Verhandeling 37 - Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 37

Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum

37:0.1 (406.1) AAN het hoofd van alle persoonlijkheden in Nebadon staat de Schepper- en Meester-Zoon, Michael, de vader en soeverein van het universum. Van gelijke rang in goddelijkheid en complementair in scheppende eigenschappen is de Moeder-Geest van het plaatselijk universum, de Goddelijke Hulp en Bijstand van Salvington. En deze scheppers zijn in zeer letterlijke zin de Vader-Zoon en de Geest-Moeder van alle inheemse schepselen in Nebadon.

37:0.2 (406.2) In voorgaande verhandelingen zijn de geschapen orden van zonen besproken, en in volgende verhandelingen zullen de dienende geesten en de opklimmende orden van zonen worden beschreven. Dit relaas gaat voornamelijk over een tussengroep, de Universum-Helpers, doch er zal ook een korte beschouwing worden gewijd aan bepaalde hogere geesten die in Nebadon zijn gestationeerd en aan bepaalde orden die tot de permanente burgers van het plaatselijk universum behoren.

1. De Universum-Helpers

37:1.1 (406.3) Veel van de unieke orden die gewoonlijk tot deze categorie worden gerekend blijven ongeopenbaard, doch zoals de Universum-Helpers u hier worden voorgesteld, omvatten zij de volgende zeven orden:

37:1.2 (406.4) 1. Blinkende Morgensterren;

37:1.3 (406.5) 2. Schitterende Avondsterren;

37:1.4 (406.6) 3. Aartsengelen;

37:1.5 (406.7) 4. Zeer Verheven Assistenten;

37:1.6 (406.8) 5. Hoge Commissarissen;

37:1.7 (406.9) 6. Hemelse Opzieners;

37:1.8 (406.10) 7. Woningwerelden-Leraren.

37:1.9 (406.11) Van de eerste orde der Universum-Helpers, de Blinkende Morgensterren, bestaat er slechts één in ieder plaatselijk universum, de eerstgeborene van alle schepselen die inheems zijn in een plaatselijk universum. De Blinkende Morgenster van ons universum draagt de naam Gabriël van Salvington. Hij staat aan het hoofd van de uitvoerende macht in heel Nebadon en treedt op als de persoonlijke vertegenwoordiger van de Soevereine Zoon en als woordvoerder van diens scheppende gade.

37:1.10 (406.12) Gedurende de vroege tijden van Nebadon werkte Gabriël geheel alleen samen met Michael en de Scheppende Geest. Naarmate het universum groeide en de bestuurlijke problemen zich vermenigvuldigden, kreeg hij een persoonlijke staf van niet-geopenbaarde assistenten, en uiteindelijk werd deze groep uitgebreid door de schepping van het Nebadon-korps der Avondsterren.

2. De Schitterende Avondsterren

37:2.1 (407.1) Deze schitterende schepselen werden door de Melchizedeks ontworpen en daarna tot aanzijn geroepen door de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest. Zij dienen in vele hoedanigheden, maar voornamelijk als verbindingsofficieren van Gabriël, de gouverneur-generaal van het plaatselijk universum. Hij wordt door een of meer van deze wezens vertegenwoordigd op de hoofdwerelden van alle constellaties en stelsels in Nebadon.

37:2.2 (407.2) Als eerste bewindsman van Nebadon is Gabriël ambtshalve voorzitter van, of waarnemer bij, de meeste conclaven op Salvington, en vaak zijn er wel duizend van deze vergaderingen tegelijkertijd bijeen. Bij deze gelegenheden wordt Gabriël vertegenwoordigd door de Schitterende Avondsterren: hij kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn, en deze superengelen vormen een compensatie voor deze beperking. Zij verrichten overeenkomstige diensten voor het korps der Leraar-Zonen van de Triniteit.

37:2.3 (407.3) Ofschoon Gabriël zich persoonlijk bezighoudt met bestuurstaken, onderhoudt hij door de Schitterende Avondsterren contact met alle andere fasen van het leven en de aangelegenheden van het universum. Zij vergezellen hem altijd op zijn tochten naar de planeten en dikwijls gaan zij als zijn persoonlijke vertegenwoordigers met speciale opdrachten naar afzonderlijke planeten. Tijdens zulke opdrachten zijn zij soms ‘de engel des Heren’ genoemd. Dikwijls gaan zij naar Uversa om daar de Blinkende Morgenster te vertegenwoordigen in de gerechtshoven en vergaderingen van de Ouden der Dagen, doch zij reizen zelden buiten de grenzen van Orvonton.

37:2.4 (407.4) De Schitterende Avondsterren zijn een unieke orde van tweevoudige aard, waarvan sommigen in deze waardigheid zijn geschapen en anderen deze staat door hun diensten hebben bereikt. Het Nebadon-korps omvat nu 13.641 van deze superengelen. Hiervan zijn 4.832 in deze waardigheid geschapen zijn, terwijl 8.809 opklimmende geesten zijn die dit doel van hun verheven dienstbetoon hebben bereikt. Velen van deze Avondsterren in opklimming zijn hun loopbaan in het universum begonnen als serafijnen; anderen zijn opgeklommen vanuit niet-geopenbaarde niveaus van geschapen leven. Dit hoge korps is als bereikbaar doel nimmer gesloten voor opklimmingskandidaten, zolang een universum nog niet is bestendigd in licht en leven.

37:2.5 (407.5) Beide typen Schitterende Avondsterren zijn duidelijk zichtbaar voor morontia-persoonlijkheden en bepaalde typen bovensterfelijke materiële wezens. De geschapen wezens van deze belangwekkende, veelzijdige orde bezitten een geest-kracht die onafhankelijk van hun persoonlijke tegenwoordigheid kan worden gemanifesteerd.

37:2.6 (407.6) Het hoofd van deze superengelen is Gavalia, de eerstgeborene van deze orde in Nebadon. Sedert de terugkeer van Christus Michael van zijn triomfantelijke zelfschenking op Urantia, is Gavalia aangesteld bij het dienstbetoon aan de stervelingen in opklimming, en gedurende de laatste negentienhonderd Urantia-jaren heeft Galantia, zijn metgezel, zijn hoofdkwartier op Jerusem, waar hij ongeveer de helft van zijn tijd doorbrengt. Galantia is de eerste van de superengelen in opklimming die deze hoge staat heeft bereikt.

37:2.7 (407.7) Er bestaat geen groepering of georganiseerde compagnie der Schitterende Avondsterren anders dan hun traditionele verbinding in paren bij vele opdrachten. Zij worden niet vaak aangesteld bij missies die betrekking hebben op de opklimmingsloopbaan van stervelingen, maar wanneer zij als zodanig worden aangesteld, functioneren zij nooit alleen. Zij werken altijd paarsgewijze — de een een geschapen wezen, de ander een opklimmende Avondster.

37:2.8 (407.8) Het is een van de verheven taken van de Avondsterren om de zelfschenking-Zonen van de orde der Avonals te vergezellen op hun planetaire missies, net zoals Gabriël Michael vergezelde tijdens diens zelfschenking op Urantia. De twee begeleidende superengelen zijn in rang de hoogste persoonlijkheden bij zulke missies, en doen dienst als mede-bevelhebbers van de aartsengelen en alle anderen die bij deze ondernemingen zijn aangesteld. De oudste van deze bevelvoerende superengelen is degene die, wanneer het belangrijke tijdstip en de leeftijd daarvoor is aangebroken, de Avonal zelfschenking-Zoon aanspoort met de woorden: ‘Begin aan het werk voor uw broeder.’

37:2.9 (408.1) Gelijksoortige paren van deze superengelen worden aangesteld bij het planetaire korps Leraar-Zonen der Triniteit dat werkzaam is om het dagende geestelijke tijdperk, het post-zelfschenkingstijdperk, op een bewoonde wereld in te stellen. Bij dergelijke aanstellingen dienen de Avondsterren als verbinding tussen de stervelingen van het betrokken gebied en het onzichtbare korps der Leraar-Zonen.

37:2.10 (408.2) De Werelden van de Avondsterren. De zesde groep van zeven Salvington-werelden en hun tweeënveertig hulpsatellieten zijn toegewezen aan de Schitterende Avondsterren en worden door hen bestuurd. De zeven primaire werelden staan onder leiding van de geschapen orden van deze superengelen, terwijl de hulpsatellieten bestuurd worden door opklimmende Avondsterren.

37:2.11 (408.3) De satellieten van de eerste drie werelden wijden zich aan de scholen van de Leraar-Zonen en aan de Avondsterren die zich inzetten voor de geestelijke persoonlijkheden van het plaatselijk universum. De daarop volgende drie groepen herbergen gelijksoortige gezamenlijke scholen die zich wijden aan de opleiding van de stervelingen in opklimming. De satellieten van de zevende wereld zijn gereserveerd voor de drieënige overleggingen van de Leraar-Zonen, de Avondsterren en de volkomenen. De laatste tijd zijn deze superengelen sterk geïdentificeerd met het werk van het Korps der Volkomenen in het plaatselijk universum en zij zijn lang verbonden geweest met de Leraar-Zonen. Er bestaat een samenwerkingsverband van geweldige kracht en groot belang tussen de Avondsterren en de Zwaartekrachtboodschappers die verbonden zijn aan de werkgroepen van de volkomenen. De zevende primaire wereld zelf is gereserveerd voor de ongeopenbaarde zaken die betrekking hebben op de toekomstige relatie tussen de Leraar-Zonen, de volkomenen en de Avondsterren, na de voltooiing van de wording van de superuniversa-manifestatie van de persoonlijkheid van God de Allerhoogste.

3. De Aartsengelen

37:3.1 (408.4) Aartsengelen zijn de nakomelingen van de Schepper-Zoon en de Moeder-Geest van het Universum. Zij zijn het hoogste type der hoge geestelijke wezens die in groten getale worden voortgebracht in een plaatselijk universum; ten tijde van de laatste registratie waren er bijna achthonderdduizend in Nebadon.

37:3.2 (408.5) Aartsengelen vormen een van de weinige groepen persoonlijkheden van het plaatselijk universum die gewoonlijk niet onder de jurisdictie van Gabriël vallen. Zij zijn op generlei wijze betrokken bij het dagelijks bestuur van het universum, maar wijden zich geheel aan het werk voor de overleving van schepselen en aan de bevordering van de opklimmingsloopbaan van de stervelingen uit tijd en ruimte. Hoewel zij gewoonlijk niet onder de leiding staan van de Blinkende Morgenster, functioneren de aartsengelen soms wel op zijn gezag. Zij werken ook samen met andere Universum-Helpers, zoals de Avondsterren, hetgeen wordt verduidelijkt door bepaalde handelingen die zijn beschreven in het relaas over de transplantatie van leven op uw wereld.

37:3.3 (408.6) Het korps der aartsengelen van Nebadon staat onder leiding van de eerstgeborene van deze orde, en in de meer recente tijden is er een divisie-hoofdkwartier van aartsengelen op Urantia gevestigd. Dit ongewone feit trekt al snel de aandacht van studenten-bezoekers van buiten Nebadon. Wanneer zij de gang van zaken binnen het universum gadeslaan, ontdekken zij al spoedig dat vele activiteiten van de Schitterende Avondsterren die betrekking hebben op de opklimming, worden bestuurd vanuit de hoofdwereld van een plaatselijk stelsel, Satania. Bij nader onderzoek ontdekken zij dat bepaalde activiteiten der aartsengelen bestuurd worden vanaf een kleine, ogenschijnlijk onbetekenende bewoonde wereld, Urantia genaamd. Hierop volgt de openbaring van de zelfschenking van Michael op Urantia en dan is hun belangstelling in u en uw nederige wereld ogenblikkelijk gewekt.

37:3.4 (409.1) Beseft ge wel de betekenis van het feit dat uw nederige, verwarde planeet een divisie-hoofdkwartier is geworden van waaruit bepaalde activiteiten der aartsengelen in het universum bestuurd en geleid worden, activiteiten die te maken hebben met het opklimmingsplan naar het Paradijs? Ongetwijfeld is dit een voorteken dat er in de toekomst nog andere opklimmingsactiviteiten geconcentreerd zullen worden op de zelfschenkingswereld van Michael, en verleent dit een ontzagwekkende, plechtige betekenis aan de persoonlijke belofte van de Meester: ‘Ik zal wederkomen.’

37:3.5 (409.2) In het algemeen worden de aartsengelen aangesteld bij de dienst en het dienstbetoon van de Avonal-orde van Zonen, doch niet dan wanneer zij een uitgebreide vooropleiding hebben doorlopen in alle fasen van het werk van de verschillende dienende geesten. Iedere zelfschenking-Zoon uit het Paradijs wordt naar een bewoonde wereld vergezeld door een korps van honderd aartsengelen, die hem tijdelijk worden toegevoegd voor de duur van zo’n zelfschenking. Indien de Magistraat-Zoon tijdelijk over de planeet zou gaan regeren, zouden deze aartsengelen optreden als de leidinggevende hoofden van alle hemels leven op die wereld.

37:3.6 (409.3) Twee oudere aartsengelen worden altijd aangesteld als persoonlijke helpers van een Avonal uit het Paradijs op alle planetaire missies, of deze nu gerechtelijke handelingen inhouden of magistraatsmissies, dan wel zelfschenkingsincarnaties. Wanneer deze Paradijs-Zoon de beoordeling van een gebied heeft beëindigd en de doden worden opgeroepen om geregistreerd te worden (de zogeheten wederopstanding), is het letterlijk zo dat de serafijnse behoeders van de sluimerende persoonlijkheden antwoord geven op ‘de stem van de aartsengel.’ Het appèl aan het eind van een dispensatie wordt afgekondigd door een dienstdoende aartsengel. Dit is de aartsengel der wederopstanding, soms ook aangeduid als de ‘aartsengel van Michael.’

37:3.7 (409.4) De Werelden van de Aartsengelen. De zevende groep werelden die Salvington omcirkelen, samen met de met hen verbonden satellieten, is toegewezen aan de aartsengelen. Wereld nummer één en al haar zes hulpsatellieten worden bewoond door de bewaarders van de persoonlijkheidregisters. Dit enorme korps registrators houdt zich bezig met het bijhouden van het verslag over iedere sterveling in de tijd, dat vanaf het moment van zijn geboorte wordt bijgehouden gedurende zijn loopbaan in het universum, totdat deze individuele mens ofwel Salvington verlaat en tot het regime van het superuniversum gaat behoren, of ‘wordt uitgewist uit het register van het bestaan’ in opdracht van de Ouden der Dagen.

37:3.8 (409.5) Op deze werelden worden de verslagen over persoonlijkheden en de garanties van hun identificatie geclassificeerd, opgeslagen en bewaard gedurende de tijd tussen de dood van de sterveling en het uur van repersonalisatie, de opstanding uit de dood.

4. Meest Verheven Assistenten

37:4.1 (409.6) De Meest Verheven Assistenten zijn een groep vrijwilligers, afkomstig van buiten het plaatselijk universum, die tijdelijk zijn aangesteld als vertegenwoordigers van het centrale universum en de superuniversa bij, of als waarnemers in, de plaatselijke scheppingen. Hun aantal wisselt voortdurend, doch loopt altijd ver in de miljoenen.

37:4.2 (409.7) Van tijd tot tijd profiteren wij aldus van het dienstbetoon en de bijstand van wezens van Paradijs-oorsprong, zoals Volmakers van Wijsheid, Goddelijke Raadslieden, Universele Censors, Geïnspireerde Triniteitsgeesten, Getrinitiseerde Zonen, Solitaire Boodschappers, supernafijnen, seconafijnen, tertiafijnen en andere minzame dienaren, die bij ons verblijven teneinde onze inheemse persoonlijkheden te helpen bij hun inspanning om heel Nebadon meer in harmonie te brengen met de ideeën van Orvonton en de idealen van het Paradijs.

37:4.3 (410.1) Al deze wezens kunnen vrijwillig dienen in Nebadon en daarom technisch niet onder onze jurisdictie vallen, maar wanneer zij in opdracht werkzaam zijn, zijn deze persoonlijkheden uit het superuniversum en het centrale universum niet geheel vrijgesteld van de verordeningen die gelden in het plaatselijk universum waar zij verblijf houden, ofschoon zij blijven fungeren als vertegenwoordigers van de hogere universa en blijven werken volgens de instructies die ten grondslag liggen aan hun missie in ons gebied. Hun algemene hoofdkwartier bevindt zich in de Salvington-sector van de Unie der Dagen, en bij hun optreden in Nebadon staan zij ook onder het oppertoezicht van deze afgezant van de Paradijs-Triniteit. Wanneer zij dienen in groepen die niet speciaal met iemand zijn verbonden, zijn deze persoonlijkheden uit de hogere gebieden gewoonlijk zelfbesturend, doch wanneer zij hun diensten verlenen op verzoek, plaatsen zij zich dikwijls geheel vrijwillig onder de jurisdictie van de superviserende bestuurders van de gebieden waar zij zijn aangesteld.

37:4.4 (410.2) De Meest Verheven Assistenten dienen in plaatselijk universum- of constellatie-kwaliteiten, doch zijn niet rechtstreeks verbonden aan de regering van een stelsel of een planeet. Zij kunnen echter overal in het plaatselijk universum werkzaam zijn en aangesteld worden bij iedere fase van activiteit in Nebadon — administratief, uitvoerend, educatief en anders.

37:4.5 (410.3) Het grootste deel van dit korps heeft zich beschikbaar gesteld voor het assisteren van de Paradijs-persoonlijkheden in Nebadon — de Unie der Dagen, de Schepper-Zoon, de Getrouwen der Dagen, de Magistraat-Zonen, en de Leraar-Zonen der Triniteit. Zo nu en dan blijkt het bij de behandeling van de aangelegenheden van een plaatselijke schepping verstandig bepaalde bijzonderheden tijdelijk te onthouden aan praktisch alle persoonlijkheden die ingeborenen zijn van dat plaatselijk universum. Bepaalde vooruitstrevende plannen en ingewikkelde regelingen worden ook beter gezien en vollediger begrepen door het rijpere, verder vooruitziende korps der Meest Verheven Assistenten, en in dergelijke situaties, evenals in vele andere, kunnen zij de regeerders en bestuurders van het universum dan ook zeer goed van dienst zijn.

5. De Hoge Commissarissen

37:5.1 (410.4) De Hoge Commissarissen zijn stervelingen in opklimming die met de Geest zijn gefuseerd, niet met een Richter. Ge hebt een goed begrip van de opklimmingsloopbaan in het universum van een sterveling die een kandidaat is voor fusie met een Richter, aangezien dit de hoge bestemming is die alle Urantia-stervelingen wacht sinds de zelfschenking van Christus Michael. Dit is echter niet de enige bestemming van alle stervelingen op werelden zoals de uwe in de tijdperken die aan een zelfschenking voorafgaan, en er is een ander soort werelden waarvan de inwoners nimmer permanent de inwoning van Gedachtenrichters ontvangen. Dergelijke stervelingen worden nooit blijvend verenigd met een door het Paradijs geschonken Geheimnisvolle Mentor, maar Richters wonen niettemin wel tijdelijk bij hen in en dienen hen als gidsen en patronen tijdens het leven in het vlees. Gedurende dit tijdelijk verblijf bevorderen zij, precies zoals bij de wezens met wie zij hopen te fuseren, de ontwikkeling van een onsterfelijke ziel, maar wanneer de sterveling zijn levensloop heeft volbracht, nemen zij voor eeuwig afscheid van dit schepsel met wie zij tijdelijk geassocieerd zijn geweest.

37:5.2 (410.5) Overlevende zielen van deze orde verwerven onsterfelijkheid door eeuwige fusie met een geïndividualiseerd fragment van de geest van de Moeder-Geest van het plaatselijk universum. Zij vormen geen omvangrijke groep, althans niet in Nebadon. Op de woningwerelden zult ge deze met de Geest gefuseerde stervelingen ontmoeten en u met hen verbroederen, aangezien zij het pad naar het Paradijs samen met u bestijgen tot aan Salvington, waar zij zullen blijven. Sommigen van hen klimmen daarna op naar hogere niveaus in het universum, doch het grootste deel zal immer in dienst blijven van het plaatselijk universum; als klasse zijn zij niet voorbestemd om het Paradijs te bereiken.

37:5.3 (411.1) Daar zij niet met een Richter zijn gefuseerd, worden zij nooit volkomenen, maar uiteindelijk worden zij wel opgenomen in het Korps der Volmaaktheid van het plaatselijk universum. In de geest hebben zij gehoor gegeven aan het bevel van de Vader: ‘Weest gijlieden volmaakt.’

37:5.4 (411.2) Wanneer zij het Korps der Volmaaktheid van Nebadon hebben bereikt, kunnen met de Geest gefuseerde opklimmenden aanstellingen aanvaarden als Helpers in het Universum, één van de wegen die voor hen openstaan tot voortgaande experiëntiële groei. Zo worden zij inderdaad kandidaten voor benoeming bij de hoge dienst die de gezichtspunten van de evoluerende schepselen van de materiële werelden vertolkt voor de hemelse autoriteiten van het plaatselijk universum.

37:5.5 (411.3) De Hoge Commissarissen beginnen hun dienst op de planeten als commissarissen voor de rassen. In deze hoedanigheid vertolken zij de zienswijzen en beschrijven zij de behoeften van de verschillende mensenrassen. Zij zijn het welzijn van de rassen der stervelingen wier woordvoerders zij zijn in de allerhoogste mate toegewijd, en zoeken voor hen steeds barmhartigheid, gerechtigheid en een billijke behandeling in al hun verhoudingen met andere volken. Commissarissen der rassen functioneren in een eindeloze reeks planetaire crises en doen dienst als de ordelijk geformuleerde uitdrukking van de belangen van hele groepen worstelende stervelingen.

37:5.6 (411.4) Wanneer zij lange tijd ervaring hebben opgedaan in het oplossen van problemen op de bewoonde werelden, worden deze commissarissen der rassen bevorderd naar hogere niveaus van werkzaamheid, om uiteindelijk de status van Hoge Commissarissen van en in het plaatselijk universum te bereiken. Bij de laatste registratie waren er iets meer dan anderhalf miljard van deze Hoge Commissarissen in Nebadon werkzaam. Deze wezens zijn geen volkomenen, maar opklimmenden met lange ervaring, die het gebied waaruit zij afkomstig zijn belangrijke diensten bewijzen.

37:5.7 (411.5) Wij treffen deze commissarissen onveranderlijk aan in alle gerechtshoven, van de laagste tot de hoogste. Niet dat zij deelnemen aan de gerechtelijke procedures, maar zij treden op als vrienden van het hof, en adviseren de voorzittende magistraten inzake de antecedenten, de omgeving en inherente natuur van hen die berecht worden.

37:5.8 (411.6) Hoge Commissarissen worden toegevoegd aan de verschillende scharen boodschappers in de ruimte en altijd aan de dienende geesten in de tijd. Zij worden aangetroffen op het programma van verschillende assemblées in het universum, en deze zelfde commissarissen, die zo’n ervaring hebben met stervelingen, worden altijd toegevoegd aan de missies van de Zonen van God naar de werelden in de ruimte.

37:5.9 (411.7) Wanneer het in billijkheid en gerechtigheid nodig is om te begrijpen hoe een beoogd beleid of beoogde procedure de evolutionaire geslachten in de tijd zal raken, staan deze commissarissen klaar om hun aanbevelingen naar voren te brengen; zij zijn altijd present om het woord te voeren voor hen die niet aanwezig kunnen zijn om voor zichzelf te spreken.

37:5.10 (411.8) De Werelden van de met de Geest gefuseerde Stervelingen. De achtste groep van zeven primaire werelden en hun hulpsatellieten in het Salvington-circuit is het exclusieve bezit van de met de Geest gefuseerde stervelingen van Nebadon. Opklimmende stervelingen die met een Richter zijn gefuseerd, hebben met deze werelden niets te maken, behalve dat zij er vele prettige en nuttige bezoeken afleggen op uitnodiging en als gast van de met de Geest gefuseerde persoonlijkheden die er wonen.

37:5.11 (411.9) Met uitzondering van de enkelen die Uversa en het Paradijs bereiken, zijn de overlevenden die met de Geest zijn gefuseerd de permanente bewoners van deze werelden. Deze planmatige beperking van de opklimming van stervelingen komt ten goede aan de plaatselijke universa, doordat deze verzekerd blijven van een permanente geëvolueerde bevolking, wier groeiende ervaring de toekomstige stabilisatie en diversificatie van het bestuur van het plaatselijk universum zal blijven bevorderen. Deze wezens bereiken dan wel niet het Paradijs, doch zij verwerven een experiëntiële wijsheid in de beheersing van Nebadon-vraagstukken, die alles wat de doortrekkende stervelingen in opklimming kunnen bereiken, verre overtreft. Deze tot overleving gekomen zielen blijven doorleven als unieke combinaties van het menselijke en het goddelijke, en zijn steeds beter in staat om de gezichtspunten van deze ver uiteenliggende niveaus tot elkaar te brengen en dit tweevoudige gezichtspunt met steeds toenemende wijsheid naar voren te brengen.

6. De Hemelse Opzieners

37:6.1 (412.1) Het onderwijsstelsel van Nebadon wordt bestuurd door de Leraar-Zonen van de Triniteit en het lerarenkorps van de Melchizedeks gezamenlijk, doch een groot gedeelte van het werk voor de instandhouding en uitbreiding ervan wordt uitgevoerd door de Hemelse Opzieners. Deze wezens vormen een korps gerecruteerde persoonlijkheden van alle typen die te maken hebben met het plan om de stervelingen in opklimming te scholen en op te leiden. In Nebadon leven meer dan drie miljoen van dezen, allen vrijwilligers die zich door ervaring hebben bekwaamd om als educatieve adviseurs te kunnen dienen voor het gehele gebied. Vanuit hun hoofdkwartier op de Salvington-werelden van de Melchizedeks, werken zij in het gehele plaatselijk universum als inspecteurs van de methode voor de mentale training en geestelijke scholing van de schepselen in opklimming die in de Nebadon-scholen wordt gevolgd.

37:6.2 (412.2) Deze training van het bewustzijn en scholing van de geest vindt, na de werelden waar de mens zijn oorsprong heeft, plaats op de woningwerelden van de stelsels en de andere werelden van vooruitgang die met Jerusem zijn geassocieerd, op de zeventig domeinen voor sociale vorming die met Edentia zijn verbonden, en op de vierhonderdnegentig werelden voor geestelijke vooruitgang die Salvington omringen. Op het hoofdkwartier van het universum zelf bevinden zich talrijke scholen van de Melchizedeks, de academies van de Universum-Zonen, de serafijnse universiteiten, en de scholen van de Leraar-Zonen en de Unie der Dagen. Op alle mogelijke wijzen wordt gezorgd dat de verschillende persoonlijkheden van het universum zich kunnen bekwamen voor gevorderd dienstbetoon en om steeds beter te kunnen functioneren. Het hele universum is één enorme school.

37:6.3 (412.3) De methoden die in veel van de hogere scholen worden toegepast gaan het menselijke begrip van de kunst van waarheid-onderricht te boven, doch de leidende gedachte achter het hele educatieve stelsel is deze: het verwerven van karakter door verlichte ervaring. De leraren verschaffen de verlichting; de positie in het universum en de status van de persoon in opklimming bieden de gelegenheid tot het opdoen van ervaring; door met wijsheid van deze twee factoren gebruik te maken wordt het karakter versterkt.

37:6.4 (412.4) In de grond der zaak zorgt het educatieve stelsel van Nebadon ervoor dat u een taak krijgt toegewezen, en het verschaft u vervolgens de gelegenheid om te worden onderricht in de ideale, goddelijke methode om die taak op de beste wijze uit te voeren. Ge krijgt een bepaalde taak te volbrengen, en tegelijkertijd krijgt ge leraren die in staat zijn u te onderrichten in de beste methode om de uw opgegeven taak uit te voeren. Het goddelijke onderwijsplan voorziet in een nauwe verbinding tussen werk en onderricht. Wij leren u hoe ge het best de taken kunt uitvoeren die wij u opdragen.

37:6.5 (412.5) Al deze training en ervaring heeft tot doel u voor te bereiden op de toelating tot de hogere, meer geestelijke opleidingswerelden van het superuniversum. De vooruitgang binnen een gegeven gebied is individueel, doch de overgang van de ene fase naar de volgende vindt gewoonlijk in klasseverband plaats.

37:6.6 (412.6) De voortgang in de eeuwigheid bestaat niet alleen uit geestelijke ontwikkeling. Het verwerven van verstandelijke kennis vormt ook een deel van de opleiding in het universum. De ervaring van het bewustzijn wordt breder naarmate de geestelijke horizon wijder wordt. Het bewustzijn en de geest krijgen in gelijke mate de gelegenheid tot oefening en tot vorderingen. Bij al deze voortreffelijke training van bewustzijn en geest zijt ge echter voor altijd vrij van de belemmeringen van het sterfelijk vlees. Ge behoeft niet langer voortdurend op te treden als scheidsrechter tussen de conflicterende beweringen van uw uiteenlopende geestelijke en mate-riële natuur. Eindelijk kunt ge u verheugen in de geünificeerde impuls van een verheerlijkt bewustzijn dat reeds lang zijn primitieve dierlijke gerichtheid op materiële zaken heeft verloren.

37:6.7 (413.1) Alvorens het universum Nebadon te verlaten, zullen de meeste stervelingen van Urantia de gelegenheid krijgen om korte of lange tijd te dienen als leden van het Nebadon-korps van Hemelse Opzieners.

7. Woningwereld-leraren

37:7.1 (413.2) De Leraren van de Woning-Wereld zijn gerecruteerde verheerlijkte cherubijnen. Evenals de meeste andere instructeurs in Nebadon, worden zij aangesteld door de Melchizedeks. Zij zijn werkzaam in de meeste educatieve ondernemingen van het morontia-leven, en hun aantal gaat het begripsvermogen van het sterfelijk bewustzijn ver te boven.

37:7.2 (413.3) Als niveau dat door cherubijnen en sanobijnen kan worden bereikt, zullen de Woningwereld-leraren in de volgende verhandeling nader worden beschouwd, terwijl zij als leraren die een belangrijke rol spelen in het morontia-leven, meer uitgebreid besproken zullen worden in de verhandeling met die titel.

8. De hogere geestelijke aangestelde orden

37:8.1 (413.4) Naast de krachtcentra en de fysische controleurs, zijn bepaalde geest-wezens van hogere afkomst in de familie van de Oneindige Geest permanent toegevoegd aan het plaatselijk universum. Van de hogere geestelijke orden van de familie van de Oneindige Geest worden de navolgenden aldus aangesteld:

37:8.2 (413.5) De Solitaire Boodschappers bewijzen ons, wanneer zij functioneel zijn toegevoegd aan het bestuur van het plaatselijk universum, onschatbare diensten bij onze inspanningen om de belemmeringen van tijd en ruimte te boven te komen. Wanneer zij niet aldus zijn aangesteld, hebben wij, die uit de plaatselijke universa stammen, absoluut geen gezag over hen, doch zelfs dan zijn deze unieke wezens altijd bereid ons te helpen bij het oplossen van onze problemen en met de uitvoering van onze opdrachten.

37:8.3 (413.6) Andovontia is de naam van de tertiaire Supervisor van de Universum-Circuits die in ons plaatselijk universum is gestationeerd. Hij houdt zich alleen bezig met de geest-en morontia-circuits, niet met de circuits die onder de jurisdictie van de krachtdirigenten vallen. Hij was degene die Urantia heeft geïsoleerd toen Caligastia de planeet verried tijdens de zware beproevingen van de opstand van Lucifer. Hij laat de stervelingen van Urantia groeten, en wil hierbij uitdrukking geven aan het genoegen waarmee hij uitziet naar de tijd dat ge opnieuw zult worden opgenomen in de universum-circuits die onder zijn supervisie staan.

37:8.4 (413.7) De Leider der Tellingen in Nebadon, Salsatia, heeft zijn hoofdkwartier in de Gabriël-sector van Salvington. Hij is automatisch op de hoogte van de geboorte en dood van wil en registreert momenteel het exacte aantal wilsschepselen dat van dag tot dag in het plaatselijk universum functioneert. Hij werkt nauw samen met de persoonlijkheidsregistrators die hun domicilie hebben op de registratiewerelden van de aartsengelen.

37:8.5 (413.8) Een Toegevoegde Inspecteur resideert op Salvington. Hij is de persoonlijke vertegenwoordiger van de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton. Zijn medewerkers, de Aangestelde Wachters in de plaatselijke stelsels, zijn eveneens vertegenwoordigers van de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton.

37:8.6 (414.1) De Universele Bemiddelaars vormen de rondreizende rechtbanken van de universa in tijd en ruimte, en functioneren overal, van de evolutionaire werelden tot in iedere sectie van het plaatselijk universum en nog hoger. Deze scheidsrechters staan geregistreerd op Uversa; het juiste aantal dat werkzaam is in Nebadon wordt niet vermeld, maar ik schat dat er ongeveer honderd miljoen bemiddelingscommissies zijn in ons plaatselijk universum.

37:8.7 (414.2) Van de Rechtskundige Adviseurs, de juristen van ons gebied, hebben wij ons evenredig aandeel, ongeveer een half miljard. Deze wezens zijn de levende, rondreizende, experiëntiële, juridische bibliotheken van de gehele ruimte.

37:8.8 (414.3) Van de Hemelse Registrators, de serafijnen in opklimming, zijn er bij ons in Nebadon vijfenzeventig. Dit zijn de hogere, of toezichthoudende registrators. Het aantal gevorderde studenten in opleiding van deze orde bedraagt bijna vier miljard.

37:8.9 (414.4) Het dienstbetoon van de zeventig miljard Morontia-Metgezellen in Nebadon wordt beschreven in de verhandelingen die gaan over de overgangsplaneten van de pelgrims in de tijd.

37:8.10 (414.5) Ieder universum heeft zijn eigen inheemse engelenkorps; er doen zich niettemin gelegenheden voor waarbij het zeer nuttig is om bijstand te ontvangen van de hogere geesten die afkomstig zijn van buiten het plaatselijk universum. De supernafijnen verrichten bepaalde zeldzame, uitzonderlijke diensten: het huidige hoofd van de Urantia-serafijnen is een primaire supernafijn uit het Paradijs. De reflectieve seconafijnen worden overal aangetroffen waar het personeel van het superuniversum functioneert, en een zeer groot aantal tertiafijnen doet tijdelijk dienst als Meest Verheven Assistenten.

9. Permanente burgers van het Plaatselijk Universum

37:9.1 (414.6) Evenals de superuniversa en het centrale universum, heeft ook het plaatselijk universum zijn orden van permanente burgers. Deze omvatten de volgende geschapen typen:

37:9.2 (414.7) 1. Susatia;

37:9.3 (414.8) 2. Univitatia;

37:9.4 (414.9) 3. Materiële Zonen;

37:9.5 (414.10) 4. Middenschepselen.

37:9.6 (414.11) Deze inheemse burgers van de plaatselijke schepping vormen samen met de met de Geest gefuseerde opklimmende schepselen en de spironga (die op een andere wijze worden geklassificeerd) een betrekkelijk permanente bevolking. Wezens van deze orden zijn over het algemeen noch opklimmend, noch afdalend. Het zijn allen experiëntiële schepselen, doch hun toenemende ervaring blijft beschikbaar voor het universum op het niveau vanwaar zij afkomstig zijn. Hoewel dit niet geheel geldt ten aanzien van de Zonen van Adam en de middenwezens, geldt het voor deze orden wel in betrekkelijke zin.

37:9.7 (414.12) De Susatia. Deze wonderbare wezens wonen en werken als permanente burgers op Salvington, het hoofdkwartier van dit plaatselijk universum. Zij zijn briljante nakomelingen van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest en zijn nauw verbonden met de opklimmende burgers van het plaatselijk universum, de met de Geest gefuseerde stervelingen van het Korps der Volmaaktheid van Nebadon.

37:9.8 (414.13) De Univitatia. Elke cluster van architectonische werelden die een hoofdkwartier vormt van één der honderd constellaties, geniet het voortdurend dienstbetoon van een daar woonachtige orde van wezens die bekend staan als de univitatia. Deze kinderen van de Schepper-Zoon en de Scheppende Geest vormen de permanente bevolking van de hoofdkwartierwerelden van de constellaties. Het zijn wezens die zich niet voortplanten en die bestaan op een levensniveau ongeveer halverwege de semi-materiële status van de Materiële Zonen die hun domicilie hebben op de hoofdkwartieren van de stelsels, en het duidelijk meer geestelijke niveau van de met de Geest gefuseerde stervelingen en de susatia van Salvington; de univitatia zijn echter geen morontia-wezens. Voor opklimmende stervelingen op doortocht langs de constellatie-werelden brengen zij hetzelfde tot stand als wat door de Havona-ingeborenen wordt bijgedragen aan de pelgrimgeesten die door de centrale schepping reizen.

37:9.9 (415.1) De Materiële Zonen van God. Wanneer een creatief samenwerkingsverband tussen de Schepper-Zoon en de universum-vertegenwoordigster van de Oneindige Geest, de Moeder-Geest van het Universum, zijn cyclus heeft voltooid, wanneer er verder geen nakomelingen van de gecombineerde naturen verschijnen, dan personaliseert de Schepper-Zoon zijn laatste concept van zijn in tweevoudige vorm, waardoor hij tenslotte zijn eigen oorspronkelijke tweevoudige oorsprong bevestigt. Zelf en uit zichzelf schept hij dan de prachtige, luisterrijke Zonen en Dochters van de materiële orde der universum-zonen. Dit is de oorsprong van de oorspronkelijke Adam en Eva van ieder plaatselijk stelsel in Nebadon. Zij zijn een zich voortplantende orde van zonen, en worden mannelijk en vrouwelijk geschapen. Hun nakomelingen functioneren als de betrekkelijk permanente burgers van de hoofdwerelden van de stelsels, ofschoon sommigen hunner worden aangesteld als Planetaire Adams.

37:9.10 (415.2) Op een planetaire missie hebben de Materiële Zoon en Dochter de opdracht tot het stichten van het Adamische ras van die wereld, een ras dat bestemd is om uiteindelijk met de sterfelijke bewoners van die wereld te versmelten. Planetaire Adams zijn zowel neerdalende als opklimmende Zonen, doch gewoonlijk klassificeren wij hen als opklimmend.

37:9.11 (415.3) De Middenschepselen. In de vroege perioden van de meeste bewoonde werelden zijn daar bepaalde bovenmenselijke doch gematerialiseerde wezens aangesteld, maar dezen trekken zich gewoonlijk terug na de aankomst van de Planetaire Adams. De verrichtingen van deze wezens en de inspanningen van de Materiële Zonen om de evolutionaire volkeren vooruit te brengen, resulteren dikwijls in de verschijning van een beperkt aantal schepselen die moeilijk te klassificeren zijn. Deze unieke wezens liggen vaak halverwege tussen de Materiële Zonen en de evolutionaire schepselen in, vandaar hun naam, middenschepselen. In relatieve zin zijn deze middenwezens de permanente burgers van de evolutionaire werelden. Van de eerste dagen na de komst van een Planetaire Vorst tot de bestendiging van de planeet in licht en leven in de verre toekomst, vormen zij de enige groep intelligente wezens die voortdurend op die wereld blijft. Op Urantia zijn de dienende middenwezens in werkelijkheid de eigenlijke behoeders van de planeet; zij zijn praktisch gesproken de burgers van Urantia. Stervelingen zijn weliswaar de fysische, materiële bewoners van een evolutionaire wereld, doch ge leeft allen slechts zo kort: ge verblijft slechts zo’n korte tijd op uw geboorteplaneet. Ge wordt geboren, leeft en sterft en gaat verder naar andere werelden van evolutionaire voortgang. Zelfs de bovenmenselijke wezens die als hemelse dienaren op de planeten verblijven, worden slechts tijdelijk aangesteld; lang verbonden met een gegeven wereld zijn er slechts weinigen. De middenschepselen geven echter continuïteit aan het planetair bestuur ondanks steeds wisselende vormen van hemelse hulpverlening en ondanks sterfelijke bewoners die voortdurend plaats maken voor elkaar. Tijdens al deze onophoudelijke veranderingen en wisselingen blijven de middenschepselen op de planeet en gaan zij daar zonder onderbrekingen door met hun werk.

37:9.12 (415.4) Op eenzelfde wijze hebben alle afdelingen van de bestuurlijke organisatie van de plaatselijke universa en de superuniversa hun min of meer permanente bevolking, inwoners met de status van burgers. Zoals Urantia haar middenwezens heeft, heeft Jerusem, de hoofdwereld van uw stelsel, haar Materiële Zonen en Dochters, en Edentia, het hoofdkwartier van uw constellatie, de univitatia, terwijl de bevolking van Salvington van tweevoudige samenstelling is, namelijk de geschapen susatia en de geëvolueerde met de Geest gefuseerde stervelingen. De bestuurswerelden van de kleine en grote sectoren van de superuniversa kennen geen permanente burgers. De hoofdkwartierwerelden van Uversa worden echter voortdurend verzorgd door een verbazingwekkende groep wezens, bekend als abandonters, geschapen door de niet-geopenbaarde vertegenwoordigers van de Ouden der Dagen en de zeven Reflectieve Geesten die op de hoofdwereld van Orvonton resideren. Deze ingezetenen van Uversa behartigen momenteel de dagelijkse aangelegenheden van hun wereld, onder de rechtstreekse supervisie van het Uversa-korps der stervelingen die met de Zoon zijn gefuseerd. Zelfs Havona heeft zijn inheemse wezens, en op het centrale Eiland van Licht en Leven horen de verschillende groepen Paradijs-Burgers thuis.

10. Andere groepen in het Plaatselijk Universum

37:10.1 (416.1) Behalve de serafijnse en sterfelijke orden, welke in latere verhandelingen besproken zullen worden, zijn er nog talrijke andere wezens betrokken bij de instandhouding en vervolmaking van zo’n gigantische organisatie als het universum Nebadon, dat zelfs nu reeds meer dan drie miljoen bewoonde werelden telt, en het vooruitzicht heeft op tien miljoen. De verschillende levensvormen in Nebadon zijn veel te talrijk om in deze verhandeling opgesomd te worden, doch er zijn twee ongewone orden die op uitgebreide schaal functioneren op de 647.591 architectonische werelden van het plaatselijk universum, en die wij hier wel kunnen vermelden.

37:10.2 (416.2) De Spironga zijn de geestelijke nakomelingen van de Blinkende Morgenster en de Vader-Melchizedek. Zij zijn vrijgesteld van persoonlijkheidsterminering, doch het zijn geen evolutionaire of opklimmende wezens. Evenmin zijn zij functioneel betrokken bij het regime van de evolutionaire opklimming. Zij zijn de geest-helpers van het plaatselijk universum, die de gewone geestelijke taken in Nebadon uitvoeren.

37:10.3 (416.3) De Spornagia. De architectonische hoofdkwartierwerelden van het plaatselijk universum zijn werkelijke werelden — fysische scheppingen. Hun fysisch onderhoud vraagt veel werk, en hierbij worden wij bijgestaan door een groep fysische schepselen die spornagia heten. Dezen wijden zich aan de verzorging en cultuur van de materiële aspecten van deze hoofdkwartierwerelden, van Jerusem tot en met Salvington. Spornagia zijn geen geesten en geen personen; zij zijn een dierlijke bestaansorde, doch indien ge hen zoudt kunnen zien zoudt ge het met mij eens zijn dat het volmaakte dieren lijken.

37:10.4 (416.4) De verschillende gasten-kolonies zijn op Salvington en elders gelegen. Wij profiteren speciaal van het dienstbetoon der hemelse kunstenaars op de constellaties en van de activiteiten van de reversie-leiders die voornamelijk op de hoofdwerelden van de plaatselijke stelsels werkzaam zijn.

37:10.5 (416.5) Aan de dienst van het universum is altijd een korps van stervelingen in opklimming verbonden, waaronder ook de verheerlijkte middenschepselen. Nadat zij Salvington hebben bereikt, worden deze opklimmenden in een bijna eindeloze verscheidenheid van activiteiten ingezet bij het bestuur van de aangelegenheden van het universum. Vanaf elk bereikt niveau steken deze gevorderde stervelingen een behulpzame hand uit naar hun soortgenoten die achter hen aankomen bij de klimtocht omhoog. Dergelijke stervelingen, die tijdelijk verblijf houden op Salvington, worden op verzoek aan praktisch alle korpsen van hemelse persoonlijkheden toegevoegd als helpers, studenten, waarnemers en leraren.

37:10.6 (416.6) Er zijn nog meer typen intelligent leven die betrokken zijn bij het bestuur van een plaatselijk universum, maar de opzet van deze verhandeling voorziet niet in een verdere openbaring van deze scheppingsorden. In het voorgaande is het leven en het bestuur van dit universum in voldoende mate uitgebeeld om uw sterfelijk bewustzijn enig begrip te geven van de werkelijkheid en grootsheid van het overlevingsbestaan. Wanneer ge in uw verdere loopbaan meer ervaring zult hebben opgedaan, zullen deze interessante, bekoorlijke wezens steeds verder aan u worden geopenbaard. Deze verhandeling kan niet meer dan een korte schets geven van de natuur en het werk van de menigten persoonlijkheden die de universa in de ruimte bevolken en deze scheppingen besturen als enorme opleidingsscholen, scholen waarin de pelgrims uit de tijd voortgaan van leven tot leven en van wereld tot wereld, totdat zij liefdevol van binnen de grenzen van het universum van hun geboorte worden uitgezonden naar het hogere opleidingsregime van het superuniversum en vandaar naar de geestelijke opleidingswerelden van Havona en uiteindelijk naar het Paradijs en de hoge bestemming van de volkomenen — de eeuwige aanstelling bij missies die nog niet geopenbaard zijn aan de universa in tijd en ruimte.

37:10.7 (417.1) [Gedicteerd door een Schitterende Avondster van Nebadon, Nummer 1.146 van het Geschapen Korps.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden