Kapitola 26 Pomocní Duchové Středního Vesmíru

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 26

Pomocní Duchové Středního Vesmíru

26:0.1 (285.1) SUPERNAFIMOVÉ jsou duchové, pomáhající v Ráji a ve středním vesmíru; jsou nejvyšší řád nejnižší skupiny dětí Nekonečného Ducha—andělská armáda. Takoví pomocní duchové působí směrem od Ostrova Ráje do světů času a prostoru. Žádná větší část organizovaného a obydleného tvoření se bez nich neobejde.

1. Pomocní Duchové

26:1.1 (285.2) Andělé jsou duchovní pečovatelé a společníci evolučních a vzestupných tvorů vlastní vůle všeho prostoru; jsou také spolupracovníci a společníci vyšších armád božských osobností vesmírných sfér. Andělé všech řádů jsou rozdílné a vysoce individuální osobnosti. Všichni mají velkou schopnost oceňovat pomoc instruktorů relaxace. Společně s Armádami Poslů Prostoru pomocní duchové prožívají období odpočinku a vystřídání; mají velmi společenské povahy a sociální cítění, daleko přesahující cítění lidských bytostí.

26:1.2 (285.3) Pomocní duchové velkého vesmíru jsou rozděleni následovně:

26:1.3 (285.4) 1. Supernafimové.

26:1.4 (285.5) 2. Sekunafimové.

26:1.5 (285.6) 3. Terciafimové.

26:1.6 (285.7) 4. Omniafimové.

26:1.7 (285.8) 5. Serafové.

26:1.8 (285.9) 6. Cherubové a Sanobimové.

26:1.9 (285.10) 7. Midbytosti.

26:1.10 (285.11) Jednotliví členové andělských řádů nemají úplně trvalý osobní status ve vesmíru. Andělé určitých řádů se mohou načas stát Rajskými Průvodci; někteří se stanou Celestinskými Zaznamenateli; jiní povýší do řad Technických Poradců. Určití cherubové mohou aspirovat na status a dráhu serafů, zatímco evoluční serafové mohou dosáhnout duchovních úrovní vzestupných Božích Synů.

26:1.11 (285.12) Sedm řádů pomocných duchů, tak jak jsou odhaleny, jsou uskupeny a seřazeny podle nejvyšší důležitosti jejich funkcí pro vzestupné tvory:

26:1.12 (285.13) 1. Pomocní duchové středního vesmíru. V systému Ráj-Havona slouží tři řády supernafimů.Primární, neboli Rajští supernafimové, jsou vytvořeni Nekonečným Duchem. Sekundární a terciární řády, sloužící v Havoně jsou, v tomto pořadí, potomstvem Hlavních Duchů a Duchů Okruhů.

26:1.13 (286.1) 2. Pomocní duchové supervesmírů—sekunafimové, terciafimové a omniafimové. Sekunafimové, děti Duchů Reflexe, vykonávají rozmanité činnosti v sedmi supervesmírech. Terciafimové, mající svůj původ v Nekonečném Duchu, nakonec vytvářejí spojení mezi Syny Tvořiteli a Věčně Moudrými. Omniafimové jsou společným vytvořením Nekonečného Ducha a Sedmi Hlavních Jednatelů, pro které výhradně slouží. Pojednání o těchto třech řádech bude předmětem následujících článků.

26:1.14 (286.2) 3. Pomocní duchové lokálních vesmírů zahrnují serafy a jejich pomocníky, cheruby. Tito potomci Mateřského Ducha Vesmíru jsou první, se kterými vzestupní smrtelníci navážou kontakt. Midbytosti, s původem na obydlených světech, nejsou vlastně opravdovým andělským řádem, i když z hlediska jejich funkce jsou zařazeny mezi pomocné duchy. Popis jejich činnosti a činnosti serafů a cherubů je uveden v kapitolách, pojednávající záležitosti vašeho lokálního vesmíru.

26:1.15 (286.3) Všechny druhy andělských armád se věnují rozmanitým vesmírným službám a pomáhají, tak či onak, vyšším řádům nebeských bytostí; ale jsou to právě supernafimové, sekunafimové a serafové, kteří jsou, ve velkých počtech, používáni na podporu programu vzestupného zdokonalování dětí času. Působením ve středním vesmíru, supervesmírech a lokálních vesmírech, tvoří nepřerušovaný řetěz duchovních pomocníků, kteří byli poskytnuti Nekonečných Duchem na pomoc a péči všem těch, kteří se snaží dosáhnout Vesmírného Otce skrze Věčného Syna.

26:1.16 (286.4) „Duchovní polarita“ supernafimů je omezena pouze v jedné fázi jejich činnosti, a to té, která se týká Vesmírného Otce. Mohou pracovat jednotlivě, s výjimkou přímého použití výhradních okruhů Otce. Když slouží přímo Otci a nacházejí se v jeho režimu příjmu energie, supernafimové se musí dobrovolně spojit do párů, aby byli schopni fungovat. Sekunafimové jsou podobně omezeni, ale musí navíc pracovat ve dvojicích, aby byli synchronizovaní s okruhy Věčného Syna. Serafové mohou pracovat jednotlivě jako oddělené a lokalizované osobnosti, ale mohou se napojit na okruh jen tehdy, když jsou polarizováni jako spojené páry. Když jsou takové duchovní bytosti spojeny do párů, hovoří se o nich jako o vzájemně se doplňujících dvojicích. Doplňující vztahy mohou být přechodné; nemusí mít trvalý charakter.

26:1.17 (286.5) Tito oslniví tvorové světla jsou vyživováni přímým příjmem duchovní energie primárních okruhů vesmíru. Smrtelníci Urantie musí využívat energii světla, kterou pro ně upravuje rostlinstvo, ale armády andělů jsou napojeny přímo na okruhy; oni „mají potravu, kterou vy neznáte.“ Kromě toho, oni využívají orbitální učení úžasných Synů Trojice-Učitelů; vnímají znalosti a přijímají moudrost, což se v mnohém podobá jejich metodě asimilace životních energií.

2. Mocní supernafimové

26:2.1 (286.6) Supernafimové jsou obratnými pomocníky pro všechny typy bytostí, které pobývají v Ráji a ve středním vesmíru. Tito vysocí andělé jsou vytvářeni ve třech základních kategoriích: primární, sekundární a terciární.

26:2.2 (287.1) Primární supernafimové jsou výlučným potomstvem Společného Tvořitele. Udělují svoji pomoc rovnoměrně mezi určité skupiny Obyvatel Ráje a neustále se zvětšující sbor vzestupných poutníků. Tito andělé věčného Ostrova jsou vysoce účinnými pomocníky v průběhu základního vzdělání obou skupin obyvatel Ráje. Velkou měrou přispívají a napomáhají ke vzájemnému porozumění těchto dvou unikátních řádů vesmírných tvorů—jeden je nejvyšší typ božského a dokonalého tvora vlastní vůle a druhý je evolučním výsledkem zdokonaleného nejnižšího typu tvora vlastní vůle v celém vesmíru vesmírů.

26:2.3 (287.2) Vzhledem k tomu, že práce primárních supernafimů je tak unikátní a pozoruhodná, bude popsána odděleně v následující kapitole.

26:2.4 (287.3) Sekundární supernafimové řídí záležitosti vzestupných bytostí na sedmi okruzích Havony. Rovnoměrně se zabývají pomocí ve vzdělávacích kurzech početných řádů Obyvatel Ráje, kteří pobývají dlouhodobě na světech, ležících na okruzích středního tvoření, ale my o tomto aspektu jejich služby nemůžeme hovořit.

26:2.5 (287.4) Existuje sedm typů těchto vysokých andělů, z nichž každý má původ v jednom ze Sedmi Hlavních Duchů a proto mají odpovídající povahové rysy. Sedm Hlavních Duchů společně vytváří mnoho rozmanitých skupin unikátních bytostí a entit a jednotliví členové každého řádu mají poměrně stejné povahové vlastnosti. Ale, když těchto stejných Sedm Duchů vytváří bytosti každý sám, výsledné řády mají vždy sedmidílnou podstatu; děti každého Hlavního Ducha získají povahu svého tvořitele a proto se od ostatních řádů liší. Takový původ mají sekundární supernafimové a andělé všech sedmi vytvořených typů působících ve všech oblastech činnosti, přístupné pro jejich celý řád, především na sedmi okruzích středního a božského vesmíru.

26:2.6 (287.5) Každý ze sedmi planetárních okruhů Havony je pod přímým dohledem jednoho ze Sedmi Duchů Okruhů, kteří jsou společným—tudíž jednotným—tvořením Sedmi Hlavních Duchů. Ačkoliv těchto sedm podpůrných Duchů Havony nesou v sobě prvky Třetího Zdroje a Středu, nebyli součástí původního modelu vesmíru. Začali plnit svoji funkci po vzniku původního (věčného) tvoření, ale dlouho před Grandfandou. Objevili se nepochybně jako důsledek tvořivé reakce Hlavních Duchů na formulující se účel Nejvyšší Bytosti a jejich působení bylo zjištěno po vytvoření velkého vesmíru. Je zřejmé, že Nekonečný Duch a všichni jeho tvořiví společníci, jako univerzální koordinátoři, jsou bohatě obdařeni schopností reagovat přiměřeným tvořivým způsobem na současné procesy, probíhající v empirických Božstvech a ve vyvíjejících se vesmírech.

26:2.7 (287.6) Terciární supernafimové mají původ v Sedmi Duších Okruhů. Každý z nich, na jednotlivých okruzích Havony, je zmocněn Nekonečných Duchem k vytváření dostatečného počtu vysokých superafických pomocníků třetího řádu, aby uspokojili potřeby středního vesmíru. Zatímco Duchové Okruhů vytvořili poměrně málo těchto andělských pomocníků před příchodem poutníků času do Havony, Sedm Hlavních Duchů dokonce ani nezačalo s vytvářením sekundárních supernafimů, dokud se neobjevil Grandfanda. Jako starší z těchto dvou řádů, budou proto terciární supernafimové popsáni jako první.

3. Terciární supernafimové

26:3.1 (288.1) Tito pomocníci Sedmi Hlavních Duchů jsou andělskými specialisty, působícími na různých okruzích Havony a svoji pomoc poskytují jak vzestupným poutníkům času, tak sestupným poutníkům věčnosti. Na miliardě vzdělávacích světů budou tito vaši superafičtí společníci všech řádů pro vás plně viditelní. Tam budete všichni, v tom nejvyšším smyslu, bratrské bytosti, vzájemného porozumění a pochopení. Vy také jasně rozpoznáte a velmi se spřátelíte se sestupnými poutníky, Obyvateli Ráje, kteří procházejí těmito okruhy od středu směrem ven a vstupují do Havony přes řídící svět prvního okruhu a pokračují ve svém sestupu k okruhu sedmému.

26:3.2 (288.2) Vzestupní poutníci ze sedmi supervesmírů procházejí Havonou v protichůdném směru, přicházejí do řídícího světa sedmého okruhu a pokračují směrem ke středu. Pro postup vzestupných smrtelníků z jednoho světa na druhý svět a z jednoho okruhu na další okruh není stanoven žádný časový limit, tak, jako není stanovena doba, přesně určující délku pobytu na morontiálních světech. Ale, zatímco dostatečně pokročilí jednotlivci mohou být osvobozeni od pobytu na jednom či více vzdělávacích světech v lokálním vesmíru, žádný poutník se nemůže vyhnout projití všech sedmi okruhů postupného oduševnění v Havoně.

26:3.3 (288.3) Ten sbor terciárních supernafimů, který se především věnuje službě poutníkům času, je rozdělen následujícím způsobem:

26:3.4 (288.4) 1. Inspektoři harmonie. Musí být zřejmé, že určitý druh koordinujícího vlivu je zapotřebí, dokoncei v dokonalé Havoně, aby systém fungoval a byla zajištěna harmonie všech činností, souvisejících s přípravou poutníků času na jejich následné úkoly v Ráji. A v tom spočívá pravé poslání inspektorů harmonie—udržovat všechno v plynulém pohybu a správném tempu. Majíce původ na prvním okruhu, oni slouží po celé Havoně a jejich přítomnost na okruzích znamená, že se nikde nemůže stát chyba. Jejich obrovská schopnost koordinovat rozmanité aktivity, zahrnující osobnosti rozdílných druhů—dokonce mnohanásobných úrovní—umožňuje těmto supernafimům zasáhnout kdekoliv a kdykoliv je to potřeba. Oni nesmírně přispívají k vzájemnému porozumění poutníků času s poutníky věčnosti.

26:3.5 (288.5) 2. Hlavní kronikáři. Tito andělé jsou vytvořeni na druhém okruhu, ale působí kdekoliv ve střednímvesmíru. Oni vedou záznamy trojitě, připravují písemné záznamy pro archívy Havony, pro duchovní archívy svého řádu a pro oficiální archívy Ráje. Kromě toho, automaticky předávají zprávy o důležitých poznatcích živým knihovnám Ráje—opatrovatelům vědomostí primárního řádu supernafimů.

26:3.6 (288.6) 3. Hlasatelé. Děti Ducha třetího Okruhu působí po celé Havoně, i když jejich oficiální stanovištěje umístěno na planetě číslo sedmdesát v nejzevnějším okruhu. Tito mistři svého oboru jsou hlasatelé středního tvoření a vedoucí prostorových zpráv o všech Rajských úkazech Božstva. Mohou používat všechny základní okruhy prostoru.

26:3.7 (288.7) 4. Poslové mají svůj původ na okruhu číslo čtyři. Pohybují se v celém systému Ráj-Havona jakodoručitelé všech zpráv a sdělení, které vyžadují osobní předání. Slouží svým společníkům, nebeským osobnostem, Rajským poutníkům a dokonce také i vzestupným duším času.

26:3.8 (289.1) 5. Koordinátoři inteligence. Tito terciární supernafimové, děti Ducha pátého Okruhu, jsou vždymoudrými a citlivými podporovateli bratrských vztahů mezi vzestupnými a sestupnými poutníky. Pomáhají všem obyvatelům Havony, ale především vzestupným bytostem, které informují o současných záležitostech vesmíru vesmírů. Pomocí osobních kontaktů s hlasateli a pomocníky reflexe, tyto „živé noviny“ Havony jsou okamžitě obeznámeny se všemi informacemi, procházejícími přes rozlehlé zpravodajské okruhy středního vesmíru. Získávají informace grafickou metodou Havony, což jim umožňuje automaticky přijímat za hodinu vašeho času na Urantii tolik informací, které by vaše nejrychlejší telegrafní metody zaznamenávaly tisíc let.

26:3.9 (289.2) 6. Osobnosti přepravy. Tyto bytosti, s původem na okruhu číslo šest, obvykle operují z planetyčíslo čtyřicet v nejzevnějším okruhu. Jsou to oni, kdo odvezou zklamané kandidáty, kteří dočasně neuspěli na své cestě k Božstvu. Oni jsou vždy připraveni přepravit všechny ty, kteří přicházejí pomáhat do Havony, anebo z ní odcházejí a nejsou sami přizpůsobeni cestovat prostorem.

26:3.10 (289.3) 7. Záložní sbory. Vzhledem k tomu, že práce se vzestupnými bytostmi, Rajskými poutníky a dal-šími řády bytostí pobývajících v Havoně je proměnlivá, je nezbytné udržovat tyto zálohy supernafimů na řídícím světě sedmého okruhu, ze kterého pocházejí. Oni jsou vytvořeni bez konkrétního záměru a jsou schopni sloužit na méně náročných úsecích všech činností, které vykonávají jejich superafičtí druhové terciárního řádu.

4. Sekundární supernafimové

26:4.1 (289.4) Sekundární supernafimové jsou pomocníky pro sedm planetárních okruhů středního vesmíru. Část z nich je oddána službě poutníkům času a druhá polovina celého řádu se věnuje výuce Rajských poutníků věčnosti. Během putování těchto Obyvatel Ráje přes okruhy Havony se o ně také starají dobrovolníci ze Sboru Konečných Smrtelníků, což je program, který byl zahájen po vytvoření první skupiny konečných.

26:4.2 (289.5) Podle jejich cyklických povinností ve službě vzestupným poutníkům, sekundární supernafimové pracují v následujících sedmi skupinách:

26:4.3 (289.6) 1. Pomocníci poutníků.

26:4.4 (289.7) 2. Průvodci ke Svrchovanosti.

26:4.5 (289.8) 3. Průvodci k Trojici.

26:4.6 (289.9) 4. Průvodci k Synovi.

26:4.7 (289.10) 5. Průvodci k Otci.

26:4.8 (289.11) 6. Poradci a konzultanti.

26:4.9 (289.12) 7. Podporovatelé odpočinku.

26:4.10 (289.13) Každá z těchto pracovních skupin obsahuje anděly všech sedmi vytvořených typů a o poutníky času vždy pečují sekundární supernafimové, mající svůj původ v Hlavním Duchovi, který řídí supervesmír, ze kterého poutníci pocházejí. Když vy, smrtelné bytosti Urantie, dosáhnete Havony, budete určitě vedeni supernafimem, jehož vytvořená podstata—stejně jako vaše vyvinutá podstata—pochází od Hlavního Ducha Orvontonu. A protože vaši pečovatelé vznikli z Hlavního Ducha vašeho vlastního supervesmíru, jsou obzvlášť způsobilí vám rozumět, povzbudit vás a pomáhat vám ve všech vašich snahách dosáhnout Rajské dokonalosti.

26:4.11 (290.1) Kolem černých gravitačních těles Havony jsou poutníci času přepraveni na vnější planetární okruh osobnostmi přepravy primárního řádu sekunafimů, operujících z hlavního řídícího centra sedmého supervesmíru. Většina serafů, ale ne všichni, kteří slouží na planetách a v lokálních vesmírech, aby pomáhali vzestupným tvorům na cestě do Ráje, se rozloučí se svými smrtelnými druhy před jejich dlouhým letem do Havony a ihned zahájí dlouhý a intenzivní výcvik, aby se připravili na vznešené poslání. Očekává se od nich, že v tomto výcviku uspějí a dosáhnou, jako serafové, dokonalosti bytí a nejvyšší úrovně svých služeb. A oni to dokážou a doufají, že se znovu připojí k poutníkům času, aby doplnili řady těch, kteří navždy sledují pouť těchto smrtelníků jak dosáhnou Vesmírného Otce a následně dostanou úkol v neodhalené činnosti Sboru Konečnosti.

26:4.12 (290.2) Poutník je dopraven na přijímací planetu Havony, na řídící svět sedmého okruhu, obdařen pouze jednou dokonalostí, dokonalostí cíle. Vesmírný Otec přikázal: „Buďte dokonalí tak, jak dokonalý jsem já.“ Tato úžasná výzva-příkaz je určena konečným dětem na vesmírných světech. Prohlášení této výzvy vyvolalo ve všech tvořeních snahu o spolupráci všech nebeských bytostí, aby pomohliy uskutečnit a splnit tento epochální příkaz Prvotního Velkého Zdroje a Středu.

26:4.13 (290.3) Když s pomocí všech armád pomocníků vesmírného programu věčného života jste nakonec dopraveni na přijímací svět Havony, přicházíte tam pouze s jediným druhem dokonalosti—dokonalostí cíle. Váš cíl byl nesporně prokázán; vaše víra prošla zkouškou. Znají vás jako bytosti, které nepodléhají zklamání. Dokonce i nezdar rozeznat Vesmírného Otce nemůže otřást vírou či vážně narušit důvěru vzestupného smrtelníka, který prošel zkušeností, kterou musí projít všichni, aby dosáhli dokonalých sfér Havony. V době, kdy dorazíte do Havony, bude vaše čistota absolutní. Dokonalost cíle a božskost touhy, společně s pevností víry, vám zajistily vstup do trvalých příbytků věčnosti; vaše vysvobození z nejistot času je úplné a dokončené; a nyní přichází čas setkat se tváří v tvář s problémy Havony a nezměrností Ráje a zvládnout to, na co jste se tak dlouhou dobu připravovali v empirických epochách času na planetárních školách prostoru.

26:4.14 (290.4) Víra přinesla vzestupnému poutníkovi dokonalost cíle, který umožňuje dětem času vstup do bran věčnosti. Nyní musí pomocníci poutníků zahájit svoji práci a rozvíjet v nich tu dokonalost chápání a tu metodu vnímání, které jsou tak nezbytné pro dosažení Rajské dokonalosti osobnosti.

26:4.15 (290.5) Schopnost pochopit je smrtelníkova propustka do Ráje. Ochota uvěřit je klíčem do Havony. Přijetí synovstva a spolupráce se zavedeným Ladičem Myšlení jsou cenou za věčný život evolučního tvora.

5. Pomocníci poutníků

26:5.1 (291.1) První ze sedmi skupin sekundárních supernafimů, se kterými se setkáte, jsou pomocníci poutníků, ty bytosti, vyznačující se bystrým chápáním a hlubokým cítěním a které vítají zcestovalé poutníky prostoru na stabilizovaných světech a ustálené soustavě středního vesmíru. Současně tito vysocí pomocníci začínají pracovat s Rajskými poutníky věčnosti, z nichž první přišel na řídící svět vnitřního okruhu Havony ve stejnou dobu, kdy Grandfanda dorazil na řídící svět vnějšího okruhu. V té velmi daleké minulosti se poutníci z Ráje a poutníci času poprvé setkali na přijímacím světě čtvrtého okruhu.

26:5.2 (291.2) Tito pomocníci poutníků, působící na sedmém okruhu havonských světů, vykonávají svoji práci pro vzestupné smrtelníky ve třech velkých sekcích: první, nejvyšší pochopení Rajské Trojice; druhá, duchovní porozumění partnerství Otce a Syna; třetí, intelektuální poznání Nekonečného Ducha. Každý z těchto aspektů učení je rozdělen do sedmi odvětvích po dvanácti malých sekcích, z nichž každá má sedmdesát podpůrných skupin; a učení v každém z těchto sedmdesáti podpůrných seskupeních je prezentováno v tisíci kategoriích. Podrobnější instruktáž je poskytnuta na následných okruzích, ale vysvětlení každého Rajského požadavku je vyloženo pomocníky poutníků.

26:5.3 (291.3) Tímto způsobem probíhá základní, neboli začátečnický kurz, kterému čelí prověření a zcestovalí poutníci prostoru. Ale dávno předtím než dospěli do Havony, tyto vzestupné děti času se naučily vychutnávat nejistotu, využívat zklamání, nadchnout se nezdarem, získat sílu při potížích, projevit nezlomnou odvahu navzdory velikosti a prokázat nezdolnou víru při řešení nevysvětlitelného. Již dávno heslem těchto poutníků je: „Ve spojení s Bohem není nic—absolutně nic—nemožné.“

26:5.4 (291.4) Na každém okruhu Havony je pro poutníky času stanoven určitý požadavek; a i když každý poutník zůstává pod opatrovnictvím supernafima, jehož charakter je přizpůsoben k poskytování pomoci určitému typu vzestupného tvora, kurz, který se musí zvládnout, je úplně stejný pro všechny vzestupné tvory, kteří dosáhnou střední vesmír.

26:5.5 (291.5) Čas nemá velký význam na okruzích Havony. Může však určitým způsobem ovlivnit postup, ale konečným a nejvyšším kritériem je dosažení nových výšin. V okamžiku, kdy si váš superafický společník myslí, že jste schopni přejít na další vnitřní okruh, budete předvedeni před dvanáct pomocníků Ducha sedmého Okruhu. Tady budete muset složit okruhové zkoušky, určené supervesmírem vašeho původu a vaší rodnou soustavou. Dosažení božskosti na tomto okruhu se koná na řídícím světě a spočívá v duchovním chápání a poznání Hlavního Ducha toho supervesmíru, ze kterého vzestupný poutník přišel.

26:5.6 (291.6) Když je úkol na vnějším okruhu Havony splněn a daný kurz je zvládnut, pomocníci poutníků dopraví svoje svěřence na řídící svět následného okruhu a svěří je do péče průvodců ke svrchovanosti. Pomocníci poutníků vždy zůstanou nějakou dobu se svými svěřenci , aby byl přechod pro ně jak příjemný, tak i prospěšný.

6. Průvodci ke Svrchovanosti

26:6.1 (292.1) Když jsou vzestupní tvorové přemístěni ze sedmého okruhu na šestý a umístěni pod přímý dohled průvodců ke svrchovanosti, jmenují se „duchovní absolventi.“ Průvodci ke svrchovanosti by se neměli plést s Průvodci Absolventů—náležící k Vyšším Osobnostem Nekonečného Ducha—kteří, se svými druhy, servitaly, pomáhají jak vzestupným, tak i sestupným poutníkům, na všech okruzích Havony. Průvodci ke svrchovanosti působí pouze na šestém okruhu středního vesmíru.

26:6.2 (292.2) Právě na tomto okruhu vzestupní tvorové dospějí k novému uvědomění si Nejvyšší Božskosti. V průběhu dlouhého putování evolučními vesmíry poutníci času prožívají sílící vědomí reality všemocné nadvlády nad časoprostorovými tvořeními. Tady, na tomto okruhu Havony se vzestupní tvorové přiblíží setkání se zdrojem časoprostorové jednoty středního vesmíru—duchovní realitou Boha Nejvyššího.

26:6.3 (292.3) Velmi obtížně se mně vysvětluje co se na tomto okruhu odehrává. Vzestupní tvorové nemohou vidět zosobněnou přítomnost Svrchovanosti. V určitých ohledech, nové vztahy se Sedmým Hlavním Duchem nahrazují tuto neschopnost mít kontakt s Nejvyšší Bytostí. I když danou metodu nejsme schopni pochopit, každý vzestupný tvor patrně prodělá přetvářecí růst, novou integraci vědomí, nové oduševnění smyslu, novou citlivost k božskosti, což lze uspokojivě vysvětlit jen za předpokladu neodhalené aktivity Nejvyšší Bytosti. Nám všem, kteří sledujeme tyto záhadné procesy, se zdá, jakoby Bůh Nejvyšší láskyplně obdarovával svoje empirické děti k nejvyšší hranici jejich empirických možností zvýšeným intelektuálním vnímáním, duchovním vhledem a rozvojem osobnosti, které jsou tak potřebné pro jejich úsilí proniknout k božskosti na úrovni Trojice Svrchovanosti, dosáhnout věčných a existenciálních Rajských Božstev.

26:6.4 (292.4) Když se průvodci ke svrchovanosti domnívají, že jejich žáci jsou zralí na postup, předvedou je před sedmdesáti člennou komisi—smíšenou skupinu, působící jako zkoušející orgán—na řídícím světě okruhu číslo šest. Až o svém pochopení přesvědčí tuto komisi Nejvyšší Bytosti a Trojice Svrchovanosti, dostanou poutníci oprávnění k přechodu na pátý okruh.

7. Průvodci k Trojici

26:7.1 (292.5) Průvodci k Trojici jsou neúnavní pomocníci pátého okruhu Havony pro přípravu postupujících poutníků času a prostoru. „Duchovní absolventi“ se tady nazývají „kandidáti na cestu k Božstvu“, protože na tomto okruhu, pod vedením průvodců k Trojici, dostanou poutníci pokročilé instrukce, týkající se božské Trojice, aby se připravili pokusit se rozpoznat Nekonečného Ducha. A tady vzestupní poutníci poznají co znamená opravdové studium a skutečné mentální úsilí, když začnou rozeznávat podstatu zvětšující se námahy a náročnějšího duchovního vypětí, které bude potřeba, aby dosáhli stanovený vysoký cíl na světech tohoto okruhu.

26:7.2 (292.6) Průvodci k Trojici jsou spolehliví a výkonní; a každému poutníkovi se dostane plné pozornosti a bezmezné laskavosti od sekundárních supernafimů, kteří náleží k tomuto řádu.Nikdy by poutník času nenašel první přístupnou osobu Rajské Trojice, kdyby mu nepomáhali a nepodporovali ho tito průvodci a armáda dalších duchovních bytostí, zapojených do vyučování vzestupných tvorů o podstatě a metodě nastávající cesty k Božstvu.

26:7.3 (293.1) Po dokončení přípravného kurzu na tomto okruhu vezmou průvodci k Trojici své žáky na řídící svět tohoto okruhu a představí je jedné z mnoha trojčlenných komisí, působících jako zkoušející a schvalovatelé kandidátů na cestu k Božstvu. Tyto komise jsou složeny z jednoho člena sboru konečných, jednoho usměrňovatele chování z řádu primárních supernafimů a buď Osamělého Posla, nebo Trinitarizovaného Syna Ráje.

26:7.4 (293.2) Když se vzestupná duše nakonec vydá k Ráji, je doprovázena pouze přepravním triem: superafickým okruhovým společníkem, Průvodcem Absolventa a jeho stále přítomného servitala. Tyto exkurze z okruhů Havony do Ráje jsou zkušebními cestami; vzestupní tvorové nemají ještě Rajský status. Nedostanou povolení k trvalému pobytu v Ráji dokud neprodělají závěrečný odpočinek času, následně po dosažení Vesmírného Otce a dokončení přípravy na okruzích Havony. Pouze po božském odpočinku se stanou částí „podstaty božskosti“ a ducha svrchovanosti“ a tudíž začnou opravdu působit v okruhu věčnosti a přítomnosti Trojice.

26:7.5 (293.3) Od přepravního triavzestupného tvora se nevyžaduje, aby mu pomohl najít zeměpisnou polohu přítomnosti duchovního jasu Trojice, ale spíše poskytnout poutníkovi jakoukoliv možnou podporu v jeho obtížném úkolu poznat, odlišit a pochopit Nekonečného Ducha do takové míry, že uzná jeho osobnost. Každý vzestupný poutník v Ráji je schopen rozeznat zeměpisnou polohu, nebo místo pobytu přítomnosti Trojice; velká většina z nich je schopna navázat spojení s intelektuální realitou Božstev, především s Třetí Osobou, ale ne všichni dovedou rozeznat, nebo i částečně pochopit realitu duchovní přítomnosti Otce a Syna. Ještě víc obtížnější je i minimální duchovní pochopení Vesmírného Otce.

26:7.6 (293.4) Málokdy se snaha najít Nekonečného Ducha setká s neúspěchem a když poutníci úspěšně završí tuto etapu putování k Božstvu, průvodci k Trojici je připraví na přesun do péče průvodců k Synovi na čtvrtém okruhu Havony.

8. Průvodci k Synovi

26:8.1 (293.5) Čtvrtý okruh Havony se někdy nazývá „okruhem Synů“. Ze světů tohoto okruhu vzestupní pomocníci odcházejí do Ráje, aby dospěli k pochopení Věčného Syna a navázali s ním kontakt, zatímco na světech tohoto okruhu sestupní poutníci dosáhnou nového chápání podstaty a poslání Synů Tvořitelů času a prostoru. Na tomto okruhu je sedm světů, na kterých záložní sbor Rajských Michaelů řídí speciální pečovatelské školy pro vzájemnou pomoc vzestupným a sestupným poutníkům; a právě na těchto světech Synů Michaelů dospějí poutníci času a poutníci věčnosti k prvnímu opravdovému vzájemnému porozumění jeden druhého. V mnoha ohledech jsou zkušenosti z tohoto okruhu nejpozoruhodnějšími z celého pobytu v Havoně.

26:8.2 (294.1) Průvodci k Synovi jsou superafičtí pomocníci vzestupných smrtelníků čtvrtého okruhu. Kromě všeobecné práce, týkající se přípravy kandidátů na pochopení vztahů Věčného Syna k Trojici, tito průvodci k Synovi musí poučit své svěřence tak dokonale, aby byli určitě úspěšní: za prvé, v dostatečném duchovním pochopení Syna; za druhé, přijatelně rozeznali osobnost Syna; za třetí, správně rozlišili Syna od osobnosti Nekonečného Ducha.

26:8.3 (294.2) Po dosažení Nekonečného Ducha se již nedělají žádné zkoušky. Testy na vnitřních okruzích spočívají v samotném chování poutníků-kandidátů když jsou pojati do objetí Božstev. Úroveň zdokonalení je stanovena výhradně duchovností jednotlivce a nikdo, kromě Bohů, nemůže posoudit hodnotu takové schopnosti. V případě neúspěchu se důvody neuvádějí, rovněž se nikdy nepeskují a nekritizují kandidáti, jejich různí učitelé a průvodci. V Ráji se neúspěch nikdy nepovažuje za prohru; na odklad se nikdy nedívá jako na ostudu; zřejmé nezdary času se nikdy nepokládají za závažné zpoždění věčnosti.

26:8.4 (294.3) Ne mnoho poutníků zakusí zdánlivý nezdar na cestě k Božstvu. Téměř všichni dosáhnou Nekonečného Ducha, ačkoliv občas poutník z prvního supervesmíru neuspěje na první pokus. Poutníci, kteří dosáhnou Ducha, málokdy neuspějí v dosažení Syna; z těch, kteří neuspějí napoprvé, téměř všichni pocházejí ze supervesmírů tři a pět. Velká většina těch, kteří neuspějí na první pokus dosáhnout Otce po dosažení Ducha a Syna, pocházejí ze supervesmíru číslo šest, i když několik málo podobně neúspěšných jsou z druhého a třetího supervesmíru. A to všechno jasně ukazuje, že pro tyto patrné nezdary existuje nějaký patřičný a prospěšný důvod; ve skutečnosti jsou to prostě nevyhnutelná prodlení.

26:8.5 (294.4) Kandidáti, kteří se setkali s nezdarem na cestě k Božstvu, jsou umístěni pod pravomoc vedoucích úkolů ze skupiny primárních supernafimů a jsou vráceni do služby ve sférách prostoru na nejméně jedno tisíciletí. Nikdy se nevracejí do svého rodného supervesmíru, vždy jdou do takového supertvoření, které je nejvhodnější pro opakování jejich přípravy na druhou cestu k Božstvu. Po ukončení této služby se na svůj vlastní podnět vrátí na vnější okruh Havony a jsou okamžitě odvezeni na okruh svého nezdaru a ihned znovu zahájí svoji přípravu na cestu k Božstvu. Při druhém pokusu se nikdy nestane, že by sekundární supernafimové nedovedli své svěřence úspěšně k cíli a během tohoto druhého pokusu pečují o tyto kandidáty vždy stejní superafičtí pomocníci a ostatní průvodci.

9. Průvodci k Otci

26:9.1 (294.5) Když poutníkova duše dosáhne třetího okruhu Havony, přejde do opatrovnictví průvodců k Otci—starších, vysoce odborných a nejzkušenějších superafických pomocníků. Na světech tohoto okruhu vedou průvodci k Otci školy moudrosti a univerzity metodiky, na kterých působí všechny bytosti, bydlící ve středním vesmíru, jako učitelé. Učí se zde naprosto všechno, co prospěje tvorovi času na jeho transcendentním putování k dosažení věčnosti.

26:9.2 (294.6) Dosažení Otce je propustkou do věčnosti, bez ohledu na to, že poutníci musí ještě projít zbývajícími okruhy. Proto je to velmi významná událost na tomto řídícím světě okruhu číslo tři, když přepravní trio oznámí, že se blíží završení posledního snažení času; že další tvor prostoru směřuje přes brány věčnosti do Ráje.

26:9.3 (295.1) Zkouška času je téměř u konce; putování k věčnosti je skoro u cíle. Dny nejistot končí; sklon pochybovat mizí; příkaz být dokonalým je splněn. Ze samého dna inteligentní existence vystoupal tvor času a materiální osobnosti přes evoluční sféry prostoru, čímž prokázal uskutečnitelnost vzestupného programu a současně navždy dokázal oprávněnost a spravedlivost příkazu Vesmírného Otce svým nevyvinutým tvorům světů: „Buďte dokonalí tak, jak dokonalý jsem já.“

26:9.4 (295.2) Krok za krokem, od jedné úrovně života ke druhé, z jednoho světa na druhý, procházel vzestupný tvor a dorazil do cíle—dosáhl Božstev. Věčný život je naplněn svojí dokonalostí a dokonalost je naplněna nejvyšší božskostí. Čas zmizel ve věčnosti; prostor je pohlcen ctihodnou identitou a harmonií s Vesmírným Otcem. Vysílací stanice Havony hlásají do prostoru oslavná oznámení, radostné zprávy o tom, že svědomití tvorové živočišného původu a materiální podstaty prošli evolučním vzestupem a stali se skutečně a navždy zdokonalenými syny Boha.

10. Poradci a konzultanti

26:10.1 (295.3) Superafičtí poradci a konzultanti druhého okruhu jsou instruktory dětí času v záležitostech jejich věčné pouti. Dosažení Ráje nese s sebou odpovědnosti nového a vyššího řádu a pobyt na druhém okruhu poskytuje dostatek příležitostí získat užitečné rady od těchto oddaných supernafimů.

26:10.2 (295.4) Předtím, než jsou v supervesmírech vráceni do služby ti, kterým se nepodařilo při svém prvním pokusu dosáhnout Božstev, jsou přesunuti z okruhu svého nezdaru přímo na druhý okruh. Proto poradci a konzultanti také slouží jako rádci a utěšitelé těchto zklamaných poutníků. Oni právě prožili své největší zklamání i když se v žádném případě neliší od dlouhého seznamu takových zkušeností, po kterých stoupali jako po žebříku, od chaosu na vrchol dokonalosti—kromě jeho významu. To jsou ti, kteří vypili empirickou číši do samého dna; a já jsem vypozoroval, že se dočasně vrací do služeb v supervesmírech jako nejvyšší typ láskyplných pomocníků dětí času, prožívající přechodná zklamání.

26:10.3 (295.5) Po dlouhém pobytu na okruhu číslo dva jsou neúspěšní poutníci vyzkoušeni radami dokonalosti, zasedající na řídícím světě tohoto okruhu a dostanou osvědčení, že složili zkoušku v Havoně; a toto, pokud se jedná o neduchovní status, jim dává stejné postavení ve vesmírech času, jako kdyby opravdu uspěli na cestě k Božstvu. Duch takových kandidátů byl zcela přijatelný; jejich nezdar spočíval v některých aspektech způsobu přístupu, nebo v některých částech jejich empirické minulosti.

26:10.4 (295.6) Potom je poradci okruhu předvedou před vedoucí úkolů v Ráji a jsou vráceni do služby času na světech prostoru; a oni s radostí a potěšením odejdou k úkolům uplynulých dob a epoch. Jednoho dne se vrátí na okruh svého největšího zklamání a opět se pokusí dosáhnout Božstev.

26:10.5 (296.1) Pro úspěšné poutníky na druhém okruhu je stimul evoluční nejistoty minulostí, ale putování za věčným úkolem ještě nezačalo; a i když je pobyt na tomto okruhu velmi příjemný a velice prospěšný, postrádá něco ze vzrušení očekávání, které bylo cítit na předchozích okruzích. V takových chvílích se mnoho poutníků dívá nazpět, na to dlouhé, dlouhé úsilí s radostnou závistí a opravdu si přejí, aby se mohli nějak dostat zpátky na světy času a všechno začít úplně znovu, zrovna tak, jako vy smrtelníci, když dosáhnete staršího věku, tak se někdy díváte nazpět na činy vašeho mládí a mladého života a opravdu si přejete, abyste vaše životy mohli prožít ještě jednou.

26:10.6 (296.2) Ale překonání nejvnitřnějšího okruhu ještě čeká a brzy poté, kdy skončí poslední přepravní spánek, začne nové putování po věčné cestě. Poradci a konzultanti na druhém okruhu začnou připravovat svoje svěřence na tento významný a závěrečný odpočinek—nezbytný spánek, který vždy odděluje epochální etapy vzestupné pouti.

26:10.7 (296.3) Když tito vzestupní smrtelníci, kteří dosáhli Vesmírného Otce, projdou zkušeností druhého okruhu, jejich stále přítomní Průvodci Absolventi vydají příkaz k jejich přijetí na závěrečný okruh. Tito průvodci osobně doprovodí své svěřence na vnitřní okruh a tam je svěří do péče podporovatelů odpočinku—poslední z těch řádů sekundárních supernafimů, jejichž úkolem je pomáhat poutníkům času na světech Havony.

11. Podporovateké odpočinku

26:11.1 (296.4) Podstatná část času vzestupného poutníka na posledním okruhu je věnována pokračování studia o nastávajících problémech pobytu v Ráji. Na vnitřním okruhu světů Havony bydlí trvale a přechodně obrovské množství rozmanitých bytostí, z nichž většina je neodhalena. A taková směs těchto různých typů zajišťuje superafickou podporu pro odpočinek v osvěžujícím okolním prostředí, které účinně využívají pro další vzdělání vzestupných poutníků, především se zaměřením na způsoby přizpůsobování se početným skupinám bytostí, se kterými se brzy v Ráji setkají.

26:11.2 (296.5) Mezi těmi, kteří bydlí na tomto vnitřním okruhu, jsou synové, trinitarizovaní tvory. Primární a sekundární supernafimové jsou hlavními pečovateli sjednoceného sboru těchto synů, včetně trinitarizovaných potomků konečných smrtelníků a podobného potomstva Obyvatel Ráje. Někteří z těchto synů prošli objetím Trojice a byli pověřeni úkoly ve vládách supervesmírů, jiní vykonávají různá poslání, ale velká většina se shromažďuje ve sjednoceném sboru na dokonalých světech vnitřního okruhu Havony. Tady, pod dohledem supernafimů, jsou připravováni na určitou budoucí činnost speciálním a nejmenovaným sborem vysokých Obyvatel Ráje, kteří byli před příchodem Grandfandy prvními výkonnými asistenty Věčně Moudrých. Existuje celá řada důvodů se domnívat, že tyto dvě unikátní skupiny trinitarizovaných bytostí budou spolu pracovat v daleké budoucnosti a přinejmenším je jejich společný osud v zálohách Rajského Sboru Trinitarizovaných Konečných.

26:11.3 (296.6) Na tomto nejvnitřnějším okruhu se blíže seznamují jak vzestupní, tak i sestupní poutníci se syny, trinitarizovanými tvory. Tak, jako jejich rodiče, tito synové získávají velký užitek z takového vzájemného přátelství a speciální poslání supernafimů spočívá v tom, aby podporovali a usnadnili společenství trinitarizovaných synů konečných smrtelníků a trinitarizovaných synů Obyvatel Ráje. Superafičtí podporovatelé odpočinku se příliš nezabývají jejich vzděláním, ale především podporují vzájemné porozumění mezi různorodými skupinami.

26:11.4 (297.1) Smrtelníci dostali Rajský příkaz: „Buďte dokonalí tak, jak dokonalý je váš Rajský Otec.“ Dohlížející supernafimové nikdy nepřestanou proklamovat svým svěřencům, trinitarizivaným synům sjednoceného sboru: „Mějte pochopení pro vaše vzestupné bratry tak, jako jim rozumějí a milují je Rajští Synové Tvořitelé.“

26:11.5 (297.2) Smrtelný tvor musí nalézt Boha. Syn Tvořitel se nikdy nezastaví, dokud nenalezne člověka—nejnižšího tvora vlastní vůle. Není pochyb o tom, že Synové Tvořitelé a jejich smrtelné děti se připravují na nějakou budoucí a neznámou vesmírnou službu. Jak jedni, tak i druzí procházejí škálou vesmírných zkušeností a jsou proto vzděláni a vyškoleni pro jejich věčnou misi. V celém vesmíru se vyskytuje toto unikátní prolínání lidského a božského, splývání tvora a Tvořitele. Nerozumní smrtelníci hovoří o projevu božského soucitu a citlivosti, především ke slabším a v zájmu potřebných, jako o díle antropomorfického Boha. Jaký omyl! Spíše by se měly brát takové projevy soucitu a snášenlivosti lidských bytostí jako důkaz, že smrtelný člověk je obdařen duchem živého Boha; že tvor je přece jenom božsky motivován.

26:11.6 (297.3) Těsně před koncem pobytu na prvním okruhu se vzestupní smrtelníci poprvé setkají s iniciátory odpočinku, kteří patří k primárnímu řádu supernafimů. Tito andělé Ráje přicházejí přivítat ty, kteří stojí na prahu věčnosti a dokončují přípravu na přepravní spánek, který předchází poslednímu vzkříšení. Nebudete dítětem Ráje, dokud neprojdete vnitřním okruhem a neprožijete vzkříšení ve věčnosti po závěrečném spánku času. Zdokonalení poutníci se pohrouží do klidu, usnou na prvním okruhu Havony, ale procitnou na březích Ráje. Ze všech těch, kteří přicházejí na věčný Ostrov, pouze ti, kteří přijdou tímto způsobem, jsou děti věčnosti; ti ostatní jsou jako návštěvníci, jako hosté, kteří nemají status trvalých obyvatel.

26:11.7 (297.4) A nyní, v závěru putování Havonou, když se vy smrtelníci chystáte ke spánku na řídícím světě vnitřního okruhu, nepůjdete odpočívat sami, jak tomu bylo na světech vašeho původu, když jste zavřeli oči v přirozeném spánku fyzické smrti, nebo během dlouhého přepravního polospánku, který byl přípravou na vaši cestu do Havony. Nyní, když se připravujete na cílový spánek, po vašem boku zaujme místo váš dlouhodobý společník na prvním okruhu, ušlechtilý podporovatel odpočinku, který je připraven zahájit závěrečný odpočinek s vámi jako záruka Havoně, že vaše přeměna je dokončena a že na vás čekají už jen poslední korektury dokonalosti.

26:11.8 (297.5) Vaší první přeměnou byla ve skutečnosti smrt, druhou byl ideální spánek a nynější, třetí proměnou, je opravdový klid, odpočinek věků.

26:11.9 (297.6) [Představeno Zdokonalovatelem Moudrosti Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.