Přejít k hlavnímu obsahu

Kapitola 37 Osobnosti lokálního vesmíru

Kniha Urantia

Kapitola 37

Osobnosti lokálního vesmíru

37:0.1 (406.1)V ČELE všech osobností Nebadonu stojí Tvořitel a Syn Vládce—Michael, otec a panovník lokálního vesmíru. Rovný v božskosti a doplňující v tvořitelských vlastnostech je mu Mateřský Duch lokálního vesmíru—Božský Pečovatel Salvingtonu. A tito tvořitelé jsou v pravém slova smyslu Otec-Syn a Duch-Matka všech narozených tvorů v Nebadonu.

37:0.2 (406.2)Předchozí kapitoly pojednávaly o vytvořených řádech synovstva a následující vyprávění vylíčí pomáhající duchy a vzestupné řády synovstva. Tato kapitola se hlavně věnuje prostřední skupině, Vesmírným Pomocníkům, ale také krátce představí některé vyšší duchy, umístěné v Nebadonu a určité řády s trvalou příslušností v lokálním vesmíru.

1. Vesmírní Pomocníci

37:1.1 (406.3)Mnoho z unikátních řádů, které jsou obecně zatříděny do této kategorie, nejsou odhaleny, ale tím způsobem, jakým jsou představeny v těchto kapitolách, Vesmírní Pomocníci zahrnují následujících sedm řádů:

37:1.2 (406.4)1. Jasné Ranní Hvězdy.

37:1.3 (406.5)2. Oslnivé Večerní Hvězdy.

37:1.4 (406.6)3. Archandělové.

37:1.5 (406.7)4. Nejvyšší Asistenti.

37:1.6 (406.8)5. Vysocí Komisaři.

37:1.7 (406.9)6. Celestinští Dohlížitelé.

37:1.8 (406.10)7. Učitelé Obytných Světů.

37:1.9 (406.11)Z prvního řádu Vesmírných Pomocníků, Jasných Ranních Hvězd, je pouze jeden v každém lokálním vesmíru a je první ze všech tvorů, který se v Nebadonu narodil. Jasná Ranní Hvězda našeho vesmíru je známá jako Gabriel Salvingtonský. On je hlavním výkonným představitelem celého Nebadonu, působící jako osobní zástupce Syna Vládce a jako mluvčí jeho tvořivého sdružení.

37:1.10 (406.12)V počátečním období Nebadonu, Gabriel pracoval úplně sám s Michaelem a Tvořivým Duchem. Jak se vesmír zvětšoval a administrativní problémy se násobily, byl mu poskytnut osobní personál neodhalených asistentů a posléze byla tato skupina rozšířena o vytvořený nebadonský sbor Večerních Hvězd.

2. Oslnivé Večerní Hvězdy

37:2.1 (407.1)Tito oslniví tvorové byli naplánováni Melkísedeky a vytvořeni byli Synem Tvořitelem a Tvořivým Duchem. Vykonávají mnoho různých povinností, ale především působí jako styčné orgány Gabriela, vedoucího výkonné moci lokálního vesmíru. Jedna či více z těchto bytostí působí jako jeho zástupci v hlavním světě každého souhvězdí a soustavy v Nebadonu.

37:2.2 (407.2)Jako vedoucí výkonné moci Nebadonu, Gabriel z moci úřední předsedá, nebo je přítomen jako pozorovatel, všem konkláve v Salvingtonu a často jich zasedá až jeden tisíc současně. V takových případech zastupují Gabriela Oslnivé Večerní Hvězdy; on nemůže být ve stejnou dobu na dvou místech a tito superandělé toto omezení nahrazují. Stejnou službu prokazují i sboru Synům Trojice-Učitelům.

37:2.3 (407.3)Přestože je Gabriel osobně zaneprázdněn administrativními povinnostmi, udržuje prostřednictvím Oslnivých Večerních Hvězd kontakt se všemi úseky vesmíru a jeho záležitostmi. Oni ho vždy doprovázejí na jeho cestách po planetách a často vykonávají speciální mise na jednotlivých planetách jako jeho zástupci. Při plnění takových úkolů jsou někdy známí jako „andělé Pána.“ Často se vydávají na Uversu, aby zastupovali Jasnou Ranní Hvězdu před soudy a shromážděními Věčně Moudrých, ale velmi málo cestují za hranice Orvontonu.

37:2.4 (407.4)Oslnivé Večerní Hvězdy jsou unikátní dvojitý řád, zahrnující některé vytvořené vyšší bytosti a jiné, které dosáhly svého postavení svojí službou. Nebadonský sbor těchto superandělů má nyní 13 641 členů. Z tohoto počtu je 4 832 vytvořených vyšších bytostí, zatímco 8 809 jsou vzestupní duchové, kteří dospěli k tomuto cíli přes svoji ušlechtilou službu. Mnoho z těchto vzestupných Večerních Hvězd začalo svoje vesmírné kariéry jako serafové; jiné vystoupaly na tuto úroveň z neodhalených řádů tvorů. Jako cíl dosažení, tento vysoký sbor zůstává otevřen pro kandidáty vzestupu tak dlouho, dokud se vesmír neustálí ve světle a životě.

37:2.5 (407.5)Oba typy Oslnivých Večerních Hvězd jsou snadno viditelné morontiálním osobnostem a některým typům nadsmrtelných materiálních bytostí. Vytvořené bytosti tohoto zajímavého a všestranného řádu vládnou duchovní silou, která se může projevovat nezávisle na jejich osobní přítomnosti.

37:2.6 (407.6)Hlavou těchto superandělů je Gavalia, prvorozený tohoto řádu v Nebadonu. Po návratu Krista Michaela z jeho triumfálního poskytnutí sebe sama na Urantii, Gavaliovi byla přidělena péče o vzestupné smrtelníky a uplynulých devatenáct set let urantijského času jeho společník Galantia řídí hlavní centrum na Jerusemu, kde on tráví asi polovinu svého času. Galantia je prvním ze vzestupných superandělů, dosáhnuvší tak vysokého postavení.

37:2.7 (407.7)Kromě jejich běžného spojování do párů při plnění mnoha úkolů, neexistuje žádné jiné seskupování, nebo organizování Oslnivých Večerních Hvězd. Nejsou často posíláni na mise, týkající se vzestupné pouti smrtelníků, ale když jsou takovým úkolem pověřeni, nikdy ho nevykonávají sami. Vždy pracují ve dvojicích—jedna vytvořená bytost a jedna vzestupná Večerní Hvězda.

37:2.8 (407.8)Jednou z nejvyšších povinností Večerních Hvězd je doprovázet poskytnuté Syny-Avonaly na jejich planetární mise, podobně jako Gabriel doprovázel Michaela při jeho poskytnutí sebe sama na Urantii. Na takových misích dva doprovázející superandělé mají funkci spoluvelitelů všech superandělů a všech ostatních, přidělených na tyto úkoly. Když nastane důležitá doba a čas, je to právě starší z těchto superandělů-velitelů, který se obrací na poskytnutého Syna-Avonala se slovy: „Buď nablízku svému bratru.“

37:2.9 (408.1)Stejné dvojice těchto superandělů jsou přiděleny k planetárnímu sboru Synů Trojice-Učitelů, jejichž úkolem je nastolit epochu po-poskytnutí čili počáteční duchovní éru obydleného světa. Při takových misích Večerní Hvězdy vytvářejí spojení mezi smrtelníky světa a neviditelným sborem Synů Učitelů.

37:2.10 (408.2)Světy Večerních Hvězd. Šestá skupina ze sedmi světů Salvingtonu a čtyřicet dva přidružených družic je přiděleno administrativě Oslnivých Večerních Hvězd. Sedm primárních světů je řízeno vytvořenými řády těchto superandělů, zatímco přidružené družice jsou spravovány vzestupnými Večerními Hvězdami.

37:2.11 (408.3)Družice prvních tří světů jsou zasvěceny školám Synů Učitelů a Večerních Hvězd, které se věnují duchovním osobnostem lokálního vesmíru. Tři další skupiny družic jsou obsazeny sdruženými školami, věnující se výchově vzestupných smrtelníků. Družice sedmého světa jsou vyhrazeny pro trojité porady Synů Učitelů, Večerních Hvězd a konečných. V průběhu nedávných dob jsou tito superandělé úzce spjati s prací Sboru Konečnosti v lokálním vesmíru a již dlouho spolupracují se Syny Učiteli. Existuje velmi silné spojení, a velmi významné, mezi Večerními Hvězdami a Gravitačními Posly, přidělenými k pracovním skupinám konečných. Sám sedmý primární svět je vyhrazen pro ty neodhalené otázky, týkající se budoucího vztahu, který vznikne mezi Syny Učiteli, konečnými a Večerními Hvězdami po dokončení vývoje supervesmírného projevu osobnosti Boha Nejvyššího.

3. Archandělé

37:3.1 (408.4)Archandělé jsou potomci Syna Tvořitele a Vesmírného Tvořivého Ducha. Jsou nejvyšším typem vysokých duchovních bytostí, které byly vytvořeny ve velkých počtech v lokálním vesmíru a v době posledního sčítání jich bylo v Nebadonu téměř osm set tisíc.

37:3.2 (408.5)Archandělé jsou jednou z mála skupin osobností lokálního vesmíru, které nejsou pod pravidelným dohledem Gabriela. Oni se žádným způsobem nepodílejí na běžných administrativních činnostech vesmíru, věnují se procesu věčného života tvorů a podpoře vzestupné kariéry smrtelníků času a prostoru. I když běžně nepodléhají řízení Jasné Ranní Hvězdy, tito archandělé někdy jednají s jeho souhlasem. Také spolupracují s ostatními Vesmírnými Pomocníky, jako jsou Večerní Hvězdy a to tak, jak je objasněno některými procesy, popsanými v kapitole o transplantaci života na vašem světě.

37:3.3 (408.6)Sbor archandělů Nebadonu je řízen prvorozeným tohoto řádu a není tomu tak dávno, kdy bylo regionální řídící centrum archandělů umístěno na Urantii. Právě tento neobvyklý fakt brzy upoutal pozornost stážistů, přicházejících z oblastí za hranicemi Nebadonu. Mezi jejich první poznatky z vnitrovesmírných procesůpatří zjištění, že mnoho vzestupných aktivit Oslnivých Večerních Hvězd je řízeno z hlavního centra lokální soustavy Satanie. Dalším zkoumáním oni odhalí, že určité aktivity archandělů jsou řízeny z malého a zjevně nevýznamného světa, nazvaného Urantia. A pak následuje zjištění o poskytnutí Michaela na Urantii, což okamžitě podnítí jejich zájem o vás a vaši nevyvinutou sféru.

37:3.4 (409.1)Chápete význam skutečnosti, že vaše nevyvinutá a zmatená planeta se stala regionálním řídícím centrem pro vesmírnou činnost a řízení určitých aktivit archandělů, které souvisejí s vzestupným programem Ráje? Toto nepochybně dává tušit budoucí soustřeďování dalších vzestupných aktivit na světě Michaelova poskytnutí a dodává veliký a závažný význam osobnímu slibu Učitele: „Já se vrátím.“

37:3.5 (409.2)Obvykle jsou archandělé určeni pro službu a pomoc řádu synovstva Avonalů, ale ne dříve, než projdou důkladnou přípravnou výukou ve všech aspektech práce rozličných pomáhajících duchů. Sbor jednoho sta archandělů doprovází každého poskytnutého Rajského Syna na obydlený svět a zůstávají s ním po celou dobu takového poskytnutí. Jestliže se Autoritativní Syn stane dočasným vládcem planety, tito archandělé potom působí jako řídící představitelé veškerého nebeského života na dané sféře.

37:3.6 (409.3)Dva starší archandělé jsou vždy určeni jako osobní pomocníci Rajskému Avonalovi na všech planetárních misích, ať se jedná o soudní jednání, úřední poslání nebo poskytnutí inkarnací. Když tito Rajští Synové ukončí posouzení oblasti a mrtví jsou svoláni k registraci (takzvané zmrtvýchvstání), je doslova pravdou, že serafští strážci spících osobností reagují na „hlas archanděla.“ Ukončení soudního období je ohlášeno doprovodným archandělem. Toto je archanděl zmrtvýchvstání, někdy nazýván „archandělem Michaela.“

37:3.7 (409.4)Světy archandělů. Sedmá skupina obíhajících světů Salvingtonu se svými přidruženými družicemi je přidělena archandělům. Sféra číslo jedna a všech jejích šest připojených družic je vyhrazeno pro archiváře osobních dat. Tento obrovský sbor zaznamenatelů je zaměstnán udržováním průběžných záznamů o každém smrtelníkovi času od chvíle jeho narození, o průběhu jeho vesmírné kariéry až do chvíle, kdy takový jedinec buď opustí Salvington, aby pokračoval v supervesmírném programu, anebo je „vymazán z knihy života“ na základě příkazu Věčně Moudrých.

37:3.8 (409.5)Právě na těchto světech se osobní záznamy a potvrzení totožnosti osobnosti třídí, registrují a uchovávají na tu dobu, která uplyne mezi smrtelným úmrtím a hodinou opětovného zosobnění—zmrtvýchvstání.

4. Nejvyšší Asistenti

37:4.1 (409.6)Nejvyšší Asistenti jsou skupinou dobrovolníků, pocházejících z oblastí mimo lokální vesmír, kteří jsou dočasně přiděleni jako zástupci, nebo pozorovatelé, středního vesmíru a supervesmírů v lokálních tvořeních. Jejich počet se neustále mění, ale vždy je jich několik milionů.

37:4.2 (409.7)Takto my čas od času využíváme pomoc a podporu takových bytostí Rajského původu jako jsou Zdokonalovatelé Moudrosti, Božští Poradci, Univerzální Cenzoři, Inspirovaní Duchové Trojice, Trinitarizovaní Synové, Osamělí Poslové, supernafimové, sekunafimové, terciafimové a další laskaví pomocníci, kteří s námi pobývají, aby pomohli našim místním osobnostem v jejich úsilí vytvořit v celém Nabadonu větší harmonii s ideami Orvontonu a ideály Ráje.

37:4.3 (410.1)Každá z těchto bytostí zřejmě slouží v Nebadonu dobrovolně a je proto technicky mimo naši pravomoc, ale když působí na základě pověření, takové osobnosti supervesmírů a středního vesmíru nejsou úplně osvobozeny od předpisů lokálního vesmíru jejich pobytu, i když stále působí jako představitelé vyšších vesmírů a pracují v souladu s instrukcemi, které byly stanoveny pro jejich misi v naší oblasti. Jejich hlavní řídící centrum je umístěno v Salvingtonu v sektoru Věčně Jednotného a jejich působení v Nebadonu podléhá dohledu tohoto vyslance Rajské Trojice. Když slouží v nezávislých skupinách, tyto osobnosti z vyšších oblastí obvykle nejsou nikomu podřízeny a řídí se sami, ale když slouží na požádání, často se dobrovolně zcela podřídí pravomoci vládců sfér svého působení.

37:4.4 (410.2)Nejvyšší Asistenti slouží v lokálním vesmíru a v souhvězdích, ale nejsou přímo přidělováni do služby ve vládách soustav a planet. Nicméně, mohou působit kdekoliv v lokálním vesmíru a mohou být určeni vykonávat jakýkoliv druh činnosti v Nebadonu—administrativní, výkonné, vzdělávací a jiné.

37:4.5 (410.3)Většina členů tohoto sboru pomáhá Rajským osobnostem Nebadonu—Věčně Jednotným, Synu Tvořiteli, Věčně Věrným, Autoritativním Synům a Synům Trojice-Učitelům. Při řešení záležitostí lokálního tvoření je někdy moudré zatajit přechodně určité detaily před prakticky všemi rodilými osobnostmi lokálního vesmíru. Určité pokročilé plány a složitá rozhodnutí jsou lépe pochopena a ve větší míře přijata vyvinutějšími a prozíravějšími Nejvyššími Asistenty a právě v takových situacích, a v mnoha dalších, jsou velmi prospěšní vládcům a správcům vesmírů.

5. Vysocí Komisaři

37:5.1 (410.4)Vysocí Komisaři jsou vzestupní smrtelníci, spojeni s Duchem; nejsou spojeni s Ladičem Myšlení. Vy docela dobře rozumíte vesmírné vzestupné dráze smrtelného kandidáta pro spojení s Ladičem, což je vznešený osud, který čeká všechny smrtelníky Urantie od poskytnutí Krista Michaela. Ale toto není výhradním osudem všech smrtelníků v dobách před poskytnutím ve světech jako je váš; existují jiné typy světů, jejichž obyvatelé nikdy nemají trvale zaveden Ladič Myšlení. Takoví smrtelníci nejsou nikdy trvale spojeni s poskytnutým Tajemným Monitorem Ráje; nicméně, Ladiči v nich pobývají přechodně a slouží jim jako průvodci a modely po dobu jejich života v těle. Oni během tohoto dočasného pobytu podporují evoluci nesmrtelné duše stejným způsobem, jako v těch bytostech, se kterými doufají, že se spojí, ale když je smrtelná pouť završena, oni navždy opustí tvory, se kterými byli dočasně spojeni.

37:5.2 (410.5)Přežívající duše tohoto řádu získají nesmrtelnost věčným spojením s individualizovaným fragmentem ducha Mateřského Ducha lokálního vesmíru. Ony nejsou početnou skupinou, alespoň ne v Nebadonu. Na obytných světech se budete potkávat a přátelit s těmito smrtelníky, splynuvší s Duchem, kteří s vámi stoupají po Rajské cestě až do Salvingtonu, kde zůstanou. Někteří z nich mohou potom dosáhnout vyšších úrovní vesmíru, ale většina z nich zůstane navždy sloužit v lokálním vesmíru; jako kategorii jim není souzeno dosáhnout Ráje.

37:5.3 (411.1)Protože nejsou spojeni s Ladičem Myšlení, nikdy se nestanou konečnými, ale časem budou zapsáni do Sboru Dokonalosti lokálního vesmíru. V duchu splnili pokyn Otce: „Buďte dokonalí.“

37:5.4 (411.2)Po začlenění do Sboru Dokonalosti Nebadonu smrtelníci, splynuvší s Duchem, mohou přijmout poslání jako Vesmírní Pomocníci, což je jedna z cest v pokračování empirického růstu, která je jim otevřena. Takto se stanou kandidáty pro přidělení do vysoké služby pro výklad stanovisek vyvíjejících se tvorů materiálních světů nebeským správních orgánů lokálního vesmíru.

37:5.5 (411.3)Vysocí Komisaři začínají svoji službu na planetách jako komisaři pro rasové otázky. V této roli objasňují stanoviska různých lidských ras a popisují jejich potřeby. Především se věnují prosperitě smrtelných ras, jejichž mluvčími jsou a pro které se stále snaží dosáhnout soucitu, spravedlnosti a poctivého zacházení ve vztazích s dalšími rasami. Komisaři pro rasové otázky působí v řadách ustavičných planetárních krizích a slouží jako artikulované vyjádření skupinových zájmů zápolících smrtelníků.

37:5.6 (411.4)Po získání dlouhodobých zkušeností při řešení problémů na obydlených světech postoupí tito komisaři pro rasové otázky na vyšší úrovně působení a nakonec dosáhnou postavení Vysokých Komisařů lokálního vesmíru. Při poslední registraci bylo evidováno něco málo přes jednu a půl miliardy těchto Vysokých Komisařů v Nebadonu. Tyto bytosti nejsou konečné, ale jsou vzestupné bytosti s dlouhodobou zkušeností a jsou důležitým přínosem ve svých rodných sférách.

37:5.7 (411.5)My pravidelně vídáme tyto komisaře u všech soudů, od nejnižších, až po nejvyšší. Oni nejsou přímými účastníky soudních řízeních, ale působí tam jako konzultanti, informující předsedající soudce o předchůdcích, prostředí a vrozené podstatě těch, o kterých se v daném případě jedná.

37:5.8 (411.6)Vysocí Komisaři jsou přiřazeni k různým armádám poslů prostoru a trvale k pomocným duchům času. Je možno je potkat na různých vesmírných shromážděních a tito stejní komisaři s moudrostí smrtelníků jsou vždy přiděleni na mise Božích Synů na světech prostoru.

37:5.9 (411.7)Pokaždé, když spravedlnost a právo potřebují pochopit, jak by uvažovaná směrnice či postup ovlivnily evoluční rasy času, tito komisaři jsou k dispozici, aby předložili svá doporučení; oni jsou stále přítomni, aby mluvili za ty, kteří nemohou být přítomni a mluvit sami za sebe.

37:5.10 (411.8)Světy smrtelníků, spojenýché s Duchem. Osmá skupina ze sedmi primárních světů a přidružené družice salvingtonského okruhu jsou ve výhradním držení smrtelníků Nebadonu, spojených s Duchem. Smrtelníků, spojených s Ladičem Myšlení, se tyto světy netýkají, pouze tehdy, když na nich prožívají příjemné a prospěšné chvíle jako pozvaní hosté spojených zdejších obyvatel s Duchem.

37:5.11 (411.9)Tyto světy jsou trvalým místem pobytu s Duchem spojených přeživších smrtelníků, s výjimkou několika málo těch, kteří dosáhnou Uversy a Ráj. Toto záměrné omezení vzestupu smrtelníků je pro dobro lokálního vesmíru, protože zaručuje zachování trvale vyvinuté populace, jejíž narůstající zkušenost bude trvale přispívat k budoucí stabilitě a rozšíření administrativy lokálního vesmíru. Tyto bytosti nemohou dosáhnout Ráje, ale získají empirickou moudrost v řešení problémů Nebadonu, což zcela převyšuje všechno, čeho dosáhnou procházející vzestupné bytosti. A tyto věčně žijící duše zůstávají unikátní kombinací lidského a božského a neustále zvyšují svoji schopnost sjednotit stanoviska těchto dvou tak značně rozdílných úrovní a vyjádřit takové dvojí hledisko se stále zvyšující se moudrostí.

6. Celestinští Dohlížitelé

37:6.1 (412.1)Nebadonský vzdělávací systém je řízen společně Syny Trojice-Učiteli a Melkísedekovým učitelským sborem, ale podstatnou část práce, potřebné pro jeho podporu a rozvoj, vykonávají Celestinští Dohlížitelé. Tyto bytosti jsou náborovým sborem, zahrnujícím všechny typy jedinců, zapojených do programu vzdělávání a výchovy vzestupných smrtelníků. V Nebadonu jejich počet přesahuje tři miliony a všichni z nich jsou dobrovolníci, kteří se kvalifikovali svojí zkušeností, získanou z působení jako vzdělávací poradci v celé oblasti. Ze svého hlavního centra na salvingtonských světech Melkísedeků putují tito dohlížitelé lokálním vesmírem jako inspektoři školních metod Nebadonu, navržených k tomu, aby měli vliv na výuku mysli a na duchovní vzdělání vzestupných tvorů.

37:6.2 (412.2)Tato výuka mysli a duchovního vzdělávání se provádí od světů lidského původu, přes systém obytných světů a dalších sfér vývoje spojených s Jerusemem, pak na společenství sedmdesáti světů, připojených k Edentii a potom na čtyři sta devadesáti sférách duchovního rozvoje, obklopujících Salvington. V samotném hlavním centru vesmíru je mnoho různých škol Melkísedeků, jsou tam fakulty Vesmírných Synů, serafské univerzity, školy Synů Učitelů a školy Věčně Jednotných. Dělá se všechno proto, aby různorodé osobnosti vesmíru měly možnost kvalifikovat se pro vyšší službu a důležitější funkce. Celý vesmír je jedna obrovská škola.

37:6.3 (412.3)Metody, používané v mnoha vyšších školách přesahují lidskou představu o umění učit pravdu, ale toto je základní myšlenka celého vzdělávacího systému: formování charakteru prostřednictvím osvícené zkušenosti. Učitelé poskytnou osvícení; vesmírné postavení a status vzestupného tvora skýtá příležitost pro získání zkušenosti; moudré zužitkování těchto dvou faktorů formuje charakter.

37:6.4 (412.4)Podstata vzdělávacího systému Nebadonu spočívá v tom, že je vám zadán úkol a potom je vám dána možnost získat informace o ideální a božské metodě, jak takový úkol nejlépe vykonat. Dostanete vykonat určitý úkol a současně jsou vám poskytnuti učitelé, kteří jsou kvalifikovaní k tomu, aby vás instruovali o nejvhodnějším způsobu jeho splnění. Božský plán vzdělávání umožňuje těsné spojení práce a výuky. My vás učíme jak nejlépe vykonávat věci, které po vás požadujeme.

37:6.5 (412.5)Účelem celé této výuky a získání zkušeností je připravit vás k přijetí do vyšších a duchovnějších sfér supervesmíru. Progres v rámci dané sféry je individuální, ale přechod z jednoho stupně na druhý je obvykle v celých třídách.

37:6.6 (412.6)Vývoj věčnosti nespočívá výhradně v duchovním rozvoji. Intelektuální růst je také součástí vesmírného vzdělání. Zkušenost mysli se zvětšuje stejnoměrně s rozšiřováním duchovního horizontu. Mysl a duch mají stejné možnosti pro výuku a zdokonalování. Ale v celém tomto jedinečném vzdělávání mysli a ducha jste navždy osvobozeni od nedostatků smrtelného těla. Již nikdy nemusíte neustále posuzovat protichůdná tvrzení vašich odlišných duchovních a materiálních podstat. Konečně jste schopni těšit se ze sjednocené touhy zdokonalené mysli, již dávno zbavené primitivních živočišných sklonů k materiálním věcem.

37:6.7 (413.1)Předtím, než smrtelníci Urantie opustí vesmír Nebadon, většině z nich bude poskytnuta příležitost sloužit delší či kratší dobu jako členové nebadonského sboru Celestinských Dohlížitelů.

7. Učitelé obytných světů

37:7.1 (413.2)Učitelé vesmírných sídel jsou rekrutovaní a zvelebení cherubové. Podobně jako většina ostatních instruktorů v Nebadonu, i oni jsou pověřeni Melkísedeky. Působí ve většině vzdělávacích organizací morontiálního života a jejich počet je zcela nad rámec chápání smrtelné mysli.

37:7.2 (413.3)Pokud se jedná o dosaženou úroveň cherubů a sanobimů, Učitelé Obytných Světů budou popsáni podrobněji v následují kapitole, zatímco jako učitelé, mající důležitou roli v morontiálním životě, se bude o nich rozsáhle pojednávat ve stejnojmenné kapitole.

8. Vyšší duchovní řády

37:8.1 (413.4)Kromě energetických center a fyzických kontrolorů, určité vyšší duchovní bytosti, náležící k rodině Nekonečného Ducha, jsou trvale přiděleny k lokálnímu vesmíru. Z vyšších duchovních řádů rodiny Nekonečného Ducha jsou přiděleny takto:

37:8.2 (413.5)Osamělí Poslové, při funkčním zapojení do administrativy lokálního vesmíru nám dělají neocenitelnou službu v našem úsilí překonat handicapy času a prostoru. Když nám nejsou takto přiděleni, my, bytosti lokálních vesmírů, nemáme nad nimi vůbec žádnou úřední moc, ale i potom jsou tyto unikátní bytosti vždy ochotny nám pomoci s řešením našich problémů a s plněním našich příkazů.

37:8.3 (413.6)Andovontia je jméno terciárního Kontrolora Vesmírného Okruhu, působícího v našem lokálním vesmíru. On se stará pouze o duchovní a morontiální okruhy, ne o ty, které jsou pod správou upravovatelů energie. Byl to právě on, kdo izoloval Urantii v době Kaligastiovy zrady planety, když procházela zatěžkávacím obdobím během Luciferovy vzpoury. Ve svém pozdravu smrtelníkům Urantie vyjadřuje radost z očekávání vašeho budoucího znovu napojení se na vesmírné okruhy, které jsou pod jeho dohledem.

37:8.4 (413.7)Sčítací Komisař Nebadonu, Salsatia, má svoje hlavní stanoviště v sektoru Gabriela Nebadonského. On si je automaticky vědom narození a smrti vůle a aktuálně registruje přesný počet tvorů vlastní vůle, působících v lokálním vesmíru. Pracuje v těsném spojení se zaznamenateli osobností, sídlících na záznamových světech archandělů.

37:8.5 (413.8)Přidružený Inspektor trvale bydlí na Salvingtonu. Je osobním zástupcem Nejvyššího Jednatele Orvontonu. Jeho druhové, Přidělení Strážci v lokálních soustavách, jsou také zástupci Nejvyššího Jednatele Orvontonu.

37:8.6 (414.1)Univerzální Usmiřovatelé jsou mobilními soudy vesmírů času a prostoru, působící od evolučních světů nahoru, přes každou sekci lokálního vesmíru a výše. Tito arbitři jsou registrováni na Uverse; jejich přesný počet, operující v Nebadonu není zaznamenán, ale já odhaduji, že v našem lokálním vesmíru je kolem jednoho sta milionů těchto smírčích pověřenců.

37:8.7 (414.2)Technických Poradců, právních intelektů vesmíru, máme naši určenou kvótu, asi půl miliardy. Tyto bytosti jsou živými a půjčujícími knihovnami empirického práva celého prostoru.

37:8.8 (414.3)Vzestupných serafů ze sboru Celestinských Zaznamenatelů máme v Nebadonu sedmdesát pět. Toto jsou starší neboli dohlížející zaznamenatelé. Počet zdokonalujících se studentů tohoto řádu, procházejících přípravným studiem, je téměř čtyři miliardy.

37:8.9 (414.4)Služba sedmdesáti miliard Morontiálních Průvodců v Nebadonu je popsána v těch kapitolách, týkajících se přechodných planet poutníků času.

37:8.10 (414.5)Každý vesmír má svůj vlastní rodný andělský sbor; nicméně, nastanou situace, při kterých je velmi prospěšné mít podporu těchto vyšších duchů, pocházejících z jiného lokálního tvoření. Supernafimové vykonávají jisté mimořádné a unikátní služby; současný vůdce serafů Urantie je primární supernafim Ráje. Reflektivní sekunafimové se vyskytují všude, kde působí personál supervesmíru, a velké množství terciafimů slouží přechodně jako Nejvyšší Asistenti.

9. Trvalí obyvatelé lokálního vesmíru

37:9.1 (414.6)Tak, jako střední vesmír a supervesmíry, tak i lokální vesmír má své řády s trvalou příslušností. Patří zde následující vytvořené typy:

37:9.2 (414.7)1. Susatiové.

37:9.3 (414.8)2. Univitatiové.

37:9.4 (414.9)3. Materiální Synové.

37:9.5 (414.10)4. Midbytosti.

37:9.6 (414.11)Tyto rodné bytosti lokálního tvoření, společně se vzestupnými tvory spojenými s Duchem a spirongami (kteří jsou jinak zatříděni), vytvářejí skupinu relativně trvalých obyvatel. Celkem vzato, tyto řády bytostí nejsou ani vzestupné, ani sestupné. Ony jsou všechny empiričtí tvorové, ale jejich narůstající zkušenost zůstává k dispozici vesmíru na úrovni jejich původu. I když se toto zcela nevztahuje na Adamické Syny a midbytosti, na tyto řády se to relativně vztahuje.

37:9.7 (414.12)Susatiové. Tyto úžasné bytosti sídlí a působí jako trvalí obyvatelé na Salvingtonu, hlavním centru tohoto lokálního vesmíru. Jsou oslnivým potomstvem Syna Tvořitele a Tvořivého Ducha a jsou těsně spjati s vzestupnými obyvateli lokálního vesmíru—s Duchem spojenými smrtelníky nebadonského Sboru Konečnosti.

37:9.8 (414.13)Univitatiové. Každý ze sta hlavních řídích komplexů architektonických sfér souhvězdí využívá neustálou podporu místního řádu bytostí, známých jako univitatiové. Tyto děti Syna Tvořitele a Tvořivého Ducha tvoří trvalou populaci hlavních řídících světů souhvězdí. Oni se nerozmnožují a jejich existence je na úrovni někde mezi polomateriálním statusem Materiálních Synů, sídlících v řídících centrech soustav a evidentně duchovnější úrovní smrtelníků, spojených s Duchem a susaty Salvingtonu; ale univitatiové nejsou morontiálními bytostmi. Vykonají pro vzestupné smrtelníky během jejich přechodu přes sféry souhvězdí to, čím obyvatelé Havony prospějí duchovním poutníkům při procházení středním vesmírem.

37:9.9 (415.1)Materiální Boží Synové. Když je završen cyklus tvořivého spojení mezi Synem Tvořitelem a lokálním zástupcem Nekonečného Ducha, Vesmírným Mateřským Duchem, když již další potomstvo sloučené podstaty nepřichází, potom se Syn Tvořitel zosobní v dvojité formě své poslední koncepce bytosti, čímž s konečnou platností potvrzuje svůj vlastní a začáteční dvojí původ. V sobě a ze sebe potom vytváří obdivuhodné a nádherné Syny a Dcery materiálního řádu vesmírného synovstva. Takový je původ původního Adama a Evy každé lokální soustavy Nebadonu. Oni jsou řádem synovstva, který se rozmnožuje, protože jsou vytvořeni jako muž a žena. Jejich potomci působí jako relativně trvalí obyvatelé hlavního centra soustavy, i když někteří z nich jsou pověřeni do funkcí Planetárních Adamů.

37:9.10 (415.2)Při své planetární misi jsou Materiální Syn a Dcera pověřeni založit Adamickou rasu na daném světě, rasu určenou k tomu, aby popřípadě splynula se smrtelnými obyvateli této sféry. Planetární Adamové jsou jak sestupní tak i vzestupní Synové, ale my je běžně klasifikujeme jako vzestupné.

37:9.11 (415.3)Midbytosti. Na počátku existence většiny obydlených světů v nich působí určité nadlidské, ale materializované bytosti, které obvykle odejdou po příchodu Planetárních Adamů. Jednání takových bytostí a snahy Materiálních Synů zdokonalit evoluční rasy jsou často důsledkem objevení se omezeného počtu tvorů, které je velmi obtížné někam zařadit. Tyto unikátní bytosti jsou často v polovině mezi Materiálními Syny a evolučními tvory; odtud pochází jejich název, midbytosti. Pro porovnání s jinými, tyto midbytosti jsou trvalými obyvateli evolučních světů. Od prvních chvil příchodu Planetárního Prince až do vzdálené doby ustálení planety ve světle a životě jsou jedinou skupinou inteligentních bytostí, které zůstávají nepřetržitě na sféře. Na Urantii jsou pečující midbytosti ve skutečnosti faktickými opatrovateli planety; oni jsou prakticky obyvateli Urantie. Smrtelníci jsou opravdu fyzickými a materiálními obyvateli evolučního světa, ale vy všichni žijete velmi krátce; pobýváte na vaší rodné planetě tak krátký čas. Narodíte se, žijete, umřete a postoupíte na další světy evolučního rozvoje. Dokonce nadlidské bytosti, které slouží na planetách jako celestinští pomocníci, mají dočasné poslání; jen někteří z nich jsou dlouhodobě přiděleni dané sféře. Nicméně, navzdory stále se měnícím celestinským pomocníkům a neustále se měnícím smrtelným obyvatelům, midbytosti zajišťují nepřetržitost planetárního řízení. V průběhu celého tohoto, nikdy nekončícího měnění a přesunování, midbytosti zůstávají stále na planetě a nepřetržitě vykonávají svoji práci.

37:9.12 (415.4)Podobně mají všechny úseky administrativní organizace lokálních vesmírů a supervesmírů více či méně svoji trvalou populaci, obyvatele s trvalým pobytem. Tak, jak Urantia má své midbytosti, Jerusem, vaše hlavní centrum soustavy, má Materiální Syny a Dcery; Edentia, řídící centrum vašeho souhvězdí, má univitaty, zatímco obyvatelé Salvingtonu jsou dvojí, vytvoření susatiové a vyvinutí smrtelníci, spojeni s Duchem. Administrativní světy malých a velkých sektorů supervesmírů nemají trvalé obyvatele. Ale řídící sféry Uversy jsou neustále v péči úžasné skupiny bytostí, známé jako abandonterové—vytvořených neodhalenými silami Věčně Moudrých a sedmi Duchů Reflexe, sídlících v hlavním centru Orvontonu. Tito místní obyvatelé Uversy v současné době řídí běžné záležitosti svého světa pod přímým dohledem uverského sboru smrtelníků, spojených se Synem. Dokonce i Havona má své rodné bytosti a střední Ostrov Světla a Života je domovem pro různé skupiny Obyvatel Ráje.

10. Ostatní skupiny lokálního vesmíru

37:10.1 (416.1)Kromě serafských a smrtelných řádů, o kterých budou pojednávat pozdější kapitoly, existuje velký počet dalších bytostí, zabývající se udržováním a zdokonalováním tak gigantické organizace jako je vesmír Nebadon, který má již nyní více než tři miliony obydlených světů a výhledově jich bude celkem deset milionů. Rozmanité typy nebadonského života jsou příliš početné, aby mohly být uvedeny v této kapitole, ale jsou dva pozoruhodné řády, které působí ve velké míře na 647 591 architektonických sférách lokálního vesmíru a o kterých se můžeme zmínit.

37:10.2 (416.2)Spirongové jsou duchovním potomstvem Jasné Ranní Hvězdy a Otce Melkísedeka. Oni nepodléhají zániku osobnosti, ale nepatří k evolučním či vzestupným bytostem. Ani nejsou funkčně zapojeni do programu evolučního vzestupu. Oni jsou duchovní pomocníci lokálního vesmíru, vykonávající běžné duchovní úkoly Nebadonu.

37:10.3 (416.3)Spornagiové. Architektonické hlavní řídící světy lokálního vesmíru jsou reálné světy—fyzické výtvory. S jejich fyzickým udržováním je spojena spousta práce a tady nám pomáhá skupina fyzických tvorů, nazývaných spornagiové. Ti se věnují údržbě a kultivaci materiálního stavu hlavních řídících světů, od Jerusemu po Salvington. Spornagiové nejsou ani duchové, ani osoby; oni jsou živočišným druhem bytí, ale kdybyste je mohli vidět, souhlasili byste s tím, že vypadají jako dokonalí živočichové.

37:10.4 (416.4)Různé kolonie laskavosti mají svůj domov na Salvingtonu a jiných místech. My máme především užitek z podpory celestinských uměleckých řemeslníků v souhvězdích a prospěch z aktivit instruktorů odpočinku, kteří pracují hlavně v hlavních centrech lokálních soustav.

37:10.5 (416.5)K dispozici vesmíru je vždy přidělen sbor vzestupných smrtelníků, včetně zvelebených midbytostí. Po dosažení Salvingtonu jsou tito vzestupní tvorové používáni v téměř nekonečné paletě činností při řízení vesmírných záležitostí. Z každé dosažené úrovně se tito vzestupní smrtelníci ohlížejí nazpět dolů a snaží se nabízet pomocnou ruku svým druhům, kteří jdou za nimi po cestě vzhůru. Takoví smrtelníci, dočasně pobývající na Salvingtonu, jsou na požádání přiděleni prakticky ke všem sborům nebeských osobností jako pomocníci, studenti, pozorovatelé a učitelé.

37:10.6 (416.6)Existují ještě jiné typy inteligentního života, zapojené do administrativy lokálního vesmíru, ale záměr tohoto vyprávění neumožňuje bližší odhalení těchto řádů tvoření. Poměrně dostatečně je tady vylíčen život a organizace tohoto vesmíru, aby smrtelná mysl byla schopna pochopit realitu a vznešenost věčného bytí. Pozdější zkušenosti na vašich vzestupných cestách budou stále více odhalovat tyto zajímavé a okouzlující bytosti. Toto vyprávění nemůže být nic víc, než stručný nástin podstaty a práce různých osobností, které zaplňují vesmíry času, poskytujíc tato tvoření jako obrovské vzdělávací školy, školy, kde poutníci času postupují od života k životu, ze světa na svět, až do chvíle, kdy jsou láskyplně odesláni od hranic vesmíru svého původu do vyššího vzdělávacího systému supervesmíru a odtamtud na duchovně-vzdělávací světy Havony a nakonec do Ráje a vysokému osudu konečných—věčnému určení na mise, zatím ještě neodhalené vesmírům času a prostoru.

37:10.7 (417.1)[Nadiktováno Oslnivou Večerní Hvězdou Nebadonu, členem číslo 1 146 Vytvořeného Sboru.]