38 Kiri - Kohaliku universumi hoolekandevaimud

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

38. Kiri

Kohaliku universumi hoolekandevaimud

38:0.1 (418.1) LÕPMATU Vaimu isiksused jagunevad kolme selgesti eristatavasse klassi. Seda teadis ka tulihingeline apostel, kes kirjutas Jeesusest, „kes on läinud taeva ja istub Jumala paremal käel, kus temale on allutatud inglid ja meelevallad ja väed”. Inglid on aja hoolekandevaimud; meelevallad on kosmose sõnumitoojate väed; väed on Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused.

38:0.2 (418.2) Nii nagu supernavid keskses universumis ja sekonavid superuniversumis, nii moodustavad seeravid koos oma kaaslaste keerubite ja sanobitega kohaliku universumi inglikorpuse.

38:0.3 (418.3) Seeravid on kõik väliselt üsna ühesugused. Kõigi seitsme superuniversumi eri universumite seeravid erinevad üksteisest minimaalselt: nad on kõigist vaimu tüüpi isikulistest olenditest kõige standardsemad. Nende mitmesugused klassid moodustavad kohalike loodute oskuslike ja üldiste hoolekandjate korpuse.

1. Seeravite päritolu

38:1.1 (418.4) Seeravite loojaks on Universumi Emavaim ja nende loomine on kavandatud rühmadena — korraga 41 472 — alates „etaloninglite” ja teatavate ingli algkujude loomisest Nebadoni algusaegadel. Looja-Poeg ja Lõpmatu Vaimu esindaja universumis loovad koostöös hulgaliselt Poegi ja teisi universumiisiksusi. Kui nad on selle ühise töö lõpetanud, alustab Poeg Aineliste Poegade, esimeste sooliste loodud-olendite loomist, ning Universumi Emavaim tegeleb samal ajal üksinda esmakordselt vaimude paljundamisega. Nii algab kohaliku universumi seeravivägede loomine.

38:1.2 (418.5) Need ingliväed kavandatakse surelike tahteolendite evolutsiooni planeerimise käigus. Seeravite loomine pärineb ajast, mil Universumi Emavaim sai suhteliselt isiksuseks, ajast, kus ta oli Looja-Poja varane loomisabiline, mitte Meister-Poja hilisem kooskõlastatud kaaslane. Enne seda sündmust olid Nebadonis teenivad seeravid ajutiseks laenatud ühest naaberuniversumist.

38:1.3 (418.6) Seeraveid luuakse regulaarselt ka praegu, sest Nebadoni universum ei ole veel valmis. Universumi Emavaim ei lõpeta kunagi loomistegevust, kuni universum veel kasvab ja täiustub.

2. Inglite olemus

38:2.1 (419.1) Inglitel ei ole ainelisi kehi, kuid nad on kindlapiirilised ja üksteisest eristatavad olendid, kes on olemuselt ja päritolult vaimud. Kuigi surelikele nähtamatud, tajuvad nad ilma muundajate ja teisendajate abita teid sellistena, nagu te oma lihalikus kujus olete; nad saavad intellektuaalselt surelike eluviisist aru ja jagavad inimestega kõiki nende mittemeelelisi emotsioone ning tundmusi. Nad hindavad ja naudivad väga teie pingutusi muusika ja kunsti alal ning tõelist huumorit. Nad on täiesti teadlikud teie kõlbelistest heitlustest ja vaimsetest raskustest. Nad armastavad inimolendeid ja teie pingutused neid mõista ning armastada võivad tuua ainult head.

38:2.2 (419.2) Kuigi seeravid on väga südamlikud ja osavõtlikud olendid, ei ole neil seksuaalseid tundeid. Nad on suures osas samasugused nagu teie ise eluasemeilmades, kus te „ei nai ega naitu, vaid olete nagu inglid taevas”. Sest kõik, kes „on väärt arvatud jõudma eluasemeilmadesse, ei need nai ega naitu; nad ei või enam surragi, nad on ju inglite sarnased”. Vaatamata sellele räägime me otsesemalt Isast ja Pojast pärinevatest soolistest loodud-olenditest enamasti kui Jumala poegadest, Vaimu lapsi aga nimetame Jumala tütardeks. Soolise eluga planeetidel kasutatakse inglite nimetamisel seetõttu tavaliselt naissoost asesõnu.

38:2.3 (419.3) Seeravid on loodud tegutsema nii vaimsel kui ka ainelisel tasandil. On vähe morontia- või vaimutegevuse faase, mis ei ole nende hoolekandele avatud. Kuigi isikulise staatuse poolest erinevad inglid inimolenditest vähe, ületavad seeravid neid kaugelt teatavate funktsionaalsete võimete poolest. Neil on palju võimeid, mis ületavad inimliku arusaamisvõime. Teile on näiteks öeldud, et „teil on juuksekarvadki kõik ära loetud”, ja nii see tõesti on, kuid ükski seerav ei kuluta oma aega nende loendamisele ja nende arvu pidevale korrigeerimisele. Inglitel on loomuomane ja automaatne (automaatne niivõrd, kui teie seda suudate tajuda) võime selliseid asju teada: seeraveid võiks tõesti pidada harukordsete võimetega matemaatikuteks. Seetõttu täidavad seeravid ebatavalise kergusega arvukaid ülesandeid, mis oleksid surelike jaoks tohutu töö.

38:2.4 (419.4) Inglid on vaimse staatuse poolest teist kõrgemal, kuid nad ei mõista teie üle kohut ega süüdista teid. Missugused ka poleks teie eksimused, „inglid, olgugi jõult ja väelt inimestest suuremad, ei esita teie vastu süüdistusi”. Inglid ei mõista inimkonna üle kohut ning ka ükski surelik ei tohiks oma kaasolendite üle ette kohut mõista.

38:2.5 (419.5) Hea, kui te ingleid armastate, kuid te ei peaks neid jumaldama, sest neid ei palveldata. Kui teie prohvet „heitis maha ingli jalge ette, et teda kummardada”, siis suur seerav Loyalatia ütles: „Vaata, ära tee nii! Sest ma olen sinu ja su rahvaste kaassulane, kes kõik tunnevad rõõmu Jumala kummardamisest.”

38:2.6 (419.6) Loodud-olendite eksistentsi skaalal on seeravid oma olemuselt ja isiksuseannetelt vaid veidi surelikest rassidest ees. Tegelikult, kui teid lihast vabastatakse, saate te üsna nendesarnaseks. Eluasemeilmades te hakkate seeraveid hindama, tähtkujusfääridel neist rõõmu tundma ning Salvingtonil jagavad nad teiega oma puhkuse- ja palveldamiskohti. Kogu morontiaaja ja sellele järgneva vaimse tõusutee jooksul on teil seeravitega ideaalne vendlus, te olete suurepärased kaaslased.

3. Ilmutamata inglid

38:3.1 (420.1) Kõikjal kohaliku universumi aladel tegutseb arvukalt vaimolendite klasse, kes on surelikele ilmutamata, sest nad ei ole mingil viisil seotud Paradiisi tõusmise arengukavaga. Käesolevas kirjas nimetame ingliteks teadlikult just neid Universumi Emavaimu järglasi, kes on seeravid ja muud nendesarnased ja kes on nii suuresti seotud surelike ellujäämise kavade elluviimisega. Kohalikus universumis teenib veel kuus nendega seotud olenditeklassi, ilmutamata ingleid, kes ei ole kuidagi konkreetselt seotud universumi selliste tegevustega, mis seonduvad arenevate surelike tõusuga Paradiisi. Neid kuut inglitest kaaslaste rühma ei nimetata kunagi seeraviteks ega ka hoolekandevaimudeks. Need isiksused on täielikult tegevuses Nebadoni haldamise ja muude asjatoimetustega ning need tööd ei ole kuidagi seotud ei inimese pideva vaimse tõusuteega ega täiuslikkuse saavutamisega.

4. Seeravite maailmad

38:4.1 (420.2) Salvingtoni ringluse seitsmest põhisfäärist koosnevasse üheksandasse rühma kuuluvad seeravite maailmad. Igaühel neist maailmadest on kuus satelliiti, kus asuvad seeravite koolituse kõigi faaside erikoolid. Kuigi seeravid pääsevad kõigisse neljakümne üheksasse maailma, mis Salvingtoni sfääride sellesse rühma kuuluvad, on üksnes nende käsutuses ainult esimene parv seitsmest. Ülejäänud kuues parves elavad kuus inglitest kaaslaste klassi, kes ei ole Urantial ilmutatud. Igal niisugusel rühmal on keskus ühes kuuest põhimaailmast ja konkreetne tegevus kuuel harusatelliidil. Kõigil ingliklassidel on vaba pääs nende seitsme rühma kõigisse maailmadesse.

38:4.2 (420.3) Need keskusmaailmad on ühed Nebadoni suurejoonelisematest aladest, kuna seeravite valdused on ilusad ja tohutu suured. Siin on igal seeravil tõeline kodu ja „kodu” tähendab kahe seeravi asupaika, sest nad elavad paaridena.

38:4.3 (420.4) Kuigi seeravid ei ole ei mees- ega naissoost nagu Ainelised Pojad või surelikud rassid, on nad negatiivsed ja positiivsed. Enamiku ülesannete täitmiseks on vaja kaht inglit. Kui nad ei ole ringlusesse lülitatud, saavad nad töötada üksi; ka kohapeal töötades ei vaja nad oma olemuse täiendajaid. Niisuguste ühenduste tekkimine on tingitud eeskätt tegevusest, neile ei ole iseloomulikud seksuaalsed tunded, kuigi nad on ebatavaliselt isikulised ja tõeliselt südamlikud.

38:4.4 (420.5) Lisaks neile määratud kodudele on seeravitel ka rühma, roodu, pataljoni ja üksuse keskused. Igal tuhandendal aastal on neil kokkutulekud ja nad on kõik kohal vastavalt oma loomisajale. Kui seeravil on kohustusi, mille tõttu ta ei saa teenistusest puududa, siis on ta kohal oma kaaslasega vaheldumisi ning teda asendab mõne teise sünniajaga seerav. Nii on iga seeravist partner kohal vähemalt igal teisel kokkutulekul.

5. Seeravite koolitus

38:5.1 (420.6) Seeravid veedavad oma esimese aastatuhande Salvingtoni ja sellega seotud maailmade koolides otsese lähetuseta vaatlejatena. Teine aastatuhat veedetakse Salvingtoni ringluse seeravite maailmades. Neid keskseid koole juhivad praegu esimene sada tuhat Nebadoni seeravit ja nende ülemaks on selle kohaliku universumi algne ehk esmasündinud ingel. Nebadoni seeravite esimest loodud rühma koolitas tuhandene seeravite rühm Avalonilt, seejärel õpetasid meie ingleid juba vanemad seeravid nende endi hulgast. Ka Melkisedekitel on kõigi kohaliku universumi inglite — seeravite, keerubite ja sanobite — hariduses ning koolituses suur osa.

38:5.2 (421.1) Kui see koolitusperiood Salvingtoni seeravimaailmades on lõppenud, korraldatakse seeravid inglite organisatsiooni traditsioonilistesse rühmadesse ja üksustesse ning määratakse ühte või teise tähtkujusse. Neid ei lähetata sinna hoolekandevaimudena, kuigi nad on lähetuseelse inglikoolituse faasides jõudnud üsna kaugele.

38:5.3 (421.2) Kui seeravid võetakse hoolekandevaimude seisusesse, siis teenivad nad kõigepealt vaatlejatena madalaimates arengumaailmades. Pärast kogemuse omandamist pöörduvad nad tagasi selle tähtkuju keskusega seotud maailmadesse, kuhu nad on määratud, ja alustavad seal kõrgema tasandi õpinguid, valmistudes konkreetsemalt teenistuseks mingis kohalikus süsteemis. Üldhariduse omandamise järel lähetatakse nad edasi teenima mõnesse kohalikku süsteemi. Meie seeravid lõpetavad oma koolituse mõnes Nebadoni süsteemi keskusmaailmaga seotud arhitektuurses maailmas ning lähetatakse siis teenistusse aja hoolekandevaimudena.

38:5.4 (421.3) Kui seeravid on kord lähetuse saanud, võivad nad seoses oma ülesannetega liikuda kogu Nebadoni ulatuses, isegi Orvontonil. Nende töö universumis on piirideta ja kitsendusteta; nad on lähedalt seotud maailmade aineliste loodud-olenditega ja on alati vaimisiksuste madalamate klasside teenistuses, luues sidemeid nende vaimumaailma olendite ja aineliste maailmade surelike vahel.

6. Seeravite organisatsioon

38:6.1 (421.4) Pärast kaks aastatuhandet seeravite keskuses viibimist organiseeritakse seeravid rühmaülematele alluvatesse kaheteistkümnestesse rühmadesse (12 paari, 24 seeravit) ja kaksteist niisugust rühma moodustavad roodu (144 paari, 288 seeravit), mida juhib rooduülem. Pataljoniülemale alluvad 12 roodu moodustavad pataljoni (1728 paari ehk 3456 seeravit) ja üksuseülemale alluvad 12 pataljoni moodustavad seeraviüksuse (20 736 paari ehk 41 472 üksikseeravit) ning leegioniülemale alluvad 12 üksust moodustavad leegioni, kus on 248 832 paari ehk 497 664 üksikseeravit. Jeesus viitas tol ööl Ketsemani aias just niisugusele inglite grupile, kui ta ütles: „Või arvad sa, et ma ei või oma Isa paluda, ja Ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui kaksteist leegioni ingleid?”

38:6.2 (421.5) Kaksteist leegioni ingleid moodustavad kokku väe, kus on 2 985 984 paari ehk 5 971 968 üksikinglit ja kaksteist niisugust väge (35 831 808 paari ehk 71 663 616 inglit) moodustavad kokku seeravite suurima tegutseva organisatsiooni, ingliarmee. Seeraviväge juhib alati peaingel või mõni muu kooskõlastatud staatuses isiksus, ingliarmeesid aga suunavad Kirkad Õhtutähed või muud Gabrielile otseselt alluvad ülemjuhatajad. Ja Gabriel on „taevaste armeede ülemjuhataja”, Nebadoni Suveräänile, „vägede Issandale Jumalale” alluv täitevjuht.

38:6.3 (421.6) Kuigi seeravid ja kõik teised kohaliku universumi klassid teenivad Salvingtonil isikustunud Lõpmatu Vaimu otsesel juhendamisel, on nad alates Miikaeli annetumisest Urantial allunud Meister-Poja suveräänsele võimule. Niipea kui Miikael Urantial lihast sündis, levis üle kogu Nebadoni superuniversumi teadaanne, mis kuulutas: „Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda.” Tema suveräänsele võimule alluvad kõik ingliseisused: nad kuuluvad rühma, mida on hakatud nimetama „tema võimsateks ingliteks”.

7. Keerubid ja sanobid

38:7.1 (422.1) Keerubid ja sanobid sarnanevad kõigi oma põhiomaduste poolest seeravitega. Nad on sama päritolu, kuid mitte alati sama saatusega. Nad on imeliselt arukad, hämmastavalt edukad, liigutavalt südamlikud ja peaaegu inimlikud. Need on madalaimad ingliklassid, seega eriti lähedased arengumaailmade arenenumat tüüpi inimolenditele.

38:7.2 (422.2) Keerubid ja sanobid on loomupäraselt omavahel seotud ja neil on ühine tegevus. Ühed on positiivse, teised negatiivse energiaga isiksused. Paremale kallutavad ehk positiivse laenguga inglid on keerubid — vanemad ehk juhtivad isiksused. Vasakule poole kallutavad ehk negatiivse laenguga inglid on sanobid — täiendavad olendid. Kummagi inglitüübi üksi tegutsemine on väga piiratud, seetõttu teenivad nad tavaliselt paarides. Teenides iseseisvalt, ilma seeravitest suunajate abita, sõltuvad nad vastastikusest kontaktist veelgi enam ja tegutsevad alati koos.

38:7.3 (422.3) Keerubid ja sanobid on seeravitest hoolekandjate ustavad ja tõhusad abilised ning selliste alluvate abilistega on varustatud kõik seitse seeravite klassi. Keerubid ja sanobid teenivad neis ülesannetes pikki perioode, kuid nad ei saada seeraveid, kes lähevad ülesandeid täitma väljaspool kohaliku universumi piire.

38:7.4 (422.4) Keerubid ja sanobid on vaimud, kes teevad süsteemide maailmades rutiinseid töid. Kui nende ülesanne pole seotud isiksusega või kui on eriolukord, siis võivad nad teenida ka seeravipaari asemel, kuid nad ei tegutse kunagi, isegi mitte ajutiselt, inimolendeid saatvate inglitena; see õigus kuulub vaid seeravitele.

38:7.5 (422.5) Planeedilähetuse saanud keerubid astuvad kohalikele koolituskursustele, õppides muu hulgas ka selle planeedi tavasid ja keeli. Aja hoolekandevaimud on kõik kakskeelsed ja räägivad nii oma päritolu universumi kui ka oma päritolu superuniversumi keelt. Maailmade koolides õppides omandavad nad täiendavaid keeli. Keerubid ja sanobid, nagu ka seeravid ja kõik teised vaimolendite klassid, tegelevad pidevalt enesetäiendamisega. Edasiarenemiseks ei ole võimelised vaid võimsuse juhtimise ja energia suunamisega tegelevad alluvad olendid, kõik loodud-olendid, kellel on tegelik või potentsiaalne isiksuse tahe, pürgivad uute saavutuste poole.

38:7.6 (422.6) Keerubid ja sanobid on loomu poolest morontia eksistentsitasemele väga lähedal ja nad oskavad kõige tõhusamalt teha füüsilise, morontia- ja vaimualade piiripealseid töid. Nende kohaliku universumi Emavaimu laste suhtes kehtib „neljanda loodudolendi” põhimõte, nagu ka Havona Servitalide ja lepituskomisjonide puhul. Iga neljas keerub ja iga neljas sanob on poolaineline, meenutades väga tugevasti morontia eksistentsitaset.

38:7.7 (422.7) Sellised neljandana loodud inglid on seeravitele nende universumi ja planeedi otsesemates tegevusfaasides suureks abiks. Need morontiakeerubid täidavad ka morontia koolitusmaailmades paljusid vältimatuid piiriülesandeid ja neid määratakse hulgaliselt morontiakaaslaste teenistusse. Nad on morontiasfääride jaoks ligilähedaselt samaväärsed nagu keskteelised arenguplaneetide jaoks. Asustatud maailmades töötavad need morontiakeerubid sageli koos keskteelistega. Keerubid ja keskteelised on selgesti eristuvad olenditeklassid: neil on erinev päritolu, kuid nad on olemuselt ja tegevuselt üsna sarnased.

8. Keerubite ja sanobite evolutsioon

38:8.1 (423.1) Keerubite ja sanobite ees on lahti arvukad teenistuses edasijõudmise teed, mille käigus nende staatus tõuseb ning võib veelgi enam tõusta, kui neid hõlmab Jumalik Hoolekandja. Arengupotentsiaali poolest jagunevad keerubid ja sanobid kolme suurde rühma:

38:8.2 (423.2) 1. tõusutee kandidaadid. Need olendid on olemuselt seeravistaatuse kandidaadid. Sellesse klassi kuuluvad keerubid ja sanobid on andekad, kuid ei ole loomupäraste võimete poolest seeravitega võrdsed. Kui nad aga seda taotlevad ja kogemusi omandavad, on neil võimalik jõuda täieliku seeravistaatuseni;

38:8.3 (423.3) 2. vahepealsed keerubid. Kõigil keerubitel ja sanobitel ei ole võrdselt tõusupotentsiaali ja need loodud inglid on loomupäraselt piiratud. Enamik neist jääb keerubiteks ja sanobiteks, kuigi andekamad neist võivad jõuda piiratud seeraviteenistuseni;

38:8.4 (423.4) 3. morontia keerubid. Need ingliklasside „neljandad olendid” säilitavad alati oma pool-ainelised omadused. Nad jätkavad keerubite ja sanobitena koos enamiku oma vahepealsete vendadega, kuni Ülima Olendi tegelikustumine on lõpule jõudnud.

38:8.5 (423.5) Kuigi teise ja kolmanda rühma kasvupotentsiaal on mõnevõrra piiratud, võivad tõusutee kandidaadid jõuda universumi seeraviteenistuse kõrgusteni. Paljud neist kogenumatest keerubitest on kinnistatud seeravitest saatuse kaitsjate juurde, kust neil on võimalik liikuda otse edasi Eluasemeilmade Õpetajate staatuseni, kui vanemad seeravid jätavad koha vabaks. Kui saatuse kaitsjate surelikud hoolealused morontiaellu astuvad, ei ole saatuse kaitsjatel enam keerubitest ja sanobitest abilisi. Ja kui teistele arenevatele seeravitüüpidele antakse luba Seraphingtoni ja Paradiisi pääseda, peavad nad Nebadoni piirest väljudes oma endised alluvad maha jätma. Neid mahajäetud keerubeid ja sanobeid hõlmab tavaliselt Universumi Emavaim ja selle tulemusena jõuavad nad seeravistaatuse poole pürgimisel Eluasemeilmade Õpetajatega võrdsele tasemele.

38:8.6 (423.6) Kui hõlmatud keerubid ja sanobid on Eluasemeilmade Õpetajatena morontiasfääridel alates madalaimatest kuni kõrgeimate sfäärideni piisavalt teeninud ja kui nende korpuses Salvingtonil on liikmeid üle, kutsub Helkjas Koidutäht need loodud ajaolendite ustavad teenrid oma juurde. Neilt võetakse isiksuse muundamise vanne ja seejärel hõlmab Universumi Emavaim neid edasijõudnud ja vanemaid keerubeid uuesti, seitsmetuhandeliste rühmadena. Sellest teisest hõlmatusest väljuvad nad juba täieõiguslike seeravitena. Sestpeale on neile uuestisündinud keerubitele ja sanobitele täielikult avatud kogu seeravite elutee koos kõigi Paradiisi-võimalustega. Neid ingleid võidakse määrata mõne sureliku olendi saatuse kaitsjateks, ja kui surelik hoolealune saavutab ellujäämise, omandavad nad õiguse pääseda Seraphingtoni ja seeravite seitsmele saavutuslikule ringlusele, isegi Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse.

9. Keskteelised

38:9.1 (424.1) Keskteelisi saab liigitada kolmel viisil. Neid on õige pidada tõusvateks Jumala Poegadeks; faktiliselt kuuluvad nad alaliste kodanike klasside hulka ning tegevuse järgi loetakse neid aja hoolekandevaimudeks, sest nad on sureliku inimese teenimisel kosmosemaailmades nii lähedalt ja tõhusalt seotud inglivägedega.

38:9.2 (424.2) Neid ainulaadseid loodud-olendeid esineb enamikus asustatud maailmades ning neid on alati detsimaal- ehk elukatsete planeetidel, nagu seda on Urantia. Keskteelisi on kaht tüüpi — esmased ja teisesed keskteelised — ning neid luuakse järgmistel viisidel:

38:9.3 (424.3) 1. esmased keskteelised, vaimsem rühm, on mõnevõrra standardne olenditeklass, kes kõik ühtmoodi põlvnevad Planeedivürstide poolt modifitseeritud tõususurelike isikkonnast. Esmaseid keskteelisi on alati viiskümmend tuhat ja ühelgi nende hoolekandealusel planeedil ei ole sellest suuremat rühma;

38:9.4 (424.4) 2. teisesed keskteelised, nende loodud-olendite ainelisem rühm, on esindatud eri maailmades suuresti erineval arvul, kuid keskmiselt on neid igaühes umbes viiskümmend tuhat. Nad on eri viisidel pärit planeedi bioloogilistest ülendajatest Aadamatest ja Eevadest või nende otsestest järglastest. Neid teiseseid keskteelisi saab arenevates kosmosemaailmades tekkida vähemalt kahekümne neljal viisil. Selle rühma tekkelugu Urantial oli ebatavaline ja erakordne.

38:9.5 (424.5) Kumbki neist rühmadest ei ole tekkinud juhuslikult, mõlemal on universumiarhitektide ettemääratud kavades oluline koht ja nende ilmumine arenevatesse maailmadesse õigel hetkel on vastavuses juhendavate Elukandjate esialgsete plaanide ja arengukavadega.

38:9.6 (424.6) Esmaseid keskteelisi varustatakse intellektuaalse ja vaimse energiaga samal viisil nagu ingleid ja nad on intellektuaalselt staatuselt ühesugused. Seitse meeleabivaimu nendega kokku ei puutu ning vaid kuues ja seitsmes, palveldamisvaim ja tarkusevaim, suudavad hoolt kanda teisese rühma eest.

38:9.7 (424.7) Teiseseid keskteelisi varustatakse füüsilise energiaga samal viisil nagu Aadameid, nad on lülitatud vaimsesse ringlusesse seeravite viisil ning intellektuaalselt on neile antud morontia üleminekutüüpi meel. Füüsiliselt jagunevad nad nelja tüüpi, vaimselt seitsmesse klassi ja nad reageerivad intellektuaalselt kaheteistkümnel tasandil kahe viimase meeleabivaimu ja morontiameele ühisele hoolitsusele. Nendest erisustest tulenevad erinevused nende tegevuses ja ülesannetes planeetidel.

38:9.8 (424.8) Esmased keskteelised meenutavad rohkem ingleid kui surelikke, teisesed klassid sarnanevad palju rohkem inimolenditega. Kumbki osutab teisele hindamatut abi, täites paljusid ülesandeid planeetidel. Esmased hoolekandjad võivad saavutada koostöösideme nii morontia- kui ka vaimuenergia juhtijatega ja meeleringluste hoidjatega. Teisene rühm saab luua töösuhted vaid füüsiliste juhtijatega ja ainelise ringluse reguleerijatega. Aga et kumbki keskteeliste klass saab luua teisega täiuslikult sünkroonse sideme, saavad mõlemad rühmad seega praktiliselt kasutada kogu energiagammat alates aineliste maailmade puhtfüüsilisest võimsusest läbi universumi energia üleminekufaaside kuni taevaste alade kõrgema vaimureaalsuse jõududeni.

38:9.9 (425.1) Täiusliku silla üle ainelise ja vaimse maailma vahelise tühimiku moodustavad surelike inimeste, teiseste keskteeliste, esmaste keskteeliste, morontia keerubite, vahepealsete keerubite ja seeravite omavahelised ühendused. Iga sureliku isiklikus kogemuses langevad need eri tasandid kahtlemata enam-vähem ühte ning jumaliku Mõttekohandaja nähtamatud ja saladuslikud toimingud annavad neile isikliku tähenduse.

38:9.10 (425.2) Normaalsetes maailmades teenivad esmased keskteelised teabekogumiskorpuses ja taevaste meelelahutajatena Planeedivürsti nimel, teisesed hoolekandjad aga jätkavad oma koostööd aadamlikus valitsemisviisis planeedi tsivilisatsiooni arendamiseks. Planeedivürsti reetlikkuse ja Ainelise Poja ebaõnnestumise korral, nagu see juhtus Urantial, saavad keskteelised Süsteemi Suverääni hoolealusteks ja teenivad planeedil tegutseva eestkostja suunava juhendamise all. Kuid vaid veel kolmes maailmas Satanial tegutsevad need olendid ühe rühmana ühtse juhtimise all, nii nagu ühinenud keskteelistest hoolekandjad Urantial.

38:9.11 (425.3) Nii esmaste kui ka teiseste keskteeliste töö planeetidel ja universumi arvukates üksikmaailmades on mitmekesine ja mitmepalgeline, kuid nende tegevus normaalsetel ja keskmistel planeetidel erineb suuresti kohustustest, mida nad täidavad isoleeritud sfääridel, nagu näiteks Urantial.

38:9.12 (425.4) Esmased keskteelised on planeetide ajaloolased, kes alates Planeedivürsti saabumisest kuni valgusse ja ellu stabiliseerumiseni koostavad ajaloolisi vaatemänge ja planeedi ajaloo kirjeldusi, et esitada neid süsteemi keskusmaailmades.

38:9.13 (425.5) Keskteelised jäävad asustatud maailma pikaks ajaks, aga kui nad jäävad neile osutatud usaldusele truuks, tunnustatakse lõpuks päris kindlasti nende igikestvat teenistust Looja-Poja suveräänsuse alalhoidmisel. Et nad on kannatlikult hoolitsenud oma aja ja ruumi maailma aineliste surelike eest, siis saavad nad ka väärilise tasu. Kõik teenekad keskteelised liidetakse varem või hiljem tõusvate Jumala Poegade ridadesse ja võetakse pidulikult kaasa Paradiisi-tõusu pikale avastusretkele koos nendesamade loomset päritolu surelikega, nende maapealsete vendadega, keda nad kiivalt kaitsesid ja oma pikal planeedil viibimise ajal nii tõhusalt teenisid.

38:9.14 (425.6) [Esitanud Melkisedek, Nebadoni Seeravivägede Ülema palvel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.