Gå til hovedindhold

Kapitel 37. Lokaluniversets Personligheder

Urantia Bogen

Kapitel 37

Lokaluniversets Personligheder

37:0.1 (406.1)HØJST blandt alle personligheder i Nebadon står Skaber- og Mestersønnen Mikael, universets fader og regent. Ligestillet i guddommelighed og kompletterende i sine skabende egenskaber er lokaluniversets Moderånd, den Guddommelige Minister i Salvington. Og disse skabere er i en meget bogstavelig mening Fader-Søn og Ånde-Moder til alle skabte væsener som hører hjemme i Nebadon.

37:0.2 (406.2)De foregående kapitler har handlet om de skabte klasser af Sønner; de efterfølgende beretninger beskriver de tjenende ånder og opstigende klasser af sønner. Dette kapitel beskæftiger sig hovedsaglig med en mellemliggende gruppe, Univershjælperne, men der vil også blive givet en kort behandling af visse af de højere ånder stationeret i Nebadon og visse klasser af permanente medborgere i lokaluniverset.

1. Univershjælperne

37:1.1 (406.3)Mange af de unikke klasser som sædvanligvis grupperes i denne kategori er uåbenbarede, men således som de præsenteres i dette kapitel omfatter Univershjælperne følgende syv klasser:

37:1.2 (406.4)1. Klare Morgenstjerner

37:1.3 (406.5)2. Lysende Aftenstjerner.

37:1.4 (406.6)3. Ærkeengle.

37:1.5 (406.7)4. Assistenter til de Allerhøjeste.

37:1.6 (406.8)5. Høje Kommissionærer.

37:1.7 (406.9)6. Himmelske Tilsynsførende.

37:1.8 (406.10)7. Mansoniaverdens Lærere.

37:1.9 (406.11)Af den første klasse af Univershjælpere, de Klare Morgenstjerner, findes der kun en i hvert lokalunivers, og han er den førstefødte af alle væsener som hører hjemme i et lokalunivers. Den Klare Morgenstjerne i vores univers er kendt som Gabriel fra Salvington. Han er den administrerende direktør for hele Nebadon, og han fungerer som personlig repræsentant for den Suveræne søn og som talsmand for hans skabende gemalinde.

37:1.10 (406.12)Under de tidligere tider i Nebadon arbejdede Gabriel helt alene med Mikael og den Skabende Ånd. Da universet voksede og de administrative problemer blev mangfoldige, blev han forsynet med en personlig stab af uåbenbarede assistenter, og til sidst blev denne gruppe udvidet med skabelsen af et Nebadon korps af Aftenstjerner.

2. De lysende aftenstjerner

37:2.1 (407.1)Disse lysende væsener planlægges af Melkisedekerne og blev bragt ind i tilværelsen af Skabersønnen og den Skabende Ånd. De tjener i mange forskellige sammenhænge men i hovedsagen som forbindelsesofficerer for Gabriel, den administrerende direktør i lokaluniverset. En eller flere af disse væsener fungerer som hans repræsentant i hovedstaden i hver konstellation og system i Nebadon.

37:2.2 (407.2)Som administrerende direktør for Nebadon er Gabriel på embedets vegne ordfører for eller observatør ved de fleste konklaver i Salvington, og så mange som tusind af disse mødes ofte samtidigt. De Lysende Aftenstjerner repræsenterer Gabriel ved disse forsamlinger; han kan ikke være to steder samtidig, og disse superengle kompenserer for denne begrænsning. De udfører en tilsvarende tjeneste for det korps som består af Treenighedens Undervisende Sønner.

37:2.3 (407.3)Selvom Gabriel personligt er beskæftigede med administrative opgaver opretholder han gennem de Lysende Aftenstjerner kontakt med alle andre faser af livet og anliggenderne i universet. De følger ham altid på hans planetariske færden og rejser ofte som hans personlige repræsentanter på specielle opgaver til de enkelte planeter. Under sådanne opgaver er de blandt andet blevet kendt som ”Herrens engle.” De rejser ofte til Uversa for at repræsentere den Klare Morgenstjerne ved Dagenes Ældstes domstole og sammenkomster, men de rejser sjældent udenfor Orvontons grænser.

37:2.4 (407.4)De Lysende Aftenstjerner er en unik todelt klasse, af hvilken en del er skabt i denne værdighed og den anden er nået op til tjeneste. Nebadonkorpset af disse superengle er nu oppe i antal på 13.641. Der findes 4.832 med skabt værdighed, mens 8.809 er opstegne ånder, som har nået op til dette mål af ophøjet tjeneste. Mange af disse opstegne Aftenstjerner begyndte deres univers karriere som serafer; andre er steget op fra uåbenbarede niveauer af skabt væsenliv. Som et mål at stræbe efter, er dette høje korps aldrig lukket for opstigningskandidater så længe et univers ikke er etableret i lys og liv.

37:2.5 (407.5)Begge typer af Lysende Aftenstjerner er med lethed synlige for morontia personligheder og visse typer af materielle væsener, som er højere end de dødelige. De skabte væsener i denne interessante og alsidige klasse besidder en åndekraft som kan manifestere sig uafhængig af deres personlige tilstedeværelse.

37:2.6 (407.6)Lederen for disse superengle er Gavalia, den førstefødte af denne klasse i Nebadon. Lige siden Kristus Mikael tilbagekomst fra hans sejrrige overdragelse på Urantia har Gavalia været forordnet til tjenesten af de opstigende dødelige, og under de seneste nittenhundrede Urantia år har hans medarbejder Galantia haft sit hovedkvarter i Jerusem, hvor han tilbringer omtrent halvdelen af sin tid. Galantia er den første af de opstegne superengle som har opnået denne høje status.

37:2.7 (407.7)Der findes ingen organisering i grupper eller kompagnier af Lysende Aftenstjerner andet end deres sædvanlige association i par på mange opgaver. De beordres ikke i særlig høj grad til opgaver som berør de dødeliges opstigningsforløb, men når de kommissioneres dertil fungerer de aldrig alene. De arbejder altid i par - den ene er skabt, den anden en opsteget Aftenstjerne.

37:2.8 (407.8)En af de høje pligter for Aftenstjernerne er at ledsage Avonalsønnerne på deres planetariske opgaver, på samme måde som Gabriel ledsagede Mikael på hans overdragelse til Urantia. De to superengle som indgår i følget er højt fremtrædende personligheder på sådanne opgaver, og de tjener som medkommandører over ærkeenglene og alle andre som er forordnet til dette foretagende. Det er den ældste af disse superenglekommandører som giver Avonal overdragelsessønnen, ved det betydningsfulde tidspunkt og tidsalder, formaningen ”Tag vare på din broders anliggender”.

37:2.9 (408.1)Lignende par af disse superengle forordnes til Treenighedens Undervisende Sønners planetariske korps, som virker for at etablere den efter overdragelse følgende eller gryende åndelige tidsalder på en beboet planet. På sådanne opgaver tjener Aftenstjernerne som kontaktpersonligheder mellem de dødelige i verden og den Undervisende Søns usynlige korps.

37:2.10 (408.2)Aftenstjernernes verdner. Den sjette gruppe af syv Salvingtonverdner og deres tilhørende toogfyrre satellitter er anvist til administrationen af de Lysende Aftenstjerner. De syv primære verdner ledes af den skabte klasse blandt disse superengle mens de tilhørende satellitter administreres af opstigende Aftenstjerner.

37:2.11 (408.3)De tre første verdeners satellitter er helligede til de Undervisende Sønner og Aftenstjernernes skoler tilegnet til åndepersonlighederne i lokaluniverset. De tre følgende grupper optages af lignende fælles skoler som er viet til træning af de opstigende dødelige. den syvende verdens satellitter er reserverede for treenige overvejelser mellem Undervisende Sønner, Aftenstjerner og finaliter. Under de senere tider har disse superengle været tæt knyttet til Finalitkorpsets arbejde i lokaluniverset, og de har længe været associeret med de Undervisende Sønner. Der findes en forbindelse af enorm styrke og betydning mellem Aftenstjernerne og de Tyngdekraftsbudbringere som er knyttet til finaliternes arbejdsgrupper. Selve den syvende primære verden er reserveret for de uåbenbarede sager som henfører til det fremtidige forhold som vil komme til at råde mellem Undervisende Sønner, finaliter og Aftenstjerner som følge af superunivers manifestation af Gud den Højestes personligheds fuldkomne fremkomst.

3. Ærkeenglene

37:3.1 (408.4)Ærkeenglene er efterkommere til Skabersønnen og Universets Moderånd. De er den højeste type af høje åndevæsener som produceres i stort antal i et lokalunivers, og på tidspunktet for den seneste registrering var der næsten ottehundredtusinde af dem i Nebadon.

37:3.2 (408.5)Ærkeenglene er en af de få grupper af personligheder i lokaluniverset som normalt ikke står under Gabriels overhøjhed. De deltager ikke på nogen måde i rutineadministrationen af universet men er dedikeret til arbejdet for de skabte væseners overlevelse og til at fremme de dødeliges opstigningsforløb fra tid og rum. Selvom de ikke sædvanligvis er underlagt den Klare Morgenstjernens ledelse fungerer de nogen gange ved hans autoritet. De samarbejder også med andre Univershjælpere, såsom Aftenstjernerne, hvilket illustreres af visse hændelser som beskrives i beretningen om livets overførelse til jeres verden.

37:3.3 (408.6)Korpset af ærkeengle i Nebadon ledes af den førstefødte af denne klasse, og under de senere tider har ærkeenglene opretholdt et divisionshovedkvarter på Urantia. Denne usædvanlige omstændighed tiltrækker de gæstestuderendes opmærksomhed som kommer fra andre universer end Nebadon. Blandt deres tidligste iagttagelser af intrauniverse begivenheder er opdagelsen af, at mange af de Lysende Aftenstjerners aktiviteter angående de opstigende væsener ledes fra hovedkvarteret i et lokalsystem, Satania. Ved nærmere undersøgelse opdager de, at visse af ærkeenglenes aktiviteter ledes fra en lille og tilsyneladende ubetydelig beboet planet kaldet Urantia. Og siden fulgte åbenbarelsen om Mikaels overdragelse på Urantia og deres umiddelbare stigende interesse for jer og jeres ydmyge sfære.

37:3.4 (409.1)Fatter i betydningen af det faktum, at en ydmyg og forvirrede planet er blevet et divisionshovedkvarter for universets administration og ledelse af visse af ærkeenglenes aktiviteter som har at gøre med planen for opstigning til Paradiset? Dette varsler utvivlsomt en fremtidig koncentration af andre opstigningsaktiviteter til Mikaels overdragelsesverden og giver en ufattelig og højtidelig betydning til Mesterens personlige løfte: ”Jeg vil komme igen.”

37:3.5 (409.2)I almindelighed forordnes ærkeenglene til tjeneste og velfærd hos Avonal klassens Sønner, men ikke førend de har gennemgået omfattende forberedende uddannelse i alle faser af de forskellige tjenende ånders arbejde. Et korps af hundrede ærkeengle ledsager hver af Paradisets overdragelsessønner til en beboet verden, og er midlertidigt forordnet til hans disposition for den tid overdragelsen varer. Hvis Administratorsønnen bliver midlertidig hersker over planeten virker disse ærkeengle som styrende overhoveder for alt himmelsk liv på denne sfære.

37:3.6 (409.3)To ældre ærkeengle tildeles altid som personlige hjælpere til en Paradisavonal for alle planetariske opgaver, hvad enten det gælder retslige sager, administrative opgaver eller overdragelsesinkarnationer. Når denne Paradissøn har afsluttet dommen af en verden og de døde kaldes for registrering (den såkaldte opstandelse) er det bogstaveligt sandt, at de slumrende personligheders serafiske beskyttere svarer på ”ærkeenglens stemme”. Navneopråbet ved afslutningen af en domsperiode forrettes af en ledsagende ærkeengel. Dette er opstandelsens ærkeengel, blandt andet kaldt ”Mikaels ærkeengel”.

37:3.7 (409.4)Ærkeenglenes verdner. Den syvende gruppe af verdener som med sine tilhørende satellitter kredser rundt om Salvington er anvist til Ærkeenglene. Sfære nummer et og alle dets seks tilhørende satellitter optages af dem som bevarer personlighedsregistret. Dette enorme korps af registratorer er beskæftiget med at føre registret over hver dødelig i tiden fra fødselsøjeblikket op gennem livsforløbet i universet indtil dette individ enten forlader Salvington for at rejse ind til superuniversets regime eller er ”udslettet fra registreret eksistens” på ordre af Dagenes Ældste.

37:3.8 (409.5)Det er på disse verdener, personlighedsregistrering og identifikationssikkerhed klassificeres, arkiveres og bevares under den tid som forløber mellem den kropslige død og den nye personalisering, opstandelsen fra døden.

4. Assistenterne til de allerhøjeste

37:4.1 (409.6)Assistenterne til de Allerhøjeste er en gruppe af frivillige tjenestegørende væsener som har deres oprindelse udenfor lokaluniverset og som er midlertidig forordnet som centraluniversets og superuniversets repræsentanter i eller observatører af den lokale skabelse. Deres antal varierer konstant men udgør altid flere millioner.

37:4.2 (409.7)Fra tid til anden får vi således fordel af sådanne væseners tjeneste og bistand, som har deres oprindelse i Paradiset ligesom Visdommens Fuldkomne, Guddommelige Rådgivere, Universelle Censorer, Inspirerende Treenighedsånder, Treenigede Sønner, Enlige Budbringere, supernafer, sekonafer, tertiafer og andre behagelige ministre, som opholder sig hos os med henblik på at hjælpe vores indfødte personligheder i deres anstrengelser efter at få hele Nebadon i bedre harmoni med Orvontons idéer og Paradisets idealer.

37:4.3 (410.1)Hver og et af disse væsener kan tjene frivilligt i Nebadon og derfor kan de teknisk stå udenfor vores forvaltningsområde, men når de virker i en opgave er disse personligheder fra superuniverset og centraluniverset ikke helt undtaget fra bestemmelserne i det lokalunivers som de besøger, selvom de fortsætter med at fungere som repræsentanter for de højere universer og med at arbejde i overensstemmelse med de instruktioner, som udgør deres opgave i vores område. Deres hovedkvarter er beliggende i Salvingtons sektor for Dagenes Forenede, og de opererer i Nebadon under overopsyn af denne Paradistreenighedens ambassadør. Når de tjener uden tilknytning til en gruppe, er disse personligheder fra de højere verdener sædvanligvis selvstyrende, men når de tjener på anmodning stiller de sig ofte frivilligt helt under de overvågende leders regime for de verdener som de er blevet anvist til at fungere i.

37:4.4 (410.2)Assistenterne til de Allerhøjeste tjener i opgaver i lokaluniversets eller konstellationernes plan men de er ikke direkte knyttet til system- eller planetariske regeringer. De må imidlertid fungere, hvor som helst i lokaluniverset og kan forordnes til hvilken som helst fase af aktivitet i Nebadon: administrativ, udøvende, uddannelsesmæssig eller andet.

37:4.5 (410.3)De fleste i dette korps er engageret i at assistere Paradispersonlighederne i Nebadon: Dagenes Forenede, Skabersønnen, Dagenes Trofaste, Administratorsønnerne og Treenighedens Undervisende Sønner. Nu og da bliver det ved gennemførelsen af anliggender i en lokal skabelse midlertidigt klogt, at tilbageholde visse detaljer fra stort set alle indfødte personligheders kendskab i lokaluniverset. Visse avancerede planer og komplekse afgørelser fattes også bedre og forstås mere fuldstændigt af det mere modne og fremsynet korps af Assistenter til de Allerhøjeste, og det er i sådanne situationer, og i mange andre, at de er så brugbare for universets herskere og administratorer.

5. Høje kommissionærer

37:5.1 (410.4)De Høje Kommissionærer er med Ånden fusioneret opstigende dødelige; de er ikke fusioneret med Rettere. I forstår jer ganske godt på opstigningsforløbet i universet for en dødelig kandidat for fusion med Retteren, hvilket er den høje skæbne som alle dødelige på Urantia har mulighed for siden Kristus Mikaels overdragelse. Med dette er ikke den eneste skæbne for alle dødelige i verdener som jeres under tidsaldrene før overdragelsen, og der findes en anden type af verdener, hvis indbyggere aldrig permanent bebos af Tankerettere. Disse dødelige forenes aldrig i en bestående pagt med Mysterieledsageren som er overdraget fra Paradiset; ikke desto mindre bebos de forbigående af Rettere som tjener som vejledere og mønstre under det kødelige livsforløb. Under dette midlertidige ophold fremmer de evolutionen af en udødelig sjæl præcis som i de væsener med hvilken de ønsker at blive fusionerede, men når den dødeliges liv er forbi tager de for evigt afsked med disse skabte væsener som de midlertidigt var forbundet med.

37:5.2 (410.5)Overlevende sjæle af denne klasse opnår udødelighed gennem evig fusion med et individualiseret fragment af ånden som nedstammer fra lokaluniversets Moderånd. De er ikke en talrig gruppe, i det mindste ikke i Nebadon. På mansoniaverdnerne møder i disse med Ånden fusionerede dødelige og omgås med dem, når de stiger op langs vejen til Paradiset med jer så langt som til Salvington, hvor de stopper. En del af dem kan senere stige op til højere universniveauer, men majoriteten forbliver altid i tjeneste i lokaluniverset, som klasse er de ikke bestemt til at opnå Paradiset.

37:5.3 (411.1)Da de ikke er fusioneret med Rettere bliver de aldrig finaliter, men de bliver ti sidste ende optaget i Perfektionens Korps i lokaluniverset. De har i ånden adlydt Faderens befaling ”Vær fuldkommen”.

37:5.4 (411.2)Efter optagelse i Perfektionens Korps i Nebadon kan de med Ånden fusionerede opstigende modtage opgaver som Univershjælperne, hvilket er en af de veje som er åbne for dem for fortsat erfaringsmæssig vækst. På denne måde bliver de kandidater til opgaver i den høje tjeneste med at tolke de udviklende skabte væseners synspunkter i de materielle verdener for de himmelske myndigheder i lokaluniverset.

37:5.5 (411.3)De Høje Kommissionærer begynder deres tjeneste på planeterne som racekommissionærer. I denne egenskab tolker de synspunkterne og beskriver behovet hos de forskellige menneskeracer. De er i højeste grad hengivet til velfærden af de dødelige racer, hvis talsmænd de er, og de søger vedvarende at opnå for dem barmhjertighed, retfærdighed og upartisk behandling i alle forhold til andre mennesker. Racekommissionærerne fungerer i en endeløs række af planetariske kriser og tjener som det veltalende udtryk for hele grupper af kæmpende dødelige.

37:5.6 (411.4)Efter lang erfaring i problem løsning i de beboede verdner forfremmes disse racekommissionærer til højere niveauer af aktivitet og de når til sidst status som Høje Kommissionærer i lokaluniverset. Ved senest registrering angives lidt over halvanden milliard af disse Høje Kommissionærer i Nebadon. Disse væsener er ikke finaliter, men de er opstigende væsener med lang erfaring, og de er meget nyttige for deres fødselsverden.

37:5.7 (411.5)Vi finder, uden undtagelse disse kommissionærer ved alle domstole, fra de laveste til de højeste. De deltager ikke i domsforhandlingerne, men de virker som venner til domstolen og bistår de præsiderende dommere med råd om det forudgående, omgivelserne, og den iboende natur hos dem som domsforholdet berører.

37:5.8 (411.6)Høje Kommissionærer er knyttet til de forskellige budbringerskarer i rummet og altid til de tjenende ånder i tiden. Man træffer dem i programmer for forskellige sammenkomster i universet, og disse samme kommissionærer, som kender de dødelige så godt, knyttes altid til de opgaver som Guds Sønner udfører i rummets verdener.

37:5.9 (411.7)Når en upartiskhed og retfærdighed kræver en indsigt i, hvordan et velovervejet program af aktiviteter eller fremgangsmåde vil påvirke de evolutionære racer i tiden, så er disse kommissionærer ved hånden for at præsentere deres anbefalinger; de er altid til stede for at tale for dem som ikke kan være til stede og tale for sig selv.

37:5.10 (411.8)De med Ånden fusionerede dødeliges verdener. Den ottende gruppe af de syv primære verdener med tilhørende satellitter i Salvingtons kredsløb hører udelukkende til de med Ånden fusionerede dødelige i Nebadon. De opstigende med Retterfusionerede dødelige har intet at gøre med disse verdener, andet end at de har fornøjelsen af de mange behagelige og frugtbare ophold som indbudte gæster af de med Ånden fusionerede indbyggere.

37:5.11 (411.9)Med undtagelse af de få som opnår Uversa og Paradiset så udgør disse verdener den permanente bolig for de med Ånden fusionerede overlevende. En sådan planlagt begrænsning af de dødeliges opstigning er til fordel for lokaluniverset, da det sikre tilbageholdelsen af en permanent udviklet befolkning hvis voksende erfaring fortsat vil forhøje den fremtidige stabilisering og diversificering af lokaluniversets administration. Disse væsener når måske ikke Paradiset, men de opnår en erfaringsmæssig visdom i håndtering af problemer i Nebadon som langt overstiger alt som de opstigende med midlertidig ophold opnår. Disse overlevende sjæle fortsætter altid som enestående kombinationer af det menneskelige og det guddommelige, og de kan i stigende grad forene synspunkterne fra disse to vidt forskellige niveauer og præsentere dette dobbelte synspunkt med stadig ophøjet visdom.

6. Himmelske tilsynsførende

37:6.1 (412.1)Nebadons uddannelsessystem administreres i fællesskab af Treenighedens Undervisende Sønner og Melkisedekernes lærerkorps, men meget af det arbejde som gælder dets vedligeholdelse og udvikling udføres af de Himmelske Tilsynsførende. Disse væsener udgør et rekrutteret korps som omfatter alle typer af individer som er knyttet til uddannelses- og træningsprogrammet for de opstigende dødelige. Der findes over tre millioner af dem i Nebadon, og de er alle frivillige som gennem erfaring har kvalificeret sig for tjeneste som uddannelsesrådgivere i hele riget. Fra deres hovedkvarter i Melkisedekernes verden i Salvington gennemstrejfer de lokaluniverset som inspektører af undervisningsmetoderne i Nebadon udtænkt til at påvirke sindet og uddannelse af ånden hos de opstigende væsener.

37:6.2 (412.2)Denne træning af sindet og uddannelse af ånden påbegyndes i menneskenes fødselsverden og op gennem systemets mansoniaverdener og de andre fremskridts sfærer forbundet med Jerusem, i de halvfjerds verdener for social tilpasning som er knyttet til Edentia og på de fire hundrede og halvfems sfærer for fremgang i ånden som kredser rundt om Salvington. I selve universets hovedkvarter findes talrige skoler under Melkisedekerne, Universsønnernes højskoler, de serafiske universiteter samt de Undervisende Sønners og Dagenes Forenedes skoler. Alle mulige foranstaltninger anvendes for at gøre de forskellige personligheder i universet kvalificerede for en mere avanceret tjeneste og forbedret funktion. Hele universet er en eneste enorm skole.

37:6.3 (412.3)De metoder som anvendes i mange af de højere skoler ligger udenfor menneskets opfattelse om kunsten at lære om sandheden, men dette er grundtonen i hele uddannelsessystemet; karakter dannelse af oplyst erfaring. Lærerne tilvejebringer oplysningen; stedet i universet og den opstigendes status yder muligheden for erfaring; den kloge udnyttelse af disse to opbygger karakteren.

37:6.4 (412.4)Grundprincippet i Nebadons uddannelsessystem er at tildele jer en opgave og derefter yde jer mulighed for at få undervisning i den idealistiske og guddommelige metode til bedst at udføre denne opgave. Du får en bestemt opgave at udføre, og samtidig har du tilgang til lærere, som er kvalificerede til at instruere dig i den bedste metode for at udføre din opgave. Den guddommelige uddannelsesplan tilbyder et nært samarbejde mellem arbejde og undervisning. Vi lærer jer, hvordan man bedst gør det, som vi byder dig at gøre.

37:6.5 (412.5)Formålet med al denne uddannelse og erfaring er at forberede jer for adgang til de højere og mere åndelige uddannelsessfærer i superuniverset. Fremgang indenfor en given verden er individuel, men overgangen fra en fase til en anden sker sædvanligvis klassevis.

37:6.6 (412.6)Fremskridtet i evigheden indebærer ikke kun åndelig udvikling. Intellektuel erhvervelse er også en del af den universelle uddannelse. Sindets erfaring udvides i samme takt som den åndelige horisont ekspanderes. Sindet og ånden gives lige muligheder for uddannelse og avancement. Men i hele denne ypperlige træning af sind og ånd er i for evigt fri fra de handicap som det kødelige liv medfører. I behøves ikke længere, at virke som dommer i de konfliktfyldte stridigheder mellem jeres divergerende åndelige og jeres materielle natur. Endelig kan i glæde jer til at nyde driften i et forherliget sind som for længst er frigjort fra de primitive animalistiske tendenser efter materielle ting.

37:6.7 (413.1)Inden de fleste dødelige fra Urantia forlader universet Nebadon gives de muligheden for en længere eller kortere tid at tjene som medlemmer af de Himmelske Tilsynsførendes korps i Nebadon.

7. Mansoniaverdens lærere

37:7.1 (413.2)Mansoniaverdens Lærere er rekrutterede og glorificeret keruber. Ligesom de fleste andre instruktører i Nebadon udvælges de af Melkisedekerne. De fungerer i de fleste af morontialivets uddannelsesprojekter, og deres antal ligger helt udover det dødelige sinds opfattelsesevne.

37:7.2 (413.3)Hvad angår opnåelsesniveuet for keruber og sanober, så vil disse Mansoniaverdens Lærere blive nærmere behandlet i næste kapitel, mens de i egenskab af lærere med en vigtig rolle i morontialivet vil blive diskuteret mere udførligt i det kapitel som hedder Morontialivet.

8. Højere åndeklasser med forordning

37:8.1 (413.4)Foruden styrkecentrene og de fysiske overvågere er visse af de åndelige væsener med højere oprindelse som hører til den Uendelige Ånds familie permanent forordnet til lokaluniverset. Af de højere åndelige klasser i den Uendelige Ånds familie er følgende på denne måde forordnet:

37:8.2 (413.5)De Enlige Budbringere er, når de er funktionelt knyttet til lokaluniversets administration, til uvurderlig hjælp for os i vores anstrengelser for at overvinde tidens og rummet handicaps. Når de ikke på denne måde er forordnet har vi som hører hjemme i lokaluniverset absolut ingen myndighed over dem, men selv da er disse unikke væsener altid villige til at hjælpe os med at løse vores problemer og udføre vores mandater.

37:8.3 (413.6)Andovontia er navnet på den Universets Kredsløbs Overvåger af tredje graden som er stationeret i vores lokalunivers. Han beskæftiger sig kun med ånde- og morontiakredsløb, ikke med dem som hører under styrkelederne. Det var ham, som isolerede Urantia, på tidspunktet, da Caligastia svigtede og forrådte planeter under Lucifer oprørets prøvende tider. Med hilsner, som han sender til de dødelige på Urantia, udtrykker han sin glæde over at kunne se frem til den dag, da i igen tilsluttes universets kredsløb som han overvåger.

37:8.4 (413.7)Folketællingslederen i Nebadon, Salsatia, har sit hovedkvarter indenfor Gabriels sektor i Salvington. Han er automatisk bekendt med viljens fødsel og død og registrerer løbende det nøjagtige antal viljevæsener som fungerer i lokaluniverset. Han arbejder i tæt forbindelse med personlighedsregistratorerne, som har deres hjemsted i ærkeenglenes arkivverdener.

37:8.5 (413.8)En Tilknyttende Inspektør er bosat i Salvington. Han er den personlige repræsentant for Orvontons Højeste Udøver. Hans medarbejdere, de Forordnede vagter i lokalsystemet, er ligeledes repræsentanter for den Højeste Udøver i Orvonton.

37:8.6 (414.1)De Universelle Mæglere er omrejsende domstole i tidens og rummets universer, og de fungerer fra de evolutionære verdner opad gennem hver sektion i lokaluniverset og derfra videre. Disse voldgiftsdommere er registreret i Uversa; det nøjagtige antal af dem som virker i Nebadon er ikke registreret, men jeg skønner, at der findes omkring hundrede millioner mæglende kommissioner i vores lokalunivers.

37:8.7 (414.2)Af de Tekniske Rådgivere, rigets juridiske hjerner, har vi vores kvote, omkring en halv milliard. Disse væsener er levende og omrejserne erfaringsmæssige juridiske biblioteker for hele rummet.

37:8.8 (414.3)Af de Himmelske Registratorer, de opstegne serafer, har vi i Nebadon femoghalvfjerds. Disse er de ældre og overvågende registratorer. De avancerende elever af denne klasse er i nærheden af fire milliarder.

37:8.9 (414.4)De halvfjerds milliarder nebadonske Morontialedsagernes tjeneste aktiviteter beskrives i de beretninger som handler om overgangsplaneterne for tidens pilgrimme.

37:8.10 (414.5)Hvert univers har sin egen indfødte englekorps; ikke desto mindre findes der tilfælde hvor det er meget nyttigt at få hjælp af de højere ånder som har deres oprindelse udenfor den lokale skabelse. Supernaferne udfører visse sjældne og enestående tjenester; den nuværende leder for seraferne på Urantia er en første gradens supernaf fra Paradiset. De afspejlende sekonafer træffes overalt, hvor personalet fra superuniverset fungerer, og et stort antal tertiafer tjener midlertidigt som Assistenter til de Allerhøjeste.

9. Lokaluniversets permanente borgere

37:9.1 (414.6)Ligesom med superuniverserne og centraluniverset så har også lokaluniverset sine klasser af permanente borgere. Disse inkludere følgende skabte typer:

37:9.2 (414.7)1. Susatier.

37:9.3 (414.8)2. Univitatier.

37:9.4 (414.9)3. Materielle Sønner.

37:9.5 (414.10)4. Mellemvæsener.

37:9.6 (414.11)Disse den lokale skabelses indfødte væsener udgør sammen med de opstigende som er fusioneret med Ånden samt med spirongerne (som klassificeres anderledes) en relativ stabil borgergruppe. Disse klasser af væsener hører stort set hverken til de opstigende eller nedstigende væsener. De er alle erfaringsmæssige skabte væsener, men deres vidtgående erfaring står vedvarende til rådighed for universet som repræsenterer deres oprindelses niveau. Selvom dette ikke er helt sandt hvad angår de adamiske sønner og mellemvæsenerne, så er det relativ sandt for disse klasser.

37:9.7 (414.12)Susatierne. Disse vidunderlige væsener bor og virker som permanente borgere i Salvington, hovedkvarteret i dette lokalunivers. De er lysende efterkommere til Skabersønnen og den Skabende Ånd og er tæt forbundet med de opstigende borgere i lokaluniverset, de med Ånden fusionerede dødelige i Perfektionens korps af Nebadon.

37:9.8 (414.13)Univitatierne. Hver og et af de hundred konstellationers hovedkvarters klynger af arkitektoniske sfærer nyder den vedvarende tjeneste af en bosiddende klasse af væsener kendt som univitatierne. Disse børn til Skabersønnen og den Skabende Ånd udgør den permanente befolkning i konstellationernes hovedkvartersverdener. De er ikke-reproducerende væsener og eksisterer på et livsniveau omtrent halvvejs mellem de Materielle Sønners semimaterielle status hjemmehørende i systemhovedkvarteret og det mere klart åndelige niveau hos de med Ånden fusionerede dødelige og susatierne i Salvington; men univitatierne er ikke morontiavæsener. De udfører for de opstigende dødelige under disses gennemgang af konstellationssfærerne, det samme som de indfødte i Havona bidrager med for de pilgrims ånder, som passerer gennem den centrale skabelse.

37:9.9 (415.1)Guds Materielle Sønner. Når den skabende forbindelse mellem Skabersønnen og den Uendelige Ånds universrepræsentant, Universets Moderånd, har fuldbyrdet sit cykliske forløb, når der ikke fremkommer flere efterkommere med deres kombinerede væsen, så personaliserer Skabersønnen i dobbelt form sin sidste koncept af at være og bekræfter således til sidst sin egen oprindelige dobbelte oprindelse. I og af sig selv skaber Han nu de smukke og ædle Sønner og Døtre i den materielle klasse af universsønner. Dette er oprindelsen til den oprindelige Adam og Eva i hvert lokalunivers i Nebadon. De er en reproducerende klasse af sønnens ånd og skabes som mand og kvinde. Deres efterkommere fungerer som systemhovedstadens relativt permanente borgere, selvom en del af dem forordnes til planetariske Adamer.

37:9.10 (415.2)Under en planetarisk opgave forordnes den Materielle Søn og Datter til at lægge grunden til den adamiske race i verden, en race som er udset til engang at blandes med de dødelige indbyggere på den sfære. Planetariske Adamer er både nedstigende og opstigende Sønner, men vi klassificere dem sædvanligvis som opstigende.

37:9.11 (415.3)Mellemvæsenerne. Under de tidligere forløb i de fleste beboede verdner, befinder der sig visse overmenneskelige men materialiserede væsener på opgave, men de trækker sig sædvanligvis tilbage når de planetariske Adamer er ankommet. Disse væseners forehavende og de Materielle Sønners anstrengelser, hvis formål er at forbedre de evolutionære racer resultere ofte i fremkomsten af et begrænset antal væsener som er svære at klassificere. Disse unikke væsener eksisterer ofte midtvejs mellem de Materielle Sønner og de evolutionære væsener; deraf deres betegnelse mellemvæsener. I sammenligning med andre væsener er disse mellemvæsener de evolutionære verdners permanente beboere. Fra de tidlige tider, da Planetprinsen ankom til den langt senere tid, når planeten er etableret i lys og liv, er de den eneste gruppe af intelligente væsener som vedvarende befinder sig på sfæren. På Urantia tjener mellemvæsenerne i virkeligheden som planetens virkelige vogtere; de er praktisk taget Urantias beboere. De dødelige udgør virkelig de fysiske og materielle indbyggere i en evolutionær verden, men i er alle så kortlivede; i opholder jer så kort tid på jeres fødselsplanet. I fødes, lever, dør og går siden videre til andre verdner af evolutionær fremgang. Selv de overmenneskelige væsener som tjener på planeterne som himmelske overvågere er midlertidigt forordnet; få af dem er ret længe knyttet til en given sfære. Mellemvæsenerne sørger imidlertid for kontinuitet i den planetariske administration i en situation hvor de himmelske overvågere hele tiden afløses af nye og hvor de dødelige indbyggere vedvarende udskiftes. Under alle disse uophørlige forandringer og ombytninger forbliver mellemvæsenerne på planeten og udfører deres arbejde uden afbrydelser.

37:9.12 (415.4)På samme måde har alle afdelinger indenfor lokaluniversernes og superuniversernes administrative organisation deres mere eller mindre permanente befolkning, indbyggere som har statsborgerskab. Ligesom Urantia har sine mellemvæsener, så har Jerusem, jeres systemhovedstad de Materielle Sønner og Døtre; Edentia, jeres konstellationshovedkvarter, har univitatierne, mens borgerne i Salvington er af dobbelt slags, de skabte susatierne og de udviklede med Ånden fusionerede dødelige. De administrative verdener i superuniversernes mindre og større sektorer har ikke permanente borgere. Hovedkvarterssfærerne i Uversa er vedvarende begunstigede af en forbløffende gruppe af væsener som kaldes abandonter, som er skabt af de uåbenbarede repræsentanter for Dagenes Ældste og de syv Afspejlende Ånder bosat i Orvontons hovedstad. Disse fastboende borgere i Uversa administrerer for nuværende rutineanliggender i deres verden under det umiddelbare overopsyn af de med Sønnen fusionerede dødeliges korps i Uversa. Selv Havona har sine indfødte væsener, og den centrale Lysets og Livets Ø er hjemsted for forskellige grupper af Paradisborgere.

10. Andre grupper i lokaluniverset

37:10.1 (416.1)Foruden seraferne og de dødeliges klasser, som behandles i senere kapitler, findes der yderligere talrige væsener involverede i opretholdelsen og færdiggørelsen af en sådan gigantisk organisation som universet Nebadon, som allerede nu har over tre millioner beboede verdner og med mulighed for sammenlagt ti millioner. De forskellige typer af liv i Nebadon er for mangfoldige til at blive katalogiseret i dette kapitel, men der findes to usædvanlige klasser, som kan nævnes, som fungerer med stor udbredelse på de 647.591 arkitektoniske sfærer i lokaluniverset.

37:10.2 (416.2)Spirongerne er ånde efterkommere til den Klare Morgenstjerne og Fader Melkisedek. De er fritaget fra personligheds udslettelse men er ikke evolutionære eller opstigende væsener. De tager heller ikke funktionelt del i det evolutionære opstigningsprogram. De er lokaluniversets åndehjælpere som udfører de rutinemæssige åndelige opgaver i Nebadon.

37:10.3 (416.3)Spornagierne. De arkitektoniske hovedkvartersverdner i lokaluniverset er virkelige verdener - fysiske skabelser. Deres fysiske vedligeholdelse er forbundet med meget arbejde og dertil har vi hjælp af en gruppe fysiske væsener kaldet spornagier. De beskæftiger sig med vedligeholdelsen og kulturen af de materielle faser i disse hovedkvartersverdner, fra Jerusem til Salvington. Spornagierne er hverken ånder eller personer; de udgør en klasse af dyr i tilværelsen, men hvis i kunne se dem, ville i være enige om, at de synes at være perfekte dyr.

37:10.4 (416.4)De forskellige æreskolonier er beliggende i Salvington og andre steder. Vi har i særdeleshed nytte af de himmelske håndværkers operationer i konstellationerne og af omvekslingsledernes aktiviteter, som hovedsaglig virker i lokalsystemernes hovedstæder.

37:10.5 (416.5)Der er altid tilknyttet et korps af opstigende dødelige til universtjenesten, inklusiv forherligede mellemvæsener. Disse opstigende anvendes, efter at de har opnået Salvington, i et næsten uendeligt antal aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af universets anliggender. Fra hvert præsentationsniveau, strækker disse avancerede dødelige sig bagud og nedad med en hjælpende hånd til deres jævnaldrende, som følger efter dem i klatringen opad. Sådanne dødelige som midlertidig opholder sig i Salvington forordnes på begæring som hjælpere, studerende, observatører og lærere til praktisk taget alle korps af himmelske personligheder.

37:10.6 (416.6)Der findes yderligere andre typer af intelligente livsformer som beskæftiger sig med administrationen af et lokalunivers, men planen for denne beretning indeholder ikke en yderligere åbenbarelse af disse skabelsesklasser. Tilstrækkeligt om livet og administrationen i dette univers er heri blevet beskrevet for at de dødeliges sind kan få et indblik om overlevelsestilværelsens virkelighed og storslåethed. Fortsat erfaring under jeres avancerende livsforløb vil i stigende grad åbenbare disse interessante og charmerende væsener. Denne beretning kan ikke være andet end en kort præsentation af de mangfoldige personligheders natur og arbejde, som vrimler i rummets universer og administrerer disse skabelser som enorme uddannelses skoler, skoler hvori tidens pilgrimme avancerer fra liv til liv og fra verden til verden indtil de kærlighedsfyldt sendes over grænserne for deres fødselsunivers til superuniversets højere uddannelsessystem og derfra til verdnerne for åndeuddannelse i Havona og til sidst til Paradiset og den høje skæbne for finaliterne - det evige mandat for missioner som endnu ikke er åbenbaret for universerne i tid og rum.

37:10.7 (417.1)[Dikteret af en Lysende Aftenstjerne i Nebadon, nummer 1.146 af det Oprettede korps.]