رفتن به محتوای اصلی

کتاب یورنشیا را به صورت آن لاین بخوانید

کتاب یورنشیا را به صورت آن لاین بخوانید

کتاب یورنشیا رابطۀ ما با خدای پدر را توصیف می‌کند. کلیۀ موجودات بشری پسران و دختران یک خدای بامحبت هستند و از این رو در خانوادۀ خداوند خواهر و برادرند. این کتاب حقیقت معنوی نوینی برای مردان و زنان عصر حاضر فراهم می‌کند و راهی برای یک رابطۀ شخصی با خداوند را نشان می‌دهد.

کتاب یورنشیا روی میراث مذهبی دنیا بنا شده است، و یک سرنوشت بی‌پایان برای نوع بشر را توصیف می‌کند. این کتاب چنین آموزش می‌دهد که ایمان زنده کلید پیشرفت شخصی معنوی و بقای جاودان است. کتاب همچنین طرح خداوند برای تکامل تدریجی افراد، جامعۀ بشری، و جهان به عنوان یک مجموعه را شرح می‌دهد.

نسخۀ پیشنویس