Hoppa till huvudinnehåll

Kapitel 37 - Lokaluniversumets personligheter

Urantiaboken

Kapitel 37

Lokaluniversumets personligheter

37:0.1 (406.1)HÖGST bland alla personligheter i Nebadon står Skapar- och Mästarsonen Mikael, universumets fader och regent. Jämlik i fråga om gudomlighet och kompletterande till sina skapande egenskaper är lokaluniversumets Moderande, den Gudomliga Omvårdaren i Salvington. Och dessa skapare är i en mycket bokstavlig mening Fader-Sonen och Ande-Modern till alla skapade varelser som hör hemma i Nebadon.

37:0.2 (406.2)De föregående kapitlen har handlat om de skapade klasserna av Söner; de efterföljande berättelserna beskriver de omvårdande andarna och uppstigande klasserna av söner. Detta kapitel befattar sig i huvudsak med en mellanliggande grupp, universummedhjälparna, men det tar också upp till en kort behandling vissa av de högre andarna stationerade i Nebadon och vissa klasser av permanenta medborgare i lokaluniversumet.

1. Universummedhjälparna

37:1.1 (406.3)Många av de unika klasser som vanligen grupperas i denna kategori är ouppenbarade, men så som de presenteras i dessa kapitel omfattar Universummedhjälparna följande sju klasser:

37:1.2 (406.4)1. Klara Morgonstjärnor.

37:1.3 (406.5)2. Lysande Aftonstjärnor.

37:1.4 (406.6)3. Ärkeänglar.

37:1.5 (406.7)4. Assistenter till de Allra Högsta.

37:1.6 (406.8)5. Höga Kommissionärer.

37:1.7 (406.9)6. Himmelska Översynare.

37:1.8 (406.10)7. Mansoniavärldens Lärare

37:1.9 (406.11)Av den första klassen av universummedhjälpare, de Klara Morgonstjärnorna, finns det endast en i varje lokaluniversum, och han är den förstfödde av alla varelser som hör hemma i ett lokaluniversum. Den Klara Morgonstjärnan i vårt universum är känd som Gabriel från Salvington. Han är den ledande verkställaren för hela Nebadon, och han fungerar som personlig representant för Härskarsonen och som talesman för hans skapande gemål.

37:1.10 (406.12)Under de tidigare tiderna i Nebadon arbetade Gabriel helt ensam med Mikael och den Skapande Anden. Då universumet växte och de administrativa problemen mångfaldigades försågs han med en personlig stab av ouppenbarade assistenter, och till slut utvidgades denna grupp av att Nebadons kår av Aftonstjärnor skapades.

2. De Lysande Aftonstjärnorna

37:2.1 (407.1)Dessa lysande varelser planerades av Melkisedekarna och gavs sedan tillvaro av Skaparsonen och den Skapande Anden. De tjänar i många olika bemärkelser men i huvudsak som förbindelseofficerare för Gabriel, den ledande verkställaren i lokaluniversumet. En eller flera av dessa varelser fungerar som hans representant i huvudstaden i varje konstellation och system i Nebadon.

37:2.2 (407.2)Som ledande verkställare i Nebadon är Gabriel å tjänstens vägnar ordförande för eller observatör vid de flesta konklaver i Salvington, och så många som ett tusen av dessa sammanträder ofta samtidigt. De Lysande Aftonstjärnorna representerar Gabriel vid dessa tillfällen; han kan inte vara på två ställen samtidigt, och dessa superänglar kompenserar denna begränsning. De utför en motsvarande tjänst för den kår som består av Treenighetens Undervisande Söner.

37:2.3 (407.3)Fastän Gabriel personligen är sysselsatt med administrativa uppgifter håller han genom de Lysande Aftonstjärnorna kontakt med alla andra faser av livet och angelägenheterna i universumet. De åtföljer honom alltid på hans planetariska färder och reser ofta som hans personliga representanter på speciella uppdrag till de enskilda planeterna. Under sådana uppdrag har de ibland blivit kända som ”Herrens änglar”. De färdas ofta till Uversa för att representera den Klara Morgonstjärnan vid Dagarnas Fornas domstolar och sammankomster, men de reser sällan bortom Orvontons gränser.

37:2.4 (407.4)De Lysande Aftonstjärnorna är en unik tvådelad klass, av vilka en del har skapats till denna värdighet och andra har nått upp till tjänsten. Nebadonkåren av dessa superänglar uppgår nu till ett antal om 13.641. Det finns 4.832 med skapad värdighet, medan 8.809 är uppstigna andar som har nått upp till detta mål av upphöjd tjänst. Många av dessa uppstigna Aftonstjärnor började sin universumkarriär som serafer; andra har stigit upp från ouppenbarade nivåer av skapat varelseliv. Som ett mål att sträva efter är denna höga kår aldrig stängd för uppstigningskandidater så länge ett universum inte har etablerats i ljus och liv.

37:2.5 (407.5)Båda typerna av Lysande Aftonstjärnor är med lätthet synliga för morontiapersonligheter och vissa slag av materiella varelser som är högre än de dödliga. De skapade varelserna i denna intressanta och mångkunniga klass besitter en andekraft som kan manifesteras oberoende av deras personliga närvaro.

37:2.6 (407.6)Ledare för dessa superänglar är Gavalia, den förstfödde av denna klass i Nebadon. Allt sedan Kristus Mikaels återkomst från sin segerrika utgivning på Urantia har Gavalia varit förordnad till omvårdnaden av de uppstigna dödliga, och under de senaste nittonhundra urantiaåren har hans kompanjon Galantia haft sitt högkvarter i Jerusem, där han vistas ungefär hälften av sin tid. Galantia är den första av de uppstigna superänglarna som har uppnått denna höga ställning.

37:2.7 (407.7)Det finns ingen organisering i grupper eller kompanier av Lysande Aftonstjärnor annat än deras sedvanliga association i par på många uppdrag. De förordnas inte i särskilt stor utsträckning till uppgifter som berör de dödligas uppstigningsskede, men när de kommissioneras därtill fungerar de aldrig ensamma. De arbetar alltid i par — den ena en skapad, den andra en uppstigen Aftonstjärna.

37:2.8 (407.8)En av de höga plikterna för Aftonstjärnorna är att åtfölja Avonalgåvosönerna på deras planetariska uppdrag, på samma sätt som Gabriel åtföljde Mikael på hans utgivning på Urantia. De två superänglarna som ingår i följet är högt rankade personligheter på sådana uppdrag, och de tjänar som medkommendörer över ärkeänglarna och alla andra som har förordnats till dessa företag. Det är den äldre av dessa superänglakommendörer som vid den för Avonalgåvosonen betydelsefulla tidpunkten och tidsåldern ger honom uppmaningen: ”Sköt om din broders angelägenheter”.

37:2.9 (408.1)Liknande par av dessa superänglar förordnas till Treenighetens Undervisande Söners planetariska kår som verkar för att etablera den efter utgivningen följande eller gryende andliga tidsåldern på en bebodd planet. På sådana uppdrag tjänar Aftonstjärnorna som förbindelsepersonligheter mellan de dödliga i världen och den Undervisande Sonens osynliga kår.

37:2.10 (408.2)Aftonstjärnornas världar. Den sjätte gruppen om sju Salvingtonvärldar och deras tillhörande fyrtiotvå satelliter är anvisade till att administreras av de Lysande Aftonstjärnorna. De sju primära världarna leds av den skapade klassen bland dessa superänglar medan de tillhörande satelliterna administreras av uppstigna Aftonstjärnor.

37:2.11 (408.3)De tre första världarnas satelliter är anvisade för de Undervisande Sönernas och Aftonstjärnornas skolor som ägnar sig åt andepersonligheterna i lokaluniversumet. De tre följande grupperna upptas av liknande gemensamma skolor som ägnar sig åt att träna de uppstigande dödliga. Den sjunde primärvärldens satelliter är reserverade för treeniga överläggningar mellan Undervisande Söner, Aftonstjärnor och finaliter. Under senare tider har dessa superänglar varit nära knutna till Finalitkårens arbete i lokaluniversumet, och de har länge varit associerade med de Undervisande Sönerna. Det finns en förbindelse av enorm styrka och betydelse mellan Aftonstjärnorna och de Gravitationsbudbärare som är knutna till finaliternas arbetsgrupper. Den sjunde världen själv är reserverad för de ouppenbarade ärenden som hänför sig till det framtida förhållande som kommer att råda mellan Undervisande Söner, finaliter och Aftonstjärnor sedan superuniversummanifestationen av Gud den Supremes personlighet har framträtt fullbordad.

3. Ärkeänglarna

37:3.1 (408.4)Ärkeänglarna är efterkommande till Skaparsonen och Universumets Moderande. De är den högsta typen av höga andevarelser som produceras i stort antal i ett lokaluniversum, och vid tiden för senaste registrering fanns det nästan åttahundratusen av dem i Nebadon.

37:3.2 (408.5)Ärkeänglarna är en av de få grupper av personligheter i lokaluniversumet som normalt inte står under Gabriels överhöghet. De tar inte på något sätt del i rutinadministrationen av universumet utan ägnar sig åt att arbeta för de skapade varelsernas överlevnad och åt att främja de dödligas uppstigningsskede från tid och rymd. Fastän de inte i vanliga fall är underställda den Klara Morgonstjärnans ledning fungerar de ibland enligt hans förordnande. De samverkar också med andra Universummedhjälpare, såsom Aftonstjärnorna, vilket illustreras av vissa händelser som beskrivs i berättelsen om livets överförande till er värld.

37:3.3 (408.6)Kåren av ärkeänglar i Nebadon leds av den förstfödde av denna klass, och under senare tider har ärkeänglarna upprätthållit ett divisionshögkvarter på Urantia. Denna ovanliga omständighet tilldrar sig snart de gäststuderandes uppmärksamhet som kommer från andra universer än Nebadon. Bland deras tidigaste iakttagelser beträffande händelserna inom universumet är upptäckten att många av de Lysande Aftonstjärnornas aktiviteter gällande de uppstigna varelserna leds från huvudstaden i ett lokalsystem, Satania. Då de undersöker närmare upptäcker de att vissa av ärkeänglarnas aktiviteter leds från en liten och synbart obetydlig bebodd planet kallad Urantia. Och sedan följer uppenbarelsen om Mikaels utgivning på Urantia och deras omedelbart stegrade intresse för er och er ringa sfär.

37:3.4 (409.1)Fattar ni betydelsen av det faktum att er ringa och förvirrade planet har blivit ett divisionshögkvarter för universumets administration och ledningen av vissa av ärkeänglarnas aktiviteter som har att göra med planen för uppstigning till Paradiset? Detta förebådar otvivelaktigt en framtida koncentration av andra uppstigningsaktiviteter till Mikaels utgivningsvärld och ger en ofantlig och högtidlig betydelse åt Mästarens personliga löfte: ”Jag skall komma igen.”

37:3.5 (409.2)I allmänhet förordnas ärkeänglarna till tjänst och omvårdnad hos Avonal-klassens Söner, men inte förrän de har genomgått omfattande förberedande träning i alla faser av de olika omvårdande andarnas arbete. En kår om hundra ärkeänglar åtföljer varje Paradisgåvoson till en bebodd värld, och den är temporärt förordnad till hans disposition för den tid utgivningen varar. Om Administratörsonen blir temporär härskare över planeten verkar dessa ärkeänglar som styrande överhuvuden för allt himmelskt liv på den sfären.

37:3.6 (409.3)Två äldre ärkeänglar tillsätts alltid som personliga medhjälpare till en Paradisavonal för alla planetariska uppdrag, vare sig det gäller rättsliga åtgärder, administrativa uppdrag eller utgivningsinkarnationer. När denne Paradisson har avslutat domen av en värld och de döda kallas för registrering (den så kallade uppståndelsen) är det bokstavligen sant att de slumrande personligheternas serafiska beskyddare svarar på ”ärkeängelns röst”. Namnuppropet vid avslutningen av en domperiod förrättas av en åtföljande ärkeängel. Detta är uppståndelsens ärkeängel, ibland kallad ”Mikaels ärkeängel”.

37:3.7 (409.4)Ärkeänglarnas världar. Den sjunde gruppen av världar som med sina tillhörande satelliter kretsar runt Salvington är anvisad för Ärkeänglarna. Sfär nummer ett och alla dess sex tillhörande satelliter upptas av dem som sköter personlighetsregistret. Denna enorma kår av registratorer är sysselsatt med att föra registret över varje dödlig i tiden från födelseögonblicket upp genom livsskedet i universumet ända tills denna individ antingen lämnar Salvington för att färdas in till superuniversumets regim eller ”utplånas från registrerad tillvaro” enligt order av Dagarnas Forna.

37:3.8 (409.5)Det är på dessa världar som personlighetsregistren och identifikationssäkringarna klassificeras, arkiveras och förvaras under den tid som förlöper mellan den kroppsliga döden och den nya personaliseringen, uppståndelsen från döden.

4. Assistenterna till de Allra Högsta

37:4.1 (409.6)Assistenterna till de Allra Högsta är en grupp av frivilligt tjänstgörande varelser som har sitt ursprung utanför lokaluniversumet och som är temporärt förordnade som centraluniversumets och superuniversumets representanter i eller observatörer av den lokala skapelsen. Deras antal varierar ständigt men uppgår alltid till flera miljoner.

37:4.2 (409.7)Från tid till annan får vi sålunda åtnjuta sådana varelsers omvårdnad och bistånd vilka har sitt ursprung i Paradiset liksom Visdomens Fulländare, Gudomliga Rådgivare, Universella Censorer, Inspirerade Treenighetsandar, Treenigade Söner, Ensamma Budbärare, supernafer, sekonafer, tertiafer och andra behagliga omvårdare som vistas hos oss i avsikt att hjälpa våra infödda personligheter i deras strävan att få hela Nebadon i bättre harmoni med Orvontons idéer och Paradisets ideal.

37:4.3 (410.1)Var och en av dessa varelser kan tjäna frivilligt i Nebadon och därför kan de tekniskt stå utanför vårt förvaltningsområde, men när de verkar enligt uppdrag är dessa personligheter från superuniversumet och centraluniversumet inte helt undantagna från bestämmelserna i lokaluniversumet där de vistas, fastän de fortsätter att fungera som representanter för de högre universerna och att arbeta enligt de instruktioner som utgör deras uppdrag i vårt område. Deras allmänna högkvarter är beläget i Salvingtons sektor för Dagarnas Förenande, och de verkar i Nebadon under överinsyn av denna Paradistreenighetens ambassadör. När de tjänar i oberoende grupper är dessa personligheten från de högre världarna vanligen självstyrande, men när de tjänar enligt anmodan ställer de sig ofta frivilligt helt under de övervakande ledarnas regim för de världar som de har blivit anvisade att fungera i.

37:4.4 (410.2)Assistenterna till de Allra Högsta tjänar i uppgifter på lokaluniversumets eller konstellationernas nivå men de är inte direkt knutna till system- eller planetstyrelserna. De får emellertid fungera var som helst i lokaluniversumet och kan förordnas till vilken som helst fas av aktivitet i Nebadon: administrativ, verkställande, utbildningsmässig eller annan.

37:4.5 (410.3)De flesta i denna kår är engagerade i att assistera Paradispersonligheterna i Nebadon: Dagarnas Förenande, Skaparsonen, Dagarnas Trogna, Administratörsönerna och Treenighetens Undervisande Söner. Då och då blir det vid skötseln av angelägenheterna i en lokal skapelse klokt att temporärt undanhålla vissa detaljer från praktiskt taget alla infödda personligheters vetskap i lokaluniversumet. Vissa avancerade planer och invecklade avgöranden fattas också bättre och förstås mera fullständigt av den mognare och fjärrsyntare kåren av Assistenter till de Allra Högsta, och det är i sådana situationer, och i många andra, som de är särskilt användbara för universumets härskare och administratörer.

5. Höga Kommissionärer

37:5.1 (410.4)De Höga Kommissionärerna är med Anden fusionerade uppstigna dödliga; de är inte fusionerade med Riktaren. Ni förstår er ganska väl på uppstigningsskedet i universum för en dödlig kandidat för fusion med Riktaren, vilket är den höga bestämmelse som alla dödliga på Urantia har möjlighet till sedan Kristus Mikaels utgivning. Men detta är inte den uteslutande bestämmelsen för alla dödliga i världar som er under tidsåldrarna före utgivningen, och det finns en annan typ av värld vars invånare aldrig stadigvarande bebos av Tankeriktare. Dessa dödliga förenas aldrig i ett bestående förbund med Mysterieledsagaren som har utgivits från Paradiset; icke desto mindre bebos de tillfälligt av Riktare som tjänar som guider och mönster under det köttsliga livsskedet. Under denna temporära vistelse omhuldar de evolutionen av en odödlig själ precis så som i fråga om de varelser med vilka de önskar bli fusionerade; men när den dödligas liv är slut tar de för evigt farväl av dessa skapade varelser som de temporärt var associerade med.

37:5.2 (410.5)Överlevande själar av denna klass uppnår odödlighet genom evig fusion med ett individualiserat fragment av anden som härstammar från lokaluniversumets Moderande. De är ingen talrik grupp, åtminstone inte i Nebadon. I mansoniavärldarna möter ni dessa med Anden fusionerade dödliga och umgås med dem, då de stiger upp längs vägen till Paradiset med er så långt som till Salvington, där de stannar. En del av dem kan senare stiga upp till högre universumnivåer, men majoriteten förblir alltid i tjänst i lokaluniversumet; som klass är de inte bestämda att uppnå Paradiset.

37:5.3 (411.1)Då de inte är fusionerade med Riktaren blir de aldrig finaliter, men de blir slutligen upptagna i Fulländningens Kår i lokaluniversumet. De har i anden åtlytt Faderns befallning ”Var fulländade”.

37:5.4 (411.2)Sedan de har upptagits i Fulländningens Kår i Nebadon kan de med Anden fusionerade uppstigna ta emot uppdrag som Universummedhjälpare, vilket är en av de vägar som är öppna för dem för fortsatt erfarenhetsmässig tillväxt. På så sätt blir de kandidater för uppdrag i den höga tjänsten att tolka de evolverande skapade varelsernas synpunkter i de materiella världarna för de himmelska myndigheterna i lokaluniversumet.

37:5.5 (411.3)De Höga Kommissionärerna börjar sin tjänst på planeterna som raskommissionärer. I denna egenskap tolkar de synpunkterna och beskriver behoven hos de olika människoraserna. De är supremt hängivna välgången för de dödliga raser vilkas talesmän de är, och de söker ständigt att för dem utverka barmhärtighet, rättvisa och opartisk behandling i alla förhållanden till andra folk. Raskommissionärerna fungerar i en ändlös rad av planetariska kriser och tjänar som det vältaliga uttrycket för hela grupper av kämpande dödliga.

37:5.6 (411.4)Efter lång erfarenhet av att lösa problem i bebodda världar uppflyttas dessa raskommissionärer till högre nivåer av verksamhet och de når till slut ställningen som Höga Kommissionärer i lokaluniversumet. Vid senaste registrering antecknades något över en och en halv miljard av dessa Höga Kommissionärer i Nebadon. Dessa varelser är inte finaliter, men de är uppstigna varelser med lång erfarenhet, och de är mycket nyttiga för sin födelsevärld.

37:5.7 (411.5)Vi finner utan undantag dessa kommissionärer vid alla domstolar, från de lägsta till de högsta. Inte så att de skulle delta i domstolsförhandlingarna, men de verkar som vänner vid domstolen och bistår de presiderande domarna med råd om de tidigare skedena, omgivningen och den inneboende naturen hos dem som domstolsförfarandet berör.

37:5.8 (411.6)Höga Kommissionärer är knutna till de olika budbärarskarorna i rymden och alltid till de omvårdande andarna i tiden. Man träffar på dem i programmet för olika sammankomster i universum, och dessa samma kommissionärer som känner de dödliga så väl knyts alltid till de uppdrag som Guds Söner utför i rymdens världar.

37:5.9 (411.7)När än opartiskhet och rättvisa kräver insikt om hur ett övervägt verksamhetsprogram eller förfarande skulle påverka de evolutionära raserna i tiden, finns dessa kommissionärer till hands för att presentera sina rekommendationer; de är alltid närvarande för att tala för dem som inte kan vara närvarande och tala för sig själva.

37:5.10 (411.8)De med Anden fusionerade dödligas världar. Den åttonde gruppen om sju primära världar med tillhörande satelliter i Salvingtons krets hör uteslutande till de med Anden fusionerade dödliga i Nebadon. De uppstigna med Riktaren fusionerade dödliga har inte att göra med dessa världar, annat än att de har nöjet av många angenäma och fruktbara vistelser som gäster inbjudna av de med Anden fusionerade invånarna.

37:5.11 (411.9)Om man bortser från de få som uppnår Uversa och Paradiset utgör dessa världar den permanenta boningsorten för de med Anden fusionerade överlevande. En sådan med avsikt planerad begränsning av de dödligas uppstigning är till fördel för lokaluniversumet, då det garanterar kvarhållandet av en permanent utvecklad befolkning vars växande erfarenhet fortsättningsvis höjer den framtida stabiliseringen och diversifieringen av lokaluniversumets administration. Dessa varelser uppnår kanske inte Paradiset, men de förskaffar sig en erfarenhetsmässig visdom i att handskas med problemen i Nebadon vilken helt överstiger allting som de uppstigna med tillfällig vistelse når upp till. Dessa överlevande själar är alltid lika enastående kombinationer av mänskligt och gudomligt, och de kan allt bättre förena synpunkterna från dessa två vitt skilda nivåer och presentera detta dubbla synsätt med ständigt fördjupad visdom.

6. Himmelska översynare

37:6.1 (412.1)Nebadons utbildningssystem administreras gemensamt av Treenighetens Undervisande Söner och Melkisedekarnas lärarkår, men mycket av det arbete som gäller dess upprätthållande och utvecklande utförs av de Himmelska Översynarna. Dessa varelser utgör en rekryterad kår som omfattar alla slag av individer som är knutna till utbildnings- och träningsprogrammet för de uppstigande dödliga. Det finns över tre miljoner av dem i Nebadon, och de är alla frivilliga som genom erfarenhet har kvalificerat sig för att tjäna som utbildningsrådgivare i hela riket. Från sitt högkvarter i Melkisedekarnas världar i Salvington genomströvar de lokaluniversumet som inspektörer av undervisningsmetoderna i Nebadon vilka är avsedda att åstadkomma träning av sinnet och utbildning av anden hos de uppstigande varelserna.

37:6.2 (412.2)Denna träning av sinnet och utbildning av anden försiggår med början i människornas födelsevärldar upp genom systemets mansoniavärldar och de andra framstegssfärerna associerade med Jerusem, i de sjuttio världar för social anpassning som är knutna till Edentia och på de fyrahundranittio sfärer för framsteg i anden vilka kretsar runt Salvington. I själva universumets högkvarter finns talrika skolor under Melkisedekarna, Universumsönernas högskolor, de serafiska universiteten samt de Undervisande Sönernas och Dagarnas Förenandes skolor. Alla möjliga föranstaltningar vidtas för att göra de olika personligheterna i universumet kvalificerade för allt mera avancerad tjänst och allt bättre funktion. Hela universumet är en enda vittomfattande skola.

37:6.3 (412.3)De metoder som används i många av de högre skolorna ligger bortom människans uppfattning om konsten att lära ut sanning, men detta är grundtonen i hela utbildningssystemet: karaktär danad av upplyst erfarenhet. Lärarna tillhandahåller upplysningen; platsen i universumet och den uppstignas status erbjuder möjlighet till erfarenhet; det visa utnyttjandet av dessa två bygger upp karaktären.

37:6.4 (412.4)Grundprincipen i Nebadons utbildningssystem är att anvisa dig en uppgift och därefter erbjuda dig möjlighet att få undervisning i den idealiska och gudomliga metoden att bäst utföra denna uppgift. Du får en bestämd uppgift att utföra, och samtidigt har du tillgång till lärare som är kvalificerade att instruera dig i den bästa metoden att utföra ditt uppdrag. Den gudomliga utbildningsplanen förverkligar ett nära samband mellan arbete och undervisning. Vi lär dig hur man bäst gör det som vi bjuder dig att göra.

37:6.5 (412.5)Avsikten med all denna träning och erfarenhet är att förbereda er för tillträde till de högre och mera andliga utbildningssfärerna i superuniversumet. Framstegen inom en given värld är individuella, men övergången från en fas till en annan sker vanligen klassvis.

37:6.6 (412.6)Framskridandet i evigheten innebär inte endast andlig utveckling. Intellektuell tillväxt är också en del av den universella utbildningen. Sinnets erfarenhet breddas i samma takt som den andliga horisonten vidgas. Sinnet och anden erbjuds likadana möjligheter till träning och avancemang. Men i all denna ypperliga träning av sinne och ande är ni för evigt fria från de handikapp som det köttsliga livet medför. Längre behöver ni inte verka som skiljedomare i de konfliktfyllda striderna mellan er andliga och er materiella natur som drar åt olika håll. Till sist kan ni glädja er åt den enade sporren i ett förhärligat sinne som för länge sedan har frigjorts från de primitiva animalistiska strävandena efter materiella ting.

37:6.7 (413.1)Innan de flesta dödliga från Urantia lämnar universumet Nebadon erbjuds de tillfälle att för en längre eller kortare tid tjäna som medlemmar av de Himmelska Översynarnas kår i Nebadon.

7. Mansoniavärldens lärare

37:7.1 (413.2)Mansoniavärldens Lärare är rekryterade och förhärligade keruber. Liksom de flesta andra instruktörer i Nebadon förordnas de av Melkisedekarna. De fungerar i de flesta av morontialivets utbildningsprojekt, och deras antal ligger helt bortom det dödliga sinnets fattningsförmåga.

37:7.2 (413.3)Såsom representerande en uppnåelsenivå för keruber och sanober tas Mansoniavärldens Lärare upp till närmare behandling i nästa kapitel, medan de i egenskap av lärare med en viktig roll i morontialivet diskuteras mera utförligt i det kapitel som heter Morontialivet.

8. Högre Andeklasser med förordnande

37:8.1 (413.4)Förutom styrkecentren och de fysiska övervakarna är vissa av de andevarelser med högre ursprung vilka hör till den Oändlige Andens familj permanent förordnade till lokaluniversumet. Av de högre andeklasserna i den Oändlige Andens familj är följande på detta sätt förordnade:

37:8.2 (413.5)De Ensamma Budbärarna är, när de är funktionellt knutna till lokaluniversumets administration, till ovärderlig hjälp för oss i våra strävanden att övervinna tidens och rymdens handicap. När de inte på detta sätt är förordnade har vi som hör hemma i lokaluniversumet absolut ingen bestämmanderätt över dem, men även då är dessa unika varelser alltid villiga att hjälpa oss att lösa våra problem och utföra våra uppdrag.

37:8.3 (413.6)Andovontia är namnet på den Universernas Strömkretsövervakare av tredje graden som är stationerad i vårt lokaluniversum. Han befattar sig endast med ande- och morontiaströmkretsar, inte med dem som lyder under styrkeledarna. Det var han som isolerade Urantia den gång då Caligastia svek och förledde planeten under Lucifer-upprorets prövande tider. Med de hälsningar som han sänder till de dödliga på Urantia uttrycker han sitt nöje över att se fram emot den dag då ni en gång återinkopplas till de universumströmkretsar som han övervakar.

37:8.4 (413.7)Folkräkningens Ledare i Nebadon, Salsatia, har sitt högkvarter inom Gabriels sektor i Salvington. Han är automatiskt medveten om viljans födelse och död och registrerar löpande det exakta antalet viljevarelser som fungerar i lokaluniversumet. Han arbetar i nära förbindelse med personlighetsregistratorerna som har sitt hemvist i ärkeänglarnas arkivvärldar.

37:8.5 (413.8)En Biträdande Inspektör är bosatt i Salvington. Han är den personliga representanten för Orvontons Suprema Verkställare. Hans medarbetare, de Förordnade Vakterna i lokalsystemen, är likaså representanter för den Suprema Verkställaren i Orvonton.

37:8.6 (414.1)De Universella Medlarna är ambulerande domstolar i tidens och rymdens universer, och de fungerar från de evolutionära världarna uppåt genom varje sektion i lokaluniversumet och därifrån vidare. Dessa skiljedomare är registrerade i Uversa; det exakta antalet av dem som verkar i Nebadon är inte antecknat, men jag uppskattar att det finns omkring ett hundra miljoner medlande kommissioner i vårt lokaluniversum.

37:8.7 (414.2)Av de Tekniska Rådgivarna, rikets juridiska sinnen, har vi vår kvot, omkring en halv miljard. Dessa varelser är levande och kringresande erfarenhetsmässiga juridiska bibliotek för hela rymden.

37:8.8 (414.3)Av de Himmelska Upptecknarna, de uppstigna seraferna, har vi i Nebadon sjuttiofem. Dessa är de äldre eller övervakande upptecknarna. De avancerande eleverna av denna klass uppgår till närmare fyra miljarder.

37:8.9 (414.4)De sjuttio miljarder nebadonska Morontiaföljeslagarnas omvårdnadsverksamhet beskrivs i de berättelser som handlar om övergångsplaneterna för tidens pilgrimer.

37:8.10 (414.5)Varje universum har sin egen infödda änglakår; det oaktat finns det tillfällen då det är mycket nyttigt att få hjälp av de högre andar som har sitt ursprung utanför den lokala skapelsen. Supernaferna utför vissa sällsynta och enastående tjänster; den nuvarande ledaren för seraferna på Urantia är en första gradens supernaf från Paradiset. De återspeglande sekonaferna påträffas överallt där personal från superuniversumet fungerar, och ett stort antal tertiafer tjänar temporärt som Assistenter till de Allra Högsta.

9. Lokaluniversumets stadigvarande medborgare

37:9.1 (414.6)Såsom superuniverserna och centraluniversumet har också lokaluniversumet sina klasser av stadigvarande medborgare. Dessa inkluderar följande skapade typer:

37:9.2 (414.7)1. Susatier.

37:9.3 (414.8)2. Univitatier.

37:9.4 (414.9)3. Materiella Söner.

37:9.5 (414.10)4. Mellanvarelser.

37:9.6 (414.11)Dessa den lokala skapelsens infödda varelser utgör tillsammans med de uppstigande som har fusionerat med Anden samt med spirongerna (som klassificeras annorlunda) en relativt stadigvarande medborgargrupp. I stort sett hör dessa varelseklasser varken till de uppstigande eller nedstigande varelserna. De är alla erfarenhetsmässiga skapade varelser, men deras vidgande erfarenhet står fortsättningsvis till förfogande för det universum som representerar deras uppkomstnivå. Fastän detta inte är helt sant beträffande de adamiska sönerna och mellanvarelserna är det relativt sant för dessa klasser.

37:9.7 (414.12)Susatierna. Dessa underbara varelser bor och verkar som stadigvarande medborgare i Salvington, högkvarteret i detta lokaluniversum. De är lysande efterkommande till Skaparsonen och den Skapande Anden och är nära associerade med de uppstigna medborgarna i lokaluniversumet, de med Anden fusionerade dödliga i Fulländningens kår i Nebadon.

37:9.8 (414.13)Univitatierna. Var och en av de hundra konstellationernas högkvartersklungor av arkitektoniska sfärer åtnjuter den ständiga omvårdnaden av en där bosatt klass av varelser kända som univitatierna. Dessa barn till Skaparsonen och den Skapande Anden utgör den stadigvarande befolkningen i konstellationernas högkvartersvärldar. De är icke-reproducerande varelser och existerar på ett livsplan ungefär halvvägs mellan de Materiella Sönernas semimateriella status vilka har sitt hemvist i systemhögkvarteren och det mera klart andliga planet hos de med Anden fusionerade dödliga och susatierna i Salvington; univitatierna är ändå inte morontiavarelser. De utför för de uppstigande dödliga under dessas genomgång av konstellationssfärerna det samma som de infödda i Havona bidrar med för pilgrimandarna som färdas genom den centrala skapelsen.

37:9.9 (415.1)Guds Materiella Söner. När den skapande förbindelsen mellan Skaparsonen och den Oändlige Andens universumrepresentant, Universumets Moderande, har fullbordat sitt cykliska förlopp, när inga flera efterkommande med deras kombinerade väsen framkommer, då personaliserar Skaparsonen i tvåfaldig form sin sista varelsetanke och bekräftar sålunda slutligen sitt eget ursprungliga tvåfaldiga ursprung. I och av sig själv skapar han då de vackra och ädla Sönerna och Döttrarna i den materiella klassen av universumsöner. Detta är ursprunget till den ursprungliga Adam och Eva i varje lokalsystem i Nebadon. De är en reproducerande klass av söner och skapas som manliga och kvinnliga. Deras efterkommande fungerar som systemhuvudstadens relativt stadigvarande medborgare, fastän en del av dem förordnas till planetariska Adamer.

37:9.10 (415.2)Under ett planetariskt uppdrag förordnas den Materielle Sonen och Dottern att lägga grunden till den adamiska rasen i den världen, en ras som är avsedd att till slut blandas med de dödliga invånarna på den sfären. Planetariska Adamer är både nedstigande och uppstigande Söner, men vi klassar dem vanligen som uppstigande.

37:9.11 (415.3)Mellanvarelserna. Under de tidigaste skedena i de flesta bebodda världar finns vissa övermänskliga men materialiserade varelser där på uppdrag, men de avlägsnar sig vanligen då de planetariska Adamerna har anlänt. Dessa varelsers åtgärder och de Materiella Sönernas strävanden som syftar till att förbättra de evolutionära raserna resulterar ofta i uppkomsten av ett begränsat antal varelser som är svåra att klassificera. Dessa unika varelser existerar ofta mittemellan de Materiella Sönerna och de evolutionära varelserna; därav deras beteckning mellanvarelser. I jämförelse med andra varelser är dessa mellanvarelser de evolutionära världarnas stadigvarande medborgare. Från de tidiga tider då Planetprinsen anländer ända till den långt avlägsna tid då planeten etableras i ljus och liv är de den enda grupp av intelligenta varelser som ständigt befinner sig på sfären. På Urantia är mellanvarelseomvårdarna i själva verket planetens verkliga väktare; de är praktiskt taget Urantias medborgare. De dödliga utgör för visso de fysiska och materiella invånarna i en evolutionär värld, men ni är alla så kortlivade; ni vistas en så kort tid på er födelseplanet. Ni föds, lever, dör och går sedan vidare till andra världar av evolutionärt framåtskridande. Även de övermänskliga varelser som tjänar på planeterna som himmelska omvårdare är tillfälligt förordnade; få av dem är länge knutna till en given sfär. Mellanvarelserna medför emellertid kontinuitet i den planetariska administrationen i en situation där de himmelska omvårdarna hela tiden efterträds av nya och de dödliga invånarna ständigt byts. Under alla dessa oupphörliga förändringar och ombyten, förblir mellanvarelserna på planeten och utför sitt arbete utan avbrott.

37:9.12 (415.4)På samma sätt har alla avdelningar inom lokaluniversernas och superuniversernas administrativa organisation sin mer eller mindre stadigvarande befolkning, invånare som har medborgarstatus. Så som Urantia har sina mellanvarelser har Jerusem, er systemhuvudstad, de Materiella Sönerna och Döttrarna; Edentia, ert konstellationshögkvarter, har univitatierna, medan medborgarna i Salvington är av två slag, de skapade susatierna och de evolverade med Ande fusionerade dödliga. De administrativa världarna i superuniversernas mindre och större sektorer har inte stadigvarande medborgare. Högkvarterssfärerna i Uversa omhuldas emellertid fortgående av en förvånadsvärd grupp av varelser som kallas abandonter, som har skapats av de ouppenbarade representanterna för Dagarnas Forna och de sju Återspeglande Andarna bosatta i Orvontons huvudstad. Dessa bofasta medborgare i Uversa administrerar för närvarande rutinangelägenheterna i sin värld under omedelbart överinseende av de med Sonen fusionerade dödligas kår i Uversa. Även Havona har sina infödda varelser, och den centrala Ljusets och Livets Ö är hemmet för olika grupper av Paradismedborgare.

10. Andra grupper i lokaluniversumet

37:10.1 (416.1)Förutom serafernas och de dödligas klasser, som behandlas i senare kapitel, finns det ytterligare talrika varelser involverade i upprätthållandet och fulländandet av en sådan jättelik organisation som universumet Nebadon, som redan nu har över tre miljoner bebodda världar och med möjlighet till sammanlagt tio miljoner. De olika typerna av liv i Nebadon är alldeles för talrika för att katalogiseras i detta kapitel, men det finns två ovanliga klasser, som kan nämnas, som fungerar med stor utbredning på de 647.591 arkitektoniska sfärerna i lokaluniversumet.

37:10.2 (416.2)Spirongerna är ande-efterkommande till den Klara Morgonstjärnan och Fader Melkisedek. De är undantagna från möjligheten till personlighetsförintelse men är inte evolutionära eller uppstigande varelser. Inte heller tar de funktionellt befattning med det evolutionära uppstigningsprogrammet. De är lokaluniversumets andehjälpare som utför de rutinmässiga andeuppgifterna i Nebadon.

37:10.3 (416.3)Spornagierna. De arkitektoniska högkvartersvärldarna i lokaluniversumet är verkliga världar — fysiska skapelser. Deras fysiska skötsel fordrar mycket arbete, och därvid har vi hjälp av en grupp fysiska varelser kallade spornagier. De ägnar sig åt skötseln och odlingen av de materiella faserna i dessa högkvartersvärldar, från Jerusem till Salvington. Spornagierna är varken andar eller personer; de utgör en djurklass i tillvaron, men om ni kunde se dem skulle ni hålla med om att de förefaller att vara fulländade djur.

37:10.4 (416.4)De olika goodwillkolonierna har sitt hemvist i Salvington och annanstans. I synnerhet har vi nytta av de himmelska artisanernas verksamhet i konstellationerna och av omväxlingsledarnas aktiviteter, vilka verkar i huvudsak i lokalsystemens huvudstäder.

37:10.5 (416.5)Till universumtjänsten knyts alltid en kår uppstigande dödliga, inklusive förhärligade mellanvarelser. Dessa uppstigna anlitas, sedan de har uppnått Salvington, i ett nästan oändligt antal aktiviteter i samband med skötseln av universumets angelägenheter. Från varje resultatnivå sträcker sig dessa avancerande dödliga bakåt och nedåt med en hjälpande hand till sina kamrater som följer efter dem i klättringen uppåt. Sådana dödliga som tillfälligt vistas i Salvington förordnas på begäran som medhjälpare, studerande, observatörer och lärare till praktiskt taget alla kårer av himmelska personligheter.

37:10.6 (416.6)Det finns ytterligare andra typer av intelligenta livsformer som sysslar med administrationen av ett lokaluniversum, men planen för denna berättelse innefattar inte ett ytterligare uppenbarande av dessa skapelseklasser. Tillräckligt om livet och administrationen i detta universum blir härmed beskrivet för att de dödligas sinne skall kunna få ett grepp om överlevnadstillvarons verklighet och storslagenhet. Fortsatt erfarenhet under ert avancerande livsskede kommer i tilltagande grad att uppenbara dessa intressanta och charmerande varelser. Denna berättelse kan inte vara annat än en kort presentation av de mångahanda personligheters natur och arbete, vilka vimlar i rymdens universer och administrerar dessa skapelser som enorma övningsskolor, skolor där tidens pilgrimer avancerar från liv till liv och från värld till värld tills de kärleksfullt sänds över gränserna för sitt födelseuniversum till superuniversumets högre utbildningssystem och därifrån till världarna för andeträning i Havona och slutligen till Paradiset och den höga bestämmelsen för finaliterna — det eviga förordnandet till uppdrag som ännu inte har uppenbarats för universerna i tid och rymd.

37:10.7 (417.1)[Dikterat av en Lysande Aftonstjärna i Nebadon, nummer 1.146 i den skapade kåren.]