Kapitola 38 Pomocní duchové lokálního vesmíru

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 38

Pomocní duchové lokálního vesmíru

38:0.1 (418.1) EXISTUJÍ tři odlišné kategorie osobností Nekonečného Ducha. Pohotový apoštol to pochopil, když napsal o Ježíši, „který odešel do nebe a stojí po pravé ruce Boha, jsou mu podřízeni andělé, orgány a právo.“ Andělé jsou pomocní duchové času; orgány jsou armády poslů prostoru; právo jsou vyšší osobnosti Nekonečného Ducha.

38:0.2 (418.2) Jako supernafimové ve středním vesmíru a sekunafimové v supervesmíru, tak serafové, s přidruženými cheruby a sanobimy, tvoří andělský sbor lokálního vesmíru.

38:0.3 (418.3) Všichni serafové jsou si vcelku podobní. Ve všech vesmírech sedmi supervesmírů serafové se odlišují jen minimálně; jsou nejstandardnějším duchovním typem ze všech osobitým bytostí. Jejich rozmanité řády tvoří sbory zkušených a běžných pomocníků lokálních tvořeních.

1. Původ serafů

38:1.1 (418.4) Serafové jsou vytvářeni Vesmírným Mateřským Duchem a jejich plánování se provádí po skupinách—41 472 andělů najednou—od těch dob, kdy v začínajícím Nebadonu byli vytvořeni „modeloví andělé“ a některé prototypy andělů. Syn Tvořitel a vesmírný zástupce Nekonečného Ducha spolupracují při vytváření velkého počtu Synů a jiných vesmírných osobností. Po završení společného úsilí, Syn přistoupí k vytváření Materiálních Synů, prvních pohlavních tvorů, zatímco se současně Vesmírný Mateřský Duch zabývá svojí první samostatnou činností, rozmnožováním ducha. Tak začíná vytváření serafských armád lokálního vesmíru.

38:1.2 (418.5) Tyto andělské řády se projektují současně s plánováním evoluce smrtelných tvorů vlastní vůle. Vytváření serafů se datuje od dosažení relativní osobnosti Vesmírného Mateřského Ducha, ne však toho pozdějšího rovnocenného partnera Syna Vládce, ale toho začínajícího pomocníka Syna Tvořitele. Před touto událostí sloužili v Nebadonu serafové, kteří byli dočasně zapůjčeni sousedním vesmírem.

38:1.3 (418.6) Periodické vytváření serafů pokračuje; vesmír Nebadon se stále vyvíjí. Vesmírný Mateřský Duch nikdy neskončí tvořivou aktivitu ve vzrůstajícím a zdokonalujícím se vesmíru.

2. Podstata andělů

38:2.1 (419.1) Andělé nemají materiální těla; ale jsou to výrazné a samostatné osobnosti; mají duchovní podstatu a původ. I když jsou pro smrtelníky neviditelní, oni vás vnímají jací jste, v těle, bez pomoci překladatelů či tlumočníků; oni intelektuálně rozumí mechanismu života a sdílejí všechny lidské neživočišné emoce a city. Oceňují a velmi se baví vaší snahou o hudbu, umění a upřímný humor. Jsou si plně vědomi vašich morálních zápasů a duchovních potíží. Milují lidské bytosti a jenom dobré může vzejít z vaší snahy jim porozumět a milovat je.

38:2.2 (419.2) Ačkoliv serafové jsou velmi laskavé a soucitné bytosti, jsou to tvorové bez sexuálních emocí. Oni jsou do značné míry takoví, jací budete vy v obytných světech, kde nebudete „ani vstupovat do svazku manželského, ani uzavírat dohodnutá manželství, ale budete jako andělé nebes.“ Protože všichni ti, kteří „budou uznání hodni dospět do obytných světů, nebudou vstupovat do manželství, ani nebudou žádáni uzavírat manželský svazek; oni ani nebudou již více umírat, protože se budou rovnat andělům.“ Nicméně, když se jedná o pohlavní tvory, je naším zvykem mluvit o bytostech s rodovou linií od Otce a Syna, jako o synech Božích, zatímco o dětech Ducha mluvíme jako o dcerách Božích. Proto jsou andělé na pohlavních planetách obvykle označováni ženským rodem.

38:2.3 (419.3) Serafové jsou vytvořeni tak, aby působili jak na duchovních, tak i na fyzických úrovních. Pouze několik aspektů morontiální a duchovní činnosti jim není zpřístupněno. Ačkoliv v osobním postavení nejsou andělé příliš vzdáleni lidským bytostem, v určitých funkčních výkonech je serafové vysoce převyšují. Oni mají mnoho schopností, které jsou daleko za hranicemi lidského chápání. Na příklad: bylo vám řečeno, že „i vlasy na vaší hlavě jsou spočítány“ a tak tomu skutečně je, ale seraf nemarní svůj čas jejich počítáním a kontrolou jejich aktuálního počtu. Andělé mají vrozené a automatické (totiž, automatické ve vašem vnímání) schopnosti vědět takové věci; vy byste určitě považovali serafy za matematické génie. Proto řada povinnosti, které smrtelníci velmi obtížně zvládají, serafové vykonávají s nesmírnou lehkostí.

38:2.4 (419.4) Andělé vás převyšují svým duchovním postavením, ale nejsou vašimi soudci nebo žalobci. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše poklesky, „přestože andělé mají větší právo a moc, oni vás z ničeho neobviní.“ Andělé nesoudí lidstvo a ani žádný jednotlivý smrtelník by neměl odsuzovat své bližní.

38:2.5 (419.5) Děláte dobře, že je máte rádi, ale neměli byste je zbožňovat; andělé nejsou předmětem uctívání. Velký seraf Loyalatia, když váš prorok “padl k nohám anděla, aby se mu poklonil,“ řekl: „nedělej to; já jsem sluha jako ty a bratr tvých druhů a my všichni máme ctít Boha.“

38:2.6 (419.6) Na stupnici existence tvorů serafové svojí podstatou a obdařenou osobností jsou jen o málo před smrtelnými rasami. Opravdu, když se osvobodíte od těla, stanete se jim velmi podobní. Ve vesmírných chrámech začnete serafy oceňovat, na sférách souhvězdích budete mít radost z jejich přítomnosti a na Salvingtonu se budou s vámi dělit o svá místa odpočinku a uctívání. V průběhu celého morontiálního a potom duchovního vzestupu, váš bratrský vztah se serafy bude ideální; vaše přátelství bude nádherné.

3. Neodhalení andělé

38:3.1 (420.1) Ve všech oblastech lokálního vesmíru působí početné řády duchovních bytostí, které nejsou odhaleny smrtelníkům, protože nejsou žádným způsobem spojeny s evolučním plánem vzestupu k Ráji. V této kapitole slovo „anděl“ je záměrně omezeno na označení těch serafských a přidružených potomků Vesmírného Mateřského Ducha, kteří jsou převážně zapojeni do řízení plánů věčného života smrtelníků. V lokálním vesmíru slouží šest jiných řádů příbuzenských bytostí, neodhalených andělů, kteří nejsou žádným konkrétním způsobem spojeni s těmi vesmírnými aktivitami, které se týkají vzestupu evolučních smrtelníků do Ráje. Těchto šest skupin andělů nejsou nikdy nazývány serafové, ani se o nich nemluví jako o pomocných duších. Tyto osobnosti se výhradně zabývají administrativou a dalšími záležitostmi Nebadonu, nemající nic společného s postupným duchovním vzestupem člověka a jeho dosažení dokonalosti.

4. Serafské světy

38:4.1 (420.2) Devátá skupina sedmi primárních sfér salvingtonského okruhu jsou světy serafů. Každý z těchto světů má šest přidružených družic, na kterých jsou speciální školy, věnující se všem aspektům serafské výuky. I když serafové mají přístup na všech čtyřicet devět světů, zahrnující tuto skupinu salvingtonských sfér, oni výhradně užívají pouze první komplex ze sedmi. Zbývajících šest komplexů je užíváno šesti řády andělských společníků, na Urantii neodhalených; každá taková skupina má hlavní stanoviště na jednom z těchto šesti základních světů a vykonává specializované činnosti na šesti přidružených družicích. Každý andělský řád má volný přístup na všechny světy těchto sedmi rozdílných skupin.

38:4.2 (420.3) Tyto řídící světy patří mezi nádherné oblasti Nebadonu; serafská obydlí se vyznačují jak krásou, tak i rozlehlostí. Tady každý seraf má svůj opravdový domov a „domov“ znamená bydliště pro dva serafy; oni žijí ve dvojicích.

38:4.3 (420.4) Ačkoliv nejsou mužského a ženského pohlaví, tak jako jsou Materiální Synové a smrtelné rasy, serafové jsou negativní a pozitivní. Při většině úkolů je zapotřebí dva anděly, aby danou povinnost splnili. Když nejsou připojeni na okruh, mohou pracovat samostatně; ani nepotřebují doplňující bytosti, když jsou stacionární. Obvykle si udržují svoje původní doplňující bytosti, ale není to nutné. Takové svazky jsou především vyžádány povahou funkce; nevyznačují se sexuálními emocemi, byť jsou mimořádně osobní a opravdu srdečné.

38:4.4 (420.5) Kromě jednotlivých obydlích, serafové mají také skupinová, posádková, oddílová a útvarová centra. Každé tisíciletí se setkávají na všeobecných srazech, kde se prezentují podle času svého vytvoření. Jestliže seraf má takové povinnosti, které mu nedovolují se uvolnit, vymění si účast na srazu se svým doplňkem, který je srazu zproštěn, protože má jiný datum narození. Tímto způsobem každý ze serafských partnerů je přítomen nejméně na každém druhém setkání.

5. Výuka serafů

38:5.1 (420.6) Svoje první tisíciletí stráví serafové jako nepověření pozorovatelé na Salvingtonu a jeho přidružených vzdělávacích světech. Druhé tisíciletí prožijí na serafských světech salvingtonského okruhu. Jejich centrální vzdělávací škola je nyní řízena prvními sto tisíci nebadonskými serafy a v jejich čele je původní a prvorozený anděl tohoto lokálního vesmíru. První vytvořená skupina andělů Nebadonu byla vyškolena sborem jednoho tisíce serafů z Avalonu; od té doby jsou naši andělé vyučováni svými staršími druhy. Melkísedekové také hrají velkou roli ve vzdělání a výuce všech andělů lokálního vesmíru—serafů, cherubů a sanobimů.

38:5.2 (421.1) Po ukončení tohoto vzdělávacího období na serafských světech Salvingtonu se serafové mobilizují do stanovených skupin a jednotek andělské organizace a jsou přiděleni do některého souhvězdí. Nejsou ještě pověřenými pomocnými duchy, i když již mají za sebou řadu zkušebních testů, které jsou součástí andělské výuky.

38:5.3 (421.2) Serafové zahájí svoji činnost pomocných duchů službou jako pozorovatelé na nejnižších evolučních světech. Po této zkušenosti se vrátí do přidružených světů hlavního řídícího centra určeného souhvězdí, aby zahájili pokročilá studia a s jasnějším vymezením se připravili pro službu v některé konkrétní lokální soustavě. Po ukončení tohoto všeobecného vzdělání jsou schopni sloužit v jedné z lokálních soustav. Na architektonických světech, přiřazených k hlavnímu centru některé soustavy Nebadonu, naši serafové dokončí svou výuku a získají pověření jako pomocní duchové času.

38:5.4 (421.3) Když serafové jednou získají pověření, mohou vykonávat úkoly v celém Nebadonu a dokonce i v Orvontonu. Jejich práce ve vesmíru není ohraničena ani omezena; oni jsou těsně spjati s materiálními tvory světů a neustále slouží nižším řádům duchovních osobností, vytvářejíc spojení mezi těmito bytostmi duchovního světa a smrtelníky materiálních sfér.

6. Serafská organizace

38:6.1 (421.4) Po uplynutí druhého tisíciletí pobytu v serafských hlavních řídících centrech jsou serafové organizováni do skupin po dvanácti (12 párů, 24 serafů) a dvanáct takových skupin tvoří posádku, která je vedena vůdcem. Dvanáct posádek, vedených velitelem, tvoří oddíl (1 728 párů čili 3 456 serafů) a dvanáct oddílů, pod vedením vedoucího, tvoří serafský útvar (20 736 párů čili 41 472 serafů) a dvanáct útvarů, podřízených vedení dohlížitele, tvoří legii o počtu 248 832 párů čili 497 664 jednotlivců. Ježíš se zmiňoval o takové skupině andělů tu noc v Getsemanské zahradě když řekl: „Já mohu i nyní požádat mého Otce a on mně ihned pošle více než dvanáct legií andělů.“

38:6.2 (421.5) Dvanáct legií andělů tvoří vojsko, čítající 2 985 984 párů čili 5 971 968 jednotlivců a dvanáct takových vojsk (35 831 808 párů čili 71 663 616 jednotlivců) vytváří největší operující organizaci serafů, andělskou armádu. Serafskému vojsku velí archanděl, nebo některá jiná osobnost rovnocenného postavení, zatímco andělské armády jsou řízeny Oslnivými Večerními Hvězdami, nebo jinými nejbližšími zástupci Gabriela. A Gabriel je „nejvyšším velitelem všech nebeských armád,“ hlavním jednatelem Vládce vesmíru Nebadon, „Pánem Bohem všech vojsk.“

38:6.3 (421.6) Ačkoliv slouží pod přímým vedením zosobněného Nekonečného Ducha na Salvingtonu, od poskytnutí Michaela na Urantii se serafové a všechny ostatní řády lokálního vesmíru staly podřízenými Syna Vládce. Dokonce již tehdy, když se Michael narodil v lidském těle na Urantii, bylo vysíláno supervesmírné prohlášení do celého Nebadonu, které vyzývalo, „aby ho všichni andělé uctívali.“ Všechny řády andělů jsou podřízeny jeho nadvládě; jsou součástí té skupiny, která byla nazvána „jeho mocnými anděly.“

7. Cherubové a sanobimové

38:7.1 (422.1) Ve všech základních vlastnostech se cherubové a sanobimové podobají serafům. Mají stejný původ, ale ne vždy stejný osud. Jsou obdivuhodně inteligentní, úžasně výkonní, dojemně laskaví a velmi připomínají lidi. Oni jsou nejnižším řádem andělů a proto mají ze všech nejblíže k nejvyvinutějším typům lidským bytostí na evolučních světech.

38:7.2 (422.2) Cherubové a sanobimové jsou svojí podstatou sdruženi a funkčně spojeni. Jeden je osobnost s pozitivní energií; druhý s energií negativní. Pravý deflektor, neboli pozitivně nabitý anděl, je cherub—starší a řídící osobnost. Levý deflektor, neboli negativně nabitý anděl, je sanobim—doplňující bytost. Každý typ anděla je velmi omezený v samostatné činnosti; proto obvykle slouží ve dvojicích. Když slouží nezávisle na svých dohlížitelích, tak jsou více než kdy předtím závislí na vzájemném kontaktu a vždy působí společně.

38:7.3 (422.3) Cherubové a sanobimové věrně a spolehlivě vypomáhají serafským pomocníkům; všech sedm řádů serafů má k dispozici tyto podřízené asistenty. V tomto postavení slouží cherubové a sanobimové celé věky, ale nedoprovázejí serafy při vykonávání úkolů za hranicemi lokálního vesmíru.

38:7.4 (422.4) Cherubové a sanobimové vykonávají běžné duchovní práce na jednotlivých světech soustav. Na neosobní misi a v případě nutnosti mohou sloužit místo serafského páru, ale nikdy nepůsobí, ani dočasně, jako andělé, pečující o lidské bytosti; to je výhradně výsada serafů.

38:7.5 (422.5) Když jsou přiděleni na planetu, cherubové zahájí lokální vzdělávací kurzy, zahrnující studium planetárních zvyků a jazyků. Pomocní duchové času jsou dvojjazyční, hovořící jazykem lokálního vesmíru, ze kterého pocházejí a jazykem jejich rodného supervesmíru. Studiem na planetárních školách si osvojí další jazyky. Cherubové a sanobimové, podobně jako serafové a všechny ostatní řády duchovních bytostí, se neustále snaží o sebezdokonalování. Pouze ty nižší bytosti, zabývající se regulací a kontrolou energie, nejsou schopny vývoje; všichni tvorové, mající aktuální, nebo potenciální vůli osobnosti, usilují o nové cíle.

38:7.6 (422.6) Svojí podstatou jsou cherubové a sanobimové blízko morontiální úrovni bytí a ukazuje se, že jsou nejvýkonnější na rozhraní fyzických, morontiálních a duchovních sfér. Tyto děti Mateřského Ducha lokálního vesmíru jsou označovány jako „čtvrtí tvorové“, čímž se podobají Servitalům Havony a smírčím komisím. Každý čtvrtý cherub a každý čtvrtý sanobim jsou polomateriální bytosti a velmi výrazně se podobají morontiální úrovni bytí.

38:7.7 (422.7) Tito andělští čtvrtí tvorové jsou důležitými pomocníky serafů v materiálnějších aspektech jejich vesmírných a planetárních aktivit. Takoví morontiální cherubové rovněž vykonávají mnoho nepostradatelných okrajových úkolů na morontiálních vzdělávacích světech a ve velkých počtech jsou přidělováni do služby Morontiálním Průvodcům. Pro morontiální sféry znamenají to, co midbytosti znamenají pro evoluční planety. Na obydlených světech tito morontiální cherubové často pracují ve spojení s midbytostmi. Cherubové a midbytosti jsou výrazně rozdílné řády bytostí; mají odlišné původy, ale projevují velkou podobnost podstaty a funkce.

8. Evoluce cherubů a sanobimů

38:8.1 (423.1) Pro cheruby a sanobimy jsou otevřeny početné cesty pro pokročilejší službu, vedoucí k vyššímu statusu, který může být ještě dále povýšen objetím Božského Pečovatele. Pokud se týče evolučního potenciálu, existují tři velké třídy cherubů a sanobimů:

38:8.2 (423.2) 1. Kandidáti vzestupu. Tyto bytosti jsou svojí podstatou kandidáty pro serafský status. Cherubovéa sanobimové tohoto řádu jsou mimořádní, třebaže vrozenými schopnostmi se nevyrovnají serafům; ale svojí pílí a zkušeností mají možnost dosáhnout plného serafského postavení.

38:8.3 (423.3) 2. Cherubové středního stupně. Všichni cherubové a sanobimové nemají stejný potenciál pro vzestup a jsou to andělské bytosti s vrozeným omezením vývoje. Většina z nich zůstane cheruby a sanobimy, i když nadanější jedinci mohou postoupit a vykonávat omezenou serafskou službu.

38:8.4 (423.4) 3. Morontiální cherubové. Tito „čtvrtí tvorové“ andělských řádů si stále zachovávají své polomateriální vlastnosti. Oni zůstanou cheruby a sanobimy, společně s většinou svých bratrů středního stupně, až do úplné realizace Nejvyšší Bytosti.

38:8.5 (423.5) Jestliže druhá a třetí skupina jsou určitým způsobem limitovány ve svém potenciálu růstu, kandidáti vzestupu mohou dosáhnout vrcholů serafské služby ve vesmírech. Mnoho zkušenějších cherubů je přiděleno k serafským strážcům osudu a takto jsou postaveni do pozice, kde mají možnost přímého postupu do postavení Učitelů Obytných Světů poté, když z nich odejdou jejich starší serafové. Strážcům osudu nepomáhají cherubové a sanobimové, když jejich smrtelní svěřenci dosahují morontiální život. A když jiné typy evolučních serafů dostanou povolení vstupu na Seraphington a do Ráje, oni musí opustit své bývalé podřízené když odejdou z Nebadonu. Takoví opuštění cherubové a sanobimové jsou obvykle objati Mateřským Duchem Vesmíru, čímž dosáhnou status serafa stejné úrovně jako Učitelé Obytných Světů.

38:8.6 (423.6) Když cherubové a sanobimové, jako Učitelé Obytných Světů prodělají objetí Mateřského Ducha, slouží velmi dlouhou dobu na morontiálních sférách, od nejnižších po nejvyšší, a když jejich sbor na Salvingtonu je přeplněn, Jasná Ranní Hvězda si tyto věrné služebníky tvorů času povolá k sobě. Vykoná se slib přeměny osobnosti a potom, ve skupinách po sedmi tisících, jsou tito pokročilí a starší cherubové a sanobimové znovu objati Mateřským Duchem Vesmíru. Z tohoto druhého objetí vyjdou jako plnohodnotní serafové. Od této chvíle je pro takové znovuzrozené cheruby a sanobimy otevřena bohatá a rozsáhlá kariéra serafů se všemi Rajskými možnostmi. Takoví andělé mohou být přiděleni jako strážci osudu některé smrtelné bytosti a jestli jejich smrtelný svěřenec získá věčný život, potom se stanou způsobilí dosáhnout Seraphington a sedm okruhů serafského dosažení, dokonce i Ráje a Sboru Konečnosti.

9. Midbytosti

38:9.1 (424.1) Midbytosti se rozdělují do tří skupin: kmenově se řadí ke vzestupných Božím Synům; fakticky jsou zařazeni k řádům trvalých obyvatel, zatímco funkčně patří k pomocným duchům času, protože mají blízký a užitečný vztah k andělským armádám, sloužících smrtelnému člověku na jednotlivých světech prostoru.

38:9.2 (424.2) Tito unikátní tvorové se objevují na většině obydlených světech a jsou k nalezení vždy na decimálních planetách neboli planetách experimentálního života, takových, jako je Urantia. Existují dva typy midbytostí—primární a sekundární—a objevují se následujícími způsoby:

38:9.3 (424.3) 1. Primární midbytosti. Tato více duchovnější skupina zahrnuje poněkud standardizovaný řád bytostí, jednotně pocházejících z modifikovaných vzestupných smrtelníků, tvořících štáby Planetárních Princů. Počet primárních midbytostí je vždy padesát tisíc a žádná planeta, těšící se z jejich služby, nemá větší skupinu.

38:9.4 (424.4) 2. Sekundární midbytosti. V této skupině jsou tyto bytosti více materiální a jejich počet na jednotlivých světech se výrazně různí, byť průměr je kolem padesáti tisíci. Mají různorodé původy; pocházejí z planetárních biologických vylepšovatelů, nebo z jejich přímých potomků. Existuje nejméně dvacet čtyři způsobů, používaných při vytváření těchto sekundárních tvorů středního stupně na evolučních světech prostoru. Způsob vzniku této skupiny na Urantii byl neobvyklý a výjimečný.

38:9.5 (424.5) Ani jedna z těchto skupin není výsledkem evoluční náhody; obě mají důležitou roli v předem stanovených plánech vesmírných architektů a jejich objevení se na vyvíjejících se světech v příhodném okamžiku je v souladu s původními návrhy a vývojovými plány dohlížejících Nositelů Života.

38:9.6 (424.6) Primární midbytosti jsou nabíjeny intelektuální a duchovní energií andělskou metodou a mají jednotnou intelektuální úroveň. Sedm duchovních pomocníků mysli není s nimi ve spojení; a pouze šestý a sedmý, duch úcty a duch moudrosti, jsou schopni pomáhat sekundární skupině.

38:9.7 (424.7) Sekundární midbytosti jsou nabíjeny fyzickou energií prostřednictvím adamické metody, duchovně jsou napojeny na serafy a intelektuálně jsou obdařeny přechodným typem morontiální mysli. Jsou rozděleny do čtyř fyzických typů, sedm duchovních a dvanáct intelektuálních úrovní reagují na společnou pomoc posledních dvou duchovních pomocníků a na morontiální mysl. Tyto odlišnosti určují jejich rozdílné aktivity a planetární úkoly.

38:9.8 (424.8) Primární midbytosti se podobají více andělům, než smrtelníkům; sekundární řády jsou více podobné lidským bytostem. Při vykonávání rozmanitých planetárních úkolů si obě skupiny navzájem prokazují neocenitelnou službu. Primární pomocníci mohou navázat spolupráci s kontrolory jak morontiální energie, tak i duchovní energie a se spojovateli myslí. Sekundární skupina může nastolit pracovní spojení pouze s fyzickými kontrolory a s upravovateli materiálních okruhů. Ale, protože každý řád midbytostí může vytvořit dokonalé synchronní spojení s druhým, je takto kterákoliv skupina schopna docílit účelného využití celé energetické palety, od hrubé fyzické síly materiálních světů, přes přechodné fáze vesmírných energií po vyšší síly duchovní reality nebeských sfér.

38:9.9 (425.1) Propast mezi materiálními a duchovními světy je důkladně překlenuta posloupnou řadou asociací smrtelného člověka, sekundární midbytosti, primární midbytosti, morontiálního cheruba, cheruba středního stupně a serafa. V osobní zkušenosti jednotlivého smrtelníka jsou tyto rozdílné úrovně nepochybně více či méně sjednoceny a osobní smysl je dán neviditelným a záhadným působením božského Ladiče Myšlení.

38:9.10 (425.2) Na normálních světech slouží primární midbytosti jako informační sbor a organizují volný čas pro Planetárního Prince, zatímco sekundární pomocníci trvale spolupracují s Adamickým režimem, podporující proces postupného rozvoje planetární civilizace. V případě selhání Planetárního Prince a pochybení Materiálního Syna, jak se tomu stalo na Urantii, midbytosti se stanou svěřenci Vládce Soustavy a slouží pod přímým vedením výkonného opatrovatele planety. Ale pouze na třech jiných světech Satanie fungují tyto bytosti jako jedna skupina pod sjednoceným vedením, tak, jak to dělají spojení pomocníci středního stupně na Urantii.

38:9.11 (425.3) Na četných jednotlivých světech vesmíru je planetární práce jak primárních, tak i sekundárních midbytostí rozdílná a různorodá, ale na normálních a průměrných planetách jsou jejich činnosti velmi odlišné od povinností, kterým věnují svůj čas na izolovaných sférách, takových, jako je Urantia.

38:9.12 (425.4) Primární midbytosti jsou planetárními historiky, kteří od doby příchodu Planetárního Prince do éry ustáleného světla a života, formulují obraz a navrhují vykreslení planetární historie pro představení planet na hlavních řídících světech soustav.

38:9.13 (425.5) Midbytosti zůstávají na obydlených světech velmi dlouhou dobu, ale když jsou věrni svým povinnostem, budou časem a s největší určitostí oceněni za svoji věky trvající službu při podpoře vlády Syna Tvořitele; budou náležitě odměněni za svoji trpělivou péči o materiální smrtelníky na jejich světech času a prostoru. Dříve či později všechny uznané midbytosti budou přijaty do řad vzestupných Božích Synů a zahájí dlouhé vzestupné putování k Ráji ve společnosti těch samých smrtelníků živočišného původu, svých pozemských bratrů, které tak starostlivě střežily a kterým tak účinně sloužily během svého dlouhého pobývání na planetě.

38:9.14 (425.6) [Představeno Melkísedekem, jednajícím na žádost vedoucího serafských armád Nebadonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.