1688
1. Lignelsen om sædemanden 1688
2. Tolkning af lignelsen 1689
3. Mere om lignelser 1691
4. Flere lignelser ved søbredden 1693
5. Besøget i heresa 1694
6. Den vanvittige i heresa 1695
152. Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum 1698
1. I jairos hus 1699
2. Mad til fem tusinde mennesker 1700
3. Konge skabelses episoden 1702
4. Simon peters natlige vision 1703
5. Tilbage i betsaida 1703
6. I genesaret 1705
7. I jerusalem 1706
153. Krisen I Kafarnaum 1707
1. Scenen gøres klar 1707
2. Den epokegørende prædiken 1709
3. Mødet bagefter 1712
4. De sidste ord i synagogen 1713
5. Lørdag aften 1715
154. De Sidste Dage I Kafarnaum 1717
1. En uges drøftelser 1717
2. En uges hvile 1718
3. Den anden konference i tiberias 1719
4. Lørdag aften i kafarnaum 1719
5. Den begivenhedsrige søndag morgen 1720
6. Jesu familie ankommer 1721
7. Den forhastede flugt 1723
155. Flugten Gennem Nord Galilæa 1725
1. Hvorfor er hedningerne så rasende? 1725
2. Evangelisterne i chorazin 1726
3. I caesarea-philippi 1727
4. På vej til fønikien 1728
5. Foredraget om sand religion 1728
6. Det andet foredrag om religion 1730
156. Turen Til Tyrus Og Sidon 1734
1. Den syriske kvinde 1734
2. Undervisning i sidon 1735
3. Rejsen opad kysten 1736
4. I tyrus 1737
5. Jesu undervisning i tyrus 1737
6. Tilbagevejen til fønikien 1741
157. I Caesarea Filippi 1743
1. Tempelskatteopkræveren 1743
2. I betsaida julias 1744
3. Peters bekendelse 1745
4. Diskussionen om riget 1746
5. Den nye opfattelse 1748
6. Den følgende eftermiddag 1748
7. Andreas konference 1750
158. Forklarelsens Bjerg 1752
1. Forklarelsen 1752
2. Nedstigningen fra bjerget 1754
3. Hvad forklarelsen betyder 1755
4. Den epileptiske dreng 1755
5. Jesus helbreder drengen 1757
6. I celsus have 1758
7. Peters protest 1759
8. I peters hus 1761
159. Turen Gennem Dekapolis 1762
1. Prædiken om tilgivelse 1762
2. Den fremmede prædikant 1764
3. Forholdsregler for lærere og troende 1765
4. Samtalen med nataniel 1767
5. Jesu religions positive karakter 1769
6. Tilbage til magadan 1771
160. Rodan Fra Alexandria 1772
1. Rodans græske filosofi 1772
2. Kunsten at leve 1775
3. Modenhedens tillokkelser 1777
4. Modenhedens ligevægt 1778
5. Idealets religion 1780
161. Videre Samtaler Med Rodan 1783
1. Guds personlighed 1783
2. Jesu guddommelige natur 1785
3. Jesu menneskelige og guddommelige natur 1787
162. Ved Løvhyttefesten 1788
1. Farerne ved besøget i jerusalem 1788
2. Den første tempeltale 1790
3. Kvinden som er grebet i ægteskabsbrud 1792
4. Løvhyttefesten 1793
5. Prædiken over verdens lys 1794
6. Forelæsningen om livets vand 1795
7. Forelæsningen om åndelig frihed 1796
8. Samtalen med marta og maria 1797
9. I betlehem hos abner 1798
163. Ordinationen Af De Halvfjerds I Magadan 1800
1. Ordinationen af de halvfjerds 1800
2. Den rige unge mand og andre 1801
3. Diskussionen om rigdom 1803
4. Farvel til de halvfjerds 1804
5. Lejren flyttes til pella 1806
6. De halvfjerds vender tilbage 1806
7. Forberedelse for den sidste missionsrejse 1808
164. Tempelindvielsesfesten 1809
1. Historien om den barmhjertige samaritaner 1809
2. I jerusalem 1810
3. Helbredelse af den blinde tigger 1811
4. Josia foran jødernes råd 1813
5. Undervisning i salomons søjlegang 1815
165. Missionen I Peræa Begynder 1817
1. I lejren ved pella 1817
2. Prædiken om den gode hyrde 1818
3. Sabbatsprædiken ved pella 1819
4. At dele arven 1821
5. Samtalen med apostlerne om rigdom 1823
6. Svaret på peters spørgsmål 1824
166. Sidste Besøg I Det Nordlige Peræa 1825
1. Farisæerne i ragaba 1825
2. De ti spedalske 1827
3. Prædiken i gerasa 1828
4. Undervisning om ulykker 1830
5. Forsamlingen i filadelfia 1831
167. Besøget I Filadelfia 1833
1. Morgenmad med farisæerne 1833
2. Lignelsen om det store festmåltid 1835
3. Kvinden med skrøbelighedens ånd 1835
4. Budskabet fra betania 1836
5. På vej til betania 1838
6. Velsignelsen af de små børn 1839
7. Samtalen om engler 1840
168. Lazarus Opvækkelse Fra De Døde 1842
1. Ved lazarus grav 1843
2. Lazarus opvækkelse 1845
3. Møde i jødernes råd 1847
4. Svaret på bøn 1848
5. Hvad der skete med lazarus 1849
169. Den Sidste Undervisning Ved Pella 1850
1. Lignelsen om den fortabte søn 1850
2. Lignelsen om den uærlige godsforvalter 1853
3. Den rige mand og tiggeren 1854
4. Faderen og hans rige 1855
170. Himmelriget 1858
1. Opfattelser om himmelriget 1858
2. Jesu opfattelse om riget 1859
3. I forhold til retfærdigheden 1861
4. Jesu undervisning om riget 1862
5. Senere idéer om guds rige 1864
171. På Vej Til Jerusalem 1867
1. Afrejsen fra pella 1868
2. Om at tælle omkostningerne 1869
3. Rundrejsen i peræa 1870
4. Undervisning i livias 1871
5. Den blinde mand ved jeriko 1873
6. Besøget hos zakæus 1873
7. ”når jesus gik forbi” 1874
8. Lignelsen om de betroede pund 1875
172. Rejsen Ind Til Jerusalem 1878
1. Sabbatten i betania 1878
2. Søndagmorgen med apostlerne 1880
3. Afrejsen til jerusalem 1880
4. Besøg rundt om i templet 1883
5. Apostlernes indstilling 1883
173. Mandagen I Jerusalem 1888
1. Templet renses 1888
2. Mesterens autoritet udfordres 1891
3. Lignelsen om de to sønner 1893
4. Lignelsen om den fraværende jordejer 1893
5. Lignelsen om bryllupsfesten 1894
174. Tirsdag Morgen I Templet 1897
1. Guddommelig tilgivelse 1898
2. Jødernes ledere stiller spørgsmål 1899
3. Saddukærerne og opstandelsen 1900
4. Det store bud 1901
5. Grækerne som søgte jesus 1902
175. Den Sidste Tale I Templet 1905
1. Talen 1905
2. Status for de enkelte jøder 1909
3. Det jødiske råds skæbnesvangre møde 1909
4. Situationen i jerusalem 1910
176. Tirsdagaften På Oliebjerget 1912
1. Jerusalems ødelæggelse 1912
2. Mesterens anden ankomst 1914
3. Senere diskussioner i lejren 1916
4. Mikaels tilbagekomst 1918
177. Onsdagen — Hviledagen 1920
1. En dag alene med gud 1920
2. Barndomstiden i hjemmet 1921
3. Dagen i lejren 1923
4. Judas og ypperstepræsterne 1924
5. Den sidste fællestime 1927
178. Sidste Dag I Lejren 1929
1. Forelæsningen om sønskab og medborgerskab 1929
2. Efter middagsmåltidet 1932
3. På vej til aftensmaden 1934
179. Det Sidste Aftensmåltid 1936
1. Ønsket efter forrang 1936
2. Aftensmadens begyndelse 1937
3. Jesus vasker apostlernes fødder 1938
4. De sidste ord til forræderen 1940
5. Indstiftelse af mindemåltiden 1941
180. Afskedstalen 1944
1. Det nye bud 1944
2. Vintræet og grenene 1945
3. Verdens fjendskab 1946
4. Den lovede hjælperen 1948
5. Sandhedens ånd 1949
6. Afskedens nødvendighed 1951
181. De Sidste Råd Og Advarsler 1953
1. De sidste trøstende ord 1953
2. Personlige afskedsråd 1955
182. I Getsemane 1963
1. Den sidste gruppebøn 1963
2. Den sidste time før forræderiet 1966
3. Alene i getsemane 1968
183. Jesus Forrådes Og Arresteres 1971
1. Faderens vilje 1971
2. Judas inde i byen 1972
3. Mesteren arresteres 1973
4. Diskussionen ved olivenpressen 1975
5. På vej til ypperstepræstens palads 1977
184. Foran Det Jødiske Råds Domstol 1978
1. Jesus forhøres af hannas 1978
2. Peter inde i gården 1980
3. Jesus foran det jødiske råds domstol 1982
4. Ydmygelsens time 1984
5. Domstolens andet møde 1985
185. Rettergangen Foran Pilatus 1987
1. Pontius pilatus 1987
2. Jesus foran pilatus 1989
3. Pilatus forhører jesus alene 1991
4. Jesus foran herodes 1992
5. Jesus vender tilbage til pilatus 1993
6. Pilatus sidste appel 1994
7. Pilatus sidste samtale med jesus 1995
8. Pilatus tragiske kapitulation 1996
186. Kort Før Korsfæstelsen 1997
1. Judas iskariot når sin afslutning 1997
2. Mesterens attitude 1999
3. Den pålidelige david zebedæus 2000
4. Forberedelserne for korsfæstelsen 2001
5. Jesu død i forhold til påsken 2002
187. Korsfæstelsen 2004
1. På vej til golgata 2004
2. Korsfæstelsen 2006
3. De som så korsfæstelsen 2008
4. Tyven på korset 2008
5. Den sidste time på korset 2010
6. Efter korsfæstelsen 2011
188. Tiden I Gravkammeret 2012
1. Jesu begravelse 2012
2. Beskyttelse af gravkammeret 2014
3. Sabbatdagens hændelser 2014
4. Betydningen af døden på korset 2016
5. Korsets lærdomme 2017
189. Opstandelsen 2020
1. Morontiaovergangen 2020
2. Jesu materielle krop 2022
3. Opstandelsen afslutter en domsperiode 2024
4. Graven opdages at være tom 2025
5. Peter og johannes ved gravkammeret 2027
190. Jesus Åbenbarer Sig I Morontiaform 2029
1. Opstandelsens budbringere 2029
2. Tilsynekomsten af jesus i betania 2031
3. I josefs hjem 2033
4. Tilsynekomsten for grækerne 2033
5. Vandringen med de to brødre 2034
191. Jesus Åbenbare Sig For Apostlerne Og Andre Ledere 2037
1. Tilsynekomsten for peter 2039
2. Første tilsynekomst for apostlerne 2040
3. Hos morontiavæsenerne 2040
4. Tiende tilsynekomst (i filadelfia) 2041
5. Anden tilsynekomst for apostlerne 2042
6. Tilsynekomsten i alexandria 2044
192. Tilsynekomsterne I Galilæa 2045
1. Tilsynekomsten ved søen 2045
2. Samtale med to apostle ad gangen 2047
3. På ordinationsbjerget 2050
4. Samlingen ved søbredden 2050
193. De Sidste Tilsynekomster Og Himmelfarten 2052
1. Tilsynekomsten i sykar 2053
2. Tilsynekomsten i fønikien 2054
3. Sidste tilsynekomst i jerusalem 2055
4. Årsagerne til judas fald 2055
5. Mesterens himmelfart 2057
6. Peter indkalder til møde 2057
194. Overdragelsen Af Sandhedens Ånd 2059
1. Pinsedagsprædiken 2060
2. Pinsens betydning 2060
3. Hvad skete på pinsedagen 2062
4. Den kristne kirkes begyndelse 2066
195. Efter Pinsen 2069
1. Grækernes påvirkning 2071
2. Den romerske påvirkning 2072
3. Under det romerske kejserdømme 2073
4. Europas mørke tidsalder 2074
5. Det moderne problem 2075
6. Materialismen 2076
7. Materialismens svage side 2078
8. Den sekulære totalitarisme 2081
9. Kristendommens problem 2082
10. Fremtiden 2084
196. Jesu Tro 2087
1. Mennesket jesus 2090
2. Jesu religion 2091
3. Religionens overhøjhed 2093

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved