Verhandeling 39 - De Heerscharen der Serafijnen

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 39

De Heerscharen der Serafijnen

39:0.1 (426.1) V OORZOVER wij weten, bedoelt de Oneindige Geest, zoals gepersonaliseerd op het hoofdkwartier van het plaatselijk universum, uniform volmaakte serafijnen voort te brengen, doch om onbekende redenen zijn deze serafijnse nakomelingen zeer verscheiden. Deze verscheidenheid is wellicht een gevolg van de onbekende interventie van de evoluerende experiëntiële Godheid, maar indien dit al het geval is, kunnen wij het niet bewijzen. Wij zien echter wel dat serafijnen, wanneer hun ontwikkeling meermalen is getest en zij grondig zijn opgeleid, onveranderlijk en onmiskenbaar kunnen worden ondergebracht in de volgende zeven groepen:

39:0.2 (426.2) 1. Allerhoogste Serafijnen;

39:0.3 (426.3) 2. Hogere Serafijnen;

39:0.4 (426.4) 3. Superviserende Serafijnen;

39:0.5 (426.5) 4. Bestuursserafijnen;

39:0.6 (426.6) 5. Planetaire Helpers;

39:0.7 (426.7) 6. Overgangshelpers;

39:0.8 (426.8) 7. Serafijnen van de Toekomst.

39:0.9 (426.9) Het is zeker niet juist om van enige serafijn te beweren dat zij inferieur is aan een engel van enig andere groep. Niettemin is iedere engel in haar dienstbetoon aanvankelijk beperkt tot de groep waartoe zij oorspronkelijk en inherent behoort. Manotia, mijn serafijnse medewerkster bij het opstellen van deze verklaring, is een allerhoogste serafijn en heeft vroeger uitsluitend als allerhoogste serafijn gefunctioneerd. Door ijver en toegewijd dienstbetoon heeft zij alle zeven serafijnse diensten één voor één doorlopen en is daarbij werkzaam geweest op welhaast alle terreinen van activiteit die voor serafijnen openstaan; zij bekleedt thans de positie van toegevoegd hoofd der serafijnen op Urantia.

39:0.10 (426.10) Mensen vinden het soms moeilijk te begrijpen dat een ingeschapen vermogen tot hoger dienstbetoon niet noodzakelijkerwijs de bekwaamheid met zich meebrengt om op betrekkelijk lagere niveaus van dienstbetoon te functioneren. De mens begint zijn leven als een hulpeloze zuigeling, vandaar dat het niet anders kan dan dat iedere verworvenheid van een sterveling alle noodzakelijke experiëntiële voorwaarden daartoe moet omvatten. Serafijnen kennen niet zo’n leven dat aan de volwassenheid voorafgaat — geen kindsheid. Het zijn echter wel ervaringsschepselen, en door ervaring en extra training kunnen zij de goddelijke, inherente bekwaamheid die zij bezitten, vergroten wanneer zij experiëntiële functionele bedrevenheid verwerven in een of meerdere vormen van serafijns dienstbetoon.

39:0.11 (426.11) Wanneer de serafijnen benoemd zijn, worden zij ingedeeld bij de reserve van de groep waartoe zij van nature behoren. Zij die planetaire en bestuurlijke status bezitten, doen dikwijls gedurende lange perioden dienst bij de klasse waarbij zij oorspronkelijk waren ingedeeld, doch hoe hoger hun inherente niveau van functioneren, des te volhardender trachten de engelhelpers te worden aangesteld bij de lagere orden die dienst doen in het universum. Zij begeren vooral aangesteld te worden bij de reserve van de planetaire helpers, en wanneer zij daarin slagen, laten zij zich inschrijven in de hemelse scholen die verbonden zijn aan het hoofdkwartier van de Planetaire Vorst van een evolutionaire wereld. Hier beginnen zij de talen, geschiedenis en plaatselijke gebruiken van de volkeren der mensheid te bestuderen. Serafijnen moeten ongeveer zoals mensen kennis vergaren en ervaring opdoen. Zij staan wat betreft bepaalde persoonlijkheidseigenschappen niet ver van u af. En zij hunkeren er allen naar om onderaan te beginnen, op het laagst mogelijke niveau van dienstbetoon; langs deze weg kunnen zij hopen het hoogst mogelijke experiëntiële bestemmingsniveau te bereiken.

1. Allerhoogste serafijnen

39:1.1 (427.1) Deze serafijnen zijn de hoogsten van de zeven geopenbaarde orden van engelen in een plaatselijk universum. Zij functioneren in zeven groepen, elk nauw verbonden met de engeldienaren van het Serafijnse Korps der Voltooiing.

39:1.2 (427.2) 1. Zoon-Geest-Dienaren. De eerste groep der allerhoogste serafijnen is aangesteld bij de dienst van de hoge Zonen en uit de Geest stammende wezens die in het plaatselijk universum resideren en functioneren. Deze groep engeldienaren werkt ook voor de Universum-Zoon en de Universum-Geest en is nauw verbonden met het inlichtingenkorps van de Blinkende Morgenster, het hoofd van het universum-bewind dat de gezamenlijke wil van de Schepper- Zoon en de Scheppende Geest uitvoert.

39:1.3 (427.3) Daar deze serafijnen zijn aangesteld bij de hoge Zonen en Geesten, zijn zij uiteraard geassocieerd met de wijdvertakte diensten van de Avonals uit het Paradijs, de goddelijke nakomelingen van de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest. De Avonals uit het Paradijs worden bij iedere magistraats- en zelfschenkingsmissie vergezeld door deze hoge, ervaren orde der serafijnen, die zich bij zulke gelegenheden toelegt op het organiseren en leiden van het speciale werk dat gepaard gaat met de beëindiging van een planetaire dispensatie en het inluiden van een nieuw tijdperk. Doch zij zijn niet betrokken bij het werk van arbitrage dat zo’n verandering in dispensaties met zich mee zou kunnen brengen.

39:1.4 (427.4) Zelfschenkingsbegeleiders. De Avonals uit het Paradijs, maar niet de Schepper-Zonen, worden op een zelfschenkingsmissie altijd vergezeld door een korps van 144 zelfschenkingsbegeleiders. Deze 144 engelen geven leiding aan alle andere Zoon-Geest-dienaren die verbonden kunnen zijn aan een zelfschenkingsmissie. Een geïncarneerde Zoon van God zou bij een zelfschenkingsmissie naar een planeet legioenen engelen onder zijn bevel kunnen hebben, maar al deze serafijnen zouden georganiseerd en geleid worden door de 144 zelfschenkingsbegeleiders. Hogere engelenorden, supernafijnen en seconafijnen, zouden ook deel kunnen uitmaken van de begeleidende heerschare, en ofschoon hun missies los staan van die van de serafijnen, zouden al deze activiteiten gecoördineerd worden door de zelfschenkingsbegeleiders.

39:1.5 (427.5) Deze zelfschenkingsbegeleiders zijn voltooiingsserafijnen; zij hebben allen de kringen van Seraphington doorlopen en het Serafijnse Korps der Voltooiing bereikt. Verder zijn zij nog speciaal opgeleid om het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijkheden en noodsituaties die gepaard gaan met de zelfschenkingen van de Zonen Gods ten behoeve van de vooruitgang van de kinderen uit de tijd. Deze serafijnen hebben allen het Paradijs en de persoonlijke omhelzing van de Tweede Bron en Centrum, de Eeuwige Zoon, bereikt.

39:1.6 (427.6) Serafijnen verlangen er evenzeer naar om aangesteld te worden bij de missies van de geïncarneerde Zonen, als om aan de stervelingen uit de betrokken gebieden toegevoegd te worden als bestemmingsbehoeders; deze laatste aanstelling vormt voor serafijnen de zekerste reispas naar het Paradijs, terwijl de zelfschenkingsbegeleiders reeds zijn toegelaten tot het hoogste dienstbetoon dat in een plaatselijk universum openstaat voor de voltooiingsserafijnen die het Paradijs hebben bereikt.

39:1.7 (428.1) 2. Adviseurs van de Rechtscolleges. Dit zijn de serafijnse adviseurs en helpers die zijn toegevoegd aan alle orden die met de rechtspraak te maken hebben, van de bemiddelingscommissies tot de hoogste rechtbanken van het betrokken gebied. Het doel van deze rechtbanken is niet om strafmaten te bepalen, maar veeleer om oprechte meningsverschillen te arbitreren en de eeuwige overleving van stervelingen in opklimming te gelasten. De taak van de adviseurs der rechtscolleges is de volgende: erop toe te zien dat alle aanklachten tegen stervelingen rechtvaardig worden geformuleerd en dat er met barmhartigheid wordt gearbitreerd. Bij dit werk zijn zij nauw verbonden met de Hoge Commissarissen, stervelingen in opklimming die met de Geest zijn gefuseerd en in het plaatselijk universum dienen.

39:1.8 (428.2) De serafijnse adviseurs van de rechtscolleges doen op uitgebreide schaal dienst als verdedigers van stervelingen. Niet dat er ooit sprake is van enige neiging om onbillijk te zijn ten aanzien van de nederige schepselen van de betreffende gebieden, doch waar de rechtvaardigheid vereist dat ieder verzuim in de opklimming naar de goddelijke volmaaktheid wordt berecht, vereist de barmhartigheid dat iedere misstap billijk wordt beoordeeld, in overeenstemming met de natuur van het schepsel en het goddelijk voornemen. Deze engelen vertolken en illustreren het element van barmhartigheid dat inherent is aan de goddelijke gerechtigheid — billijkheid gebaseerd op kennis van de onderliggende feiten der persoonlijke motieven en natuurlijke neigingen van de verschillende rassen.

39:1.9 (428.3) Deze engelenorde verleent in het plaatselijk universum haar diensten in de raadsvergaderingen van de Planetaire Vorsten tot en met de hoogste rechtbanken, terwijl haar medewerksters van het Serafijnse Korps der Volkomenheid werkzaam zijn in de hogere gebieden van Orvonton, tot zelfs in de gerechtshoven van de Ouden der Dagen op Uversa.

39:1.10 (428.4) 3. Oriënterende voorlichters over het Universum. Dit zijn de ware vrienden en afgestudeerde raadgevers van alle schepselen in opklimming die voor de laatste maal pauzeren op Salvington, in het universum waar zij geboren zijn, terwijl ze op de drempel staan van het geest-avontuur dat zich voor hen uitstrekt in het geweldige superuniversum Orvonton. Op dit moment hebben velen op de weg omhoog een gevoel dat stervelingen alleen kunnen begrijpen door het te vergelijken met de menselijke emotie van nostalgie. Achter hen liggen de gebieden waar zij prestaties hebben geleverd, gebieden die hun vertrouwd zijn geworden doordat zij er lang dienst hebben gedaan en er morontia-vooruitgang hebben gemaakt; voor hen ligt de uitdaging van het mysterie van een nog grootser en weidser universum.

39:1.11 (428.5) De voorlichters over het universum hebben tot taak om de overgang van de opklimmende pelgrims van het bereikte naar het nog niet bereikte niveau van dienst in het universum te vergemakkelijken, om deze pelgrims te helpen bij het maken van de kaleidoscopische aanpassingen in hun verstaan van betekenissen en waarden, die inherent zijn aan het besef dat een eerstegraads geest-wezen niet aan het einde en de climax staat van de morontia-opklimming in het plaatselijk universum, maar veeleer geheel onderaan de lange ladder van geestelijke opklimming naar de Universele Vader op het Paradijs.

39:1.12 (428.6) Velen van hen die Seraphington met goed gevolg hebben doorlopen, leden van het Serafijnse Korps der Voltooiing die met deze serafijnen zijn verbonden, geven uitgebreid onderricht in bepaalde scholen op Salvington welke zich bezighouden met de voorbereiding van de schepselen uit Nebadon voor de betrekkingen in het volgende universum-tijdperk.

39:1.13 (428.7) 4. De Onderwijsadviseurs. Deze engelen zijn de onschatbare assistenten van het geestelijke lerarenkorps van het plaatselijk universum. Onderwijsadviseurs zijn de secretarissen van alle orden van leraren, van de Melchizedeks en de Leraar-Zonen van de Triniteit, tot en met de morontia-stervelingen die zijn aangesteld als helpers van soortgenoten die vlak achter hen komen op de ladder van het opklimmend leven. Ge zult deze met het onderwijs geassocieerde serafijnen voor het eerst zien op een van de zeven woningwerelden die Jerusem omringen.

39:1.14 (428.8) Deze serafijnen worden medewerkers van de afdelingshoofden van de talrijke onderwijs- en trainingsinstituten van de plaatselijke universa, en zijn in groten getale verbonden aan de staf van leraren op de zeven opleidingswerelden van de plaatselijke stelsels en op de zeventig onderwijswerelden van de constellaties. Dit dienstbetoon strekt zich ook naar beneden uit, tot op de afzonderlijke werelden. Zelfs de ware, toegewijde leraren in de tijd worden bijgestaan en dikwijls begeleid door deze adviseurs der allerhoogste serafijnen.

39:1.15 (429.1) De vierde zelfschenking van de Schepper-Zoon als schepsel was in de gelijkenis van een onderwijsadviseur van de allerhoogste serafijnen van Nebadon.

39:1.16 (429.2) 5. Benoemde Bestuurders. Van tijd tot tijd wordt er een lichaam van 144 allerhoogste serafijnen gekozen door de engelen die dienst doen op de evolutionaire werelden en op de architectonische werelden die door schepselen worden bewoond. Op iedere wereld is dit de hoogste raad van engelen, die de fasen van zelfbestuur van de serafijnse dienst en aanstellingen coördineert. Deze engelen leiden alle serafijnse vergaderingen die zich bezig houden met de taakverdeling en het oproepen tot godsverering.

39:1.17 (429.3) 6. De Registrators. Dit zijn de officiële registrators van de allerhoogste serafijnen. Velen van deze hoge engelen zijn met volledig ontwikkelde talenten geboren, anderen hebben de bevoegheid voor hun vertrouwensposities en verantwoordelijkheid verworven door ijverige, toegewijde studie en door getrouwe uitvoering van soortgelijke taken in aanstellingen bij lagere of minder verantwoordelijke orden.

39:1.18 (429.4) 7. Niet-geattacheerde Helpers. Grote aantallen niet geattacheerde serafijnen van de allerhoogste orde zijn zichzelf besturende helpers op de architectonische werelden en de bewoonde planeten. Deze helpers voldoen vrijwillig aan de wisselende vraag naar de diensten van de allerhoogste serafijnen, en vormen aldus de algemene reserve van deze orde.

2. De hogere serafijnen

39:2.1 (429.5) Hogere serafijnen ontvangen deze naam niet omdat zij op enigerlei wijze kwalitatief superieur zijn aan andere orden van engelen, maar omdat zij belast zijn met de hogere activiteiten in een plaatselijk universum. Zeer velen van de eerste twee groepen van dit serafijnse korps zijn serafijnen die deze status hebben verworven, engelen die in alle fasen van opleiding gediend hebben en zijn teruggekeerd om in een verheerlijkte aanstelling op te treden als leiders van hun soortgenoten op de werelden van hun vroegere activiteiten. Aangezien Nebadon een jong universum is, beschikt het niet over veel engelen van deze orde.

39:2.2 (429.6) De hogere serafijnen functioneren in de volgende zeven groepen:

39:2.3 (429.7) 1. Het Inlichtingenkorps. Deze serafijnen behoren tot de persoonlijke staf van Gabriël, de Blinkende Morgenster. Zij doorkruisen het plaatselijk universum om de berichten uit de verschillende gebieden in te zamelen, ter informatie van Gabriël in de raadsvergaderingen van Nebadon. Zij vormen het inlichtingenkorps van de machtige heerscharen over wie Gabriël de leiding heeft als plaatsvervanger van de Meester-Zoon. Deze serafijnen zijn niet rechtstreeks aangesloten bij de stelsels of bij de constellaties, en hun informatie komt rechtstreeks op Salvington binnen over een continu, rechtstreeks en onafhankelijk circuit.

39:2.4 (429.8) De inlichtingenkorpsen van de verschillende plaatselijke universa kunnen met elkaar communiceren en doen dit ook, maar alleen binnen het superuniversum in kwestie. Er bestaat een energiedifferentieel dat de zaken en handelingen van de verschillende superregeringen doeltreffend van elkaar gescheiden houdt. Een superuniversum kan gewoonlijk slechts met een ander superuniversum communiceren via de voorzieningen en faciliteiten van het coördinatiecentrum op het Paradijs.

39:2.5 (430.1) 2. De Stem der Barmhartigheid. Barmhartigheid is het grondbeginsel van het dienstbetoon der serafijnen en de bijstand der engelen. Het is daarom passend dat er een engelenkorps bestaat dat op een speciale wijze barmhartigheid uitbeeldt. Deze serafijnen zijn de werkelijke betoners van barmhartigheid in de plaatselijke universa. Zij zijn de geïnspireerde leiders die de hogere ingevingen en de heiliger gevoelens van mensen en engelen cultiveren. De bestuurders van deze legioenen zijn thans altijd serafijnen van voltooiing, die ook geslaagd zijn als bestemmingsbehoeders van stervelingen. Dit wil zeggen dat ieder engelenpaar van deze groep tenminste één ziel van dierlijke oorsprong gedurende diens leven in het vlees heeft gegidst, vervolgens de kringen van Seraphington heeft doorlopen en in het Serafijnse Korps der Voltooiing is opgenomen.

39:2.6 (430.2) 3. Geest-Coördinatoren. De derde groep hogere serafijnen heeft haar basis op Salvington, doch functioneert overal in het plaatselijk universum waar haar diensten vrucht kunnen dragen. Hoewel de taken van deze engelen in wezen geestelijk zijn en daardoor het werkelijke begrip van het menselijke verstand te boven gaan, zult ge misschien iets van hun bijstand aan stervelingen begrijpen, wanneer u wordt uitgelegd dat hun de taak is toevertrouwd om de stervelingen in opklimming die op Salvington verblijven, voor te bereiden op hun laatste overgang in het plaatselijk universum — van het hoogste morontia-niveau tot de status van pasgeboren geest-wezens. Zoals de bewustzijnsontwerpers op de woningwerelden het tot overleving gekomen schepsel helpen zich aan te passen aan, en doelmatig gebruik te maken van, het potentieel van het morontia-bewustzijn, zo onderrichten deze serafijnen op Salvington degenen die morontia hebben doorlopen inzake de vermogens van het geest-bewustzijn dat zij dan recentelijk hebben bereikt. En zij dienen de stervelingen in opklimming op nog vele andere wijzen.

39:2.7 (430.3) 4. Assistent-Leraren. De assistent-leraren zijn de helpers en medewerkers van hun mede-serafijnen, de onderwijsadviseurs. Zij zijn ook individueel verbonden aan de uitgebreide onderwijsondernemingen in het plaatselijk universum, vooral aan het zevenvoudig opleidingsplan dat in werking is op de woningwerelden van de plaatselijke stelsels. Een schitterend korps serafijnen van deze orde is werkzaam op Urantia teneinde de zaak van waarheid en gerechtigheid te behartigen en te bevorderen.

39:2.8 (430.4) 5. De Transporteurs. Alle groepen dienende geesten hebben korpsen die zich met het vervoer belasten, engelen-orden die zich wijden aan het transport van de persoonlijkheden die niet in staat zijn zelfstandig van het ene hemellichaam naar het andere te reizen. De hogere serafijnen van de vijfde groep hebben hun hoofdkwartier op Salvington en doen dienst als doorkruisers van de ruimte, van en naar het hoofdkwartier van het plaatselijk universum. Evenals andere onderafdelingen van de hogere serafijnen zijn sommigen van hen zo geschapen, terwijl anderen zijn opgeklommen uit de lagere of minder begaafde groepen.

39:2.9 (430.5) Het ‘energie-bereik’ van serafijnen is geheel toereikend voor het plaatselijk universum en zelfs het superuniversum, doch zij zouden nooit bestand zijn tegen de energie die nodig is voor een zo lange reis als van Uversa naar Havona. Voor een dergelijke uitputtende reis zijn de speciale vermogens vereist van een primaire seconafijn die begiftigd is met het vermogen tot transporteren. Transporteurs nemen energie op voor hun vlucht terwijl ze onderweg zijn en herwinnen hun persoonlijke kracht aan het eind van de reis.

39:2.10 (430.6) Zelfs op Salvington bezitten opklimmende stervelingen nog geen persoonlijke gestalte waarmee zij kunnen reizen. Op hun weg omhoog moeten zij zich verlaten op serafijns transport om van wereld tot wereld verder te kunnen gaan, tot na de laatste rust des slaaps op de binnenste cirkel van Havona en het eeuwig ontwaken op het Paradijs. Daarna zult ge voor het vervoer van het ene universum naar het andere niet meer van engelen afhankelijk zijn.

39:2.11 (430.7) Het proces van opname door een serafijn komt goeddeels overeen met de ervaring van de dood of de slaap, behalve dat de transportslaap een automatisch tijdselement kent. Ge zijt bewust onbewust gedurende de serafijnse rustperiode. Maar de Gedachtenrichter is geheel en al bewust, in feite zelfs uitzonderlijk efficiënt, daar ge dan niet in staat zijt u te verzetten tegen, of weerstand te bieden aan het creatieve transformerende werk, of dit anderszins te belemmeren.

39:2.12 (431.1) Wanneer ge door een serafijn wordt opgenomen, gaat ge voor een bepaalde tijd slapen en zult ge op het daartoe aangewezen moment ontwaken. De lengte van een reis is onbelangrijk wanneer ge in de transportslaap verkeert. Ge zijt u niet rechtstreeks bewust van het verstrijken van de tijd. Het lijkt alsof ge in een transportvoertuig in de ene stad zijt gaan slapen en ontwaakt in een andere, ver afgelegen wereldstad, nadat ge de hele nacht in vredige sluimering hebt kunnen rusten. Al slapend hebt ge gereisd. En zo vliegt ge door de ruimte, opgenomen door een serafijn, terwijl ge rust — slaapt. De transportslaap wordt teweeggebracht door het samenwerkingsverband tussen de Richter en de serafijnse transporteur.

39:2.13 (431.2) Verbrandingslichamen — vlees en bloed — zoals ge thans bezit, kunnen niet door engelen worden getransporteerd, maar engelen kunnen alle andere lichamen, van de laagste morontia-gestalten tot de hogere geest-gestalten, wèl vervoeren. Zij functioneren niet bij de natuurlijke dood. Wanneer ge uw aardse loopbaan beëindigt, blijft uw lichaam op deze planeet. Uw Gedachtenrichter vertrekt naar de boezem van de Vader, en deze engelen zijn niet direct betrokken bij het opnieuw samenstellen van uw persoonlijkheid, dat vervolgens plaatsvindt op de woningwereld waar ge wordt geïdentificeerd. Daar heeft uw nieuwe lichaam een morontia-vorm, een gestalte die door een serafijn kan worden opgenomen. Ge ‘zaait een sterfelijk lichaam’ in het graf en ‘oogst een morontia-lichaam’ op de woningwerelden.

39:2.14 (431.3) 6. De Registrators. Deze persoonlijkheden houden zich speciaal bezig met de ontvangst, de registratie en het heruitzenden van de berichten van Salvington en de werelden die met haar verbonden zijn. Zij doen ook dienst als speciale rapporteurs voor groepen persoonlijkheden die hier resideren en afkomstig zijn uit het superuniversum of uit nog hogere regionen, en als griffiers van de gerechtshoven van Salvington en secretarissen van de regeerders aldaar.

39:2.15 (431.4) Omroep-Serafijnen — ontvangers en zenders — zijn een gespecialiseerde onderafdeling van de serafijnse registrators, en houden zich bezig met het uitzenden van verslagen en het verbreiden van essentiële informatie. Hun werk staat op een hoog peil en beslaat zoveel circuits, dat er 144.000 boodschappen tegelijk over dezelfde energielijnen kunnen gaan. Zij passen de hogere technieken van beeldschrift van de superserafijnse hoofdregistrators aan en onderhouden door middel van deze gemeenschappelijke symbolen wederkerig contact met zowel de inlichtingen-coördinators van de tertiaire supernafijnen als de verheerlijkte inlichtingen- coördinators van het Serafijnse Korps der Voltooiing.

39:2.16 (431.5) Serafijnse registrators van de hogere orde bewerkstelligen aldus een nauwe samenwerking met het inlichtingenkorps van hun eigen orde en met alle lagere registrators, terwijl hun uitzendingen hen in staat stellen voortdurend te communiceren met de hogere registrators van het superuniversum en, via dit kanaal, met de registrators van Havona en de bewaarders van kennis op het Paradijs. Velen van de hogere orde der registrators zijn serafijnen die zijn opgeklommen uit overeenkomstige functies in lagere secties van het universum.

39:2.17 (431.6) 7. De Reserve. Op Salvington wordt een grote reserve van alle typen hogere serafijnen in gereedheid gehouden, die ogenblikkelijk naar de verste werelden van Nebadon kunnen worden gestuurd wanneer zij worden opgeroepen door hun eigen benoemde bestuurders of wanneer de universum-bestuurders om hen verzoeken. De reserve van de hogere serafijnen levert ook assistent-boodschappers wanneer deze worden opgeroepen door het hoofd van de Schitterende Avondsterren, dat is belast met het beheer en de verzending van alle persoonlijke communicatie. Een plaatselijk universum is volledig voorzien van toereikende middelen voor onderlinge communicatie, maar er blijft altijd een aantal boodschappen over dat door persoonlijke boodschappers moet worden overgebracht.

39:2.18 (432.1) De hoofdreserve voor het gehele plaatselijk universum is gestationeerd op de serafijnse werelden van Salvington. Dit korps omvat alle typen van alle groepen engelen.

3. De toezichthoudende serafijnen

39:3.1 (432.2) Deze veelzijdige orde van universum-engelen is aangesteld om uitsluitend dienst te doen in de constellaties. Deze bekwame helpers maken hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de constellaties, maar functioneren in geheel Nebadon in het belang van de gebieden waar zij zijn aangesteld.

39:3.2 (432.3) 1. Toezichthoudende Assistenten. De eerste orde der toezichthoudende serafijnen is aangesteld om te assisteren bij het collectieve werk van de Constellatie-Vaders, en deze serafijnen zijn dan ook de immer efficiënte helpers van de Meest Verhevenen. Deze serafijnen houden zich in de eerste plaats bezig met de unificatie en stabilisatie van een gehele constellatie.

39:3.3 (432.4) 2. Juridische Voorspellers. De intellectuele grondslag van gerechtigheid is de wet, en in een plaatselijk universum ontstaan wetten in de wetgevende vergaderingen van de constellaties. Deze overlegorganen codificeren de voornaamste wetten van Nebadon en kondigen deze formeel af; deze wetten zijn bedoeld om de grootst mogelijke coördinatie van een gehele constellatie tot stand te brengen die strookt met de vaste gedragslijn om geen inbreuk te maken op de morele vrije wil van persoonlijke schepselen. De tweede orde van toezichthoudende serafijnen heeft tot taak om de wetgevers van de constellatie telkens voorspellingen voor te leggen aangaande de wijze waarop de levens van vrije wilsschepselen door voorgestelde verordeningen zouden worden beïnvloed. Zij kunnen deze dienst zeer wel verrichten dankzij hun langdurige ervaring in de plaatselijke stelsels en op de bewoonde werelden. Deze serafijnen vragen geen speciale gunsten voor de ene groep of de andere, maar zij verschijnen wel voor de hemelse wetgevers om te spreken uit naam van degenen die niet aanwezig kunnen zijn om voor zichzelf te spreken. Zelfs de sterfelijke mens kan bijdragen aan de evolutie van de wetten in het universum, want deze zelfde serafijnen geven een getrouw en volledig beeld, niet noodzakelijkerwijze van ’s mensen voorbijgaande, bewuste wensen, maar veeleer van de ware verlangens van de innerlijke mens, de evoluerende morontia-ziel van de materiële sterveling op de werelden in de ruimte.

39:3.4 (432.5) 3. Sociale Architecten. Op de individuele planeten en op alle opeenvolgende morontia-opleidingswerelden arbeiden deze serafijnen teneinde alle oprechte sociale contacten te versterken en de sociale evolutie van de schepselen van het universum te bevorderen. Dit zijn de engelen die ernaar streven om de omgang tussen intelligente wezens te ontdoen van alle kunstmatigheid, terwijl zij pogen die onderlinge omgang van wilsschepselen te bevorderen, die gebaseerd is op werkelijk zelfbegrip en ware onderlinge waardering.

39:3.5 (432.6) Sociale architecten doen alles wat op hun terrein en binnen hun vermogen ligt om geschikte personen bijeen te brengen, zodat dezen efficiënte, aangename werkgroepen op aarde kunnen vormen, en soms treffen dergelijke groepen elkaar weer in een nieuw verband op de woningwerelden, waar zij hun vruchtbaar dienstbetoon voortzetten. Doch niet altijd bereiken deze serafijnen hun doel; niet altijd zijn zij in staat om diegenen samen te brengen die de meest ideale groep zouden vormen om een gegeven doel te bereiken of een bepaalde taak te volbrengen, en onder dergelijke omstandigheden moeten ze het beste materiaal gebruiken dat beschikbaar is.

39:3.6 (432.7) Deze engelen zetten hun dienstbetoon voort op de woningwerelden en de hogere morontia-werelden. Zij zijn betrokken bij alle ondernemingen die met vooruitgang op de morontia-werelden te maken hebben en waarmee drie of meer personen gemoeid zijn. Wanneer twee wezens samenwerken, worden zij beschouwd te functioneren als paar, als elkaars complement of als partners, maar wanneer drie of meer als een groep dienen, vormen zij een sociale opgave en vallen daarom onder de jurisdictie van de sociale architecten. Deze bekwame serafijnen zijn op Edentia georganiseerd in zeventig divisies, en deze divisies verlenen bijstand op de zeventig morontia-vooruitgangswerelden die de hoofdkwartierwereld omcirkelen.

39:3.7 (433.1) 4. Ethische Sensibiliseerders. Deze serafijnen hebben de opdracht om bij schepselen de groei in waardering voor de moraliteit van onderlinge persoonlijke verhoudingen te cultiveren en te stimuleren, want dit is het zaad en geheim van de voortgaande, doelbewuste groei van zowel menselijke als bovenmenselijke vormen van samenleving en regering. Deze engelen die de ethische waardering verdiepen, functioneren overal waar zij van dienst kunnen zijn als vrijwillige adviseurs van de planetaire regeerders en als uitwisselingsleraren op de opleidingswerelden van de stelsels. Ge zult echter pas geheel onder hun leiding komen wanneer ge de broederschapsscholen van Edentia hebt bereikt. Hier zullen zij uw waardering voor juist die waarden van broederschap versnellen die ge op dat moment dan serieus zult onderzoeken door uw daadwerkelijk ervaren van het samenleven met de univitatia in de sociale laboratoria van Edentia, de zeventig satellieten van de hoofdwereld van Norlatiadek.

39:3.8 (433.2) 5. De Transporteurs. De vijfde groep hogere toezichthoudende serafijnen is werkzaam als transporteurs van persoonlijkheden en vervoert wezens van en naar de hoofdkwartieren van de constellaties. Deze transport-serafijnen zijn zich tijdens hun vlucht van de ene wereld naar de andere volledig bewust van hun snelheid, richting en astronomische locatie. Zij doorkruisen de ruimte niet als onbezielde projectielen. Zij kunnen elkaar tijdens hun ruimtevlucht op korte afstand passeren zonder het minste gevaar van botsingen. Zij zijn geheel in staat om de snelheid van hun vlucht te variëren, van richting te veranderen en zelfs om een andere bestemming te kiezen indien hun leiders hun dit op enig koppelingspunt in de ruimte van de inlichtingencircuits van het universum zouden opdragen.

39:3.9 (433.3) Deze vervoerspersoonlijkheden zijn zodanig georganiseerd, dat zij tegelijkertijd gebruik kunnen maken van alledrie de energielijnen die universeel worden gedistribueerd met een snelheid in de vrije ruimte van 282.050 kilometer per seconde. Deze transportengelen zijn aldus in staat om de snelheid van energie te superponeren op de snelheid van kracht, totdat zij op hun lange reizen een gemiddelde snelheid bereiken die varieert van 840.000 tot bijna 850.000 kilometer per seconde in uw tijd. Deze snelheid wordt beïnvloed door de massa en nabijheid van naburige materie en door de sterkte en richting van de nabije hoofdcircuits van universum-kracht. Er bestaan ook talrijke soorten wezens die op de serafijnen lijken en in staat zijn de ruimte te doorkruisen en om andere wezens, die op de juiste wijze zijn voorbereid, te vervoeren.

39:3.10 (433.4) 6. De Registrators. De zesde orde toezichthoudende serafijnen treedt op als de speciale registrators van de aangelegenheden van de constellatie. Een groot korps van dezen is efficiënt werkzaam op Edentia, het hoofdkwartier van de constellatie Norlatiadek waartoe uw stelsel en planeet behoren.

39:3.11 (433.5) 7. De Reserve. De algemene reserve van de toezichthoudende serafijnen bevindt zich op de hoofdkwartieren van de constellaties. Deze reservekrachten onder de engelen zijn geenszins inactief; velen doen dienst als boodschapper-helpers voor de regeerders van de constellaties, anderen zijn verbonden aan de Salvington-reserve van niet aangestelde Vorondadeks en weer anderen zijn toegevoegd aan Vorondadek-Zonen met speciale taken, zoals de Vorondadek-waarnemer, en soms Meest Verheven regent, van Urantia.

4. Bestuursserafijnen

39:4.1 (434.1) De vierde orde der serafijnen is aangesteld om de bestuurlijke taken van de plaatselijke stelsels te vervullen. Zij horen thuis op de hoofdwerelden van de stelsels, maar zijn in groten getale gestationeerd op de woning- en morontia-werelden en op de bewoonde werelden. Serafijnen van de vierde orde zijn van nature begiftigd met opmerkelijke bestuurlijke kwaliteiten. Zij zijn bekwame assistenten van de hoofden van de lagere afdelingen van het universumbestuur van een Schepper-Zoon en houden zich hoofdzakelijk bezig met de aangelegenheden van de plaatselijke stelsels en de werelden waaruit deze bestaan. Zij zijn op de volgende wijze voor dienstverlening georganiseerd:

39:4.2 (434.2) 1. Bestuursassistenten. Deze bekwame serafijnen zijn de naaste assistenten van een Stelsel-Soeverein, een primaire Lanonandek-Zoon. Bij de uitvoering van ingewikkelde details van het bestuurswerk van het hoofdkwartier van het stelsel is hun hulp van onschatbare waarde. Zij doen ook dienst als persoonlijke agenten van de regeerders van het stelsel, waarbij ze in groten getale heen en weer reizen naar de verschillende overgangswerelden en naar de bewoonde planeten, en vele opdrachten uitvoeren die dienen tot het welzijn van het stelsel en het fysisch en biologisch nut van zijn bewoonde werelden.

39:4.3 (434.3) Deze zelfde serafijnse bestuurders zijn ook verbonden aan de regeringen van de regeerders der werelden, de Planetaire Vorsten. De meeste planeten in een gegeven universum staan onder de jurisdictie van een secundaire Lanonandek-Zoon, doch op bepaalde werelden, zoals Urantia, is het goddelijk plan mislukt. In het geval van ontrouw van een Planetaire Vorst worden deze serafijnen toegevoegd aan de Melchizedek-bewindvoerders en de gezagdragers op de planeet die hen opvolgen in rang. De huidige waarnemende regeerder van Urantia wordt bijgestaan door een korps van duizend serafijnen van deze veelzijdige orde.

39:4.4 (434.4) 2. Gerechtigheidsgidsen. Dit zijn de engelen die samenvattend getuigenis afleggen aangaande het eeuwige welzijn van mensen en engelen wanneer er in de gerechtshoven van een stelsel of een planeet over deze zaken geoordeeld moet worden. Zij stellen de verklaringen op voor alle voorbereidende hoorzittingen waarbij de overleving van stervelingen ter discussie staat, verklaringen die samen met de verslagen van deze rechtszaken vervolgens aan de hogere gerechtshoven van het universum en het superuniversum worden overgedragen. In alle zaken waarbij de overleving dubieus is, wordt de verdediging voorbereid door deze serafijnen die een volmaakt begrip hebben van alle details van elk aspect van ieder onderdeel van de aanklachten die worden geformuleerd door degenen die veranwoordelijk zijn voor de rechtsbedeling in het universum.

39:4.5 (434.5) Het is niet de taak van deze engelen om de rechtspraak te belemmeren of te vertragen, maar veeleer om zeker te stellen dat er feilloos wordt rechtgesproken, in milde barmhartigheid en billijkheid ten opzichte van alle schepselen. Deze serafijnen doen dikwijls dienst op de plaatselijke werelden, en verschijnen gewoonlijk voor het arbitrerende driemanschap van de bemiddelingscommissies — de gerechtshoven voor kleinere misverstanden. Velen die eens als gerechtelijke gidsen werkzaam zijn geweest in de lagere gebieden, verschijnen later als Stemmen der Barmhartigheid op de hogere werelden en op Salvington.

39:4.6 (434.6) Bij de Lucifer-rebellie in Satania gingen slechts zeer weinigen van de gerechtigheidsgidsen verloren, doch meer dan een kwart van de andere bestuursserafijnen en van de lagere orden der serafijnse dienaren werd misleid en op een dwaalspoor gebracht door de bedrieglijke redeningen over ongebreidelde persoonlijke vrijheid.

39:4.7 (434.7) 3. Vertolkers van Kosmisch Burgerschap. Wanneer stervelingen in opklimming hun opleiding op de woningwerelden, de eerste leertijd als student in de loopbaan in het universum hebben voltooid, wordt hun toegestaan de voorbijgaande voldoening van relatieve rijpheid te genieten — burgerschap op de hoofdwereld van het stelsel. Hoewel het bereiken van ieder doel in de opklimming een feitelijke prestatie is, zijn deze doelstellingen in ruimere betekenis niet meer dan mijlpalen op de lange weg omhoog naar het Paradijs. Hoe betrekkelijk deze successen echter ook mogen zijn, toch wordt aan geen enkel evolutionair schepsel ooit de volle, zij het voorbijgaande, voldoening onthouden van het bereiken van een doel. Zo nu en dan is er een onderbreking in de opklimming naar het Paradijs, een korte adempauze waarin de horizonten van het universum stilstaan, de status van het schepsel stationair is en de persoonlijkheid de zoetheid smaakt dat hij een doel heeft verwezenlijkt.

39:4.8 (435.1) Zo’n periode in de loopbaan van een sterveling in opklimming speelt zich voor de eerste maal af op de hoofdwereld van een plaatselijk stelsel. Tijdens deze pauze zult ge als burger van Jerusem de verworvenheden uit de ervaringen van uw acht voorgaande levens — op Urantia en de zeven woningwerelden — tot uitdrukking trachten te brengen.

39:4.9 (435.2) De serafijnse vertolkers van het kosmische burgerschap begeleiden de nieuwe burgers van de hoofdwerelden van de stelsels en stimuleren hun besef van de verantwoordelijkheden van het bestuur van het universum. Deze serafijnen werken ook nauw samen met de Materiële Zonen bij het bestuur van het stelsel, terwijl zij voor de materiële stervelingen op de bewoonde werelden de verantwoordelijkheid en moraliteit van het kosmische burgerschap uitbeelden.

39:4.10 (435.3) 4. Stimuleerders van Moraliteit. Op de woningwerelden begint ge te leren uzelf te besturen in het belang van alle betrokkenen. Uw bewustzijn leert samenwerking, leert te overleggen met andere, wijzere wezens. Op de hoofdwereld van het stelsel zullen de serafijnse leraren uw besef van kosmische moraliteit — de wisselwerkingen tussen vrijheid en getrouwheid — verder stimuleren.

39:4.11 (435.4) Wat is getrouwheid? Het is de vrucht van een intelligent besef van broederschap in het universum: men kan niet zoveel ontvangen en niets geven. Bij het beklimmen van de persoonlijkheidsladder leert ge eerst om getrouw te zijn, daarna om lief te hebben, dan om een zoon te zijn, en vervolgens kunt ge vrij worden; maar pas wanneer ge een volkomene zijt geworden, pas wanneer ge volmaakte getrouwheid hebt bereikt, kunt ge volkomen vrijheid voor uzelf verwezenlijken.

39:4.12 (435.5) Deze serafijnen leren u dat geduld vruchten afwerpt: dat stagnatie zeker de dood betekent, maar dat overhaaste groei evenzeer zelfmoord inhoudt; dat de voortgang in de morontia-en geest-werelden gestaag omhooggaat — op dezelfde wijze, even langzaam en via even geleidelijke kleine stappen, als een waterdruppel die omlaag valt van een hoger naar een lager niveau, en via een serie korte valletjes steeds naar beneden voortvloeit.

39:4.13 (435.6) Voor de bewoonde werelden beelden de stimuleerders der moraliteit het sterfelijke leven uit als een ongebroken keten met vele schakels. Uw korte verblijf op Urantia, op deze wereld van uw sterfelijke kindsheid, is slechts een enkele schakel, de allereerste van de lange keten die zich dwars door universa en door de eeuwen der eeuwigheid heen zal gaan uitstrekken. Het gaat niet zozeer om wat ge in dit eerste leven leert, het is de ervaring van het beleven van dit leven die belangrijk is. Zelfs het werk van deze wereld, hoe overheersend het ook moge zijn, is lang niet zo belangrijk als de manier waarop ge dit werk verricht. Er bestaat geen materiële beloning voor rechtvaardig leven, maar het geeft diepe voldoening — het bewustzijn iets bereikt te hebben — en dit gaat iedere denkbare materiële beloning te boven.

39:4.14 (435.7) De sleutels tot het koninkrijk des hemels zijn: oprechtheid, meer oprechtheid en nog meer oprechtheid. Alle mensen bezitten deze sleutels. De mensen gebruiken ze — gaan vooruit in geestelijke status — door beslissingen, beslissingen en nog meer beslissingen. De hoogste ethische keuze is de keuze van de hoogst mogelijke waarde en altijd — op iedere wereld en op alle werelden — is dit de keuze om de wil van God te doen. Indien de mens zo kiest, is hij groot, ook al is hij de nederigste burger van Jerusem of zelfs de minste onder de stervelingen op Urantia.

39:4.15 (436.1) 5. De Transporteurs. zijn de transportserafijnen die in de plaatselijke stelsels dienst doen. In Satania, uw stelsel, vervoeren zij passagiers naar Jerusem heen en terug en dienen zij ook anderszins als interplanetaire transporteurs. Er gaat zelden een dag voorbij of een transportserafijn van Satania zet wel een leerling-bezoeker, of een andere reiziger met een geestelijke of half-geestelijke natuur, op de kusten van Urantia af. Het zijn deze doorkruisers van de ruimte die u te eniger tijd zullen vervoeren van en naar de verschillende werelden waaruit de groep van het stelsel-hoofdkwartier bestaat, en wanneer ge uw taak op Jerusem hebt volbracht, zullen zij u verder brengen naar Edentia. In geen geval echter zullen zij u terugbrengen naar de wereld waar ge als mens zijt ontstaan. Een sterveling keert nooit terug naar zijn geboorteplaneet gedurende de dispensatie van zijn bestaan in de tijd, en indien hij gedurende een latere dispensatie zou terugkeren, zou hij geëscorteerd worden door een transportserafijn van de groep die thuishoort op het hoofdkwartier van het universum.

39:4.16 (436.2) 6. De Registrators. Deze serafijnen houden de drievoudige registers van de plaatselijke stelsels bij. De archieftempel op de hoofdwereld van een stelsel is een uniek bouwwerk: voor een derde is zij materieel, geconstrueerd uit lichtgevende metalen en kristallen; een derde is morontiaal, vervaardigd uit de verbinding van geestelijke en materiële energie, maar buiten het gezichtsveld van stervelingen, en een derde is geestelijk. De registrators van deze orde hebben de leiding over dit drievoudige archiefsysteem en houden het in stand. Stervelingen in opklimming zullen eerst de materiële archieven raadplegen, Materiële Zonen en de hogere overgangswezens raadplegen de archieven in de morontia-zalen, terwijl serafijnen en de hogere geestelijke persoonlijkheden van het gebied de archieven van de geestelijke sectie bestuderen.

39:4.17 (436.3) 7. De Reserve. Een groot deel van de wachttijd op Jerusem van het reservekorps der bestuursserafijnen wordt besteed aan het praten, als geestelijke metgezellen, met de pas gearriveerde opklimmende stervelingen van de verschillende werelden van het stelsel — de geaccrediteerde gegradueerden van de woningwerelden. Het zal een van de vreugden van uw verblijf op Jerusem zijn om in uw vrije tijd met deze veelbereisde en veelzijdig ervaren serafijnen van het wachtende reservekorps te spreken en met hen te verkeren.

39:4.18 (436.4) Het zijn vriendschappelijke verhoudingen als deze die de hoofdwereld van een stelsel zo geliefd maken bij de stervelingen in opklimming. Op Jerusem zult ge Materiële Zonen, engelen en pelgrims in opklimming voor het eerst vrijelijk met elkaar zien omgaan. Hier verbroederen zich wezens die geheel geestelijk zijn met half-geestelijke wezens en met personen die net zijn verrezen uit het materiële bestaan. Sterfelijke gestalten worden daar zo gemodificeerd en de menselijke mogelijkheden om op licht te reageren zo uitgebreid, dat allen in staat zijn tot wederzijdse herkenning en meevoelend begrip voor elkaars persoonlijkheid.

5. Planetaire helpers

39:5.1 (436.5) Deze serafijnen hebben hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de stelsels, en ofschoon nauw verbonden met de aldaar residerende Adamische burgers, zijn zij in de eerste plaats aangesteld bij de dienst van de Planetaire Adams, de biologische of fysische verheffers van de materiële geslachten op de evolutionaire werelden. Het dienende werk van engelen wordt steeds interessanter naarmate het zich dichter bij de bewoonde werelden afspeelt, dichter bij de feitelijke problemen van de mannen en vrouwen in de tijd, die zich voorbereiden op de poging om het doel der eeuwigheid te bereiken.

39:5.2 (437.1) Op Urantia werden de meeste planetaire helpers verwijderd toen het Adamische regime was ineengestort, en werd het serafijnse toezicht op uw wereld in grotere mate de taak van de bestuurders, de overgangsdienaren en de bestemmingsbehoeders. Deze serafijnse helpers van uw nalatige Materiële Zonen dienen Urantia echter nog steeds in de volgende groepen:

39:5.3 (437.2) 1. De Stemmen in de Hof. Wanneer de loop der menselijke evolutie op een planeet zijn hoogste biologische niveau bereikt, verschijnen daar altijd de Materiële Zonen en Dochters, de Adams en Eva’s, om de verdere evolutie van de rassen uit te breiden met een feitelijke bijdrage van hun superieure levensplasma. Het planetaire hoofdkwartier van zo’n Adam en Eva wordt gewoonlijk de Hof van Eden genoemd, en hun persoonlijke serafijnen staan dikwijls bekend als de ‘stemmen in de Hof.’ Deze serafijnen verrichten onschatbare diensten aan de Planetaire Adams bij al hun projecten ten bate van de fysieke en verstandelijke verheffing van de evolutionaire rassen. Na het de nalatigheid van Adam op Urantia, werden enigen van deze serafijnen op uw planeet achtergelaten en toegevoegd aan degenen die het gezag van Adam overnamen.

39:5.4 (437.3) 2. De Geesten van Broederschap. Het zal u duidelijk zijn dat wanneer een Adam en Eva op een evolutionaire wereld aankomen, het een zeer omvangrijke opgave is om raciale harmonie en sociale samenwerking onder de verschillende rassen tot stand te brengen. Slechts zelden willen deze rassen van verschillende kleur en aard iets te maken hebben met het plan tot menselijke broederschap. Deze primitieve mensen komen pas tot een besef van de wijsheid van vreedzame onderlinge omgang door de rijping van hun ervaring als mensen, en door het getrouwe dienstbetoon van de serafijnse geesten van broederschap. Zonder het werk van deze serafijnen zouden de inspanningen van de Materiële Zonen om de rassen van een evoluerende wereld tot harmonie en vooruitgang te brengen, ernstig worden vertraagd. En indien uw Adam zich aan het oorspronkelijke plan voor de vooruitgang van Urantia had gehouden, zouden deze geesten van broederschap nu ongelooflijke transformaties in het menselijk geslacht tot stand hebben gebracht. Gezien de nalatigheid van Adam is het inderdaad opmerkelijk dat deze serafijnse orden in staat zijn geweest om nog zoveel broederschap te bevorderen en te verwezenlijken als ge nu op Urantia kent.

39:5.5 (437.4) 3. De Zielen van Vrede. De eerste millennia van de opwaartse strevingen van de evolutionaire mens worden gekenmerkt door veel strijd. Vrede is niet de natuurlijke toestand van de materiële gebieden. De werelden brengen voor het eerst ‘vrede op aarde en goede wil onder de mensen’ tot stand door het dienstbetoon van de serafijnse zielen van vrede. Ofschoon de eerste inspanningen van deze engelen op Urantia grotendeels werden verijdeld, werd Vevona, het hoofd der zielen van vrede ten tijde van Adam, op Urantia achtergelaten en is zij nu verbonden aan de staf van de residerende gouverneur-generaal. Het was deze zelfde Vevona, die als aanvoerster van de heerscharen der engelen, toen Michael was geboren aan de werelden aankondigde: ‘Ere zij God in Havona en vrede op aarde en goede wil onder de mensen.’

39:5.6 (437.5) In de meer gevorderde tijdperken van de evolutie van een planeet zijn deze serafijnen de instrumenten door wie de idee van de verlossing door het zoenoffer wordt vervangen door de voorstelling van de afstemming op het goddelijke als opvatting van de overleving van stervelingen.

39:5.7 (437.6) 4. De Geesten van Vertrouwen. Wantrouwen is de ingeboren reactie van de primitieve mens; in de strijd om het bestaan in de vroege tijdperken wordt er niet gemakkelijk vertrouwen gekweekt. Vertrouwen is een nieuwe menselijke verworvenheid, en wordt teweeggebracht door het dienstbetoon van deze planetaire serafijnen van het regime van Adam. Het is hun opdracht om vertrouwen in te prenten in het bewustzijn van evoluerende mensen. De Goden zijn vol vertrouwen; de Universele Vader is bereid om zichzelf — de Richter — vrijelijk toe te vertrouwen aan een deelgenootschap met de mens.

39:5.8 (438.1) Deze hele groep serafijnen werd overgedragen aan het nieuwe regime na het falen van Adam, en sindsdien is zij altijd doorgegaan met haar arbeid op Urantia. De inspanningen van deze serafijnen zijn niet geheel zonder succes gebleven, want er ontwikkelt zich thans een beschaving die veel van hun idealen van vertrouwen en vertrouwelijkheid belichaamt.

39:5.9 (438.2) In de meer gevorderde tijdperken van een planeet versterken deze serafijnen ’s mensen besef van de waarheid dat onzekerheid het geheim vormt van tevreden continu ï teit. Zij helpen de sterfelijke filosofen te beseffen dat wanneer onwetendheid van wezenlijk belang is voor het welslagen, het een kolossale blunder zou zijn indien het schepsel zijn toekomst zou kennen. Zij versterken ’s mensen smaak voor het zoete van de onzekerheid, voor de romantiek en bekoring van de onbepaalde en onbekende toekomst.

39:5.10 (438.3) 5. De Transporteurs. De planetaire transporteurs dienen de individuele werelden. De meerderheid van de door serafijnen vervoerde wezens die naar deze planeet worden gebracht, is op doorreis. Zij zijn hier slechts voor een kort oponthoud en staan onder de hoede van hun eigen speciale serafijnse transporteurs, doch er is een groot aantal van dergelijke serafijnen op Urantia gestationeerd. Dit zijn de persoonlijkheden die transporten verzorgen vanaf de plaatselijke planeten, zoals van Urantia naar Jerusem.

39:5.11 (438.4) Uw conventionele opvatting van engelen is op de volgende wijze tot stand gekomen: in de ogenblikken vlak vóór de lichamelijke dood treedt er in het menselijk bewustzijn soms een reflectiviteitsverschijnsel op en lijkt er voor dit vervagend bewustzijn iets zichtbaar te worden van de gestalte van de dienstdoende engel, hetgeen onmiddellijk wordt vertaald in de termen van het gebruikelijke beeld van engelen in het bewustzijn van dat individu.

39:5.12 (438.5) Het onjuiste idee dat engelen vleugels bezitten, is niet alleen gebaseerd op oude veronderstellingen dat zij wel vleugels moeten hebben om door de lucht te kunnen vliegen. Soms is het mensen toegestaan geweest om serafijnen gade te slaan die werden gereedgemaakt om als transporteurs dienst te doen, en de overleveringen aangaande deze ervaringen hebben de voorstelling van de engelen op Urantia grotendeels bepaald. Wanneer men toekijkt als een transportserafijn wordt klaargemaakt om een passagier te ontvangen voor interplanetair transport, dan is er iets te zien dat van het hoofd naar de voeten van de engel reikt en op een dubbel paar vleugels lijkt. In werkelijkheid zijn deze vleugels energie-isolatoren — schilden die tegen wrijving beschermen.

39:5.13 (438.6) Wanneer hemelse wezens door serafijnen moeten worden opgenomen om van de ene wereld naar een andere te worden vervoerd, worden zij naar het hoofdkwartier van de betreffende wereld gebracht en daar volgens de voorschriften geregistreerd, waarna zij in de vervoersslaap worden gebracht. Ondertussen neemt de transportserafijn een horizontale positie in, recht boven de universum-energiepool van de planeet. Terwijl de energieschilden wijd open staan, wordt de slapende persoonlijkheid door de dienstdoende serafijnse helpers kundig neergelegd, pal boven op de transportengel. Daarna wordt het bovenste en onderste paar schilden zorgvuldig gesloten en afgesteld.

39:5.14 (438.7) Door de invloed van de transformatoren en de transmittoren zet er dan een vreemde gedaanteverandering in, terwijl de serafijn wordt gereedgemaakt om zich in te voegen in de energiestromen van de circuits van het universum. Uiterlijk lijkt het of de serafijn aan beide uiteinden puntig gaat toelopen en dermate omhuld raakt door een vreemd amberkleurig licht, dat het al spoedig onmogelijk wordt om de persoonlijkheid te onderscheiden die door de engel is opgenomen. Wanneer alles voor vertrek gereed is, inspecteert het hoofd van het transport nauwkeurig het voertuig des levens, voert de routinetests uit om vast te stellen of de engel goed in de circuits is opgenomen, en meldt vervolgens dat de reiziger op de juiste wijze door de engel is opgenomen, dat de energieën zijn ingesteld, dat de engel is geïsoleerd en dat alles gereed is voor de flits van het vertrek. De mechanische controleurs, twee in getal, nemen vervolgens hun positie in. De transportserafijn is inmiddels een bijna transparante, vibrerende, torpedovormige silhouet geworden, die glinsterend licht geeft. Dan roept de verzender van transporteurs van die wereld de hulpbatterijen van de levende energiegeleiders op, gewoonlijk duizend in getal; terwijl hij de bestemming van het transport meldt, reikt hij naar de dichtstbijzijnde punt van het serafijnse voertuig en raakt dit aan; als een bliksemflits schiet het dan vooruit en laat daarbij, zover als de atmosferische omhulling van de planeet reikt, een spoor van hemels licht na. In minder dan tien minuten zal dit schitterende schouwspel zelfs voor de versterkte ogen van serafijnen onzichtbaar zijn geworden.

39:5.15 (439.1) Terwijl de mededelingen uit de ruimte voor de planeet om twaalf uur ’s middags worden ontvangen op de meridiaan van het aangewezen geestelijke hoofdkwartier, vertrekken de transporteurs te middernacht van deze zelfde plaats. Dit is de gunstigste tijd voor het vertrek en het vaste uur, wanneer niet anders wordt vermeld.

39:5.16 (439.2) 6. De Registrators. Dit zijn de engelen die waken over de belangrijkste aangelegenheden van de planeet zoals zij functioneert als onderdeel van het stelsel, en verbonden is met, en betrokken bij, het bestuur van het universum. Zij zijn werkzaam bij het registreren van planetaire aangelegenheden, maar houden zich niet bezig met zaken die het leven en het bestaan van individuen betreffen.

39:5.17 (439.3) 7. De Reserve. Het reservekorps van de planetaire serafijnen van Satania is gestationeerd op Jerusem, en werkt nauw samen met de reserve van de Materiële Zonen. Door deze overvloedige reserve kan ten volle zorg worden gedragen voor elke fase van de veelvuldige activiteiten van deze serafijnse orde. Deze engelen zijn ook de persoonlijke boodschappers van de plaatselijke stelsels. Zij dienen overgangsstervelingen, engelen en de Materiële Zonen, alsmede anderen die op het hoofdkwartier van het stelsel verblijfhouden. Ofschoon Urantia op dit ogenblik is buitengesloten van de geestelijke circuits van Satania en Norlatiadek, staat ge voor het overige in nauw contact met interplanetaire aangelegenheden, want deze boodschappers van Jerusem komen dikwijls naar deze wereld, zoals ook naar alle andere werelden van het stelsel.

6. Overgangsdienaren

39:6.1 (439.4) Zoals uit hun naam valt af te leiden, dienen serafijnen van de overgangsdienst overal waar zij kunnen bijdragen tot de overgang van schepselen van de materiële naar de geestelijke staat. Deze engelen dienen van de bewoonde werelden tot op de hoofdwerelden der stelsels, maar degenen die in Satania dienst doen, spannen zich op dit moment het meeste in om de overlevende stervelingen op de zeven woningwerelden te onderrichten. Dit dienstbetoon is onderverdeeld overeenkomstig de volgende zeven orden van aanstelling:

39:6.2 (439.5) 1. Serafijnse Evangelisten;

39:6.3 (439.6) 2. Vertolkers van de Rassen;

39:6.4 (439.7) 3. Ontwerpers van Bewustzijn;

39:6.5 (439.8) 4. Morontia-Raadgevers;

39:6.6 (439.9) 5. Technici;

39:6.7 (439.10) 6. Leraar-Registrators;

39:6.8 (439.11) 7. Dienende Reservekrachten.

39:6.9 (439.12) In het verband van de verhandelingen die over de woningwerelden en het morontia-leven gaan, zult ge nog meer vernemen over deze serafijnen die overgaande wezens in opklimming dienen en bijstaan.

7. Serafijnen van de toekomst

39:7.1 (440.1) Deze engelen doen niet op uitgebreide schaal dienst, behalve in oudere gebieden en op de meer gevorderde planeten van Nebadon. Er worden grote aantallen van hen in reserve gehouden op de serafijnse werelden nabij Salvington, waar zij zich bezighouden met activiteiten die van belang zijn voor het aanbreken van de dageraad van het tijdperk van licht en leven in Nebadon. Deze serafijnen functioneren wel in verband met de loopbaan van de sterveling in opklimming, maar betonen hun diensten vrijwel uitsluitend aan die stervelingen die tot overleving komen volgens een van de gemodificeerde orden van opklimming.

39:7.2 (440.2) Waar deze engelen thans niet rechtstreeks met Urantia of de Urantianen te maken hebben, achten wij het verstandig de beschrijving van hun boeiende werkzaamheden achterwege te laten.

8. De bestemming der serafijnen

39:8.1 (440.3) Serafijnen stammen uit de plaatselijke universa, en in dezelfde gebieden waaruit ze geboortig zijn, bereiken sommigen van hen de dienst van hun bestemming. Met de raad en bijstand van de oudere aartsengelen kunnen sommige serafijnen worden bevorderd tot posities waar zij de verheven plichten van Blinkende Avondsterren uitvoeren, terwijl anderen de status en dienst bereiken van de ongeopenbaarde soortgenoten van de Avondsterren. Ook nog andere avonturen inzake de bestemming van het plaatselijk universum staan voor hen open, maar Seraphington blijft altijd het eeuwige doel van alle engelen. Seraphington is voor de engelen de drempel tot het Paradijs en het bereiken van de Godheid, de wereld die de overgang vormt van het dienstbetoon in de tijd naar het verheven dienen in de eeuwigheid.

39:8.2 (440.4) Serafijnen kunnen het Paradijs op talloze — honderden — manieren bereiken, maar de belangrijkste die in deze verhandelingen worden uitgewerkt, zijn de volgende:

39:8.3 (440.5) 1. Toegang te verkrijgen tot het serafijns verblijf op het Paradijs door het bereiken van volmaaktheid in gespecialiseerde diensten als hemels kunstenaar, Rechtskundig Adviseur, of Hemelse Registrator. Een Paradijs-Metgezel te worden, en op deze wijze het centrum van alle dingen te bereiken, om daarna misschien een eeuwig dienaar en raadsman te worden van de serafijnse orden en anderen.

39:8.4 (440.6) 2. Op Seraphington te worden ontboden. Onder bepaalde omstandigheden worden serafijnen in den hoge opgeroepen; in andere omstandigheden bereiken engelen het Paradijs soms in veel kortere tijd dan stervelingen. Een serafijnenpaar kan echter niet uit zichzelf naar Seraphington of elders heen gaan, hoezeer zij zich ook bekwaamd hebben. Alleen geslaagde bestemmingsbehoeders kunnen er zeker van zijn dat zij langs een pad van progressieve evolutionaire opklimming het Paradijs zullen bereiken. Alle anderen moeten geduldig de komst van de Paradijs-boodschappers van de tertiaire supernafijnen afwachten, die hen de oproep komen brengen waarin hun wordt bevolen in den hoge te verschijnen.

39:8.5 (440.7) 3. Het Paradijs te bereiken volgens de techniek van de evolutionaire stervelingen. De allerhoogste keuze die serafijnen in hun loopbaan in de tijd kunnen doen, is het ambt van beschermengel, zodat zij de loopbaan van volkomenheid kunnen bereiken en in aanmerking kunnen komen om te worden aangesteld op de eeuwige werelden van het serafijns dienstbetoon. Deze persoonlijke gidsen van de kinderen van de tijd worden bestemmingsbehoeders genoemd, waarmee wordt aangegeven dat zij sterfelijke schepselen behoeden op het pad van hun goddelijke bestemming, en dat zij zodoende hun eigen hoge bestemming bepalen.

39:8.6 (440.8) Bestemmingsbehoeders worden aangetrokken uit de rangen van de meer ervaren engel-persoonlijkheden van alle orden der serafijnen die zich voor dit dienstbetoon hebben bekwaamd. Alle tot overleving komende stervelingen die de bestemming hebben om met hun Richter te fuseren, krijgen tijdelijke behoeders toegewezen, en deze metgezellen kunnen permanent met hen worden verbonden wanneer de sterfelijke overlevenden de vereiste verstandelijke en geestelijke ontwikkeling bereiken. Voordat opklimmende stervelingen de woningwerelden verlaten, hebben zij allen een permanente serafijnse partner. Deze groep dienstverlenende geesten wordt besproken in het verband van de verhandelingen over Urantia.

39:8.7 (441.1) Voor engelen is het niet mogelijk om God te bereiken vanuit het menselijke niveau van oorsprong, want zij zijn een ‘weinig hoger dan u’ geschapen; het is echter wijselijk zo ingesteld dat hoewel zij onmogelijk kunnen beginnen op het allerlaagste niveau, de geestelijke laaglanden van het sterfelijke bestaan, zij wèl kunnen afdalen naar hen die op het laagste niveau beginnen en deze schepselen stap voor stap, wereld na wereld, naar de poorten van Havona kunnen loodsen. Wanneer stervelingen in opklimming Uversa verlaten om aan de cirkelgangen van Havona te beginnen, zullen hun behoeders die na het leven in het vlees met hen zijn verbonden, hun partners op de pelgrimstocht tijdelijk vaarwel zeggen en naar Seraphington reizen, de bestemming van de engelen in het groot universum. Hier zullen deze behoeders de zeven cirkels van serafijns licht trachten te doorlopen en daar ongetwijfeld in slagen.

39:8.8 (441.2) Van de serafijnen die zijn aangesteld als bestemmingsbehoeders gedurende het materiële leven, vergezellen velen, maar niet allen, hun sterfelijke metgezellen door de cirkels van Havona heen, terwijl bepaalde andere serafijnen de circuits van het centrale universum doorlopen op een wijze die geheel anders is dan de opklimming van stervelingen. Maar langs welke weg zij ook opklimmen, alle evolutionaire serafijnen doorlopen Seraphington, en de meerderheid gaat door deze ervaring heen in plaats van door de circuits van Havona.

39:8.9 (441.3) Seraphington is de bestemmingswereld der engelen, en het bereiken van deze wereld is voor hen heel anders dan de ervaringen van de sterfelijke pelgrims op Ascendington. Engelen zijn pas absoluut zeker van hun eeuwige toekomst wanneer zij Seraphington hebben bereikt. Van geen enkele engel die Seraphington heeft bereikt is ooit vernomen dat zij op een dwaalspoor was geraakt; zonde zal nooit weerklank vinden in het hart van een voltooiingsserafijn.

39:8.10 (441.4) De gegradueerden van Seraphington krijgen verschillende taken toegewezen: bestemmingsbehoeders met ervaring in de Havona-cirkels treden gewoonlijk toe tot het Korps der Volkomen Stervelingen. Andere behoeders die de toetsen van de Havona-scheiding hebben doorstaan, voegen zich op het Paradijs vaak opnieuw bij hun sterfelijke metgezellen; sommigen worden eeuwige metgezellen van de volkomen stervelingen, terwijl weer anderen toetreden tot de verschillende korpsen der niet-sterfelijke volkomenen en er velen worden opgenomen in het Korps der Serafijnse Voltooiing.

9. Het Korps der Serafijnse Voltooiing

39:9.1 (441.5) Nadat engelen de Vader der geesten hebben bereikt en zijn toegelaten tot de serafijnse dienst der voltooiing, worden zij soms aangesteld om de werelden die zijn bestendigd in licht en leven te dienen. Zij worden toegevoegd aan de hoge getrinitiseerde wezens van de universa en aangesteld bij de verheven diensten van het Paradijs en van Havona. Door middel van ervaring hebben deze serafijnen van de plaatselijke universa de verschillen in goddelijkheidspotentieel vereffend die hen eerder scheidden van de dienende geesten van het centrale universum en de superuniversa. Engelen van het Serafijnse Korps der Voltooiing dienen als metgezellen van de seconafijnen van het superuniversum en als assistenten van de hoge orden der supernafijnen van het Paradijs en Havona. Voor deze engelen is de loopbaan in de tijd beëindigd; van nu af aan en voor immer zijn zij dienaren Gods, gades van goddelijke persoonlijkheden en de gelijken van de volkomenen op het Paradijs.

39:9.2 (441.6) In groten getale keren de voltooingsserafijnen terug naar de universa waaruit zij afkomstig zijn, om daar het dienstbetoon van de goddelijke begiftiging aan te vullen met de bijstand van experiëntiële volmaaktheid. Vergelijkenderwijs gesproken is Nebadon een van de jongere universa en derhalve beschikt het niet over zoveel van deze teruggekeerde gegradueerden uit Seraphington als in een ouder gebied zouden worden aangetroffen. Niettemin wordt ons plaatselijk universum voldoende voorzien van serafijnen der voltooiing, want het is opmerkelijk dat de evolutionaire gebieden een toenemende behoefte aan hun diensten vertonen naarmate zij de status van licht en leven dichter naderen. Serafijnen der voltooiing dienen thans op meer uitgebreide schaal bij de allerhoogste orden der serafijnen, doch sommigen doen dienst bij elk van de andere engelen-orden. Zelfs uw wereld geniet de uitgebreide bijstand van twaalf gespecialiseerde groepen uit het Serafijnse Korps der Voltooiing; deze meester-serafijnen die toezicht houden op de planeet, vergezellen iedere pas gevolmachtigde Planetaire Vorst naar de bewoonde werelden.

39:9.3 (442.1) Voor de voltooiingsserafijnen liggen vele boeiende wegen tot dienstbetoon open, maar zoals zij in de tijd vóór het Paradijs allen hunkerden naar aanstellingen als bestemmingsbehoeders, zo verlangen zij in hun ervaring nà het Paradijs bovenal te dienen als begeleiders van de zelfschenkingen van de geïncarneerde Paradijs-Zonen. Zij wijden zich nog steeds op allerhoogste wijze aan het universele plan om de sterfelijke schepselen van de evolutionaire werelden te doen beginnen aan hun lange, aanlokkelijke reis naar het doel van goddelijkheid en eeuwigheid op het Paradijs. Gedurende uw gehele avontuurlijke loopbaan van sterveling, waarin ge God zoekt en goddelijke volmaaktheid bereikt, zijn deze geestelijke dienaren der serafijnse voltooiing, alsmede de getrouwe dienende geesten in de tijd, altijd en voor immer uw ware vrienden en zekere helpers.

39:9.4 (442.2) [Aangeboden door een Melchizedek, op verzoek van het Hoofd der Serafijnse Heerscharen van Nebadon.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden