Kapitel 25. Rummets Budbringerskarer

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 25

Rummets Budbringerskarer

25:0.1 (273.1) I den Uendelige Ånds familie er Rummets Budbringerskarer af mellemliggende rangordning. Disse alsidige væsener fungerer som forbindelsesled mellem de højere personligheder og de tjenende ånder. Budbringerskarerne omfatter følgende klasser af himmelske væsener:

25:0.2 (273.2) 1. Havona servitaler.

25:0.3 (273.3) 2. Universelle Mæglere.

25:0.4 (273.4) 3. Tekniske Rådgivere.

25:0.5 (273.5) 4. Vagter af Paradisets Register.

25:0.6 (273.6) 5. Himmelske Registratorer.

25:0.7 (273.7) 6. Morontia ledsagere.

25:0.8 (273.8) 7. Paradis ledsagere.

25:0.9 (273.9) Af de syv opregnede grupper er kun tre - servitaler, mæglere og morontia ledsagere - skabte sådan som de er; de øvrige fire repræsenterer opnåelsesniveauer indenfor engleklasserne. I overensstemmelse med deres medfødte natur og deres opnåede status, så tjener budbringerskarerne på forskellig vis i universernes univers, men altid under ledelse af dem som regerer de riger hvor de har deres opgave.

1. Havona servitalerne

25:1.1 (273.10) Selvom de kaldes servitaler er centraluniversets ”mellemvæsener” ikke tjenere i nogen nedsættende betydning af ordet. I den åndelige verden findes der intet mindreværdigt arbejde; al tjeneste er helligt og stimulerende; de højere klasser af væsener ser heller ikke ned på de lavere klasser i tilværelsen.

25:1.2 (273.11) Havona servitalerne er de Syv Mesterånders og deres medarbejders, de Syv Højeste Styrkeleders fælles skabelse. Dette kreative samarbejde kommer tættest på at være et mønster for den lange liste af de tofoldige klassers reproduktion i de evolutionære universer, begyndende med skabelsen af en Klar Morgenstjerne gennem forbindelsen mellem en Skabersøn og en Skabende Ånd ned til seksuel forplantning i verdner som Urantia.

25:1.3 (273.12) Antallet af servitaler er enormt, og der skabes bestandigt flere. De fremkommer i grupper af et tusinde i det tredje øjeblik efter at Mesterånderne og de Højeste Styrkeledere er samlet på deres fælles område i Paradisets sektor langt mod nord. Hver fjerde servital er mere fysisk i deres type end de andre. Det betyder at syv hundrede og halvtreds af hver tusinde tilsyneladende er af ren åndetype, men to hundrede og halvtreds er semifysiske i deres natur. Disse fjerde væsener minder i en vis grad om materielle væsener (materielle i Havona betydning), og de ligner de fysiske styrkeledere mere end Mesterånderne.

25:1.4 (274.1) Når det gælder forholdet mellem personligheder dominerer det åndelige over det materielle, selvom det ikke nu ser således ud på Urantia. Ved fremkomsten af Havona servitalerne råder denne lov om åndens dominans; det etablerede forhold giver tre åndelige væsener for en semifysisk.

25:1.5 (274.2) Alle nyoprettede skabte servitaler og nyligt fremkomne Gradueredes Vejledere, gennemgår de træningskurser som de ældre vejledere vedvarende gennemfører på hver og en af de syv Havona kredsløb. Servitalerne anvises derefter til de aktiviteter som de er bedst egnet til, og da de er af to typer - åndelig og semifysisk - findes der få grænser for det arbejde som disse alsidige væsener kan udfører. De højere eller åndelige grupper anvises selektivt til tjeneste hos Faderen, Sønnen og Ånden og til arbejde hos de Syv Mesterånder. De sendes, fra tid til anden, i store antal til tjeneste i de studieverdner som kredser omkring hovedkvarterssfærerne i de syv superuniverser, de verdner hvis opgave det er at yde den afsluttende træning og den åndelige kultur til tidens opstigende sjæle som forbereder sig for overflytning til kredsløbene i Havona. Både de åndelige servitaler og deres mere fysiske ledsagere forordnes også som assistenter og medarbejdere til de Gradueredes Vejledere for at hjælpe og instruere de forskellige klasser af opstigende væsener som har opnået Havona og som forsøger at nå Paradiset.

25:1.6 (274.3) Havona servitalerne og de Gradueredes Vejledere udviser en enestående hengivelse til deres arbejde og en rørende hengivenhed for hinanden. Denne hengivenhed, skønt åndelig, kan I kun forstå ved sammenligning med menneskelig kærlighed. Der findes en guddommelig lidenskab i servitalernes adskillelse fra vejlederne, hvilket så ofte indtræffer, når servitalerne sendes på opgave udenfor grænserne af centraluniverset; men de begiver sig på vej med glæde og ikke med sorg. Den tilfredsstillende glæde som kommer af den høje tjenesteydelse er den alt overskyggende følelse hos åndelige væsener. Sorg kan ikke eksistere indenfor bevidstheden om, at den guddommelige opgave er udført i trofasthed. Og når menneskets opstigende sjæl står foran den Højeste Dommer, vil afgørelsen om det som har evig betydning ikke blive bestemt af materiel fremgang eller kvantitative resultater; dommen som kastes tilbage gennem de høje domstole forkynder: ”Vel gjort, gode og trofaste tjener; du har været tro i nogle væsentligheder; du skal sættes til at herske over universets virkeligheder.”

25:1.7 (274.4) Ved superuniverstjeneste anvises Havona servitalerne altid til det domæne som ledes af den Mesterånd som de mest ligner i spørgsmålet om almindelige og specielle åndelige egenskaber. De tjener kun i undervisningsverdnerne som omgiver hovedstæderne i de syv superuniverser, og den sidste rapport fra Uversa angiver, at næsten 138 milliarder servitaler var virksomme på dets 490 satellitter. De engagerer sig i en endeløs mangfoldighed af aktiviteter i forbindelse med arbejdet i disse undervisningsverdner, som udgør superuniversitetet i superuniverset Orvonton. Her er de jeres ledsagere; de er kommet ned fra jeres næste livsforløb for at studere jer og inspirere jer med virkeligheden og visheden om jeres eventuelle graduering fra tidens universer til evighedens verden. Ved disse kontakter får servitalerne den indledende erfaring af at værne om de opstigende tidens væsener hvilket er til stor hjælp i deres senere arbejde på Havona kredsløbene som medarbejdere til de Gradueredes Vejledere eller - i egenskab af forvandlede servitaler - som selve Gradueredes Vejledere.

2. De universelle mæglere

25:2.1 (275.1) For hver skabt Havona servital kommer der syv Universelle Mæglere ind i tilværelsen, en i hvert superunivers. Denne skabelses forordning involverer en bestemt superunivers teknik af afspejlende reaktion på transaktioner, som foregår i Paradiset.

25:2.2 (275.2) I hovedkvartersverdnerne i de syv superuniverser fungerer de Syv Mesterånders syv afspejlinger. Det er svært at påtage sig beskrivelsen for det materielle sind af disse Afspejlende Ånders væsen. De er virkelige personligheder; men hvert medlem af en superunivers gruppe afspejler fuldt ud kun en af de Syv Mesterånder. Hver gang Mesterånderne forener sig med styrkelederne for at skabe en gruppe af Havona servitaler, sker der en samtidig fokusering til en af de Afspejlende Ånder i hver superunivers gruppe og straks fremtræder et lignende antal Universelle Mæglere fuldt udviklet i hovedkvartersverdnerne i de syv superskabelser. Hvis Mesterånd Nummer Syv tog initiativet til skabelse af servitaler ville ingen andre end den syvende klasses Afspejlende Ånder blive gravide med mæglere; og samtidig med skabelse af et tusinde servitaler af Orvonton klassen ville et tusinde af den syvende klasses mæglere fremtræde i hver superunivers hovedstadsverden. Ud af disse begivenheder, som afspejler Mesteråndernes syvfoldige natur, fremkommer de syv skabte klasser af mæglere som tjener i hvert superunivers.

25:2.3 (275.3) Mæglere med førparadisisk status tjener ikke uskiftevis mellem forskellige superuniverser, men er begrænset til de segmenter i skabelsen hvor de er født. Hvert superunivers korps, som indeholder en syvendedel af hver skabt klasse, tilbringer derfor en meget lang tid under indflydelse af en af Mesterånderne, med udelukkelse af de øvrige, for selvom alle syv afspejles i superuniversernes hovedstæder, så er der kun en dominant i hver superskabelse.

25:2.4 (275.4) Hver og en af de syv superskabelser gennemstrømmes i selve virkeligheden af den af Mesterånderne som styrer dets skæbne. Hvert superunivers bliver således som et gigantisk spejl, som afspejler den overvågende Mesterånds natur og karakter. Og alt dette får yderligere en fortsættelse af de Skabende Moderånders tilstedeværelse og funktion i hvert underordnet lokalt univers. Påvirkningen fra et sådan miljø på den evolutionære vækst er så dybtgående, at mæglerne i deres livsforløb efter superuniverstiden kollektivt udviser niogfyrre erfaringsmæssige synsvinkler, eller indsigter, hver og en vinklet - og derfor ufuldstændig - men som alle gensidig kompletterer hinanden og tilsammen tenderer mod at omfatte Højestehedens cirkel.

25:2.5 (275.5) I hvert superunivers befinder de Universelle Mæglere sig mærkeligt og instinktivt opdelt i grupper på fire, grupperinger i hvilken de vedvarende tjener. I hver gruppe findes der tre åndepersonligheder og en mægler - ligesom det fjerde væsen blandt servitalerne - som er et semimaterielt væsen. Kvartetten udgør en fredsstiftende kommission og er opbygget som følger:

25:2.6 (275.6) 1. Voldgiftsdommer. Den som de tre andre samstemmig har betegnet som den mest kompetente og bedst kvalificeret til at virke som juridisk leder for gruppen.

25:2.7 (275.7) 2. Åndeadvokaten. Den som Voldgiftsdommeren har udnævnt til at fremlægge bevismaterialet og beskytte rettighederne for alle de personligheder, som er involveret i de sager som er udpeget til afgørelse af den fredsstiftende kommission.

25:2.8 (276.1) 3. Den guddommelige Eksekutor. Den mægler som gennem sin medfødte natur er egnet til at tage kontakt med verdnernes materielle væsener og til at udføre kommissionens beslutninger. De guddommelige Eksekutorer som er fjerde væsener - kvasimaterielle væsener - er næsten men ikke helt synlig for de dødelige menneskeracers kortsigtede syn.

25:2.9 (276.2) 4. Registratoren. Det tilbageværende medlem af kommissionen bliver automatisk registratoren, domstolens sekretær. Han ser til, at alle protokoller føres på ret vis for superuniversets arkiv og for lokaluniversets register. Hvis kommissionen er i tjeneste i en evolutionær verden udfærdiges der med eksekutorens hjælp, en tredje rapport, for de fysiske arkiver i domskredsens systemstyrelse.

25:2.10 (276.3) Når kommissionen træder sammen fungerer den som en gruppe på tre, idet advokaten er frakoblet under forhandlingen og deltager kun i formuleringen af afgørelse ved afslutningen af forhøret. Deraf kommer det, at disse kommissioner undertiden kaldes dommertrioen.

25:2.11 (276.4) Mæglerne er af stor værdi for at holde universernes univers i smidig funktion. Da de rejser gennem rummet med den serafiske farts tredobbelte hastighed tjener de som verdnernes omrejsende domstole, kommissioner, helliget til hurtige afgørelser af mindre problemer. Var det ikke for disse mobile og fremragende retfærdige kommissioner, så ville sfærernes domstole være håbløst overbelastet med sager som gælder mindre misforståelser i verdnerne.

25:2.12 (276.5) Disse dommertrioer tager ikke stilling i sager som har evig betydning; sjælen, evighedsperspektivet hos et væsen fra tiden, er aldrig bragt i fare ved deres handlinger. Mæglerne behandler ikke spørgsmål som strækker sig udover den tidsmæssige eksistens og den kosmiske velfærd for tidens væsener. Men når en kommission en gang har taget et problem til behandling, så er dets afgørelse endelig og altid samstemmig; der findes ingen mulighed for at appellere over voldgiftsdommerens beslutning.

3. Mæglernes vidtrækkende tjeneste

25:3.1 (276.6) Mæglerne opretholder gruppehovedkvarter i deres superunivers hovedstad, hvor deres primære reservekorps findes. Deres sekundære reserver er stationeret i lokaluniversernes hovedstæder. De yngre og mindre erfarne kommissionsmedlemmer begynder deres tjeneste i de lavere verdener, verdner som Urantia, og avancerer til at behandle større problemer efter at de har opnået en mere moden erfaring.

25:3.2 (276.7) Mæglernes klasse er helt pålidelig; ingen af dem er nogensinde kommet på afveje. Selv om de ikke er ufejlbarlige i deres visdom og bedømmelse, så er de ubestridt pålidelige og usvigelig trofaste. De fremkommer i et superunivers hovedkvarter, og vender tilbage dertil til sidst, avancerende gennem følgende niveauer af universtjeneste:

25:3.3 (276.8) 1. Mæglere til verdnerne. Når de personligheder som overvåger de enkelte verdner bliver meget rådvilde eller direkte går i hårdknude angående den rette fremgangsmåde under de eksisterende omstændigheder, og hvis sagen ikke er tilstrækkelig betydningsfuld til at blive bragt for områdets regulære konstituerede domstole, kan en mæglingskommission på foranledning af to personligheder, en fra hver af stridens sider, straks begynde at fungere.

25:3.4 (277.1) Når disse administrative og juridiske vanskeligheder er givet i hænderne på mæglerne for undersøgelse og pådømmelse, så har de højest autoritet. Men de formulerer ingen beslutning, førend alt bevismateriale er præsenteret, og der er så absolut ingen grænse for deres autoritet til at indkalde vidner fra nær og fjern. Og selvom deres beslutninger ikke kan appelleres, udvikler sagerne sig nogen gange således, at kommissionen lukker dets protokol på et givet punkt, sammenfatter dets opfattelse og overfører hele spørgsmålet til områdets højere domstole.

25:3.5 (277.2) Kommissionsmedlemmernes beslutninger indføres i de planetariske registre og om nødvendigt, sættes i værk af den guddommelige eksekutor. Hans magt er meget stor og hans aktiviteter i en beboet verden er meget bredt. De guddommelige eksekutorer er mestre i at omforme hvad der er, så det bliver til gavn for det, der burde være. Nogen gange er det indlysende, at deres arbejde udføres for velfærden indenfor det omhandlende område, og nogen gange er deres handlinger i tidens og rummets verdner svære at forklare. Selv om de ikke udøver beslutninger som er i strid med naturlove eller fastsætte lovgivningsmæssige procedure af den omhandlende verden, virkeliggør de ofte deres mærkværdige handlinger og gennemtvinger mæglernes opgave i overensstemmelse med systemadministrationens højere love.

25:3.6 (277.3) 2. Mæglere for systemhovedkvarteret. Fra tjenesten i de evolutionære verdner flyttes disse kvartetkommissioner op til tjeneste i et systemhovedkvarter. Her har de meget arbejde at udføre, og de viser sig at være forstående venner til mennesker, engle og andre åndevæsener. Dommertrioen giver sig ikke så meget af med personlige menings forskelle som med stridigheder mellem grupper og med misforståelser som opstår mellem forskellige klasser af skabte væsener; og i et systemhovedkvarter lever både åndelige og materielle væsener, såvel som de kombinerede typer, såsom de Materielle Sønner.

25:3.7 (277.4) I det øjeblik da Skaberne bringer evolutionære individer ind i tilværelse med evne til at vælge, i det øjeblik sker der en afvigelse fra den guddommelige perfektions problemfri drift; det er sikkert at misforståelser opstår, og forholdsregler for retfærdig regulering af disse ærlige meningsforskelle må tages. Vi bør alle huske, at de vise og almægtige Skabere kunne have gjort lokaluniverserne præcis lige så perfekte som Havona. Ingen mæglingskommissioner behøves i centraluniverset. Men Skaberne valgte i deres fulde visdom ikke at gøre sådan. Og samtidigt med at de har frembragt universer som vrimler af uligheder, og myldre med besværligheder, så har de også tilvejebragt mekanismen og midlerne til at bilægge alle disse uligheder og til at harmonisere hele denne tilsyneladende forvirring.

25:3.8 (277.5) 3. Mæglere for konstellationerne. Fra tjenesten i systemet forfremmes mæglerne op til at behandle problemer i en konstellation, stifter bekendtskab med de mindre besværligheder som opstår mellem dets et hundrede systemer af beboede verdner. Ikke særlig mange af de problemer som opstår i en konstellations hovedkvarter falder ind under området for deres jurisdiktion, men de holdes optaget med at rejse fra system til system for at indsamle bevismateriale og udarbejde forberedende vidneforklaringer. Hvis striden er ærlig, hvis besværlighederne fremkommer af oprigtige meningsopfattelse og ærlige forskelle i synspunkt, uanset hvor få personer, som kan tænkes at være indblandet, og hvor ubetydelig misforståelsen end kan forekomme, så kan man altid få en mæglende kommission til at udtale sig om stridens kendsgerninger.

25:3.9 (277.6) 4. Mæglere for lokaluniverserne. I dette mere omfattende arbejde som gælder et univers er kommissionsmedlemmerne til stor hjælp for både Melkisedekerne og Administrationssønnerne, for konstellationsherskerne og for de skarer af personligheder, som er beskæftiget med koordineringen og administrationen af de et hundrede konstellationer. De forskellige klasser af serafer og andre fastboende indbyggere på hovedkvarterssfærerne i et lokalunivers benytter sig ligeledes også af hjælpen og beslutningerne fra dommertrioen.

25:3.10 (278.1) Det er næsten umuligt at forklare arten af de uoverensstemmelser, som kan opstå i de detaljerede anliggender i et system, en konstellation eller et univers. Besværligheder opstår, men de er meget ulig de ubetydelige prøvelser og det slid og slæb i den materielle tilværelse, således som den leves i de evolutionære verdner.

25:3.11 (278.2) 5. Mæglere for superuniversernes mindre sektorer. Fra problemerne i lokaluniverserne flyttes kommissionsmedlemmerne op til studiet af spørgsmål som opstår i de mindre sektorer af deres superuniverser. Jo længere op de stiger indad fra de enkelte planeter, desto færre er den guddommelige eksekutors materielle pligter; gradvis antager han en ny rolle som fortolker af barmhjertighed og retfærdighed og holder samtidig - kvasimateriel som han er - kommissionen som helhed i sympatisk kontakt med de materielle aspekter af sine undersøgelser.

25:3.12 (278.3) 6. Mæglere for superuniversernes større sektorer. Karakteren af kommissionsmedlemmernes arbejde fortsætter med at forandres, når de avancerer. Der vil være færre og færre misforståelser at skulle tage stilling til og flere og flere mystiske fænomener at forklare og tolke. Trin for trin udvikles de fra voldgiftsdommere i stridsspørgsmål til fortolkere af mysterier - dommere som udvikles til fortolkende lærere. En gang var de voldgiftsdommere for dem som gennem uvidenhed tillod besværligheder og misforståelser at opstå; men nu bliver de instruktører for dem som er tilstrækkelig intelligente og tolerante til at undgå sindskonflikter og meningskrige. Jo højere et væsens undervisning er desto mere respekt har han for andres kundskab, erfaring og opfattelse.

25:3.13 (278.4) 7. Mæglere for superuniverset. Her bliver mæglerne ligestillet - fire voldgiftslærere som forstår hinanden og fungerer perfekt. Den guddommelige eksekutor aflægges sin gengældelses styrke og bliver åndetrioens fysiske talerør. På dette tidspunkt er disse rådgivere og lærere blevet grundigt bekendt med de fleste af de aktuelle problemer og besværligheder som fremkommer ved ledelsen af superuniversernes anliggender. Således bliver de vidunderlige rådgivere og kloge lærere for de opstigende pilgrimme som opholder sig på de uddannelsessfærer som omgiver hovedkvartersverdnerne i superuniverserne.

25:3.14 (278.5) Alle mæglere tjener under Dagenes Ældstes almindelige tilsyn og under Afspejlingsmedhjælpernes umiddelbare ledelse indtil det tidspunkt, hvor de overflyttes til Paradiset. Under opholdet i Paradiset rapporterer de til den Mesterånd som leder det superunivers som de nedstammer fra.

25:3.15 (278.6) Superuniversets register opregner ikke de mæglere som har forladt deres forvaltningsområde, og sådanne kommissioner findes vidt udspredt i storuniverset. Den sidste registerrapport i Uversa angiver antallet af kommissioner som virker i Orvonton til næsten atten billioner - over halvfjerds billioner individer. Men dette er kun en meget lille brøkdel af den enorme mængde mæglere som er skabt i Orvonton; det antal er af en helt anden størrelsesorden og er ensbetydende med det totale antal Havona servitaler, med forbehold for forvandlingen til Gradueredes Vejledere.

25:3.16 (278.7) Fra tid til anden, når antallet af mæglere i superuniverserne øges, forvandles og overføres de til perfektionens råd i Paradiset, hvorfra de senere fremtræder som de koordinerende korps som er udviklet for universernes univers af den Uendelige Ånd - en fantastisk gruppe af væsener som vedvarende vokser i antal og effektivitet. Fra den erfaringsmæssige opstigning og træning i Paradiset har de fået et unik greb om den Højeste Væsens fremkommende virkelighed, og de rejser omkring i universernes univers på specialopgaver.

25:3.17 (279.1) Medlemmerne i en mæglende kommission skilles aldrig ad. En gruppe på fire tjener for evigt sammen, netop sådan som de oprindeligt blev forenet. Selv i deres forherligede tjeneste fortsætter de med at fungere som kvartetter af akkumuleret kosmisk erfaring og perfektioneret erfaringsmæssig visdom. De er for evigt associerede som en legemliggørelse af den højestes retfærdighed i tid og rum.

4. Tekniske rådgivere

25:4.1 (279.2) Disse juridiske og tekniske sind i åndeverden skabes ikke som sådanne. Blandt de tidlige supernafer og omniafer udvælges en million af de mest velordnede sind af den Uendelige Ånd som kernen i denne omfattende og alsidige gruppe. Og lige siden denne lange fjerne tid har virkelig erfaring i anvendelsen af perfektionens love på planerne for den evolutionære skabelse været krævet af alle, som ønsker at blive Tekniske Rådgivere.

25:4.2 (279.3) De Tekniske Rådgivere rekrutteres fra følgende personlighedsklassers rækker:

25:4.3 (279.4) 1. Supernaferne.

25:4.4 (279.5) 2. Sekonaferne.

25:4.5 (279.6) 3. Tertiaferne.

25:4.6 (279.7) 4. Omniaferne.

25:4.7 (279.8) 5. Seraferne.

25:4.8 (279.9) 6. Visse typer af opstigende dødelige.

25:4.9 (279.10) 7. Visse typer af opstigende mellemvæsener.

25:4.10 (279.11) På nuværende tidspunkt, ikke medregnende de dødelige og mellemvæsener, som alle er midlertidigt tilknyttet, så er antallet af Tekniske Rådgivere som er registrerede i Uversa og virker i Orvonton lidt over enogtres billioner.

25:4.11 (279.12) De Tekniske Rådgivere fungerer ofte som individer, men er organiseret for tjeneste og de opretholder fælles hovedkvarter på opgavesfærerne i grupper på syv. I hver gruppe må mindst fem være af permanent status, mens to kan være midlertidig tilknyttet. Opstigende dødelige og opstigende mellemvæsener tjener i disse rådgivende kommissioner under deres opstigning til Paradiset, men de deltager ikke i de regulerende træningskurser for Tekniske Rådgivere, og de vil heller ikke nogensinde bliver de permanente medlemmer af klassen.

25:4.12 (279.13) De dødelige og de mellemvæsener som midlertidigt tjener sammen med rådgiverne udvælges til dette arbejde på grund af deres sagkundskab i opfattelsen af universel lov og højeste retfærdighed. Når I er på vej mod jeres mål i Paradiset og vedvarende erhverver øget kundskab og større færdigheder bliver du fortløbende givet mulighed for at dele ud til andre af den visdom og erfaring som I allerede har samlet; hele vejen ind til Havona agerer i rollen af elev-lærer. I vil arbejde jer opad gennem de stigende niveauer i dette vidtrækkende erfaringsmæssige universitet ved at videregive til dem som netop er nedenfor jer den nyfundne kundskab fra jeres opadgående karrierer. I det universelle regime regner man ikke med at I har tilegnet jer kundskab og sandhed førend I har demonstreret jeres evner og jeres vilje til at formidle denne kundskab og sandhed til andre.

25:4.13 (280.1) Efter lang træning og virkelig erfaring tillades enhver tjenende ånd med status over keruberne at opnå permanent udnævnelse til Teknisk Rådgiver. Alle kandidater tilmelder sig frivilligt til denne tjenesteklasse; men når de engang har taget imod disse ansvarsopgaver kan de ikke afsige sig dem. Det er kun Dagenes Ældste som kan forflytte disse rådgivere til andre aktiviteter.

25:4.14 (280.2) Uddannelsen af Tekniske Rådgivere, som er påbegyndt i lokaluniversernes Melkisedekske institutioner, fortsætter frem til Dagenes Ældstes domstol. Fra denne superuniversets uddannelse går de videre til de ”syv cirklers skoler” i Havona kredsløbenes styreverdener. Og fra styreverdnerne optages de ind på ”kollegium for retsetik og Højestehedens teknik”. Paradisets uddannelsesskole for de Tekniske Rådgivers perfektion.

25:4.15 (280.3) Disse rådgivere er mere end loveksperter; de er studerende og lærer af anvendt lov, universets love anvendt på livet og skæbnerne for alle, som bebor de vidtrækkende domæner i den vidtstrakte skabelse. Med tiden bliver de tidens og rummets levende lovbibliotek, som forhindrer endeløst besvær og unødige forsinkelser med at instruere tidens personligheder angående de fremgangsmåder og formen som er mest acceptable for evighedens herskere. De kan så råde rummets arbejdere, så de kan fungerer i harmoni med Paradisets betingelser; de er alle skabte væseners lærere vedrørende Skabernes fremgangsmåde.

25:4.16 (280.4) Et sådan levende bibliotek bestående af anvendt lov kunne ikke blive skabt; sådanne væsener måtte udvikles gennem virkelig erfaring. De infinitte Guddomme er eksistentielle og derfor kompenserende for den erfaring som savnes; de ved alt, selv førend de erfare alt, men de formidler ikke denne ikke-erfaringsmæssige viden til deres underordnede væsener.

25:4.17 (280.5) De Tekniske Rådgivere helligere sig arbejdet med at forhindre forsinkelser, understøtte fremgang og give råd om hvordan man opnår resultater. Der er altid en måde, som er bedst og rigtig, at gøre sager og ting på; der er altid en fuldendt teknik, en guddommelig metode, og disse rådgivere ved, hvordan de skal lede os alle for at finde denne bedre vej.

25:4.18 (280.6) Disse overordentlige kloge og praktiske væsener er altid tæt forbundet med de Universelle Censorers tjeneste og arbejde. Melkisedekerne har et dygtig korps til deres rådighed. Herskerne i systemerne, konstellationerne, universerne og superuniverssektorerne er alle rigeligt forsynet med disse den åndelige verdens tekniske og juridiske referencesind. En speciel gruppe fungerer som juridiske rådgivere til Livsbærerne for at give disse Sønner råd om hvor langt det er tilladt at afvige fra den etablerede ordning for livets forplantning og i øvrigt instruere dem om deres privilegier og funktionsbeføjelser. De er rådgivere til alle klasser af væsener med hensyn til den rette skik og brug og fremgangsmåde i alle forhold i åndeverden. Men de har ikke direkte og personligt noget at gøre med verdnernes materielle væsener.

25:4.19 (280.7) Foruden at give råd med hensyn til juridiske skik og brug, helligere de Tekniske Rådgivere sig ligelig med effektivt at fortolke alle love som gælder skabte væsener: fysiske, sindsmæssig eller åndelige. De er tilgængelig for de Universelle Mæglere og for alle andre, som ønsker at vide lovens sandhed; med andre ord, at vide hvordan man kan stole på at Guddommens Højestehed reagerer i en given situation, som indeholder faktorer af en etableret fysisk, sindsmæssig eller åndelig art. De forsøger til og med at belyse teknikken på hvilket den Ultimative virker.

25:4.20 (281.1) De Tekniske Rådgivere er udvalgt og afprøvet væsener; Jeg ved ikke af, at nogen af dem skulle være kommet på afveje. Vi har ingen optegnelser i Uversa, som angiver, at de nogensinde er blevet dømt for foragt af de guddommelige love, som de så effektivt fortolker og så veltalende udlægger. Der findes ingen kendte grænser for deres virkeområde, eller for deres fremskridt. De forsætter som rådgivere selv til Paradisets porte; hele lovens og erfaringens univers er åbent for dem.

5. Vogterne af paradisets registre

25:5.1 (281.2) Blandt tredje gradens supernafer i Havona udvælges nogle af de ældste ledende registratorer til Vogtere af Registret, til opretholdelse af de formelle arkiver på Lysets Ø, og disse arkiver som er i kontrast til de levende registreringer i kundskabsvogternes sind, blandt andet kaldt ”Paradisets levende bibliotek”.

25:5.2 (281.3) De registrerende engle på de beboede planeter er kilden til alle individuelle optegnelser. Overalt i universet fungerer andre registratorer med hensyn til både formelle optegnelser såvel som levende registreringer. Fra Urantia til Paradiset træffes begge slags registreringer; i et lokalunivers mere af de skriftlige registreringer og mindre af de levende; i Paradiset mere af de levende og mindre af de formelle; i Uversa er begge lige tilgængelige.

25:5.3 (281.4) Enhver hændelse af betydning i den organiserede og beboede skabelses registreres. Mens hændelser som kun har en lokal betydning registreres kun lokalt, så behandles de hændelser, som har en bredere betydning i overensstemmelse hermed. Fra planeterne, systemerne og konstellationerne i Nebadon registreres alting, som har betydning for universet, i Salvington; og fra sådanne univershovedstæder føres hændelsesforløbet videre for registrering højere oppe når det angår sektor- og superstyrelsernes anliggender. I Paradiset findes også en relevant sammenlægning af forløbene fra superuniverserne og Havona; og denne historiske og kumulative beretning om universernes univers står under beskyttelse af disse ophøjede tredje gradens supernafer.

25:5.4 (281.5) Selvom visse af disse væsener er sendt til superuniverserne for at tjene som Ledende Registratorer, for at styre de Himmelske Registratorers aktiviteter, så er ikke en endnu nogensinde blevet overført fra det permanente navneopråb over deres klasse.

6. De himmelske registratorer

25:6.1 (281.6) Disse er de registratorer som udfører alle optegnelser i to eksemplarer: en original ånderegistrering og en semimateriel genpart - hvad man kunne kalde en kopi. Dette kan de gøre på grund af deres særlige evne til samtidig at behandle både åndelig og materiel energi. Himmelske Registratorer skabes ikke sådan; de er opstigende serafer fra lokaluniverserne. De modtages, klassificeres og anvises til deres arbejdssfærer af de Ledende Registratorernes råd i de syv superuniversers hovedkvarter. Her er også beliggende de skoler som uddanner de Himmelske Registratorer. Skolen i Uversa drives af Visdommens Fuldkomne og de Guddommelige Rådgivere.

25:6.2 (281.7) Når registratorerne avancerer i universtjeneste fortsætter de deres system af dobbelt registrering og gør således altid deres registreringer tilgængelig for alle klasser af væsener, lige fra dem som hører til den materielle klasse til lysets høje ånder. Under jeres overgangserfaring, når I stiger op fra den materielle verden, vil I altid være i stand til at konsultere registreringerne, og på anden måde være fortrolig med historien og traditionerne på den sfære, hvor i er stationeret.

25:6.3 (282.1) Registratorerne er et testet og afprøvet korps. Jeg har intet kendskab til at nogen Himmelsk Registrator er frafaldet og der er aldrig opdaget nogen forfalskning i deres registreringer. De er underlagt en dobbelt inspektion på sådan en måde, at deres registreringer bliver nøje undersøgt af deres ophøjede kammerater fra Uversa og af de Mægtige Budbringere, som bevidner rigtigheden af de kvasifysiske kopier af de originale ånderegistreringer.

25:6.4 (282.2) Mens de avancerede registratorer som er stationerede på de underordnede registreringssfærer i Orvontons universer tæller trillioner og atter trillioner, så er antallet af dem, som har opnået højere status i Uversa ikke helt oppe på otte millioner. Disse ældre og graduerede registratorer er superuniversets vogtere og viderebefordrere af de verificerede optegnelser fra tid og rum. Deres permanente hovedkvarter findes i de cirkelformede bygninger som omgiver arkivområdet i Uversa. De overlader aldrig beskyttelsen af disse registre til andre; enkelte individer kan være fraværende men aldrig i større antal.

25:6.5 (282.3) Ligesom de supernafer som er blevet Vogtere af Registrene har de Himmelske Registratorers korps en permanent opgave. Når serafer og supernafer en gang er antaget til disse tjenester forbliver de respektive Himmelske Registratorer og Vogtere af Registrene til den dag, hvor Gud den Højestes fulde personalisering medfører en ny og modificeret administration.

25:6.6 (282.4) I Uversa kan disse ældre Himmelske Registratorer vise registreringen over alting af kosmisk betydning i hele Orvonton siden den forlænge svunden tid da Dagenes Ældste ankom, ligesom Vogterne af Registrene på den evige Ø bevogter dette riges arkiv som vidner om hændelserne i Paradiset siden tiden for den Uendelige Ånds personificering.

7. Morontialedsagerne

25:7.1 (282.5) Disse børn til lokaluniversernes Moderånder er venner og medarbejdere til alle som lever det opstigende morontialiv. De er ikke uundværlige for det arbejde som et opstigende væsen gør for sin fremgang, og de erstatter heller ikke de på nogen måde arbejdet af de serafiske vogtere som ofte ledsager deres dødelige medarbejdere på rejsen til Paradiset. Morontialedsagerne er helt enkelt venlige værter for dem som for nylig har påbegyndt deres lange opstigning indad. De er også øvede rekreative ledere og får i dette arbejde dygtig hjælp af omvekslingslederne.

25:7.2 (282.6) Selvom I får alvorlige og gradvist svære opgaver at udføre i de morontielle uddannelsesverdener i Nebadon, så sørger man altid for, at I får regelmæssige perioder af hvile og forandring. Under hele rejsen til Paradiset vil der altid være tid for hvile og åndeleg; og under livsforløbet af lys og liv vil der altid være tid for tilbedelse og nye bedrifter.

25:7.3 (282.7) Disse Morontialedsagere er sådanne venlige medarbejdere, at når I lægger den sidste fase af morontiaerfaringen bag jer, når I forbereder jer på at påbegynde åndeeventyret i superuniverset, så kommer I oprigtigt til at beklage, at disse selskabelige væsener ikke kan følge med jer; men de tjener udelukkende i lokaluniverserne. På hvert stadium i opstigningens livsforløb er alle personligheder som I kan få kontakt med venlige og selskabelige, men ikke før i møder Paradisledsagerne vil I finde en anden gruppe, som er ligeså hengiven til venskab og kammeratskab.

25:7.4 (283.1) Morontialedsagernes arbejde beskrives mere fyldestgørende i de beretninger som handler om anliggenderne i jeres lokalunivers.

8. Paradisledsagerne

25:8.1 (283.2) Paradisledsagerne er en sammensat eller forsamlet gruppe som er rekrutteret fra rækken af serafer, sekonafer, supernafer og omniafer. Selvom de tjener under en tid som I ville anse som uhørt lang, så har de ikke permanent status. Når deres virke er afsluttet vender de som regel tilbage (men ikke altid) til de opgaver de udførte da de blev kaldt til tjeneste for Paradiset.

25:8.2 (283.3) Medlemmerne i engleskarerne udnævnes til denne tjeneste af lokaluniversernes Moderånder, af superuniversernes Afspejlende Ånder og af Majeston i Paradiset. De kaldes til den centrale Ø og forordnes til Paradisledsagere af en af de Syv Mesterånder. Bortset fra permanent status i Paradiset, er denne midlertidige tjeneste som de udfører som Paradisledsagere den højeste ære som nogensinde kan tildeles de tjenende ånder.

25:8.3 (283.4) Disse udvalgte engle er helliget til tjeneste som ledsagere og anvises som ledsagere til alle klasser af væsener, som tilfældigvis er alene i Paradiset, hovedsaglig til de opstigende dødelige men også til alle andre som er enlige på den centrale Ø. Paradisledsagerne er ingenting specielt som de bør udrette for dem som de omgås med; de er helt enkelt ledsagere. Næsten alle andre væsener som I dødelige møder under jeres ophold i Paradiset - bortset fra jeres pilgrimskollegaer - har noget definitivt som de skal gøre med jer eller for jer; men disse ledsagere er anvist for at være sammen med jer og holde jer med selskab som personlighedsledsagere. De assisteres ofte i deres virke af Paradisets venlige og lysende Medborgere.

25:8.4 (283.5) De dødelige kommer fra menneskeracer som er meget selskabelige. Skaberne ved at ” det ikke er godt for mennesker at være alene”, og derfor er der selv i Paradiset sørget for selskab.

25:8.5 (283.6) Hvis du som opstigende dødelig skulle nå Paradiset i selskab med din partner eller nærmeste medarbejder fra dit jordiske livsforløb, eller hvis din serafiske skæbnevagt tilfældigvis ville ankomme sammen med dig eller allerede ventede på dig, så ville der ikke blive anvist nogen permanent ledsager til dig. Men hvis du ankom alene, så vil der helt sikkert være en ledsager til at byde dig velkommen når du vågner på Lysets Ø fra tidens sidste søvn. Selv om det er kendt, at du kommer at følges med nogen som du har været i selskab med under opstigningsforløbet, så vil der blive anvist nogle midlertidige ledsagere til at hilse dig velkommen til de evige strande og til at ledsage dig til det som er gjort klart for dig og dine nærmestes modtagelse. I kan være sikre på at få en varm velkomst når I oplever opstandelsen i evigheden på Paradisets evige kyster.

25:8.6 (283.7) Modtagelsesledsagerne anvises under de sidste dage af de opstigendes ophold på det sidste kredsløb i Havona, og de undersøger grundigt registeret over den dødeliges oprindelse og den hændelsesrige opstigning gennem verdnerne i rummet og kredsløbene i Havona. Når de byder de dødelige fra tiden velkommen er de allerede velbevandret i disse ankomne pilgrimmes livsforløb og viser sig at være sympatiske og interessante ledsagere.

25:8.7 (283.8) Hvis du under din førfinalitiske ophold i Paradiset af en eller anden grund skulle blive adskilt fra din partner - dødelig eller serafisk - fra opstigningsforløbet, så vil der straks blive anvist en Paradisledsager som rådgiver og selskab. Når en ledsager en gang er anvist til en opsteget dødelig som bor alene i Paradis forbliver han hos denne person indtil han enten genforenes med sine medarbejdere fra opstigningsforløbet eller på behørig måde mønstres i Finalitkorpset.

25:8.8 (284.1) Paradisledsagerne tilforordnes i ventende rækkefølge bortset fra at en opsteget aldrig betros en ledsager hvis natur er i modsætning til hans superuniverstype. Hvis en dødelig fra Urantia i dag ankom til Paradiset ville han blive anvist den første ventende ledsager som enten har sin oprindelse i Orvonton ellers er af den Syvende Mesterånds natur. Omniaferne tjener således ikke sammen med de opstigende væsener fra de syv superuniverser.

25:8.9 (284.2) Paradisledsagerne udfører mange andre slags tjenester: Hvis en opstigende dødelig, alene nåede frem til centraluniverset, og såfremt han under sin rejse gennem Havona har mislykkes i en eller anden fase af guddomseventyret, så ville han til sin tid blive tilbagesendt til universerne i tiden, og samtidigt afgår der et kald til Paradisledsagernes reserver. En af denne klasse bliver så anvist til at følge pilgrimmen, som har lidt nederlag, at være med ham og at trøste og opmuntre ham samt forbliver hos ham, indtil han vender tilbage til centraluniverset for at fortsætte opstigningen til Paradiset.

25:8.10 (284.3) Hvis en opstigende pilgrim led nederlag i sit guddomseventyr under sin rejse gennem Havona i selskab med en opstigende seraf, skytsengelen fra livsforløbet som dødelig, ville hun vælge at følge sin dødelige partner. Disse serafer melder sig altid som frivillig og tillades at følges med deres langvarige dødelige kammerat tilbage til tjeneste i tid og rum.

25:8.11 (284.4) Men således er det ikke tilfældet med to nære associerede dødelige opstigende: Hvis den ene når frem til Gud mens den anden midlertidig mislykkes, vælger den som det er lykkes for uvægerlig at rejse tilbage til de evolutionære skabelser sammen med den skuffede personlighed, men dette tillades ikke. I stedet går der et kald til Paradisledsagernes reserver og en af deres frivillige udvælges til at følge den skuffede pilgrim. En frivillig Paradismedborger bliver tilknyttet den vellykket dødelige, og denne dvæler på den centrale Ø afventende tilbagekomsten til Havona af kammeraten som har lid nederlag. Undertiden underviser han i visse skoler i Paradiset og præsenterer eventyrsberetningen fra den evolutionære opstigning.

25:8.12 (284.5) [Udarbejdet af En med Stor Autoritet fra Uversa.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.