مقالۀ 25 سپاهیان پیام‌آور فضا

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

مقالۀ 25

سپاهیان پیام‌آور فضا

در خانوادۀ روح بیکران، سپاهیان پیام‌آور فضا در ردۀ میانی رتبه‌بندی شده‌اند. این موجودات چند هنره میان شخصیتهای بالاتر و ارواح خادم به صورت حلقات وصل کننده عمل می‌کنند. سپاهیان پیام‌آور شامل رسته‌های زیرین موجودات آسمانی هستند:

1- سرویتالهای هاوُنا.

2- آشتی دهندگان جهانی.

3- مشاوران تکنیکی.

4- نگاهدارندگان نگارشات در بهشت.

5- نگارشگران آسمانی.

6- یاران مورانشیا.

7- یاران بهشت.

از میان هفت گروهی که شمارش شدند، تنها سه تا — سرویتالها، آشتی دهندگان، و یاران مورانشیا — به این صورت آفریده شده‌اند. چهارتای باقیمانده سطوح کمال رسته‌های فرشتگان را نمایندگی می‌کنند. مطابق طبیعت ذاتی و مرتبت دست یافته شده، سپاهیان پیام‌آور به طرق گوناگون در جهان جهانها خدمت می‌کنند، اما همیشه تحت سرپرستی آنهایی که در قلمروهای مأموریتشان حکومت می‌کنند.

1- سرویتالهای هاونا

این ”مخلوقات بینابینی“ جهان مرکزی گر چه سرویتالها نام یافته‌اند، به مفهوم دون گونۀ کلام به هیچ وجه خدمتگزار نیستند. در دنیای روحی چیزی به عنوان کار دون پایه وجود ندارد؛ کلیه خدمات مقدس و وجدآور هستند؛ و رسته‌های بالاتر موجودات نیز به رسته‌های پایین‌تر وجود به دیدۀ تحقیر نمی‌نگرند.

سرویتالهای هاونا کار مشترک خلاق هفت روح استاد و همکارانشان، هفت مدیر عالی نیرو، می‌باشند. این تشریک مساعی خلاق برای لیست طولانی بازتولیدهای حاوی رده‌بندی دوگانه در جهانهای تکاملی به الگو شدن بسیار نزدیک می‌شود، و از آفرینش یک ستارۀ تابان و بامداد به وسیلۀ یک ارتباط میان پسر آفریننده و روح آفرینشگر تا تولید مثلهای جنسی در کراتی نظیر یورنشیا امتداد می‌یابد.

تعداد سرویتالها اعجاب‌آور است، و پیوسته تعداد بیشتری در حال آفریده شدن هستند. آنها به دنبال گردهمایی ارواح استاد و مدیران عالی نیرو در منطقۀ مشترکشان در ناحیۀ دور شمالی بهشت در گروههای یکهزار نفره در لحظۀ سوم ظاهر می‌شوند. نوع هر چهارمین سرویتال نسبت به دیگران بیشتر فیزیکی است؛ بدین معنی که از میان هر هزار تن، ظاهراً هفتصد و پنجاه تن به نوع روحی شباهت دارند، اما طبیعت دویست و پنجاه تن نیمه فیزیکی است. این مخلوقات چهارم تا اندازه‌ای در زمرۀ موجودات مادی هستند (مادی از نقطه نظر هاونا)، و بیش از ارواح استاد به مدیران فیزیکی نیرو شباهت دارند.

موجود روحی در روابط شخصیتی بر موجود مادی چیره است، با این که اکنون در یورنشیا چنین به نظر نمی‌رسد؛ و در تولید سرویتالهای هاونا قانون استیلای روحی غالب است؛ نسبت تثبیت شده سه موجود روحی به ازای یک موجود نیمه فیزیکی است.

سرویتالهای به تازگی آفریده شده، به همراه راهنمایان فارغ‌التحصیلیِ به تازگی پدیدار شده، همگی از میان آن کلاسهای آموزشی عبور می‌کنند که راهنمایان ارشد در هر یک از هفت مدار هاونا مداوماً برگزار می‌کنند. سرویتالها سپس به فعالیتهایی گمارده می‌شوند که به بهترین نحو برای آنها انطباق یافته‌اند، و چون آنها از دو نوع هستند — روحی و نیمه فیزیکی — برای دامنۀ کارهایی که این موجودات چند هنره می‌توانند انجام دهند محدودیتهای اندکی وجود دارد. گروههای بالاتر یا روحی به خدمات پدر، پسر، و روح، و به کار هفت روح استاد به طور انتخابی گمارده شده‌اند. آنها گاه به گاه در تعداد زیاد اعزام می‌شوند تا در کرات مطالعاتی که به دور کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان می‌گردند خدمت کنند، کراتی که به آموزش نهایی و پرورش معنوی روانهای فراز یابندۀ زمان که برای پیشروی به مدارهای هاونا در حال کسب آمادگی هستند تخصیص یافته‌اند. در یاری رساندن و آموزش رسته‌های گوناگون مخلوقات فراز یابنده‌ای که به هاونا دست یافته‌اند و در پی رسیدن به بهشت می‌باشند سرویتالهای روحی و همیاران بیشتر فیزیکی آنها هر دو همچنین به عنوان دستیاران و همکاران راهنمایان فارغ‌التحصیلی تعیین شده‌اند.

سرویتالهای هاونا و راهنمایان فارغ‌التحصیلی یک وقف متعالی به کارشان و یک عاطفۀ متأثر کننده برای یکدیگر را نشان می‌دهند، عاطفه‌ای که گرچه معنوی است، شما فقط از طریق مقایسه با پدیدۀ مهر بشری می‌توانید آن را بفهمید. در جدایی سرویتالها از راهنمایان تأثر الهی وجود دارد، طوری که هنگام اعزام سرویتالها به مأموریتهایی در فراسوی مرزهای جهان مرکزی اغلب رخ می‌دهد؛ اما آنها با شادی می‌روند و نه با اندوه. شادی رضایتبخشِ وظیفۀ والا احساس چیرۀ موجودات روحی می‌باشد. در شرایط آگاهی نسبت به وظیفۀ الهی که صادقانه اجرا می‌شود اندوه نمی‌تواند وجود داشته باشد. و آنگاه که روان فراز یابندۀ انسان در پیشگاه قاضی متعال می‌ایستد، تصمیم حاوی اهمیت جاودانه از طریق موفقیتهای مادی یا دستاوردهای کمی تعیین نخواهد شد. حکمی که در دادگاههای والا طنین خواهد افکند چنین اعلام می‌دارد: ”خوب انجام دادی، ای خادم نیک و صدیق؛ تو در زمینۀ تعدادی کارهای ضروری صادق بوده‌ای؛ تو فرمانروای واقعیات جهان خواهی گشت.“

در سرویس ابرجهان، سرویتالهای هاوُنا همیشه به آن حوزه‌ای گمارده می‌شوند که تحت سرپرستی روح استادی که به طور کلی و در زمینۀ امتیازات ویژۀ روحی از همه بیشتر شبیه او هستند قرار دارد. آنها فقط در کرات آموزشی که پایتختهای هفت ابرجهان را احاطه کرده‌اند خدمت می‌کنند، و آخرین گزارش یوورسا نشان می‌دهد که تقریباً 138 میلیارد سرویتال در 490 قمر آن در حال خدمت بوده‌اند. آنها در رابطه با کار این کرات آموزشی که ابر دانشگاههای ابرجهان اروانتان را در خود جای می‌دهند درگیر تنوع بی‌پایانی از فعالیتها هستند. آنها در اینجا یاران شما هستند؛ آنها از دورۀ بعدی زندگانی شما به پایین آمده‌اند تا شما را مطالعه کنند و شما را با واقعیت و قطعیتِ فارغ‌التحصیلی نهایی شما از جهانهای زمان و حرکت شما را به سوی قلمروهای ابدیت الهام بخشند. و سرویتالها در این تماسها آن تجربۀ مقدماتی خدمت به مخلوقات در حال فراز زمان را که برای کار متعاقبشان در مدارهای هاونا به عنوان دستیاران راهنمایان فارغ‌التحصیلی یا — به عنوان سرویتالهای به دنیای بعد منتقل شده — به عنوان خود راهنمایان فارغ‌التحصیلی، بسیار سودمند است به دست می‌آورند.

2- آشتی دهندگان جهانی

برای هر سرویتال هاونا که آفریده می‌شود، هفت آشتی دهندۀ جهانی به وجود آورده می‌شود، یکی در هر ابرجهان. این کارکرد خلاق در بر گیرندۀ یک تکنیک مشخص پاسخ واکنشمند ابرجهان به کارهایی است که در بهشت صورت می‌گیرند.

هفت بازتاب هفت روح استاد در کرات ستاد مرکزی هفت ابرجهان عمل می‌کنند. توصیف طبیعت این ارواح بازتابگر برای اذهان مادی دشوار است. آنها شخصیتهای واقعی هستند؛ با این وجود هر عضو از یک گروه ابرجهان کاملاً منعکس کنندۀ تنها یکی از هفت روح استاد می‌باشد. و هر بار که ارواح استاد به منظور آفریدن یک گروه از سرویتالهای هاونا خود را به مدیران نیرو مربوط می‌سازند، به طور همزمان یک تمرکز کانونی روی یکی از ارواح بازتابگر در هر یک از گروههای ابرجهان رخ می‌دهد، و یک تعداد برابر از آشتی دهندگان جهانی در کرات ستاد مرکزی ابر آفرینشها فوراً و به طور تمام و کمال ظاهر می‌شوند. اگر در آفرینش سرویتالها، روح استاد شمارۀ هفت پیشقدم شود، تنها ارواح بازتابگر رستۀ هفتم با آشتی دهندگان باردار می‌شود؛ و همزمان با آفرینش یک هزار تن از سرویتالهای اروانتان گونه، یک هزار تن از رستۀ هفتم آشتی دهندگان در پایتخت هر ابرجهان پدیدار می‌شوند. از میان این رخدادها، که منعکس کنندۀ طبیعت هفتگانۀ ارواح استاد هستند، هفت رستۀ آفریده شده از آشتی دهندگانی که در هر ابرجهان خدمت می‌کنند به وجود می‌آیند.

آشتی دهندگانی که از مرتبت پیش بهشتی برخوردارند به طور تعویضی میان ابرجهانها خدمت نمی‌کنند؛ آنها به بخشهای بومی آفرینشی خویش محدود هستند. هر سپاه ابرجهان در بر گیرندۀ یک هفتم هر رستۀ آفریده شده می‌باشد، لذا مدت زمانی بسیار طولانی را تحت نفوذ یکی از ارواح استاد و با عدم شمول دیگران صرف می‌کند، زیرا با آن که تمامی هفت تا در پایتختهای جهان بازتاب یافته‌اند، فقط یکی در هر ابرآفرینش استیلا دارد.

در واقع هر یک از هفت ابرآفرینش توسط آن روح استادی که مسئولیت سرنوشت آن را به عهده دارد مورد استیلا واقع شده است. از این رو هر ابرجهان همانند یک آینۀ عظیمی می‌شود که طبیعت و کاراکتر روح استاد سرپرست آن را منعکس می‌سازد، و این امر تماماً توسط حضور و کارکرد ارواح آفرینشگر مادر در هر جهان محلی فرعی هر چه بیشتر تداوم می‌یابد. تأثیر چنین محیطی روی رشد تکاملی آنقدر عمیق است که آشتی دهندگان در دوران آیندۀ زندگی ابرجهانیشان چهل و نه دیدگاه تجربی یا بینشی را به طور جمعی آشکار می‌سازند، که هر یک زاویه دار — لذا ناکامل — است، اما همگی به طور متقابل جبران کننده و با هم به در بر گرفتن دایرۀ تعالیت تمایل دارند.

آشتی دهندگان جهانی در هر ابرجهان به طوری عجیب و ذاتی خود را به صورت گروههای چهارتاییِ تفکیک شده می‌یابند، انجمنهایی که آنان در آن به خدمت ادامه می‌دهند. در هر گروه سه عدد شخصیتهای روحی هستند، و یکی، مثل چهارمین مخلوقات سرویتالها، یک موجود نیمه مادی است. این گروه چهار نفره در بر گیرندۀ یک کمیسیون آشتی دهنده است و به صورت زیرین تشکیل شده است:

1- قاضی - میانجی. کسی که توسط سه تای دیگر به اتفاق آرا به عنوان شایسته‌ترین و با صلاحیت‌ترین فرد تعیین شده است تا به عنوان رئیس قضایی گروه عمل نماید.

2- مدافع روحی. کسی که توسط قاضی - میانجی منصوب شده است تا شواهد را ارائه کند و از حقوق کلیۀ شخصیتهای درگیر در هر امری که به داوری کمیسیون آشتی دهنده تخصیص داده شده پاسداری نماید.

3- مجری الهی. آشتی دهنده‌ای که به واسطۀ طبیعت ذاتی واجد صلاحیت می‌باشد که با موجودات مادی قلمروها تماس برقرار کند و تصمیمات کمیسیون را اجرا کند. مجریان الهی، که مخلوقات چهارم هستند — موجودات نیمه مادی — تقریباً، اما نه به طور کامل، برای دامنۀ کوتاه دید نژادهای انسانی مرئی هستند.

4- نگارشگر. عضو باقیماندۀ کمیسیون به طور اتوماتیک نگارشگر، دبیر دیوان، می‌شود. او اطمینان حاصل می‌کند که کلیۀ نگارشات برای آرشیوهای ابرجهان و برای اسناد جهان محلی به طور صحیح آماده شده‌اند. اگر کمیسیون در یک کرۀ تکاملی در حال خدمت باشد، یک گزارش سوم، با یاری مجری، برای اسناد فیزیکی دولت سیستم قلمرو مربوطه آماده می‌شود.

هنگامی که یک کمیسیون تشکیل جلسه می‌دهد به عنوان یک گروه سه نفره عمل می‌کند، زیرا مدافع در طول داوری جدا می‌شود و فقط در پایان دادرسی در تدوین حکم شرکت می‌کند. از این رو این کمیسیونها گاهی اوقات داوران سه‌گانه نامیده می‌شوند.

آشتی دهندگان در اداره کردن آرام جهان جهانها از ارزش بسیاری برخوردارند. آنها با پیمایش فضا به میزان سرافیِ سه برابر سرعت به عنوان دادگاههای سیار کرات خدمت می‌کنند. آنها کمیسیونهایی هستند که به داوری سریع پیرامون دشواریهای جزئی تخصیص یافته‌اند. اگر به خاطر این کمیسیونهای سیار و کاملاً عادلانه نبود، دادگاههای کرات در حل سوءتفاهمات جزئی قلمروها به گونه‌ای نومیدانه پراکنده می‌گشتند.

این داوران سه‌گانه از اموری که از اهمیت جاودانه برخوردارند چشم‌پوشی نمی‌کنند. روان، چشم‌اندازهای جاودان یک مخلوق زمان، هرگز به واسطۀ اعمال آنها مورد مخاطره قرار نمی‌گیرد. آشتی دهندگان با مسائلی که فراتر از وجود گذرا و بهروزی کیهانی مخلوقات زمان امتداد می‌یابند سر و کار ندارند. اما هنگامی که یک کمیسیون به یکباره دادرسی پیرامون یک مشکل را پذیرفت، احکام آن نهایی هستند و همیشه به اتفاق آرا می‌باشند؛ از تصمیم قاضی - میانجی هیچ استینافی وجود ندارد.

3- خدمت ژرف آشتی دهندگان

ستاد گروهی آشتی دهندگان در پایتخت ابرجهانشان قرار دارد، جایی که سپاه ذخیرۀ اصلی آنها در آن نگاه داشته شده است. ذخایر ثانویۀ آنها در پایتختهای جهانهای محلی واقع شده‌اند. اعضای جوانتر و کم تجربه‌تر کمیسیون خدمت خویش را در کرات پایین‌تر، کراتی نظیر یورنشیا، آغاز می‌کنند، و بعد از دستیابی به تجربۀ کاملتر به دادرسی مشکلات بزرگتر پیشروی می‌کنند.

رستۀ آشتی دهندگان کاملاً قابل اتکا می‌باشد؛ حتی یک تن هم تاکنون گمراه نگشته است. آنها گرچه در خرد و قضاوت خطاناپذیر نیستند، به گونه‌ای بی‌چون و چرا قابل اتکا و به طرزی خطا ناپذیر وفادار می‌باشند. منشأ آنها در ستاد مرکزی یک ابرجهان است و آنها سرانجام به آنجا باز می‌گردند. آنها از میان سطوح زیرین خدمت جهانی پیشروی می‌کنند:

1- آشتی دهندگان برای کرات. هرگاه که شخصیتهای سرپرست تک تک کرات به اندازۀ زیاد سردرگم می‌شوند یا تحت شرایط موجود در رابطه با روند صحیح در واقع به بن‌بست می‌رسند، و اگر قضیه برای آورده شدن نزد دادگاههای مرتباً برگزار شدۀ قلمرو مربوطه از اهمیت مکفی برخوردار نباشد، در آن صورت به دنبال دریافت یک دادخواست از دو شخصیت، یکی از هر طرف مورد نزاع، یک کمیسیون آشتی دهنده فوراً شروع به کار خواهد کرد.

هنگامی که این دشواریهای اداری و قضایی برای مطالعه و داوری به دستان آشتی دهندگان سپرده شدند، آنها از اتوریتۀ مطلق برخوردار می‌شوند. اما آنها تصمیمی را تدوین نخواهند کرد تا این که کلیۀ شواهد شنیده شده باشند، و در فراخوانی شواهد از هر جا و هر مکان مطلقاً هیچ حدی برای اتوریتۀ آنان وجود ندارد. و در حالی که تصمیمات آنها نمی‌توانند استیناف شوند، گاهی اوقات امور چنان پیش می‌روند که کمیسیون در یک نقطۀ مشخص اسنادش را می‌بندد، از دیدگاههایش نتیجه‌گیری می‌کند، و تمامی موضوع مورد بحث را به دادگاههای بالاتر عالم انتقال می‌دهد.

تصمیمات اعضای کمیسیون در نگارشات سیاره‌ای قرار داده می‌شوند و اگر لازم باشد توسط مجری الهی به مورد اجرا گذارده می‌شوند. قدرت او بسیار زیاد است، و دامنۀ فعالیتهای او در هر کرۀ مسکونی بسیار گسترده است. مجریان الهی کنترل کنندگان ماهر آن چیزهایی هستند که به نفع آنچه است که باید باشد. کار آنها گاهی اوقات برای سعادت آشکار عالم انجام می‌پذیرد، و گاهی اوقات توضیح اعمال آنها در کرات زمان و فضا دشوار است. اگر چه آنها هیچ فرمانی را برخلاف قانون طبیعی یا شیوه‌های مقرر شدۀ عالم اجرا نمی‌کنند، اغلب مطابق قوانین بالاتر حکومت سیستم کارهای عجیبشان را صورت می‌دهند و فرامین آشتی دهندگان را به اجرا در می‌آورند.

2- آشتی دهندگان برای ستاد مرکزی سیستم. این کمیسیونهای چهار نفره از خدمت در کرات تکاملی به انجام وظیفه در ستاد مرکزی یک سیستم پیش می‌روند. آنها در اینجا کار زیادی دارند که انجام دهند، و آنها اثبات می‌کنند که دوستان با درایت انسانها، فرشتگان، و سایر موجودات روحی هستند. داوران سه‌گانه آنقدر که درگیر ستیزهای گروهی و سوءتفاهماتی که میان رسته‌های گوناگون مخلوقات به وجود می‌آید هستند به اندازۀ خیلی زیاد درگیر اختلافات شخصی نیستند؛ و در ستاد مرکزی یک سیستم هم موجودات روحی و هم مادی، و نیز انواع ترکیبی نظیر پسران ماتریال زندگی می‌کنند.

درست در لحظه‌ای که آفرینندگان افرادی در حال تکامل با قدرت انتخاب را به وجود می‌آورند، در آن لحظه از کارکرد موزون کمال الهی یک عدول صورت می‌گیرد؛ به وجود آمدن سوءتفاهمات حتمی هستند، و برای تعدیل عادلانۀ این اختلاف نظرهای صادقانه باید آماده سازی انجام شود. ما همگی باید به یاد داشته باشیم که آفرینندگانِ تماماً خردمند و تماماً قدرتمند می‌توانستند جهانهای محلی را درست همانند هاونا کامل خلق کنند. به هیچ کمیسیون آشتی دهنده‌ای برای کار در جهان مرکزی نیاز نیست. اما آفرینندگان با تمامی خردمندی کاملشان انجام این کار را انتخاب نکردند. و در حالی که آنها جهانهایی را به وجود آورده‌اند که مملو از تفاوتها است و به وفور در دشواریها غوطه‌ور است، به همین منوال مکانیسمها و ابزاری را برای حل و فصل تمامی این تفاوتها و برای توازن بخشیدن به تمامی این سردرگمیهای ظاهری فراهم کرده‌اند.

3- آشتی دهندگان کواکب. آشتی دهندگان از خدمت در سیستمها به داوری مشکلات یک کوکبه ارتقا می‌یابند، و حل مشکلات جزئی را که میان یکصد سیستم از کرات مسکونی آن پیش می‌آید به عهده می‌گیرند. بسیاری از مشکلاتی که در ستاد مرکزی کوکبه رخ می‌دهد تحت قلمرو مسئولیت آنها قرار نمی‌گیرد، اما آنها با رفتن از سیستم به سیستم و گردآوری شواهد و آماده سازی بیانیه‌های مقدماتی مشغول نگاه داشته می‌شوند. اگر موضوع مورد بحث صادقانه باشد، اگر مشکلات ناشی از تفاوتهای صمیمانه در دیدگاهها و تنوع صادقانۀ نقطه نظرات باشد، صرف نظر از این که چه تعداد اندکی از اشخاص ممکن است درگیر باشند، صرف نظر از این که سوءتفاهمات ظاهراً چه اندازه ناچیز باشند، یک کمیسیون آشتی دهنده همیشه می‌تواند گمارده شود تا بسته به ارزش موضوع مورد مباحثه داوری کند.

4- آشتی دهندگان برای جهانهای محلی. در این کار بزرگتر یک جهان اعضای کمیسیونها برای ملک صادقها و پسران مجیستریال هر دو و برای حکمرانان کوکبه و گروههای عظیم شخصیتهایی که درگیر هماهنگی و مدیریت یکصد کوکبه هستند بسیار یاری دهنده هستند. رسته‌های گوناگون سرافیمها و سایر ساکنان کرات ستاد مرکزی یک جهان محلی نیز خود را از یاری و تصمیمات داوران سه‌گانه بهره‌مند می‌سازند.

تقریباً غیرممکن است که طبیعت آن اختلافاتی را که ممکن است در امور جزئی یک سیستم، یک کوکبه، یا یک جهان پیش آید توضیح داد. مشکلات پیش می‌آیند، اما آنها با آزمونها و مشقات ناچیز وجود مادی که در کرات تکاملی تجربه می‌شود بسیار ناهمسان هستند.

5- آشتی دهندگان برای ناحیه‌های فرعی ابرجهان. اعضای کمیسیون از مشکلات جهانهای محلی به مطالعۀ مسائلی که در ناحیه‌های فرعی ابرجهانشان پیش می‌آید پیش می‌روند. هر چه بیشتر آنها از تک تک سیارات به سوی داخل صعود می‌کنند، وظایف مادی مجری الهی کمتر می‌شود؛ او به تدریج یک نقش جدید مفسر بخشش و عدالت را به عهده می‌گیرد. در همان حال از آنجا که نیمه مادی است، کمیسیون را به عنوان یک مجموعۀ کامل در ارتباط دلسوزانه با جنبه‌های مادی تحقیقاتش نگاه می‌دارد.

6- آشتی دهندگان برای ناحیه‌های اصلی ابرجهان. سرشت کار اعضای کمیسیون با پیشروی آنها مداوماً تغییر می‌یابد. میزان کمتر و کمتری از سوءتفاهم برای داوری و قدر بیشتر و بیشتری از پدیده‌های اسرارآمیز برای توضیح دادن و تفسیر نمودن وجود دارد. آنها مرحله به مرحله از میانجیان اختلافات به توضیح دهندگان رازها تکامل می‌یابند — داورانی که به آموزگاران مفسر تکامل می‌یابند. آنها روزگاری میانجیانِ آنهایی بودند که از طریق نادانی اجازه می‌دهند دشواریها و سوءتفاهمات به وجود آیند؛ اما آنها اکنون دارند آموزشگران آنهایی می‌شوند که آنقدر باهوش و مدارا هستند که می‌توانند از برخورد اذهان و جنگ دیدگاهها اجتناب ورزند. هر چه آموزش یک مخلوق بالاتر باشد، وی برای دانش، تجربه، و دیدگاههای دیگران احترام بیشتری قائل است.

7- آشتی دهندگان برای ابرجهان. در اینجا آشتی دهندگان همتراز می‌شوند — چهار میانجی - آموزگار متقابلاً فهیم و کاملاً مؤثر. مجری الهی از قدرت کیفری تهی می‌شود و صدای فیزیکی ارواح سه‌گانه می‌شود. تا این هنگام این مشاوران و آموزگاران با بیشتر مشکلات و دشواریهای واقعی که در اجرای امور ابرجهان مورد رو به رویی واقع می‌شوند به طور ماهرانه آشنا شده‌اند. بدین ترتیب آنها برای رهنوردان فراز یابنده‌ای که در کرات آموزشی پیرامون کرات ستاد مرکزی ابرجهانها اقامت دارند مشاورانی شگفت‌انگیز و آموزگارانی خردمند می‌شوند.

کلیۀ آشتی دهندگان تا زمان رسیدن به بهشت تحت سرپرستی کلی قدمای ایامها و تحت مدیریت بلافصل یاوران تصویر خدمت می‌کنند. در طول اقامت موقت در بهشت آنها به روح استادی گزارش می‌دهند که سرپرستی ابرجهان منشأ آنان را به عهده دارد.

دفاتر ثبت ابرجهان آن آشتی دهندگانی را که به ماورای حوزۀ اختیارشان عبور کرده‌اند به حساب نمی‌آورند، و چنین کمیسیونهایی در سرتاسر جهان بزرگ به طور گسترده پراکنده‌اند. آخرین گزارش ثبت در یوورسا تعداد کمیسیونهایی را که در اروانتان عمل می‌کنند تقریباً هجده تریلیون برآورد می‌کند — بیش از هفتاد تریلیون فرد. اما اینها فقط یک بخش بسیار اندکی از تعداد کثیر آشتی دهندگانی هستند که در اروانتان آفریده شده‌اند. این رقم در مجموع از میزان بالاتری است و با احتساب آنهایی که به صورت راهنمایان فارغ‌التحصیلی تغییر شکل یافته‌اند، با تعداد کل سرویتالهای هاونا برابر است.

گهگاه، با افزایش تعداد آشتی دهندگان ابرجهان، آنها به شورای کمال در بهشت انتقال می‌یابند، و از آنجا متعاقباً به عنوان سپاه هماهنگ کننده‌ای پدیدار می‌شوند که توسط روح بیکران برای جهان جهانها تکامل یافته است، یک گروه شگفت‌انگیز از موجوداتی که تعداد و کارایی‌شان دائماً در حال افزایش است. آنها از طریق فراز تجربی و آموزش بهشتی به یک درک بی‌نظیر از واقعیت در حال ظهور ایزد متعال دست یافته‌اند، و آنها برای انجام مأموریتهای ویژه جهان جهانها را در می‌نوردند.

اعضای یک کمیسیون آشتی دهنده هرگز از هم جدا نمی‌شوند. یک گروه چهار نفره برای همیشه با هم خدمت می‌کنند، درست همانطور که در ابتدا با هم در ارتباط بودند. آنها حتی در خدمت جلال یافتۀ خویش به صورت گروههای چهارگانۀ حاوی تجربۀ انباشته شدۀ کیهانی و خرد کامل شدۀ تجربی به کار ادامه می‌دهند. آنها به عنوان تجسم عدالت عالی زمان و فضا برای ابد با یکدیگر در ارتباط قرار دارند.

4- مشاوران تکنیکی

این اذهان قانونی و تکنیکی دنیای روحی به این صورت آفریده نشدند. از سوپرنافیمها و آمینافیمهای پیشین، یک میلیون تن از نظم یافته‌ترین اذهان به عنوان هستۀ این گروه عظیم و پر مهارت توسط روح بیکران انتخاب شدند. و از هنگام آن زمان دوردست، تجربۀ واقعی در اطلاق قوانین کمال به طرحهای آفرینش تکاملی برای کلیۀ کسانی که آرزو دارند مشاوران تکنیکی شوند لازم بوده است.

مشاوران تکنیکی از میان رسته‌های زیرین رتبه‌های شخصیت عضوگیری می‌شوند:

1- سوپرنافیمها.

2- سکنافیمها.

3- ترشیافیمها.

4- آمنیافیمها.

5- سرافیمها.

6- انواع مشخصی از انسانهای فراز یابنده.

7- انواع مشخصی از بینابینیهای فراز یابنده.

در زمان حاضر، بدون احتساب انسانها و بینابینیهایی که به طور موقت وصل هستند، تعداد مشاوران تکنیکی که در یوورسا ثبت شده‌اند و در اروانتان عمل می‌کنند اندکی بیشتر از شصت و یک تریلیون است.

مشاوران تکنیکی مکرراً به صورت فردی عمل می‌کنند اما در گروههای هفت نفره برای خدمت سازمان یافته‌اند و ستاد مشترکشان در کرات مأموریت است. در هر گروه حداقل پنج نفر باید دارای وضعیت دائمی باشد، در حالی که دو تن می‌توانند از ارتباط موقت برخوردار باشند. انسانهای فراز یابنده و مخلوقات بینابینی فراز یابنده ضمن این که فراز بهشتی را دنبال می‌کنند در این کمیسیونهای مشورتی خدمت می‌کنند، اما آنها به کلاسهای معمول آموزشی برای مشاوران تکنیکی وارد نمی‌شوند، و هیچگاه اعضای دائم این رسته نیز نمی‌شوند.

آن انسانها و بینابینیهایی که به طور موقت با مشاوران خدمت می‌کنند به دلیل تخصصشان در مفهوم قانون جهانی و عدالت عالی برای چنین کاری انتخاب می‌شوند. همینطور که شما به سوی هدف بهشتی خود سفر می‌کنید، و دائماً دانش افزوده و مهارت افزایش یافته کسب می‌کنید، مداوماً این فرصت به شما داده می‌شود که خرد و تجربه‌ای را که از پیش اندوخته‌اید به دیگران بدهید. شما تماماً طی مسیر رفتن به هاونا به شکل یک شاگرد - آموزگار ایفای نقش می‌کنید. شما از طریق دادن دانش به تازگی یافت شدۀ دوران زندگانی پیشروندۀ خود به آنهایی که درست در مرتبت پایین‌تری نسبت به شما قرار دارند از میان سطوح فرازگرایانۀ این دانشگاه عظیم تجربی ادامۀ مسیر می‌دهید. در نظام جهانی شما به صورت کسی که از دانش و حقیقت برخوردار است محسوب نمی‌شوید تا این که توان و تمایل خود را در دادن این دانش و حقیقت به دیگران نشان دهید.

هر یک از ارواح خدمت کننده که بالای رتبۀ فرشتگان کروب هستند بعد از آموزش طولانی و تجربۀ واقعی اجازه دارند به عنوان مشاوران تکنیکی انتصاب دائمی دریافت کنند. تمامی کاندیداها به طور داوطلبانه به این نوع خدمت وارد می‌شوند؛ اما آنها بعد از این که چنین مسئولیتهایی را به عهده گرفتند نمی‌توانند آنها را ترک کنند. فقط قدمای ایامها می‌توانند این مشاوران را به فعالیتهای دیگر منتقل کنند.

آموزش مشاوران تکنیکی که در کالجهای ملک صادق جهانهای محلی آغاز شد تا بارگاه قدمای ایامها ادامه می‌یابد. آنها از این آموزش ابرجهانی به ”مدارس هفت دایره“ که در کرات پیشگام مدارهای هاونا واقع شده‌اند پیش می‌روند. و از کرات پیشگام به داخل ”کالج اخلاقیاتِ قانون و تکنیک تعالیت“، مدرسۀ آموزشی بهشت برای کامل ساختن مشاوران تکنیکی، پذیرفته می‌شوند.

این مشاوران بیش از متخصصان قانون هستند؛ آنها دانشجویان و آموزگاران قانون کاربردی هستند، قوانین جهان که به زندگانی و سرنوشت کلیۀ کسانی که در قلمروهای گستردۀ آفرینش پهناور اقامت دارند اطلاق می‌شود. با گذشت زمان آنها کتابخانه‌های زندۀ قانون زمان و فضا می‌شوند، و از طریق آموزش دادن شخصیتهای زمان در رابطه با اَشکال و شیوه‌های عمل که برای حکمرانان ابدیت از همه قابل قبول‌تر است مانع مشکلات بی‌پایان و تأخیرات غیرضروری می‌شوند. آنها قادرند طوری کارکنان فضا را اندرز دهند که آنها را قادر سازد در توازن با الزامات بهشت عمل کنند. آنها آموزگاران کلیۀ مخلوقات در رابطه با تکنیک آفرینندگان هستند.

چنین کتابخانۀ زندۀ قانون کاربردی نمی‌توانست آفریده شود؛ چنین موجوداتی باید از طریق تجربۀ واقعی تکامل یابند. الوهیتهای بیکران وجودگرا هستند، از این رو فقدان تجربۀ آنان بدین وسیله جبران می‌شود. آنها حتی پیش از آن که چیزی را تجربه کنند از پیش از آن مطلع هستند، اما آنها این آگاهی غیرتجربی را به مخلوقات تحت فرمان خود نمی‌دهند.

مشاوران تکنیکی وقف کار ممانعت از تأخیر هستند، پیشرفت را تسهیل می‌کنند، و با اندرزشان موجب موفقیت می‌شوند. همیشه یک راه از همه بهتر و درست برای انجام کارها وجود دارد. همیشه تکنیک کمال وجود دارد، یک روش الهی، و این مشاوران می‌دانند که همگی ما را در یافتن این راه بهتر چگونه راهنمایی کنند.

این موجوداتِ بیش از اندازه خردمند و مفید همیشه به خدمت و کار بازرسان جهانی از نزدیک مرتبط هستند. برای ملک صادقها یک سپاه توانمند فراهم شده است. فرمانروایان سیستمها، کواکب، جهانها، و ناحیه‌های ابرجهان همگی به وفور از این اذهان تکنیکی یا قانونی مرجعِ دنیای روحی تأمین شده‌اند. یک گروه ویژه به عنوان مشاوران قانون برای حاملین حیات عمل می‌کند، و این پسران را در رابطه با حد مجاز عدول از نظم تثبیت شدۀ تکثیر حیات راهنمایی می‌کند و سوا از آن در رابطه با امتیازات و آزادی عمل آنان به آنها رهنمود می‌دهد. آنها در رابطه با کاربردها و تکنیکهای صحیح کلیۀ کارهای دنیای روحی برای تمامی طبقات موجودات مشاور هستند. اما آنان به طور مستقیم و شخصاً با مخلوقات مادی قلمروها سر و کار ندارند.

مشاوران تکنیکی علاوه بر مشورت دادن پیرامون کاربردهای قانونی به طور یکسان وقف تفسیر مؤثر کلیۀ قوانین مربوط به موجودات آفریده شده — فیزیکی، ذهنی، و روحی — می‌باشند. آنها برای آشتی دهندگان جهانی و برای کلیۀ کسان دیگری که مایلند حقیقت قانون را بدانند آماده هستند؛ به عبارت دیگر، برای دانستن این که چگونه تعالیت الوهیت می‌تواند برای واکنش نشان دادن نسبت به یک شرایط مشخص که از عوامل یک نظم تثبیت شدۀ فیزیکی، ذهنی، و روحی برخوردار است مورد اتکا واقع شود. آنها حتی کوشش می‌کنند تکنیک غایی را توضیح دهند.

مشاوران تکنیکی موجوداتی برگزیده و آزمایش شده هستند؛ من هرگز اطلاع نیافته‌ام که حتی یکی از آنها به گمراهی کشانیده شده باشد. ما هیچ مدرکی در یوورسا نداریم که آنها به سرپیچی از قوانین الهی که آنها را به گونه‌ای بسیار مؤثر تفسیر می‌کنند و به طور بسیار شیوا شرح می‌دهند مورد داوری واقع شده باشند. هیچ حد شناخته شده‌ای برای قلمرو خدمت آنها وجود ندارد، و هیچ محدودیتی نیز بر پیشرفت آنها نهاده نشده است. آنها حتی تا دروازه‌های بهشت به صورت مشاور ادامه می‌دهند؛ تمامی جهانِ قانون و تجربه به روی آنان گشوده است.

5- نگاهدارندگان نگارشات در بهشت

از میان سوپرنافیمهای سوم در هاونا، برخی از نگارشگران اصلی ارشد به عنوان نگاهدارندگان نگارشات، به عنوان نگهدارندگان آرشیوهای رسمی جزیرۀ نور، انتخاب می‌شوند، آن آرشیوهایی که در مقایسه با نگارشات زندۀ ثبت در اذهان نگاهدارندگان دانش، که گاهی اوقات ”کتابخانۀ زندۀ بهشت“ نامیده می‌شوند، خود را نشان می‌دهند.

فرشتگان نگارشگر سیارات مسکونی منبع کلیۀ نگارشات فردی هستند. در سرتاسر جهانها نگارندگان دیگر در رابطه با نگارشات رسمی و نگارشات زنده هر دو عمل می‌کنند. از یورنشیا تا بهشت، هر دو نگارشات مورد مواجهه واقع می‌شوند: در یک جهان محلی، بیشتر نگارشات نوشته شده و کمتر زنده؛ در بهشت، بیشتر نگارشات زنده و کمتر رسمی؛ در یوورسا، هر دو به طور مساوی موجودند.

تاریخچۀ هر رخداد مهم در آفرینش سازمان یافته و مسکونی موجود است. در حالی که رخدادهایی که اهمیتشان فراتر از محلی نیست فقط در حد محلی ثبت می‌شوند، آنهایی که از اهمیت وسیع‌تر برخوردارند مطابق آن با آنها برخورد می‌شود. از سیارات، سیستمها، و کواکب نبادان، هر چیز حاوی اهمیت جهانی در سلوینگتون اعلام می‌شود؛ و از این پایتختهای جهان آن رخدادهایی به واقعه نگاری بالاتر پیش می‌روند که به امور ناحیه و ابردولتها مربوط می‌شوند. بهشت نیز خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به ابرجهان و هاوُنا را دارا می‌باشد؛ و این داستان تاریخی و مرکب جهان جهانها در اختیار این سوپرنافیمهای والای سوم قرار دارد.

در حالی که برخی از این موجودات به ابرجهانها اعزام شده‌اند تا به عنوان رئیسان تاریخچه نگاری خدمت کنند و فعالیتهای نگارشگران آسمانی را سرپرستی کنند، تاکنون حتی یک تن از آنان نیز از ثبت حضور و غیاب دائم رستۀ خودشان انتقال داده نشده است.

6- نگارشگران آسمانی

اینها نگارشگرانی هستند که رونوشت کلیۀ نگارشات را تهیه می‌کنند. آنها یک نگارش روحی آغازین و یک قرینۀ نیمه مادی — آنچه که می‌توان یک فتوکپی نامید — را می‌سازند. آنها به دلیل توانمندی ویژه‌شان در کنترل همزمان انرژی روحی و مادی هر دو می‌توانند این کار را انجام دهند. نگارشگران آسمانی به این صورت آفریده نشده‌اند؛ آنها سرافیمهای فراز یابنده از جهانهای محلی هستند. آنها توسط شوراهای رئیسان نگارشات در ستادهای مرکزی هفت ابرجهان در کرات کاری خود دریافت می‌شوند، طبقه‌بندی می‌شوند، و به آنها گمارده می‌شوند. همچنین مدارس آموزش نگارشگران آسمانی در آنجا واقع شده‌اند. مدرسۀ واقع شده در یوورسا توسط کامل کنندگان خرد و مشاوران الهی سرپرستی می‌شود.

به تدریج که نگارشگران در خدمت جهان پیش می‌روند، به سیستم ثبت دوگانۀ خویش ادامه می‌دهند، و بدین ترتیب اسناد خویش را برای تمامی طبقات موجودات همیشه فراهم می‌سازند، از آنهایی که در رستۀ مادی هستند تا ارواح والای نور. شما در تجربۀ گذار خود، همینطور که از این کرۀ مادی فراز می‌یابید، همیشه قادر خواهید بود نگارشات را ملاحظه کنید و سوا از آن با تاریخ و روایات کرۀ اقامت خویش آشنا شوید.

نگارشگران یک سپاه آزمایش شده و مورد آزمون واقع شده هستند. من هرگز از ترک خدمت یک نگارشگر آسمانی اطلاع نیافته‌ام، و در نگارشات آنها هرگز یک دروغ پردازی کشف نشده است. آنها تحت یک بازرسی دوگانه قرار می‌گیرند، نگارشات آنها توسط همنوعان والای آنها از یوورسا و توسط پیام‌آوران توانمند، که صحت رونوشتهای نیمه فیزیکی نگارشات اولیۀ روحی را تصدیق می‌کنند، تحت بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

در حالی که تعداد نگارشگران پیشرو ساکن کرات تحت فرمانِ نگارش در جهانهای اروانتان به تریلیونها تریلیون بالغ می‌شود، تعداد آنهایی که در یوورسا از وضعیت دست یافته برخوردارند کاملاً هشت میلیون نیست. این نگارشگران ارشد یا فارغ‌التحصیل شده سرپرستان و ارسال کنندگان ابرجهانیِ نگارشات مورد ضمانت واقع شدۀ زمان و فضا هستند. ستاد دائمی آنها در منزلگاههای دایره‌ای شکل دور تا دور محوطۀ نگارشات در یوورسا می‌باشد. آنها هرگز حراست از این نگارشات را به دیگران واگذار نمی‌کنند؛ آنها به صورت فردی ممکن است غایب شوند ولی در تعداد زیاد هرگز.

مأموریت سپاه نگارشگران آسمانی، مثل آن سوپرنافیمهایی که نگهدارندگان نگارشات شده‌اند، دائمی است. هر گاه که سرافیمها و سوپرنافیمها به این خدمات فرا خوانده شدند، تا روز حکومت جدید و تغییر یافتۀ شخصیت‌یابی کامل خدای متعال به ترتیب نگارشگران آسمانی و نگاهدارندگان نگارشات باقی خواهند ماند.

این نگارشگران ارشد آسمانی در یوورسا می‌توانند اسناد هر چیزی را که در تمامی اروانتان از ایام دوردست ورود قدمای ایامها از اهمیت کیهانی برخوردار باشد نشان دهند، در حالی که در جزیرۀ جاودان نگهدارندگان اسناد از آرشیوهای آن قلمرویی که پیرامون کارکردهای بهشت از ایام شخصیت‌یابی روح بیکران گواهی می‌دهند محافظت می‌کنند.

7- یاران مورانشیا

این فرزندان ارواح مادر جهان محلی دوستان و همیاران کلیۀ کسانی هستند که حیات فراز یابندۀ مورانشیا را زندگی می‌کنند. آنها برای کار واقعی یک فراز یابنده پیرامون پیشرفت مخلوق ضروری نیستند، و به هیچ وجه جایگزین کار فرشتگان نگاهبان سراف که اغلب یاران انسانی‌شان را در سفر بهشت همراهی می‌کنند نیز نمی‌شوند. یاران مورانشیا برای آنهایی که تازه دارند صعود طولانی به سوی درون را آغاز می‌کنند صرفاً میزبانانی مهربان هستند. آنها همچنین برپا کنندگان ماهر سرگرمی هستند و در این کار توسط مدیران بازگشت به گونه‌ای توانمند یاری می‌شوند.

اگر چه شما در کرات آموزشی مورانشیایی نبادان وظایف مهم و تدریجاً دشواری خواهید داشت که انجام دهید، برای شما همیشه ایام مرتب استراحت و بازگشت فراهم خواهد شد. در سرتاسر سفر به بهشت همیشه وقت برای استراحت و بازی روحی وجود خواهد داشت؛ و در دوران زندگانی نور و حیات همیشه وقت برای پرستش و دستاورد جدید وجود دارد.

این یاران مورانشیا چنان همدمان دوستانه‌ای هستند که هنگامی که شما سرانجام آخرین فاز تجربۀ مورانشیا را ترک می‌کنید، همینطور که برای مبادرت ورزیدن به ماجرای روحی ابرجهان آماده می‌شوید، به راستی متأسف خواهید شد که این مخلوقات خوش مشرب نمی‌توانند شما را همراهی کنند، زیرا آنها منحصراً در جهانهای محلی خدمت می‌کنند. کلیۀ شخصیتهای قابل تماس در هر مرحلۀ دوران زندگانی فراز گرایانه دوستانه و قابل معاشرت خواهند بود، اما شما تا هنگامی که از یاران بهشت دیدار کنید گروه دیگری را که چنان وقف دوستی و معاشرت باشد نخواهید یافت.

کار یاران مورانشیا در آن روایاتی که به امور جهان محلی شما می‌پردازد به طور کاملتر توصیف شده است.

8- یاران بهشت

یاران بهشت یک گروه مرکب یا گردآوری شده هستند که از صفوف سرافیمها، سکنافیمها، سوپرنافیمها، و آمنیافیمها عضوگیری شده‌اند، اگر چه آنها برای آنچه که شما طول مدتی فوق‌العاده در نظر می‌گیرید خدمت می‌کنند، از وضعیت دائم برخوردار نیستند. هنگامی که این کارکرد به پایان رسید، به عنوان یک قاعده (اما نه تغییرناپذیر) آنها به آن وظایفی باز می‌گردند که هنگام فراخوانی به خدمت در بهشت انجام می‌دادند.

اعضای گروههای عظیم فرشتگان توسط ارواح مادر جهان محلی، توسط ارواح بازتابگر ابرجهان، و توسط مَجِستانِ بهشت برای این خدمت نامزد می‌شوند. آنها به جزیرۀ مرکزی فرا خوانده می‌شوند و توسط یکی از هفت روح استاد به عنوان یاران بهشت گمارده می‌شوند. این سرویس موقت همدمیِ بهشت، گذشته از وضعیت دائم در بهشت، بالاترین افتخاری است که تاکنون به ارواح خادم اعطا شده است.

این فرشتگان برگزیده وقف خدمت همدمی هستند و به عنوان معاشران کلیۀ طبقات موجوداتی که ممکن است بر حسب تصادف در بهشت تنها باشند، عمدتاً به انسانهای فراز یابنده، اما همچنین به کلیۀ کسان دیگری که در جزیرۀ مرکزی تنها هستند، گمارده شده‌اند. یاران بهشت از سوی آنهایی که با آنان معاشرت می‌کنند هیچ کار ویژه‌ای ندارند که انجام دهند؛ آنها صرفاً همدم هستند. تقریباً هر موجود دیگری که شما انسانها در طول اقامت موقت خود در بهشت با آن مواجه خواهید شد — صرف نظر از رهنوردان همیارتان — چیزی قطعی با شما یا برای شما انجام خواهد داد؛ اما این یاران به عنوان معاشران شخصیتی فقط به بودن با شما و برای همدلی با شما تخصیص یافته‌اند. آنها در کار خود اغلب توسط شهروندان زیبنده و سرزندۀ بهشت یاری می‌شوند.

انسانها از نژادهایی می‌آیند که بسیار اجتماعی هستند. آفرینندگان به خوبی می‌دانند که ”برای انسان خوب نیست که تنها باشد“، و از این رو حتی در بهشت برای همدمی تدارک دیده شده است.

اگر شما به عنوان یک انسان فراز یابنده در همنشینی با یار یا معاشر نزدیک دوران زندگانی زمینی خود به بهشت برسید، یا اگر نگاهبان سرافی سرنوشت شما بر حسب تصادف با شما برسد یا منتظر شما باشد، در آن صورت هیچ یار دائم به شما تخصیص نمی‌یابد. اما اگر شما به تنهایی برسید، پس از این که شما در جزیرۀ نور از خواب نهایی زمان بیدار شدید حتماً یک یار به شما خوشامد خواهد گفت. حتی اگر معلوم باشد که شما توسط یک معاشر فرازگرا همراهی خواهید شد، یاران موقت تعیین خواهند شد تا شما را به سواحل جاودان خوشامد گویند و به جایی که برای پذیرش شما و یارانتان رزرو شده اسکورت کنند. آنگاه که شما رستاخیز را به داخل ابدیت در سواحل ابدی بهشت تجربه می‌کنید می‌توانید از این که به گرمی مورد خوشامد گویی قرار می‌گیرید مطمئن باشید.

در طول روزهای نهایی اقامت موقت فراز یابندگان در آخرین مدار هاونا یاران استقبال گمارده می‌شوند، و آنها اسناد منشأ انسانی و فراز پرماجرای آنها را از میان عبور از کرات فضا و دایره‌های هاونا به دقت بررسی می‌کنند. هنگامی که آنها به انسانهای زمان خوشامد می‌گویند، از دوران زندگانی این رهنوردان از راه رسیده از پیش به خوبی آشنا هستند و فوراً نشان می‌دهند که یاران دلسوز و کنجکاوی می‌باشند.

در طول اقامت موقت پیش پایان دهندۀ شما در بهشت، اگر به هر دلیلی لازم باشد که شما از معاشر دوران زندگانی فراز یابندۀ خویش — انسانی یا سرافی — موقتاً جدا شوید یک یار بهشتی برای مشورت و همدمی فوراً به شما تخصیص می‌یابد. هنگامی که به یکباره یار به یک انسان فراز یابندۀ دارای اقامتگاه منفرد در بهشت تخصیص یافت، با این شخص باقی می‌ماند تا این که او به معاشران فراز یابندۀ خود دوباره ملحق شود و یا به طور معمول به سپاه نهایت فرا خوانده شود.

یاران بهشت به ترتیبِ انتظار تخصیص می‌یابند، به جز این که یک فراز یابنده هرگز تحت مسئولیت یاری که طبیعتش با نوع ابرجهانی وی نامشابه است قرار نمی‌گیرد. اگر یک انسان یورنشیا امروز به بهشت می‌رسید، اولین یار منتظر که منشأ در اروانتان دارد یا در غیر این صورت از سرشت روح استاد هفتم برخوردار است به او تخصیص می‌یافت. از این رو آمنیافیمها با مخلوقات فراز یابنده‌ای که از هفت ابرجهان هستند خدمت نمی‌کنند.

بسیاری خدمات اضافه توسط یاران بهشت انجام می‌شوند: اگر یک انسان فراز یابنده به تنهایی به جهان مرکزی برسد، اگر ضمن پیمایش هاونا در فازی از ماجرای الوهیت شکست بخورد، در موعد مناسب به جهانهای زمان بازگردانده می‌شود، و با ذخایر یاران بهشت فوراً تماس گرفته می‌شود. یکی از این رسته مأموریت می‌یابد که رهنورد شکست خورده را دنبال نماید، تا با او باشد و او را دلداری دهد و تشویق نماید، و با او باقی بماند تا این که او به جهان مرکزی بازگردد و صعود بهشت را از سر گیرد.

اگر یک رهنورد فراز یابنده ضمن پیمایش هاونا در همراهی با یک سرافیم فراز یابنده، فرشتۀ نگاهبان دوران زندگانی انسانی، در ماجرای الوهیت با شکست مواجه شد، او همراهی با معاشر انسانی خویش را انتخاب خواهد نمود. این سرافیمها همیشه داوطلب می‌شوند و اجازه می‌یابند که همراهان طولانی مدت انسانی خود را در بازگشت به خدمت زمان و فضا همراهی کنند.

اما در رابطه با دو فراز یابندۀ تنگاتنگ مرتبط انسانی چنین نیست: اگر یکی به خداوند دست یابد در حالی که دیگری موقتاً شکست بخورد، فرد موفق به گونه‌ای تغییرناپذیر برمی‌گزیند که با شخصیت ناامید شده به آفرینشهای تکاملی بازگردد، اما این امر مجاز نیست. در عوض، ذخایر یاران بهشت فرا خوانده می‌شوند، و یکی از داوطلبان برای همراهی با رهنورد ناامید شده انتخاب می‌شود. سپس یک شهروند داوطلب بهشت در ارتباط با انسان موفقی قرار داده می‌شود که در جزیرۀ مرکزی باقی مانده و در انتظار بازگشت رفیق شکست خورده به هاونا است و در این اثنا در برخی مدارس بهشت آموزش می‌دهد، و داستان ماجراجویانۀ فراز تکاملی را عرضه می‌دارد.

[عرضه شده توسط یکی از یوورسا که در اتوریتۀ بالا قرار دارد.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©