Capitolul 39, Oştirile serafice

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Cartea Urantia

Capitolul 39

Oştirile serafice

39:0.1 (426.1) DIN CÂTE ştim, Spiritul Infinit, aşa cum este personalizat în sediile universurilor locale, îşi propune să procreeze serafimi uniform perfecţi, însă dintr-un motiv necunoscut aceşti descendenţi serafici sunt foarte diferiţi. Această diversitate se poate să rezulte din interpunerea necunoscută a Deităţii experienţiale evoluânde; chiar dacă este aşa, noi nu putem demonstra acest lucru. Constatăm, cu toate acestea că, după ce au fost supuşi la probe educative şi la o disciplină de instruire, serafimii se clasează infailibil şi net în şapte grupe, după cum urmează:

39:0.2 (426.2) 1. Serafimii Supremi

39:0.3 (426.3) 2. Serafimii Superiori

39:0.4 (426.4) 3. Serafimii Supraveghetori

39:0.5 (426.5) 4. Serafimii administratori

39:0.6 (426.6) 5. Ajutoarele planetare

39:0.7 (426.7) 6. Slujitorii de tranziţie

39:0.8 (426.8) 7. Serafimii viitorului

39:0.9 (426.9) Nu prea ar fi exact să spunem că un serafim oarecare este inferior unui înger din orice alt grup. Cu toate acestea, serviciul fiecărui înger este mai întâi limitat la grupul clasificării originare şi naturale. Manotia, asociatul meu serafic în pregătirea prezentei expuneri, este un serafim suprem care a activat cândva doar ca serafim suprem. Prin sârguinţa sa şi prin devotamentul servirii sale, el a fost în funcţie în aproape toate domeniile de activitate deschise unui serafim, şi acum el ocupă postul de şef asociat al serafimilor de pe Urantia.

39:0.10 (426.10) Fiinţele umane găsesc uneori dificil să înţeleagă că o aptitudine creată pentru o slujire de nivel superior nu implică neapărat capacitatea de a opera la nivele de servire relativ inferioare. Omul începe în viaţă ca un prunc neputincios; fiecare înfăptuire omenească trebuie deci să includă toate condiţiile experienţiale prealabile; serafimii nu trec prin această viaţă preadultă - ei nu au copilărie. Ei sunt, cu toate acestea, creaturi experienţiale. Prin experienţă şi printr-un plus de educaţie, ei pot spori patrimoniul lor de aptitudini divine şi înnăscute, dobândind experimental competenţa funcţională într-unul sau mai multe servicii serafice.

39:0.11 (426.11) După ce au fost împuterniciţi, serafimii sunt ataşaţi rezervelor grupului lor natural. Cei care au statutul planetar de administrator servesc adesea, pe parcursul unor lungi perioade, după cum au fost clasificaţi iniţial, însă cu cât este mai înalt nivelul lor funcţional intrinsec , cu atât mai stăruitor încearcă slujitorii îngereşti să fie ataşaţi ordinelor inferioare ale serviciului universal. Ei doresc, în special, să fie încorporaţi în rezervele ajutoarelor planetare şi, dacă reuşesc, se înrolează în şcolile celeste ataşate cartierului general al Prinţului Planetar al vreunei lumi evolutive. Ei încep aici să studieze limbile, istoria şi obiceiurile locale ale raselor omenirii. Serafimii trebuie să dobândească cunoaşterea şi să câştige experienţa într-un mod foarte asemănător celui al oamenilor. Ei sunt apropiaţi de voi prin anumite atribute ale personalităţii, şi se străduiesc toţi să înceapă de bază, de la nivelul de slujire cel mai de jos posibil. Acest fapt le permite să spere că vor atinge nivelul cel mai înalt posibil al destinului experienţial.

1. Serafimii Supremi

39:1.1 (427.1) Aceşti serafimi formează cel mai înalt dintre cele şapte ordine de îngeri revelaţi într-un univers local. Ei operează în şapte grupuri, din care fiecare este strâns asociat cu slujitorii îngereşti ai Corpului Serafic de Înfăptuire.

39:1.2 (427.2) 1. Slujitorii Fiului Spirit. Serafimii supremi din primul grup sunt angajaţi în serviciul înalţilor Fii şi al fiinţelor provenite din Spirit care locuiesc şi lucrează în universul local. Slujitorii îngereşti ai acestui grup servesc, de asemenea, pe Fiul Universului şi pe Spiritul Universului, şi sunt strâns afiliaţi serviciului de informaţii al Strălucitoarei Stele de Dimineaţă, şeful executiv pentru univers al voinţelor unite ale Fiului Creator şi Spiritului Creativ.

39:1.3 (427.3) Datorită ataşării lor pe lângă înalţii Fii şi înaltele Spirite, aceşti serafimi se găsesc natural asociaţi unor vaste servicii de Avonali Paradisiaci, divinii descendenţi ai Fiului Etern şi ai Spiritului Infinit. Avonalii Paradisului sunt întotdeauna însoţiţi, în toate misiunile lor de control şi de manifestare, de serafimi din acest ordin înalt şi experimentat. Aceştia din urmă se consacră atunci organizării şi administrării muncii speciale care ţine de sfârşitul unei dispensaţii planetare şi de inaugurarea unei noi epoci; ei nu se ocupă însă de munca de eventuală judecare incidentală unei asemenea schimbări în dispensaţie.

39:1.4 (427.4) Asistenţii de Manifestare. Când îndeplinesc o misiune de manifestare Avonalii Paradisului, însă nu şi Fiii Creator, sunt întotdeauna însoţiţi de un corp de 144 de asistenţi de manifestare. Aceşti 144 de îngeri sunt conducătorii tuturor celorlalţi slujitori proveniţi din Fiu şi din Spirit care se găsesc însărcinaţi cu o misiune de manifestare. Pot exista legiuni de îngeri supuse comenzii unui Fiu al lui Dumnezeu încarnat printr-o manifestare planetară, însă toţi aceşti serafimi vor fi organizaţi şi dirijaţi de cei 144 de asistenţi de manifestare. Mai înaltele ordine de îngeri, supernafimi şi seconafimi pot, de asemenea, să facă parte din oştirea asistenţilor şi, cu toate că misiunile lor sunt distincte de cele ale serafimilor, toate activităţile lor vor fi coordonate de asistenţii de manifestare.

39:1.5 (427.5) Aceşti asistenţi de efuziune sunt serafimi împliniţi; ei au trecut toţi de cercurile Serafingtonului şi au atins Corpul Serafic de Înfăptuire. Dealtfel, ei au fost special antrenaţi să facă faţă dificultăţilor şi să depăşească crizele asociate manifestărilor Fiilor lui Dumnezeu pentru avansarea copiilor timpului. Aceşti serafimi au atins toţi Paradisul şi îmbrăţişarea personală a celei de a Două Surse-Centru, Fiul Etern.

39:1.6 (427.6) Serafimii doresc de asemenea, cu ardoare, să facă parte din misiunile Fiilor încarnaţi, şi să fie ataşaţi ca păzitori ai destinului muritorilor tărâmului; acest din urmă rol este cel mai sigur paşaport pentru Paradis, în timp ce asistenţii de manifestare au îndeplinit serviciul cel mai înalt al universului local printre serafimii împliniţi care au atins Paradisul.

39:1.7 (428.1) 2. Consultanţii Tribunalelor. Aceştia sunt serafimii consultanţi şi ajutoarele ataşate tuturor ordinelor de judecată, de la consiliatori până la tribunalele cele mai înalte ale tărâmului. Aceste tribunale nu au drept scop emiterea unor sentinţe punitive, ci mai degrabă judecarea divergenţelor autentice de opinie şi decretarea supravieţuirii eterne a muritorilor ascendenţi. Datoria consultanţilor constă în a veghea ca toate aceste acuzaţii împotriva creaturilor muritoare să fie expuse cu justeţe şi judecate cu milostenie. În această muncă, ei sunt strâns asociaţi cu Înalţii Comisionari, ascendenţi contopiţi cu Spiritul şi servind în universul local.

39:1.8 (428.2) Consultanţii serafici pe lângă tribunale servesc foarte adesea ca apărători ai muritorilor. Noi nu vrem să spunem că a existat vreodată vreo tendinţă de a fi nedrept faţă de umilele creaturi ale tărâmurilor, însă atunci când dreptatea impune judecarea fiecărei greşeli din ascensiunea către perfecţiunea divină, îngăduinţa cere ca fiecare pas greşit să fie judecat în acord cu natura creaturii şi cu ţelul divin. Aceşti îngeri sunt exponenţii, prin cuvânt şi exemplu, ai elementului de milostenie inerent dreptăţii divine - o echitate bazată pe cunoaşterea faptelor subiacente ale motivaţiilor personale şi ale tendinţelor rasiale.

39:1.9 (428.3) Îngerii acestui ordin servesc de la consiliile Prinţilor Planetari până la tribunalele cele mai înalte ale universului local, în timp ce asociaţii lor din Corpul Serafic de Desăvârşire acţionează pe tărâmurile mi înalte ale Orvontonului, chiar şi pe lângă tribunalele Celor Îmbătrâniţi de Zile de pe Uversa.

39:1.10 (428.4) 3. Orientatorii Universali. Ei sunt prietenii fideli şi sfătuitorii post-calificaţi ai tuturor creaturilor ascendente care fac o ultimă pauză pe Salvington, în universul originii lor, până în ajunul aventurii spirituale care li se prezintă în imensitatea suprauniversului Orvontonului. În aceste momente, mulţi ascendenţi încearcă un sentiment pe care muritorii pot să-l înţeleagă doar prin comparaţie cu emoţia umană a nostalgiei. În urma lor stau tărâmurile de înfăptuire cu care s-au obişnuit prin servire îndelungată şi prin împlinire morontială; în faţa lor se ridică misterioasa sfidare a unui univers mai mare şi mai vast.

39:1.11 (428.5) Orientatorii universali au sarcina de a înlesni pelerinilor ascendenţi trecerea de la nivelele de serviciu universal deja dobândite la cele nedobândite încă. Ei îi ajută pe pelerini să facă acele ajustări caleidoscopice în înţelegerea semnificaţiilor şi a valorilor intrinseci realizării că o fiinţă spirituale de primul stadiu stă nu la capătul şi la apogeul ascensiunii morontiale a universului local, ci mai degrabă chiar la baza lungii scări de ascensiune spirituală care conduce la Tatăl Universal al Paradisului.

39:1.12 (428.6) Mulţi dintre absolvenţii de pe Serafington, membri ai Corpului Serafic de Desăvârşire care sunt asociaţi cu aceşti serafimi, se angajează într-o predarea intensivă în anumite şcoli ale Salvingtonului consacrate pregătirii creaturilor Nebadonului pentru relaţiile următoarei epoci a universului.

39:1.13 (428.7) 4. Consilierii de Învăţare. Aceşti îngeri aduc un ajutor inestimabil corpului de învăţare spirituală al universului local. Consilierii învăţători sunt secretari ai maeştrilor tuturor ordinelor, de la Melchizedeki şi de la Fiii Învăţători ai Trinităţii, până la muritorii morontiali însărcinaţi să-i ajute pe cei din specia lor, care îi urmează imediat pe scara vieţii ascendente. Veţi vedea pentru prima dată aceşti serafimi învăţători pe una dintre cele şapte lumi palat care înconjoară Jerusemul.

39:1.14 (428.8) Aceşti serafimi devin aliaţi ai şefilor de divizii ai numeroaselor instituţii ale universurilor locale, în care se educă şi se instruieşte. Ei sunt ataşaţi, în mare număr, facultăţilor celor şapte lumi de instruire a sistemelor locale, precum şi celor de pe cele şaptezeci de sfere educative ale constelaţiilor. Aceste servicii se extind până la lumile individuale. Chiar educatorii sinceri şi devotaţi ai timpului sunt ajutaţi, şi adesea însoţiţi, de aceşti consilieri ai serafimilor supremi.

39:1.15 (429.1) A patra manifestare a Fiului Creator sub formă de creatură a avut loc sub înfăţişarea unui consilier învăţător al serafimilor supremi ai Nebadonului.

39:1.16 (429.2) 5. Directorii de Desemnare. Un corp de 144 de serafimi supremi este ales, din timp în timp, de îngerii care servesc pe sferele evolutive şi arhitecturale locuite de creaturi. Acest corp formează consiliul îngeresc cel mai înalt pe orice sferă, şi el coordonează fazele autonome de servicii şi de afectări serafice. Aceşti îngeri prezidează toate adunările serafice care ţin de linia datoriei sau de apelul la adoraţie.

39:1.17 (429.3) 6. Arhivarii. Ei sunt cei care păstrează oficial arhivele pentru serafimii supremi. Mulţi dintre aceşti îngeri elevaţi sunt născuţi cu darurile lor pe deplin dezvoltate; alţii s-au calificat pentru posturile lor de încredere şi de responsabilitate străduindu-se cu sârg să studieze şi îndeplinind cu fidelitate îndatoriri similare în vreme ce erau ataşaţi unor ordine mai umile sau mai puţin încărcate de responsabilităţi.

39:1.18 (429.4) 7. Slujitorii Neataşaţi. Un mare număr de serafimi neataşaţi ai ordinului suprem sunt servitori care se autodirijează pe sferele arhitecturale şi pe planetele locuite. Aceşti slujitori satisfac de bună voie indicele diferenţial al solicitării de servire a serafimilor supremi, constituind astfel rezerva generală a acestui ordin.

2. Serafimii Superiori

39:2.1 (429.5) Numele de serafimii superiori le-a fost dat fără ca ei să fie, în nici un sens, cantitativ superiori altor ordine de îngeri, ci pentru că ei au în sarcină activităţile superioare ale unui univers local. Numeroşi membri din primele două grupuri ale acestui corp sunt serafimi de înfăptuire, îngeri care au servit în toate fazele de pregătire şi au preluat din nou o funcţie avansată ca îndrumători ai fiinţelor din specia lor în sferele activităţilor lor de început. Fiind un univers tânăr, Nebadonul nu are mulţi îngeri de ordinul acesta.

39:2.2 (429.6) Serafimii superiori funcţionează în următoarele şapte grupe:

39:2.3 (429.7) 1. Corpul de Informare. Aceşti serafimi aparţin statului major personal al lui Gabriel, Strălucitoarea Stea de Dimineaţă. Ei parcurg universul local culegând informaţiile tărâmurilor pentru guvernarea lui în consiliile Nebadonului. Ei sunt serviciul de informare al puternicelor oştiri conduse de Gabriel, în calitate de locţiitor al Fiului Maestru. Aceşti serafimi nu sunt direct afiliaţi nici sistemelor, nici constelaţiilor. Informaţiile lor se scurg direct în Salvington, pe un circuit continuu, direct şi independent.

39:2.4 (429.8) Serviciile de informare ale diverselor universuri locale pot avea, şi au, intercomunicări, însă doar în interiorul unui anumit supraunivers dat. Există o diferenţială de energie care separă efectiv treburile şi operaţiunile diverselor supraguverne. În general, un supraunivers nu poate comunica cu un altul decât prin mijloacele şi dispozitivele camerei de compensare a Paradisului.

39:2.5 (430.1) 2. Vocea Milosteniei. Milostenia este vocea dominantă a serviciului serafimilor şi a slujirii îngerilor. Se cade, deci, să existe un corp îngeresc care să întruchipeze, într-un chip special, milostenia . Aceşti serafimi sunt adevăraţii slujitori milostivi ai universurilor locale. Ei sunt îndrumătorii inspiraţi care întreţin impulsurile superioare şi emoţiile cele mai sacre ale oamenilor şi îngerilor. Directorii acestor legiuni sunt, de acum, întotdeauna serafimi de împlinire deoarece sunt, de asemenea, păzitori calificaţi ai destinului uman; altfel spus, fiecare cuplu îngeresc a călăuzit cel puţin un suflet de origine animală pe parcursul vieţii sale umane, apoi a traversat cercurile Serafingtonului şi a fost înrolat în Corpurile Serafice de Desăvârşire.

39:2.6 (430.2) 3. Coordonatorii Spiritului. Serafimii superiori ai celui de-al treilea grup îşi au baza pe Salvington, însă operează în universul local şi în toate locurile în care pot aduce servicii fructuoase. Deşi sarcinile lor sunt esenţial spirituale şi prin urmare dincolo de înţelegerea reală a minţii umane, Voi veţi înţelege cu toate acestea, într-o oarecare măsură, slujba lor pe lângă muritori dacă explicăm că li s-a încredinţat acestor îngeri sarcina de a pregăti pe ascenderii de pe Salvington pentru ultimul lor tranzit în universul local - trecerea de la nivelul morontial cel mai înalt la statutul de fiinţă spirituală nou născută. La fel cum pe lumile palat organizatorii mentali ajută creaturile supravieţuitoare să se adapteze potenţialelor minţii morontiale şi să se servească efectiv de ele, tot astfel, pe Salvington, aceşti serafimi îi instruiesc pe absolvenţii morontiali în privinţa facultăţilor nou dobândite ale minţii spiritului. Şi ei îi servesc pe muritorii ascendenţi şi în alte feluri.

39:2.7 (430.3) 4. Învăţătorii Asistenţi. Învăţătorii asistenţi sunt ajutoarele şi asociaţii tovarăşilor lor serafimi, consilierii de învăţare. Ei sunt, de asemenea, în contact individual cu vastele instituţii educative ale universului local şi, în special, cu planul septuplu de instruire pus în aplicare pe lumile palat ale sistemelor locale. Un minunat corp al acestui ordin de serafimi funcţionează pe Urantia pentru a susţine şi a face să progreseze cauza adevărului şi a dreptăţii.

39:2.8 (430.4) 5. Transportorii. Toate grupurile de spirite slujitoare îşi au corpurile lor de transport, ordine îngereşti consacrate serviciului de transportare a acelor personalităţi care sunt incapabile să călătorească singure de pe o sferă pe alta. Serafimii superiori ai celui de al cincilea grup îşi au sediul instalat pe Salvington şi servesc ca străbătători ai spaţiului pentru a merge în sediul universului local sau pentru a pleca de acolo. Ca şi alte subdiviziuni de serafimii superiori, unele au fost create ca atare, iar altele s-au ridicat din grupuri inferioare sau mai puţin înzestrate.

39:2.9 (430.5) Serafimii au o „rezervă de energie” pe deplin adecvată nevoilor universului local şi chiar celor ale suprauniversului, însă ei nu pot niciodată să reziste exigenţelor energetice impuse de o călătorie atât de lungă ca aceea de pe Uversa pe Havona. Un traseu atât de epuizant necesită puterile speciale ale unui seconafim primar, calificat pentru transporturi. Transportorii se încarcă cu energie pentru călătorie atunci când sunt în tranzit, şi îşi recapătă puterea lor personală la sfârşitul călătoriei.

39:2.10 (430.6) Nici chiar pe Salvington, muritorii ascendenţi nu posedă forme personale de tranzit. Ascenderii trebuie să recurgă la transporturile serafice pentru a înainta de la o lume la alta atâta timp cât nu au trecut de ultimul somn de odihnă de pe cercul intern al Havonei urmat de trezirea eternă în Paradis. După aceea, nu veţi mai depinde de îngeri pentru a vă transporta din univers în univers.

39:2.11 (430.7) Procesul de înserafimare seamănă puţin cu experienţa morţii sau a somnului, cu excepţia faptului că adormirea de tranzit comportă un element automat al timpului. Voi sunteţi conştient inconştienţi pe durata repausului serafic. Însă Ajustorul vostru de Gândire este pe deplin conştient, de fapt, excepţional de eficace, deoarece voi sunteţi incapabili să vă opuneţi muncii sale creative şi transformatoare, să îi rezistaţi sau să-l îl stingheriţi în vreun fel.

39:2.12 (431.1) Când sunteţi înserafimaţi voi adormiţi pentru o perioadă specificată, şi vă veţi trezi la momentul indicat. În somnul de tranzit, lungimea călătoriei nu are importanţă. Voi nu vă daţi seama în mod direct de timpul care se scurge. Totul se întâmplă ca şi cum aţi adormi într-un vehicul de transport, într-un oraş, şi, după ce aţi dormit liniştiţi toată noaptea, vă treziţi într-o altă metropolă îndepărtată. Aţi călătorit adormiţi. Şi acesta este modul în care veţi zbura prin spaţiu, înserafimaţi, odihnindu-vă - dormind. Somnul de tranzit este provocat de legătura dintre Ajustor şi transportatorii serafici.

39:2.13 (431.2) Îngerii nu pot să transporte corpuri combustibile - carne şi sânge - aşa cum posedaţi astăzi, însă ei le pot transporta pe toate celelalte, de la formele morontiale inferioare până la formele spirituale cele mai elevate. Ei nu acţionează în caz de moarte naturală. Atunci când terminaţi cariera voastră terestră, corpul vostru rămâne pe această planetă. Ajustorul vostru de Gândire se întoarce în sânul Tatălui, iar îngerii transportatori nu sunt direct implicaţi în reconstrucţia ulterioară a personalităţii voastre pe lumea de identificare a locuinţelor. Aici corpul nostru nou este o formă morontială susceptibilă să fie înserafimată. Voi „semănaţi un corp muritor” în mormânt şi voi „recoltaţi o formă morontială” pe lumile palat.

39:2.14 (431.3) 6. Arhivarii. Aceste personalităţi se preocupă în special de primirea, clasarea şi reexpedierea registrelor Salvingtonului şi ale lumilor lui asociate. Ei servesc, deopotrivă, ca arhivari speciali pentru grupuri stabile de personalităţi superioare şi suprauniversale, ca funcţionari ai tribunalelor Salvingtonului şi ca secretari ai conducătorilor lor.

39:2.15 (431.4) Emiţătorii - receptori şi difuzori - formează o subdiviziune specială a arhivarilor serafici. Ei se ocupă de expedierea documentelor şi de răspândirea informaţiilor esenţiale. Munca lor este de un ordin mai înalt; în realitate, ea comportă circuite multiple, permiţând unui număr de 144.000 de mesaje să treacă simultan printr-o singură linie de energie. Ei adaptează tehnicile ideografice superioare ale şefilor arhivari superafici şi, datorită acestor simboluri comune, ei menţin un contact reciproc atât cu coordonatorii de informaţii ai supernafimilor terţiari, cât şi cu coordonatorii de informaţii glorificaţi ai Corpului Serafic de Desăvârşire.

39:2.16 (431.5) Arhivarii serafici ai ordinului superior se angajează astfel într-o legătură strânsă cu serviciul de informaţii al propriului lor ordin şi cu toţi arhivarii subordonaţi, în timp ce teledifuziunile le permit să rămână în comunicare constantă cu arhivarii superiori ai suprauniversului şi, prin acest canal, cu arhivarii Havonei şi cu deţinătorii de cunoaştere din Paradis. Numeroşi arhivari ai ordinului superior sunt serafimi care au ocupat funcţiuni similare în secţiuni inferioare ale universului.

39:2.17 (431.6) 7. Rezervele. Vaste rezerve ale tuturor tipurilor de serafimi superiori sunt menţinute pe Salvington, disponibili instantaneu pentru a fi expediaţi în lumile cele mai îndepărtate ale Nebadonului, atunci când sunt ceruţi de directorii de desemnare sau la solicitarea administratorilor de univers. Rezervele de serafimi superiori dau, de asemenea, mesageri ajutători care sunt ceruţi de şeful Strălucitoarelor Stele de Seară care este însărcinat cu păstrarea şi expedierea tuturor comunicărilor personale. Un univers local este din plin echipat cu toate mijloacele adecvate de intercomunicare, însă rămâne întotdeauna un surplus de mesaje care se cer expediate prin mesagerii personali.

39:2.18 (432.1) Rezervele de bază pentru ansamblul universului local sunt menţinute pe lumile serafice ale Salvingtonului. Corpul lor include toate tipurile tuturor grupelor de îngeri.

3. Serafimii Supraveghetori

39:3.1 (432.2) Acest ordin de îngeri universali, multilaterali, este angajat exclusiv în serviciul constelaţiilor. Aceşti slujitori iscusiţi îşi instalează cartierele generale pe capitalele constelaţiilor, însă operează pe tot cuprinsul Nebadonului, în beneficiul tărâmurilor care le sunt încredinţate.

39:3.2 (432.3) 1. Asistenţii Supraveghetori. Primul ordin de serafimi supraveghetori este desemnat pentru munca colectivă a Părinţilor Constelaţiilor şi îi asistă întotdeauna în mod eficient pe cei Preaînalţi. Serafimii se ocupă, în primul rând, de unificarea şi stabilizarea unei constelaţii întregi.

39:3.3 (432.4) 2. Previzionarii Legilor. Fundamentul intelectual al dreptăţii este legea, iar într-un univers local legea îşi are originea în adunările legislative ale constelaţiilor. Aceste corpuri deliberative codifică şi promulgă oficial legile fundamentale ale Nebadonului, legi care au drept scop să procure unei întregi constelaţii maximul de coordonare compatibilă cu politica stabilită şi să nu încalce liberul arbitru moral al creaturilor personale. Serafimii supraveghetori ai celui de al doilea ordin au datoria de a aduce înaintea legislatorilor constelaţiilor o previziune asupra modului în care o ordonanţă propusă ar afecta viaţa creaturilor înzestrate cu liber arbitru. Ei sunt bine calificaţi pentru a îndeplini acest serviciu, datorită lungii lor experienţe în sistemele locale şi pe lumile locuite. Aceşti serafimi nu încearcă să favorizeze în mod special un grup sau altul, însă ei apar în faţa legislatorilor celeşti pentru a vorbi în numele celor care nu pot să se prezinte pentru a se exprima personal. Muritorii înşişi pot contribui la evoluţia legii universale, căci aceşti serafimi descriu pe deplin şi fidel, nu atât dorinţele tranzitorii şi conştiente ale oamenilor, cât mai degrabă adevăratele aspiraţii ale omului interior, ale sufletului morontial evoluând al muritorilor materiali pe lumile spaţiului.

39:3.4 (432.5) 3. Arhitecţii Sociali. De la planetele individuale până la lumile educative morontiale, aceşti serafimi lucrează la înfrumuseţarea tuturor contactelor sociale sincere şi la favorizarea evoluţiei sociale a creaturilor universului. Ei sunt îngerii care încearcă să lipsească de orice caracter artificial asocierile de fiinţe inteligente, străduindu-se în acelaşi timp să uşureze interasocierile de creaturi volitive pe baza unei adevărate înţelegeri de sine şi a unei stime reciproce sincere.

39:3.5 (432.6) Arhitecţii sociali fac tot ceea ce este în puterea lor şi în domeniul lor pentru a reuni indivizi care se asemănă şi a forma pe pământ grupuri de lucru eficiente şi agreabile. Astfel de grupuri s-au pomenit uneori reasociate pe lumile palat pentru continua fructuoasele lor servicii. Însă aceşti serafimi nu îşi ating întotdeauna scopurile; ei nu reuşesc întotdeauna să adune laolaltă pe cei care ar forma grupul cel mai ideal pentru a atinge un obiectiv dat sau pentru a împlini un scop determinat. Atunci trebuie să utilizeze tot ce-i mai bun din materialul disponibil.

39:3.6 (432.7) Aceşti îngeri îşi continuă slujba pe lumile palat şi pe lumile morontiale superioare. Ei se ocupă de orice iniţiativă privitoare la progresul pe lumile palat şi care interesează mai mult de trei persoane. Când este vorba de numai două fiinţe, ele sunt considerate ca operând pe baza căsătoriei, a complementului sau a asocierii, însă atunci când trei sau mai multe fiinţe sunt grupate pentru un serviciu, ele constituie o problemă socială şi cad, în consecinţă, sub jurisdicţia arhitecţilor sociali. Pe Edentia, aceşti serafimi eficienţi sunt organizaţi în şaptezeci de diviziuni care servesc pe şaptezeci de lumi de progres morontial înconjurând sfera-sediu.

39:3.7 (433.1) 4. Sensibilizatorii de Etică. Aceşti serafimi au drept misiune întreţinerea şi promovarea în creaturi a aprecierii crescătoare a moralităţii relaţiilor dintre persoane, căci aceasta este sămânţa şi secretul creşterii continue şi cu bună ştiinţă a societăţilor şi guvernelor umane sau supraumane. Aceşti serafimi care pun la locul ei aprecierea etică, operează în toate circumstanţele de timp şi de loc în care pot să îşi aducă serviciul, fie în calitate de consilieri voluntari pe lângă conducătorii planetari, fie în calitate de instructori de schimb pe lumile educative ale sistemelor. Cu toate acestea, voi nu veţi fi plasaţi sub deplina lor guvernare înainte de a fi atins şcolile fraterne ale Edentiei, unde ei vor stimula preţuirea adevărurilor referitoare la fraternitate; sunt aceleaşi adevăruri pe care le veţi aprofunda serios făcând experienţa actuală a trăirii cu univitaţii în laboratoarele sociale ale Edentiei, cei şaptezeci de sateliţi ai capitalei Norlatiadekului.

39:3.8 (433.2) 5. Transportatorii. Serafimii supraveghetori ai celui de al cincilea grup operează în calitate de transportori de personalitate, mergând şi venind între sediile constelaţiilor. În timp ce aceşti serafimi de transport sunt pe traseu, de la o sferă la alta, ei sunt pe deplin conştienţi de viteza lor, de direcţia lor şi de poziţia lor astronomică. Ei nu străbat spaţiul ca nişte proiectile neînsufleţite. Ei pot trece unul pe lângă altul în cursul zborul lor spaţial fără a exista nici cel mai mic pericol de coliziune. Ei sunt perfect capabili să varieze viteza lor de înaintare, să îşi modifice direcţia zborului şi chiar să-şi schimbe destinaţia dacă directorii lor le ordonă acest lucru la orice răscruce spaţială a circuitelor de inteligenţă a universului.

39:3.9 (433.3) Aceste personalităţi de tranzit sunt organizate astfel încât ele pot utiliza simultan cele trei linii de energie universal repartizate, din care fiecare are o viteză proprie de 299.725 de kilometri pe secundă. Serafimii transportori pot deci supraimpune viteza energiei peste cea a puterii, ceea ce le permite să atingă, pe parcursul lungii lor călătorii, o viteză medie cuprinsă între 893.000 şi 899.400 de kilometri pe secundă ai timpului vostru. Viteza lor este afectată de proximitatea maselor de materie învecinate şi de intensitatea şi direcţia principalelor circuite de putere ale universurilor din apropiere. Există numeroase tipuri de fiinţe similare serafimilor care sunt, de asemenea, capabile să traverseze spaţiul şi să transporte alte fiinţe care au fost pregătite cum trebuie.

39:3.10 (433.4) 6. Arhivarii. Serafimii superiori de al şaselea ordin acţionează ca arhivari speciali ai treburilor constelaţiilor. Un corp numeros şi eficient al acestora funcţionează pe Edentia, cartierul general al constelaţiei Norlatiadekului, căruia îi aparţin sistemul şi planeta voastră.

39:3.11 (433.5) 7. Rezervele. Rezervele generale ale serafimilor supraveghetori sunt menţinute pe sediile constelaţiilor. Aceşti îngeri ţinuţi în rezervă nu sunt, în nici un sens, inactivi; mulţi dintre ei servesc în calitate de ajutori mesageri pe lângă conducătorii constelaţiilor; alţii sunt ataşaţi pe Salvington rezervelor de Vorondadeki neangajaţi încă; alţii pot să se găsească ataşaţi Fiilor Vorondadeki în misiune specială, de exemplu observatorului Vorondadek de pe Urantia, sau uneori Regentului Preaînalt al Urantiei.

4. Serafimii administratori

39:4.1 (434.1) Serafimii celui de al patrulea ordin sunt desemnaţi pentru îndatoririle administrative ale sistemelor locale. Ei sunt nativi ai capitalelor sistemice, însă staţionaţi în mare număr pe lumile palat, pe sferele morontiale şi pe lumile locuite. Serafimii de al patrulea ordin sunt înzestraţi, în mod natural, cu calităţi administrative excepţionale. Ei ajută cu competenţă pe directorii diviziilor subalterne guvernului universal al Fiului Creator, şi se ocupă în principal de treburile sistemelor locale şi ale lumilor care le compun. Ei sunt organizaţi pentru a servi în felul următor:

39:4.2 (434.2) 1. Asistenţii Administrativi. Aceşti serafimi foarte capabili sunt asistenţii imediaţi ai unui suveran al sistemului, un Fiu Lanonandek primar. Ei sunt ajutoare inestimabile în executarea detaliilor complicate ale activităţii statului major în sediul sistemului. Ei servesc, de asemenea, ca agenţi personali ai conducătorilor sistemului, mergând şi venind, în mare număr, între capitală, diversele lumi de tranziţie şi planetele locuite, executând numeroase mandate pentru bunăstarea sistemului şi în interesul fizic şi biologic al lumilor sale locuite.

39:4.3 (434.3) Aceeaşi administratori serafici sunt, de asemenea, ataşaţi guvernelor conducătorilor lumilor, Prinţi Planetari. Într-un univers dat, majoritatea planetelor se găsesc plasate sub jurisdicţia unui Fiu Lanonandek secundar, însă pe anumite lumi, cum ar fi Urantia, planul divin a eşuat. În caz de trădare a unui Prinţ Planetar, aceşti serafimi sunt ataşaţi administratorilor provizorii Melchizedeki şi succesorilor lor în autoritatea planetară. Prezentul şef în exerciţiu pe Urantia este ajutat de un corp de o mie de serafimi ai acestui ordin foarte înzestrat.

39:4.4 (434.4) 2. Călăuzele justiţiei. Sunt îngerii care prezintă rezumatul mărturiilor referitoare la bunăstarea eternă a oamenilor şi a îngerilor atunci când asemenea chestiuni ajung să fie pledate în faţa tribunalelor unui sistem sau ale unei planete. Ei pregătesc expuneri pentru toate audierile preliminare implicând supravieţuirea muritorilor, şi aceste expuneri sunt apoi purtate împreună cu dosarul cazului în faţa tribunalelor superioare ale universului şi suprauniversului. Dacă justificarea unei supravieţuiri este îndoielnică, apărarea cazului este pregătită de aceşti serafimi care înţeleg perfect toate detaliile caracteristice ale fiecărui cap de acuzare formulat de administratorii justiţiei universului.

39:4.5 (434.5) Aceşti îngeri nu au drept misiune să învingă sau să întârzie dreptatea, ci mai degrabă să vegheze justiţie să fie aplicată cu o îngăduinţă generoasă şi cu o echitate desăvârşită tuturor creaturilor. Aceşti serafimi sunt adesea în funcţiune pe lumile locale, prezentându-se de obicei în faţa trio-urilor de arbitri ale comisiilor de consiliere - tribunalele judecând neînţelegerile minore. Dintre cei care au servit la un moment dat în calitate de călăuze ale justiţiei în lumile inferioare, mulţi apar mai târziu în calitate de Voci ale Milosteniei pe sferele superioare şi pe Salvington.

39:4.6 (434.6) Pe parcursul rebeliunii lui Lucifer în Satania, foarte puţine dintre călăuzele justiţiei au fost pierdute, însă mai mult de un sfert din ceilalţi serafimi administratori şi din ordinele inferioare ale slujitorilor serafici au fost derutaţi şi amăgiţi de sofismele unei libertăţi personale neînfrânate.

39:4.7 (434.7) 3. Interpreţii Cetăţeniei Cosmice. Când ascenderii au terminat instruirea lor pe lumile palat, primul stadiu de ucenicie a studenţilor în cariera universală, lor le este permis să se bucure de satisfacţiile trecătoare ale unei maturităţi relative, cetăţenia pe capitala sistemului. Deşi atingerea fiecărui ţel ascendent constituie un succes faptic, aceste scopuri nu sunt, într-un sens mai larg, decât borne pe lunga cale urcând către Paradis. Oricât de relative ar fi aceste succese, nu se refuză niciodată unei creaturi evolutive satisfacţia completă, dar efemeră, de a fi atins un ţel. Din timp în timp, în ascensiunea către Paradis există o pauză, un scurt răgaz să-ţi tragi sufletul, pe durata căruia orizonturile universului sunt nemişcate, statutul creaturii este staţionar, iar personalitatea gustă dulceaţa împlinirii scopului.

39:4.8 (435.1) Prima dintre aceste perioade în cariera unui muritor ascendent are loc pe capitala unui sistem local. Pe parcursul acestei pauze, ca cetăţeni ai Jerusemului, voi veţi încerca să exprimaţi, prin viaţa voastră de creatură, lucrurile pe care le-aţi dobândit pe parcursul celor opt experienţe vitale precedente, îmbrăţişând Urantia şi cele şapte lumi palat.

39:4.9 (435.2) Interpreţii serafici de cetăţenie cosmică îndrumă pe noii cetăţeni ai capitalelor sistemului şi le înviorează aprecierea responsabilităţilor unui guvern al universului. Aceşti serafimi sunt, de asemenea, strâns asociaţi cu Fii Materiali în administrarea acestor sisteme atunci când descriu responsabilitatea şi moralitatea cetăţeniei cosmice muritorilor materiali pe lumile locuite.

39:4.10 (435.3) 4. Stimulatorii Moralităţii. Pe lumile palat, veţi începe să învăţaţi să vă guvernaţi voi înşivă spre avantajul tuturor celor interesaţi. Mintea voastră învaţă cooperarea, astfel încât să facă planuri cu alte fiinţe, mai înţelepte. În cartierele generale ale sistemelor, maeştrii serafici vor stimula şi mai mult preţuirea de către voi a moralităţii cosmice - interacţiunile libertăţii şi ale loialităţii.

39:4.11 (435.4) Ce este loialitatea? Este fructul unei aprecieri inteligente a fraternităţii universale. Nu s-ar putea să iei atâta de mult şi să nu se dea nimic. Pe măsură ce vă ridicaţi pe scara personalităţii, veţi învăţa mai întâi să fiţi loiali, apoi să iubiţi, apoi să fiţi filiali, iar apoi puteţi fi liberi; înainte de a fi devenit un finalitar, înainte de a fi atins perfecţiunea loialităţii, nu veţi putea realiza, prin voi înşivă, finalitatea libertăţii.

39:4.12 (435.5) Aceşti serafimi vă învaţă fecunditatea răbdării: ei vă învaţă că stagnarea conduce la o moarte sigură, însă că şi creşterea prea rapidă echivalează, de asemenea, cu o sinucidere; o picătură de apă, de la mare înălţime, cade la un nivel mai jos şi continuă să curgă, coborând tot mai jos printr-o succesiune de mici căderi. Progresul în lumile morontiale şi spirituale este similar, însă întotdeauna dirijat în sus, şi el are loc la fel de lent şi în stadii la fel de gradate.

39:4.13 (435.6) Stimulatorii de moralitate descriu lumilor locuite viaţa muritoare ca un lanţ neîntrerupt format din numeroase zale. Şederea voastră scurtă pe Urantia, sfera copilăriei fiinţei muritoare, nu este decât o singură verigă, prima din lungul lanţ care se întinde pe parcursul universurilor şi de-a lungul epocilor eterne. Nu este vorba atât de mult de ceea ce învăţaţi în această primă viaţă; experienţa trăirii acestei vieţi este de mare importanţă. Chiar şi munca în această lume, oricât ar fi ea de importantă, nu este tot atât de importantă ca modul în care faceţi această muncă. O viaţă de dreptate nu aduce o răsplată materială, ci o satisfacţie profundă - o conştiinţă a dobândirii - care transcende orice remuneraţie materială imaginabilă.

39:4.14 (435.7) Cheile împărăţiei cerurilor sunt: sinceritatea, mai multă sinceritate, şi o şi mai mare sinceritate. Toţi oamenii posedă aceste chei. Oamenii se servesc de ele - îşi ridică statutul lor spiritual - prin decizii, mai multe decizii, şi prin şi mai multe decizii. Alegerea morală cea mai înaltă este aceea a celei mai înalte valori posibile şi întotdeauna - în fiecare sferă şi în toate sferele - ea este alegerea de a face voia lui Dumnezeu. Dacă un om efectuează această alegere, el este mare, chiar dacă nu este decât cel mai umil cetăţean al Jerusemului sau chiar cel mai insignifiant muritor de pe Urantia.

39:4.15 (436.1) 5. Transportorii. Sunt serafimii transportori care operează în sistemele locale. În Satania, sistemul vostru, ei transportă pasageri care provin din Jerusem sau îl au drept destinaţie, şi servesc, de asemenea, în calitate de transportori interplanetari. Rar trece vreo zi fără ca un serafim transportator al Sataniei să nu depună pe ţărmurile Urantiei un vizitator student sau vreun alt călător de natură spirituală sau semispirituală. Aceeaşi străbătători ai spaţiului vă vor transborda într-o bună zi de pe o lume pe alta dintre diversele lumi ale grupului-sediu al sistemului, iar atunci când lucrarea voastră pe Jerusem se va fi sfârşit, ei vă vor purta înainte până pe Edentia. Însă în nici un fel nu vă vor transporta înapoi pe lumea originii voastre umane. Un muritor nu se întoarce niciodată pe planeta sa natală pe parcursul dispensaţiei existenţei sale temporale, iar dacă ar trebui să se întoarcă în cursul unei dispensaţii ulterioare, el ar fi însoţit de un serafim din grupul transportor al sediului universului.

39:4.16 (436.2) 6. Arhivarii. Aceşti serafimi sunt păstrători ai triplelor arhive ale sistemelor locale. Templul arhivelor pe capitala unui sistem este o structură unică, o treime materială, construită din metale şi cristale luminoase, o treime morontială, fabricată printr-o legătură de energie materială şi spirituală, dar în afara câmpului de percepţie umană, şi o treime spirituală. Arhivarii acestui ordin conduc şi întreţin acest triplu sistem de arhivare. Muritorii ascendenţi încep să consulte arhivele materiale, Fiii Materiali şi fiinţele superioare de tranziţie le consultă pe cele ale sălilor morontiale, în timp ce serafimii şi personalităţile spirituale superioare ale tărâmului citesc cu grijă analele secţiunii spiritului.

39:4.17 (436.3) 7. Rezervele. Serafimi administratori ai corpului de rezervă a Jerusemului petrec o mare parte din timpul lor de aşteptare întreţinând relaţii sociale de camaraderie spirituală cu ascenderii muritori care tocmai au sosit din diversele lumi ale sistemului - absolvenţii acreditaţi ai lumilor palat. Una dintre plăcerile şederii voastre pe Jerusem, pe parcursul perioadelor voastre de vacanţă, va fi să vă întâlniţi şi să staţi de vorbă cu aceşti serafimi din corpul de rezervă, care au călătorit atât de mult şi care au trecut prin atât de multe experienţe.

39:4.18 (436.4) Tocmai aceste relaţii amicale de felul acesta sunt cele care fac o capitală sistemică atât de dragă muritorilor ascendenţi. Pe Jerusem veţi găsi pentru prima dată Fii Materiali, îngeri şi pelerini ascendenţi interasociaţi. Se văd aici înfrăţindu-se fiinţe pe deplin spirituale şi semispirituale cu indivizi care tocmai se desprind din existenţa materială. Formele muritoare sunt aici atât de modificate, iar câmpurile reacţiilor umane la lumină sunt atât de întinse, încât toţi se pot bucura de recunoaşterea reciprocă şi de înţelegerea compătimitoare a personalităţii lor.

5. Ajutoarele planetare

39:5.1 (436.5) Aceşti serafimi menţin cartiere generale pe capitalele sistemelor şi, cu toate că sunt strâns asociaţi cu cetăţenii adamici care locuiesc acolo, ei sunt în principal ataşaţi serviciului Adamilor Planetari, înnobilatorii biologici sau fizici ai raselor materiale pe lumile evolutive. Munca de slujire a îngerilor capătă un interes tot mai mare pe măsura apropierii lor de lumile locuite, a apropierii de problemele efective cu care se confruntă bărbaţii şi femeile timpului care se pregătesc de încercarea de a atinge ţelul eternităţii.

39:5.2 (437.1) Ajutoarele planetare au fost, în marea majoritate, retrase de pe Urantia după căderea regimului adamic, iar supravegherea serafică a lumii voastre a fost atunci transferată într-o mai mare măsură administratorilor, slujitorilor de tranziţie şi păzitorilor de destin. Cu toate acestea, ajutoarele serafice ale Fiilor voştri Materiali nedesăvârşiţi servesc încă Urantia în următoarele grupuri:

39:5.3 (437.2) 1. Vocile Grădinii. Când cursul planetar al evoluţiei umane atinge nivelul său biologic cel mai înalt, apariţia Fiicelor şi a Fiilor Materiali, Adamii şi Evele, survine întotdeauna pentru a face să avanseze evoluţia raselor prin aportul efectiv al plasmei lor vitale superioare. Cartierul general planetar al unui Adam şi al unei Eve se numeşte, în general, Grădina Edenului, iar serafimii lor personali sunt adesea cunoscuţi sub numele de Voci ale Grădinii. Aceşti serafimi aduc servicii inestimabile Adamilor Planetari în toate planurile lor de înălţare fizică şi intelectuală a raselor evolutive. După eşecul lui Adam pe Urantia, unii dintre aceşti serafimi au fost lăsaţi pe planetă şi acordaţi succesorilor lui Adam în autoritate.

39:5.4 (437.3) 2. Spiritele Fraternităţii. Atunci când un Adam şi o Evă sosesc pe o lume evolutivă, este evident că stabilirea unei armonii rasiale şi a unei cooperări sociale între diversele rase reprezintă un ţel important. Este rar ca aceste rase de culori diferite şi naturi variate să accepte de bunăvoie planul fraternităţii umane. Aceşti oameni primitivi nu ajung să realizeze înţelepciunea asocierilor paşnice decât după ce s-au copt în experienţa umană şi datorită slujirii fidele a spiritelor serafice de fraternitate. Fără munca acestor serafimi, eforturile Fiilor Materiali de a armoniza şi a face să progreseze rasele unei lumi în evoluţie ar fi fost mult întârziate, iar dacă Adamul vostru ar fi respectat planul originar de avansare a Urantiei, spiritele de fraternitate ar fi produs deja transformări incredibile în rasa umană. Ţinând cont de greşeala lui Adam, rămâne remarcabil că aceste ordine serafice au reuşit să întreţină şi să realizeze chiar şi gradul relativ de fraternitate care există în prezent pe Urantia.

39:5.5 (437.4) 3. Sufletele Păcii. Primele milenii de eforturi ascensionale ale oamenilor evolutivi sunt marcate de numeroase lupte. Pacea nu este starea naturală a domeniilor materiale. Mai întâi, prin intermediul sufletelor serafice ale păcii, oamenii realizează sensul „păcii pe pământ şi al bunăvoinţei printre oameni”. Cu toate că aceşti îngeri au fost în mare măsură zădărniciţi în încercările lor iniţiale de pe Urantia, Vevona, şeful sufletelor păcii în epoca lui Adam, a fost lăsat pe Urantia, şi el este acum ataşat statului major al guvernatorului general rezident. Şi tot acelaşi Vevona este acela care, acţionând ca şef al oştirilor îngereşti, a proclamat lumilor, pe parcursul naşterii lui Mihail, „Slavă lui Dumnezeu în Havona şi pe pământ, pace şi bunăvoinţă printre oameni”.

39:5.6 (437.5) În epocile mai avansate ale evoluţiei planetare, aceşti serafimi contribuie la substituirea vechii idei de ispăşire cu conceptul de acordare divină ca filozofie a supravieţuiri muritorilor.

39:5.7 (437.6) 4. Spiritele Încrederii. Suspiciunea este reacţia inerentă oamenilor primitivi; luptele de supravieţuire din timpul primelor epoci nu generează în mod natural încrederea. Încrederea este o nouă achiziţie umană datorată slujirii acestor serafimi planetari ai regimului adamic. Ei au drept misiune faptul de a insufla credinţa în mintea oamenilor aflaţi în evoluţie. Zeii sunt foarte încrezători; Tatăl Universal doreşte să se bizuiască, într-un mod liber - în calitate de Ajustor - pe o asociere cu omul.

39:5.8 (438.1) Tot acest grup de serafimi a fost transferat noului regim după eşecul misiunii lui Adam, şi de atunci ei şi-au continuat întotdeauna lucrările pe Urantia. Şi ei nu au eşuat cu totul, căci putem vedea acum dezvoltându-se o civilizaţie care încorporează multe dintre idealurile lor de încredere şi de încredinţare.

39:5.9 (438.2) În epocile planetare mai avansate, aceşti serafimi fac ca oamenii să aprecieze mai bine adevărul că incertitudinea este taina unei continuităţi mulţumitoare. Ei ajută pe filozofii muritori să înţeleagă că, în condiţiile în care este esenţială ignoranţa pentru o reuşită, ar fi o greşeală colosală de a lăsa creaturile să ştie ce se va întâmpla în viitor. Ei trezesc gustul oamenilor pentru dulceaţa incertitudinii, pentru spiritul romantic şi pentru încântarea unui viitor imprecis şi necunoscut.

39:5.10 (438.3) 5. Transportorii. Transportorii planetari sunt în serviciul lumilor individuale. Majoritatea fiinţelor înserafimate aduse pe această planetă sunt în trecere; ele doar zăbovesc; şi rămân sub paza propriilor lor transportatori serafici. Există însă un mare număr dintre aceşti serafimi care sunt staţionaţi pe Urantia. Acestea sunt personalităţile transportoare care operează pornind de la planetele locale, de exemplu de la Urantia la Jerusem.

39:5.11 (438.4) Iată maniera în care sunt formate ideile voastre clasice asupra îngerilor: în clipele care preced imediat moartea fizică, se produce uneori în mintea umană fenomen de reflectare, iar această conştiinţă vagă pare să vizualizeze ceva din forma îngerului însoţitor, iar aceasta este imediat tradus în termenii conceptelor obişnuite de îngeri conţinute în mintea individului.

39:5.12 (438.5) Ideea greşită că îngerii posedă aripi nu rezultă în întregime din ideea antică că ele le sunt necesare pentru a zbura prin aer. Fiinţele umane au primit uneori permisiunea de a observa serafimi care se pregăteau să efectueze un transport, şi tradiţiile relative la aceste experienţe au contribuit mult la determinarea conceptului urantian de îngeri. Observând cum este pregătit un serafim de transport pentru a primi un pasager pentru tranzitul interplanetar, se poate vedea ceva ce seamănă cu un dublu set de aripi, plecând de la cap către picioarele îngerului. În realitate, aceste aripi sunt izolatorii de energie - scuturile antifricţiune.

39:5.13 (438.6) Atunci când fiinţe celeste trebuie să fie înserafimate pentru un transport de la o lume la alta, ele sunt aduse în cartierul general al sferei unde, după înregistrarea cuvenită, li se induce somnul de tranzit. Între timp, serafimul de transport se pune în poziţie orizontală, imediat deasupra polului de energie universală al planetei. În timp ce scuturile energetice sunt larg deschise, asistenţii serafici de serviciu depun cu îndemânare personalitatea adormită direct pe îngerul transportator, după ce perechile superioare şi inferioare de scuturi sunt închise cu grijă şi ajustate.

39:5.14 (438.7) Apoi, sub influenţa transformatorilor şi transmiţătorilor, o ciudată metamorfoză începe deodată cu pregătirea îngerului de a se lansa în curenţii de energie ai circuitelor universale. Înfăţişarea exterioară a serafimului devine ascuţită la ambele extremităţi şi este tot mai învăluită de o lumină stranie, de tentă chilimbarie încât devine foarte repede imposibil să se distingă personalitatea înserafimată. Când totul este gata de plecare, şeful de transport inspectează cu grijă vehiculul purtător de viaţă şi procedează la verificările de rutină pentru a se asigura dacă îngerul este sau nu încircuitat cum trebuie; apoi el anunţă că respectivul călător este bine înserafimat, că energiile sunt ajustate, că îngerul este izolat şi că totul este gata pentru semnalul de pornire. Controlorii mecanici, doi dintre ei, se pun atunci pe poziţie. În acest moment, serafimul transportator a devenit o siluetă de luminozitate pâlpâitoare, vibrantă, aproape transparentă şi de forma unei torpile. Expeditorul de transporturi al tărâmului convoacă atunci bateriile auxiliare de transmiţători vii de energie, de regulă în număr de o mie; în acelaşi timp în care anunţă destinaţia transportului, el se întinde şi atinge punctul cel mai apropiat al vehiculului serafic care se lansează atunci cu viteza unui fulger, lăsând în urma lui o dâră de luminozitate celestă, atâta cât se întinde atmosfera planetei. În mai puţin de zece minute, minunatul spectacol se va pierde din vedere, chiar şi pentru viziunea reîntărită a serafimilor.

39:5.15 (439.1) Rapoartele spaţiale ale planetei sunt primite la prânz pe meridianul cartierului general spiritual desemnat, iar transportatorii sunt expediaţi din acelaşi loc la miezul nopţii. Este ora cea mai favorabilă pentru plecarea lor şi aceasta este ora standard dacă nu se specifică altfel.

39:5.16 (439.2) 6. Arhivarii. Sunt conservatorii chestiunilor majore ale planetei cu privire la funcţiunile ei ca parte a sistemului şi la relaţiile ei cu guvernul universului. Funcţia lor constă în a înregistra chestiunile planetare, însă ei nu se ocupă de treburi referitoare la viaţa şi la existenţa individuale.

39:5.17 (439.3) 7. Rezervele. Corpul rezervelor serafimilor planetari ai Sataniei este menţinut în Jerusem, în strânsă asociere cu rezervele Fiilor Materiali. Aceste rezerve sunt îndeajuns de abundente cât pentru toate fazele multiplelor activităţi ale acestui ordin serafic. Aceşti îngeri sunt, de asemenea, purtătorii mesajelor personale ale sistemelor locale. Ei servesc muritorii de tranziţie, îngerii şi Fiii Materiali, precum şi alte fiinţe domiciliate în sediile sistemelor. Cu toate că Urantia este actual exclusă din circuitele spirituale ale Sataniei şi Norlatiadekului, veţi rămâne, pe o altă cale, în contact intim cu treburile interplanetare, căci mesagerii Jerusemului vin frecvent pe această lume, la fel ca pe toate celelalte sfere ale sistemului.

6. Slujitorii de tranziţie

39:6.1 (439.4) Aşa cum sugerează numele lor, serafimii slujirii de tranziţie îşi oferă serviciile oriunde pot contribui la tranziţia creaturilor între starea materială şi starea spirituală. Aceşti îngeri slujesc de la lumile locuite până la capitalele sistemelor, însă cei de pe Satania îşi îndreaptă, în prezent, cele mai mari eforturi către educarea muritorilor supravieţuitori de pe cele şapte lumi palat. Slujirea lor este diversificată în funcţie de următoarele şapte ordine de însărcinare:

39:6.2 (439.5) 1. Îngerii Serafici.

39:6.3 (439.6) 2. Tălmăcitorii Rasiali.

39:6.4 (439.7) 3. Organizatorii Mentali.

39:6.5 (439.8) 4. Consilierii Morontiei.

39:6.6 (439.9) 5. Tehnicienii.

39:6.7 (439.10) 6. Arhivarii Învăţători.

39:6.8 (439.11) 7. Rezervele Protectoare.

39:6.9 (439.12) În expunerea referitoare la lumile palat şi la viaţa morontială veţi afla mai multe despre slujirea acestor serafimi pe lângă ascenderii de tranziţie.

7. Serafimii viitorului

39:7.1 (440.1) Aceşti îngeri nu slujesc prea mult în afara domeniilor cele mai vechi şi a planetelor cele mai evoluate ale Nebadonului. Un mare număr dintre ei sunt ţinuţi în rezervă pe lumile serafice apropiate de Salvington, unde se ocupă de cercetări relevante pentru epoca luminii şi vieţii ale cărei zori se vor ivi într-o bună zi pentru Nebadon. Funcţia acestor serafimi se leagă de cariera muritoare ascendentă, însă ei se ocupă aproape exclusiv de muritorii supraveghetori ai unuia dintre ordinele de ascensiune modificate.

39:7.2 (440.2) În măsura în care aceşti îngeri nu sunt acum direct preocupaţi nici de Urantia, nici de urantieni, noi socotim că este preferabil să ne abţinem de la descrierea fascinantelor lor activităţi.

8. Destinul serafimilor

39:8.1 (440.3) Serafimii îşi au originea în universurile locale, iar unii dintre ei îşi împlinesc destinul de slujire chiar pe tărâmurile pe care s-au născut. Cu ajutorul şi cu sfatul arhanghelilor seniori, unii serafimi pot fi înălţaţi la serviciile exaltate ale Strălucitoarelor Stele de Seară, în timp ce alţii dobândesc statutul şi serviciul de coordonaţi nearătaţi ai Stelelor de Seară. Ei pot trăi şi alte aventuri într-un destin al universului local, însă Serafingtonul rămâne pentru totdeauna ţelul tuturor îngerilor. Serafingtonul este pragul îngeresc de acces către Paradis şi de împlinire a Deităţii, sfera de tranziţie dintre slujirea din timp şi serviciul elevat din eternitate.

39:8.2 (440.4) Serafimii pot atinge Paradisul prin zeci şi chiar sute de căi, însă cele mai importante, studiate în aceste expuneri, sunt următoarele:

39:8.3 (440.5) 1. Câştigarea cu titlu personal a admiterii în lăcaşul serafic al Paradisului, ajungând la perfecţiune într-un serviciu specializat ca artizan celest, ca Consilier Tehnic sau ca Arhivar Celest. A deveni un Însoţitor al Paradisului şi poate atunci, după ce s-a atins astfel centrul tuturor lucrurilor, a deveni un slujitor şi un consilier etern pe lângă ordine serafice sau de altă natură.

39:8.4 (440.6) 2. Convocarea pe Serafington. În anumite condiţii, serafimii sunt convocaţi pe sferele superioare; în alte împrejurări, îngerii vor atinge uneori Paradisul într-un timp mult mai scurt decât muritorii. Însă, oricât de potrivită ar fi o pereche de serafimi, ea nu poate lua iniţiativa de a pleca nici pe Serafington, nici în vreun un alt loc. Numai păzitorii destinului care au reuşit pot fi siguri că vor merge în Paradis pe o cale progresivă de ascensiune evolutivă. Toţi ceilalţi trebuie să aştepte cu răbdare sosirea supernafimilor terţiari, mesagerii Paradisului, cu convocări ordonându-le să apară în acest loc înalt.

39:8.5 (440.7) 3. Atingerea Paradisului prin tehnica umană evolutivă. Alegerea supremă a serafimilor în cariera timpului este postul de înger păzitor, pentru ca ei să poată atinge cariera finalităţii şi să poată fi calificaţi pentru desemnarea lor pe sferele lor eterne de serviciu serafic. Aceşti îndrumători personali ai copiilor timpului se numesc păzitori ai destinului, acesta însemnând că ei păzesc creaturi muritoare pe calea destinului divin şi că, făcând astfel, ei îşi determină propriul destin.

39:8.6 (440.8) Păzitorii destinului sunt aleşi dintre personalităţile îngereşti cele mai experimentate, dintre toate ordinele de serafimi care s-au calificat pentru acest serviciu. Păzitori temporari sunt atribuiţi tuturor muritorilor supravieţuitori al căror destin este să lucreze cu Ajustorul lor, şi aceşti asociaţi le vor putea fi ataşaţi permanent atunci când supravieţuitorii muritori vor atinge dezvoltarea intelectuală şi spirituală necesare. Înainte de a părăsi lumile palat, ascenderii muritori au toţi aliaţi serafici permanenţi. Acest grup de spirite slujitoare va fi discutat în capitolele referitoare la Urantia.

39:8.7 (441.1) Îngerii nu pot să plece de la nivelul uman pentru a-l atinge pe Dumnezeu, căci ei sunt creaţi „puţin mai sus decât voi”; însă lucrurile au fost atât de înţelept aranjate încât, deşi ei nu pot cu nici un chip să pornească chiar de la baza existenţei, din ţinuturile spirituale cele mai de joase ale existenţei muritoare, ei se pot coborî la creaturile care chiar pornesc de jos de tot şi le pot călăuzi pas cu pas, de la o lume la alta, până la porţile Havonei. Atunci când ascenderii muritori părăsesc Uversa pentru a înainta pe cercurile Havonei, păzitorii care le-au fost ataşaţi după viaţa lor în trup îşi iau rămas bun temporar de la asociaţii lor pelerini şi pleacă pe Serafington, destinaţia îngerilor marelui univers. Aceşti păzitori vor încerca să străbată cele şapte cercuri de lumină serafică şi vor ajunge acolo indubitabil.

39:8.8 (441.2) Mulţi dintre aceşti serafimi desemnaţi ca păzitori ai destinului pe parcursul vieţii materiale, însă nu toţi, îi însoţesc pe asociaţii lor muritori prin cercurile Havonei, şi alţi câţiva serafimi trec prin circuitele universului central într-un mod care este în întregime diferit de ascensiunea muritorilor. Însă, oricare ar fi traseul lor ascensional, toţi serafimii evolutivi traversează Serafingtonul, şi cea mai mare parte trec prin această experienţă mai degrabă decât prin circuitele Havonei.

39:8.9 (441.3) Serafingtonul este sfera de destinaţie a îngerilor, iar ajungerea în această lume este în întregime diferită de experienţele pelerinilor muritori pe Ascendington. Îngerii nu sunt absolut siguri de viitorul lor etern înainte de a fi atins Serafingtonul. Nu s-a auzit niciodată ca vreunui înger care a atins Serafingtonul să se fi rătăcit; păcatul nu va găsi niciodată răspuns în inima unui serafim desăvârşit.

39:8.10 (441.4) Absolvenţii Serafingtonului primesc misiuni diverse: păzitorii Destinului, având experienţa cercurilor Havonei, intră de obicei într-un Corp al Finalitarilor Muritori. Alţi păzitori, după ce au fost trecuţi prin probele de separare Havoniană, se alătură adesea în Paradis asociaţilor lor muritori; unii dintre ei devin asociaţii permanenţi ai finalitarilor muritori, în timp ce alţii intră în diversele corpuri finalitare nemuritoare, şi mulţi dintre ei sunt reuniţi în Corpul de Desăvârşire Serafic.

9. Corpul de împlinire serafic

39:9.1 (441.5) După ce au ajuns la Tatăl spiritelor şi au fost admişi în serviciul serafic de împlinire, îngerii sunt uneori trimişi să slujească lumile statornicite în lumină şi viaţă. Ei obţin ataşarea pe lângă înaltele fiinţe trinitizate ale universurilor şi pe lângă serviciile exaltate ale Paradisului şi Havonei. Aceşti serafimi ai universurilor locale au compensat prin experienţă diferenţa de potenţial divin care îi separa anterior de spiritele slujitoare ale universului central şi ale suprauniversurilor. Îngerii Corpul de Desăvârşire Serafic servesc în calitate de asociaţi ai seconafimilor suprauniversali şi ca asistenţi ai supernafimilor înaltelor ordine ale Paradisului şi ale Havonei. Pentru aceşti îngeri, cariera timpului este finită; de acum şi pentru totdeauna ei sunt servitorii lui Dumnezeu, însoţitorii personalităţilor divine şi perechile finalitarilor Paradisului.

39:9.2 (441.6) Un mare număr de serafimi desăvârşiţi se întorc la universul lor natal pentru a-şi completa slujirea de înzestrare divină cu slujirea de perfecţiune experienţială. Nebadonul este, dacă ar fi să facem o comparaţie, unul dintre cele mai tinere universuri, şi nu numără atât de mulţi îngeri absolvenţi revenind de pe Serafington cât un tărâm mai vechi, însă universul nostru local este înzestrat cu un număr adecvat de serafimi împliniţi, deoarece este semnificativ faptul de a vedea că tărâmurile evolutive vădesc tot mai mult nevoia de serviciile lor, pe măsură ce se apropie de statutul de lumină şi de viaţă. Serafimii desăvârşiţi sunt acum, în majoritate, în serviciul ordinelor supreme de serafimi, însă unii sunt în serviciul fiecăruia dintre celelalte ordine îngereşti. Însăşi lumea voastră beneficiază de slujirea extinsă a douăsprezece grupuri specializate ale Corpului de Desăvârşire Serafic; aceşti serafimi principali de supraveghere planetară îi însoţesc pe lumile locuite pe toţi Prinţii Planetari care sunt proaspăt desemnaţi.

39:9.3 (442.1) Multe căi fascinante de slujire se deschid serafimilor desăvârşiţi. În zilele precedând sosirea lor în Paradis ei năzuiau cu toţii la o sarcină de păzitori ai destinului. În experienţa lor posterioară Paradisului, ei doresc mai ales să servească ca însoţitori de manifestare pe lângă Fiii Paradisului încarnaţi. Ei rămân suprem devotaţi planului universal, lansând creaturile muritoare ale lumilor evolutive pe lunga şi atrăgătoarea călătorie către ţelul paradisiac de divinitate şi de eternitate. Pe parcursul întregii aventuri muritoare pentru de găsire a lui Dumnezeu şi de ajungere la perfecţiunea divină, aceste ajutoare spirituale de împlinire serafică şi fidelele spirite slujitoare ale timpului sunt întotdeauna prietenii voştri şi rămân întotdeauna ajutoarele voastre infailibile.

39:9.4 (442.2) [Prezentat de un Melchizedek acţionând la cererea Şefului Oştirilor Serafice ale Nebadonului.]

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.