Kapitola 40 Vzestupní Boží Synové

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 40

Vzestupní Boží Synové

40:0.1 (443.1) PODOBNĚ jako v mnohých jiných hlavních skupinách vesmírných bytostí i Vzestupní Boží Synové jsou odhaleni v sedmi všeobecných kategoriích:

40:0.2 (443.2) 1. Smrtelníci, spojeni s Otcem.

40:0.3 (443.3) 2. Smrtelníci, spojeni se Synem.

40:0.4 (443.4) 3. Smrtelníci, spojeni s Duchem.

40:0.5 (443.5) 4. Evoluční serafové.

40:0.6 (443.6) 5. Vzestupní Materiální Synové.

40:0.7 (443.7) 6. Přemístěné midbytosti.

40:0.8 (443.8) 7. Osobní Ladiči Myšlení.

40:0.9 (443.9) Vyprávění o těchto bytostech, od nevyvinutých smrtelníků živočišného původu evolučních světů po Osobní Ladiče Myšlení Vesmírného Otce, je nádherným recitálem o štědře poskytované boží lásce a soucitném porozumění v celém průběhu času a ve všech vesmírech rozsáhlého tvoření Rajských Božstev.

40:0.10 (443.10) Tato představení začala s popisem Božstev. Potom toto vyprávění sestupovalo, skupinu po skupině, po univerzální stupnici živých bytostí, až dospělo k nejnižšímu řádu života, obdařeného potenciálem nesmrtelnosti. A nyní já, svého času smrtelník původem z evolučního světa prostoru, jsem poslán ze Salvingtonu, abych připravil a dále pokračoval ve vyprávění o věčném záměru Bohů, týkající se vzestupných řádů synovstva, především však smrtelných tvorů času a prostoru.

40:0.11 (443.11) Vzhledem k tomu, že mnohem větší část tohoto vyprávění bude pojednávat o třech základních řádech vzestupných smrtelníků, nejdříve se zmíním o nesmrtelných vzestupných řádech synovstva—serafech, Adamech, midbytostech a Ladičích Myšlení.

1. Evoluční serafové

40:1.1 (443.12) Smrtelní tvorové živočišného původu nejsou jedinými bytostmi s výsadou božího synovstva; andělské armády také sdílejí možnost dosáhnout Ráje. Také serafové-strážci, skrze svoji zkušenost a službu se vzestupnými smrtelníky času, dosáhnou status vzestupných synů. Takoví andělé dospějí do Ráje přes Seraphington a mnoho z nich je dokonce přijato do Sboru Smrtelných Konečných.

40:1.2 (443.13) Vystoupat k nebeským výšinám božského synovstva konečných je pro anděla výjimečným úspěchem, činem daleko převyšujícím vaše dosažení věčného života prostřednictvím plánu Věčného Syna a nepřetržité pomoci ve vás pobývajícího Ladiče Myšlení; ale serafové-strážci a někdy i jiní, opravdu vykonají takové vzestupy.

2. Vzestupní Materiální Synové

40:2.1 (444.1) Materiální Boží Synové jsou vytvořeni v lokálním vesmíru současně s Melkísedeky a jejich společníky, přičemž jsou všichni klasifikováni jako sestupní Synové. A skutečně, Planetární Adamové—Materiální Synové a Dcery evolučních světů—jsou sestupní Synové, scházející dolů na obydlené planety ze sfér svého původu, hlavních center lokálních soustav.

40:2.2 (444.2) Jestli takový Adam a Eva dosáhnou úplného úspěchu ve své společné planetární misi jako biologičtí vylepšovatelé, sdílí osud obyvatel svého světa. Když je takový svět ustálen v pokročilých stádiích světla a života, tento spolehlivý Materiální Syn a Dcera se mohou vzdát všech svých planetárních administrativních povinností a když jsou takto uvolněni od sestupného putování, mají povoleno se zaregistrovat jako zdokonalení Materiální Synové v seznamech lokálního vesmíru. Stejným způsobem, když je planetární mise dlouhodobě odložena, mohou Materiální Synové stálého statusu—obyvatelé lokálních soustav—zanechat svoje aktivity na daných sférách a podobně se zaregistrovat jako zdokonalení Materiální Synové. Po těchto formalitách jsou takto uvolnění Adamové a Evy uznáni jako vzestupní Boží Synové a mohou se okamžitě vydat na dlouhou cestu do Havony a do Ráje s tím, že začínají přesně na stupni, který odpovídá jejich současnému statusu a dosažené duchovní úrovně. A na tuto cestu se vydají společně se smrtelnými bytostmi a dalšími vzestupnými Syny a pokračují v ní, dokud nenaleznou Boha a nedosáhnou Sboru Smrtelných Konečných ve věčné službě Rajským Božstvům.

3. Přemístěné midbytosti

40:3.1 (444.3) Přestože obě skupiny midbytostí nemají bezprostřední užitek z planetárních poskytnutích Božích Synů, a vzestup k Ráji je na dlouhou dobu odložen, nicméně, brzy poté jak evoluční planeta dosáhne středně pokročilých epoch světla a života (ne-li dříve), jsou tyto dvě skupiny uvolněny z planetárních povinností. Někdy, v den sestoupení chrámu světla a povýšení Planetárního Prince do funkce Planetárního Vládce, většina z nich, spolu se svými lidskými příbuznými, je přemístěna. Po uvolnění z planetární služby jsou obě kategorie zaregistrovány v lokálním vesmíru jako vzestupní Boží Synové a ihned zahájí dlouhý vzestup k Ráji stejnými cestami, které jsou určeny pro smrtelné rasy materiálních světů. Bytostem z primární skupiny jsou předurčeny různé sbory konečných, ale všechny sekundární, čili adamické midbytosti jsou nasměrovány na cestu, vedoucí do Sboru Smrtelných Konečných.

4. Osobní adiči Myšlení

40:4.1 (444.4) Když se smrtelným tvorům času nepodaří dosáhnout věčného života svých duší v planetární součinnosti s duchovními dary Vesmírného Otce, takový nezdar není nikdy v žádném případě způsoben zanedbáním povinností, podpory, služby či péče ze strany Ladiče. Ve chvíli smrti tvora se takové opuštěné Monitory vrátí do Diviningtonu a následně, po soudním výroku nad nepřeživší bytostí, mohou být znovu poslány na světy času a prostoru. Někdy, po opakovaných podobných službách, nebo v důsledku nějaké neobyčejné zkušenosti, takové, jako je působení jako zavedený Ladič v inkarnovaném poskytnutém Synu, Vesmírný Otec obdaruje tyto účinné Ladiče osobností.

40:4.2 (445.1) Osobní Ladiči Myšlení patří k unikátnímu a nevysvětlitelnému řádu bytostí. Přestože mají existencionální před-osobní status, působením v životech a osudech primitivních smrtelníků materiálních světů získávají empirické zkušenosti. A vzhledem k tomu, že osobnost, věnovaná těmto zkušeným Ladičům Myšlení má svůj původ a zdroj v osobní a trvalé péči Vesmírného Otce, který poskytuje empirické osobnosti tvorům svého tvoření, jsou tito Osobní Ladiči klasifikováni jako vzestupní Boží Synové, nejvyšší ze všech podobných řádů synovstva.

5. Smrtelníci času a prostoru

40:5.1 (445.2) Smrtelníci představují poslední článek řetězce těch bytostí, které se nazývají synové Boha. Rysy osobnosti Prvorozeného a Věčného Syna přecházejí dolů, přes řadu stále méně božských a stále více lidských osobitých tvorů, až se objeví bytosti, vám velmi podobné, bytosti, které můžete slyšet, vidět a dotýkat se jich. A tehdy si duchovně uvědomíte velkou pravdu, kterou může vaše víra pochopit—vy jste syny věčného Boha!

40:5.2 (445.3) Stejným způsobem Prvorozený a Nekonečný Duch, přes dlouhou řadu stále méně božských a stále více lidských kategorií, se více a více přibližuje k probíjejícím se tvorům sfér až dosáhne hranice svého vyjádření v andělích, kteří byli vytvořeni na málo vyšší úrovni nad vámi a kteří vás osobně ochraňují a vedou vaše putování smrtelným životem času.

40:5.3 (445.4) Bůh Otec takovým způsobem dolů nesestupuje, aby navázal takový těsný osobní kontakt s téměř nekonečným počtem vzestupných tvorů v celém vesmíru vesmírů. Otec ale není připraven o osobní kontakt se svými nevyvinutými tvory; vy nejste bez božské přítomnosti. I když Bůh Otec nemůže být s vámi v přímém osobním kontaktu, on je ve vás a je vaší součástí v podobě vnitřních Ladičů Myšlení, božských Monitorů. Tak Otec, který je osobností a duchem vzdálen od vás ze všech nejdále, se vám přiblíží ze všech nejblíže v osobním okruhu a duchovním spojení, vnitřním kontaktu se samou duší svých smrtelných synů a dcer.

40:5.4 (445.5) Duchovní totožnost má v sobě klíč k věčnému životu osobnosti a určuje cíl duchovního vzestupu. A protože Ladiči Myšlení jsou jediní duchové s potenciálem spojení, kteří se ztotožní s člověkem během života v těle, jsou smrtelníci času a prostoru v prvé řadě roztříděni podle jejich vztahu k těmto božím darům—pobývajících ve vás, Tajemným Monitorům. Toto roztřídění je následující:

40:5.5 (445.6) 1. Smrtelníci přechodného, nebo empirického pobytu Ladiče.

40:5.6 (445.7) 2. Smrtelníci, nespojující se s Ladičem.

40:5.7 (445.8) 3. Smrtelníci s potenciálem pro spojení s Ladičem.

40:5.8 (445.9) První kategorie—smrtelníci přechodného, nebo empirického pobytu Ladiče. Toto pojmenování je dočasné pro každou vyvíjející se planetu a používá se v ranných stádiích všech obydlených světů, kromě těch, které patří do druhé kategorie.

40:5.9 (445.10) Smrtelníci první kategorie obývají světy prostoru v začínajících epochách evoluce lidstva a patří mezi ně nejprimitivnější typy lidských myslí. Na mnoha světech, podobných před-adamické Urantii, velké množství vyšších a pokročilejších typů primitivních lidí si osvojilo schopnost věčného života, ale nedocílili spojení s Ladičem. V průběhu nových a nových epoch, než vzestup člověka dosáhne mnohem vyšší úrovně duchovního projevu, Ladiči obývají mysli těchto zápolících tvorů během jejich krátkých životů v těle a ve chvíli, kdy se tvorové vlastní vůle spojí s Ladiči, začne působit skupina strážných andělů. Ačkoliv tito smrtelníci první kategorie nemají osobní strážce, mají skupinu opatrovatelů.

40:5.10 (446.1) Empirický Ladič Myšlení pobývá s primitivní lidskou bytostí po celou dobu jejího života v těle. Ladiči značně přispívají k vývoji primitivních lidí, ale nejsou schopni utvořit věčná spojení s takovými smrtelníky. Tato přechodná podpora Ladičů umožní dosáhnout dvě věci. Za prvé, oni získají cenou a reálnou zkušenost o podstatě a fungování evolučního intelektu, což je zkušenost, která se stane neocenitelná při pozdějších stycích s bytostmi vyšší úrovně na jiných světech. Za druhé, dočasný pobyt Ladičů pomůže připravit smrtelné osoby, ve kterých pobývají, pro možné následné spojení s Duchem. Všechny Boha hledající duše tohoto typu dosáhnou věčný život prostřednictvím duchovního objetí Mateřského Ducha lokálního vesmíru, čímž se stanou vzestupnými smrtelníky režimu lokálního vesmíru. Mnoho obyvatel před-adamické Urantie takovou cestou pokročilo do obytných světů Satanie.

40:5.11 (446.2) Bohové, kteří stanovili, aby smrtelný člověk vystoupal do vyšších úrovní duchovní inteligence přes dlouhé epochy evolučního trápení a soužení, pozorují jeho stav a potřeby na každém stupni vzestupu; a vždy jsou nestranní a spravedliví a dokonce dojemně soucitní při konečném rozhodování o těchto zápolících smrtelnících prvotních evolučních ras.

40:5.12 (446.3) Druhá kategorie—smrtelníci, nespojující se s Ladičem. Toto jsou specializované typy lidských bytostí, které nemohou uskutečnit věčné spojení se svými zavedenými Ladiči Myšlení. Roztřídění ras s jedním, dvěma a třemi mozky nemá vliv na spojení s Ladičem; všichni takoví smrtelníci jsou si podobní, ale tyto typy, nespojující se s Ladičem, jsou zcela odlišným a značně modifikovaným řádem tvorů vlastní vůle. Do této kategorie náleží mnoho nedýchajících tvorů a existuje mnoho dalších skupin, které se obyčejně nespojují s Ladiči Myšlení.

40:5.13 (446.4) Podobně, jako v první kategorii i každý člen této skupiny využívá podporu jednoho Ladiče během života v těle. Během dočasného života tito Ladiči dělají pro osoby, ve kterých přechodně pobývají, všechno to, co dělají na jiných světech, kde žijí smrtelníci s potenciálem pro spojení. Ve smrtelnících této druhé kategorie často pobývají nezkušení Ladiči, ale lidé vyššího typu jsou často ve spojení se znalými a zkušenými Monitory.

40:5.14 (446.5) V souladu se vzestupným plánem postupného zdokonalování tvorů živočišného původu využívají tyto bytosti stejně oddanou službu Božích Synů, jaká je poskytována smrtelníkům urantijského typu. Serafská spolupráce s Ladiči Myšlení na planetách, jejichž obyvatelé se nespojují s Ladiči, existuje ve stejné míře jako na světech, které jsou obydleny bytostmi s potenciálem pro spojení. Strážci osudu pomáhají na takových planetách stejným způsobem jako na Urantii a podobně působí v době smrtelníkova přežití, kdy se přežívající duše spojí s Duchem.

40:5.15 (446.6) Když se s těmito modifikovanými typy smrtelných bytostí setkáte na obytných světech, komunikace s nimi vám nebude dělat žádné potíže. Tady oni hovoří stejným jazykem soustavy, ale pomocí přizpůsobené metody. Tyto bytosti jsou totožné s vaším typem života tvora pokud se jedná o duchovní život a projevy osobnosti a liší se pouze v určitých fyzických rysech a také tím, že se nespojují s Ladiči Myšlení.

40:5.16 (447.1) Proč právě tento typ tvora se není nikdy schopen spojit s Ladiči Vesmírného Otce to já nedokážu říci. Někteří z nás se přiklánějí k názoru, že Nositelé Života, ve své snaze vytvořit bytosti, schopné existovat ve zvláštním planetárním prostředí, stojí před nutností udělat radikální změny ve vesmírném plánu o inteligentních tvorech vlastní vůle, což nezměnitelně znemožní uskutečnit trvalé spojení s Ladiči Myšlení. Často se ptáme: je toto úmyslná, nebo neúmyslná součást vzestupného plánu? Ale nenašli jsme odpověď.

40:5.17 (447.2) Třetí kategorie—smrtelníci s potenciálem pro spojení s Ladičem. Všichni smrtelníci spojeni s Otcem jsou živočišného původu, stejně jako rasy na Urantii. Mezi ně patří typy smrtelníků s jedním, dvěma a třemi mozky s potenciálem pro spojení s Ladičem. Urantijci náleží ke střednímu, čili dvoumozkovému typu a v mnoha ohledech převyšují po lidské stránce jednomozkové skupiny, ale ve srovnání s třímozkovými řády jsou rozhodně na mnohem nižší úrovni. Tyto tři typy fyzického mozku nemají vliv na poskytnutí Ladiče, službu serafů, nebo na jakýkoliv jiný aspekt duchovní péče. Intelektuální a duchovní rozdíly mezi třemi typy mozků charakterizují jedince, kteří jinak mají zcela podobný dar mysli a duchovní potenciál a jsou největší v dočasném životě s tendencí se zmenšovat během postupu z jednoho obytného světa na druhý. Od hlavního centra soustavy je rozvoj těchto tří typů stejný a jejich konečný Rajský cíl je totožný.

40:5.18 (447.3) Neočíslované kategorie. Toto vyprávění nemůže v žádném případě obsáhnout všechny fascinující různosti na evolučních světech. Vy víte, že každý desátý svět je decimální, čili experimentální planetou, ale vy nevíte nic o dalších obměnách, kterými se vyznačuje procesí evolučních sfér. Těchto rozdílů je velké množství dokonce i mezi odhalenými řády živých tvorů a také mezi planetami jedné skupiny a proto toto představení objasňuje pouze základní rozdíly, týkající se vzestupné pouti. A vzestupná pouť je nejdůležitější faktor v jakékoliv úvaze o smrtelnících času a prostoru.

40:5.19 (447.4) Pokud se jedná o šance smrtelníka na přežití, ujasněme si to navždy: duše všech smrtelníků, na každém možném stupni existence, přežijí za předpokladu, že budou projevovat ochotu spolupracovat se svými vnitřními Ladiči Myšlení a vyjadřovat touhu nalézt Boha a dosáhnout božské dokonalosti, třebaže takové touhy jsou pouze prvními slabými jiskřičkami primitivního vnímání toho „opravdového světla, které osvětluje každého člověka, který přišel na tento svět.“

6. Důvěryhodní Boží Synové

40:6.1 (447.5) Smrtelné rasy jsou považovány za představitele nejnižšího řádu inteligentního a osobitého tvoření. Vy, smrtelníci, jste milováni božskou láskou a každý z vás se může rozhodnout přijmout určitý osud s nádhernou zkušeností, ale vaší podstatou nejste ještě božským řádem; jste naprosto smrtelnými. Za vzestupné syny budete považováni v tom okamžiku, kdy nastane spojení, ale dokud přežívající smrtelná duše nesplyne s nějakým typem věčného, nebo nesmrtelného ducha, váš status zůstává—smrtelníci času a prostoru.

40:6.2 (448.1) To, že takoví primitivní a materiální tvorové, jako lidské bytosti Urantie, jsou Božími syny, věrohodnými dětmi Nejvyššího, je svatá a velká pravda. „Zapřemýšlejte, jakou velkou lásku nám Otec projevil, že se můžeme nazývat dětmi Boha.“ A těm, kteří ho přijali, umožnil poznání, že jsou Božími dětmi.“ I když „není ještě známo, čím budete,“ i nyní „jste věrohodnými dětmi Boha“; protože už nemáte pocit strachu z nejistoty, ale víte, že jste Božími dětmi, pročež voláte „Otče náš.“ Dávný prorok řekl ve jménu věčného Otce: „I jim dám místo ve svém domě a jméno lepší než synové; dám jim věčné jméno, které nebude odstraněno.“ „A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí ducha Syna svého.“

40:6.3 (448.2) Na všech evolučních světech, osídlených smrtelníky, pobývají tito věrohodní Boží synové, děti ušlechtilosti a soucitu, smrtelné bytosti, náležící k božské rodině a podle toho také nazýváni Božími syny. Smrtelníci Urantie se oprávněně sami považují za Boží Syny, protože:

40:6.4 (448.3) 1. Vy jste synové duchovní naděje, věrohodní synové; přijali jste status synovstva. Vy věříte v realitu vašeho synovstva a tím se vaše synovství s Bohem stává věčnou pravdou.

40:6.5 (448.4) 2. Boží Syn Tvořitel se stal jedním z vás; je ve skutečnosti vašim starším bratrem; a jestli se v duchu stanete opravdovými bratry v Kristu—vítězného Michaela—potom musíte být v duchu také syny toho, který je váš společný Otec, dětmi Vesmírného Otce všeho tvoření.

40:6.6 (448.5) 3. Vy jste synové, protože duch Syna byl na vás rozlit, byl štědře a zaručeně poskytnutý všem rasám na Urantii. Tento duch vás stále přitahuje k božskému Synu, který je jeho zdrojem a k Rajskému Otci, který je zdrojem tohoto božského Syna.

40:6.7 (448.6) 4. Svojí božskou štědrou ochotou vám Vesmírný Otec dal vaše tvůrčí osobnosti. Jste obdarováni mírou té božské nenucené svobody vlastní vůle, o kterou se Bůh dělí s každým, kdo se může stát jeho synem.

40:6.8 (448.7) 5. Ve vás pobývá fragment Vesmírného Otce, díky kterému jste přímo spřízněni s božským Otcem všech Božích Synů.

7. Smrtelníci, spojeni s Otcem

40:7.1 (448.8) Poslání Ladičů Myšlení, jejich pobývání ve tvorech, je rozhodně jednou z nejnevysvětlitelnějších záhad Boha Otce. Tyto fragmenty božské podstaty Vesmírného Otce mají v sobě potenciál nesmrtelnosti tvora. Ladiči jsou nesmrtelní duchové a spojení s nimi poskytne věčný život duším spojených smrtelníků.

40:7.2 (448.9) K této skupině vzestupných Božích Synů se řadí vaše rasy přežívajících smrtelníků. Nyní jste planetárními syny, evolučními tvory, pocházející z uskuečněných implantací Nositelů Života a modifikovaných infuzí adamické krve, zdaleka nejste ještě vzestupní synové; ale jste rozhodně synové s potenciálem pro vzestup—dokonce k nejvyšším vrcholům dokonalosti a dosažení božskosti—a tento duchovní status vzestupných synů můžete dosáhnout prostřednictvím víry a dobrovolné spolupráce s duchovními aktivitami ve vás pobývajícího Ladiče Myšlení. Když vy a váš Ladič se konečně a navždy spojíte, když se z vás dvou stane jeden, tak jak se Boží Syn a Syn Člověka spojili v Kristu Michaeli, tak potom se opravdu stanete vzestupnými Božími syny.

40:7.3 (449.1) Vyložení podrobností životní pouti Ladiče Myšlení, vnitřního pečovatele na experimentální a evoluční planetě není součástí mého úkolu; vysvětlení této velké pravdy zahrnuje celou vaši životní pouť. Já se tady zmiňuji o některých funkcí Ladiče, abych vytvořil ucelený obraz o smrtelnících, spojených s Ladiči Myšlení. Tyto vnitřní fragmenty Boha jsou s vašim řádem bytí od počátku fyzické existence po celou dobu vzestupné pouti Nebadonem a Orvontonem a přes Havonu do samotného Ráje. Potom, tento stejný Ladič zůstává s vámi jako část vás ve věčném vašem putování.

40:7.4 (449.2) Toto jsou ti smrtelníci, kteří dostali pokyn od Vesmírného Otce: „buďte dokonalí tak, jak dokonalý jsem já.“ Otec vás obdařil sám sebou, vložil do vás svůj vlastní duch; proto požaduje od vás nejvyšší dokonalost. Vyprávění o lidském vzestupu ze smrtelných sfér času k božským říším věčnosti představuje poutavý výklad, který není součástí mého poslání, ale tato nadpozemská pouť by měla být nejvyšším smyslem smrtelného člověka.

40:7.5 (449.3) Spojení s fragmentem Vesmírného Otce se vyrovná božskému potvrzení konečného dosažení Ráje a takoví smrtelníci, spojeni s Ladičem, jsou jedinou kategorií lidských bytostí, kteří všichni projdou přes okruhy Havony a naleznou Boha v Ráji. Před smrtelníky, spojenými s Ladičem, se do široka otvírá dráha univerzální služby. Jaký důstojný osud a vznešený cíl čekají na každého z vás! Oceňujete v plné míře to, co se pro vás dělá? Chápete velikost vrcholů věčného dosažení, které se před vámi rozprostírají?—dokonce i před vámi, kteří se nyní plahočíte po všední životní cestě přes takzvané „údolí slz“?

8. Smrtelníci, spojeni se Synem

40:8.1 (449.4) Ačkoliv prakticky všichni přeživší smrtelníci se spojují se svými Ladiči v jednom z obytných světů, nebo ihned po svém příchodu na vyšší morontiální sféry, v některých případech se spojení odkládá, někteří nepoznají konečnou jistou věčného života, dokud nedospějí na poslední vzdělávací světy hlavního centra vesmíru; a málokterým z těchto smrtelných kandidátů na nikdy nekončící život se úplně podaří dosáhnout splynutí totožnosti se svými věrnými Ladiči.

40:8.2 (449.5) Takoví smrtelníci byli uznáni hodnými pro věčný život soudními orgány a i jejich Ladiči, po návratu z Diviningtonu, byli zajedno s jejich vzestupem na vesmírné světy. Takové bytosti vystoupaly přes soustavu, souhvězdí a přes vzdělávací světy salvingtonského okruhu; bylo jim umožněno využít „sedmkrát sedmdesát“ možností pro spojení a přesto nebyly schopny dosáhnout jednoty se svými Ladiči.

40:8.3 (449.6) Když je zřejmé, že nějaké synchronizační potíže brání spojení s Otcem, jsou svoláni arbitři pro věčný život, kteří jsou podřízeni Synu Tvořiteli. Když tato vyšetřovací rada, schválená osobním představitelem Věčně Moudrých, nakonec rozhodne o tom, že vzestupný smrtelník nezavinil žádnou zjistitelnou příčinu nezdaru dosažení spojení, toto rozhodnutí rada potvrdí do záznamů lokálního vesmíru a ihned předá toto usnesení Věčně Moudrým. Načež se vnitřní Ladič okamžitě vrátí do Diviningtonu, aby byl prověřen Osobními Monitory a po jeho odchodu je morontiální smrtelník ihned spojen s individualizovaným darem ducha Syna Tvořitele.

40:8.4 (450.1) Tak moc, jak jsou morontiální sféry Nebadonu využívány smrtelníky, spojenými s Duchem, tak v takové míře tito tvorové, spojeni se Synem, využívají služeb Orvontonu společně se svými bratry, spojenými s Ladičem, kteří jsou na cestě do středu ke vzdálenému Ostrovu Ráje. Oni jsou vašimi opravdovými bratry a budete se velmi radovat z jejich společnosti během vašeho procházení vzdělávacími světy supervesmíru.

40:8.5 (450.2) Skupina smrtelníků, spojených se Synem, není příliš početná. Ve vesmíru Orvonton je jich méně než jeden milion. S výjimkou dosažení rezidenčního statusu v Ráji, ve všech jiných ohledech se rovnají svým druhům, spojených s Ladičem Myšlení. Často cestují do Ráje se supervesmírným posláním, ale málokdy tam pobývají trvale, protože jsou kategorií, která je omezena svým rodným supervesmírem.

9. Smrtelníci, spojeni s Duchem

40:9.1 (450.3) Vzestupní smrtelníci, spojeni s Duchem, nejsou osobnostmi Třetího Zdroje; jsou zahrnuti do Otcova okruhu osobností, ale spojili se s před-rozumovými individualizovanými formami ducha Třetího Zdroje a Středu. Takové spojení s Duchem nikdy nenastává během průběhu fyzického života; odehrává se pouze v době probuzení smrtelníka do morontiálního bytí na obytných světech. Zkušenost spojení se nikdy neprolíná; tvor vlastní vůle je spojen buď s Duchem, Synem nebo Otcem. Ti, kdo jsou spojeni s Ladičem čili Otcem, se nikdy nespojí s Duchem nebo se Synem.

40:9.2 (450.4) Ta skutečnost, že tyto typy smrtelných tvorů nejsou kandidáty pro spojení s Ladičem, nezamezuje Ladičům jejich pobývání v nich během života v těle. Ladiči pracují v myslích takových bytostí v průběhu materiálního života, ale nikdy se nestanou trvalou součástí duší svých schovanců. Během tohoto dočasného pobytu Ladiči Myšlení účinně vytvoří stejný doplněk lidské podstaty—duše—jak to dělají u kandidátů pro trvalé spojení s Ladičem. Do chvíle smrti smrtelného tvora je práce Ladičů zcela podobná činnosti ve vašich vlastních rasách, ale když smrtelník ukončí svůj fyzický život, Ladiči navždy opustí tyto kandidáty pro spojení s Duchem a směřují přímo do Diviningtonu, hlavního centra všech božských Monitorů a tam čekají na nové úkoly své kategorie.

40:9.3 (450.5) Když jsou takoví spící přeživší smrtelníci znovu zosobněni na obytných světech, místo Ladiče, který odešel, je zaplněno individualizovaným duchem Božského Pečovatele, zástupcem Nekonečného Ducha v daném lokálním vesmíru. Tato duchovní infuze vytvoří z těchto přeživších tvorů smrtelníky, spojené s Duchem. Takové bytosti se vám podobají v mysli a na duchu ve všech směrech; a oni jsou opravdu vašimi vrstevníky, sdílející obytné světy a morontiální sféry společně s vaším řádem kandidátů pro spojení a s těmi, kdo jsou spojeni se Synem.

40:9.4 (450.6) Nicméně, existuje jedna zvláštnost, na základě které se smrtelníci, spojeni s Duchem, odlišují od svých vzestupných bratrů. Paměť smrtelníků s lidskou zkušenosti na materiálních světech jejich původu, přežívá smrt, protože vnitřní Ladič si osvojil duchovní přepis, čili kopii, těch událostí lidského života, které byly duchovně důležité. Ale u smrtelníků, spojených s Duchem, neexistuje žádný takový mechanizmus, pomocí kterého může lidská paměť přetrvat. Opisy paměti Ladičů jsou komplexní a nedotčené, a tyto údaje jsou empirickým vlastnictvím odcestovaných Ladičů a nejsou dostupné tvorům jejich bývalého pobytu, kteří se proto probudí v síních vzkříšení morontiálních sfér Nebadonu do stavu, jako by byli nově stvořené bytosti, tvorové bez vědomí předchozí existence.

40:9.5 (451.1) Takové děti lokálního vesmíru mohou získat většinu své dřívější lidské paměti a zkušeností zpět prostřednictvím přidružených serafů a cherubů, kteří jim převyprávějí jejich předchozí život a nahlédnutím do záznamů o smrtelných životech, které zaznamenávají andělé. Toto mohou učinit s nepochybnou jistotou, protože přeživší duše, která má empirický původ v materiálním a smrtelném životě a nyní si nepamatuje žádné smrtelné události, má trvalou empirickou schopnost rozpomenout se na tyto nezapamatované události z předchozího smrtelného života.

40:9.6 (451.2) Když jsou smrtelníkovi, spojenému s Duchem, převyprávěny události minulých zkušeností, které si on nepamatuje, duše takového přeživšího tvora okamžitě reaguje empirickým rozpoznáním, čímž vyprávěná událost ihned vyvolá pocit reality a fakt intelektuální hodnoty; a tato dvojitá reakce vytváří rekonstrukci rozpoznání a ověření nezapamatovaných aspektů smrtelné zkušenosti.

40:9.7 (451.3) Dokonce i v případě kandidátů pro spojení s Ladičem, pouze ty lidské zkušenosti, které mají duchovní hodnotu jsou společným vlastnictvím přeživšího smrtelníka a navrátivšího se Ladiče a proto si po smrti na ně přeživší smrtelník ihned vzpomene. Pokud se jedná o události, které neměly duchovní význam, tak i tyto bytosti, spojené s Ladičem, musí spoléhat na rozpoznávací schopnost přežívající duše. A protože každá událost může mít duchovní význam pro jednoho smrtelníka, ale ne pro druhého, je umožněno skupině soudobých vzestupných bytostí ze stejné planety shromáždit události, zapamatované Ladiči a tímto způsobem zrekonstruovat jakoukoliv společnou zkušenost, která měla duchovní hodnotu v životě kteréhokoliv z nich.

40:9.8 (451.4) I když my rozumíme docela dobře metodám rekonstrukce paměti, nechápeme metodu osobního rozpoznání. Vzájemná reakce osobností, které byly kdysi ve stejném společenství, je zcela nezávislá na činnosti paměti, ačkoli sama paměť a metody její rekonstrukce jsou nezbytné, aby do takové vzájemné reakce osobností byla vložena obsáhlá rozpoznání.

40:9.9 (451.5) Přeživší bytost, spojená s Duchem se také může hodně dozvědět o svém životě v těle tím, že po skončení planetárního soudního období znovu navštíví svůj rodný svět, na kterém žila. Takovým dětem, spojených s Duchem, jsou dány tyto příležitosti, aby prozkoumaly své lidské životy, protože jsou obecně omezeny na službu v lokálním vesmíru. Ony nesdílejí váš vysoký a vznešený osud v Rajském Sboru Konečnosti; pouze smrtelníci, spojeni s Ladičem a některé, speciálním způsobem objaté, vzestupné bytosti jsou přijaty do řad těch, na které čeká pouť k věčném Božstvu. Smrtelníci, spojeni s Duchem, jsou trvalými obyvateli lokálních vesmírů; oni mohou usilovat o Rajský osud, ale nemohou si být jisti jeho dosažením. V Nebadonu je jejich vesmírným domovem osmá skupina světů, obklopující Salvington—nebeské obydlí, které svojí podstatou a umístěním se značně podobá té představě, která je vylíčena v planetárních tradicích o Urantii.

10. Osud vzestupných tvorů

40:10.1 (452.1) Všeobecně vzato, smrtelníci, spojeni s Duchem, jsou omezeni lokálním vesmírem; přeživší smrtelníci, spojeni se Synem, jsou omezeni supervesmírem; smrtelníci, spojeni s Ladičem, jsou předurčeni proniknout vesmírem vesmírů. Duchové, spojující se se smrtelníky, vždy vystoupají na úroveň svého původu; takové duchovní entity se spolehlivě vrátí na sféru, ze které původně pocházejí.

40:10.2 (452.2) Smrtelníci, spojeni s Duchem, patří k lokálnímu vesmíru; oni zpravidla necestují za hranice své rodné sféry; neopouštějí území, prostoupené duchem, který jimi proniká. Vzestupní tvorové, spojeni se Synem, podobně vystoupají ke zdroji svého duchovního obdaření, protože ve stejné míře, jak Duch Pravdy Syna Tvořitele je soustředěn v přidruženém Božském Pečovateli, tak je jeho „spojený duch“ zaveden v Duších Reflexe vyšších vesmírů. Takový duchovní vztah mezi lokálními a supervesmírnými úrovněmi Boha Sedmidílného je asi velmi těžké vysvětlit, ale je rozeznatelný, protože je zřetelně odhalen v dětech Duchů Reflexe—sekurafských Hlasech Synů Tvořitelů. Ladič Myšlení, pocházející od Otce v Ráji, neustane ve svém úsilí, dokud smrtelný syn nestojí tváří v tvář věčnému Bohu.

40:10.3 (452.3) Záhadná proměnlivost asociativní metody, pomocí které smrtelná bytost vytvoří či nevytvoří věčné spojení s vnitřním Ladičem Myšlení se může zdát, že odhaluje chybu ve vzestupném plánu; spojení se Synem a s Duchem povrchně vypadá jako kompenzace za nevysvětlitelné nezdary v některé části plánu vzestupu do Ráje; ale všechny takové závěry jsou chybné; my se učíme, že všechny tyto jevy probíhají v souladu s ustanovenými zákony Nejvyšších Vládců Vesmíru.

40:10.4 (452.4) My jsme podrobně rozebírali tento problém a přišli jsme k jednoznačnému závěru, že odchod všech smrtelných tvorů k nejvyššímu Rajskému cíli by byl nepřiměřený pro časoprostorové vesmíry, poněvadž by vlády Synů Tvořitelů a Věčně Moudrých byly zcela závislé na službě těch, kteří by jenom procházeli do vyšších sfér. A je zřejmé, že není nic vhodnějšího pro lokální a supervesmírné vlády, než aby každá byla sestavena z místních trvalých vzestupných obyvatel; aby fungování těchto správ bylo obohaceno činností určitých skupin zdokonalených smrtelníků, kteří mají status trvalého pobytu a jsou evolučními doplňky abandonterů a susatů. A nyní je to zcela očividné, že současný plán vzestupu poskytuje časoprostorovým správám přesně takové skupiny vzestupných tvorů; a my jsme se mnohokrát divili: je toto všechno úmyslnou součástí všemoudrých plánů Architektů Hlavního Vesmíru, aby Synové Tvořitelé a Věčně Moudří měli k dispozici trvalou vzestupnou populaci s vyvinutými řády obyvatel, kteří se budou stávat stále více schopnějšími pro vykonávání činností těchto sfér v následujících vesmírných epochách?

40:10.5 (452.5) To, že osudy smrtelných tvorů se takto různí v žádném případě neznamená, že jeden je důležitější či podřadnější než druhý, jsou pouze jiné. Vzestupní tvorové, spojeni s Ladičem, mají vskutku před sebou rozestřenou vznešenou a nádhernou dráhu jako koneční ve věčné budoucnosti, ale to neznamená, že jsou preferováni před svými vzestupnými bratry. V selektivním procesu božského plánu věčného života smrtelných tvorů neexistuje žádný projev přízně, nebo svévole.

40:10.6 (453.1) I když koneční, spojeni s Ladičem, mají zřetelně ze všech nejvíce příležitostí služby, dosažení tohoto cíle jim automaticky odebere možnost účastnit se dlouhodobého vývoje některého vesmíru nebo supervesmíru, od raných a méně ustálených epoch po pozdější a ustálené éry relativního dosažení dokonalosti. Koneční získají úžasnou a rozsáhlou zkušenost z přechodné služby ve všech sedmi segmentech velkého vesmíru, ale oni obvykle nezískají dokonalou znalost o žádném vesmíru, která i nyní charakterizuje s Duchem spojené veterány Nebadonského Sboru Završení. Tito jedinci mají možnost sledovat vzestupující procesí planetárních epoch jak se odvíjejí jedna za druhou na deseti milionech obydlených světech. A ve svědomité službě obyvatel takových lokálních vesmírů se hromadí zkušenost na zkušenost, až časem dozraje k vysoké kvalitě moudrosti, která je výsledkem nahromaděné zkušenosti—spolehlivá moudrost—a toto samo o sobě je velmi důležitým faktorem pro ustálení každého lokálního vesmíru.

40:10.7 (453.2) Podobný osud jako mají smrtelníci, spojeni s Duchem, mají i smrtelníci, spojeni se Synem, kteří dosáhli trvalý status na Uverse. Některé z těchto bytostí pocházejí z nejranějších epoch Orvontonu a představují pomalu zvětšující se skupinu osobností s prohlubující se moudrostí, která neustále pracuje pro blaho sedmého supervesmíru a jeho konečného ustálení.

40:10.8 (453.3) My nevíme, jaký bude konečný osud těchto trvalých řádů obyvatel lokálních vesmírů a supervesmírů, ale je docela možné, že když koneční Ráje budou osídlovat rozpínající se pomezní území božskosti v planetárních soustavách první úrovně vnějšího prostoru, jejich bratři z vzestupné evoluční pouti, spojeni se Synem a Duchem, budou vhodně přispívat k udržování empirické rovnováhy zdokonalených supervesmírů a současně budou připraveni přivítat přicházející příval Rajských poutníků, kteří se mohou v daleké budoucnosti hrnout přes Orvonton a jeho sesterská stvoření jako ducha hledající proud z těchto nyní nepoznaných a neobydlených galaxií vnějšího prostoru.

40:10.9 (453.4) I když většina smrtelných tvorů, spojených s Duchem, slouží jako trvalí obyvatelé lokálních vesmírů, netýká se to však všech. Jestliže některý aspekt jejich vesmírné služby vyžaduje jejich osobní přítomnost v supervesmíru, potom tito obyvatelé prodělají takové proměny, které jim umožní postoupit do vyššího vesmíru; a po příchodu Celestinských Strážců s příkazem představit takové smrtelníky, spojené s Duchem, u vlády Věčně Moudrých, oni postoupí, aby se již nikdy nevrátili. Stanou se strážci supervesmíru a slouží natrvalo jako pomocníci Celestinských Strážců, kromě těch několika, kteří jsou postupně povoláváni do služby v Ráji a Havoně.

40:10.10 (453.5) Stejně, jako jejich bratři, spojeni s Duchem, tak i smrtelníci, spojeni se Synem, nikdy neprojdou Havonou a nikdy nedosáhnou Ráje, pokud nepodstoupí určité modifikující proměny. Z řádných a patřičných důvodů se takové změny provádějí u určitých přeživších smrtelníků, spojených se Synem a tyto bytosti je možno někdy potkat na sedmi okruzích středního vesmíru. Tímto způsobem určitý počet smrtelníků, spojených se Synem a Duchem, nakonec vystoupá do Ráje a dosáhne cíl, který je v mnoha ohledech stejný jako ten, který čeká na smrtelníky, spojené s Otcem.

40:10.11 (453.6) Smrtelníci, spojeni s Otcem, jsou potenciálními konečnými; jejich cíl je Vesmírný Otec, kterého nakonec dosáhnou, ale v rámci současné vesmírné epochy koneční, jako takoví, svého cíle nedosahují. Zůstávají nedokončenými tvory—duchy šestého stupně—a proto nejsou aktivní v evolučních oblastech, ve kterých nebyly nedosaženy epochy světla a života.

40:10.12 (454.1) Když smrtelný konečný projde objetím Trojice—stává se trinitarizovaným Synem, podobným Mocnému Poslovi—takový konečný dosáhl svého cíle, přinejmenším pro současnou vesmírnou epochu. Mocní Poslové a jejich druhové nejsou doslova duchové sedmého stupně, ale, vedle jiných věcí, objetí Trojice je obdaří vším, co koneční někdy dosáhnou jako duchové sedmého stupně. Po trinitarizování smrtelníků, spojených s Duchem a se Synem, tito projdou Rajskou zkušeností se vzestupnými tvory, spojenými s Ladičem, se kterými se na této úrovni nyní ztotožňují ve všech aspektech, týkajících se řízení supervesmíru. Tito Vybraní nebo Vědoucí Trinitarizovaní Synové jsou alespoň prozatím dokončení tvorové, na rozdíl od konečných, kteří jsou nyní nedokončení tvorové.

40:10.13 (454.2) Proto je závěr tohoto vysvětlení takový, že při srovnávání osudů vzestupných řádů synovstva, by nebylo vhodné používat slova „větší“ nebo „menší“. Každý takový syn Boží sdílí otcovství Boha a Bůh miluje každého ze svých tvorů stejně; on nedělá žádný rozdíl mezi cíli vzestupných tvorů a mezi tvory, kteří takové cíle mohou dosáhnout. Otec miluje každého ze svých synů a tento cit je ne méně než opravdový, posvátný, božský, neomezený, věčný a ojedinělý—láska poskytnutá tomuto synu a tamtomu synu individuálně, osobně a výhradně. A taková láska doslova zastiňuje všechny ostatní okolnosti. Synovství je nejvyšším vztahem tvora ke Stvořiteli.

40:10.14 (454.3) Jako smrtelníci, vy nyní můžete rozpoznat vaše místo v rodině božského synovstva a začít vnímat povinnosti, která vám umožní využívat výhody, tak štědře poskytnuté Rajským plánem pro přežití smrtelníků, plánem, který byl tak povznesen a osvětlen životní zkušeností poskytnutého Syna. Všechny prostředky a všechny síly jsou pro vás zajištěny, abyste mohli dosáhnout nejvyšší Rajský cíl božské dokonalosti.

40:10.15 (454.4) [Představeno Mocným Poslem, dočasně přiděleným ke sboru Gabriela Salvingtonského.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.