Luku 39, Serafien armeijakunnat

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 39

Serafien armeijakunnat

39:0.1 (426.1) SIKÄLI kuin tiedämme, Äärettömän Hengen – sellaisena kuin hän personoituu paikallisuniversumin päämajassa – tarkoituksena on tuottaa yhdenmukaisen täydellisiä serafeja, mutta jostakin tuntemattomasta syystä nämä serafijälkeläiset ovat varsin erilaisia. Tämä erilaisuus saattaa johtua kehittyvän kokemuksellisen Jumaluuden tuntemattomasta väliintulosta; mikäli asia on näin, emme kuitenkaan voi sitä todistaa. Mutta panemme silti merkille, että opetuksellisista testeistä ja koulutuksellisesta harjoituksesta selviydyttyään serafit jakautuvat vääjäämättömästi ja selkeästi seuraaviin seitsemään ryhmään:

39:0.2 (426.2) 1. Korkeimmat serafit.

39:0.3 (426.3) 2. Korkeammat serafit.

39:0.4 (426.4) 3. Valvojaserafit.

39:0.5 (426.5) 4. Hallintoserafit.

39:0.6 (426.6) 5. Planetaariset auttajat.

39:0.7 (426.7) 6. Siirtymähoivaajat.

39:0.8 (426.8) 7. Tulevaisuuden serafit.

39:0.9 (426.9) Olisi tuskin oikein sanoa yhdestäkään serafista, että tämä on alempi kuin johonkin muuhun ryhmään kuuluva enkeli. Siitä huolimatta jokainen enkeli on palvelua ajatellen ensi alkuun rajoittunut sen luokittelun mukaisesti, johon hän alun pitäen ja myötäsyntyisesti kuuluu. Manotia, joka on serafikumppanini tätä esitystä valmisteltaessa, kuuluu korkeimpiin serafeihin ja toimi ennen vain korkeimpana serafina. Uutteruudella ja antaumuksellisesti palvelemalla hän on saavuttanut kaikki seitsemän serafipalvelun tasot, yhden kerrallaan, ja on toiminut lähes jokaisella serafille avoinna olevalla toimintakentällä. Ja nyt hänellä on Urantian serafien apulaispäällikön valtakirja.

39:0.10 (426.10) Ihmisten on toisinaan vaikea ymmärtää, että luomisessa saatu kapasiteetti korkeamman tason palveluun ei välttämättä merkitse, että asianomainen omaisi myös kyvyn toimia suhteellisesti alemmilla palvelun tasoilla. Ihminen aloittaa elämänsä avuttomana pikkulapsena, niinpä kuolevaisen jokaisen saavutuksen täytyy sisältää kaikki sen kokemisen ennakkoedellytykset. Serafeilla ei ole mitään tällaista aikuisuutta edeltävää elämänvaihetta – lapsuutta. He ovat kuitenkin kokemuksellisia luotuja, ja he voivat kokemuksen avulla ja jatkokoulutuksen kautta lisätä jumalallista ja synnynnäistä kyvykkyyden lahjaansa hankkimalla kokemuksen kautta toiminnallista taitoa yhdellä tai useammalla serafipalvelun alueella.

39:0.11 (426.11) Sen jälkeen kun serafeille on annettu valtakirja, heidät osoitetaan oman luontaisen ryhmänsä reservijoukkoihin. Planetaarisen statuksen omaavat ja hallintoviranomaisen asemassa olevat serafit palvelevat usein pitkiä ajanjaksoja alkuperäisen luokituksensa mukaisissa tehtävissä, mutta mitä korkeampi enkelihoivaajien myötäsyntyinen toiminnan taso on, sitä ponnekkaammin he tavoittelevat määräystä universumipalvelun alemmille lohkoille. Erityisesti he toivovat määräystä planetaaristen auttajien reserveihin, ja tässä onnistuessaan he kirjoittautuvat jonkin evolutionaarisen maailman Planeettaprinssin päämajan yhteydessä oleviin taivaallisiin kouluihin. Siellä he ryhtyvät opiskelemaan kyseisen ihmiskunnan rotujen kieliä, historiaa ja paikallisia tapoja. Serafien pitää omaksua tietoa ja heidän on hankittava kokemusta paljolti samaan tapaan kuin ihmistenkin. He eivät tiettyjen persoonallisuuteen kuuluvien ominaisuuksien puolesta ole kovinkaan kaukana teistä. Ja he kaikki halajavat päästä aloittamaan pohjalta, hoivaamisen alimmalta mahdolliselta tasolta; näin he voivat toivoa saavuttavansa korkeimman mahdollisen tason siinä, mihin kokemuksen kautta on mahdollista päästä.

1. Korkeimmat serafit

39:1.1 (427.1) Nämä serafit ovat nyt paljastetuista paikallisuniversumin seitsemästä enkeliluokasta ylimmät. He toimivat seitsemänä ryhmänä, joista jokainen on läheisessä yhteydessä Täyttymyksen Serafikuntaan kuuluviin enkelihoivaajiin.

39:1.2 (427.2) 1. Poika–Henki-hoivaajat. Korkeimpien serafien ensimmäinen ryhmä osoitetaan paikallisuniversumissa asuvien ja toimivien ylhäisten Poikien ja Hengestä polveutuvien olentojen palvelukseen. Tämä enkelihoivaajien ryhmä palvelee myös Universumin Poikaa ja Universumin Henkeä ja liittyy läheisesti Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhteisen tahdon universaalisen toimeenpanopäällikön, Kirkkaan Aamutähden, tiedonhankkijakuntaan.

39:1.3 (427.3) Kun näitä serafeja osoitetaan ylhäisten Poikien ja Henkien palvelukseen, he kytkeytyvät luonnostaan Paratiisin Avonaalien, Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen jumalallisten jälkeläisten laajalle ulottuviin palveluihin. Tämä korkea ja kokenut serafien luokka avustaa Paratiisin Avonaaleja näiden kaikilla hallinnollisilla ja lahjoittautumista merkitsevillä tehtäväkäynneillä. Tällöin nämä serafit omistautuvat yhden planetaarisen tuomiokauden päättämiseen ja uuden aikakauden aloittamiseen liittyvän erityistoiminnan organisoimiseen ja hoitamiseen. Mutta heillä ei ole mitään tekemistä tällaiseen tuomiokausien vaihtumiseen mahdollisesti kuuluvan tuomioistuintyöskentelyn kanssa.

39:1.4 (427.4) Lahjoittautumisen avustajat. Kun Paratiisin Avonaalit – eivät siis Luoja-Pojat – ovat suorittamassa lahjoittautumista, heidän seurassaan on aina 144 lahjoittautumisavustajan joukko. Nämä 144 enkeliä ovat niiden kaikkien muiden Poika–Henki-hoivaajien päälliköitä, jotka voivat olla mukana lahjoittautumistehtäväkäynnillä. Jumalan inkarnoituneen Pojan komennossa saattaa olla legioonittain enkeleitä hänen suorittaessaan planetaarista lahjoittautumista, mutta joka tapauksessa kaikkia näitä serafeja organisoivat ja johtavat mainitut 144 lahjoittautumisen avustajaa. Myös enkelien korkeammat luokat, kuten supernafit ja sekonafit, saattavat muodostaa osan avustavasta enkeliarmeijakunnasta, ja vaikka heidän tehtävänsä ovat erillään serafien tehtävistä, lahjoittautumisen avustajat kuitenkin koordinoivat kaikkia näitä toimintoja.

39:1.5 (427.5) Nämä lahjoittautumisen avustajat ovat täyttymyksen serafeja; he kaikki ovat läpikäyneet Serafingtonin kehät ja päässeet Täyttymyksen Serafikuntaan. Ja lisäksi heidät on erityisesti koulutettu kohtaamaan ne vaikeudet ja selviämään niistä hätätapauksista, jotka liittyvät ajallisuuden lasten edistämiseksi suoritettuihin Jumalan Poikien lahjoittautumisiin. Kaikki tällaiset serafit ovat saavuttaneet Paratiisin ja päässeet Toisen Lähteen ja Keskuksen, Iankaikkisen Pojan, henkilökohtaiseen syleilyyn.

39:1.6 (427.6) Serafit haluavat määräystä ruumiillistuneiden Poikien tehtäväkäynneille yhtä hartaasti kuin he haluavat kiinnitystä maailmojen kuolevaisten kohtalonsuojelijoiksi. Jälkimmäinen on serafin varmin lupakirja Paratiisiin, kun taas lahjoittautumisen avustajat ovat päässeet Paratiisin saavuttaneiden täyttymyksen serafien korkeimman paikallisuniversumipalvelun piiriin.

39:1.7 (428.1) 2. Oikeusistuinten neuvojat. He ovat niitä serafineuvojia ja -auttajia, joita liitetään kaikkiin oikeusasteisiin alkaen sovittelijoista ja päätyen toimipiirin korkeimpiin tuomioistuimiin. Tällaisten tuomioistuinten tarkoituksena ei ole rankaisupäätösten langettaminen, vaan paremminkin vilpittömien mielipide-erojen ratkaiseminen ja ylösnousemuskuolevaisten ikuisesta eloonjäämisestä päättäminen. Oikeusistuinten neuvojien tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät kuolevaisia luotuja vastaan esitetyt syytökset ole kohtuuttomia ja että heidät tuomitaan armoa osoittaen. Tässä työssä he ovat läheisessä yhteistoiminnassa Pääkomissaarien eli paikallisuniversumissa palvelevien Henkeen fuusioituneiden ylösnousemuskuolevaisten kanssa.

39:1.8 (428.2) Oikeusistuinten serafineuvojien palvelu kuolevaisten puolustajina on laajamittaista. Ei niin, että koskaan ilmenisi mitään halua osoittaa kohtuuttomuutta maailmojen vähäisiä luotuja kohtaan, mutta koska oikeudenmukaisuus edellyttää jokaisen laiminlyönnin käsittelemistä kavuttaessa kohti jumalallista täydellisyyttä, armo puolestaan vaatii, että jokainen tällainen harha-askel tuomitaan tasapuolisesti tuon luodun luonteenlaadun ja jumalallisen tarkoituksen mukaisesti. Nämä enkelit edustavat ja olennoivat jumalalliseen oikeuteen kuuluvaa laupeuden elementtiä – oikeudenmukaisuutta, joka perustuu tietoon henkilökohtaisten motiivien ja rodullisten taipumusten pohjimmaisista tosiasioista.

39:1.9 (428.3) Tämä enkelien luokka palvelee Planeettaprinssien neuvostoista alkaen aina paikallisuniversumin korkeimpiin tuomioistuimiin asti, kun taas heidän kumppaninsa Täyttymyksen Serafikunnasta toimivat Orvontonin korkeammissa maailmoissa, jopa Uversassa Päivien Muinaisten tuomioistuimissa.

39:1.10 (428.4) 3. Universumiin tutustuttajat. Nämä ovat kaikkien niiden ylösnousemusluotujen todellisia ystäviä ja loppututkinnon jälkeisiä neuvonantajia, jotka ovat viettämässä lepotaukoa viimeistä kertaa Salvingtonissa eli synnyinuniversumissaan, silloin kun he seisovat valtaisaan Orvontonin superuniversumiin avautuvan tuntemattoman henkimatkan kynnyksellä. Ja monellakin taivasmatkalaisella on silloin tunne, jonka kuolevaiset voisivat ymmärtää vain vertaamalla sitä inhimillisen nostalgian tunteeseen. Taakse jäävät saavutetut maailmat, pitkäaikaisessa palvelussa ja morontiatason tavoitteiden saavuttamisessa tutuiksi käyneet maailmat; edessä on suuremman ja laajemman universumin haastava mysteeri.

39:1.11 (428.5) Universumiin tutustuttajien tehtävänä on helpottaa ylösnousevien pyhiinvaeltajien siirtymistä universumipalvelun saavutetulta tasolta vielä saavuttamattomalle tasolle, auttaa näitä pyhiinvaeltajia suorittamaan ne kaleidoskooppimaiset muutokset merkitysten ja arvojen ymmärtämisessä, jotka kuuluvat olennaisesti siihen oivallukseen, että ensimmäisen asteen henkiolento seisoo, ei suinkaan paikallisuniversumin morontiavaiheen ylösnousemuksen päässä ja huipulla, vaan pikemminkin vasta Universaalisen Isän luokse Paratiisiin johtavien hengellisen ylösnousemuksen pitkien tikkaiden juurella.

39:1.12 (428.6) Monet näihin serafeihin liittyneistä Serafingtonin loppututkinnon suorittaneista Täyttymyksen Serafikunnan jäsenistä suorittavat laajaa opetustyötä tietyissä Salvingtonin kouluissa, jotka huolehtivat Nebadonin luotujen valmistamisesta seuraavan universumiaikakauden olosuhteisiin.

39:1.13 (428.7) 4. Opetusneuvojat. Nämä enkelit ovat paikallisuniversumin hengellisen opettajakunnan verrattomia avustajia. Opetusneuvojat ovat kaikkiin luokkiin kuuluvien opettajien sihteereitä alkaen Melkisedekeistä ja Kolminaisuuden Opettaja-Pojista ja päätyen morontiakuolevaisiin, jotka on määrätty auttamaan ylösnousemuksellisen elollisuuden asteikolla heti heidän jäljessään tulevia kaltaisiaan. Näette näitä opettajaserafien avustajia ensimmäisen kerran jossakin Jerusemia ympäröivistä seitsemästä mansiomaailmasta.

39:1.14 (428.8) Näistä serafeista tulee paikallisuniversumien lukuisten opetus- ja koulutuslaitosten divisioonanpäälliköiden apulaisia, ja heitä liitetään suurin joukoin paikallisjärjestelmien seitsemän koulutusmaailman ja konstellaatioiden seitsemänkymmenen opetussfäärin opettajakuntiin. Nämä toiminnat ulottuvat aina yksittäisiin maailmoihin asti. Jopa aidot ja vihkiytyneet ajallisuudessa työskentelevät opettajat saavat apua ja usein tukea näiltä korkeimpiin serafeihin kuuluvilta neuvonantajilta.

39:1.15 (429.1) Neljäs Luoja-Pojan luotuna olentona suorittamista lahjoittautumisista tapahtui Nebadonin korkeimpiin serafeihin kuuluvan opetusneuvojan hahmossa.

39:1.16 (429.2) 5. Tehtävienjaon johtajat. Luotujen asuttamilla evolutionaarisilla ja arkkitehtonisilla sfääreillä palvelevat enkelit valitsevat aika ajoin 144 korkeinta serafia käsittävän elimen. Se on jokaisen sfäärin korkein enkelineuvosto, ja se koordinoi enkelien itsensä johtamia serafipalvelun ja tehtävienjaon lohkoja. Nämä enkelit johtavat kaikkia serafikokouksia, jotka liittyvät virantoimitusvuoroihin tai palvontatilaisuuksien koollekutsumiseen.

39:1.17 (429.3) 6. Kirjurit. Esillä ovat korkeimpien serafien viralliset kirjurit. Monet näistä ylevistä enkeleistä syntyivät täysin kehittynein muistiinmerkitsijän kyvyin, toiset ovat pätevöityneet luottamustehtäväänsä ja vastuulliseen virkaansa ahkerasti opintoihinsa paneutumalla ja suorittamalla uskollisesti samankaltaisia tehtäviä alempiin eli vähemmän vastuullisiin luokkiin liitettyinä ollessaan.

39:1.18 (429.4) 7. Kiinnittämättömät hoivaajat. Suuri joukko korkeimpaan luokkaan kuuluvia kiinnittämättömiä serafeja toimii itsenäisinä palvelijoina arkkitehtonisilla sfääreillä ja asutuilla planeetoilla. Tällaiset hoivaajat tyydyttävät vapaaehtoisesti korkeimpien serafien palvelujen suhteen ilmenevän kysynnän vaihtelun ja muodostavat näin tämän luokan yleisreservin.

2. Korkeammat serafit

39:2.1 (429.5) Korkeammat serafit eivät saa nimeään siksi, että he olisivat muihin enkeliluokkiin verrattuina jossakin mielessä korkeammanlaatuisia, vaan siksi, että he ovat vastuussa paikallisuniversumin korkeammista toiminnoista. Varsin monet tämän serafikunnan kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvista serafeista ovat tähän asemaan yltäneitä, eli he ovat enkeleitä, jotka ovat palvelleet kaikissa koulutusvaiheissa ja palanneet ylevään toimeen kaltaistensa johtajiksi sfääreille, joilla he aiemmin toimivat. Koska Nebadon on vielä nuori universumi, sillä ei ole montakaan tämän luokan serafia.

39:2.2 (429.6) Korkeammat serafit toimivat seuraavissa seitsemässä ryhmässä:

39:2.3 (429.7) 1. Tietojenkeruuyksikkö. Nämä serafit kuuluvat Gabrielin, Kirkkaan Aamutähden, henkilökohtaiseen esikuntaan. He kiertävät paikallisuniversumia keräämässä maailmoista tietoa hänen opastuksekseen Nebadonin neuvostoissa. He ovat niiden voimallisten armeijakuntien tiedustelujoukko, joita Gabriel johtaa Mestari-Pojan sijaishallitsijana. Nämä serafit eivät ole välittömästi sidoksissa sen paremmin järjestelmiin kuin konstellaatioihinkaan, ja heidän keräämänsä tietoaineisto virtaa katkeamattoman, välittömän ja itsenäisen yhteyspiirin välityksellä suoraan Salvingtoniin.

39:2.4 (429.8) Eri paikallisuniversumien tietojenkeruuyksiköt voivat olla ja ovatkin yhteydessä keskenään, mutta pelkästään jonkin tietyn superuniversumin rajoissa. Energian kohdalla esiintyy eroavuutta, joka pitää eri superhallitusten asiat ja toiminnan tehokkaasti toisistaan erillään. Superuniversumi voi yleensä olla yhteydessä toiseen vain Paratiisin selvittelykeskuksen toimenpiteiden ja sen tarjoamien järjestelyjen kautta.

39:2.5 (430.1) 2. Armon ääni. Armo on serafipalvelun ja enkelihoivan perussävel. On sen vuoksi sopivaa, että on olemassa enkelikunta, joka erityisellä tavalla olennoi armoa. Nämä serafit ovat paikallisuniversumien todellisia armohoivaajia. He ovat niitä inspiroituja johtajia, jotka vaalivat ihmisten ja enkelten korkeampia vaikuttimia ja pyhempiä tunteita. Näiden legioonien johtajat ovat nyttemmin aina täyttymyksen serafeja, jotka ovat valmistuneet myös kuolevaisten kohtalonsuojelijapalvelun piiristä; toisin sanoen jokainen enkelipari on ohjannut ainakin yhtä eläimestä polveutuvaa sielua tämän lihallisen elämän ajan ja sen jälkeen käynyt läpi Serafingtonin kehät ja otettu jäseneksi Täyttymyksen Serafikuntaan.

39:2.6 (430.2) 3. Hengen koordinoijat. Korkeampien serafien kolmannen ryhmän tukikohta on Salvingtonissa, mutta he toimivat paikallisuniversumissa kaikkialla, missä heidän palveluksistaan on hyötyä. Vaikka heidän tehtävänsä ovat pääasiassa hengellisiä ja sen vuoksi ihmismielten varsinaisen käsityskyvyn ylittäviä, voitte silti ehkä käsittää jotakin heidän kuolevaisten hyväksi tekemästään hoivatyöstä, jos selitetään, että näille enkeleille uskotaan tehtäväksi valmistaa Salvingtonissa oleskelevat taivasmatkalaiset heidän viimeistä paikallisuniversumissa tapahtuvaa siirtoaan varten – korkeimmalta morontiatasolta vastasyntyneen henkiolennon asemaan. Aivan kuten mansiomaailmojen mielensuunnittelijat auttavat eloonjäänyttä luotua sopeutumaan morontiamielen sisältämiin potentiaaleihin ja käyttämään niitä tehokkaasti hyväkseen, nämä serafit ohjaavat Salvingtonissa morontiatason tutkinnon suorittaneita käyttämään vasta saavutettuja, henkeä olevan mielen sisältämiä mahdollisuuksia. Ja he palvelevat ylösnousemuskuolevaisia monilla muillakin tavoilla.

39:2.7 (430.3) 4. Apulaisopettajat. Apulaisopettajat ovat serafikumppaniensa, opetusneuvojien, avustajia ja työtovereita. He ovat myös yksilöinä yhteydessä paikallisuniversumin laajoihin opetushankkeisiin, eritoten paikallisjärjestelmien mansiomaailmoissa toimivaan seitsenosaiseen opetusjärjestelmään. Ihastuttava joukko tähän luokkaan kuuluvia serafeja toimii Urantialla vaaliakseen ja edistääkseen totuuden ja vanhurskauden asiaa.

39:2.8 (430.4) 5. Kuljettajat. Kaikilla hoivaavien henkien ryhmillä on kuljetusjoukkonsa, enkeliluokkansa, jonka jäsenet antautuvat sellaiseen palveluun, että he kuljettavat sfääriltä toiselle ne persoonallisuudet, jotka eivät itse kykene matkustamaan. Korkeampien serafien viidennen ryhmän päämaja on Salvingtonissa, ja he palvelevat avaruusmatkaajina kulkemalla paikallisuniversumin päämajaan ja sieltä pois. Korkeampien serafien muiden alajakautumien tavoin jotkut heistäkin luotiin tällaisiksi, kun toiset taas ovat kohonneet tähän asemaan alempien eli vähemmän kyvykkäiden ryhmien parista.

39:2.9 (430.5) Serafien ”energiakantama” riittää täysin siihen, mikä on paikallisuniversumin ja jopa superuniversumin puitteissa tarpeen, mutta he eivät koskaan pystyisi kestämään niitä energiavaatimuksia, jotka tekee välttämättömäksi sellainen pitkä matka kuin vaikkapa Uversasta Havonaan. Tällainen kuluttava matka vaatii kuljetusvalmiuksin varustetun ensiasteisen sekonafin erityisiä voimia. Kuljettajat ottavat lentoa varten energiaa matkan varrella, ja matkan päättyessä he saavat takaisin henkilökohtaisen voimansa.

39:2.10 (430.6) Ylösnousemuskuolevaisilla ei edes Salvingtonissa ole avaruudessa tarvittavaa henkilökohtaista kulkuhahmoa. Taivasmatkalaisten pitää maailmasta toiseen edetessään luottaa serafikuljetukseen aina siihen asti, kunnes he vaipuvat viimeisen unen lepoon Havonan sisäkehällä ja heräävät ikuisuuteen Paratiisissa. Sen jälkeen ette enää tarvitse enkeleitä kuljettamaan itseänne universumista toiseen.

39:2.11 (430.7) Serafointiprosessi muistuttaa melkoisesti kuoleman tai nukkumisen kokemusta, paitsi että siirtouinahdukseen liittyy automaattinen aikatekijä. Olet tietoisesti tiedoton serafilevon aikana. Mutta Ajatuksensuuntaaja on täysin ja kaikin puolin tietoinen, itse asiassa se on poikkeuksellisen pystyvä, sillä et kykene vastustamaan, torjumaan etkä muullakaan tavoin estämään sen luovaa ja muuntavaa työtä.

39:2.12 (431.1) Ollessasi serafoituna nukahdat tietyksi ajaksi ja heräät määrättynä hetkenä. Siirtymäunen aikaisen matkan pituus on merkityksetön. Et ole suoranaisesti tietoinen ajan kulumisesta. On kuin nukahtaisit kulkuneuvoon yhdessä kaupungissa ja koko yön jatkuneen rauhallisen levon jälkeen heräisit toisessa, kaukaisessa metropolissa. Matkustit nukkuessasi. Ja tällä tavoin levätessäsi – nukkuessasi – kiidät serafoituna avaruuden halki. Kuljetusunen saa aikaan Suuntaajien ja serafikuljettajien välinen yhteistyö.

39:2.13 (431.2) Enkelit eivät voi kuljettaa hapettuvaa ainetta, lihaa ja verta olevia, ruumiita, sellaisia jollainen teillä nyt on. He voivat kuljettaa kuitenkin kaikkia muita, alimmista morontiahahmoista korkeampiin henkihahmoihin. He eivät toimi, silloin kun kysymys on luonnollisesta kuolemasta. Kun päätät maisen elämänvaiheesi, ruumiisi jää tälle planeetalle. Ajatuksensuuntaajasi palaa Isän huomaan, eikä näillä enkeleillä ole suoranaisesti mitään tekemistä persoonallisuutesi jälkeenpäin seuraavassa uudelleenkokoamisessa. Se tapahtuu siinä mansiomaailmassa, johon sinut identifioidaan. Siellä uusi ruumiisi on serafoitavissa oleva morontiahahmo. ”Kylvät kuolevaisen ruumiin” haudan poveen, ”korjaat satona morontiahahmon” mansiomaailmoissa.

39:2.14 (431.3) 6. Kirjurit. Nämä persoonallisuudet huolehtivat erityisesti Salvingtonin ja siihen liittyvien maailmojen muistiinmerkintöjen vastaanottamisesta, arkistoimisesta ja edelleentoimittamisesta. Samoin he palvelevat Salvingtonissa asuvien superuniversumi- ja korkeampien persoonallisuuksien erityiskirjureina sekä Salvingtonin oikeusistuinten virkailijoina ja niitä johtavien persoonallisuuksien sihteereinä.

39:2.15 (431.4) Kaukoviestittäjät – vastaanottajat ja lähettäjät – ovat serafikirjureiden erikoistunut alajakautuma, joka huolehtii muistiinmerkintöjen lähettämisestä ja oleellisen informaation levittämisestä. Heidän työnsä on varsin tärkeää, ja se on kytketty niin moneen yhteyspiiriin, että samoja energialinjoja myöten voi yhtäaikaisesti kulkea 144 000 viestiä. He soveltavat supernafipääkirjaajien käyttämää korkeampaa ajatusmerkkimenetelmää ja pitävät näiden yhteisten symbolien avulla molemminpuolista yhteyttä sekä kolmannen asteen supernafeihin kuuluviin tiedonkeruun koordinoijiin että Täyttymyksen Serafikuntaan kuuluviin kunnialla kruunattuihin tiedonkeruun koordinoijiin.

39:2.16 (431.5) Korkeampaan luokkaan kuuluvat serafikirjurit saavat tällä keinoin aikaan läheisen yhteyden omaan luokkaansa kuuluvaan tiedonkeruuyksikköön ja kaikkiin alaisinaan toimiviin kirjureihin, samalla kun kaukoviestilähetykset tekevät heille mahdolliseksi jatkuvan yhteyden ylläpitämisen superuniversumin korkeampiin kirjaajiin sekä tämän kanavan kautta Havonan kirjureihin ja Paratiisissa oleviin tiedonvarjelijoihin. Monet kirjureiden korkeampaan luokkaan kuuluvat ovat tähän asemaan universumin alemmilla lohkoilla suorittamiensa samankaltaisten tehtävien parista kohonneita serafeja.

39:2.17 (431.6) 7. Reservit. Salvingtonissa pidetään laajat reservit kaikentyyppisiä korkeampia serafeja, ja siellä he ovat välittömästi käytettävissä ja lähetettävissä Nebadonin etäisimpiinkin maailmoihin tehtäväinjaonjohtajien määräysten tai universumin hallintoviranomaisten esittämien pyyntöjen mukaisesti. Korkeampien serafien reservit toimittavat myös viestinviejäapulaisia Loistavien Iltatähtien päällikön pyynnöstä. Hänen huolekseen on uskottu kaikkien henkilökohtaisten viestien suojeleminen ja niiden eteenpäintoimittaminen. Paikallisuniversumin käytössä on kaikki tarpeelliset sisäisen viestinnän keinot, mutta silti jäljelle jää aina viestejä, joiden perilletoimittaminen vaatii persoonallisten lähettien käyttöä.

39:2.18 (432.1) Salvingtonin serafimaailmoissa pidetään perusreserviä koko paikallisuniversumin tarpeisiin. Tähän yhteisöön kuuluu kaikkien ryhmien kaikentyyppisiä enkeleitä.

3. Valvojaserafit

39:3.1 (432.2) Tämä universumin enkelten monitaitoinen luokka on osoitettu pelkästään konstellaatioiden palvelukseen. Nämä kyvykkäät hoivaajat pitävät päämajaansa konstellaatiopääkaupungeissa, mutta he toimivat joka puolella Nebadonia niiden maailmojen hyväksi, joihin heidät osoitetaan.

39:3.2 (432.3) 1. Valvovat apulaiset. Valvojaserafien ensimmäinen luokka on osoitettu Konstellaation-Isien kollektiiviseen toimintaan, ja tähän luokkaan kuuluvat ovat Kaikkein Korkeimpien aina yhtä tehokkaita auttajia. Näiden serafien ensisijaisena huolena on koko konstellaation yhdentäminen ja vakiinnuttaminen.

39:3.3 (432.4) 2. Lain ennalta-arvioijat. Oikeuden tiedollisena perustana on laki, ja paikallisuniversumissa laki juontuu konstellaatioiden lakiasäätävistä kokouksista. Nämä keskusteluelimet kodifioivat ja saattavat virallisesti voimaan Nebadonin peruslait, joiden tarkoituksena on tarjota edellytykset koko konstellaation mahdollisimman laajamittaiseen koordinoimiseen sopusoinnussa sen lukkoon lyödyn periaatteen kanssa, että persoonallisten luotujen vapaata tahtoa ei moraalin alueella loukata. Valvojaserafien toisen luokan tehtävänä on esittää konstellaation lainlaatijoille ennakkoarvio siitä, miten jokin ehdotettu säädös tulisi vaikuttamaan vapaatahtoisten luotujen elämään. Paikallisjärjestelmissä ja asutuissa maailmoissa saamansa pitkän kokemuksen perusteella heillä onkin hyvä pätevyys tällaisen palvelun suorittamiseen. Puheena olevat serafit eivät tavoittele mitään erityisiä etuuksia ryhmälle taikka toiselle, vaan he ilmestyvät taivaallisten lainsäätäjien eteen puhuakseen niiden puolesta, jotka eivät voi itse olla läsnä puhumassa omasta puolestaan. Jopa kuolevainen ihminen voi myötävaikuttaa universumin lain kehitykseen, sillä uskollisesti ja täysimääräisesti nämä serafit tuovat tietoon ei välttämättä ihmisen ohimeneviä ja tietoisia toiveita, vaan mieluumminkin sielun, avaruuden maailmoissa olevan aineellisen kuolevaisen kehittyvän morontiasielun, vilpittömät kaipaukset.

39:3.4 (432.5) 3. Sosiaaliset arkkitehdit. Nämä serafit uurastavat yksittäisiltä planeetoilta aina morontiakoulutuksen maailmoihin asti lisätäkseen kaikkia vakavasti otettavia sosiaalisia kontakteja ja edistääkseen universumin luotujen sosiaalista kehitystä. Nämä nimenomaiset enkelit pyrkivät poistamaan älyllisten olentojen välisistä yhteenliittymistä kaiken keinotekoisuuden, samalla kun he yrittävät helpottaa tahdollisten luotujen keskinäistä yhteenkuuluvuutta todellisen itsetuntemuksen ja aidon molemminpuolisen arvostuksen pohjalta.

39:3.5 (432.6) Toimialansa ja valtansa puitteissa sosiaaliset arkkitehdit tekevät kaikkensa saattaakseen sopivat yksilöt yhteen, jotta nämä voisivat muodostaa maan päällä tehokkaita työryhmiä, joihin on mieluisaa kuulua. Ja joskus tällaiset ryhmät ovat saaneet havaita, että mansiomaailmoissa heidät on saatettu taas yhteen jatkamaan hedelmällistä palveluaan. Mutteivät nämä serafit aina saavuta tavoitteitaan; eivät he aina kykene saattamaan yhteen niitä, jotka jonkin tarkoituksen saavuttamisen tai tehtävän suorittamisen kannalta muodostaisivat ihanteellisimman ryhmän. Sellaisissa olosuhteissa heidän on käytettävä sitä, mikä tarjolla olevassa materiaalissa on parasta.

39:3.6 (432.7) Nämä enkelit jatkavat hoivaansa mansio- ja korkeammissa morontiamaailmoissa. He ovat mukana jokaisessa hankkeessa, jolla on tekemistä morontiamaailmoissa tapahtuvan edistymisen kanssa ja joka koskee kolmea tai useampaa persoonaa. Kun kysymys on kahdesta olennosta, heidän katsotaan toimivan parinmuodostuksen, toisiaan täydentämisen tai kumppanuuden perustalla, mutta kun kolme tai useampia liittyy ryhmäksi palvelua varten, he muodostavat sosiaalisen ongelman ja siirtyvät sen vuoksi sosiaalisten arkkitehtien toimivallan piiriin. Nämä pystyvät serafit järjestyvät Edentiassa seitsemäksikymmeneksi osastoksi, ja nämä osastot palvelevat seitsemässäkymmenessä päämajasfääriä ympäröivässä morontiaedistymisen maailmassa.

39:3.7 (433.1) 4. Eettiset herkistäjät. Näiden serafien tehtävänä on vaalia ja edistää luodussa olennossa arvostuksen kasvua henkilöidenvälisten suhteiden moraalisuutta kohtaan, sillä se on inhimillisen – tai ihmisen yläpuolella olevan – yhteiskunnan ja hallinnon jatkuvan ja mielekkään kasvun siemen ja salaisuus. Nämä eettisen arvostuksen kohentajat toimivat missä hyvänsä ja kaikkialla, missä he voivat olla hyödyksi, ja he toimivat vapaaehtoisina planeetanhallitsijoiden neuvonantajina ja vaihto-opettajina järjestelmän koulutusmaailmoissa. Ette kuitenkaan pääse nauttimaan heidän opastuksestaan täysimääräisesti, ennen kuin saavutte Edentiassa sijaitseviin veljeydenkouluihin. Siellä he elvyttävät arvonantoanne juuri niitä veljeyden totuuksia kohtaan, joita jo silloin perin hartaasti tutkailette sikäli, että koette parhaillaan, millaista on elää univitatia-olentojen kanssa Edentian sosiaalisissa laboratorioissa, Norlatiadekin pääkaupungin seitsemälläkymmenellä satelliitilla.

39:3.8 (433.2) 5. Kuljettajat. Valvojaserafien viides ryhmä toimii persoonallisuuksien kuljettajina kuljettamalla olentoja konstellaatioiden päämajaan ja sieltä pois. Sfääriltä toiselle lentäessään nämä kuljetusserafit ovat täysin tietoisia nopeudestaan, suunnastaan ja astronomisesta sijainnistaan. He eivät matkaa avaruuden halki hengettömän ammuksen tavoin. He voivat avaruuslennon aikana ohittaa toisensa hyvinkin läheltä ilman vähäisintäkään yhteentörmäyksen vaaraa. He kykenevät esteettä vaihtelemaan kulkunopeutta ja muuttamaan lentosuuntaa, jopa vaihtamaan määräpaikkaansa, jos heidän ohjaajansa jossakin universumin tiedonkeruupiirien avaruussolmukohdassa sattuisivat antamaan heille sellaiset ohjeet.

39:3.9 (433.3) Nämä kuljetuspersoonallisuudet on organisoitu sillä tavoin, että he voivat käyttää samanaikaisesti kaikkia kolmea koko universumiin johdettua energialinjaa, joista jokaisella esteetön avaruusnopeus on 299 790 kilometriä sekunnissa. Nämä kuljettajat pystyvät näin ollen lisäämään energian nopeuden voiman nopeuteen, kunnes he pitkillä matkoillaan saavuttavat keskinopeuden, jonka vaihteluväli on 893 000:sta 899 600:aan teidän kilometriänne teidän ajanlaskunne mukaisessa sekunnissa. Nopeuteen vaikuttavat läheisyydessä olevan aineen massa ja sen etäisyys samoin kuin universumivoiman lähistöllä olevien päävirtapiirien vahvuus ja suunta. On olemassa lukuisia serafien kaltaisia olentotyyppejä, jotka kykenevät matkaamaan avaruudessa ja myös kuljettamaan muita asianmukaisella tavalla valmisteltuja olentoja.

39:3.10 (433.4) 6. Kirjurit. Valvojaserafien kuudes luokka toimii konstellaation asioiden erityiskirjaajina. Laaja ja tehokas joukko toimii Edentiassa, Norlatiadekin konstellaatiopäämajassa, johon konstellaatioon teidän järjestelmänne ja planeettanne kuuluvat.

39:3.11 (433.5) 7. Reservit. Valvojaserafien yleisreservejä pidetään konstellaation päämajassa. Nämä enkelireserviläiset eivät millään muotoa ole toimettomia. Monet palvelevat konstellaation hallitsijoiden sanansaattaja-apulaisina, toiset ovat tehtäväänosoitusta vailla olevien Vorondadekien Salvington-reservin palveluksessa, toiset taas saattavat olla Urantian Vorondadek-tarkkailijan kaltaisten Vorondadek-Poikien ja toisinaan Kaikkein Korkeimman sijaishallitsijan palveluksessa.

4. Hallintoserafit

39:4.1 (434.1) Serafien neljäs luokka osoitetaan paikallisjärjestelmien hallintotehtäviin. He kuuluvat alun perin järjestelmäpääkaupunkeihin, mutta heitä sijoitetaan suurin määrin mansio- ja morontiasfääreille sekä asuttuihin maailmoihin. Neljänteen luokkaan kuuluvat serafit on luontaisesti varustettu erinomaisin hallinnollisin kyvyin. He ovat Luoja-Pojan universumihallituksen alempia jakautumia johtavien persoonallisuuksien kyvykkäitä avustajia, ja he työskentelevät pääasiassa paikallisjärjestelmien ja niihin kuuluvien maailmojen asioiden parissa. Palvelun osalta heidät on organisoitu seuraavasti:

39:4.2 (434.2) 1. Hallinnolliset avustajat. Nämä taitavat serafit ovat järjestelmän hallitsijan eli ensiasteisen Lanonandek-Pojan lähimpiä avustajia. He ovat verrattomia apulaisia toteutettaessa järjestelmäpäämajan toimeenpanotehtävien mutkikkaita yksityiskohtia. He palvelevat myös järjestelmänhallitsijoiden henkilökohtaisina edustajina matkustamalla suurin joukoin eri siirtymämaailmoihin sekä asutuille planeetoille ja niistä takaisin täyttäessään moniaita toimeksiantoja järjestelmän menestykseksi sekä asuttujen maailmojen fyysiseksi ja biologiseksi hyödyksi.

39:4.3 (434.3) Näitä samoja hallintoserafeja otetaan myös maailmojen hallitsijoiden eli Planeettaprinssien hallitusten palvelukseen. Jossakin universumissa planeettojen enemmistö kuuluu toisasteisen Lanonandek-Pojan hallintaan, mutta tietyissä maailmoissa, kuten Urantialla, jumalallista suunnitelmaa on kohdannut epäonnistuminen. Siinä tapauksessa, että Planeettaprinssi osoittautuu luopioksi, nämä serafit liitetään pesänhoitaja-Melkisedekien ja heidän jälkeensä seuraavien planetaaristen vallankäyttäjien palvelukseen. Urantian nykyistä virkaatekevää hallitsijaa avustaa tuhatpäinen joukko tähän monitaitoisten serafien luokkaan kuuluvia serafeja.

39:4.4 (434.4) 2. Oikeuden opastajat. Nämä enkelit esittävät yhteenvedon todistusaineistosta, joka koskee ihmisten ja enkelien ikuista hyvinvointia, aina kun tällaiset asiat tulevat järjestelmän tai planeetan oikeusistuinten käsittelyyn. He valmistelevat lausunnot kaikkia niitä alustavia todistajainkuulusteluja varten, joissa on kysymys kuolevaisen eloonjäämisestä. Lausunnot toimitetaan sittemmin tällaisten oikeustapausten pöytäkirjojen mukana universumin ja superuniversumin korkeampiin tuomioistuimiin. Nämä enkelit valmistelevat kaikkien niiden tapausten puolustuksen, joissa eloonjääminen on epävarmaa. He ymmärtävät täysin universumin oikeusviranomaisten nostamien kanteiden jokaisen syytekohdan jokaisen yksityiskohdan kaikki vivahteet.

39:4.5 (434.5) Näiden enkelten tehtävänä ei ole kumota eikä viivyttää oikeuden toteutumista, vaan paremminkin taata, että erehtymätöntä oikeutta jaetaan ylitsevuotavaa armeliaisuutta noudattaen tasapuolisesti kaikille luoduille. Nämä serafit toimivat usein paikallismaailmoissa ja ilmaantuvat yleisesti sovittelukomissioiden – vähäisempiä väärinkäsityksiä käsittelevien oikeusistuinten – välitystuomarikolmikoiden eteen. Monet, jotka aikanaan palvelivat oikeuden opastajina alemmissa maailmoissa, ilmaantuvat myöhemmin Armon Ääninä korkeammille sfääreille ja Salvingtoniin.

39:4.6 (434.6) Sataniassa tapahtuneessa Luciferin kapinassa menetettiin vain muutama oikeuden opastaja, mutta viisastelut henkilökohtaisen vapauden kahlitsemattomuudesta eksyttivät ja johtivat harhaan enemmän kuin yhden neljäsosan muista hallintoserafeista ja serafihoivaajien alemmista luokista.

39:4.7 (434.7) 3. Kosmisen kansalaisuuden tulkitsijat. Kun taivaaseen matkaavat kuolevaiset ovat päättäneet mansiomaailmassa annetun koulutuksen, universumissa läpikäytävään elämänjaksoon kuuluvan ensimmäisen opiskeluvaiheen, heidän sallitaan nauttia suhteellisen kypsyyden tuottamista ohimenevistä tyydytyksen tuntemuksista – järjestelmäpääkaupungin kansalaisena olosta. Vaikka ylösnousemukseen kuuluvan jokaisen tavoitteen saavuttaminen on tosiasiallinen sankariteko, laajemmassa mielessä nämä tavoitteet ovat kuitenkin pelkkiä virstanpylväitä pitkän, Paratiisiin nousevan tien varrella. Mutta niin suhteellisia kuin tällaiset onnistumiset ovatkin, yhdeltäkään evolutionaariselta luodulta ei koskaan evätä tavoitteen saavuttamisen tuottamaa täyttä tyydytyksen tunnetta olkoonkin, että se on ohimenevää. Paratiisiin-nousun varrella pidetään tuon tuostakin lepohetki, lyhyt hengähdystauko, jonka aikana universumin taivaanranta pysyy paikallaan, luodun tilanne on muuttumaton, ja persoonallisuus saa maistaa tavoitteen saavuttamisen suloisuutta.

39:4.8 (435.1) Ensimmäinen tällaisista ylösnousemuskuolevaisen elämänuran jaksoista osuu paikallisjärjestelmän pääkaupunkiin. Tämän tauon aikana yrität Jerusemin kansalaisena tuoda julki sellaisia luodun olennon elämän asioita, jotka olet omaksunut edellisten kahdeksan elämän kokemusten aikana – Urantialla ja seitsemässä mansiomaailmassa.

39:4.9 (435.2) Kosmisen kansalaisuuden tulkitsijaserafit opastavat järjestelmäpääkaupunkien uusia kansalaisia ja elvyttävät heidän tuntemaansa arvostusta universumihallituksen velvollisuuksia kohtaan. Nämä serafit ovat myös läheisessä yhteistyössä järjestelmän hallinnossa toimivien Aineellisten Poikien kanssa sikäli, että he välittävät asuttujen maailmojen aineellisille kuolevaisille kuvan kosmiseen kansalaisuuteen sisältyvästä vastuullisuudesta ja moraalista.

39:4.10 (435.3) 4. Moraalisuudenvoimistajat. Mansiomaailmoissa alat oppia itsehallintoa, joka koituu kaikkien asianosaisten hyödyksi. Mielesi oppii yhteistyötä, se oppii tekemään suunnitelmia toisten ja viisaampien olentojen kanssa. Järjestelmän päämajassa serafiopettajat voimistavat edelleen sitä arvonantoa, jota tunnet kosmista moraalisuutta kohtaan – vapauden ja lojaalisuuden vuorovaikutussuhteita kohtaan.

39:4.11 (435.4) Mitä on lojaalisuus? Se on universumissa vallitsevan veljeyden älyllisen arvostamisen tuottama hedelmä; tunne, ettei niin paljon voisi ottaa ja olla samalla mitään antamatta. Persoonallisuusasteikkoa ylöspäin kavutessasi opit ensin olemaan lojaali; sitten rakastamaan; sitten opit olemaan sitä, mitä poika on, ja sen jälkeen voit olla vapaa. Mutta vasta kun olet finaliitti, vasta, kun olet saavuttanut täydellisen lojaalisuuden, vasta sitten pystyt omalla kohdallasi toteuttamaan vapauden lopullisuutta.

39:4.12 (435.5) Nämä serafit opettavat kärsivällisyyden hedelmällisyyttä; sitä, että pysähtyneisyys merkitsee varmaa kuolemaa, mutta että liian nopea kasvu merkitsee sekin itsemurhaa; että samoin kuin vesipisara vierii korkeammalta tasolta alemmalle ja virratessaan eteenpäin valuu aina alaspäin lyhyin, toisiaan seuraavin putoamisin, samoin tapahtuu edistyminen aina ylöspäin morontia- ja henkimaailmoissa – ja aivan yhtä hitaasti ja juuri tällaisten asteittaisten vaiheitten kautta.

39:4.13 (435.6) Asutuille maailmoille moraalisuudenvahvistajat kuvailevat kuolevaisen elämän monista renkaista koostuvana katkeamattomana ketjuna. Lyhyt oleskelusi Urantialla, tällä kuolevaisen ihmisen lapsuudensfäärillä, on vain yksi rengas, heti ensimmäinen pitkässä ketjussa, joka on ulottuva universumien yli ja ikuisten aikakausien läpi. Tärkeätä ei niinkään paljon ole se, mitä opit tässä ensimmäisessä elämässä, vaan tärkeätä on tämän elämän elämisen kokemus. Edes tässä maailmassa tehtävä työ, niin tuiki tärkeää kuin se onkin, ei ole läheskään yhtä tärkeää kuin on se tapa, jolla tämän työn teet. Mitään aineellista palkkiota ei vanhurskaasta elämisestä saa, mutta siitä saa syvällisen tyydytyksen – tietoisuuden saavutuksesta – ja tämä ylittää minkä tahansa ajateltavissa olevan aineellisen palkinnon.

39:4.14 (435.7) Taivaan valtakunnan avaimet ovat: vilpittömyys, lisää vilpittömyyttä ja yhä enemmän vilpittömyyttä. Jokaisella ihmisellä on nämä avaimet. Ihmiset käyttävät niitä – edistyvät henkisyyden suhteen – tekemällä päätöksiä, lisää päätöksiä ja yhä enemmän päätöksiä. Korkein moraalinen valinta on valinta, jolla on korkein mahdollinen arvo, ja tämä on aina – millä tahansa sfäärillä, kaikilla sfääreillä – valinta Jumalan tahdon tekemisen hyväksi. Jos ihminen näin valitsee, hän on suuri, vaikka hän olisi Jerusemin kansalaisista vähäpätöisin tai jopa Urantian kuolevaisista vähäisin.

39:4.15 (436.1) 5. Kuljettajat. Nämä ovat paikallisjärjestelmissä toimivia kuljetusserafeja. Omassa järjestelmässänne, Sataniassa, he kuljettavat matkustajia Jerusemiin ja sieltä pois ja palvelevat muutoinkin planeettainvälisinä kuljettajina. Harvoinpa kuluu edes yhtä päivää, ettei Satanian kuljetusserafi sen aikana jättäisi opiskelijavierasta tai muuta olemukseltaan henkeä olevaa tai puolittain henkeä olevaa matkustajaa Urantian rannoille. Nämä samaiset avaruuden taivaltajat tulevat kerran viemään sinut järjestelmän päämajaryhmään kuuluviin maailmoihin ja niistä pois, ja kun olet suorittanut tehtäväsi Jerusemissa, he vievät sinut eteenpäin Edentiaan. Mutta missään olosuhteissa he eivät vie sinua takaisinpäin, siihen maailmaan, josta ihmisenä olet peräisin. Kuolevainen ei koskaan palaa synnyinplaneetalleen ajallisen olemassaolonsa aikaisen tuomiokauden kestäessä, ja mikäli hän sattuisi palaamaan jonkin myöhemmän tuomiokauden aikana, häntä olisi saattamassa universumin päämajaryhmän kuljetusserafi.

39:4.16 (436.2) 6. Kirjurit. Tässä on kysymys serafeista, jotka hoitavat paikallisjärjestelmien kolminkertaisia muistiinmerkintöjä. Järjestelmän pääkaupungissa sijaitseva arkistotemppeli on ainutlaatuinen rakennelma: yhdeltä kolmannekseltaan se on nimittäin aineellinen ja rakennettu hohtavista metalleista ja kristalleista; toiselta kolmannekseltaan morontiaalinen ja valmistettu hengellisen ja aineellisen energian yhdistelmästä, mutta se on kuolevaisen olennon näkökyvyn ulottumattomissa; ja kolmannelta kolmannekseltaan se on hengellinen. Tähän luokkaan kuuluvat kirjurit hoitavat ja ylläpitävät tätä kolminkertaisten tallenteiden järjestelmää. Ylösnousemuskuolevaiset kääntyvät ensin aineellisen arkiston puoleen, Aineelliset Pojat ja korkeammat siirtymätilassa olevat olennot etsivät kysymyksiinsä vastausta morontiasaleista, kun taas serafit ja toimialueen korkeammat henkipersoonallisuudet tutkivat hengellisen osaston tallenteita.

39:4.17 (436.3) 7. Reservit. Jerusemin hallintoserafien varajoukot käyttävät suuren osan odotusajastaan siihen, että he henkikumppanin ominaisuudessa seurustelevat järjestelmän eri maailmoista vasta saapuneiden ylösnousemuskuolevaisten eli mansiomaailmojen loppututkinnoista hyväksyttävästi selvinneitten kanssa. Eräs mielihyvän aiheista Jerusemissa-oleskelusi aikana on vapaa-aikoina tapahtuva keskustelu ja seurustelu näiden paljon matkustaneiden ja monessa mukana olleiden, tehtävää odottavien reserviserafien kanssa.

39:4.18 (436.4) Juuri tämänkaltaiset ystävälliset suhteet tekevät järjestelmän pääkaupungin varsin rakkaaksi ylösnouseville kuolevaisille. Jerusemissa kohtaatte ensi kerran olentojen sekoituksen, jossa on Aineellisia Poikia, enkeleitä ja ylösnousemuspyhiinvaeltajia. Siellä seurustelevat veljellisesti keskenään kokonaan hengelliset ja puolittain hengelliset olennot sekä aineellisen olomuodon piiristä vasta ilmaantuvat yksilöt. Kuolevaisten hahmo on siellä sillä tavoin modifioitunut ja ihmisten valoonreagoinnin skaala siinä määrin laajentunut, että kaikki kykenevät nauttimaan toistensa tuntemisesta ja persoonallisuuden myötätuntoisesta ymmärtämisestä.

5. Planetaariset auttajat

39:5.1 (436.5) Nämä serafit pitävät päämajaansa järjestelmäpääkaupungeissa, ja vaikka he läheisesti liittyvätkin niissä asuviin aatamikansalaisiin, heitä osoitetaan ensi sijassa Planetaaristen Aatamien eli evolutionaaristen maailmojen aineellisten rotujen biologisten eli fyysisten kohentajien palvelukseen. Enkelien hoivatyö käy sitä kiinnostavammaksi mitä lähemmäksi asuttuja maailmoja tullaan, mitä likemmäksi päästään niitä tosiasiallisia pulmia, joiden kanssa joutuvat tekemisiin ne ajallisuuden miehet ja naiset, jotka valmentautuvat yritykseen saavuttaa ikuisuuden päämäärä.

39:5.2 (437.1) Valtaosa planetaarisista auttajista siirrettiin Aatamin hallinnon luhistumisen jälkeen pois Urantialta, ja maailmanne serafivalvonta siirtyi enimmältään hallintoserafeille, siirtymävaiheen hoivaajille ja kohtalonsuojelijoille. Mutta näitä sopimuksensa rikkoneiden Aineellisten Poikienne serafiavustajia palvelee yhä Urantialla seuraavissa ryhmissä:

39:5.3 (437.2) 1. Puutarhan äänet. Kun ihmisen evoluution planetaarinen kulku on saavuttamassa biologisen lakipisteensä, näyttämölle ilmaantuvat aina Aineellinen Poika ja Tytär eli Aatami ja Eeva lisäämään rotujen edelleenkehittymistä konkreettisesti tähän tarkoitukseen omaa oivallisempaa elämänplasmaansa luovuttamalla. Tällaisen Aatamin ja Eevan planeettapäämajaa nimitetään tavallisesti Eedenin puutarhaksi, ja heidän henkilökohtaiset serafinsa tunnetaan monestikin ”puutarhan ääninä”. Nämä serafit ovat verrattomaksi avuksi Planetaarisille Aatameille heidän kaikissa hankkeissaan evolutionaaristen rotujen fyysiseksi ja älylliseksi kohentamiseksi. Sen jälkeen kun Aatami oli Urantialla rikkonut sopimuksensa, jätettiin planeetalle muutama tällainen serafi, ja heidät osoitettiin Aatamia seuranneiden vallanpitäjien palvelukseen.

39:5.4 (437.3) 2. Veljeyden henget. Lienee ilmeistä, että kun Aatami ja Eeva saapuvat evolutionaariseen maailmaan, eräs melkoiset mittasuhteet omaava tehtävä on rodullisen sopusoinnun ja sosiaalisen yhteistyön aikaansaaminen maailman eri rotujen välille. Harvoinpa nämä eriväriset ja luonteenlaadultaan erilaiset rodut suhtautuvat myötämielisesti hankkeeseen ihmisten välisestä veljeydestä. Nämä alkukantaiset ihmiset tulevat ymmärtäneeksi rauhanomaisiin keskinäissuhteisiin kätkeytyvän viisauden vasta kypsän inhimillisen kokemuksen tuloksena sekä veljeyden serafihenkien uskollisen hoivan kautta. Aineellisten Poikien ponnistelut kehittyvän maailman rotujen saattamiseksi sopusointuun ja niiden edistämiseksi kestäisivät ilman näiden serafien työtä huomattavasti kauemmin. Ja mikäli Aataminne olisi pysynyt alkuperäisessä suunnitelmassa Urantian edistämisestä, nämä veljeyden henget olisivat tähän mennessä saaneet ihmissukukunnassa aikaan jo uskomattomia muutoksia. Aatamin lankeemuksen huomioon ottaen on todellakin merkittävää, että nämä serafiluokat ovat kyenneet kasvattamaan ja toteuttamaan niinkin paljon veljeyttä kuin teillä Urantialla nyt on.

39:5.5 (437.4) 3. Rauhan sielut. Monet taistelut leimaavat evolutionaaristen ihmisten ylöspäin kurottautuvien ponnistelujen varhaisia vuosituhansia. Rauha ei ole aineellisten maailmojen luonnollinen olotila. Maailmat tajuavat ajatuksen ”rauhasta maan päällä ja hyvästä tahdosta ihmisten kesken” vasta rauhan serafisielujen hoivan kautta. Vaikka nämä enkelit saivat enimmäkseen kokea, miten heidän toiveensa valuivat tyhjiin, kun he alkuaikojen Urantialla koettivat tehdä parhaansa, jätettiin Vevona, Aatamin aikojen rauhan sielujen päällikkö, Urantialle, ja hänet on nyt liitetty täällä asuvan kenraalikuvernöörin esikuntaan. Ja silloin kun Mikael syntyi, juuri tämä sama Vevona julisti enkeliarmeijoiden johtajan ominaisuudessa maailmalle: ”Kunnia olkoon Jumalalle Havonassa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.”

39:5.6 (437.5) Planeetan kehityksen pitemmälle ehtineessä vaiheessa nämä serafit vaikuttavat osaltaan siihen, että sovituskäsitys korvautuu käsityksellä jumalallisesta virittyneisyydestä kuolevaisen eloonjäämistä koskevana filosofiana.

39:5.7 (437.6) 4. Luottamuksen henget. Epäluulo on alkukantaisten ihmisten synnynnäinen suhtautumistapa; hengissäsäilymisen puolesta varhaisina aikoina käytävät taistelut eivät ole omiaan kylvämään luottamusta. Luottamus on uusi inhimillinen ominaisuus, jonka saa aikaan mainittujen, Aatamin hallintoon kuuluvien, planetaaristen serafien hoiva. Heidän tehtävänään on teroittaa luottamusta kehittyvien ihmisten mieleen. Jumalat ovat hyvin luottavaisia; Universaalinen Isä on halukas avoimesti uskomaan itsensä – Suuntaajan – ihmisen yhteyteen.

39:5.8 (438.1) Koko tämä serafiryhmä siirrettiin uuden hallinnon vastuulle Aatamin epäonnistumisen jälkeen, ja aina siitä lähtien he ovat jatkaneet uurastustaan Urantialla. Eivätkä he ole olleet täysin vailla menestystä, sillä nyt on kehittymässä sivilisaatio, joka sisältää paljon heidän ihanteitaan luottamuksesta ja luottavaisuudesta.

39:5.9 (438.2) Edistyneempinä planetaarisina aikakausina nämä serafit lisäävät ihmisten arvonantoa sille totuudelle, että epävarmuus on tyytyväisyyden jatkumisen salaisuus. He auttavat kuolevaisfilosofeja tajuamaan, että koska tietämättömyys on välttämätöntä menestymiselle, olisi suuri virhe, jos luotu tietäisi tulevaisuuden. He lisäävät ihmisen mielenkiintoa epävarmuuden suloisuutta, epämääräisen ja tuntemattoman tulevaisuuden romantiikkaa ja viehätystä kohtaan.

39:5.10 (438.3) 5. Kuljettajat. Planetaariset kuljettajat palvelevat yksittäisiä maailmoja. Valtaosa tälle planeetalle tuoduista serafoiduista olennoista on läpikulkumatkalla; he viivähtävät vain hetken ja ovat omien erityisten serafikuljettajiensa hoivissa. Mutta suuri joukko tällaisia serafeja on sijoitettu Urantialle. Kyse on kuljetuspersoonallisuuksista, jotka liikennöivät Urantian kaltaisilta paikallisplaneetoilta Jerusemiin.

39:5.11 (438.4) Sovinnainen käsityksenne enkeleistä on saanut alkunsa seuraavalla tavalla: Juuri ennen fyysisen kuoleman hetkeä ihmismielessä esiintyy toisinaan heijastusilmiö, ja tämä hämärtyvä tajunta näyttää visualisoivan läsnä olevan enkelin hahmosta jotakin, ja se tulkitaan heti tämän yksilön mielessä enkeleistä vallitsevan tavanomaisen käsityksen mukaisesti.

39:5.12 (438.5) Virheellinen käsitys, jonka mukaan enkeleillä olisi siivet, ei kokonaan johdu muinaisista uskomuksista, joiden mukaan heillä täytyy olla siivet, sillä hehän lentävät ilmassa. Ihmisten on joskus sallittu tarkkailla serafeja, joita valmisteltiin kuljetuspalvelua varten, ja perimätiedot näistä kokemuksista ovat suurelta osalta määränneet urantialaisten käsitykset enkeleistä. Tarkasteltaessa kuljetusserafia, joka valmistautuu ottamaan vastaan matkustajan planeettainväliselle matkalle, voidaan nähdä ikään kuin siinä olisi kaksi siivistöä, jotka ulottuvat enkelin päästä jalkoihin. Todellisuudessa nämä siivet ovat energiaeristeitä – kitkasuojuksia.

39:5.13 (438.6) Kun taivaallisia olentoja on määrä serafoida yhdestä maailmasta toiseen siirtämistä varten, heidät tuodaan sfäärin päämajaan, ja asianmukaisen rekisteröinnin jälkeen heidät vaivutetaan siirtymäuneen. Sillä välin kuljetusserafi asettuu vaaka-asentoon välittömästi planeetan universumienergian navan yläpuolelle. Energiasuojusten ollessa kokonaan auki toimituksen suorittavat serafiavustajat asettavat nukkuvan persoonallisuuden taitavasti kuljetusenkelin päälle. Sitten sekä ylempi että alempi suojuspareista suljetaan ja säädetään huolellisesti.

39:5.14 (438.7) Ja nyt alkaa muuntajien ja lähettäjien vaikutuksen alaisuudessa kummallinen muodonmuutos valmistettaessa serafia sujahtamaan universumin virtapiirien energiavirtoihin. Ulkonaisesti serafi suippenee kummastakin päästä, ja hänet verhoaa outo meripihkanhohtoinen valo niin, että serafoitua persoonallisuutta on varsin pian mahdoton erottaa. Kun kaikki on valmista lähtöön, kuljetuspäällikkö tarkastaa asianmukaisesti elolliskuljettimen, suorittaa rutiinikokeet varmistuakseen siitä, että enkeli on asianmukaisesti kytketty virtapiireihin, ja ilmoittaa sitten, että matkustaja on oikein serafoitu, että energiat ovat säädetyt, että enkeli on eristetty ja että kaikki on valmista lähtöleimahdusta varten. Seuraavaksi paikoilleen asettuvat kaksi mekaanista valvojaa. Tähän mennessä kuljetusserafista on tullut miltei läpinäkyvä, värähtelevä, kimaltelevaa valoisuutta oleva torpedon muotoinen hahmo. Nyt kyseisen maailman kuljetusten matkaanlähettäjä kutsuu paikalle elävien energianlähettäjien avustavat patterit, joita tavallisesti on tuhat. Ilmoittaessaan kuljetuksen määränpään hän ojentaa kätensä ja koskettaa itseään lähinnä olevaa serafikuljettimen kärkeä, ja tämä syöksyy salaman nopeudella eteenpäin jättäen jälkeensä taivaallista kirkkautta olevan vanan niin pitkälle kuin planeetan ilmakehä ulottuu. Vajaassa kymmenessä minuutissa tämä ihmeellinen näky katoaa jopa serafien vahvistetun näkökyvyn ulkopuolelle.

39:5.15 (439.1) Kun planetaariset avaruusraportit vastaanotetaan asianomaisen hengellisen päämajan meridiaanin mukaan keskipäivällä, kuljettajat sen sijaan lähetetään matkaan tästä samasta paikasta keskiyöllä. Se on lähdön kannalta suotuisin ajankohta, ja se on standardin mukainen lähtöhetki, ellei toisin ole määrätty.

39:5.16 (439.2) 6. Kirjurit. Nämä ovat planeetan tärkeimpien asioiden tallessapitäjiä, asioiden, jotka koskevat planeetan toimintaa osana järjestelmää, ja sen suhteutumista universumihallitukseen, ja tapaa, jolla universumihallitus kantaa siitä huolta. He toimivat planeetan asioiden muistiinmerkitsemistehtävissä, mutta heitä eivät koske yksilön elämään ja olemassaoloon liittyvät asiat.

39:5.17 (439.3) 7. Reservit. Planeettaserafien Satanian-reservejä pidetään Jerusemissa niin, että näillä on läheinen yhteys Aineellisten Poikien reserviin. Nämä runsaat reservit lähettävät yltäkylläisesti täydennystä tämän serafiluokan moninaisten toimintojen kaikkiin vaiheisiin. Nämä enkelit ovat myös paikallisjärjestelmien henkilökohtaisten viestien viejiä. He palvelevat siirtymävaiheessa olevia kuolevaisia, enkeleitä ja Aineellisia Poikia niin kuin myös kaikkia muita, joiden asuinpaikka on järjestelmäpäämajassa. Vaikka Urantia nykyisellään onkin Satanian ja Norlatiadekin hengellisten yhteyspiirien ulkopuolella, olette muulla tavoin läheisessä kosketuksessa planeettainvälisiin asioihin, sillä näitä sanansaattajia saapuu tavan takaa Jerusemista tähän maailmaan samoin kuin järjestelmään kuuluville kaikille muillekin sfääreille.

6. Siirtymähoivaajat

39:6.1 (439.4) Siirtymänaikaisen hoivan serafit, kuten heidän nimensäkin antaa aiheen otaksua, palvelevat kaikkialla, missä he voivat auttaa luodun siirtymistä aineellisesta tilasta hengelliseen. Näiden enkeleiden palvelukenttä ulottuu asutuista maailmoista järjestelmäpääkaupunkeihin, mutta ne, jotka ovat tällä haavaa Sataniassa, suuntaavat suurimmat ponnistuksensa eloonjäävien kuolevaisten kouluttamiseen seitsemässä mansiomaailmassa. Tämä hoiva on erilaistunutta sen mukaan, mikä itse kunkin tehtävä on seuraavissa seitsemässä luokassa:

39:6.2 (439.5) 1. Serafievankelistat.

39:6.3 (439.6) 2. Rodullisuudentulkitsijat.

39:6.4 (439.7) 3. Mielensuunnittelijat.

39:6.5 (439.8) 4. Morontianeuvonantajat.

39:6.6 (439.9) 5. Teknikot.

39:6.7 (439.10) 6. Kirjuriopettajat.

39:6.8 (439.11) 7. Hoivaavat reservit.

39:6.9 (439.12) Saatte tietää lisää näistä siirtymävaiheessa olevien taivasmatkalaisten serafihoivaajista mansiomaailmoja ja morontiaelämää käsittelevien kertomusten yhteydessä.

7. Tulevaisuuden serafit

39:7.1 (440.1) Nämä enkelit eivät palvele laajalti muualla kuin Nebadonin vanhemmissa maailmoissa ja edistyneemmillä planeetoilla. Heitä pidetään suurin joukoin reservissä Salvingtonin lähellä sijaitsevissa serafimaailmoissa. Siellä he ovat mukana hankkeissa, jotka liittyvät Nebadonissa joskus koittavaan valon ja elämän aikakauteen. Nämä serafit toimivat kyllä ylösnousemuskuolevaisten elämänuraan liittyvissä tehtävissä, mutta he hoivaavat miltei yksinomaisesti niitä kuolevaisia, jotka jäävät eloon jonkin modifioidun ylösnousemusjärjestelmän kautta.

39:7.2 (440.2) Koska nämä enkelit eivät tällä hetkellä ole suoranaisesti tekemisissä Urantian eivätkä urantialaisten kanssa, katsomme parhaaksi jättää heidän kiehtovat toimintonsa kuvailematta.

8. Serafien määränpää

39:8.1 (440.3) Serafit ovat alkujaan paikallisuniversumeista, ja näissä samaisissa synnyinmaailmoissaan jotkut heistä saavuttavat myös palvelunsa määränpään. Vanhempien arkkienkelien avun ja neuvojen turvin jotkut serafit saatetaan korottaa Loistavien Iltatähtien yleviin tehtäviin, kun taas toiset saavuttavat sen aseman ja palvelun, joka kuuluu Iltatähtien tässä yhteydessä paljastamattomille vertaisille. Paikallisuniversumiin rajoittuvan määränpään puitteissa on mahdollista yrittää tehdä vielä muitakin tutkimusretkiä, mutta Serafington pysyy aina kaikkien enkelten ikuisena määränpäänä. Serafingtonissa enkelit ovat Paratiisin ja Jumaluuden saavuttamisen kynnyksellä; se on sfääri, jolta he siirtyvät ajallisesta hoivaamisesta ikuisuuden ylevään palveluun.

39:8.2 (440.4) Serafien on mahdollista saavuttaa Paratiisi kymmenillä – sadoillakin – tavoilla, mutta tärkeimmät näistä tavoista, siinä mielessä kuin niitä käsitellään näissä kertomuksissa, ovat seuraavat:

39:8.3 (440.5) 1. Pääsy Paratiisin serafiasuinsijoille henkilökohtaisesti se ansaitsemalla siten, että saavuttaa täydellisyyden jonkin erityisalan piirissä, kuten taivaallisena taidetyöntekijänä, teknisenä neuvojana tai taivaallisena kirjurina. Tulemalla paratiisiseuralaiseksi ja tällä tavoin kaiken olevaisen keskuksen saavuttamalla päästä mahdollisesti serafi- tai muihin yhteisöihin kuuluvaksi ikuiseksi hoivaajaksi ja neuvonantajaksi.

39:8.4 (440.6) 2. Tulemalla kutsutuksi Serafingtoniin. Tietyissä olosuhteissa serafeja määrätään korkeuksiin; toisissa tapauksissa enkelit saavuttavat Paratiisin joskus paljon lyhyemmässä ajassa kuin kuolevaiset. Mutta olipa jokin enkelipari kuinka sopiva tahansa, se ei voi omasta aloitteestaan lähteä Serafingtoniin tai muualle. Ketkään muut kuin menestykselliset kohtalonsuojelijat eivät voi olla varmoja etenemisestä Paratiisiin evolutionaarisen ylösnousemuksen asteittain nousevaa tietä. Kaikkien muiden on kärsivällisesti odotettava kolmannen asteen supernafeihin kuuluvien Paratiisin-sanansaattajien saapumista, jotka tuovat mukanaan kutsut saapua korkeuksiin.

39:8.5 (440.7) 3. Saavuttamalla Paratiisi evolutionaarisen kuolevaisen menetelmällä. Verrattomin valinta, jonka serafi voi tehdä ajallisen elämänuran aikana, on valita suojelusenkelin tehtävä, siinä mielessä, että hän näin voi astua lopullisuuteen johtavaan elämänvaiheeseen ja pätevöityä serafipalvelun ikuisille sfääreille annettavaan tehtäväänosoitukseen. Näitä ajallisuuden lasten henkilökohtaisia oppaita kutsutaan kohtalonsuojelijoiksi, mikä merkitsee sitä, että he varjelevat kuolevaisia luotuja jumalallisen päämäärän poluilla, ja että he näin tehdessään määrittävät oman ylevän määränpäänsä.

39:8.6 (440.8) Kohtalonsuojelijat kootaan kaikkiin eri serafiluokkiin kuuluvien, tähän palveluun pätevöityneiden enkelipersoonallisuuksien riveistä. Kaikille niille eloonjääville kuolevaisille, joiden tulevaisuudenkuvaan kuuluu fuusioituminen Suuntaajaan, määrätään väliaikainen suojelija, ja nämä seuralaiset voidaan kiinnittää palvelemaan heitä pysyvästi, sitten kun eloonjääneet saavuttavat vaadittavan älyllisen ja hengellisen kehityksen. Ennen kuin kuolevaiset taivasmatkalaiset lähtevät mansiomaailmoista, heillä on kaikilla vakinainen serafikumppani. Tätä hoivaavien henkien ryhmää käsitellään Urantiaa koskevien kertomusten yhteydessä.

39:8.7 (441.1) Enkelien ei ole mahdollista päästä Jumalan luo inhimillisen alkuperän tasolta, sillä heidät on luotu ”hieman teitä korkeammalle”, mutta viisautta osoittaen on järjestetty niin, että vaikkei heidän olekaan mahdollista aloittaa aivan pohjalta, kuolevaisten olemassaolon hengellisiltä alangoilta, he voivat silti mennä alas niiden tykö, jotka todellakin aloittavat pohjalta, ja luotsata tällaiset luodut askel askelelta, maailma maailmalta, Havonan porteille saakka. Kun kuolevaiset taivasmatkalaiset jättävät Uversan aloittaakseen etenemisen Havonan kehillä, nämä pyhiinvaeltajakumppanien lihallisen elämän jälkeen heitä palvelemaan kiinnitetyt suojelijat jättävät heille väliaikaiset jäähyväiset siksi ajaksi, kun he itse matkaavat Serafingtoniin, suuruniversumin enkelien määränpäähän. Siellä nämä suojelijat yrittävät saavuttaa, ja epäilemättä saavuttavatkin, serafisen valon seitsemän kehää.

39:8.8 (441.2) Monet, mutteivät kaikki, aineellisen elämän aikana kohtalonsuojelijoiksi osoitetut serafit seuraavat kuolevaiskumppaneitaan Havonan kehien läpi, ja tietyt muut serafit kulkevat keskusuniversumin kehien läpi kuolevaisen ylösnousemuksesta täysin eroavalla tavalla. Mutta olipa ylösnousemuksen reitti mikä hyvänsä, kaikki evolutionaariset serafit kulkevat Serafingtonin läpi, ja enemmistö käykin Havonan kehien sijasta läpi juuri tämän kokemuksen.

39:8.9 (441.3) Serafington on sfääri, jolle enkelit päätyvät, ja heidän pääsynsä tähän maailmaan on melkoisesti erilainen kuin kuolevaispyhiinvaeltajien kokemukset Ascendingtonissa. Enkelit eivät ole ehdottoman varmoja ikuisesta tulevaisuudestaan, ennen kuin he ovat saavuttaneet Serafingtonin. Yhdenkään Serafingtoniin pääsevän enkelin ei tiedetä koskaan joutuneen harhateille. Synti ei milloinkaan saavuta vastakaikua täyttymyksen serafin sydämessä.

39:8.10 (441.4) Serafingtonin loppututkinnon suorittaneet määrätään erilaisiin tehtäviin: Havona-kehän kokemuksen saaneet kohtalonsuojelijat astuvat tavallisesti Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Muut suojelijat, jotka ovat läpäisseet Havonan erottelututkintonsa, liittyvät useinkin uudelleen kuolevaiskumppaniensa seuraan Paratiisissa, ja joistakuista tulee kuolevaisfinaliittien ikuisia seuralaisia, kun taas toiset liittyvät erilaisiin ei-kuolevaisten finaliittien yhteisöihin, ja monet otetaan jäseniksi Täyttymyksen Serafikuntaan.

9. Täyttymyksen Serafikunta

39:9.1 (441.5) Kun enkelit ovat saavuttaneet henkien Isän ja päässeet täyttymyksen serafipalveluun, heitä määrätään joskus valoon ja elämään asettuneiden maailmojen palvelukseen. He saavat kiinnityksen universumien ylevien kolminaistettujen olentojen palvelukseen sekä Paratiisin ja Havonan jaloimmista jaloimpiin tehtäviin. Nämä paikallisuniversumien serafit ovat kokemisensa kautta korvanneet sen jumalallisuuden potentiaalissa esiintyneen eron, joka aiemmin erotti heidät keskusuniversumin ja superuniversumien hoivaavista hengistä. Täyttymyksen Serafikuntaan kuuluvat enkelit palvelevat superuniversumien sekonafien kumppaneina sekä ylevien paratiisillis-havonaalisten supernafiluokkien avustajina. Näiden enkelien osalta ajallinen elämänvaihe on päättynyt. He ovat tästä alkaen ja iäti Jumalan palvelijoita, jumalallisten persoonallisuuksien seuralaisia ja Paratiisin finaliittien vertaisia.

39:9.2 (441.6) Täyttymyksen serafeja palaa suurin määrin synnyinuniversumeihinsa täydentämään siellä jumalallisten kykyjen pohjalta tapahtuvaa hoivaa kokemuksellista täydellisyyttä osoittavalla hoivalla. Nebadon on suhteellisesti ottaen universumeista uudempia, eikä sillä sen vuoksi ole yhtä monta näitä Serafingtonista valmistuneita ja palanneita serafeja kuin jollakin vanhemmalla toimipiirillä. Paikallisuniversumillamme on siitä huolimatta riittävästi täyttymyksen serafeja, sillä on merkittävää, että evolutionaarisissa maailmoissa ilmenee lisääntyvää tarvetta heidän palveluksiaan kohtaan, sitä mukaa kun ne lähestyvät valon ja elämän statusta. Täyttymyksen serafit palvelevat nykyisin muita laajemmin serafien korkeimpien luokkien seurassa, mutta jokaisen muunkin enkeliluokan seurassa palvelee muutamia. Teidänkin maailmanne saa osakseen Täyttymyksen Serafikuntaan kuuluvan kahdentoista erityisryhmän laajamittaista hoivaa. Tällaisia planeettavalvonnan mestariserafeja on jokaisen vasta valtakirjansa saaneen Planeettaprinssin seurassa, kun hän menee asuttuun maailmaan.

39:9.3 (442.1) Monet kiehtovat hoivaamisen mahdollisuudet ovat avoinna täyttymyksen serafeille, mutta aivan kuten he Paratiisia edeltävinä aikoina kaikki toivomalla toivoivat määräystä kohtalonsuojelijoiksi, samalla tavalla he Paratiisin jälkeen seuraavassa kokemuksessa haluavat mieluiten palvella inkarnoituneiden Paratiisin-Poikien lahjoittautumisten avustajina. Mitä suurimmassa määrin heidän sydämenasianaan on yhä vieläkin universaalinen suunnitelma evolutionaaristen maailmojen kuolevaisluotujen lähettämisestä pitkälle ja kiehtovalle matkalle kohti jumalallisuuden ja ikuisuuden Paratiisi-päämäärää. Koko sen löytöretken ajan, jonka kuolevainen suorittaa Jumalan löytämiseksi ja jumalallisen täydellisyyden saavuttamiseksi, nämä serafitäyttymyksen henkihoivaajat ovat yhdessä ajallisuuden uskollisten hoivaavien henkien kanssa aina ja iäti todellisia ystäviänne ja pettämättömiä auttajianne.

39:9.4 (442.2) [Esittänyt muuan Melkisedek, joka toimi Nebadonin serafiarmeijakuntien päällikön pyynnöstä.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään