40 Kiri - Tõusvad Jumala pojad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

40. Kiri

Tõusvad Jumala pojad

40:0.1 (443.1) NII nagu paljude tähtsamate universumiolendite rühmade puhul, on tõusvatest Jumala poegadest ilmutatud seitse üldist klassi:

40:0.2 (443.2) 1. Isaga ühtesulanud surelikud;

40:0.3 (443.3) 2. Pojaga ühtesulanud surelikud;

40:0.4 (443.4) 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud;

40:0.5 (443.5) 4. arenevad seeravid;

40:0.6 (443.6) 5. tõusvad Ainelised Pojad;

40:0.7 (443.7) 6. üleviidud keskteelised;

40:0.8 (443.8) 7. Isikustatud Kohandajad.

40:0.9 (443.9) Nende olendite tekkelugu, alates arengumaailmade alamatest loomset päritolu surelikest kuni Kõikse Isa Isikustatud Kohandajateni, kirjeldab hiilgavalt jumaliku armastuse ja helde armulikkuse piiramatut annetamist aegade algusest peale ja kõigis, ka kõige kaugemates Paradiisi Jumaluste poolt loodud universumites.

40:0.10 (443.10) Käesolevates jutustustes kirjeldati kõigepealt Jumalusi ning nüüd on jutustus jõudnud laskuda elusolendite universaalsel skaalal alla rühmalt rühmale kuni madalaima eluklassini, kellele on annetatud surematuse potentsiaal. Nüüd lähetatakse Salvingtonilt mind, kes ma olin kunagi arenevas kosmosemaailmas surelikku päritolu, edasi arendama ja jätkama seda Jumalate igavese eesmärgi lugu tõusvatest pojaseisuse eriklassidest, eriti mis puudutab aja ja ruumi surelikke loodud-olendeid.

40:0.11 (443.11) Et käesolev jutustus on pühendatud suuremas osas tõususurelike kolme põhiklassi käsitlemisele, vaatleme kõigepealt mittesurelikke tõusvaid pojaseisuse klasse — seeraveid, Aadamaid, keskteelisi ja Kohandajaid.

1. Arenevad seeravid

40:1.1 (443.12) Loomset päritolu surelikud loodud-olendid ei ole sugugi ainsad olendid, kellel on õigus pojaseisusest rõõmu tunda; Paradiisi jõudmise taevalik võimalus on ka inglivägedel. Kaitsvad seeravid saavutavad tänu oma kogemustele ja teenistusele koos aja-tõususurelikega samuti tõusva pojaseisuse staatuse. Need inglid jõuavad Paradiisi Seraphingtoni kaudu ning paljud neist võetakse isegi Surelike Lõplikkuse Korpusesse.

40:1.2 (443.13) Tõusmine lõpetanu Jumala pojaseisuse taevalikesse kõrgustesse on inglile kõrgeim saavutus, mis ületab kaugelt teie poolt saavutatava igavese ellujäämise Igavese Poja kava alusel ja teie sisimas elava Kohandaja alatise kohaloleku abil, kuid kaitsvad seeravid ja vahel ka teised siiski teostavad selle tõusu.

2. Tõusvad Ainelised Pojad

40:2.1 (444.1) Ainelised Jumala Pojad luuakse kohalikus universumis koos Melkisedekite ja nende kaaslastega, keda kõiki loetakse laskuvateks Poegadeks. Ja Planeetide Aadamad — arengumaailmade Ainelised Pojad ja Tütred — ongi laskuvad Pojad, kes tulevad oma päritolusfääridelt, kohalike süsteemide keskusmaailmadest, alla asustatud maailmadesse.

40:2.2 (444.2) Kui nende Aadamate ja Eevade ühine planeedimissioon bioloogiliste ülendajatena täielikult õnnestub, siis on neil oma maailma asukatega ühine saatus. Kui see maailm stabiliseerub valguse ja elu kõrgematele astmetele, lubatakse sel ustaval Ainelisel Pojal ja Tütrel loobuda kõigist planeedi halduskohustustest, ning kui nad on seega vabad laskumise avastusretkest, lubatakse neil registreeruda kohaliku universumi kroonikates täiustunud Aineliste Poegadena. Ka siis, kui planeedile määramine viibib, võivad alalise staatusega Ainelised Pojad — kohalike süsteemide kodanikud — oma staatuse sfääride tegevusest taanduda ja registreeruda samuti täiustunud Ainelisteks Poegadeks. Pärast neid formaalsusi antakse neile Aadamatele ja Eevadele tõusvate Jumala Poegade staatus ning nad võivad alustada kohe pikka teekonda Havonale ning Paradiisi, lähtudes täpselt oma selleaegsest staatusest ja saavutatud vaimsest tasemest. Nad teevad selle teekonna läbi koos surelikega ja teiste tõusvate Poegadega, jätkates seda kuni Jumala leidmiseni ja jõudmiseni Surelike Lõplikkuse Korpusesse Paradiisi Jumaluste igaveses teenistuses.

3. Üleviidud keskteelised

40:3.1 (444.3) Ehkki mõlemad keskteeliste rühmad on ilma jäetud otsestest hüvedest, mis kaasnevad laskuvate Jumala Poegade annetumistega planeetidel ja ehkki nende tõus Paradiisi on pikaks ajaks edasi lükatud, vabastatakse mõlemad rühmad nende kohustustest planeetidel peagi pärast (kui mitte enne) seda, kui arenev planeet on jõudnud vahepealsetesse valguse ja elu ajastutesse. Mõnikord viiakse enamik neist koos nende inimestest vendadega üle päeval, mil valgusetempel laskub alla ja Planeedivürst tõstetakse Planeedi Suverääni väärikasse seisusesse. Pärast nende vabastamist teenistusest planeetidel registreeritakse mõlemad klassid kohalikus universumis tõusvate Jumala Poegadena ning nad alustavad kohe pikka tõusu Paradiisi neidsamu radu mööda, mis on määratud edasiliikumiseks aineliste maailmade surelikele rassidele. Esmane rühm suunatakse erinevatesse lõpetanute korpustesse, kuid teisestel ehk aadamlikel keskteelistel lastakse end arvele võtta Surelike Lõplikkuse Korpuses.

4. Isikustatud Kohandajad

40:4.1 (444.4) Kui ajasurelikel ei õnnestu planeedil viibimise ajal saavutada oma hinge igavest ellujäämist ühtesulamises Kõikse Isa antud vaimse kingitusega, ei tulene see ebaõn nestumine kunagi ega kuidagi ühestki Kohandaja-poolsest vajakajäämisest kohustuste täitmisel, hoolekandes, teenistuses või pühendumises. Sureliku surma järel pöörduvad need üksi jäänud Järelevaatajad tagasi Diviningtoni ning nad võidakse seejärel pärast kohtumõistmist mitteellujääja üle uuesti määrata aja ja ruumi maailmadesse. Mõnikord, pärast korduvat niisugust teenistust või pärast mõnda ebatavalist kogemust, näiteks tegutsemist kehastunud annetuva Poja sisimas elava Kohandajana, isikustab Kõikne Isa need võimekad Kohandajad.

40:4.2 (445.1) Isikustatud Kohandajad on ainulaadne ja raskesti mõistetav klass. Omades algselt eksistentsiaalset eelisikulist staatust, on nad omandanud kogemused aineliste maailmade alamate surelike eludes ja elujärkudes osaledes. Kuna neile kogenud Mõttekohandajatele annetatud isiksus pärineb ja lähtub Kõiksest Isast isiklikult ja jätkuvalt hoolitseb kogemusliku isiksuse annetamise eest oma loodud-olenditele, loetakse neid Isikustatud Kohandajaid tõusvateks Jumala Poegadeks, kõige kõrgemaks pojaseisuse klassidest.

5. Aja ja ruumi surelikud

40:5.1 (445.2) Surelikud on Jumala poegadeks nimetatavate olendite ahela viimane lüli. Algsele ja Igavesele Pojale tunnuslik kandub edasi üha vähem jumalike ja üha rohkem inimlike isikustumiste reas, kuni ilmub üsna teiesarnane olend, keda te võite näha, kuulda ja puudutada. Ning siis antakse teile vaimne teadlikkus suurest tõest, mida võib mõista teie usk — te olete igavese Jumala pojaseisusest!

40:5.2 (445.3) Algne ja Lõpmatu Vaim liigub samamoodi üha vähem jumalike ja üha rohkem inimlike klasside pika rea kaudu ikka lähemale maailmade heitlevatele loodud-olenditele, jõudes väljendumise piirini inglites — kellest teie olete loodud vaid veidi alamatena —, kes isiklikult kaitsevad ja juhivad teid sureliku ajaliku elutee jooksul.

40:5.3 (445.4) Jumal-Isa ise ei astu ega saagi selliselt alla astuda, et olla nii lähedases kontaktis peaaegu lõputu arvu tõusuolenditega üle kogu universumite universumi. Kuid Isal on ikkagi isiklik kontakt oma alamate loodud-olenditega, te ei ole ilma jumalikust kohalolekust. Kuigi Jumal-Isa ei saa olla teiega otse avaldunud isiksusena, on ta teis ja osa teist teie sisimas elavate Mõttekohandajate, jumalike Järelevaatajate identiteedina. Nii tuleb Isa, kes isiksuselt ja vaimult on teist kõige kaugemal, teile kõige lähemale isiksuseringluses ja vaimupuudutuses, mis tekib sisemises osaduses oma surelike poegade ning tütarde hingedega.

40:5.4 (445.5) Vaimuga samastumises peitubki isikliku ellujäämise saladus ning see määrab ära vaimse tõusu saatuse. Kuna Mõttekohandajad on ainsad ühtesulamisvõimega vaimud, kellega inimene oma lihaliku elu ajal võib samastuda, liigitatakse aja ja ruumi surelikke eeskätt suhte alusel nende jumalike andidega, Saladuslike Järelevaatajatega. See liigitus on järgmine:

40:5.5 (445.6) 1. surelikud, kelles Kohandaja elab ajutiselt või kogemuse saavutamiseks;

40:5.6 (445.7) 2. surelikud, kes pole võimelised Kohandajaga ühte sulama;

40:5.7 (445.8) 3. surelikud, kellel on võime Kohandajaga ühte sulada.

40:5.8 (445.9) Esimene seeria — surelikud, kelles Kohandaja elab ajutiselt või kogemuse saavutamiseks. Surelike liigitamine sellesse seeriasse on kõigil arenevatel planeetidel ajutine ning seda kasutatakse kõigi asustatud maailmade varastel etappidel, välja arvatud teise seeriasse kuuluvate maailmade puhul.

40:5.9 (445.10) Esimese seeria surelikega on kosmosemaailmad asustatud inimkonna evolutsiooni varasematel ajastutel ning neil on kõige primitiivsemat liiki inimmeel. Paljudes Aadama-eelse Urantia taolistes maailmades omandavad suured hulgad kõrgemat ja arenenumat liiki primitiivseid inimesi ellujäämisvõime, kuid neil ei õnnestu saavutada ühtesulamist Kohandajaga. Pikki ajastuid enne inimese tõusu kõrgema vaimse tahte tasemele on Kohandajad olnud nende heitlevate loodudolendite meeles nende lühikese lihaliku elu ajal ning niipea, kui Kohandaja tuleb nende tahteolendite sisimasse elama, hakkavad tegutsema ka rühma kaitseinglid. Kuigi neil esimese seeria surelikel ei ole isiklikke kaitsjaid, on nende rühmadel siiski eestkostjad.

40:5.10 (446.1) Kogemust omandav Kohandaja jääb primitiivse inimolendiga kogu tema lihaliku elu ajaks. Kohandajad annavad primitiivsete inimeste edasiarendamisse suure panuse, kuid nad ei saa nende surelikega moodustada igavest liitu. Sel Kohandajate ajutisel hoolekandel on kaks tulemust: esiteks saavad nad väärtuslikke ja tegelikke kogemusi areneva intellekti olemusest ja toimimisest ning sel kogemusel on nende jaoks hindamatu väärtus, kui nad hiljem kokku puutuvad teiste maailmade kõrgema arengutasemega olenditega. Teiseks aitab Kohandaja ajutine kohalviibimine surelikke ette valmistada hilisemaks võimalikuks ühtesulamiseks Vaimuga. Kõik seda tüüpi hinged, kes otsivad Jumalat, saavutavad igavese elu kohaliku universumi Emavaimu vaimse hõlmamise kaudu, saades seega kohaliku universumiga piirduvateks tõususurelikeks. Just sel viisil viidi paljud isikud Aadama-eelselt Urantialt edasi Satania eluasemeilmadesse.

40:5.11 (446.2) Jumalad, kelle korraldusel surelik inimene peab pürgima vaimse intellekti kõrgematele tasemetele arengu juurde kuuluvate kannatuste ja katsumuste kaudu pikkade ajastute vältel, võtavad arvesse tema staatust ja vajadusi tõusu igal etapil. Nad on arenevate rasside varastel aegadel nende heitlevate surelike üle lõplikult kohut mõistes alati jumalikult erapooletud ja õiglased, isegi liigutavalt halastavad.

40:5.12 (446.3) Teine seeria — surelikud, kes pole võimelised Kohandajaga ühte sulama. Need on erilist tüüpi inimolendid, kes ei ole võimelised oma sisimas elavate Kohandajatega igavest liitu looma. Tüübi liigitus ühe-, kahe- ja kolmeajuliste rasside hulka ei ole Kohandajaga ühtesulamise seisukohalt oluline. Kõik niisugused surelikud on omavahel sarnased, kuid need surelikud, kes pole võimelised Kohandajaga ühte sulama, kujutavad endast täiesti teistsugust ja märgatavalt muudetud tahteolendite klassi. Sellesse seeriasse kuuluvad paljud mittehingajad ning peale selle veel arvukaid teisi rühmi, kes tavaliselt Kohandajaga ühte ei sula.

40:5.13 (446.4) Nagu ka esimene seeria, tunneb iga selle rühma liige oma lihaliku elu ajal rõõmu ühe Kohandaja hoolekandest. Ajaliku elu ajal teevad Kohandajad nende heaks, kelle sisimas nad ajutiselt elavad, kõike seda, mida tehakse teistes maailmades, kus surelikel on ühtesulamisvõime. Sellesse teise seeriasse kuuluvates surelikes elavad sageli kogenematud Kohandajad, kuid kõrgemad inimtüübid on enamasti ühenduses meisterlike ja kogenud Järelevaatajatega.

40:5.14 (446.5) Loomset päritolu loodud-olendite tõusukavas tunnevad need olendid rõõmu samasugusest Jumala Poegade pühendunud teenistusest, nagu saab osaks Urantiatüüpi surelikele. Seeravite ja Kohandajate koostöö ühtesulamisvõimeta olenditega planeetidel on korraldatud sama täielikult kui ühtesulamisvõimega maailmades: saatuse kaitsjad tegelevad neil sfääridel hoolekandega samamoodi kui Urantial ning tegutsevad samamoodi ka surelike ellujäämise ajal, mil ellujääv hing sulab ühte Vaimuga.

40:5.15 (446.6) Kui te eluasemeilmades kohtute nende muudetud surelike liikidega, ei teki teil suhtlemisraskusi. Nad räägivad seal sama süsteemi keelt, kuid teistsugusel viisil. Vaimu ja isiksuse avaldumistes on need olendid identsed loodud-olenditega eluklassis, kuhu kuulute teiegi, erinedes vaid teatavate füüsiliste joonte ja selle poolest, et nad ei sula ühte Mõttekohandajatega.

40:5.16 (447.1) Ma ei oska öelda, miks seda liiki loodud-olendid ei saa kunagi Kõikse Isa Kohandajatega ühte sulada. Mõned meist kalduvad arvama: Elukandjate pingutustes moodustada ebatavalise keskkonnaga planeedil püsivalt eksisteerimisvõimelisi olendeid tekib vajadus teha intellektiga tahteolendite universaalses kavas nii radikaalseid muudatusi, et alalise liidu loomine Kohandajatega muutub neile olemuslikult võimatuks. Oleme sageli küsinud, kas see on kavatsuslik või mittekavatsuslik osa tõusukavast. Kuid vastust pole me leidnud.

40:5.17 (447.2) Kolmas seeria — surelikud, kes on võimelised Kohandajaga ühte sulama. Kõik Isaga ühtesulanud surelikud, nagu ka Urantia rassid, on loomse päritoluga. Nende hulka kuuluvad ühe-, kahe- ja kolmeajulised liigid, kes on võimelised Kohandajaga ühte sulama. Urantialased on vahepealne ehk kaheajuline liik ning nad on üheajulistest rühmadest paljuski inimlikult kõrgemal tasemel, kuid selgelt piiratud, võrreldes kolmeajuliste klassidega. Need kolm füüsilise aju liiki ei ole Kohandaja annetamisel, seeraviteenistuses ega üheski teises vaimuhoolekande faasis määravad. Kolme ajutüübi intellektuaalsed ja vaimsed erinevused iseloomustavad vaid indiviide, kes muus osas on vaimuannete ja vaimse potentsiaali poolest üsna sarnased, ning erinevused on suurimad ajalikus elus ja kalduvad iga järgmise eluasemeilma läbimise järel vähenema. Süsteemide keskustest liiguvad need kolm tüüpi edasi ühtemoodi ning nende Paradiisi saatused on lõppkokkuvõttes samad.

40:5.18 (447.3) Nummerdamata seeriad. Käesolevate jutustustega ei ole võimalik hõlmata kõiki arengumaailmade põnevaid variatsioone. Te teate, et iga kümnes maailm on detsimaal- ehk katseplaneet, kuid te ei tea midagi teistest muutujatest, mis lisavad oma märgi arengusfääride kulgemisse. Isegi ainult loodud elusolendite ilmutatud klasside vahelisi erinevusi on liiga palju, et neist rääkida, nii nagu ka erinevusi samasse rühma kuuluvate planeetide vahel, kuid käesolevas esituses selgitame tõusuteega seotud põhierinevusi. Ja tõusutee on aja ja ruumi surelike vaatlemisel alati kõige tähtsam tegur.

40:5.19 (447.4) Mis puutub surelike ellujäämise võimalustesse, siis tehkem siinkohal alatiseks selgeks: kõik hinged sureliku eksistentsi kõikvõimalikest faasidest jäävad ellu, kui nad avaldavad valmisolekut teha koostööd oma sisimas elava Kohandajaga ja ilmutavad soovi leida Jumalat ning saavutada jumalikku täiuslikkust, olgugi need soovid alles esimesed nõrgad virvendused primitiivsest arusaamisest, et on olemas „tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, kes tuleb maailma”.

6. Jumala usupojad

40:6.1 (447.5) Surelikud rassid esindavad loodud intellekti isiksuste madalaimat klassi. Teile surelikele on osaks saanud jumalik armastus ja igaüks teist võib valida kindla aulise kogemuse saatuse, kuid te ei ole oma olemuselt veel jumalik klass: te olete läbinisti surelikud. Niipea, kui on toimunud ühtesulamine, loetakse teid tõusvateks poegadeks, kuid enne ellujääva sureliku hinge lõplikku sulandumist mõnesse igavese ja surematu vaimu liiki on aja ja ruumi surelike staatuseks olla usupojad.

40:6.2 (448.1) See, et nii madalad ja ainelised loodud-olendid nagu Urantia inimolendid on Jumala pojad, Kõigekõrgema usulapsed, on püha ja taevalik asjaolu. „Vaadake, missuguse armastuse Isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala poegadeks.” „Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala poegadeks.” Kuigi „ei ole veel saanud avalikuks, mis te tulevikus olete”, olete te praegu siiski „kõik usu kaudu Jumala lapsed”; „sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud pojaksolemise vaimu, kelles te hüüate „meie Isa””. Vanaaja prohvet kõneles igavese Jumala nimel: „Neile annan ma oma majas koha ja parema nime kui pojad; neile annan ma igavese nime, mida ei saa ära võtta.” „Aga et te nüüd olete pojad, on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja vaimu.”

40:6.3 (448.2) Neid Jumala usupoegi, armu ja halastuse poegi, on kõigis surelikega asustatud arengumaailmades. Need surelikud olendid kuuluvad jumalikku perekonda, mistõttu neid nimetataksegi Jumala poegadeks. Urantia surelikel on õigus pidada end Jumala poegadeks, sest:

40:6.4 (448.3) 1. te olete vaimse tõotuse, usu pojad; te olete pojaseisuse vastu võtnud. Te usute oma pojaseisuse reaalsusesse ning seega saab teie pojasuhe Jumalaga igavesti reaalseks;

40:6.5 (448.4) 2. Jumala Looja-Poeg sai üheks teie seast; ta on tegelikult teie vanem vend; ja kui te saate vaimus tõeliselt lähedasteks vendadeks Kristusele, võidukale Miikaelile, siis peate olema vaimus ka selle teie ühise isa, kõikide olendite Kõikse Isa pojad;

40:6.6 (448.5) 3. te olete pojad, sest teie peale on valatud Poja vaim, see on annetatud vabalt ja kindlalt kõigile Urantia rassidele. See vaim tõmbab teid alati jumaliku Poja poole, kes on selle allikaks, ja Paradiisi-Isa poole, kes on selle jumaliku Poja allikas;

40:6.7 (448.6) 4. Kõikne Isa on oma jumalikul vabal tahtel andnud teile kui loodud-olenditele isiksuse. Teile on annetatud osa sellest vabal tahtel tegutsemise jumalikust spontaansusest, mida Jumal jagab kõigiga, kellest võivad saada tema pojad;

40:6.8 (448.7) 5. teie sisimas elab Kõikse Isa fragment ja selle kaudu olete te otseselt seotud kõigi Jumala Poegade jumaliku Isaga.

7. Isaga ühtesulanud surelikud

40:7.1 (448.8) Kohandajate lähetamine, nende elamine sureliku sisimas on tegelikult üks Jumal-Isa raskesti mõistetavaid saladusi. Need Kõikse Isa jumaliku olemuse fragmendid kannavad endas loodud-olendi surematuse võimalust. Kohandajad on surematud vaimud ja liit nendega annab ühtesulanud sureliku hingele igavese elu.

40:7.2 (448.9) Teie endi ellujäävate surelike rassid kuuluvad samuti sellesse tõusvate Jumala Poegade rühma. Te olete nüüd planeetidel elavad pojad, arenevad loodud-olendid, kes tekkisid Elukandjate istutatud elust ja keda on kujundanud teisse voolanud aadamlik elu, ent vaevalt olete te praegu tõusvad pojad. Aga te olete tõepoolest tõusupotentsiaaliga pojad — isegi aulisuse kõrgeimate tasemeteni ja jumalikkuseni jõudmise võimalustega — ning selle tõusva poja seisuse vaimse staatuse võite te omandada usu ja sisimas elava Kohandaja vaimsustamistegevuse kaudu, kui te teete sellega vabal tahtel koostööd. Kui te olete lõpuks ja igaveseks oma Kohandajaga ühte sulanud, kui teie kaks olete üheks saanud, nii nagu Kristus Miikaelis on saanud üheks Jumala Poeg ja Inimese Poeg, alles siis olete te tegelikult saanud Jumala tõusvateks poegadeks.

40:7.3 (449.1) Minu praeguseks ülesandeks ei ole kirjeldada sisimas elava Kohandaja hoolekannet katseplaneedil ja areneval planeedil: selle suure tõe avanemine kestab kogu teie elu. Kuid ma mainin siiski Kohandaja mõningaid funktsioone, et saaksin ammendavalt iseloomustada Kohandajaga ühtesulanud surelikke. Need inimese sisimas elavad Jumala fragmendid on teie olenditeklassiga koos alates teie füüsilise eksistentsi algusaegadest läbi kogu tõusutee Nebadonis ja Orvontonis ja edasi läbi Havona kuni Paradiisini välja. Pärast seda — igavesel avastusretkel — on seesama Kohandaja teiega üks ja osa teist.

40:7.4 (449.2) Need on surelikud, kellele Kõikne Isa andis käsu: „Teie olge täiuslikud, nii nagu mina olen täiuslik.” Isa on end teile annetanud, pannud teisse oma vaimu; seepärast nõuabki ta teilt lõplikku täiuslikkust. Lugu inimese tõusust surelikest ajasfääridest jumalike igavikumaailmadeni on põnev jutustus, kuid mulle pole ülesandeks tehtud sellest rääkida, see taevalik avastusretk peaks olema sureliku inimese ülimaks uurimistööks.

40:7.5 (449.3) Ühtesulamine Kõikse Isa fragmendiga on sama kui lõpuks Paradiisi-jõudmise jumalik kinnitamine ning need Kohandajaga ühtesulanud surelikud on ainus inimolendite klass, kes kõik läbivad Havona ringlused ja leiavad Paradiisis Jumala. Kohandajaga ühtesulanud sureliku ees on lahti kogu laiaulatuslik universumiteenistus. Kui väärikas saatus ja auline saavutus ootab ees igaüht teist! Kas te oskate täielikult hinnata seda, mis teie heaks on tehtud? Kas te saate aru, kui suurejoonelised on teie ees laialilaotuvad igavese saavutuse kõrgused? Need avanevad teie ees, kuigi te praegu kõnnite alles vaevaliselt mööda madalat eluteed läbi oma niinimetatud „pisarate oru”!

8. Pojaga ühtesulanud surelikud

40:8.1 (449.4) Kuigi tegelikult kõik ellujäänud surelikud sulavad oma Kohandajatega ühte mõnes eluasemeilmas või kohe pärast saabumist kõrgematele morontiasfääridele, vahel ühtesulamine siiski viibib ja mõned kogevad seda ellujäämise lõplikku tagatist alles siis, kui nad jõuavad universumi keskuse viimastesse haridusmaailmadesse. Mõnel neist lõpmatu elu surelikest kandidaatidest jääb identiteedi ühtesulamine oma truude Kohandajatega täiesti saavutamata.

40:8.2 (449.5) Need surelikud on tunnistatud kohut mõistvate võimude poolt ellujäämise vääriliseks ning isegi nende Kohandajad on Diviningtonist tagasi pöördudes nõustunud nende tõusuga eluasemeilmadesse. Need olendid on tõusnud läbi süsteemi, tähtkuju ja läbi Salvingtoni ringluse haridusmaailmade, neile on antud „seitsekümmend korda seitse” võimalust ühtesulamiseks, kuid nad pole ikkagi suutnud oma Kohandajatega üheks saada.

40:8.3 (449.6) Kui saab selgeks, et Isaga ühtesulamist takistab mingi sünkroniseerimisraskus, kutsutakse kokku Looja-Poja ellujäämiskohtunikud. Ja kui see Päevilt Vanade isikliku esindaja poolt sanktsioneeritud eeluurimiskohus otsustab lõpuks, et tõususurelikul ei ole ühtesulamise ebaõnnestumises mingit süüd, märgitakse otsus kohaliku universumi kroonikatesse ja edastatakse teade korrakohaselt ka Päevilt Vanadele. Seejärel pöördub sisimas elav Kohandaja otsekohe tagasi Diviningtoni Isikustatud Järelevaatajatelt kinnitust saama ja tema lahkudes sulatatakse morontiasurelik kohe ühte Looja-Poja vaimu individualiseeritud anniga.

40:8.4 (450.1) Peaaegu niisamuti nagu Nebadoni morontiasfäärid on ühised Vaimuga ühtesulanud surelikele, on Orvontoni teenistustes Pojaga ühtesulanud surelikud koos oma vendadega, kes on ühte sulanud Kohandajaga ja reisivad sissepoole kauge Paradiisisaare poole. Nad on teile tõelised vennad ja nendega koos viibimine valmistab teile superuniversumi koolitusmaailmade läbimise ajal palju rõõmu.

40:8.5 (450.2) Pojaga ühtesulanud surelikud ei ole arvukas rühm, neid on Orvontoni superuniversumis alla ühe miljoni. Nad on igas suhtes samasugused nagu nende Kohandajaga ühtesulanud kaaslased, välja arvatud see, et viimaste saatuseks on elada Paradiisis. Nad reisivad sageli superuniversumi lähetusega Paradiisi, kuid elavad seal harva alaliselt, sest nende klass on piiratud oma päritolu-superuniversumiga.

9. Vaimuga ühtesulanud surelikud

40:9.1 (450.3) Vaimuga ühtesulanud tõususurelikud ei ole Kolmanda Allika isiksused; nad kuuluvad Isa isiksuseringlusesse, kuid nad on ühte sulanud Kolmanda Allika ja Keskme meele-eelse vaimu individualisatsioonidega. Maise elu jooksul ei toimu niisugust Vaimuga ühtesulamist mitte kunagi. See toimub alles sureliku taasärkamisel eluasemeilmades, morontiaeksistentsis. Ühtesulamiskogemuses kattumist ei esine — loodud tahteolend sulab ühte kas Vaimuga, Pojaga või Isaga. Kohandaja ehk Isaga ühtesulanud olendid ei sula kunagi kokku ei Vaimu ega Pojaga.

40:9.2 (450.4) Asjaolu, et need surelikud loodud-olendite tüübid ei ole Kohandajaga ühtesulamise kandidaadid, ei takista Kohandajaid nende sisimas elamast ajal, mil nad elavad oma lihalikku elu. Kohandajad töötavad olendite meeles nende ainelise elu jooksul, kuid ei saa oma õpilastest hingedega kunagi igavesti üheks. Selle ajutise viibimise ajal moodustavad Kohandajad tegelikult sureliku olemuse vaimuteisiku — hinge — nii nagu nad teevad seda ka Kohandajaga ühtesulamiskandidaatides. Kuni sureliku surmani on Kohandajate töö täiesti sarnane nende tegevusega teie endi rassides, kuid sureliku surma järel lahkuvad Kohandajad igaveseks neist Vaimuga ühtesulamise kandidaatidest ja suunduvad otse Diviningtoni, kõigi jumalike Järelevaatajate keskusesse, ning ootavad seal uusi oma klassile antavaid lähetusi.

40:9.3 (450.5) Kui need magavad ellujääjad eluasemeilmades taasisikustatakse, asub lahkunud Kohandaja asemele Lõpmatu Vaimu esindajana kohalikus universumis oleva Jumaliku Hoolekandja vaimu individualisatsioon. See vaimu sissevool loob neist ellujäävatest loodud-olenditest Vaimuga ühtesulanud surelikud. Need olendid on igas mõttes teiega meelelt ja vaimult võrdsed: nad on tõepoolest teie kaasaegsed ning elavad koos teiega eluaseme- ja morontiasfääridel koos teie klassi ühtesulamiskandidaatidega ning nendega, kes sulavad hiljem ühte Pojaga.

40:9.4 (450.6) Vaimuga ühtesulanud surelikud erinevad oma tõusuteelistest vendadest siiski ühe omaduse poolest: surelike mälestused inimkogemustest nende ainelistes päritolumaailmades elavad üle lihaliku surma, sest sisimas elav Kohandaja on soetanud vaimset tähendust omavatest inimelu sündmustest vaimteisiku ehk koopia. Kuid Vaimuga ühtesulanud surelikel puudub mehhanism inimmälu säilitamiseks. Kohandaja koopiad mälust on täielikud ja puutumata, kuid need on saanud lahkunud Kohandajate kogemuslikuks omandiks ega ole enam kättesaadavad neile loodud-olenditele, kelle sisimas nad enne elasid ja kes ärkavad seetõttu morontiasfääride ülestõusmissaalides nagu äsjaloodud olendid, loodud-olendid, kes ei ole teadlikud oma varasemast eksistentsist.

40:9.5 (451.1) Neil kohaliku universumi lastel lastakse nende varasemad inimmälus olnud kogemused suures osas tagasi saada, neist jutustavad neile nende kaaslased seeravid ja keerubid ning nad saavad neid järele vaadata kroonikatest, mida kroonikutest inglid on nende sureliku elujärje kohta pidanud. Nad saavad seda teha vaieldamatu kindlusega seepärast, et ellujääv hing, kes pärineb kogemuslikult ainelisest ja surelikust elust, ei mäleta küll maiseid sündmusi, kuid tal on jäänud alles kogemusele tuginev võime need varem kogetud sündmused ära tunda.

40:9.6 (451.2) Kui Vaimuga ühtesulanud surelikule räägitakse tema varasema kogemuse sündmustest, mida ta ei mäleta, tekib selle ellujääja hinges (identiteedis) kohe kogemusele tuginev äratundmisreageering, mis annab jutustatud sündmusele emotsionaalse reaalsusevärvingu ja intellektuaalse tõelisuse. See kahene reageering ongi sureliku kogemusse kuuluva, aga mälust puuduva tahu taastamine, äratundmine ning kehtivaks tunnistamine.

40:9.7 (451.3) Ka Kohandajaga ühtesulamiskandidaatidel on ellujäänud sureliku ja tagasipöördunud Kohandaja ühiseks omandiks vaid vaimse väärtusega inimkogemused, mida seetõttu sureliku ellujäämise järel kohe ka mäletatakse. Kuid nende juhtumiste osas, millel vaimset tähtsust ei olnud, peavad ka Kohandajaga ühtesulajad tuginema ellujääva hinge äratundmisreageeringu võimele. Ja et mingil sündmusel võib olla ühe sureliku jaoks vaimne tähendus, kuid teise jaoks mitte, siis võib samalt planeedilt pärinevate üheaegsete tõusuteeliste rühm oma Kohandajate poolt mäletatavad sündmused kokku koondada ja taastada sel viisil kõik oma ühised kogemused, millel oli kellegi elus vaimset väärtust.

40:9.8 (451.4) Kuigi me saame neist mälu taastamise viisidest üsna hästi aru, ei saa me aru isiksuse äratundmise tehnikast. Kunagised kaaslased reageerivad üksteisele mälu toimimisest üsna sõltumatult, ehkki niisuguseks vastastikuseks täielikuks äratundmiseks on vaja mälu ja selle taastamisviise.

40:9.9 (451.5) Vaimuga ühtesulanud ellujääja saab oma lihalikust elust palju teada ka siis, kui ta taaskülastab päritolumaailma pärast oma eluaegse usulise elukorralduse lõppemist planeedil. Neile Vaimuga ühtesulanud lastele antakse võimalus uurida oma inimlikku elujärku sellepärast, et nende teenistus piirdub üldiselt vaid kohaliku universumiga. Neil ei ole teie kõrget ja ülevat saatust Paradiisi Lõplikkuse Korpuses. Nende ridadesse, kes ootavad Jumaluse igavest avastusretke, võetakse üksnes Kohandajaga ühtesulanud surelikke või teisi eriliselt hõlmatud tõusuolendeid. Vaimuga ühtesulanud surelikud on kohalike universumite alalised elanikud, nad võivad Paradiisi saatuse poole püüelda, kuid ei saa kindlad olla selle saavutamises. Nende universumikoduks Nebadonis on Salvingtoni ümbritsevate maailmade kaheksas rühm, saatuse-taevas, mis on olemuselt ja asukohalt üsna sarnane Urantia traditsioonilistes nägemustes esineva taevaga.

10. Tõusutee saatused

40:10.1 (452.1) Vaimuga ühtesulanud surelikud tegutsevad üldiselt kohaliku universumi piires, Pojaga ühtesulanud ellujääjad tegutsevad superuniversumi piires, Kohandajaga ühtesulanud surelikele on ette nähtud läbida universumite universum. Surelikega ühtesulanud vaimud tõusevad alati oma päritolutasemele, need vaimudest olemusvormid pöörduvad alati tagasi oma esialgsele sfäärile.

40:10.2 (452.2) Vaimuga ühtesulanud surelikud kuuluvad kohalikku universumisse; nad ei tõuse tavaliselt oma päritoluala piiridest kaugemale, väljapoole neid täitva vaimu ruumipiire. Pojaga ühtesulanud tõusuteelised tõusevad samuti vaimu annetumise allikani, sest nii nagu Looja-Poja Tõe Vaim on koondunud tema kaaslasesse Jumalikku Hoolekandjasse, nii on ka tema „ühtesulanud vaim” teostunud kõrgemate universumite Peegeldusvaimudes. Niisugust Seitsmekordse Jumala kohaliku universumi ja superuniversumi tasandite vahelist vaimusuhet on ehk raske selgitada, kuid mitte eristada, sest see ilmneb eksimatult neis Peegeldusvaimude lastes — Loojate-Poegade sekonavidest Häältes. Paradiisis asuvast Isast pärinev Mõttekohandaja ei peatu enne, kui surelik poeg seisab silmitsi igavese Jumalaga.

40:10.3 (452.3) Võib näida, et selle ühinemisviisi saladuslik muutuja, mille tõttu surelik olend ei sula või ei saagi igaveseks ühte sulada sisimas elava Mõttekohandajaga, toob tõusuplaanis esile mingi vea. Pojaga ja Vaimuga ühtesulamine meenutab pealtnäha hüvitust Paradiisi-jõudmise kava mingi seletamatu ebaõnnestumise eest. Kuid kõik need järeldused on ekslikud: meile õpetatakse, et kõik need juhtumid tekivad vastavalt Universumi Ülimate Valitsejate poolt kehtestatud seadustele.

40:10.4 (452.4) Me oleme seda probleemi analüüsinud ja jõudnud kõigutamatule järeldusele, et Paradiisi määramine kõigi surelike saatuseks oleks aegruumi universumite suhtes ebaõiglane, sest Loojate-Poegade ja Päevilt Vanade kohtud sõltuksid siis täielikult nende teenistusest, kes on teel kõrgematesse maailmadesse. Ja näib olevat üsna kohane, et nii kohalikud kui ka superuniversumite valitsused oleksid varustatud tõusuteelistest kodanike alalise rühmaga, et nende haldusfunktsioone rikastaksid teatavate auliste surelike rühmade pingutused, kellel on alaline staatus ning kes on abandonterite ja susatiate arengulised täiendused. On päris selge, et praegune tõusuplaan varustab aegruumi haldajaid tõhusalt just niisuguste tõusuolendite rühmadega. Ja me oleme korduvalt imestanud: kas see kõik kuulub kavatsuslikult Tervikuniversumi Arhitektide igati tarkadesse kavadesse, mis on mõeldud Loojate-Poegade ja Päevilt Vanade varustamiseks alalise tõusuteelistest elanikkonnaga, arengu tulemusel kujunenud kodanikeklassidega, kes muutuvad universumi eelolevatel ajastutel nende maailmade asjades üha kompetentsemaks?

40:10.5 (452.5) Surelike saatuste niisugused erinevused ei tõenda mingil viisil, et üks oleks teisest tingimata olulisem või vähetähtsam, vaid lihtsalt seda, et need on erinevad. Kohandajaga ühtesulanud tõusuteeliste ees on tõesti avatud suurejoonelised ja aulised elujärgud lõpetanutena igaveses tulevikus, kuid see ei tähenda, et neid nende tõusuteelistest vendadele eelistataks. Surelike ellujäämise jumaliku kava valikulises toimimises pole mingeid favoriite, miski pole meelevaldne.

40:10.6 (453.1) Et Kohandajaga ühtesulanud surelikele on antud selgelt kõige avaramad teenistusvõimalused, välistab selle eesmärgi saavutamine nende jaoks automaatselt võimaluse osaleda mõne universumi või superuniversumi ajastuid vältavas heitluses, alates varasematest ja ebastabiilsematest ajajärkudest kuni hilisemate stabiilsemate suhtelise täiuslikkuse aegadeni. Lõpetanutele saab osaks imeline ja ulatuslik kogemus ajutisest teenistusest suuruniversumi kõigis seitsmes segmendis, kuid tavaliselt ei õpi nad nii lähedalt tundma ühtki üksikuniversumit, kui seda juba nüüdki on teinud Vaimuga ühtesulanud veteranid Nebadoni Täielikkuse Korpusest. Neil indiviididel on võimalus oma silmaga jälgida planeediajastute tõusvat ahelat sedamööda, kuidas need ajastud üksteise järel õitsengu saavutavad kõigis kümnes miljonis asustatud maailmas. Ja nende kohalike universumite kodanike ustaval teenimisel ületab iga järgmine kogemus eelmise, kuni aja jooksul küpseb see kõrge kvaliteediga tarkus, mille annab koondunud kogemus — usaldusväärne tarkus —, ning see on iseenesest iga kohaliku universumi stabiliseerumise eluliselt tähtis tegur.

40:10.7 (453.2) Samamoodi, nagu on Vaimuga ühtesulajatega, nii on ka nende Pojaga ühtesulanud surelikega, kes on saavutanud Uversa elaniku staatuse. Mõned neist olenditest pärinevad Orvontoni varaseimatest ajajärkudest ning esindavad aeglaselt kogunevat ja mõistmist süvendavat tarkust, andes oma teenistusega üha suurema panuse seitsmenda superuniversumi heaolusse ja lõplikku stabiliseerumisse.

40:10.8 (453.3) Me ei tea, mis on nende kohalike ja superuniversumite alaliste klasside lõplik saatus, kuid on üsna võimalik, et kui Paradiisi lõpetanud rajavad jumalikkuse piiride avardumise teeradasid väliskosmose esimese taseme planeedisüsteemides, siis nende Poja ja Vaimuga ühtesulanud vennad tõusuteeliste arenguheitluse ajast annavad märgatava panuse täiustunud superuniversumite kogemusliku tasakaalu alalhoidmisse, olles valmis tervitama Paradiisi saabuvate palverändurite hulki, kes võivad tol kaugel ajal hakata kui tohutu vaimu otsiv jõgi läbi Orvontoni ja selle kaasloodute sisse voolama väliskosmose praegu kaardistamata ja asustamata galaktikatest.

40:10.9 (453.4) Enamik Vaimuga ühtesulajatest teenib küll alaliselt kohalike universumite kodanikena, kuid mitte kõik. Kui nende universumi hoolekande mõni faas peaks nõudma nende isiklikku kohalolekut superuniversumis, sooritatakse neis kodanikes niisugused muundamised, mis võimaldavad neil tõusta kõrgemasse universumisse. Ja kui saabuvad Taevased Valvurid korraldusega esitleda neid Vaimuga ühtesulanud surelikke Päevilt Vanade kohtutes, siis nad sinna ka tõusevad ega pöördu enam kunagi tagasi. Neist saavad superuniversumi hoolealused ning nad teenivad Taevaste Valvurite abilistena ja alaliselt, välja arvatud need vähesed, kes omakorda kutsutakse teenima Paradiisi ja Havonasse.

40:10.10 (453.5) Nagu nende Vaimuga ühtesulanud vennad, ei läbi ka Pojaga ühtesulajad Havonat ega jõua Paradiisi enne, kui nad on läbi teinud teatavad teisendavad muutused. Neid muudatusi on teatavates Pojaga ühtesulanud ellujääjates põhjendatult sooritatud ning neid olendeid kohtab ikka ja jälle keskse universumi seitsmel ringlusel. Seega on nii, et tegelikult jõuab Paradiisi ka teatav arv nii Pojaga kui ka Vaimuga ühtesulanud surelikke ning nad saavutavad eesmärgi, mis on mitmeski mõttes võrdne sellega, mis ootab ees Isaga ühtesulanud surelikke.

40:10.11 (453.6) Isaga ühtesulanud surelikud on potentsiaalsed lõpetanud: nende saatuseks on Kõikne Isa ja temani nad ka jõuavad, kuid praeguse universumiajastu jooksul lõpetanud sellise saatuseni veel ei jõua. Nad jäävad lõpuleviimata loodud-olenditeks — kuuenda astme vaimudeks — ega osale seega aktiivselt valguse ja elu staatuse eelsetes arengumaailmades.

40:10.12 (454.1) Kui surelikku lõpetanut hõlmatakse Kolmsusega — temast saab mõni Kolmsustatud Poeg, näiteks Vägev Sõnumitooja —, siis on see lõpetanu saavutanud vähemalt oma praeguse universumiajastu saatuse. Vägevad Sõnumitoojad ja nende kaaslased ei ole ehk seitsmenda astme vaimud selle sõna täpses tähenduses, kuid Kolmsusega hõlmatus annab neile lisaks muule ka kõik selle, mille lõpetanu saavutab kunagi seitsmenda astme vaimuna. Kui Vaimuga või Pojaga ühtesulanud surelikud on kolmsustatud, läbivad nad Paradiisi kogemuse koos Kohandajaga ühtesulanud tõusuteelistega, kellega nad on siis kõigis superuniversumi haldamist puudutavates küsimustes identsed. Need Väljavalitud või Saavutuse Kolmsustatud Pojad on vähemalt praeguseks lõpuleviidud loodud-olendid, erinevalt lõpetanutest, kes on praegu veel lõpuleviimata loodud-olendid.

40:10.13 (454.2) Seega võib analüüsi tulemusena öelda, et pojaseisuse tõusvate klasside saatuste võrdlemiseks oleks vaevalt kohane kasutada sõnu „oluline” või „vähetähtis”. Kõigil neil Jumala poegadel on ühine isa, Jumal, ja Jumal armastab kõiki oma loodud-olenditest poegi ühtviisi: ta ei pea rohkem lugu tõusutee saatustest kui loodud-olenditest, kes neid saatusi võiksid saavutada. Isa armastab kõiki oma poegi ning see armastus on tõeline, püha, jumalik, piiritu, igavene ja ainulaadne — sellele pojale ja tollele pojale individuaalselt, isiklikult ja ainuliselt talle osaks saanud armastus. Ja niisugune armastus varjutab täielikult kõik muud asjaolud. Pojaksolek on loodud-olendi ülim suhe Loojaga.

40:10.14 (454.3) Teie kui surelikud saate nüüd ära tunda oma koha jumalikus poegade peres ja hakata tunnetama kohust kasutada ära eeliseid, mida nii ohtralt pakutakse surelike ellujäämise Paradiisi-kavas ja selle kava kaudu. Seda kava on annetunud Poja elukogemus nii palju kõrgendanud ja valgustanud. Kindlustamaks seda, et te lõplikult saavutate jumaliku täiuse Paradiisi-eesmärgi, on teie käsutusse antud kõik vahendid ja kogu vägi.

40:10.15 (454.4) [Esitanud Salvingtoni Gabrieli kaaskonda ajutiselt kinnistatud Vägev Sõnumitooja.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.