مقالۀ 37 شخصیتهای جهان محلی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 37

شخصیتهای جهان محلی

در رأس تمامی شخصیتها در نبادان آفریننده و پسر استاد، میکائیل، پدر و فرمانروای جهان قرار دارد. روح مادر جهان محلی، خادم الهی سلوینگتون، در الوهیت همتراز و در ویژگیهای آفرینندگی مکمل او است. و این آفرینندگان از یک جهت عینی پدر - پسر و روح - مادر تمامی مخلوقات بومی نبادان می‌باشند.

مقالات پیشین به رسته‌های آفریده شدۀ فرزندی پرداخته‌اند. نوشته‌های بعدی ارواح خادم و رسته‌های فراز یابندۀ فرزندی را توصیف می‌نمایند. این مقاله عمدتاً به یک گروه بینابینی، مددکاران جهانی، می‌پردازد، اما همچنین برخی از ارواح بالاتر که در نبادان ساکنند و برخی رسته‌های شهروندی دائم در جهان محلی را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد.

1- مددکاران جهان

بسیاری از رسته‌های بی‌مانند که به طور کلی در این رده گروه‌بندی شده‌اند آشکار نمی‌شوند، اما مددکاران جهان، آنطور که در این مقالات ارائه شده‌اند، شامل هفت رستۀ زیرین می‌باشند:

1- ستارگان تابان و بامداد.

2- ستارگان تابناک عصر.

3- فرشتگان اعظم.

4- دستیاران والامرتبه.

5- مأموران عالی رتبه.

6- ناظران آسمانی.

7- آموزگاران کرات قصر.

از اولین رستۀ مددکاران جهان، ستارگان تابان و بامداد، در هر جهان محلی فقط یکی وجود دارد، و او اولین زاده در میان تمامی مخلوقات بومی یک جهان محلی است. ستارۀ تابان و بامداد جهان ما به عنوان جبرئیل سلوینگتون مشهور است. او رئیس اجرائی تمامی نبادان است و به عنوان نمایندۀ شخصی پسر فرمانروا و به عنوان سخنگوی یار خلاق او عمل می‌کند.

در طول روزگاران پیشین نبادان، جبرئیل با میکائیل و روح آفرینشگر کاملاً به تنهایی کار می‌کرد. به تدریج که جهان رشد نمود و مشکلات اداری افزایش یافت، یک کادر شخصی از دستیاران آشکار ناشده برای او فراهم گردید، و سرانجام این گروه با آفرینش سپاه نبادانیِ ستارگان عصر تقویت گردید.

2- ستارگان تابناک عصر

این مخلوقات باهوش توسط ملک صادقها طراحی شدند و سپس توسط پسر آفریننده و روح آفرینشگر به وجود آمدند. آنها در سِمتهای بسیار اما عمدتاً به عنوان افسران رابط جبرئیل، رئیس اجرائی جهان محلی، خدمت می‌کنند. یک یا تعداد بیشتری از این موجودات به عنوان نمایندگان او در پایتخت هر کوکبه و سیستم در نبادان عمل می‌کنند.

جبرئیل به عنوان رئیس اجرائی نبادان سمت ریاست یا نظارت بر بیشتر گردهماییهای نبادان را به عهده دارد، و اغلب تا بیش از یکهزار از این جلسات به طور همزمان تشکیل می‌شوند. ستارگان تابناک عصر جبرئیل را در این مواقع نمایندگی می‌کنند. او نمی‌تواند به طور همزمان در دو مکان حضور داشته باشد، و این ابر ‌فرشتگان این محدودیت را جبران می‌کنند. آنها یک خدمت مشابه برای سپاه پسران آموزگار تثلیث انجام می‌دهند.

جبرئیل گر چه شخصاً با وظایف اداری مشغول است، از طریق ستارگان تابناک عصر با تمامی سطوح دیگر حیات و امور جهانی ارتباطش را حفظ می‌کند. آنها همیشه او را در تورهای سیاره‌ای‌اش همراهی می‌کنند و مکرراً در مأموریتهای ویژه به تک تک سیارات به عنوان نمایندگان شخصی او اعزام می‌شوند. آنها در چنین مأموریتهایی گاهی اوقات به عنوان ”فرشتۀ خداوند“ شناخته شده‌اند. آنها مکرراً به یوورسا می‌روند تا ستارۀ تابان و بامداد را در دادگاهها و مجامع قدمای ایامها نمایندگی کنند، اما به ندرت به فراتر از محدودۀ اروانتان سفر می‌کنند.

ستارگان تابناک عصر یک رستۀ بی‌نظیر دوگانه هستند که برخی در بر گیرندۀ یک حرمت آفریده شده و برخی دیگر خدمت دست یافته شده می‌باشند. تعداد نفرات سپاه این ابر فرشتگان در نبادان اکنون 13٫641 تن می‌باشد. 4٫832 نفر از حرمت آفریده شده وجود دارند، در حالی که 8٫809 تن ارواح فراز یابنده‌ای هستند که به این هدف خدمت والا دست یافته‌اند. بسیاری از این ستارگان تابناک عصر دوران زندگانی جهانی خود را به عنوان فرشتگان سراف آغاز کردند. سایرین از سطوح آشکار ناشدۀ حیات مخلوق صعود کرده‌اند. تا زمانی که جهان در نور و حیات تثبیت نشده، این سپاه والا به عنوان یک هدف دستیابی هرگز به روی کاندیداهای صعود بسته نیست.

هر نوع از ستارگان تابناک عصر به آسانی برای شخصیتهای مورانشیا و برخی از انواع موجودات مادی فوق انسانی قابل رویت هستند. موجودات خلق شدۀ این نوع جالب و چند هنره از یک نیروی روحی برخوردارند که می‌تواند مستقل از حضور شخصی آنها نمایان گردد.

رئیس این ابر فرشتگان گاوالیا، اولین زادۀ این رسته در نبادان، می‌باشد. از هنگام بازگشت میکائیل مسیح از اعطای پیروزمند او در یورنشیا، گاوالیا به خدمت فرازیابی انسانی گمارده شده است، و برای هزار و نهصد سال گذشته به وقت یورنشیا همکار او گالانشیا مقر مرکزی خود را در جروسم حفظ نموده است، جایی که در حدود نیمی از وقت خود را در آنجا می‌گذراند. گالانشیا اولین ابر فرشتۀ فراز یافته‌ای است که به این رتبۀ والا دست یافته است.

هیچ گروهبندی یا سازماندهی گروهی از ستارگان تابناک عصر به غیر از مشارکت دوتایی معمول آنها در بسیاری مأموریتها وجود ندارد. آنها به مأموریتهایی که به دورۀ فراز یابندۀ زندگی انسانها مربوط است به طور گسترده گمارده نشده‌اند، اما هنگامی که چنین به مأموریت گمارده می‌شوند، هرگز به تنهایی عمل نمی‌کنند. آنها همیشه به صورت دوتایی کار می‌کنند — یکی یک موجود آفریده شده، دیگری یک ستارۀ فراز یابندۀ عصر.

یکی از وظایف والای ستارگان عصر همراهی کردن پسران اعطایی آوُنال در مأموریتهای سیاره‌ای آنان می‌باشد، حتی آنطور که جبرئیل میکائیل را در اعطای او به یورنشیا همراهی نمود. دو ابر فرشتۀ همراه شخصیتهای بلند پایۀ چنین مأموریتهایی هستند که به عنوان فرماندهان مشترک فرشتگان اعظم و تمامی کسان دیگری که به این مأموریتها گمارده شده‌اند خدمت می‌کنند. فرد ارشد این فرماندهان ابر فرشته است که در زمان و عصر مهم به پسر آوُنال اعطایی اعلام می‌دارد، ”به کار برادر خود بپرداز“

زوجهای مشابهی از این ابر فرشتگان به سپاه سیاره‌ای پسران آموزگار تثلیث که برای برقراری بعد از دوران اعطایی یا سرآغاز عصر معنوی یک کرۀ مسکونی عمل می‌کنند گمارده شده‌اند. در چنین مأموریتهایی ستارگان عصر به عنوان رابط بین انسانهای عالم و سپاه نامرئی پسران آموزگار خدمت می‌کنند.

کرات ستارگان عصر. ششمین گروه هفت کرات سلوینگتون و چهل و دو قمر فرعی آن به سازمان اداری ستارگان تابناک عصر تخصیص یافته است. سرپرستی هفت کرۀ اصلی را رسته‌های آفریده شدۀ این ابر فرشتگان به عهده دارند، در حالی که اقمار فرعی توسط ستارگان فرازگرای عصر اداره می‌شوند.

اقمار سه کرۀ اول مختص مدارس پسران آموزگار و ستارگان عصر که به شخصیتهای روحی جهان محلی اختصاص یافته‌اند می‌باشند. سه گروه بعد توسط مدارس مشابه مشترک که به آموزش انسانهای در حال فراز تخصیص یافته‌اند اشغال شده‌اند. اقمار هفتمین کره مخصوص چاره‌جوییهای سه‌گانۀ پسران آموزگار، ستارگان عصر، و پایان دهندگان می‌باشد. در طول روزگاران اخیر این ابر فرشتگان از نزدیک با کار سپاه نهایت در جهان محلی شناسایی شده‌اند، و آنها مدتها با پسران آموزگار در ارتباط بوده‌اند. ارتباطی با نیرو و معنی خارق‌العاده بین ستارگان عصر و پیام‌آوران جاذبه که به گروههای کاری پایان دهندگان متصل هستند وجود دارد. هفتمین کرۀ اصلی خود برای آن امور آشکار ناشده‌ای حفظ شده است که به رابطۀ آینده‌ای که میان پسران آموزگار، پایان دهندگان، و ستارگان عصر به دنبال پدیداری تکمیل شدۀ تجلی شخصیت خدای متعال در ابرجهان وجود خواهد داشت مربوط است.

3- فرشتگان اعظم

فرشتگان اعظم اولاد پسر آفریننده و روح مادر جهان می‌باشند. آنها بالاترین نوع وجود والای روحی می‌باشند که به تعداد زیاد در یک جهان محلی به وجود آورده می‌شوند، و در هنگام آخرین ثبت تقریباً هشتصد هزار تن از آنان در نبادان وجود داشتند.

فرشتگان اعظم یکی از گروههای اندک از شخصیتهای جهان محلی می‌باشند که معمولاً تحت حوزۀ مسئولیت جبرئیل قرار ندارند. آنها به هیچ وجه درگیر مدیریت معمول جهان نیستند. آنها به کار بقای مخلوق و به پیشبرد مسیر زندگانی در حال فراز انسانهای زمان و مکان تخصیص یافته‌اند. فرشتگان اعظم ضمن این که بر حسب معمول تحت سرپرستی ستارۀ تابان و بامداد قرار ندارند، گاهی اوقات با اجازۀ او عمل می‌کنند. آنها همچنین با سایر مددکاران جهان، نظیر ستارگان عصر، تشریک مساعی می‌کنند، چنان که با برخی فعالیتهایی که در روایت کاشت حیات در کرۀ شما توصیف شد روشن گردید.

سپاه فرشتگان اعظم نبادان توسط اولین زاده شدۀ این رسته سرپرستی می‌شود، و در ایام اخیرتر یک ستاد ناحیه‌ای فرشتگان اعظم در یورنشیا حفظ شده است. این واقعیتِ غیرمعمول است که توجه دیدارگران دانشجوی خارج از نبادان را به زودی جلب می‌کند. در میان مشاهدات اولیۀ آنان از کارکردهای درون جهان این کشف وجود دارد که بسیاری از فعالیتهای فراز یابندۀ ستارگان تابناک عصر از پایتخت یک سیستم محلی، سِتانیا، هدایت می‌شود. آنها با بررسی بیشتر کشف می‌کنند که برخی فعالیتهای فرشتگان اعظم از یک کرۀ مسکونی کوچک و ظاهراً بی‌اهمیت به نام یورنشیا هدایت می‌شود. و سپس آشکارسازی اعطای میکائیل در یورنشیا و علاقۀ بلافصل افزایش یافتۀ آنها به شما و کرۀ ناچیز شما به دنبال می‌آید.

آیا شما اهمیت این واقعیت را درک می‌کنید که سیارۀ ناچیز و سردرگم شما ستاد ناحیه‌ای برای ادارۀ جهان و هدایت برخی فعالیتهای فرشتگان اعظم که به طرح فرازیابی بهشتی مربوط است تبدیل شده است؟ این بدون شک حاکی از تمرکز فعالیتهای فرازگرای دیگر در آینده در کرۀ اعطایی میکائیل می‌باشد و به وعدۀ شخصی استاد، ”من دوباره خواهم آمد“، اهمیت فوق‌العاده و جدی می‌دهد.

به طور کلی، فرشتگان اعظم به کار و خدمت روحانی مرتبت آوُنال فرزندی تخصیص یافته‌اند، اما نه تا وقتی که آموزش مقدماتی گسترده در تمامی مراحل کار ارواح متنوع خادم را بگذرانند. هر پسر بهشتی اعطایی به یک کرۀ مسکونی را یک سپاه یکصد نفره که در طول چنین اعطایی موقتاً به او تخصیص یافته همراهی می‌کند. اگر پسر مجیستریال فرمانروای موقت سیاره گردد، این فرشتگان اعظم به عنوان سرپرستان هدایت کنندۀ تمامی حیات آسمانی در آن کره عمل می‌کنند.

دو فرشتۀ اعظم ارشد همیشه به عنوان یاران شخصی یک آونال بهشتی در تمامی مأموریتهای سیاره‌ای گمارده می‌شوند، چه درگیر کارکردهای قضایی، مأموریتهای مجیستریال، یا پدیداری اعطایی در جسم باشند. هنگامی که این پسر بهشتی قضاوت پیرامون یک عالم را به پایان رسانید و مردگان فرا خوانده شدند (به اصطلاح قیام از مرگ)، این عملاً واقعیت دارد که نگاهبانان سرافِ شخصیتهای خفته به ”ندای فرشتۀ اعظم“ پاسخ می‌دهند. فراخوانی مربوط به خاتمۀ یک دورۀ اعطایی توسط یک فرشتۀ حاضر در صحنه رسماً اعلام می‌شود. این فرشتۀ اعظم رستاخیز است، که گاهی اوقات ”فرشتۀ اعظم میکائیل“ نامیده می‌شود.

کرات فرشتگان اعظم. هفتمین گروه از کرات که به دور سلوینگتون می‌چرخند، به همراه اقمار مربوط به آنها، به فرشتگان اعظم تخصیص یافته است. کرۀ شمارۀ یک و تمامی شش قمر فرعی آن توسط نگاهدارندگان ثبت شخصیت اشغال شده‌اند. این گروه عظیم ثبت کنندگان خود را با کار ثبت دقیق تاریخچۀ هر انسان فانی زمان از لحظۀ تولد، سپس طی دوران زندگانی جهانی، و تا هنگامی که چنین فردی یا سلوینگتون را به مقصد نظام ابرجهان ترک نماید و یا با فرمان قدمای ایامها ”از صحنۀ وجود ثبت شده حذف شود“ مشغول می‌دارند.

در این کرات است که اسناد شخصیت و قطعیتهای هویت در طول آن مدتی که میان مرگ انسانی و ساعت تجدید شخصیت، برخاستن از مرگ، واقع شده است طبقه‌بندی، بایگانی، و حفظ می‌شوند.

4- دستیاران والامرتبه

دستیاران والامرتبه گروهی از موجودات داوطلب هستند که منشأ در خارج از جهان محلی دارند، و موقتاً به عنوان نمایندگان جهان مرکزی و ابرجهانها به آفرینشهای محلی یا نظاره‌گران آنها گمارده شده‌اند. تعداد آنها مداوماً در حال تغییر است اما همیشه فراتر از میلیونها است.

گاه به گاه ما بدین گونه از خدمت روحانی و یاری این موجودات بهشت - منشأ به عنوان کامل کنندگان خرد، مشاوران الهی، بازرسان جهانی، ارواح الهام یافتۀ تثلیث، پسران تثلیث یافته، پیام‌آوران منفرد، سوپرنافیمها، سِکنافیمها، تِرشیافیمها، و سایر خادمان مهربان که به منظور کمک به شخصیتهای بومی ما در تلاش برای آوردن تمامی نبادان به توازن کامل‌تر با نظرات اروانتان و آرمانهای بهشت با ما در اقامت موقت به سر می‌برند سود می‌بریم.

هر یک از این موجودات ممکن است به طور داوطلبانه در نبادان خدمت کنند و لذا از نظر تکنیکی خارج از حوزۀ اختیارات ما باشند، اما این شخصیتهای ابرجهانها و جهان مرکزی هنگامی که در کادر مأموریت عمل می‌کنند از مقررات جهان محلی اقامت موقت خود به طور کامل معاف نیستند، گر چه به عنوان نمایندگان جهانهای بالاتر به کار ادامه می‌دهند و مطابق رهنمودهایی که در بر گیرندۀ مأموریت آنها در گسترۀ ما است کار می‌کنند. ستاد مرکزی عمومی آنها در ناحیۀ سلوینگتون، که متعلق به اتحاد ایامها است، واقع شده است، و آنها در نبادان تحت سرپرستی مافوق این سفیر تثلیث بهشت عمل می‌کنند. این شخصیتهای قلمروهای بالاتر هنگامی که در گروههای مستقل خدمت می‌کنند معمولاً خود - هدایت کننده هستند، اما هنگامی که از روی تقاضا خدمت می‌کنند اغلب به طور داوطلبانه خود را به طور کامل تحت حوزۀ اختیار مدیران سرپرست قلمروهای کارکرد تخصیص یافته قرار می‌دهند.

دستیاران والامرتبه در جهان محلی و در سِمتهای کوکبه‌ای خدمت می‌کنند، اما به طور مستقیم به دولتهای سیستم یا سیاره‌ای متصل نیستند. با این وجود ممکن است آنها در هر جای جهان محلی عمل کنند و به هر فاز فعالیت نبادان — اداری، اجرائی، آموزشی، و سایر فعالیتها — گمارده شوند.

بخش عمدۀ این گروه در یاری رسانیدن به شخصیتهای بهشتی نبادان — اتحاد ایامها، پسر آفریننده، مؤمنان ایامها، پسران مجیستریال، و پسران آموزگار تثلیث — ثبت نام شده است. هر چند گاه در کارکرد امور یک آفرینش محلی خردمندانه است که به طور موقت برخی جزئیات عملاً از آگاهی تمامی شخصیتهای بومی آن جهان محلی دریغ داشته شود. برخی طرحهای پیشرفته و فرامین پیچیده نیز توسط گروه خردمندتر و دوراندیش‌تر دستیاران والامرتبه بهتر درک شده و به طور کاملتر تفهیم می‌شود، و در چنین وضعیتها و بسیاری موقعیتهای دیگر است که آنها برای فرمانروایان و مدیران جهان بسیار مفید می‌باشند.

5- مأموران عالی رتبه

مأموران عالی رتبه انسانهای فراز یافتۀ با روح پیوند خورده می‌باشند. آنها با تنظیم کننده پیوند نخورده‌اند. شما به خوبی دوران زندگانی جهان - فرازیابی یک کاندیدای انسانی را برای پیوند با تنظیم کننده می‌فهمید. این دورنمای سرنوشتی والا برای تمامی انسانهای یورنشیا از هنگام اعطای میکائیل مسیح می‌باشد. اما این سرنوشت منحصر به فرد تمامی انسانها در اعصار پیش از اعطا برای کراتی نظیر کرۀ شما نیست، و نمونۀ کرۀ دیگری وجود دارد که هرگز تنظیم کنندگان فکری در ساکنان آن به طور دائم سکنی نمی‌گزینند. چنین انسانهایی هرگز با یک ناصح اسرارآمیز اعطای بهشتی به طور دائم پیوند نمی‌خورند. با این وجود، تنظیم کنندگان به طور گذرا در آنها اقامت می‌گزینند، و برای مدت زندگی در جسم به عنوان راهنما و الگو خدمت می‌کنند. آنها در طول این اقامت موقت تکامل یک روح فناناپذیر را شکوفا می‌سازند، همچون آن موجوداتی که امیدوارند با آنها پیوند بخورند. اما هنگامی که مسابقۀ انسانی طی شد، آنها برای همیشه مخلوقاتی را که با آنان همنشینی موقت داشتند ترک می‌کنند.

روانهای بقا یافتۀ متعلق به این رسته از طریق پیوند جاودانه با یک قطعۀ منفرد از روح متعلق به روح مادر جهان محلی به جاودانگی دست می‌یابند. آنها یک گروه بیشمار نیستند. حداقل در نبادان چنین نیست. در کرات قصر شما با این انسانهای با روح پیوند خورده همینطور که در مسیر بهشت — تا سلوینگتون جایی که در آن متوقف می‌شوند — با شما بالا می‌روند دیدار نموده و با آنان روابط دوستانه برقرار می‌کنید. برخی از آنان ممکن است متعاقباً به سطوح بالاتر جهان فراز یابند، اما اکثریت برای همیشه در خدمت جهان محلی باقی می‌مانند. آنها به عنوان یک طبقه سرنوشتشان دستیابی به بهشت نیست.

آنها از آنجا که با تنظیم کننده پیوند نخورده‌اند هرگز پایان دهنده نمی‌شوند، اما سرانجام در سپاه کمال جهان محلی ثبت نام می‌شوند. آنها در روح از فرمان پدر اطاعت کرده‌اند: ”کامل باشید.“

فرازگران با روح پیوند خورده بعد از دستیابی به سپاه کمال نبادان ممکن است به عنوان مددکاران جهان مسئولیت بپذیرند. این یکی از راههای رشد مداوم تجربی است که برای آنها باز است. آنها بدین گونه برای هیئتهایی که در خدمت والای تفسیر نقطه نظرات مخلوقات در حال تکامل کرات مادی برای مسئولین آسمانی جهان محلی می‌باشند کاندید می‌شوند.

مأموران عالی‌ رتبه خدمت خود را در سیارات به عنوان مأموران نژادی آغاز می‌کنند. آنها در این سِمت دیدگاههای نژادهای گوناگون بشری را تفسیر نموده و نیازهای آنان را شرح می‌دهند. آنها به اندازۀ فوق‌العاده زیاد وقف رفاه نژادهای بشری که آنان سخن‌گویان آنها می‌باشند هستند، و همواره در صدد کسب بخشش، عدالت، و رفتار عادلانه در تمامی روابط با مردمان دیگر برای آنها می‌باشند. مأموران نژادی در یک سری پایان ناپذیر از بحرانهای سیاره‌ای عمل می‌کنند و به عنوان بیان شیوای گروههای کامل انسانهای در حال تقلا خدمت می‌کنند.

این مأموران نژادی بعد از تجربۀ طولانی در حل مسائل در کرات مسکونی به سطوح بالاتر عملکرد پیش می‌روند، و سرانجام به موقعیت مأموران عالی رتبۀ جهان محلی و در آن دست می‌یابند. آخرین نام نویسی اندکی بیش از یک و نیم میلیارد از این مأموران عالی رتبه را در نبادان ثبت نمود. این موجودات پایان دهنده نیستند، بلکه موجودات فرازگرایی هستند که از تجربۀ طولانی برخوردارند و خدمت بزرگی به قلمرو بومی خود می‌کنند.

ما همواره این مأموران را در کلیۀ دادگاههای عدالت، از پایین‌ترین تا بالاترین، پیدا می‌کنیم. نه این که آنها در جریان عدالت شرکت می‌کنند، بلکه آنها به عنوان دوستان دادگاه عمل می‌کنند، و قضات دادگاهها را پیرامون سوابق، محیط، و طبیعت ذاتی آنهایی که درگیر داوری هستند مشاوره می‌دهند.

مأموران عالی رتبه به گروههای گوناگون پیام‌آور فضا و همیشه به ارواح خادم زمان متصل هستند. آنها در برنامه‌های مجامع گوناگون جهان مورد روبرویی قرار می‌گیرند، و همین مأموران خردمند انسانی همیشه به مأموریتهای پسران خداوند برای کرات فضا متصل هستند.

هر گاه انصاف و عدالت نیازمند فهم این باشد که یک سیاست یا طرز عمل مورد نظر چگونه نژادهای تکاملی زمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، این مأموران در دسترس هستند تا توصیه‌های خود را ارائه دهند. آنها همیشه حاضرند تا به جای آنهایی که نمی‌توانند حاضر باشند که برای خود سخن بگویند صحبت کنند.

کرات انسانهای با روح پیوند خورده. هشتمین گروه از هفت کرات اصلی و اقمار فرعی در مدار سلوینگتون منحصراً به انسانهای با روح پیوند خوردۀ نبادان تعلق دارد. انسانهای فرازگرای با تنظیم کننده پیوند خورده به این کرات ذیعلاقه نیستند مگر این که به عنوان میهمانان ساکنان با روح پیوند خورده از بسیاری اقامتهای دلپذیر و سودمند بهره‌مند شوند.

این کرات به جز برای آن تعداد اندکی که به یوورسا و بهشت دست می‌یابند، اقامتگاه دائمی بقا یافتگان با روح پیوند خورده می‌باشند. چنین محدودیت طراحی شدۀ صعود انسانی از طریق تضمین حفظ یک جمعیت همیشگی تکامل یافته که تجربۀ تکمیلی او ادامه خواهد یافت تا ثبات آینده و تنوع مدیریت جهان محلی را بهبود بخشد، موجب بهروزی جهانهای محلی می‌شود.این موجودات ممکن است به بهشت دست نیابند، اما در تفوق بر مشکلات نبادان به یک خرد تجربی دست می‌یابند که از هر چه که فرازگران گذرا به آن رسیده‌اند به کلی فراتر است. و این روانهای در حال بقا به صورت ترکیب بی‌نظیری از انسانی و الهی ادامه می‌دهند، و به طور فزاینده قادر می‌شوند نقطه نظرات این دو سطح وسیعاً جدا را پیوند دهند و با خردی پیوسته فزاینده چنین نقطه نظر دوگانه را عرضه دارند.

6- ناظران آسمانی

سیستم آموزشی نبادان توسط پسران آموزگار تثلیث و سپاه آموزشی ملک صادق به طور مشترک اداره می‌شود، اما عمدۀ کاری که برای تأثیرگذاری روی نگهداری و ارتقاءِ آن طراحی شده توسط ناظران آسمانی به انجام می‌رسد. این موجودات یک سپاه عضوگیری شده هستند که در بر گیرندۀ کلیۀ انواع افرادی هستند که به طرح آموزش و پرورش انسانهای فرازگرا مربوطند. بیش از سه میلیون تن از آنان در نبادان وجود دارند، و آنها همگی داوطلبانی هستند که طی تجربه واجد شرایط شده‌اند تا به عنوان مشاوران آموزشی برای تمامی ناحیه خدمت کنند. این ناظران از ستاد مرکزی خود در کرات ملک صادق در سلوینگتون به عنوان بازرسان تکنیک مدرسۀ نبادان که برای تأثیرگذاری روی آموزش ذهنی و آموزش روحی مخلوقات فرازگرا طراحی شده در جهان محلی گشت می‌زنند.

این آموزش ذهن و پرورش روح از کرات منشأ انسانی تا کرات قصر در سیستم و سایر کرات پیشرفت که به جروسم مربوطند، در هفتاد ناحیۀ اجتماعی کننده که به ایدنشیا متصلند، و در چهارصد و نود کرات پیشرفت روحی که به دور سلوینگتون در گردشند ادامه می‌یابد. در خود ستاد مرکزی جهان مدارس ملک صادق بیشمار، کالجهای پسران جهان، دانشگاههای فرشتگان سراف، و مدارس پسران آموزگار و اتحاد ایامها وجود دارند. هر تهیه و تدارک ممکن فراهم گشته تا شخصیتهای گوناگون جهان را برای خدمت پیشرفت دهنده و کارکرد بهبودساز واجد شرایط سازد. سرتاسر جهان یک مدرسۀ عظیم است.

روشهایی که در بسیاری از مدارس بالاتر به کار گرفته می‌شود فراتر از درک بشری از هنر آموزش حقیقت است، اما این موضوع اصلی تمامی سیستم آموزشی است: سیرتی که توسط تجربۀ روشن‌بینانه کسب شده است. آموزگاران روشنگری می‌کنند؛ ایستگاه جهان و وضعیت صعود کننده فرصتی برای کسب تجربه فراهم می‌کند؛ به کارگیری خردمندانۀ این دو موجب بهبود شخصیت می‌شود.

اساساً سیستم آموزشی نبادان تکلیفی برای شما فراهم می‌سازد و سپس موقعیتی برای دریافت رهنمود پیرامون روش ایده‌آل و الهیِ بهترین نحوۀ انجام آن تکلیف فراهم می‌سازد. به شما تکلیفی محول می‌شود که انجام دهید، و در همان هنگام برای شما آموزگارانی فراهم می‌شود که در بهترین شیوۀ انجام تکلیفتان واجد شرایط هستند. طرح الهی آموزش برای ارتباط نزدیک کار و رهنمود تهیه و تدارک می‌بیند. ما به شما آموزش می‌دهیم چگونه به بهترین صورت چیزهایی را که به شما فرمان می‌دهیم انجام دهید اجرا کنید.

مقصود از تمامی این آموزش و تجربه آماده‌سازی شما برای پذیرش به کرات آموزشی بالاتر و معنوی‌تر ابرجهان می‌باشد. پیشرفت در درون یک ناحیۀ مفروض فردی است، اما گذار از یک مرحله به مرحلۀ دیگر معمولاً از طریق کلاس است.

پیشرفت در ابدیت تنها شامل تکامل معنوی نیست. فراگیری عقلانی نیز بخشی از آموزش جهانی است. تجربۀ ذهن با بسط افق معنوی به طور مساوی گسترش می‌یابد. به ذهن و روح فرصتهای یکسان برای آموزش و پیشرفت داده می‌شود. اما شما در تمامی این آموزش شکوهمندِ ذهن و روح برای همیشه از محدودیتهای جسم انسانی آزاد می‌شوید. شما دیگر هرگز نباید میان رقابتهای متضاد طبیعتهای ناهمگون معنوی و مادی خود دائماً داوری نمایید. سرانجام شما واجد شرایط هستید که از میل یگانه شدۀ یک ذهن جلال یافته که از مدتها پیش از گرایشهای بدوی حیوانی به سوی چیزهای مادی تهی گشته لذت برید.

پیش از ترک جهان نبادان به بیشتر انسانهای یورنشیا فرصت داده خواهد شد که برای مدتی طولانی‌تر یا کوتاه‌تر به عنوان اعضای سپاه نبادانیِ ناظران آسمانی خدمت کنند.

7- آموزگاران کرات قصر

آموزگاران کرات قصر فرشتگان عضوگیری شده و جلال یافتۀ کروب هستند. آنها همانند بیشتر آموزگاران دیگر در نبادان توسط ملک صادقها به خدمت گمارده شده‌اند. آنها در بیشتر کارهای آموزشی حیات مورانشیا عمل می‌کنند، و تعداد آنها کاملاً فراتر از درک ذهن انسانی است.

آموزگاران کرات قصر به عنوان یک سطح پیشرفت به فرشتگان کروب و سنوب در مقالۀ بعد به طور بیشتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. آنها ضمن این که نقش مهمی به عنوان آموزگار در حیات مورانشیا ایفا می‌کنند، در مقاله‌ای تحت آن نام به طور مفصل‌تر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

8- رسته‌های بالاتر مأمور روحی

علاوه بر مراکز نیرو و کنترلگران فیزیکی، برخی از موجودات بالاترِ روح منشأ متعلق به خانوادۀ روح بیکران در جهان محلی مأموریت دائمی دارند. از رسته‌های بالاتر روحی متعلق به خانوادۀ روح بیکران رسته‌های زیرین چنین تحت مسئولیت واقع شده‌اند:

پیام‌آوران منفرد، هنگامی که از نظر کارکردی به دولت جهان محلی وصل می‌شوند، در تلاش ما برای فائق آمدن بر محدودیتهای زمان و مکان خدمتی بسیار پرارزش به ما ارائه می‌دهند. هنگامی که آنها چنین تحت مسئولیت قرار نمی‌گیرند، ما که متعلق به جهانهای محلی هستیم مطلقاً هیچ مرجعیتی روی آنها نداریم، اما حتی در آن صورت این موجودات بی‌نظیر همیشه مایلند در حل مشکلات ما و در اجرای دستوراتمان به ما کمک کنند.

اَندُوانشیا نام سومین سرپرست مدار جهان است که در جهان محلی ما مستقر است. او فقط درگیر مدارهای روحی و مورانشیا است، نه آنهایی که تحت حوزۀ مسئولیت مدیران نیرو قرار دارند. او بود که در هنگام خیانت کلیگسشیا به سیاره در طول ایام آزمون شورش لوسیفر، یورنشیا را منزوی نمود. او ضمن درود فرستادن به انسانهای یورنشیا در پیش‌بینی بازگشت شما به مدارهای جهان تحت سرپرستیش در آینده اظهار خشنودی می‌کند.

ستاد مرکزی مدیر سرشماری نبادان، سَلسِیشیا، در درون ناحیۀ متعلق به جبرئیل در سلوینگتون می‌باشد. او به طور اتوماتیک از تولد و مرگ اراده آگاه است و اکنون تعداد دقیق مخلوقات صاحب اراده را که در جهان محلی عمل می‌کنند ثبت می‌کند. او با ثبت کنندگان شخصیت که در کرات ثبت فرشتگان اعظم اقامت دارند در ارتباطی نزدیک کار می‌کند.

یک بازرس دستیار در سلوینگتون ساکن است. او نمایندۀ شخصی رئیس عالی اجرائی اروانتان می‌باشد. همکاران او، نگاهبانان مباشر در سیستمهای محلی، نیز نمایندگان رئیس عالی اجرائی اروانتان می‌باشند.

میانجیان جهانی دادگاههای سیار جهانهای زمان و مکان می‌باشند که از کرات تکاملی تا هر بخش از جهان محلی و فراتر از آن عمل می‌کنند. این داوران در یوورسا ثبت شده‌اند. تعداد دقیق آنها که در نبادان عمل می‌کنند ثبت نشده است، اما من تخمین می‌زنم که چیزی در حدود یکصد میلیون کمیسیون میانجی در جهان محلی ما وجود دارد.

از مشاوران تکنیکی، اذهان قانونی عالم، ما سهم خود را دارا می‌باشیم، در حدود نیم میلیارد. این موجودات کتابخانه‌های زنده و سیار قانونی تجربی تمامی فضا می‌باشند.

از نگارندگان آسمانی، فرشتگان سراف فرازگرا، ما هفتاد و پنج نفر در نبادان داریم. اینها نگارندگان ارشد یا سرپرست می‌باشند. تعداد دانشجویان در حال پیشرفت این رسته که تحت آموزش می‌باشند تقریباً چهار میلیارد می‌باشد.

خدمت هفتاد میلیارد یاران مورانشیا در نبادان در آن روایاتی که به سیارات دوران انتقال رهنوردان زمان می‌پردازد شرح داده شده است.

هر جهان سپاه فرشتگان بومی خود را دارد. با این وجود، مواقعی وجود دارند که بسیار مفید است طی آن از یاری آن ارواح بالاتری که منشأ در خارج از آفرینش محلی دارند برخوردار بود. سوپرنافیمها خدمات مشخص نادر و بی‌نظیری را به انجام می‌رسانند. رئیس کنونی فرشتگان سراف یورنشیا یک سوپرنافیم اولیۀ بهشت است. هر جا که پرسنل ابرجهان عمل می‌کنند سِکنافیمهای اندیشمند مورد مواجهه قرار می‌گیرند، و تعداد زیادی از تِرشیافیمها به عنوان دستیاران والامرتبه به طور موقت خدمت می‌کنند.

9- شهروندان دائمی جهان محلی

جهان محلی همانند ابرجهانها و جهان مرکزی رسته‌های شهروندی دائم خود را دارد. اینها شامل انواع خلق شدۀ زیرین می‌باشند:

1- سوسِیشیا.

2- یونیویتیشیا.

3- پسران ماتریال.

4- مخلوقات بینابینی.

این بومیان جهان محلی به همراه فرازگران با روح پیوند یافته و اِسپیرانگا (که از جهات دیگر طبقه‌بندی شده‌اند) در بر گیرندۀ یک شهروندی نسبتاً دائم هستند. این رسته‌های موجودات روی هم رفته نه فرازگرا و نه فرودگرا هستند. آنها همگی مخلوقات تجربی هستند، اما تجربۀ بسط یابندۀ آنها در سطح منشأ آنها برای جهان مداوماً موجود است. در حالی که این امر به طور کامل پیرامون پسران نوع آدم و مخلوقات بینابینی صدق نمی‌کند، به طور نسبی در مورد این رسته‌ها صادق است.

سوسِیشیا. این موجودات شگفت‌انگیز به عنوان شهروندان دائم در سلوینگتون، ستاد مرکزی این جهان محلی، اقامت دارند و در آن عمل می‌کنند. آنها اولاد باهوش پسر آفریننده و روح آفرینشگر می‌باشند و با شهروندان فرازگرای جهان محلی، انسانهای با روح پیوند یافتۀ سپاه کمال نبادان، به طور نزدیک معاشرند.

یونیویتیشیا. هر یک از یکصد خوشۀ ستاد مرکزی کوکبۀ کرات ساخته شده از خدمت مداوم یک نوع از موجودات مقیم که به یونیویتیشیا مشهورند بهره‌مند است. این فرزندان پسر آفریننده و روح آفرینشگر جمعیت دائمی کرات ستاد مرکزی کوکبه را تشکیل می‌دهند. آنها موجودات غیرتولید مثل کننده هستند که در یک سطح از حیات حدوداً بین وضعیت نیمه مادی پسران ماتریال که در ستاد مرکزی سیستم ساکنند و سطح قطعاً معنوی‌تر انسانهای با روح پیوند یافته و سوسیشیای سلوینگتون وجود دارند. اما یونیویتیشیا موجودات مورانشیا نیستند. آنها برای انسانهای فرازگرا در طول پیمایش کرات کوکبه آن کاری را انجام می‌دهند که بومیهای هاونا به ارواح رهنورد که از میان آفرینش مرکزی عبور می‌کنند ارزانی می‌دارند.

پسران ماتریال خداوند. هنگامی که یک ارتباط خلاق میان پسر آفریننده و نمایندۀ جهانی روح بیکران، روح مادر جهانی، دورۀ خود را به پایان رسانید، هنگامی که هیچ اولاد دیگری از طبیعت ترکیبی حاصل نمی‌شود، در آن هنگام پسر آفریننده آخرین برداشت خود را از وجود به شکل دوگانه تجسم می‌بخشد، و بدین گونه سرانجام منشأ اولیه و دوگانۀ خود را تأیید می‌کند. او سپس پسران و دختران زیبا و عالی نوع ماتریال فرزندی جهان را در خود و توسط خود خلق می‌کند. این منشأ آدم و حوای اولیۀ هر سیستم محلی نبادان می‌باشد. آنها یک رستۀ تولید مثل کنندۀ فرزندی می‌باشند که مرد و زن آفریده شده‌اند. نواده‌های آنان به عنوان شهروندان نسبتاً دائم پایتخت یک سیستم عمل می‌کنند، گر چه برخی به عنوان آدمهای سیاره‌ای گمارده شده‌اند.

پسران و دختران ماتریال در یک مأموریت سیاره‌ای مأموریت دارند نژاد نوع آدم آن کره را بنیاد نهند، نژادی که برای در آمیختن نهایی با ساکنان انسانی آن کره طراحی شده است. آدمهای سیاره‌ای فرزندان فرودگرا و فرازگرا، هر دو، می‌باشند، اما ما معمولاً آنها را به عنوان فرازگرا طبقه‌بندی می‌کنیم.

مخلوقات بینابینی. در روزگاران اولیۀ بیشتر کرات مسکونی برخی فوق انسانها اما موجودات مادّیت یافته مأموریت می‌یابند، اما معمولاً به دنبال ورود آدمهای سیاره‌ای کناره می‌گیرند. کارکرد این موجودات و تلاشهای پسران ماتریال برای بهبود نژادهای تکاملی اغلب به ظهور تعداد محدودی از مخلوقات که طبقه‌بندی آنها مشکل است منتج می‌گردد. این موجودات بی‌نظیر اغلب بین پسران ماتریال و مخلوقات تکاملی می‌باشند و از این رو مخلوقات بینابینی نامیده می‌شوند. این بینابینیها به طور قیاسی شهروندان دائمی کرات تکاملی می‌باشند. از روزگاران اولیۀ ورود یک پرنس سیاره‌ای تا روزگار بسیار دور تثبیت سیاره در نور و حیات، آنها تنها گروه موجودات هوشمند هستند که به طور مداوم در کره باقی می‌مانند. در یورنشیا خادمان بینابینی در واقع سرپرستان واقعی سیاره می‌باشند. آنها در حقیقت شهروندان یورنشیا می‌باشند. انسانها در واقع ساکنان فیزیکی و مادی یک کرۀ تکاملی هستند. اما شما همگی عمر بسیار کوتاهی دارید. شما در سیارۀ زادگاه خود زمان کوتاهی اقامت دارید. شما متولد می‌شوید، زندگی می‌کنید، می‌میرید، و رهسپار سایر کرات پیشرفت تکاملی می‌شوید. حتی موجودات فوق بشری که به عنوان خادمان آسمانی در سیارات خدمت می‌کنند مأموریتی گذرا دارند. تعداد اندکی از آنان برای مدتی طولانی به یک کرۀ مشخص وصل هستند. با این وجود مخلوقات بینابینی در شرایط خدمات پیوسته تغییر یابندۀ آسمانی و ساکنان مداوماً در حال جابجایی انسانی تداوم سازمان اداری سیاره‌ای را فراهم می‌کنند. در سراسر تمامی این تغییر و جابجایی توقف ناپذیر، مخلوقات بینابینی در سیاره باقی می‌مانند و به طور بی‌وقفه به کار خود ادامه می‌دهند.

به همین روال، تمامی بخشهای سازمان اداری جهانهای محلی و ابرجهانها جمعیتهای کم و بیش دائمی خود، ساکنان متعلق به وضعیت شهروندی، را دارا می‌باشند. همینطور که یورنشیا بینابینیهای خود را دارد، جروسم، پایتخت سیستم شما، پسران و دختران ماتریال را دارد. ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ شما، یونیویتیشیا را دارد، در حالی که شهروندان سلوینگتون دو گونه هستند، سوسیشیای خلق شده و انسانهای تکامل یافتۀ با روح پیوند یافته. کرات اداری ناحیه‌های کوچک و بزرگ ابرجهانها شهروندان دائمی ندارند. اما کرات ستاد مرکزی یوورسا مداوماً توسط یک گروه شگفت‌انگیز از موجوداتی که به اَبَندانتِر شهرت دارند شکوفا می‌شوند. آنها آفرینش عوامل آشکار ناشدۀ قدمای ایامها و هفت روح بازتابگر هستند که در پایتخت اروانتان ساکنند. این شهروندان مقیم یوورسا در حال حاضر امور روزمرۀ کرۀ خود را تحت سرپرستی بلافصل سپاه یوورسای انسانهای با پسر پیوند یافته اداره می‌کنند. حتی هاونا موجودات بومی خود را دارد، و جزیرۀ مرکزی نور و حیات منزلگاه گروههای متنوع شهروندان بهشت می‌باشد.

10- سایر گروههای جهان محلی

علاوه بر انواع فرشتگان سراف و انسانها که در مقالات بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت، موجودات بیشمار بیشتری وجود دارند که درگیر نگاهداری و کمال بخشیدن به چنین سازمان عظیم همچون جهان نبادان که هم اکنون بیش از سه میلیون سیارۀ مسکونی دارد و ده میلیون هم در چشم‌انداز هستند، می‌باشند. انواع گوناگون حیات در نبادان بسیار بیشمارتر از آن هستند که فهرست آنان در این مقاله گنجانیده شود. اما دو نوع غیرمعمول وجود دارد که به طور گسترده در 647٫591 کرات ساخته شدۀ جهان محلی عمل می‌کنند و می‌توانند مورد ذکر قرار گیرند.

اِسپیرانگا فرزندان روحی ستارۀ تابان و بامداد و پدر ملک صادق می‌باشند. آنها از اختتام شخصیت مستثنی هستند اما موجودات تکاملی یا فرازگرا نیستند. آنها همچنین از نظر کارکردی درگیر نظام تکاملی فرازگرا نیستند. آنها یاوران روحی جهان محلی هستند که تکالیف روحی روزمرۀ نبادان را اجرا می‌کنند.

اِسپُرناگیا. کرات ساخته شدۀ ستاد مرکزی جهان محلی کرات واقعی — آفرینشهای فیزیکی — هستند. کار زیادی در رابطه با حفظ و نگهداری فیزیکی آنها انجام می‌شود، و در اینجا ما از کمک یک گروه از مخلوقات فیزیکی به نام اِسپُرناگیا بهره‌مند هستیم. آنها به مراقبت و بهسازی مراحل مادی این کرات ستاد مرکزی، از جروسم تا سلوینگتون، اختصاص دارند. اسپرناگیاها نه روح هستند نه شخص. آنها یک نوع حیوانی وجود می‌باشند؛ اما اگر شما بتوانید آنها را ببینید، موافقت می‌کنید که آنها به نظر می‌رسد حیوانات کاملی باشند.

مهاجرنشینهای افتخاری گوناگونی در سلوینگتون و جاهای دیگر مورد سکونت واقع می‌شوند. ما به ویژه از خدمت هنروران سماوی در کواکب بهره می‌بریم و از فعالیتهای مدیران بازگشت که عمدتاً در پایتخت سیستمهای محلی کار می‌کنند بهره‌مند می‌شویم.

همیشه یک سپاه از انسانهای فرازگرا که شامل مخلوقات بینابینی جلال یافته نیز می‌باشند به خدمت جهان متصل هستند. این فرازگران بعد از دستیابی به سلوینگتون در یک تنوع تقریباً بی‌پایانی از فعالیتها در انجام امور جهان به کار گرفته می‌شوند. این انسانهای در حال پیشروی از هر مرحله از پیشرفت به عقب رو می‌کنند و به همنوعان خود که آنها را در حرکت رو به بالا دنبال می‌کنند دست یاری دراز می‌کنند. چنین انسانهایی که اقامتی موقت در سلوینگتون دارند بنا به درخواست عملاً در تمامی گروههای شخصیتهای آسمانی به عنوان یاور، دانشجو، ناظر، و آموزگار گمارده می‌شوند.

انواع دیگری از حیات هوشمند که درگیر ادارۀ یک جهان محلی هستند نیز وجود دارند، اما آشکارسازی بیشتر این رسته‌های آفرینش در طرح این نوشتار نیست. برای این که ذهن انسانی به درک واقعیت و عظمت بقای وجود برسد در اینجا به قدر مکفی حیات و ادارۀ این جهان توصیف می‌شود. تجربۀ بیشتر در دوران زندگانی رو به پیشرفت شما این موجودات جالب و جذاب را به طور فزاینده برای شما آشکار خواهد نمود. این نوشتار نمی‌تواند چیزی بیشتر از یک فهرست مختصر از طبیعت و کار شخصیتهای متعددی که در جهانهای فضا جمع شده‌اند باشد. آنها این آفرینشها را که مدارس آموزشی عظیمی هستند اداره می‌کنند، مدارسی که رهنوردان زمان از حیات به حیات و از کره تا کره پیش می‌روند تا این که از مرزهای جهان منشأ خود به نظام بالاتر آموزشی ابرجهان و از آنجا به کرات روحی - آموزشی هاونا و سرانجام به بهشت و سرمنزل بالاتر پایان دهندگان — تکلیف جاودانه در مأموریتهایی که هنوز برای جهانهای زمان و مکان آشکار نشده است — به گونه‌ای مهرآمیز اعزام شوند.

[دیکته شده توسط یک ستارۀ تابناک عصر نبادان، شمارۀ 1٫146 از سپاهِ آفریده شده.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©