کتاب یورنشیا را به صورت آن لاین بخوانید

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

کتاب یورنشیا

ماده
بخشهای کتاب
عناوین مقالات
پیشگفتار
مقالۀ 1 پدر جهانی
مقالۀ 2 طبیعت خداوند
مقالۀ 3 ویژگیهای خداوند
مقالۀ 4 رابطۀ خداوند با جهان
مقالۀ 5 رابطۀ خداوند با فرد
مقالۀ 6 پسر جاودان
مقالۀ 7 رابطۀ پسر جاودان با جهان
مقالۀ 8 روح بیکران
مقالۀ 9 رابطۀ روح بیکران با جهان
مقالۀ 10 تثلیث بهشت
مقالۀ 11 جزیرۀ جاودان بهشت
مقالۀ 12 جهان جهانها
مقالۀ 13 کرات مقدس بهشت
مقالۀ 14 جهان مرکزی و الهی
مقالۀ 15 هفت ابرجهان
مقالۀ 16 هفت روح استاد
مقالۀ 17 هفت گروه روحی متعال
مقالۀ 18 شخصیتهای متعالی تثلیث
مقالۀ 19 موجودات همتراز تثلیث منشأ
مقالۀ 20 پسران بهشتی خداوند
مقالۀ 21 پسران بهشتی آفریننده
مقالۀ 22 پسران تثلیث یافتۀ خداوند
مقالۀ 23 پیام‌آوران منفرد
مقالۀ 24 شخصیتهای بالاتر روح بیکران
مقالۀ 25 سپاهیان پیام‌آور فضا
مقالۀ 26 ارواح خادم جهان مرکزی
مقالۀ 27 خدمت روحانی سوپرنافیمهای اولیه
مقالۀ 28 ارواح خادم ابرجهانها
مقالۀ 29 مدیران نیروی جهان
مقالۀ 30 شخصیتهای جهان بزرگ
مقالۀ 31 سپاه نهایت
مقالۀ 32 تکامل جهانهای محلی
مقالۀ 33 حکومت جهان محلی
مقالۀ 34 روح مادر جهان محلی
مقالۀ 35 پسران خداوند در جهان محلی
مقالۀ 36 حاملین حیات
مقالۀ 37 شخصیتهای جهان محلی
مقالۀ 38 ارواح خادم جهان محلی
مقالۀ 39 گروههای فرشتگان سراف
مقالۀ 40 پسران فراز یابندۀ خداوند
مقالۀ 41 سیمای فیزیکی جهان محلی
مقالۀ 42 انرژی — ذهن و ماده
مقالۀ 43 کواکب
مقالۀ 44 هنروران سماوی
مقالۀ 45 سازمان اداری سیستم محلی
مقالۀ 46 ستاد مرکزی سیستم محلی
مقالۀ 47 هفت کرات قصر
مقالۀ 48 حیات مورانشیا
مقالۀ 49 کرات مسکونی
مقالۀ 50 پرنسهای سیاره‌ای
مقالۀ 51 آدمهای سیاره‌ای
مقالۀ 52 ادوار سیاره‌ای انسان
مقالۀ 53 شورش لوسیفر
مقالۀ 54 مشکلات شورش لوسیفر
مقالۀ 55 کرات نور و حیات
مقالۀ 56 وحدت جهانی
مقالۀ 57 منشأ یورنشیا
مقالۀ 58 برقراری حیات در یورنشیا
مقالۀ 59 عصر حیات دریایی در یورنشیا
مقالۀ 60 یورنشیا در طول عصر اولیۀ حیات زمینی
مقالۀ 61 عصر پستانداران در یورنشیا
مقالۀ 62 نژادهای نخستین انسان اولیه
مقالۀ 63 اولین خانوادۀ بشری
مقالۀ 64 نژادهای تکاملی رنگین
مقالۀ 65 اِعمال کنترل روی تکامل
مقالۀ 66 پرنس سیاره‌ای یورنشیا
مقالۀ 67 شورش سیاره‌ای
مقالۀ 68 پگاه تمدن
مقالۀ 69 سنن بدوی بشر
مقالۀ 70 تکامل دولت بشری
مقالۀ 71 پیدایش کشور
مقالۀ 72 دولت در یک سیارۀ همسایه
مقالۀ 73 باغ عدن
مقالۀ 74 آدم و حوا
مقالۀ 75 خطای آدم و حوا
مقالۀ 76 باغ دوم
مقالۀ 77 مخلوقات بینابینی
مقالۀ 78 نژاد بنفش بعد از روزگاران آدم
مقالۀ 79 گسترش آندیها در خاور
مقالۀ 80 گسترش آندیها در باختر
مقالۀ 81 تکوین تمدن مدرن
مقالۀ 82 تکامل ازدواج
مقالۀ 83 نهاد ازدواج
مقالۀ 84 ازدواج و زندگی خانوادگی
مقالۀ 85 منشأ پرستش
مقالۀ 86 تکامل اولیۀ مذهب
مقالۀ 87 آیین‌های نیایشی شبح
مقالۀ 88 بت‌واره‌ها، طلسم‌ها، و جادو
مقالۀ 89 گناه، قربانی، و کفاره
مقالۀ 90 شمن‌گرایی ― حکیمان قبایل و کاهنان
مقالۀ 91 تکامل دعا
مقالۀ 92 تکامل بعدی مذهب
مقالۀ 93 ماکی‌ونتا ملک صادق
مقالۀ 94 تعالیم ملک صادق در خاور
مقالۀ 95 تعالیم ملک صادق در خاور نزدیک
مقالۀ 96 یهوه ― خدای عبرانیان
مقالۀ 97 تکامل مفهوم خداوند در میان عبرانیان
مقالۀ 98 تعالیم ملک صادق در باختر
مقالۀ 99 مشکلات اجتماعی مذهب
مقالۀ 100 مذهب در تجربۀ بشری
مقالۀ 101 طبیعت واقعی مذهب
مقالۀ 102 بنیادهای اعتقاد مذهبی
مقالۀ 103 واقعیت تجربۀ مذهبی
مقالۀ 104 رشد مفهوم تثلیث
مقالۀ 105 الوهیت و واقعیت
مقالۀ 106 سطوح واقعیت جهان
مقالۀ 107 منشأ و طبیعت تنظیم کنندگان فکر
مقالۀ 108 مأموریت و خدمت روحانی تنظیم کنندگان فکر
مقالۀ 109 رابطۀ تنظیم کنندگان با مخلوقات جهان
مقالۀ 110 رابطۀ تنظیم کنندگان با افراد انسانی
مقالۀ 111 تنظیم کننده و روان
مقالۀ 112 بقای شخصیت
مقالۀ 113 فرشتگان سراف نگاهبان سرنوشت
مقالۀ 114 دولت سیاره‌ای فرشتگان سراف
مقالۀ 115 ایزد متعال
مقالۀ 116 قادر متعال
مقالۀ 117 خدای متعال
مقالۀ 118 متعال و غائی – زمان و فضا
مقالۀ 119 اعطاهای میکائیل مسیح
مقالۀ 120 اعطای میکائیل به یورنشیا
مقالۀ 121 ایام اعطای میکائیل
مقالۀ 122 تولد و کودکی عیسی
مقالۀ 123 اوان کودکی عیسی
مقالۀ 124 دوران بعدی کودکی عیسی
مقالۀ 125 عیسی در اورشلیم
مقالۀ 126 دو سال حیات
مقالۀ 127 سالهای دوران بلوغ
مقالۀ 128 دوران آغازین مردانگی عیسی
مقالۀ 129 زندگی بعدی بزرگسالی عیسی
مقالۀ 130 در راه رفتن به روم
مقالۀ 131 مذاهب دنیا
مقالۀ 132 اقامت موقت در روم
مقالۀ 133 بازگشت از روم
مقالۀ 134 سالهای انتقال
مقالۀ 135 یحیی تعمید دهنده
مقالۀ 136 تعمید و چهل روز
مقالۀ 137 ت توقف در جلیل
مقالۀ 142 عید فصح در اورشلیم
مقالۀ 159 تور دکاپولیس
مقالۀ 168 زنده کردن ایلعازر
مقالۀ 187 مصلوب شدن عیسی
مقالۀ 188 هنگام بودن در مقبره
مقالۀ 189 برخاستن عیسی از مرگ
مقالۀ 190 پدیداریهای عیسی در دوران مورانشیا
مقالۀ 191 ظهور به حواریون و سایر رهبران
مقالۀ 192 ظهورها در جلیل
مقالۀ 193 آخرین ظهورها و معراج
مقالۀ 194 اعطای روح حقیقت

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved