Kapitola 39 Serafské armády

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 39

Serafské armády

39:0.1 (426.1) POKUD je nám známo, Nekonečný Duch, jak je zosobněný v hlavním řídícím centru lokálního vesmíru, má v úmyslu vytvořit jednotně dokonalé serafy, ale z nějakého neznámého důvod je toto serafské potomstvo velmi rozdílné. Tato rozdílnost může být důsledkem neznámého zásahu vyvíjejícího se empirického Božstva; jestli tomu tak je, my to nemůžeme dokázat. Ale, pozorujeme, že když serafové absolvují vzdělávací testy a projdou výchovným programem, řadí se najisto a zřetelně do následujících sedmi skupin:

39:0.2 (426.2) 1. Nejvyšší serafové.

39:0.3 (426.3) 2. Nadřízení serafové.

39:0.4 (426.4) 3. Vedoucí serafové.

39:0.5 (426.5) 4. Serafové vykonavatelé.

39:0.6 (426.6) 5. Planetární pomocníci.

39:0.7 (426.7) 6. Přechodní pečovatelé.

39:0.8 (426.8) 7. Serafové budoucnosti.

39:0.9 (426.9) Říkat, že některý seraf je podřadný andělu jiné skupiny, by nebylo správné. Nicméně, každý anděl je na počátku své služby limitován skupinovým původem a daným zatříděním. Můj serafský společník, který mně pomáhá připravit toto sdělení, Manotia, je nejvyšším serafem a nyní působí pouze jako nejvyšší seraf. V důsledku píle a obětavé služby dosáhl, jednu po druhé, všech sedmi úrovní serafské služby, působíc téměř v každé oblasti, otevřené serafům a v současné době je pověřeným sdruženým vedoucím serafů na Urantii.

39:0.10 (426.10) Pro lidské bytosti je někdy velmi obtížné pochopit, že vytvořená způsobilost pro službu vyšší úrovně neznamená nutně schopnost působit na relativně nižších úrovních služby. Člověk začíná život jako bezmocný kojenec; proto každý smrtelný růst musí zahrnovat všechnu předcházející zkušenost; serafové nemají takový dospívající život—nemají žádné dětství. Nicméně, oni jsou empiričtí tvorové a zkušeností a dodatečným vzděláním mohou rozšířit svoji božskou, vrozenou schopnost skrze empirické nabývání funkční odbornosti v jedné, nebo více druzích serafských služeb.

39:0.11 (426.11) Po získání pověření, serafové jsou přiděleni do záloh své rodné skupiny. Planetární a administrativní serafové často slouží dlouhou dobu ve svém původním zatřídění, ale čím vyšší je úroveň vrozené funkce, tím urputněji usilují andělští pomocníci o to, aby sloužili na nižší úrovni vesmírné služby. Obzvláště touží být přiděleni k zálohám planetárních pomocníků a když jsou úspěšní, přihlásí se do celestinských škol, připojených k hlavnímu řídícímu centru Planetárního Prince jednoho z evolučních světů. Tady začnou studovat jazyky, historii a místní zvyky lidských ras. Serafové musí nabýt vědomosti a získat zkušenost stejně tak, jak to dělají lidské bytosti. V určitých vlastnostech osobnosti nejsou od vás příliš vzdáleni. A oni všichni chtějí začít u samého spodu, na nejnižší možné úrovni služby; takto mohou doufat, že dosáhnou nejvyšší možnou úroveň empirického bytí.

1. Nejvyšší serafové

39:1.1 (427.1) Tito serafové jsou nejvyšším ze sedmi odhalených řádů andělů lokálního vesmíru. Působí v sedmi skupinách, z nichž každá z nich je úzce spjata s andělskými pomocníky Serafského Sboru Završení.

39:1.2 (427.2) 1. Pomocníci Synů a Duchů. První skupina nejvyšších serafů je přidělena do služby vysokým Synům a bytostem, pocházejících z Ducha, sídlícího a působícího v lokálním vesmíru. Tato skupina andělských pomocníků slouží také Vesmírnému Synu a Vesmírnému Duchu a je těsně spojena s informačním sborem Jasné Ranní Hvězdy, hlavního vesmírného vykonavatele společné vůle Syna Tvořitele a Tvořivého Ducha.

39:1.3 (427.3) Při plnění úkolů pro vysoké Syny a Duchy jsou tito serafové přirozeně spojeni s rozsáhlými službami Rajských Avonalů, božského potomstva Věčného Syna a Nekonečného Ducha. Tento vysoký a zkušený řád serafů vždy doprovází Rajské Avonaly na všech závažných a poskytovacích misích, věnujíc se v takových případech organizování a řízení speciálních prací, spojených s ukončením jednoho planetárního období a začátkem nové éry. Ale nepodílejí se na přípravě soudního rozhodnutí, které by mohlo souviset s takovou změnou soudních obdobích.

39:1.4 (427.4) Průvodci poskytnutí. Když jsou Rajští Avonalové, ale ne Synové Tvořitelé, na misi poskytnutí, vždy je doprovází sbor 144 průvodců poskytnutí. Těchto 144 andělů jsou nadřízeni všem ostatním pomocníkům Syna a Ducha, kteří mohou být do mise poskytnutí zapojeni. Při planetární misi poskytnutí tam mohou být legie andělů, podléhající velení inkarnovaného Božího Syna, ale všichni tito serafové jsou organizováni a řízeni 144 průvodci poskytnutí. Vyšší řády andělů, supernafimové a sekunafimové, mohou být také součástí doprovodné armády a i když jsou jejich úkoly odlišné od úkolů serafů, všechny tyto aktivity jsou vždy koordinovány průvodci poskytnutí.

39:1.5 (427.5) Tito průvodci poskytnutí se řadí k serafům završení; oni všichni prošli okruhy Seraphingtonu a dosáhli Serafského Sboru Završení. Také prodělali další speciální přípravu, aby čelili potížím a zvládali nepředvídané situace, spojené s poskytováním Božích Synů pro rozvoj dětí času. Všichni takoví serafové dosáhli Ráje a osobního objetí Druhého Zdroje a Středu, Věčného Syna.

39:1.6 (427.6) Serafové touží rovnou měrou účastnit se misí inkarnovaných Synů a přidělení do služby jako strážci osudu smrtelných tvorů; to druhé je zaručená propustka serafa do Ráje, zatímco průvodci poskytnutí docílí nejvyšší úrovně služby v lokálním vesmíru, což samo osobě skýtá možnost dosáhnout serafského završení v Ráji.

39:1.7 (428.1) 2. Soudní poradci. Toto jsou serafští poradci a pomocníci pro všechny druhy soudů, od smírčích komisí, až po nejvyšší tribunály oblasti. Účelem takových tribunálů není ukládat kárné rozsudky, ale spíše posoudit upřímné názorové rozdíly a rozhodnout o věčném životě vzestupných smrtelníků. A v tomto spočívá funkce soudních poradců: posoudit, zda všechna obvinění proti smrtelným tvorům jsou uvedena oprávněně a rozhodnutí jsou soucitná. V této činnosti jsou úzce spojeni s Vysokými Komisaři—vzestupnými smrtelníky spojenými s Duchem, kteří slouží v lokálním vesmíru.

39:1.8 (428.2) Serafští soudní poradci slouží výhradně jako obhájci smrtelníků. Není to proto, že by někdy existovala snaha být nespravedlivý k nevyvinutým tvorům světů, ale pokud spravedlnost vyžaduje posouzení každého pochybení během vzestupu směrem k božské dokonalosti, soucit požaduje, aby o každém takovém chybném kroku bylo spravedlivě rozhodnuto podle podstaty tvora a božského záměru. Tito andělé představují a zobrazují prvek soucitu, tkvícího v božské spravedlnosti—nestrannosti, založené na znalosti základních faktů, týkajících se osobních motivů a rasových návyků.

39:1.9 (428.3) Tento řád andělů slouží na všech úrovních, od poradních sborů Planetárního Prince, až po nejvyšší tribunály lokálního vesmíru, zatímco jejich druhové v Serafském Sboru Završení působí ve vyšších oblastech Orvontonu, dokonce u soudů Věčně Moudrých na Uverse.

39:1.10 (428.4) 3. Vesmírní konzultanti. Toto jsou opravdoví přátelé a vyšší konzultanti všech těch vzestupných tvorů, kteří mají poslední přestávku na Salvingtonu, ve svém rodném vesmíru, předtím, než se vydají na duchovní putování, které se před nimi rozprostírá v obrovském supervesmíru Orvontonu. V takové chvíli mnohý vzestupný tvor má pocit, který by se mohl smrtelníkům přirovnat k lidské nostalgii. Vzadu zůstávají dosažené sféry, oblasti, poznané dlouhodobou službou a dosažením morontiální úrovně; vpředu leží vyzývavá záhada ještě většího a rozsáhlejšího vesmíru.

39:1.11 (428.5) Úkolem vesmírných konzultantů je usnadnit vzestupným poutníkům přechod z dosažené úrovně na nepoznanou úroveň vesmírné služby, pomoci těmto poutníkům udělat celou řadu změn v chápání významů a hodnot, spočívajících v uvědomění, že duchovní bytost prvního stupně nestojí na konci a vrcholu morontiálního vzestupu lokálním vesmírem, ale spíše na nejnižší příčce dlouhého žebříčku duchovního vzestupu k Vesmírnému Otci v Ráji.

39:1.12 (428.6) Mnozí z absolventů Seraphingtonu, členů Serafského Sboru Završení, kteří jsou přiřazeni k těmto serafům, se rozsáhle zabývají učením v určitých školách Salvingtonu, týkající se přípravy tvorů Nebadonu v souvislosti s následující vesmírnou epochou.

39:1.13 (428.7) 4. Poradci vyučování. Tito andělé jsou neocenitelnými pomocníky duchovního učitelského sboru lokálního vesmíru. Poradci vyučování působí jako sekretáři všem kategoriím učitelů, od Melkísedeků a Synů Trojice-Učitelů, dolů k morontiálním smrtelníkům, kteří jsou určeni jako pomocníci těm svým druhům, kteří jsou hned za nimi na stupnici vzestupného života. Poprvé uvidíte tyto podpůrné serafy vyučování na jednom ze sedmi obytných světů, obklopující Jerusem.

39:1.14 (428.8) Tito serafové se stávají spolupracovníky regionálních vedoucích početných vzdělávacích a přípravných institucí lokálních vesmírů a ve velkých počtech jsou přiděleni fakultám sedmi výchovných světů lokálních soustav a sedmdesáti vzdělávacích sfér souhvězdích. Pomoc těchto poradců sahá až dolů na jednotlivé světy. Dokonce i zkušení a zasvěcení učitelé času využívají pomoc a často i podporu těchto poradců z řádu nejvyšších serafů.

39:1.15 (429.1) Čtvrté poskytnutí Syna Tvořitele jako tvora se událo v podobě poradce vyučování v postavení nejvyššího serafa Nebadonu.

39:1.16 (429.2) 5. Vedoucí úkolů. Čas od času andělé, sloužící na evolučních a architektonických sférách, které obývají tvorové, zvolí orgán ze 144 nejvyšších serafů. Toto je nejvyšší andělská rada na každé sféře a koordinuje samostatně řízená stadia služby a úkolů serafů. Tito andělé řídí všechna shromáždění serafů, týkající se průběhu služby nebo společného uctívání.

39:1.17 (429.3) 6. Zaznamenatelé. Toto jsou oficiální zaznamenatelé nejvyšších serafů. Mnoho z těchto vysokých andělů se již narodilo s tímto darem plně vyvinutým; ostatní dosáhli tohoto postavení důvěry a odpovědnosti svým svědomitým přístupem ke studiu a spolehlivým vykonáváním podobných povinností, když byli přiděleni nižším a méně odpovědnějším řádům.

39:1.18 (429.4) 7. Nezávislí pomocníci. Velký počet nezávislých serafů nejvyššího řádu působí jako samořídící pomocníci na architektonických sférách a na obydlených planetách. Takoví pomocníci dobrovolně plní rozličné požadavky na službu nejvyšších serafů, čímž takto vytvářejí obecné rezervy tohoto řádu.

1. Nadřízení serafové

39:2.1 (429.5) Nadřízení serafové dostali své jméno ne proto, že jsou nějakým způsoben kvalitativně nadřazeni ostatním řádům andělů, ale protože zodpovídají za vyšší aktivity lokálního vesmíru. Velmi mnoho andělů prvních dvou skupin tohoto serafského sboru jsou serafové dosaženého statusu, andělé, kteří sloužili na všech stupních výuky a jako vedoucí svých druhů se vrátili se vznešeným posláním do oblastí svých dřívějších aktivit. Protože Nebadon je mladý vesmír, tento řád zde nemá mnoho svých andělů.

39:2.2 (429.6) Nadřízení serafové působí v následujících sedmi skupinách:

39:2.3 (429.7) 1. Informační sbor. Tito serafové patří k osobnímu štábu Gabriela, Jasné Ranní Hvězdě. Pohybují po celém vesmíru a shromažďují oblastní informace, které Gabriel potřebuje pro řízení rad Nebadonu. Jsou informačním sborem mocné armády, které velí Gabriel jako zástupce Syna Vládce. Tito serafové nejsou přímo spojeni se soustavami a souhvězdími a jejich informace proudí přímo do Salvingtonu přes plynulý, přímý a nezávislý okruh.

39:2.4 (429.8) Informační sbory jednotlivých lokálních vesmírů mezi sebou vzájemně komunikují, ale pouze v daném supervesmíru. Existuje odstupňovaná energie, která účinně odděluje činnosti a procesy jednotlivých nadvlád. Jeden supervesmír může běžně komunikovat s druhým supervesmírem pouze prostřednictvím Rajského informačního centra.

39:2.5 (430.1) 2. Hlas soucitu. Soucit je hlavním smyslem serafské služby a andělské péče. Je proto příhodné, že by měl existovat sbor andělů, který neobyčejným způsobem zobrazuje soucit. Tito serafové jsou opravdovými pečovateli soucitu v lokálním vesmíru. Jsou inspirujícími vůdci, kteří podporují impulsy a vznešené emoce lidí a andělů. Vedoucí těchto legií jsou nyní vždy serafové završení, kteří jsou rovněž kvalifikovanými strážci smrtelného osudu; to znamená, že každý andělský pár vedl alespoň jednu duši živočišného původu během života v těle a následně prošel okruhy Seraphingtonu a byl přijat do Serafského Sboru Završení.

39:2.6 (430.2) 3. Duchovní koordinátoři. Třetí skupina nadřízených serafů má základnu na Salvingtonu, ale působí v lokálním vesmíru všude tam, kde mohou být užiteční. I když jejich úkoly jsou v podstatě duchovní a proto nad rámec chápání lidských myslí, možná pochopíte něco o jejich péči o smrtelníky, když se vysvětlí, že těmto andělům je svěřen úkol připravit vzestupné poutníky, pobývající na Salvingtonu, na jejich poslední přechod—z nejvyšší morontiální úrovně na status novorozených duchovních bytostí. Tak, jako plánovači myšlení na obytných světech pomáhají přeživšímu tvorovi přizpůsobit se potenciálům morontiální mysli a účelně je využívat, tak tito serafové učí morontiální absolventy na Salvingtonu o nových získaných schopnostech duchovní mysli. A vzestupným smrtelníkům slouží ještě mnoha jinými způsoby.

39:2.7 (430.3) 4. Pomocní učitelé. Pomocní učitelé pomáhají a asistují svým serafským druhům, poradcům vyučování. Jsou také individuálně zapojeni do rozsáhlého vzdělávacího systému lokálního vesmíru, především do sedmidílného programu výuky, která probíhá na obytných světech lokálních soustav. Vynikající sbor tohoto řádu serafů působí na Urantii, aby pečoval a podporoval dílo pravdy a spravedlnosti.

39:2.8 (430.4) 5. Přepravci. Všechny skupiny pomocných duchů mají svoje vlastní přepravní sbory andělských řádů, zabývající se přepravou těch osobností, které sami nemohou cestovat z jedné sféry na druhou. Pátá skupina nadřízených serafů má své hlavní stanoviště na Salvingtonu a slouží jako přepravci prostorem tam a zpět z hlavního řídícího centra lokálního vesmíru. Podobně jako jiné podskupiny nadřízených serafů, tak i někteří přepravci již byli s takovou schopností vytvořeni, zatímco jiní na tuto úroveň postoupili z nižších a méně obdařených skupin.

39:2.9 (430.5) „Energický rádius“ serafů zcela postačí potřebám lokálního vesmíru a dokonce i supervesmíru, ale nikdy by nebyli schopni zajistit dostatek energie, která je nutná na takovou dlouhou cestu, jako je z Uversy do Havony. Taková vyčerpávající cesta vyžaduje speciální energii primárních sekunafimů, kteří jsou pro tento druh přepravy vybaveni. Přepravci čerpají energii k letu během přepravy a osobní sílu získávají zpět po ukončení cesty.

39:2.10 (430.6) Dokonce ani na Salvingtonu nemají vzestupní smrtelníci osobní formu, která je nezbytná pro individuální přepravu. Pro přesun z jednoho světa na druhý musí být vzestupní smrtelníci závislí na serafské dopravě až do upadnutí k poslednímu spánku na vnitřním okruhu Havony a probuzení ve věčnosti v Ráji. Potom již nebudete závislí na andělích, aby vás přepravovali z vesmíru do vesmíru.

39:2.11 (430.7) Není velký rozdíl mezi procesem oserafování a smrtí nebo snem, kromě toho, že v prospaném přesunu je přítomen automatický element času. Během serafského spánku vědomě vnímáte svoje bezvědomí. Ale Ladič Myšlení je přitom plně a dokonale vědomý, ve skutečnosti je výjimečně výkonný, protože vy nejste schopni oponovat, vzdorovat nebo jinak se bránit tvořivé a transformující práci.

39:2.12 (431.1) Při procesu oserafování upadnete do spánku na stanovenou dobu a probudíte se v určenou chvíli. Délka cesty během prospaného přesunu je bezvýznamná. Nejste si přímo vědomi plynutí času. Je to jako, kdybyste usnuli v dopravním prostředku v jednom městě a po klidném dřímání celou noc se probudíte v jiném a vzdáleném velkoměstě. Vy cestuje, zatímco podřimujete. A takto letíte prostorem, oserafováni, a odpočíváte—spíte. Přepravní spánek je vyvolán spojením mezi Ladiči Myšlení a serafskými přepravci.

39:2.13 (431.2) Andělé nemohou přepravovat organická těla—z masa a kostí—taková, jako nyní máte vy, ale mohou přepravovat všechny ostatní formy, od nejnižších morontiálních po nejvyšší duchovní. Oni nejsou funkční v případě přirozené smrti. Když skončíte vaši pozemskou cestu, vaše tělo zůstává na této planetě. Váš Ladič Myšlení míří do lůna Otce a tito andělé nejsou přímo zapojeni do následného znovu sestavení vaší osobnosti na obytném světě identifikace. Tady má vaše tělo morontiální formu, která může být oserafována. Vy jste „zasadili smrtelné tělo“ do hrobu a „získali morontiální formu“ ve vesmírných sídlech.

39:2.14 (431.3) 6. Zaznamenatelé. Tyto osobnosti se hlavně zabývají příjmem, evidencí a rozesíláním záznamů, týkajících se Salvingtonu a jeho přidružených světů. Rovněž slouží jako speciální zaznamenatelé pro skupiny trvale bydlících obyvatel supervesmíru a vyšších osobností, a také jako soudní úředníci v Salvingtonu a sekretáři salvingtonských vládců.

39:2.15 (431.4) Spojaři—příjemci a odesilatelé— jsou složkou serafských zaznamenatelů, zabývající se odesíláním záznamů a šířením důležitých informací. Jejich činnost je složitého charakteru: jsou napojeni na mnoho okruhů tak, že stejnými energetickými linkami může současně procházet 144 000 zpráv. Využívají vyšší ideografické metody vrchních serafských zaznamenatelů a prostřednictvím těchto společných symbolů udržují vzájemné spojení s koordinátory informací terciárních supernafimů a zvelebenými koordinátory informací Serafského Sboru Završení.

39:2.16 (431.5) Takto serafští zaznamenatelé nadřízeného řádu uskutečňují kompaktní spojení s informačním sborem svého vlastního řádu a se všemi podřízenými zaznamenateli, zatímco spojaři jim umožňují udržovat stálý kontakt s vyššími zaznamenateli supervesmíru a přes stejný kanál, se zaznamenateli Havony a opatrovateli vědomostí v Ráji. Mnoho zaznamenatelů nadřízeného řádu jsou serafové, kteří postoupili do tohoto postavení po splnění podobných povinností na nižších úrovních vesmíru.

39:2.17 (431.6) 7. Zálohy. V Salvingtonu se zdržují početné zálohy všech typů nadřízených serafů, kteří jsou připraveni, na žádost vedoucích úkolů, nebo na požádání správců vesmírů, k okamžitému vyslání do nejvzdálenějších světů Nebadonu. Zálohy nadřízených serafů také poskytnou pomocné posly, když si je vyžádá představený Oslnivých Večerních Hvězd, kterému je svěřen dohled nad vyřízením všech osobních sděleních. Lokální vesmír je plně vybaven patřičnými prostředky pro vzájemnou komunikaci, ale vždy existují některé zprávy, které vyžadují odeslání osobními posly.

39:2.18 (432.1) Základní zálohy pro celý lokální vesmír se zdržují na serafských světech Salvingtonu. Tento sbor zahrnuje všechny typy všech skupin andělů.

3. Vedoucí serafové

39:3.1 (432.2) Tento všestranný řád vesmírných andělů je určen výhradně pro službu v souhvězdích. Tito znamenití pečovatelé mají své hlavní stanoviště v hlavních centrech souhvězdích, ale v zájmu svých přidělených oblastí působí po celém Nebadonu.

39:3.2 (432.3) 1. Dohlížející asistenti. První kategorie dohlížejících serafů je součástí kolektivní činnosti Otců Souhvězdích a jsou vždy použitelnými pomocníky Nejsvrchovanějších. Tito serafové se hlavně zabývají unifikací a stabilizací celého souhvězdí.

39:3.3 (432.4) 2. Plánovači zákonů. Intelektuálním základem spravedlnosti je zákon a v lokálním vesmíru zákony vznikají v zákonodárných shromážděních souhvězdích. Tyto poradní orgány systematizují a oficiálně vydávají základní zákony Nebadonu, zákony navržené tak, aby v co největší míře umožňovaly koordinaci celého souhvězdí ve shodě s pevně stanovenými zásadami nevměšování do svobodné morální volby osobitých tvorů. Povinností druhé kategorie vedoucích serafů je předložit zákonodárcům plán, jak každý navrhovaný právní předpis může ovlivnit životy tvorů vlastní vůle. Pro výkon této činnosti mají výbornou kvalifikaci, protože dlouho sloužili a získali zkušenosti v lokálních soustavách a na obydlených planetách. Tito serafové nežádají zvláštní výsady pro tu či onu skupinu, ale dostaví se před nebeské zákonodárce, aby mluvili za ty, kteří nemohou být přítomni a mluvit sami za sebe. Dokonce i každý smrtelný člověk může přispívat k vývoji vesmírného zákona, protože tito samí serafové nezobrazují pomíjivá a vědomá přání člověka, ale věrně a plně zobrazují opravdové touhy vnitřního hlasu člověka—vyvíjející se morontiální duše materiálního smrtelníka na světech prostoru.

39:3.4 (432.5) 3. Sociální architekti. Od jednotlivých planet k morontiálním vzdělávacím světům tito serafové usilovně pracují, aby rozšířili všechny upřímné sociální kontakty a podpořili sociální evoluci vesmírných tvorů. Toto jsou ti andělé, kteří se snaží zbavit společenství inteligentních bytostí veškeré strojenosti a současně usilují o to, aby vzájemné vztahy tvorů vlastní vůle se vytvářely na základě opravdového pochopení sebe sama a upřímného vzájemného respektu.

39:3.5 (432.6) Sociální architekti dělají vše, co je v jejich možnostech a silách, aby spojili dohromady vhodné jedince s cílem vytvořit na zemi výkonné a snaživé pracovní skupiny; a někdy se takové skupiny spolu opět setkají na obytných světech, aby i tam pokračovaly ve své prospěšné činnosti. Ale ne vždy dosáhnou tito serafové svého cíle; ne vždy jsou schopni spojit dohromady ty, kteří by vytvořili ideální skupinu, která by uskutečnila daný záměr, nebo vykonala určitý úkol; v takových případech musí využít nejlepší z toho, co je k dispozici.

39:3.6 (432.7) Tito andělé pokračují ve své činnosti na obytných světech a vyšších morontiálních světech. Oni se zabývají každou činností, týkající se progresu na morontiálních světech a která se týká tří nebo více osob. Má se za to, že dvě bytosti působí na základě manželského svazku, nebo pomocných či partnerských vztahů, ale když slouží skupina tří a více bytostí, potom představují sociální problém a proto spadají pod pravomoc sociálních architektů. Tito výkonní serafové jsou organizováni v sedmdesáti divizích na Edentii a tyto divize slouží na sedmdesáti světech morontiálního progresu, obíhajících hlavní řídící sféru.

39:3.7 (433.1) 4. Rozsévači etiky. Posláním těchto serafů je podporovat a posilovat u tvorů rozvoj uvědomování si morálních zásad v mezilidských vztazích, protože toto je zdroj a klíč k trvalému a smysluplnému růstu společnosti a vlády, lidské či nadlidské. Tito posilovači etického uvědomování působí kdekoliv a všude tam, kde mohou být prospěšní, jako dobrovolní poradci planetárních vládců a jako výměnní učitelé na vzdělávacích světech soustav. Nicméně, vy se nedostanete pod jejich vedení dokud nedospějete do škol bratrství na Edentii, kde vám zrychlí vaše uvědomování si těch skutečných pravd o bratrství, které budete potom velmi svědomitě zkoumat prostřednictvím reálné zkušenosti ze soužití s univitaty v sociálních laboratořích Edentie, sedmdesáti družic hlavního centra Norlatiadeku.

39:3.8 (433.2) 5. Přepravci. Pátá skupina vedoucích serafů působí jako přepravci osobností, dopravující bytosti tam a zpět z hlavních center souhvězdích. V průběhu letu z jedné sféry na druhou si takoví přepravní serafové plně uvědomují svoji rychlost, směr a astronomickou polohu. Oni nepřekonávají prostor jako bezduchá střela. Během letu prostorem se jeden s druhým mohou minout v těsné blízkosti bez nejmenšího rizika kolize. Jsou plně schopni upravovat rychlost pohybu a měnit směr letu, dokonce mohou změnit cíl cesty, jestliže jejich vedoucí jim k tomu dají pokyn na kterémkoliv prostorovém uzlu vesmírných informačních okruhů.

39:3.9 (433.3) Tito přepravci osobností jsou upraveni takovým způsobem, že mohou současně využívat všechny tři univerzálně rozvedené energetické trasy, z nichž každá umožňuje průměrnou rychlost prostorem 299 790 kilometrů za vteřinu. Tímto způsobem jsou tito přepravci schopni spojit rychlost energie s rychlostí síly a dosáhnout na svých dlouhých letech průměrné rychlosti mezi 893 000 a téměř 900 000 vašich kilometrů za vteřinu vašeho času. Rychlost je ovlivněna velikostí a vzdáleností okolní hmoty a silou a směrem nejbližších hlavních okruhů vesmírné energie. Existuje mnoho typů bytostí, podobných serafům, kteří mají schopnost překonávat prostor a kteří jsou schopni přepravovat jiné bytosti, které jsou k tomu náležitě upraveny.

39:3.10 (433.4) 6. Zaznamenatelé. Serafové šesté kategorie pracují jako speciální zaznamenatelé událostí v souhvězdích. Velký a výkonný sbor působí na Edentii, hlavním řídícím centru souhvězdí Norlatiadek, ke kterému patří vaše soustava a vaše planeta.

39:3.11 (433.5) 7. Zálohy. Obecné zálohy vedoucích serafů se zdržují v hlavních řídících centrech souhvězdích.Takoví andělé v záloze nejsou v žádném případě nečinní; mnoho z nich slouží jako pomocní poslové vládcům souhvězdích; jiní jsou přiděleni k salvingtonským zálohám nepověřených Vorondadeků; a další mohou být posláni na speciální misi se Syny Vorondadeky, takovými, jako je Vorondadek pozorovatel a nebo někdy Nejsvrchovanější správce Urantie.

4. Administrativní serafové

39:4.1 (434.1) Čtvrtý řád serafů vykonává administrativní úkoly v lokálních soustavách. Mají původ v hlavních centrech soustav, ale jsou ve velkých počtech umístěni na obytných světech, morontiálních sfér a na obydlených planetách. Serafové čtvrtého řádu jsou od přírody obdarováni neobvyklými administrativními schopnostmi. Jsou vynikajícími asistenty vedoucích nižších odděleních vesmírné vlády Syna Tvořitele a zabývají se především záležitostmi lokálních soustav a jejich dílčích světů. Pro výkon své služby jsou organizováni následujícím způsobem:

39:4.2 (434.2) 1. Administrativní asistenti. Tito nadaní serafové jsou nejbližšími asistenty Vládce Soustavy, primárního Syna Lanonandeka. Jsou neocenitelnými pomocníky při vykonávání složitých úkolů správních orgánů hlavních řídících center soustav. Oni také slouží jako osobní jednatelé vládců soustav, cestujících ve velkých počtech tam a zpět do různých světů v přechodném stadiu a na obydlené planety, vykonávajíc četná poslání ve prospěch soustavy a v zájmu fyzického a biologického života jejích obydlených světů.

39:4.3 (434.3) Tito samí serafští administrativní asistenti jsou také přiděleni k vládcům světů, Planetárním Princům. Většina planet v dané soustavě je pod pravomocí sekundárního Syna Lanonandeka, ale na některých světech, takových jako je Urantia, se nepodařilo uskutečnit božský plán. V případě selhání Planetárního Prince jsou tito serafové přiděleni k prozatímním správcům Melkísedekům a také jejím nástupcům, kteří převezmou planetární vedení. Současný zastupující vládce Urantie má k dispozici sbor jednoho tisíce těchto všestranných serafů.

39:4.4 (434.4) 2. Poradci spravedlnosti. Toto jsou ti andělé, kteří předloží souhrnný přehled dokladů, týkajícíchse věčného blaha lidí a andělů, když se o takových otázkách rozhoduje u tribunálů soustavy nebo planety. Oni připraví prohlášení pro všechna předběžná slyšení, týkající se věčného života smrtelníka, prohlášení, která jsou následně předána s protokoly takových případů vyšším tribunálům vesmíru a supervesmíru. Obhajoba všech případů, zpochybňujících věčný život, je připravena těmito serafy, kteří dokonale rozumí všem detailům každého bodu obžaloby, sepsané vykonavateli vesmírné spravedlnosti.

39:4.5 (434.5) Posláním těchto andělů není mařit nebo odkládat spravedlnost, ale spíše zaručit, aby neomylné soudy rozhodovaly se šlechetným soucitem a spravedlivě o všech tvorech. Tito serafové působí často na lokálních světech, obvykle vypovídají před soudní trojicí smírčích komisí—soudů pro řešení malých nedorozumění. Mnoho těch, kteří sloužili jednou jako poradci spravedlnosti v nižších sférách, se později objeví jako Hlasy Soucitu ve vyšších sférách a na Salvingtonu.

39:4.6 (434.6) Během Luciferovy vzpoury bylo ztraceno pouze několik poradců spravedlnosti, ale více než jedna čtvrtina jiných administrativních serafů byla oklamána a svedena falešnou představou o nevázané osobní svobodě.

39:4.7 (434.7) 3. Interpreti kosmického občanství. Když vzestupní smrtelníci dokončí přípravu na obytných světech, jejich první studentské období vesmírné kariéry, mohou si dočasně vychutnat pocit z relativní vyspělosti—občanství v hlavním centru soustavy. Přestože dosažení každého postupného cíle je skutečným úspěchem, v širším smyslu jsou takové cíle pouhými milníky na dlouhé vzestupné pouti do Ráje. Ale, bez ohledu na to, jak takové relativní úspěchy mohou být, žádnému evolučnímu tvoru není nikdy odepřeno plné, i když dočasné, uspokojení z dosaženého cíle. Znovu a znovu, na vzestupné pouti do Ráje, přijde pauza, krátké oddechové období, během kterého vesmírné horizonty znehybní, status tvora se nemění a osobnost vychutnává sladkost z naplnění cíle.

39:4.8 (435.1) První taková období na cestě vzestupného smrtelníka nastávají v hlavním centru lokální soustavy. Během této přestávky, jako obyvatelé Jerusemu, se pokusíte vyjádřit v životě tvora ty věci, které jste si osvojili během osmi předchozích životních zkušeností—zahrnujících Urantii a sedm obytných světů.

39:4.9 (435.2) Interpreti kosmického občanství radí novým obyvatelům hlavních center soustav a urychlují jejich uvědomění si zodpovědností vesmírné vlády. Tito serafové také úzce spolupracují v administrativě soustavy s Materiálními Syny, když zobrazují zodpovědnost a morálnost kosmického občanství materiálním smrtelníkům na obydlených světech.

39:4.10 (435.3) 4. Urychlovači morálních zásad. Na obytných světech se začnete učit o tom, jak vaše ovládání sebe sama je prospěšné všem ostatním. Vaše mysl se učí spolupráci, učí se jak plánovat s jinými a moudřejšími bytostmi. V hlavních řídících centrech vám serafští učitelé ještě více urychlí vaše uvědomění si kosmických morálních zásad—vzájemné součinnosti svobody a čestnosti.

39:4.11 (435.4) Co je to čestnost? Je to plod inteligentního uvědomění si vesmírného bratrství; jeden si nemůže vzít hodně a nedat nic. Jak stoupáte po žebříčku osobnosti, tak se nejdříve naučíte být čestní, potom se naučíte mít rádi, potom být dětinští a až potom můžete být svobodní; ale dokud nejste koneční, dokud nejste dokonale spolehliví, nemůžete v sobě realizovat účelnost svobody.

39:4.12 (435.5) Tito serafové učí o tom, že trpělivost přináší ovoce; že stagnace je zaručená smrt, ale i tom, že příliš rychlý růst je také sebevražedný; že tak jako kapka vody padá z vysoké výšky dolů na nižší úrovně a teče dál, stále níž přes řadu krátkých pádů, tak takový je vzestupný progres v morontiálních a duchovních světech—a je stejně tak pomalý a postupuje také po postupných stupních.

39:4.13 (435.6) Urychlovači morálních zásad zobrazují obydleným planetám smrtelný život jako souvislý řetězec, složený z mnoha článků. Váš krátký pobyt na Urantii, na této sféře nevyvinutých smrtelníků, je pouze jeden článek, úplně první, v dlouhém řetězci, který je roztažen přes vesmíry a věčné epochy. Není toho tak moc, co se naučíte v tomto prvním životě; je to zkušenost z prožití tohoto života, která je důležitá. Dokonce i práce na tomto světě, i když je nejdůležitější, není zdaleka tak důležitá, jako způsob, kterým tuto práci vykonáváte. Neexistuje žádná materiální odměna pro čestný život, ale je v něm hluboké uspokojení—vědomí dosažení—a toto převyšuje jakoukoliv myslitelnou materiální odměnu.

39:4.14 (435.7) Klíče ke království nebeskému jsou: upřímnost, více upřímnosti a ještě více upřímnosti. Všichni lidé mají tyto klíče. Lidé je používají—povyšují svoji duchovní úroveň—prostřednictvím rozhodnutích, dalších rozhodnutích a dalších rozhodnutích. Nejvyšší morální volba je volba nejvyšší možné hodnoty a vždy—v kterékoliv a ve všech sférách—to znamená konat Boží vůli. Jestli člověk takovou volbu udělá, je mimořádný, třebaže může být nejprostším obyvatelem Jerusemu, nebo dokonce nejnepatrnějším ze všech smrtelníků na Urantii.

39:4.15 (436.1) 5. Přepravci. Tito přepravní serafové působí v lokálních soustavách. Ve vaší soustavě, Satanii, přepravují pasažéry tam a zpět z Jerusemu a také slouží jako meziplanetární přepravci. Málokdy pomine den, kdyby přepravní seraf Satanie nevysadil na březích Urantie nějakého stážistu, nebo jiného cestujícího duchovní či poloduchovní podstaty. Právě tito prostoroví přepravci vás budou někdy dopravovat tam a zpět na různé světy hlavního centrálního komplexu soustavy a když dokončíte váš úkol v Jerusemu, dopraví vás do Edentie. Ale za žádných okolností vás nedopraví zpět na svět vašeho lidského původu. Smrtelník se nikdy nevrací na svoji rodnou planetu během soudního období, vztahující se k jeho dočasné existenci a jestliže by se měl vrátit během následujícího soudního období, byl by doprovázen přepravním serafem z hlavního centrálního komplexu vesmíru.

39:4.16 (436.2) 6. Zaznamenatelé. Tito serafové jsou opatrovateli trojitých záznamů lokálních soustav. Katedrála záznamů v hlavním centru soustavy je unikátní stavbou, z jedné třetiny je materiální, vystavěna z průzračných ocelí a krystalů; jedna třetina je morontiální, zkonstruována ze spojené duchovní a materiální energie, leč mimo rámec vidění smrtelníka; a třetí třetina je duchovní. Zaznamenatelé této kategorie vedou a udržují tento trojitý systém záznamů. Vzestupní smrtelníci nejdříve nahlédnou do materiálních archivů. Materiální Synové a vyšší přechodné bytosti se podívají do archivů v morontiální síni, zatímco serafové a vyšší duchovní osobnosti sfér si pročtou záznamy v duchovní sekci.

39:4.17 (436.3) 7. Zálohy. Záložní sbor administrativních serafů v Jerusemu tráví čas svého čekání jako duchovní společníci nově dorazivším vzestupným smrtelníkům z různých světů soustavy—pověřeným absolventům obytných světů. Jednou z radostí vašeho pobytu v Jerusemu, ve volném čase, budou návštěvy a rozhovory s těmito zcestovalými a velezkušenými serafy čekajícího záložního sboru.

39:4.18 (436.4) Právě pro takové přátelské vztahy jako jsou tyto, je hlavní centrum soustavy oblíbeno u vzestupných smrtelníků. V Jerusemu se setkáte s prvním sdružováním Materiálních Synů, andělů a vzestupných smrtelníků. Tady se přátelí bytosti, které jsou plně duchovní, poloduchovní a právě se vynořující z materiální existence. Smrtelné formy jsou tady tak upraveny a lidský rozsah reakce na světlo je rozšířen do takové míry, že všichni se mohou těšit ze vzájemného poznávání a soucítícího osobního porozumění.

5. Planetární pomocníci

39:5.1 (436.5) Tito serafové mají svoje řídící stanoviště v hlavním centru soustavy a i když jsou úzce spjati s místními adamickými obyvateli, jejich hlavním posláním je služba Planetárním Adamům— biologickým, nebo fyzickým vylepšovatelům materiálních ras na evolučních světech. Pomocná práce andělů má rostoucí význam když se blíží k obydleným planetám, k aktuálním problémům, kterým čelí muži a ženy času, připravující se k pokusu dosáhnout cíl věčnosti.

39:5.2 (437.1) Většina planetárních pomocníků byla z Urantie po zhroucení adamického režimu přemístěna a serafský dozor nad vaším světem byl do značné míry předán správcům, dočasným vyslancům a strážcům osudu. Ale tito serafští pomocníci vašich chybujících Materiálních Synů stále ještě slouží na Uraniti v těchto skupinách:

39:5.3 (437.2) 1. Hlasy Zahrady. Pokaždé, když planetární průběh lidské evoluce dosahuje své nejvyšší biologické úrovně, objeví se Materiální Synové a Dcery—Adamové a Evy—aby posílili další evoluci ras vlastním poskytnutím své dokonalejší životní plazmy. Planetární stanoviště takového Adama a Evy se obvykle nazývá Edenská Zahrada a jejich osobní serafové jsou často známí jako „hlasy Zahrady.“ Tito serafové prokazují neocenitelnou službu Planetárním Adamům ve všech jejich projektech pro fyzické a intelektuální vylepšení evolučních ras. Po Adamově selhání na Uranitii někteří z těchto serafů byli ponecháni na planetě a byli přiděleni nástupcům, kteří po Adamovi převzali pravomoc.

39:5.4 (437.3) 2. Duchové bratrství. Je zřejmé, že když Adam a Eva přijdou na evoluční svět, jejich úkol dosáhnout rasové harmonie a sociální součinnosti mezi jeho rozmanitými rasami je nesmírně obtížný. Málokdy tyto rasy rozdílných barev a odlišných povah přijmou přátelsky plán lidského bratrství. Tito primitivní lidé si uvědomí moudrost pokojného soužití pouze v důsledku zralé lidské zkušenosti a prostřednictvím svědomité služby serafských duchů bratrství. Kdyby nebylo práce těchto serafů, snaha Materiálních Synů harmonizovat a vylepšit rasy vyvíjejícího se světa, by byla do značné míry zpožděna. A kdyby se Adam držel původního plánu pro rozvoj Urantie, touto dobou by tito duchové bratrství udělali neuvěřitelné změny v lidské rase. Vzhledem k Adamovu selhání je vskutku neuvěřitelné, že tito serafové byli schopni vypěstovat a uskutečnit bratrství na takové úrovni, jaká je nyní u vás na Urantii.

39:5.5 (437.4) 3. Duše míru. První tisíciletí pokrokového úsilí evolučního člověka se vyznačují množstvím bojů.Mír není normálním stavem materiálních sfér. Planety poprvé uskuteční „mír na zemi a dobrou vůli mezi lidmi“ prostřednictvím pomoci serafských duší míru. Přestože počáteční úsilí těchto andělů na Urantii bylo do značné míry zmařeno, Vevona, vůdce duší míru v časech Adama, byl ponechán na Urantii a nyní je přidělen ke štábu místního hlavního správce. A byl to právě tento stejný Vevona, který při narození Michaela, jako vůdce andělské armády, oznámil světům: „Sláva Bohu v Havoně, mír na zemi a dobrou vůli mezi lidmi.“

39:5.6 (437.5) V pokročilejších epochách planetární evoluce tito serafové hrají důležitou roli při nahrazování pojmu vykoupení konceptem božského souladu jako filozofie věčného života smrtelných.

39:5.7 (437.6) 4. Duchové důvěry. Nedůvěra je vrozená reakce primitivních lidí; snaha o přežití v ranných dobách bytí přirozeně nevychovává k důvěře. Důvěra je nová lidská vlastnost, vytvořena pomocí těchto planetárních serafů adamického režimu. Je jejich posláním vštípit důvěru do myslí vyvíjejících se lidí. Bohové jsou velmi důvěřiví; Vesmírný Otec rád volně svěří sám sebe—Ladiče Myšlení—pro spojení s člověkem.

39:5.8 (438.1) Po Adamově nezdaru byla celá tato skupina serafů přesunuta do nového režimu a od té doby pokračují ve své práci na Urantii. A nejsou tak zcela neúspěšní, protože současná civilizace ztělesňuje mnoho z jejich ideálů důvěry a víry.

39:5.9 (438.2) V pokročilejších planetárních epochách rozšiřují tito serafové uvědomění člověka, že nepoznané je klíčem k nepřetržitému snažení. Pomáhají smrtelným filozofům si uvědomit, že když dosažení nových cílů je podmíněno neznalostí, bylo by kolosální chybou, kdyby tvor znal budoucnost. Oni zvyšují lidskou chuť pro sladkost nejistoty, pro romantiku a kouzlo neurčité a neznámé budoucnosti.

39:5.10 (438.3) 5. Přepravci. Planetární přepravci slouží jednotlivým světům. Většina oserafovaných bytostí, dopravených na tuto planetu, je na cestě jinam; tady mají jenom přestávku; jsou v péči speciálních serafských přepravců; na Urantii je rozmístěn velký počet takových serafů. Tito serafové slouží jako přepravci osobností, operující mezi lokálními planetami, například, z Urantie do Jerusemu.

39:5.11 (438.4) Vaše obecná představa o andělích vznikla následujícím způsobem: krátce před fyzickou smrtí se někdy v lidské mysli objeví reflexivní jev a oslabenému vědomí se zdá, že vidí něco, co se podobá pečujícímu andělu a toto je okamžitě vyloženo podle zažitých představ o andělích, existujících v mysli daného jedince.

39:5.12 (438.5) Mylná představa o tom, že andělé mají křídla, není úplně způsobena starodávným názorem, že andělé musí mít křídla, aby mohli létat. Kdysi bylo lidem dovoleno sledovat přípravu serafů k přepravnímu letu a ústní podání těchto zkušeností vytvořilo do značné míry urantijskou představu o andělech. Při sledování přípravy přepravních serafů pro příjem pasažéra k meziplanetární přepravě se mohlo zdát, že od hlavy k nohám anděla se rozvírají dvoje křídla. Ve skutečnosti jsou tato křídla energetickými izolátory—ochranou proti tření.

39:5.13 (438.6) Když se nebeské bytosti mají oserafovat pro přepravu z jednoho světa na druhý, jsou dopraveny do hlavního centra sféry a po patřičném zaregistrování jsou uvedeny do přepravního spánku. Mezitím přepravní seraf se přesune do horizontální polohy bezprostředně nad energetickým pólem planety. Když se energetické štíty rozevřou úplně, oficiální serafští asistenti odborně uloží spící osobnost přímo na přepravního anděla. Potom se horní a dolní sady štítů pečlivě uzavřou a nastaví.

39:5.14 (438.7) A nyní, působením převaděčů a přenášečů, začíná neobyčejné přeměna, během které je seraf připraven vlétnout do energetických proudů vesmírných okruhů. Vnější vzhled serafa se na obou koncích zužuje a zahaluje se do zvláštního světla žlutého odstínu tak, že za krátkou chvíli již není možno rozeznat oserafovanou osobnost. Když je všechno připraveno k odletu, vedoucí přepravy vykoná bezpečnostní přejímku dopravního prostředku života, provede běžné zkoušky, aby zjistil, zdali je anděl správně napojen na okruhy, načež prohlásí, že cestující je náležitě oserafován, že energie jsou nastaveny, že anděl je izolován a že všechno je připraveno ke startovacímu zážehu. Potom dva mechaničtí kontroloři zaujmou svoje pozice. V této chvíli se přepravní serafové stanou téměř průsvitnými, vibrujícími, třpytivě svítícími torpédy. Dopravní dispečer sféry nyní zapne pomocné baterie živých energetických převaděčů, obvykle je jich jeden tisíc; jak oznamuje cíl cesty, dotýká se nejbližšího místa serafského přepravce, který vystřelí bleskovou rychlostí, zanechávajíc za sebou nebeskou světelnou dráhu, táhnoucí se až na hranici planetární atmosféry. Za méně než deset minut se tento úžasný pohled ztratí z pohledu i posílenému serafskému zraku.

39:5.15 (439.1) Zatímco planetární prostorová sdělení se přijímají v pravé poledne v určeném duchovním centru, přepravci jsou odesláni ze stejného místa o půlnoci. Tato doba je pro odlet nejpříznivější a je standardní, pokud není stanoveno jinak.

39:5.16 (439.2) 6. Zaznamenatelé. Tito andělé se zabývají závažnými otázkami fungování planety jako části soustavy a jejího vztahu a účasti ve vládě vesmíru. Zaznamenávají planetární události, ale nezajímají se o záležitosti, týkající se individuálního života a bytí.

39:5.17 (439.3) 7. Zálohy. Záložní sbor planetárních serafů Satanie se zdržuje v Jerusemu a je v úzkém spojení sezálohami Materiálních Synů. Tyto početné zálohy v hojné míře zajišťují každý aspekt rozmanitých aktivit serafského řádu. Tito andělé jsou také posly osobních zpráv lokálních soustav. Slouží smrtelníkům přechodného stadia, andělům, Materiálním Synům a také ostatním obyvatelům hlavního centra soustavy. Přestože v současné době Urantia není napojena na duchovní okruhy Satanie a Norlatiadeku, jste jinak úzce spjati s meziplanetárními událostmi, protože tito poslové často navštěvují váš svět, stejně tak i všechny ostatní sféry soustavy.

6. Přechodní pečovatelé

39:6.1 (439.4) Jak mohou naznačovat jejich jména, serafové, náležící k přechodným pečovatelům působí všude tam, kde mohou přispět k přechodu tvora z materiálního stavu do duchovního. Služba těchto andělů se prostírá od obydlených světů do hlavních center soustavy, ale ti, kteří jsou nyní v Satanii, směřují veškeré úsilí ke vzdělání přeživších smrtelníků na sedmi obytných světech. Tato služba se vykonává v sedmi rozdílných skupinách v souladu se sedmi způsoby činnosti:

39:6.2 (439.5) 1. Serafští evangelové.

39:6.3 (439.6) 2. Tlumočníci ras.

39:6.4 (439.7) 3. Plánovači mysli.

39:6.5 (439.8) 4. Morontiální poradci.

39:6.6 (439.9) 5. Technici.

39:6.7 (439.10) 6. Zaznamenatelé-učitelé.

39:6.8 (439.11) 7. Pomocné zálohy.

39:6.9 (439.12) Podrobněji se seznámíte s těmito serafskými pečovateli vzestupných smrtelníků ve vyprávění,spojeným s obytnými světy a morontiálním životem.

7. Serafové budoucnosti

39:7.1 (440.1) Tito andělé slouží především ve starších sférách a na vyvinutějších planetách Nebadonu. Velký počet těchto serafů je soustředěn v záložním sboru na serafských světech Salvingtonu, kde se zabývají otázkami, souvisejícími s počátkem budoucí epochy světla a života v Nebadonu. Činnost těchto serafů je spojena se životem vzestupných smrtelníků, ale pečují téměř výhradně o ty smrtelníky, kteří přežijí pomocí některého z modifikovaných druhů vzestupu.

39:7.2 (440.2) Vzhledem k tomu, že tito andělé nemají přímý vztah k Urantii či urantijcům, my se domníváme, že bude lepší se o jejich fascinujících aktivitách nezmiňovat.

8. Osud serafů

39:8.1 (440.3) Serafové mají původ v lokálních vesmírech a někteří z nich naplní svůj osud v těchto stejných sférách. S pomocí a radou starších archandělů někteří serafové mohou být povýšeni vykonávat úkoly Oslnivých Večerních Hvězd, zatímco jiní dosáhnou status a postavení neodhalených spolupracovníků Večerních Hvězd. Je možné se ještě pokusit o další cíle v lokálním vesmíru, ale Seraphington vždy zůstává věčným cílem všech andělů. Seraphington je andělským prahem do Ráje a dosažení Božstva, přechodná sféra mezi službou času a ušlechtilou službou ve věčnosti.

39:8.2 (440.4) Serafové mohou dosáhnout Ráje množstvím—stovkami—různých způsobů, ale z těch, které jsou podrobně popsány v tomto vyprávění, nejdůležitější jsou tyto následující:

39:8.3 (440.5) 1. Získat vstup do serafského bydliště Ráje jako osobnost, dosáhnuvší dokonalosti ve specializované službě jako celestinský umělecký řemeslník, Technický Poradce, nebo Celestinský Zaznamenatel.

39:8.4 (440.6) 2. Být povolán do Seraphingtonu. Za určitých podmínek jsou serafové povoláni nahoru; v jiných případech serafové někdy dosáhnou Ráje v mnohem kratším čase než smrtelníci. Ale, ať je jakýkoliv serafský pár sebevíc připraven, nemůže sám sebe dopravit do Seraphingtonu či někam jinam. Pouze úspěšní strážci osudu si mohou být jisti dosažení Ráje cestou postupného evolučního vzestupu. Všichni ostatní musí trpělivě čekat na příchod Rajských poslů terciárních supernafimů, kteří přijdou s předvoláním, které je povolává nahoru.

39:8.5 (440.7) 3. Dosáhnout Ráje metodou evolučních smrtelníků. V životní dráze času je pro serafy nejvyšší volbou služba anděla strážného, aby mohli dosáhnout konečnosti a kvalifikovat se pro úkoly ve věčných sférách serafské služby. Takoví osobní průvodci dětí času se nazývají strážci osudu, což znamená, že ochraňují smrtelné tvory na cestě božského osudu a současně si tak sami určují svůj vlastní vysoký osud.

39:8.6 (440.8) Strážci osudu jsou získáváni z řad zkušenějších andělských osobností všech řádů serafů, kteří se pro tuto službu kvalifikovali. Všichni přeživší smrtelníci, jejichž cílem je spojení s Ladičem Myšlení, mají určené dočasné strážce a tito společníci mohou být přiděleni natrvalo, jestliže přeživší smrtelník dosáhne požadovaný intelektuální a duchovní rozvoj. Předtím, než vzestupní smrtelníci opustí obytné světy, mají všichni trvalé serafské společníky. Tato skupina pomocných duchů je popsána ve spojení s vyprávěním o Urantii.

39:8.7 (441.1) Andělé nemohou dosáhnout Boha z úrovně člověka, protože jsou vytvořeni „o trochu výše než vy; ale je to zařízeno tak moudře, že i když není pro ně možné začít svoji dráhu u samého dna, duchovní nížiny smrtelného bytí, mohou sestoupit dolů k těm, kteří začínají u dna a vést takové tvory, krok za krokem, svět za světem, k bránám Havony. Když vzestupní smrtelníci opustí Uversu, aby zahájili cestu po okruzích Havony, ti strážci, kteří jim byli přiděleni po ukončení života v těle, se se svými poutníky dočasně rozloučí a odcestují do Seraphingtonu, cíle všech andělů velkého vesmíru. Tady se tito strážci pokusí, a nepochybně uspějí, dosáhnout sedmi okruhů serafského světla.

39:8.8 (441.2) Mnoho, ale ne všichni, z těchto serafů, kteří působili jako strážci osudu během materiálního života, doprovází své smrtelné společníky přes okruhy Havony a někteří jiní serafové projdou přes okruhy středního vesmíru způsobem, který je zcela odlišný od vzestupu smrtelných tvorů. Ale, bez ohledu na trasu vzestupu, všichni evoluční serafové projdou Seraphingtonem a většina prodělá tuto zkušenost namísto okruhů Havony.

39:8.9 (441.3) Sféra Seraphington je předurčeným cílem andělů a jejich dosažení tohoto světa je úplně jiná zkušenost, než mají smrtelní poutníci při dosažení Ascendingtonu. Andělé nevědí absolutně nic o své věčné budoucnosti, dokud nedospějí do Seraphingtonu. Je známo, že ani jeden z andělů, docílivši Seraphington, nesešel nikdy na scestí; a hřích nikdy nenajde ohlas v srdci serafa završení.

39:8.10 (441.4) Absolventi Seraphingtonu mají různá zařazení. Strážci osudu, mající zkušenost z pobytu na okruzích Havony, obvykle vstoupí do Sboru Smrtelných Konečných. Jiní strážci, kteří prodělali test rozdělení v Havoně, se často znovu připojí ke svým smrtelným společníkům v Ráji a někteří se stanou trvalými společníky smrtelných konečných, zatímco další vstoupí do různých sborů nesmrtelných konečných a mnoho je jich přijato do Sboru Serafského Završení.

9. Serafský sbor završení

39:9.1 (441.5) Po dosažení Otce duchů a přijetí do serafské služby završení, jsou někdy andělé posláni pomáhat světům, ustálených ve světle a životě. Jsou přiděleni vysokým trinitarizovaným bytostem vesmírů a do vznešené služby v Ráji a Havoně. Tito serafové lokálních vesmírů nahradili získanou zkušeností rozdíl v božském potenciálu, který je dříve odděloval od pomocných duchů středního vesmíru a superversmírů. Andělé Serafského Sboru Završení slouží jako společníci supervesmírných sekunafimů a jako asistenti vysokých kategorií supernafimů systému Ráj-Havona. Pro takové anděly je pouť v čase skončena; od nynějška a navždy jsou pomocníky Boha, přáteli božských osobností a druhy Rajských konečných.

39:9.2 (441.6) Velký počet serafů završení se vrací do svých rodných vesmírů, aby tam pomáhali podporovat božský záměr uplatněním empirické dokonalosti. Nebadon je jedním z poměrně mladých vesmírů a proto nemá tak mnoho těchto navrácených absolventů Seraphingtonu ve srovnání se staršími sférami; nicméně, náš vesmír je přiměřeně zásoben serafy završení, neboť podstatné je, že když se evoluční sféry blíží k dosažení statusu světla a života, projevují vzrůstající potřebu pro jejich službu. V současné době serafové završení slouží ve velké míře s nejvyššími řády serafů, ale někteří z nich slouží se všemi ostatními andělskými řády. Dokonce i váš svět se těší značné péči dvanácti specializovaných skupin Serafského Sboru Završení; tito vůdčí serafové planetárního dohledu doprovázejí každého nově pověřeného Planetárního Prince na obydlené planety.

39:9.3 (442.1) Pro serafy završení je otevřeno mnoho fascinujících činností, ale tak, jak všichni touží sloužit jako strážci osudu, než se dostanou do Ráje, tak po zkušenostech z Ráje, všichni nejvíce chtějí doprovázet inkarnované Rajské Syny na jejich misích poskytnutí. Oni se hlavně stále věnují tomu univerzálními plánu odstartovat smrtelné tvory evolučních světů na dlouhou a lákavou cestu k Rajskému cíli božskosti a věčnosti. Po celou dobu putování smrtelníků, jejichž cílem je nalézt Boha a dosáhnout božské dokonalosti, tito pomáhající duchové serafského završení, společně s věrnými pomocnými duchy času, zůstávají stále a navždy vašimi opravdovými přáteli a spolehlivými pomocníky.

39:9.4 (442.2) [Představeno Melkísedekem, jednajícím na žádost nadřízeného serafských armád Nebadonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.