Kapitola 25 Armády poslů prostoru

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 25

Armády poslů prostoru

25:0.1 (273.1) Armády poslů prostoru zaujímají střední postavení v rodině Nekonečného Ducha. Tyto všestranné bytosti působí jako spojovací články mezi vyššími osobnostmi a pomáhajícími duchy. Armády poslů zahrnují následující řády nebeských bytostí:

25:0.2 (273.2) 1. Servitalové Havony.

25:0.3 (273.3) 2. Univerzální Usmiřovatelé.

25:0.4 (273.4) 3. Techničtí Poradci.

25:0.5 (273.5) 4. Opatrovatelé Záznamů v Ráji.

25:0.6 (273.6) 5. Celestinští Zaznamenatelé.

25:0.7 (273.7) 6. Morontiální Průvodci.

25:0.8 (273.8) 7. Rajští Průvodci.

25:0.9 (273.9) Z těchto sedmi vyjmenovaných skupin jsou pouze tři—servitalové, usmiřovatelé a Morontiální Průvodci—vytvořeni jako takoví; zbývající čtyři představují úrovně, dosažitelné andělskými řády. Armády poslů vykonávají různé služby ve vesmíru vesmírů v souladu s vrozenou podstatou a dosaženým postavením, ale vždy jsou podřízeni vedení těch, kteří vládnou v oblastech jejich určení.

1. Servitalové Havony

25:1.1 (273.10) Ačkoliv jsou pojmenováni servitalové, tyto „midbytosti“ středního vesmíru nejsou v žádném případě služebníky ve smyslu slova služebný. V duchovním světě neexistuje žádná taková věc jako podřadná práce; každá služba je chovaná v úctě a je povznášející; a také vyšší řády bytostí se nedívají svrchovaně na nižší řády existence.

25:1.2 (273.11) Servitalové Havony jsou společným tvořivým dílem Sedmi Hlavních Duchů a jejich společníků, Sedmi Nejvyšších Upravovatelů Energie. Toto tvořivé spojení je nejbližším přiblížením k modelu pro celou řadu následně vznikajících dvojitých řádů v evolučních vesmírech, od vytvoření Jasné Ranní Hvězdy spojením Syna Tvořitele s Tvořivým Duchem, až dolů k sexuálnímu rozmnožování na světech jako je Urantia.

25:1.3 (273.12) Počet servitalů je nesmírně vysoký a další jsou stále vytvářeni. Objevují se ve skupinách po tísíci ve třetím okamžiku, který následuje po spojení Hlavních Duchů s Nejvyššími Upoavovateli Energie v jejich společném prostoru ve vzdáleném severním sektoru Ráje. Každý čtvrtý servital je více fyzický typ, než ostatní; to znamená, že z každého tisíce servitalů je sedm set padesát opravdu očividně duchovního typu, ale dvě stě padesát mají polofyzickou podstatu. Tito čtvrtí tvorové jsou něco jako druh materiálních bytostí (materiální ve smyslu Havony) a podobají se více fyzickým upravovatelům energie, než Hlavním Duchům.

25:1.4 (274.1) Ve vztazích osobností dominuje duchovnost nad materiálností, i když na Urantii to tak nyní nevypadá; a při vytváření Servitalů Havony převládá zákon duchovní nadvlády; zavedený poměr dává tři duchovní bytosti k jedné polofyzické.

25:1.5 (274.2) Všichni nově vytvoření servitalové, společně s nově vzniklými Průvodci Absolventů, projdou vzdělávacími kurzy, které jsou nepřetržitě vedeny staršími průvodci na každém ze sedmi okruhů Havony. Potom jsou servitalové určeni pro činnosti, pro kterou jsou nejlépe přizpůsobeni a protože jsou dva typy—duchovní a polofyzický—je jenom několik omezení, limitující rozsah činností, které tyto všestranné bytosti mohou vykonávat. Vyšší skupiny, neboli duchovní, jsou vybrány a přiděleny do služby k Otci, Synovi a Duchu a Sedmi Hlavním Duchům. Čas od času jsou ve velkých počtech posláni sloužit na vzdělávacích světech, obklopující sféry řídících center sedmi supervesmírů, těch světů, které se věnují závěrečné výuce a duchovní kultivaci vzestupných duší času, které se připravují na postup k okruhům Havony. Jak duchovní servitalové, tak i jejich více fyzičtí druhové, jsou také jmenováni asistenty a společníky Průvodců Absolventů pomáhat jim v jejich činnosti a radit různým druhům vzestupných tvorů, kteří dospěli do Havony a kteří chtějí dospět do Ráje.

25:1.6 (274.3) Servitalové Havony a Průvodci Absolventů projevují mimořádnou oddanost pro svoji práci a dojemnou náklonnost jeden pro druhého, náklonnost, kterou, i když je duchovní, vy byste mohli pochopit pouze při srovnání s fenoménem lidské lásky. Když jsou servitalové a průvodci od sebe odloučeni, a to tehdy, když jsou servitalové posláni vykonat úkoly za hranicemi středního vesmíru, což se stává často, způsobí jim to božskou lítost; ale oni odcházejí s radostí a ne s lítostí. Naplňující radost z vykonávání ušlechtilé služby utlumí citová pohnutí duchovních bytostí. Lítost nemůže existovat v přítomnosti vědomí svědomitého vykonávání božské povinnosti. A když duše vzestupného člověka předstoupí před Nejvyššího Soudce, o rozhodnutí věčného významu nebudou rozhodovat materiální úspěchy nebo jejich počet; verdikt, znějící ve vysokých soudech oznamuje: „Výborně, dobrý a oddaný služebníku; projevil jsi oddanost v základních náležitostech; staneš se vládcem vesmírných realit.“

25:1.7 (274.4) Když Servitalové Havony slouží v supervesmíru, jsou vždy přiděleni do oblasti, řízené Hlavním Duchem, kterému se všeobecně nejvíce podobají a projevují jeho výjimečné duchovní přednosti. Oni slouží pouze na vzdělávacích světech, obklopujících hlavní řídící centra sedmi supervesmírů a v posledním hlášení z Uversy bylo uvedeno, že téměř 138 miliard servitalů pomáhá na její 490 satelitech. Jsou zapojeni do nekonečného množství různých aktivit, které souvisejí s činností těchto vzdělávacích světů, tvořících superuniverzity supervesmíru Orvonton. A tady jsou vašimi společníky; oni sestoupili z výšin, které budou vaším příštím cílem, aby vás poznali a inspirovali a naplnili vírou a jistotou, že budete absolvovat univerzity času a potom postoupíte na světy věčnosti. A při těchto stycích získají servitalové úvodní zkušenosti v pomáhání vzestupným tvorům času, které jsou tak užitečné pro jejich pozdější práci na okruzích Havony ve funkci spolupracovníků Průvodců Absolventů, nebo—přeměněných servitalů—jako samotní Průvodci Absolventů.

2. Univerzální Usmiřovatelé

25:2.1 (275.1) Vytvoření každého Servitala Havony provází vznik sedmi Univerzálních Usmiřovatelů, po jednom v každém supervesmíru. Tento tvořivý akt zahrnuje stanovenou supervesmírnou metodu reflektivní reakce na procesy, probíhající v Ráji.

25:2.2 (275.2) Na hlavních řídících světech sedmi supervesmírů působí sedm reflexí Sedmi Hlavních Duchů. Pokusit se vysvětlit materiálním myslím podstaty těchto Duchů Reflexe je obtížné. Oni jsou opravdovými osobnostmi; nicméně, každý člen supervesmírné skupiny v sobě dokonale odráží jenom jednoho ze Sedmi Hlavních Duchů. Pokaždé, když se Hlavní Duchové spojí s upravovateli energie za účelem vytvoření skupiny Servitalů Havony, se současně jeden z Duchů Reflexe stane v každé supervesmírné skupině ohniskovým bodem a okamžitě se na řídících světech supertvořeních objeví stejný počet plnohodnotných Univerzálních Usmiřovatelů. Jestliže by vytváření servitalů započal Sedmý Hlavní Duch, potom by pouze Duchové Reflexe sedmého řádu plodili usmiřovatele; a souběžně s vytvořením jednoho tisíce servitalů orvontonského typu se objeví na každém hlavním řídícím centru supervesmíru tisíc usmiřovatelů sedmého řádu. V důsledku těchto procesů, reflektujících sedmidílnou podstatu Hlavních Duchů, vzniká sedm vytvořených řádů usmiřovatelů, kteří slouží v každém supervesmíru.

25:2.3 (275.3) Usmiřovatelé předhavonského statusu neslouží střídavě v jednotlivých supervesmírech; oni jsou omezeni segmenty svého rodného tvoření. Každý supervesmírný sbor, obsahující jednu sedminu z každého vytvořeného řádu, proto stráví velmi dlouhou dobu pod vlivem jednoho z Hlavních Duchů, při vyloučení ostatních, a i když je všech sedm reflektováno v hlavních řídících centrech supervesmírů, pouze jeden je dominantní v každém supertvoření.

25:2.4 (275.4) Každé ze sedmi supertvořeních je v podstatě prostoupeno tím Hlavním Duchem, který řídí jeho osudy. Tímto způsobem se každý supervesmír podobá gigantickému zrcadlu, odrážející povahu a charakter jeho vládnoucího Hlavního Ducha a tento fenomén účinkuje také v přidružených lokálních vesmírech prostřednictvím přítomnosti a působením Tvořivých Mateřských Duchů. Vliv takového prostředí na evoluční růst je tak velký, že ve svém postsupervesmírném životě usmiřovatelé kolektivně projevují čtyřicet devět empirických postojů, nebo pohledů, z nichž každý je jednostranný, čili neúplný, ale všechny se vzájemně doplňují a společně směřují obsáhnout kruh Svrchovanosti.

25:2.5 (275.5) V každém supervesmíru se Univerzální Usmiřovatelé nacházejí neobvykle a přitom přirozeně rozděleni do skupin po čtyřech, což je spojení, ve kterém slouží neustále. Tři členové takové skupiny jsou duchovní osobnosti a jeden, podobně jako čtvrtý tvor ve skupině servitalů, je polomateriální bytost. Tento kvartet tvoří smírčí komisi a ta je složena takto:

25:2.6 (275.6) 1. Soudce-Arbitr. Je to usmiřovatel, který byl jednomyslně schválen třemi ostatními jako nejscho- pnější a nejlépe kvalifikovaný pro funkci hlavního soudce skupiny.

25:2.7 (275.7) 2. Duch-Advokát. Tento usmiřovatel byl jmenován soudcem-arbitrem, aby předkládal důkazy azajišťoval práva všech osobností, zapojených do záležitosti, předložené smírčí komisi pro posouzení.

25:2.8 (276.1) 3. Božský Vykonavatel. Usmiřovatel, jehož vrozená schopnost mu umožňuje kontakt s materiální-mi bytostmi světů a vykonávat rozhodnutí smírčí komise. Božští vykonavatelé jsou čtvrtí tvorové—kvazi-materiální bytosti—a jsou skoro, ale ne úplně, viditelní omezenému vidění smrtelných ras.

25:2.9 (276.2) 4. Zaznamenatel. Poslední člen komise se automaticky stává zaznamenatelem, soudním úřední-kem. On odpovídá za to, že všechny zápisy jsou správně připraveny pro archívy supervesmíru a lokálního vesmíru. Jestli komise slouží na evolučním světě, tak se s pomocí vykonavatele připraví třetí zápis pro fyzické archívy vlády soustavy, ke které daný svět náleží.

25:2.10 (276.3) Zasedání komise se zúčastňují jenom tři členové, protože advokát musí být při rozhodování nestranný a účastní se pouze přípravy verdiktu na závěr slyšení. Proto jsou tyto komise někdy nazývány tria.

25:2.11 (276.4) Usmiřovatelé jsou velmi důležití pro udržování hladkého chodu vesmíru vesmírů. Překonávajíc prostor s trojnásobnou rychlostí serafských bytostí, usmiřovatelé slouží jako mobilní soudy světů pro rychlé řešení malých problémů. Kdyby tyto mobilní a vysoce spravedlivé komise nebyly, soudy sfér by byly beznadějně přetíženy méně závažnými konflikty obydlených světů.

25:2.12 (276.5) Tyto arbitrážní tria nesoudí záležitosti věčné důležitosti; jejich rozhodnutí nikdy neohrozí duši, věčnou budoucnost tvorů času. Usmiřovatelé neřeší otázky, přesahující rámec dočasné existence a kosmického blaha tvorů času. Ale, když komise jednou přijala problém k posouzení, její rozhodnutí jsou konečná a vždy jednomyslná; proti usnesení soudce-arbitra není odvolání.

3. Dalekosáhlá služba Usmiřovatelů

25:3.1 (276.6) Usmiřovatelé mají svoje sídlo v hlavním řídícím centru svého supervesmíru, kde se zdržuje jejich hlavní záložní sbor. Jejich vedlejší sbory jsou umístěny v hlavních řídících centrech lokálních vesmírů. Mladší a méně zkušení usmiřovatelé začínají svoji službu na málo vyvinutých světech, jako je Urantia a k řešení větších problémů pokročí až získají více zkušeností.

25:3.2 (276.7) Řád usmiřovatelů je plně spolehlivý; žádný z nich nikdy nesešel z cesty. I když nejsou neomylní v moudrosti a úsudku, jsou nepochybně spolehliví a dokonale svědomití. Mají svůj původ v řídícím centru supervesmíru a tam se, po absolvování následujících úrovní vesmírné služby, nakonec vrátí:

25:3.3 (276.8) 1. Usmiřovatelé světů. Kdykoliv si dohlížející osobnosti jednotlivých světů neví rady a nejsouopravdu schopni rozhodnout, jak za daných okolností správně postupovat a jestliže ta záležitost není příliš důležitá, aby byla předána řádným soudům dané oblasti, potom, na základě žádosti od obou osobností vedoucí spor, smírčí komise okamžitě začne spor řešit.

25:3.4 (277.1) Když usmiřovatelé dostanou do svých rukou administrativní a soudní problémy, aby je prostudovali a posoudili, mají pro svá rozhodnutí nejvyšší moc. Ale neučiní rozhodnutí, dokud nebyli všichni vyslyšeni a mají absolutní moc povolat svědky odkudkoli a odevšad. A i když proti jejich rozhodnutí není odvolání, někdy se věci vyvinou tak, že smírčí komise ukončí v daném bodě zasedání, udělá závěry ze svých názorů a celou záležitost předá vyšším soudům dané oblasti.

25:3.5 (277.2) Rozhodnutí usmiřovatelů jsou zaznamenána v planetárních archívech a když je to nutné, jsou realizována božským vykonavatelem. Jeho moc je značná a rozsah jeho činností na obydlených světech je velmi široký. Božští vykonavatelé mistrně manipulují tím, co prospívá tomu, co by z toho mělo vzejít. Jejich práce je někdy očividně vykonávána pro blaho dané oblasti a někdy jsou jejich činy na světech času a prostoru těžko vysvětlitelné. Ačkoliv vykonávají soudní rozhodnutí v souladu s přírodními zákony a stanovenými postupy daných oblastí, někdy vykonají svoji činnost jiným způsobem a rozhodnutí usmiřovatelů provedou podle vyšších zákonů správního systému soustavy.

25:3.6 (277.3) 2. Usmiřovatelé řídících center soustav. Po ukončení služby na evolučních světech tyto čtyřčlenné komise postoupí na vyšší úřední úroveň v řídícím centru soustavy. Tady je čeká spousta práce a oni se projevují jako tolerantní přátelé lidí, andělů a dalších duchovních bytostí. Rozhodčí trio se nezajímá o osobní odlišnosti, ale o neshody ve skupinách a konflikty, vznikající mezi rozdílnými druhy tvorů; a v řídícím centru soustavy žijí jak duchovní, tak i materiální bytosti a rovněž sloučené typy, jako jsou Materiální Synové.

25:3.7 (277.4) Ve chvíli, kdy Tvořitelé dají život evolučním jedincům s vlastní vůlí, nastane odchylka v pravidelném chodu božské dokonalosti; a protože je jisté, že vzniknou nedorozumění, musí se udělat opatření pro vhodné úpravy těchto přirozených rozdílů pojetí. Měli bychom si všichni pamatovat, že všemoudří a všemohoucí Tvořitelé by mohli udělat lokální vesmíry tak dokonalé jako je Havona. Ve středním vesmíru nemusí žádné smírčí komise působit. Ale všemoudří Tvořitelé zvolili jinou cestu. Ačkoliv vytvořili vesmíry, které překypují rozdílnostmi a oplývají potížemi, oni rovněž zajistili mechanismy a prostředky pro urovnávání všech takových odlišností a pro sladění všech těchto zdánlivých neshod.

25:3.8 (277.5) 3. Usmiřovatelé souhvězdí. Když usmiřovatelé skončí službu v soustavách, jsou povýšeni na úro-veň, na které posuzují problémy souhvězdí, řešíc drobné potíže, vznikající mezi jedním stem soustav obydlených světů. Pod jejich soudní pravomoc nespadá mnoho problémů, které vznikají v řídících centrech souhvězdí, ale jsou plně vytíženi cestováním z jedné soustavy na druhou, kde shromažďují průkazné materiály a připravují úvodní prohlášení. Jestli jsou rozpory objektivní, jestli potíže vznikly na základě upřímných rozdílností pojetí a opravdových růzností názorů, bez ohledu na to, jak málo osob se to týká, bez ohledu na to, o jak banální rozpor se jedná, smírčí komise je vždycky připravena vynést svoje rozhodnutí podle skutkové podstaty problému.

25:3.9 (277.6) 4.Usmiřovatelé lokálních vesmírů. V této mnohem větší činnosti v lokálním vesmíru usmiřovateléposkytují významnou pomoc jak Melkísedekům, Autoritativním Synům, vládcům souhvězdí, tak i velkému množství osobností, které se zabývají koordinací a řízením jednoho sta souhvězdí. Různé řády serafů a jiných obyvatel sfér řídícího centra lokálního vesmíru také využívají pro svoji činnost pomoc a řešení smírčích trií.

25:3.10 (278.1) Je to téměř nemožné vysvětlit povahu těchto rozdílností, které mohou vzniknout v drobných záležitostech soustavy, souhvězdí, nebo lokálního vesmíru. Potíže opravdu vznikají, ale vůbec se nepodobají těm malicherným starostem a nesnázím materiálního bytí, jak je prožíváno na evolučních světech.

25:3.11 (278.2) 5. Usmiřovatelé malých sektorů supervesmírů. Od problémů lokálních vesmírů usmiřovatelépřejdou ke studiu otázek, vznikajících v malých sektorech svého supervesmíru. Čím dále postupují od jednotlivých planet ke středu, tím méně materiálních povinností přísluší božskému vykonavateli; postupně přebírá novou roli převaděče soucitu a spravedlivosti a současně—tím, že je polomateriální— pomáhá celé komisi udržovat soucitný vztah k materiálním aspektům svého zkoumání.

25:3.12 (278.3) 6. Usmiřovatelé velkých sektorů supervesmírů. S postupem usmiřovatelů na vyšší úrovněpokračují změny v charakteru jejich práce. Stále více a více ubývá konfliktů, vyžadujících jejich rozhodnutí a více a více přibývá záhadných jevů, které musí objasnit a vysvětlit. Krok za krokem se z arbitrů rozdílností vyvíjejí do vysvětlovatelů záhad—soudců, vyvíjejících se do učitelů-vysvětlovatelů. Kdysi soudili ty, kteří skrze svoji nevědomost připustili vznik potíží a nedorozumění, ale nyní se z nich stávají instruktoři těch, kdo jsou dostatečně inteligentní a tolerantní, aby zabránili střetům myslí a názorovým válkám. Čím vyšší vzdělání tvor má, tím více respektuje vědomosti, zkušenosti a názory jiných.

25:3.13 (278.4) 7. Usmiřovatelé supervesmírů. Na této úrovni se usmiřovatelé stanou rovnocenní—čtyři vzájemněsi rozumějící a dokonale objasňující arbitři-učitelé. Božský vykonavatel je zbaven schopnosti kárat a stává se fyzickým hlasem duchovního tria. Mezitím se tito poradci a učitelé znalecky obeznámí s většinou opravdových problémů a potíží, které nastávají při řízení supervesmírů. Tudíž se z nich stanou skvělí poradci a moudří učitelé vzestupných poutníků, kteří pobývají na vzdělávacích sférách, obklopující světy řídících center supervesmírů.

25:3.14 (278.5) Všichni usmiřovatelé slouží pod obecným dohledem Věčně Moudrých a pod přímým vedením Pomocníků Reflektivního Vyobrazení až do svého příchodu do Ráje. Během pobytu v Ráji jsou podřízeni Hlavnímu Duchu, který řídí supervesmír jejich původu.

25:3.15 (278.6) Matriky supervesmírů nevedou záznamy o těch usmiřovatelích, kteří postoupili za hranice svých původních působišť, a takové komise jsou široko daleko rozptýleny po celém velkém vesmíru. Poslední záznam v matrice na Uverse udává počet působících komisí v Orvontonu téměř osmnáct bilionů—přes sedmdesát bilionů jednotlivců. Ale tento počet je pouze malým zlomkem velkého množství usmiřovatelů, kteří v Orvontonu byli vytvořeni; ten počet má mnohem větší velikost a rovná se celkovému počtu Servitalů Havony, s přihlédnutím k přeměně v Průvodce Absolventů.

25:3.16 (278.7) Čas od času, tak, jak počet usmiřovatelů v supervesmíru narůstá, jsou tito přeloženi k radě dokonalosti v Ráji, odkud se následně, přetvořeni Nekonečným Duchem, objeví jako koordinující sbor pro vesmír vesmírů—úžasná skupina bytostí, jejíž počet se neustále zvyšuje a současně roste jejich výkonnost. Ze zkušeností se vzestupem a Rajskou výukou získali vzácné pochopení pro vyvíjející se Nejvyšší Bytost a putují vesmírem vesmírů a vykonávají speciální poslání.

25:3.17 (279.1) Členové smírčí komise nejsou nikdy rozděleni. Všichni čtyři členové skupiny slouží spolu navždy ve stejném složení, ve kterém původně vznikli. Dokonce i ve své význačné službě stále působí jako kvartety nashromážděných kosmických zkušeností a zdokonalené empirické moudrosti. Jejich věčné spojení ztělesňuje nejvyšší spravedlnost času a prostoru.

4. Techničtí Poradci

25:4.1 (279.2) Tyto právní a technické mysli duchovního světa nebyly vytvořeny jako takové. Milion nejsystematičtějších myslí, vybraných Nekonečným Duchem z prvotních supernafimů a omniafimů, tvoří jádro této obrovské a všestranné skupiny. A od té dávné doby všichni, kdo aspirují stát se Technickým Poradcem, musí mít praktickou zkušenost z uplatňování zákonů dokonalosti na plány evolučního tvoření.

25:4.2 (279.3) Techničtí Poradci jsou získáváni z řad následujících kategorií osobností:

25:4.3 (279.4) 1. Supernafimové.

25:4.4 (279.5) 2. Sekunafimové.

25:4.5 (279.6) 3. Terciafimové.

25:4.6 (279.7) 4. Omniafimové.

25:4.7 (279.8) 5. Serafové.

25:4.8 (279.9) 6. Určité typy vzestupných smrtelníků.

25:4.9 (279.10) 7. Určité typy vzestupných midbytostí.

25:4.10 (279.11) Nepočítajíce ty smrtelníky a midbytosti, kteří mají dočasná poslání, počet Technických Poradců, registrovaných na Uverse v současné době, je o něco vyšší než šedesát jedna bilionů.

25:4.11 (279.12) Techničtí Poradci často pracují individuálně, ale svoje řídící centra v oblastech, kam jsou přiděleni sloužit, organizují ve skupinách po sedmi. Nejméně pět poradců v každé skupině musí mít trvalý status, zatímco dva mohou být do skupiny přiděleni na přechodnou dobu. Vzestupní smrtelníci a vzestupné midbytosti slouží v těchto poradních komisích během svého vzestupu k Ráji, ale nikdy neabsolvují řádné vzdělávací kurzy pro Technické Poradce a také se nikdy nestanou trvalými členy této kategorie.

25:4.12 (279.13) Ti smrtelníci a ty midbytosti, sloužící dočasně s poradci, jsou pro takovou práci vybráni proto, že jsou zkušenými znalci všeobecného práva a nejvyšší spravedlnosti. Během vaší cesty k Rajskému cíli získáváte stále nové zkušenosti a vyšší odbornost a pravidelně dostáváte příležitost předat ostatním vaši nashromážděnou moudrost a zkušenost; po celou dobu na cestě do Havony plníte roli žáka-učitele. Na vaší cestě budete postupovat přes vzestupné úrovně této obrovské empirické univerzity, předávajíce vaše nové vědomosti těm, kdo jsou na úrovni hned pod vámi. Ve vesmírném systému řízení nebudou vaše získané vědomosti a poznatky zhodnoceny, dokud neprokážete vaši schopnost a ochotu podělit se o tyto vědomosti a poznatky s ostatními.

25:4.13 (280.1) Po dlouhé přípravě a získání praktických zkušeností, všichni pomáhající duchové nad úrovní cheruba, mohou získat trvalé postavení jako Techničtí Poradci. Všichni kandidáti vstupují do této kategorie dobrovolně, ale jestliže tuto odpovědnost jednou přijmou, nemohou se ji již vzdát. Pouze Věčně Moudří mohou přeložit tyto poradce k jiným činnostem.

25:4.14 (280.2) Příprava Technických Poradců začíná v lokálních vesmírech na fakultách Melkísedeků a pokračuje v soudních dvorech Věčně Moudrých. Po této přípravě v supervesmíru postoupí do „škol sedmi okruhů“, které jsou umístěny na řídících světech okruhů Havony. Z řídících světů přejdou na „fakultu etiky zákona a metody Svrchovanosti“─Rajské školy pro zdokonalení Technických Poradců.

25:4.15 (280.3) Tito poradci jsou víc než experti v oblasti práva; jsou studenty a učiteli aplikovaného práva—zákonů vesmíru, uplatňovaných v životech a osudech všech, kteří obývají rozlehlé oblasti rozsáhlého tvoření. S postupem času se poradci stávají živými knihovnami práva času a prostoru; předcházejí nekonečným problémům a zbytečným odkladům, protože dávají instrukce osobnostem času o procesních formách a způsobech, které jsou nejpřijatelnější pro vládce věčnosti. Jsou schopni jak radit pracovníkům prostoru, tak jim umožnit pracovat v harmonii s požadavky Ráje; jsou učitelé všech tvorů ohledně metody Tvořitelů.

25:4.16 (280.4) Takové živé knihovny aplikovaného práva by nemohly být vytvořeny; takové bytosti se musí vyvinout praktickou zkušeností. Nekonečná Božstva jsou existenciální, proto je jejich nedostatek zkušeností kompenzován; oni dokonce vědí všechno dříve, než všechno prožijí, ale nepředávají toto neempirické vědění svým podřízeným tvorům.

25:4.17 (280.5) Náplní práce Technických Poradců je předcházet prodlením, podporovat progres a vést k úspěchu. V každém počínání se vždy najde nejlepší a nejsprávnější způsob jak to dělat; vždy existuje dokonalá metoda—božská metoda—a tito poradci vědí, jak nás všechny nasměrovat, abychom našli lepší způsob.

25:4.18 (280.6) Tyto nesmírně moudré a praktické bytosti jsou stále těsně spojeny s činností a prací Univerzálních Cenzorů. Melkísedekové mají tak k dispozici velmi schopný sbor. Všichni vládci soustav, souhvězdí, lokálních vesmírů a sektorů supervesmírů jsou bohatě zásobeni těmito technickými a právními poradními mysli duchovního světa. Speciální skupina působí jako právní poradci pro Nositele Života a radí těmto Synům o tom, do jaké míry je dovoleno odchýlit se od ustanoveného řádu šíření života a nebo jim dávají pokyny, týkající se výsad a rozsahu jejich funkce. Oni jsou poradci pro všechny kategorie bytostí v otázkách správného využití všech metod a procesů duchovního světa. Ale nejednají přímo a osobně s materiálními tvory světů.

25:4.19 (280.7) Kromě poradenství v oblasti využití práva, Techničtí Poradci se stejnou mírou věnují praktickému výkladu všech zákonů, týkajících se vytvořených bytostí—materiálních, intelektuálních a duchovních. Jsou k dispozici Univerzálním Cenzorům a všem ostatním, kteří chtějí znát pravdu zákona; jinými slovy, vědět na jakou reakci může Nejvyšší Božstvo spoléhat v dané situaci, zahrnující faktory ustanoveného fyzického, intelektuálního a duchovního řádu. Oni se dokonce pokoušejí objasnit metody Konečného.

25:4.20 (281.1) Techničtí Poradci jsou vybranými a prověřenými bytostmi; já jsem nikdy neslyšel, že by některý z nich sešel z cesty. V archívech Uversy není žádný záznam o tom, že by byli někdy souzeni za porušení božských zákonů, které tak účinně vysvětlují a tak přesvědčivě vykládají. V oblasti jejich činnosti není známa žádná mez a tak není omezen ani jejich vývoj . Oni zůstávají jako poradci až k branám Ráje; celý vesmír zákona a zkušenosti je jim otevřen.

5. Opatrovatelé záznamů v Ráji

25:5.1 (281.2) Někteří starší vedoucí zaznamenatelé z řad terciárních supernafimů jsou vybráni za Opatrovatele Záznamů, za dohlížitele na formální archívy Ostrova Světla, ty archívy, které kontrastují s živými zaregistrovanými záznamy v myslích opatrovatelů vědomostí, někdy nazývaní „živé knihovny Ráje.“

25:5.2 (281.3) Zaznamenávající andělé obydlených planet jsou zdrojem všech jednotlivých záznamů. Po celém vesmíru působí další zaznamenatelé jak formálních záznamů, tak i živých záznamů. Od Urantie k Ráji se střetávají oba způsoby záznamů: v lokálním vesmíru je více psaných záznamů a méně živých; v Ráji je více živých a méně formálních; na Uverse jsou oba dostupné stejným dílem.

25:5.3 (281.4) Každá důležitá událost v organizovaném a obydleném světě je předmětem záznamu. Zatímco události pouze lokální důležitosti jsou zapsány jen v lokálních záznamech, ty události zasahující do jiných oblastí se širší důležitostí, se zaznamenávají na vyšší úrovni.. Od planet, soustav a souhvězdí v Nebadonu, všechno s vesmírnou důležitostí, je umístěno v Salvingtonu; a z hlavních center lokálních vesmírů jsou tyto episody postoupeny k záznamům na vyšší úrovni, které se týkají záležitostí sektorů a supervesmírů. Ráj má také příslušný archív údajů o událostech v supervesmírech a v Havoně; a tyto historické a narůstající záznamy o vesmíru vesmírů jsou v opatrování těchto zvelebených terciárních supernafimů.

25:5.4 (281.5) I když některé z těchto bytostí byly poslány sloužit v supervesmírech jako Hlavní Zaznamenatelé řídící aktivity Celestinských Zaznamenatelů, žádná z nich nikdy nebyla odebrána ze seznamu trvalých členů jejich řádu.

6. Celestinští Zaznamenatelé

25:6.1 (281.6) Tyto bytosti jsou zaznamenatelé, kteří vyhotovují všechny záznamy dvojmo; vytvářejí originální duchovní záznam a polomateriální duplikát, který by se mohl přirovnat ke kopii. Oni mohou tento proces vykonávat, protože mají zvláštní schopnost manipulovat současně s duchovní i fyzickou energií. Celestinští Zaznamenatelé nejsou vytvářeni jako takoví; oni jsou vzestupní serafové z lokálních vesmírů. Jsou přijímáni, klasifikováni a přidělováni do oblastí jejich působení radami Hlavních Zaznamenatelů v řídících centrech sedmi supervesmírů. Tam jsou také umístěny školy pro výuku Celestinských Zaznamenatelů. Škola na Uverse je řízena Zdokonalovateli Moudrosti a Božskými Poradci.

25:6.2 (281.7) S postupem na vyšší úrovně své služby ve vesmírech, zaznamenatelé i nadále vyhotovují dvojí záznamy a tak je jejich evidence vždy k dispozici všem typům bytostí—od materiálních druhů k vysokým duchům světla. Během vašeho přechodu a vzestupu z materiálního světa budete se moci vždy podívat do těchto záznamů a být tak obeznámeni s historií a tradicemi sféry, na které právě pobýváte.

25:6.3 (282.1) Zaznamenatelé jsou prověřeným a vyzkoušeným sborem. Já neznám jediný případ selhání Celestinského Zaznamenatele a nikdy nebylo zjištěno zkreslování jejich záznamů. Oni podléhají dvojí kontrole; jejich záznamy jsou pečlivě prohlíženy jejich nadřízenými druhy z Uversy a Mocnými Posly, kteří ověřují správnost polofyzických kopií originálních duchovních záznamů.

25:6.4 (282.2) Zatímco počet vzestupných zaznamenatelů na pomocných sférách Orvontonu je mnoho bilionů, pouze necelých osm milionů těchto bytostí dosáhly Uversy. Tito starší nebo vystudovaní zaznamenatelé jsou supervesmírnými opatrovateli a zasílateli závazných záznamů času a prostoru. Jejich trvalá hlavní centra se nacházejí v kruhových obydlích, obklopujících prostor záznamů Uversy. Oni nikdy nesvěřují péči o tyto záznamy nikomu jinému; někteří z nich mohou být nepřítomni, ale nikdy ne ve větším počtu.

25:6.5 (282.3) Podobně, jako ti supernafimové, kteří se stali Opatrovateli Záznamů i sbor Celestinských Zaznamenatelů má trvalé poslání. Když jednou serafové a supernafimové nastoupí to těchto služeb, zůstanou Celestinskými Zaznamenateli a Opatrovateli Záznamů do té doby, kdy se objeví nová a pozměněná administrativa jako důsledek plného zosobnění Boha Nejvyššího.

25:6.6 (282.4) Na Uverse tito starší Celestinští Zaznamenatelé mohou předložit záznamy o důležitých kosmických událostech v celém Orvontonu již od příchodu Věčně Moudrých v dávné minulosti, kdežto na věčném Ostrově pečují Opatrovatelé Záznamů o archívy této oblasti, které jsou svědectvím o dění v Ráji od dob zosobnění Nekonečného Ducha.

7. Morontiální Průvodci

25:7.1 (282.5) Tyto děti Mateřských Duchů lokálních vesmírů jsou druhové a společníci všech, kteří žijí vzestupný morontiální život. Nejsou nepostradatelní pro evoluční vzestup tvora a také v žádném slova smyslu nenahrazují práci serafských strážců, kteří často doprovázejí svoje smrtelné druhy na cestě do Ráje. Morontiální Průvodci jsou prostě laskavými hostiteli těch, kteří právě začínají svůj dlouhý vzestup ke středu. Oni jsou také schopnými organizátory her a v této činnosti jim vydatně pomáhají instruktoři obnovení kondice.

25:7.2 (282.6) I když vás čekají na morontiálních školících světech Nebadonu závažné a stále složitější úkoly, bude vám vždy pravidelně poskytnut čas na odpočinek a rekreaci. V průběhu celého putování do Ráje bude vždy čas pro oddech a duchovní hry; na cestě světla a života je vždy čas pro uctívání a nové úspěchy.

25:7.3 (282.7) Tito Morontiální Průvodci jsou natolik přátelští společníci, že když nakonec projdete poslední etapou morontiální zkušenosti a budete se připravovat na duchovní cestu supervesmírem, bude vám opravdu líto, že tito družní tvorové vás nemohou doprovázet, ale oni slouží výhradně v lokálních vesmírech. Na každém stupni vzestupné cesty budou všechny osobnosti, se kterými přijdete do kontaktu, přátelští a družní, ale podobnou skupinu, tak oddanou přátelství a společenství, najdete až v Ráji, když se setkáte s Rajskými Průvodci.

25:7.4 (283.1) Činnost Morontiálních Průvodců je popsána podrobněji v kapitolách, pojednávajících o záležitostech vašeho lokálního vesmíru.

8. Rajští Průvodci

25:8.1 (283.2) Rajští Průvodci jsou složenou, nebo sestavenou skupinou, vytvořenou z řad serafů, sekunafimů, supernafimů a omniafimů. I když trvání jejich služby je velmi dlouhé a vy byste takovou dobu považovali za nekonečnou, nejsou ve službě nastálo. Po skončení této služby se zpravidla vrací k těm povinnostem, které vykonávali před povoláním do Ráje.

25:8.2 (283.3) Členové andělských armád jsou pro tuto službu jmenováni Mateřskými Duchy lokálních vesmírů, Duchy Reflexe supervesmírů a Rajským Majestonem. Jsou povoláni na střední Ostrov a jmenováni Rajskými Průvodci jedním ze Sedmi Hlavních Duchů. Kromě trvalého statusu v Ráji, je tato dočasná služba Rajského přátelství nejvyšší poctou, jaká kdy byla prokázána pomáhajícím duchům.

25:8.3 (283.4) Tito vybraní andělé jsou zasvěceni službě průvodců a jsou přiděleni jako společníci všem druhům bytostí, které příležitostně pobývají samy v Ráji, především jsou to vzestupní smrtelníci, ale i všem dalším, kteří jsou na středním Ostrově sami. Rajští Průvodci nemají stanovené žádné konkrétní úkoly, které by měli vykonat pro ty, se kterými se přátelí; oni jsou pouze jejich přátelský doprovod. Téměř všechny ostatní bytosti, které vy smrtelníci potkáte na vaší cestě do Ráje—kromě vašich druhů poutníků—budou něco určitého pro vás, nebo s vámi, dělat; ale jediným úkolem těchto průvodců je být s vámi a být vašimi osobními přáteli. Často jim v jejich činnosti pomáhají laskaví a velkolepí Obyvatelé Ráje.

25:8.4 (283.5) Smrtelné rasy se vyznačují silným sociálním cítěním. Tvořitelé dobře vědí, že „není dobré pro člověka být sám,“ a proto dělají opatření, aby měl společnost, dokonce i v Ráji.

25:8.5 (283.6) Jestli se stane to, že vy, vzestupní smrtelníci, dosáhnete Ráje v doprovodu průvodce, nebo blízkého druha z vaší pozemské pouti, nebo serafský ochránce vašeho osudu přijde s vámi anebo vás tam bude čekat, potom vám nebude přidělen žádný jiný trvalý průvodce. Ale, když přijdete sami a až se probudíte z konečného spánku času na Ostrově Světla, určitě vás tam přivítá průvodce. I když bude známo, že vás potom bude doprovázet někdo se vztahem k vzestupné pouti, přivítá vás na věčných březích určený průvodce a doprovodí vás do míst, které jsou připraveny pro vaše přijetí a přijetí vašich druhů. Můžete si být jisti tím, že vás přivítají vřele až prožijete opětovné vzkříšení ve věčnosti na věčných březích Ráje.

25:8.6 (283.7) Přijímací průvodci jsou v závěrečných dnech vašeho vzestupného pobytu na posledním okruhu Havony určeni a pečlivě si prohlédnou záznamy o původu daného smrtelníka a jeho následném, na události bohatém, vzestupu přes světy prostoru a okruhy Havony. Když vítají smrtelníky času, jsou již velmi dobře obeznámeni se životy těchto přicházejících poutníků a okamžitě se projeví jako soucitní a poutaví průvodci.

25:8.7 (283.8) Jestliže v průběhu vašeho pobytu v Ráji, před přijetím do Sboru Konečných, byste z jakýchkoliv důvodů byli dočasně odděleni od svého společníka na vzestupné pouti—smrtelného či serafského—bude vám ihned přidělen Rajský Průvodce, připraven vám poradit a být vaším společníkem. Když je jednou průvodce přidělen vzestupnému poutníkovi, který pobývá v Ráji sám, zůstává s ním až do chvíle, kdy se k němu opět připojí jeho vzestupní druhové, anebo až je řádně přijat do Sboru Konečných.

25:8.8 (284.1) Rajští Průvodci čekají na přicházející poutníky ve stanoveném pořadí, ale s tím, že vzestupný tvor není nikdy svěřen průvodci, který se svojí povahou odlišuje od jeho supervesmírného typu. Jestliže by smrtelník z Urantie přišel dnes do Ráje, byl by mu přidělen první průvodce v pořadí s původem v Orvontonu, nebo jinak podobný Sedmému Hlavnímu Duchu. Z tohoto důvodu omniafimové neslouží se vzestupnými tvory ze všech sedmi supervesmírů.

25:8.9 (284.2) Rajští Průvodci vykonávají ještě mnoho dalších činností. Jestli vzestupný smrtelník dosáhne střední vesmír sám a při přecházení Havonou neuspěje na některém stupni putování k Božstvu, ve vhodném čase je poslán zpět do vesmírů času a současně je odeslána zpráva záložnímu sboru Rajských Průvodců. Jeden člen tohoto řádu je určen, aby tohoto zklamaného poutníka doprovázel, byl s ním, utěšil ho, povzbudil ho a zůstal s ním až do jeho návratu na střední vesmír, aby pokračoval ve svém vzestupu do Ráje.

25:8.10 (284.3) Jestli se vzestupný poutník potká na cestě k Božstvu s neúspěchem když prochází Havonou a je doprovázen vzestupným serafem—andělem strážným jeho smrtelné pouti—anděl svého smrtelného společníka následuje. Tito serafové se vždy dobrovolně nabídnou a dostanou souhlas doprovázet své dlouhodobé smrtelné druhy nazpět do služby v čase a prostoru.

25:8.11 (284.4) Ale, tak tomu není v případě dvou, velmi si blízkých, vzestupných smrtelníků. Když jeden z nich dosáhne Boha a druhý dočasně neuspěje, ten úspěšný jedinec chce vždy jít nazpět do evolučních tvořeních se zklamanou osobností, ale není to možné. Místo toho se zavolá sboru Rajských Průvodců a jeden dobrovolník je vybrán, aby zklamaného poutníka doprovázel. Jeden dobrovolný Obyvatel Ráje se potom stane společníkem úspěšného smrtelníka, který pobývá na středním Ostrově, čeká na návrat svého neúspěšného druha do Havony a mezitím vyučuje v některých Rajských školách o poutavém evolučním vzestupu k Ráji.

25:8.12 (284.5) [Zpracováno Tím s Vysokou Autoritou z Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.