مقالۀ 26 ارواح خادم جهان مرکزی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

مقالۀ 26

ارواح خادم جهان مرکزی

سوپرنافیمها ارواح خادم بهشت و جهان مرکزی هستند. آنها بالاترین رستۀ پایین​ترین گروه از فرزندان روح بیکران — گروههای عظیم فرشتگان — می​باشند. این ارواح خادم از جزیرۀ بهشت تا کرات زمان و فضا مورد مواجهه واقع می​شوند. هیچ بخش عمده از آفرینش سازمان یافته و مسکونی بدون خدمات آنها نیست.

1- ارواح خادم

فرشتگان همیاران خادم روحی مخلوقات تکاملی و فراز یابندۀ صاحب ارادۀ تمامی فضا هستند. آنها همچنین همکاران و دستیاران کاریِ گروههای بالاتر شخصیتهای الهی کرات هستند. فرشتگان کلیۀ رسته​ها شخصیتهای بارزی هستند و بسیار فردیت یافته​اند. آنها همگی از یک ظرفیت زیاد برای قدردانی از خدمات مدیران بازگشت برخوردارند. ارواح خادم به همراه سپاهیان پیام​آور فضا از ایام استراحت و تغییر بهره​مند می​شوند. آنها دارای سرشت بسیار اجتماعی هستند و از یک ظرفیت معاشرتی که بارها فراتر از ظرفیت معاشرتی موجودات بشری است برخوردارند.

ارواح خادم جهان بزرگ به صورت زیرین طبقه​بندی شده​اند:

1- سوپرنافیمها.

2- سِکنافیمها.

3- تِرشیافیمها.

4- آمنیافیمها.

5- سرافیمها.

6- فرشتگان کروب و سَنوب.

7- مخلوقات بینابینی.

وضعیت شخصی تک تک اعضای رسته​های فرشتگان در جهان مجموعاً ثابت نیست. فرشتگان برخی رسته​ها ممکن است برای موسمی یاوران بهشتی شوند؛ برخی نگارشگران آسمانی می​شوند؛ دیگران به رتبۀ مشاوران تکنیکی صعود می​کنند. برخی از کروبیان ممکن است آرزوی مرتبت و سرنوشت سرافی را داشته باشند، در حالی که سرافیمهای تکاملی می​توانند به سطوح روحی پسران فراز یابندۀ خداوند دست یابند.

هفت رستۀ ارواح خادم، آنطور که آشکار شده​اند، برای عرضه کردن به مخلوقات فراز یابنده مطابق مهمترین کارکردهایشان بدین صورت گروهبندی شده​اند:

1- ارواح خادم جهان مرکزی. سه رسته از سوپرنافیمها در سیستم بهشت - هاونا خدمت می​کنند. سوپرنافیمهای اولیه یا بهشت توسط روح بیکران آفریده شده​اند. رسته​های دوم و سوم که در هاونا خدمت می​کنند به ترتیب اولاد ارواح استاد و ارواح مدارها هستند.

2- ارواح خادم ابرجهانها — سِکنافیمها، تِرشیافیمها، و آمنیافیمها. سکنافیمها، فرزندان ارواح بازتابگر، به طرق گوناگون در هفت ابرجهان خدمت می‌کنند. ترشیافیمها، که در روح بیکران منشأ دارند، سرانجام به خدمت ارتباطی پسران آفریننده و قدمای ایامها تخصیص می‌یابند. آمنیافیمها به طور هماهنگ توسط روح بیکران و هفت مدیر عالی اجرایی آفریده شده‌اند، و آنها خادمان منحصر به فرد دومی‌ها هستند. بحث پیرامون این سه رسته موضوع یک نوشتۀ بعدی را در این سری تشکیل می‌دهد.

3- ارواح خادم جهانهای محلی شامل سرافیمها و دستیاران آنها، کروبیان، می​شوند. انسانهای فراز یابنده با این اولاد یک روح مادر جهان تماس اولیه دارند. مخلوقات بینابینی که زادۀ کرات مسکونی هستند، در واقع از خود رسته​های فرشتگان نیستند، گر چه اغلب به لحاظ کارکردی با ارواح خادم گروهبندی می​شوند. داستان آنها با توصیفی از سرافیمها و کروبیان در آن مقالاتی که به امور جهان محلی شما می​پردازد ارائه می​شود.

تمامی رسته​های گروههای فرشتگان به خدمات گوناگون جهان تخصیص یافته​اند، و به طرق مختلف به رسته​های بالاتر موجودات آسمانی خدمت می​کنند؛ اما این سوپرنافیمها، سکنافیمها، و سرافیمها هستند که در پیشبرد طرح فراز گرایانۀ کمال تدریجی برای فرزندان زمان در تعداد زیاد به کار گرفته می​شوند. آنها با کار در جهان مرکزی، ابرجهانها، و جهانهای محلی آن زنجیر ناگسستۀ خادمان روحی را تشکیل می​دهند که برای کمک و هدایت کلیۀ کسانی که از طریق پسر جاودان در صدد دستیابی به پدر جهانی هستند توسط روح بیکران فراهم شده است.

سوپرنافیمها در ”قطبیت روحی“ فقط در رابطه با یک فاز از عمل در محدودیت قرار دارند، و آن در رابطه با پدر جهانی است. آنها می​توانند به تنهایی کار کنند به جز هنگامی که مدارهای منحصر به فرد پدر را مستقیماً به کار می​گیرند. سوپرنافیمها هنگام انجام کارِ مستقیمِ پدر وقتی که در حالت دریافت نیرو هستند، باید به طور داوطلبانه به صورت دوتایی با هم در ارتباط قرار گیرند تا بتوانند کار کنند. سکنافیمها نیز به همین منوال محدود هستند و علاوه بر آن باید به صورت دوتایی کار کنند تا با مدارهای پسر جاودان هماهنگ شوند. سرافیمها می​توانند به عنوان شخصیتهای بارز و محلی به صورت تنها کار کنند، اما تنها هنگامی که به صورت جفتهای مرتبط قطبیت می​یابند قادرند در مدار قرار گیرند. هنگامی که چنین موجودات روحی به صورت دوتایی با هم در ارتباط قرار می​گیرند، به یکی به عنوان مکمل دیگری گفته می​شود. روابط مکمل ممکن است گذرا باشند ولی لزوماً از یک طبیعت دائم برخوردار نیستند.

این مخلوقات با استعداد و با درایت مستقیماً از طریق دریافت انرژی روحی مدارهای اولیۀ جهان تغذیه می​شوند. انسانهای یورنشیا باید از طریق سیستم گیاهی انرژی نوری کسب کنند، اما گروههای عظیم فرشتگان در مدار قرار می​گیرند؛ آنها ”خوراکی دارند که شما نمی​دانید.“ آنها همچنین از آموزشهای جاریِ پسران شگفت​آور آموزگار تثلیث بهره می​گیرند؛ آنها از یک دریافت آگاهی و یک درونبریِ خرد برخوردارند که به تکنیک آنها در زمینۀ جذب انرژیهای حیات بسیار شباهت دارد.

2- سوپرنافیمهای توانمند

سوپرنافیمها برای تمامی انواع موجودات خادمان با مهارتی هستند که در بهشت و در جهان مرکزی موقتاً اقامت دارند. این فرشتگان والا در سه رستۀ عمده آفریده شده​اند: اول، دوم، و سوم.

سوپرنافیمهای اول فرزندان منحصر به فرد آفریدگار مشترک هستند، آنها خدمت روحانی خود را میان گروههای مشخص شهروندان بهشت و گروههای پیوسته بسط یابندۀ رهنوردان فراز یابنده تقریباً به طور مساوی تقسیم می​کنند. این فرشتگان جزیرۀ جاودان در پیشبرد آموزش بنیادین هر دو گروه از ساکنان بهشت بسیار مؤثرند. آنها به آنچه که برای فهم متقابل این دو رستۀ بی​نظیر از مخلوقات جهان سودمند است چیز زیادی ارزانی می​دارند — یکی بالاترین نوع از مخلوقات صاحب ارادۀ الهی و کامل، و دیگری، تکامل کامل شدۀ پایین​ترین نوع مخلوقات دارای اراده در تمامی جهان جهانها است.

کار سوپرنافیمهای اول آنقدر بی​نظیر و متمایز است که در نوشتۀ بعدی به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

سوپرنافیمهای دوم مدیران امور موجودات فراز یابنده در هفت مدار هاونا هستند. آنها به همان اندازه درگیر رسیدگی به آموزش و تعلیم و تربیت رسته​های بیشمار شهروندان بهشت که برای ادوار طولانی در مدارهای کرات آفرینش مرکزی موقتاً اقامت دارند می​باشند، اما ما این فاز از سرویس آنها را نمی​توانیم مورد بحث قرار دهیم.

هفت نوع از این فرشتگان بلند مرتبه وجود دارد، و هر یک در یکی از هفت روح استاد منشأ دارد و طبیعتش مطابق او الگوبرداری شده است. هفت روح استاد به طور جمعی بسیاری از گروههای متفاوت موجودات و وجودهای بی​نظیر را خلق می​کنند، و طبیعت تک تک اعضای هر رسته نسبتاً یکنواخت است. اما هنگامی که همین هفت روح به صورت فردی دست به آفرینش می​زنند، رسته​های حاصله همیشه طبیعت هفتگانه دارند. فرزندان هر روح استاد از طبیعت آفرینندۀ خود بهره​مند هستند و از این رو از دیگران متفاوتند. منشأ سوپرنافیمهای دوم نیز چنین است، و فرشتگان تمامی هفت نوع آفریده شده در کلیۀ کانالهای فعالیتی که به روی تمامی رستۀ آنها گشوده​اند، عمدتاً در هفت مدار جهان مرکزی و الهی، عمل می​کنند.

هر یک از هفت مدار سیاره​ای هاونا تحت سرپرستی مستقیم یکی از هفت روح مدارها قرار دارد، و آنها خود آفرینش جمعی — و لذا یکنواختِ — هفت روح استاد هستند. این هفت روح فرعی هاونا گر چه از طبیعت سومین منبع و مرکز سهم می​برند، بخشی از الگوی اولیۀ جهان نبودند. آنها بعد از آفرینش آغازین (جاودانه) مشغول به کار بودند، اما مدتها پیش از ایام گرندفاندا. آنها بدون شک به عنوان یک واکنش خلاق ارواح استاد نسبت به مقصود در حال پدیداری ایزد متعال ظاهر شدند، و آنها به دنبال سازمان​یابی جهان بزرگ مشغول به کار یافته شدند. به نظر می​رسد که روح بیکران و تمامی همیاران آفرینشگر او، به عنوان هماهنگ کنندگان جهانی، از توانمندی انجام واکنشهای مناسب خلاق نسبت به رخدادهای همزمان در الوهیتهای تجربی و در جهانهای در حال تکامل به قدر فراوان بهره​مند هستند.

سوپرنافیمهای سوم منشأ در این هفت روح مدارها دارند. هر یک از آنها در دایره​های جداگانۀ هاونا برای برآورده ساختن نیازهای جهان مرکزی توسط روح بیکران از قدرت آفرینش یک تعداد مکفی از خادمان سوپر سرافی والای رستۀ سوم برخوردار گشته است. در حالی که ارواح مدارها پیش از ورود رهنوردان زمان به هاونا تعداد نسبتاً اندکی از این خادمان فرشته را به وجود آوردند، هفت روح استاد تا هنگام فرود گرندفاندا آفرینش سوپرنافیمهای دوم را حتی شروع هم ننمودند. از این رو سوپرنافیمهای سوم، به عنوان رستۀ کهنسال​تر دو رسته، بدواً در نظر گرفته خواهند شد.

3- سوپرنافیمهای سوم

این خادمان هفت روح استاد فرشتگان متخصص مدارهای گوناگون هاونا هستند، و کارکرد آنها به رهنوردان فراز یابندۀ زمان و رهنوردان فرود یابندۀ ابدیت هر دو تعمیم می​یابد. در یک میلیارد کرات مطالعاتی آفرینش کامل مرکزی، کلیۀ رسته​های همیاران سوپر سرافی شما برای شما کاملاً مرئی خواهند بود. شما در آنجا، به بالاترین مفهوم، موجوداتی برادرانه و با درایت و برخوردار از قابلیت تماس متقابل و دلسوزی خواهید بود. شما همچنین رهنوردان فرود یابنده را به طور کامل خواهید شناخت و به گونه​ای بدیع با آنان روابط برادرانه خواهید داشت. آنها شهروندان بهشت هستند که این مدارها را از درون به سوی بیرون می​پیمایند، و از طریق کرۀ پیشگام اولین مدار به هاونا وارد می​شوند و به سوی بیرون به کرۀ هفتم پیش می​روند.

رهنوردان فراز یابندۀ هفت ابرجهان در جهت مقابل از میان هاونا عبور می​کنند. آنها از طریق مسیر کرۀ پیشگام هفتمین مدار وارد می​شوند و به سوی درون پیش می​روند. برای پیشرفت مخلوقات فراز یابنده از کره به کره و از مدار به مدار هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد، درست همانطور که برای اقامت در کرات مورانشیا هیچ مدت زمان ثابت به طور اختیاری تعیین نشده است. اما در حالی که افراد به قدر مکفی رشد یافته می​توانند از اقامت موقت در یک یا تعداد بیشتری از کرات آموزشی جهان محلی معاف گردند، هیچ رهنوردی نمی​تواند از عبور از میان کلیۀ هفت مدارهای هاونا که حاوی معنویت بخشی تدریجی هستند اجتناب ورزد.

آن گروه از سوپرنافیمهای سوم که عمدتاً به سرویس رهنوردان زمان تخصیص یافته​اند به صورت زیرین طبقه​بندی شده​اند:

1- سرپرستان هماهنگی. باید آشکار باشد که برای حفظ سیستم و تضمین هماهنگی در تمامی کار آماده سازی رهنوردان زمان برای دستاوردهای متعاقبشان در بهشت حتی در هاونای کامل به نوعی تأثیر هماهنگ کننده نیاز است. مأموریت واقعی سرپرستان هماهنگی نیز همین است — که همه چیز به خوبی و فوری پیش برده شود. منشأ آنها در مدار اول است. آنها در سرتاسر هاونا خدمت می​کنند، و حضور آنها در مدارها به این معنی است که امکان ندارد هیچ اشکالی پیش آید. یک توانمندی بزرگ برای هماهنگیِ تنوعی از فعالیتها که در بر گیرندۀ شخصیتهای رسته​های مختلف است — حتی سطوح چندگانه — این سوپرنافیمها را قادر می​سازد که هر جا و هر گاه که مورد نیاز باشند یاری رسانند. آنها به فهم متقابل رهنوردان زمان و رهنوردان ابدیت به اندازۀ فوق​العاده زیاد کمک می​کنند.

2- نگارشگران ارشد. این فرشتگان در مدار دوم آفریده می​شوند اما در همه جای جهان مرکزی عمل می​کنند. آنها به صورت سه تایی ثبت می​کنند، و اسناد را برای پرونده​های عملی هاونا، برای پرونده​های روحی رسته​شان، و برای اسناد رسمی بهشت به اجرا در می​آورند. علاوه بر آن آنها کارکردهایی را که از اهمیت آگاهی حقیقی برخوردار است به کتابخانه​های زندۀ بهشت، نگاهدارندگان دانش رستۀ اولیۀ سوپرنافیمها به طور اتوماتیک انتقال می​دهند.

3- پخش کنندگان. فرزندان سومین روح مدار در سرتاسر هاونا کار می​کنند، گر چه ایستگاه رسمی آنان در سیارۀ شمارۀ هفتاد در بیرونی​ترین دایره واقع شده است. این تکنیسینهای استاد دریافت دارندگان و فرستنده​های پخش آفرینش مرکزی و مدیران گزارشات فضاییِ تمامی پدیده​های ربانی در بهشت هستند. آنها می​توانند کلیۀ مدارهای بنیادین فضا را راه اندازند.

4- پیام​آوران منشأ در مدار شمارۀ چهار دارند. آنها به عنوان حاملان کلیۀ پیامهایی که نیازمند انتقال شخصی است سیستم بهشت - هاونا را در می​نوردند. آنها به همیاران خود، شخصیتهای آسمانی، رهنوردان بهشت، و حتی روانهای فراز یابندۀ زمان خدمت می​کنند.

5- هماهنگ کنندگان اطلاعات. این سوپرنافیمهای سوم، فرزندان پنجمین روح مدار، همیشه ترویج کنندگان خردمند و دلسوز معاشرت برادرانه میان رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده هستند. آنها به کلیۀ ساکنان هاونا، به ویژه فراز یابندگان از طریق مطلع نگاه داشتن روزمرۀ آنها پیرامون امور جهان جهانها خدمت می​کنند. این ”روزنامه​های زندۀ“ هاونا به واسطۀ تماسهای شخصی با پخش کنندگان و بازتابگران از کلیۀ اطلاعاتی که از میان مدارهای عظیم خبری جهان مرکزی عبور می​کند بی​درنگ مطلع می​شوند. آنها با شیوۀ نمودار هاونا اطلاعات کسب می​کنند. این روش آنها را قادر می​سازد که در یک ساعت به وقت یورنشیا آنقدر به طور اتوماتیک اطلاعات گردآوری کنند که برای سریعترین تکنیک ثبت تلگرافی شما یک هزار سال وقت لازم است.

6- شخصیتهای حمل و نقل. این موجودات که منشأ در مدار شمارۀ شش دارند، معمولاً از سیارۀ شمارۀ چهل در بیرونی​ترین مدار عمل می​کنند. آنها هستند که کاندیداهای ناکام گشته​ای را که موقتاً در ماجرای الوهیت شکست می​خورند خارج می​سازند. آنها آماده​اند که به کلیۀ کسانی که در خدمت هاونا باید بیایند و بروند، و آنهایی که رهنوردان فضا نیستند، خدمت کنند.

7- سپاه ذخیره. نوسانات در کار با موجودات فراز یابنده، رهنوردان بهشت، و سایر رسته​های موجوداتی که موقتاً در هاونا اقامت دارند این را ضروری می​سازد که این ذخایر سوپرنافیمها در کرۀ پیشگام دایرۀ هفتم، جایی که در آن منشأ دارند، حفظ شوند. آنها بدون طراحی ویژه آفریده شده​اند و از این شایستگی برخوردارند که در فازهای کمتر طاقت فرسای هر یک از وظایف همکاران سوپر سرافی رستۀ سومشان خدمت کنند.

4- سوپرنافیمهای دوم

سوپرنافیمهای دوم خادمان هفت مدار سیاره​ای جهان مرکزی هستند. بخشی از آنان وقف خدمت رهنوردان زمان می​باشند، و نیمی از تمامی رسته به آموزش رهنوردان بهشتی ابدیت تخصیص یافته است. این شهروندان بهشت در دیدارشان از میان مدارهای هاونا همچنین توسط داوطلبانی از سپاه انسانی نهایت همراهی می​شوند. این ترتیبی است که از زمان تکمیل اولین گروه از پایان دهندگان حکمفرما بوده است.

سوپرنافیمهای دوم بر طبق مأموریت دوره​ای​شان به خدمت رهنوردان فراز یابنده در هفت گروه زیرین کار می​کنند:

1- یاوران رهنوردان.

2- راهنمایان تعالیت.

3- راهنمایان تثلیث.

4- یابندگان پسر.

5- راهنمایان پدر.

6- مشاوران و رایزنان.

7- خدمۀ استراحت.

هر یک از این گروههای کاری شامل فرشتگانی از کلیۀ هفت نوع آفریده شده می​شود، و همیشه یک رهنورد فضا توسط سوپرنافیمهای دومی آموزش داده می​شود که منشأ در روح استادی دارد که مسئول ابرجهان بومی آن رهنورد است. هنگامی که شما انسانهای یورنشیا به هاونا دست می​یابید، قطعاً توسط سوپرنافیمهایی راهنمایی خواهید شد که طبیعت آفریده شده​شان — مثل طبیعت تکامل یافتۀ خود شما — از روح استاد اروانتان سرچشمه یافته است. و چون آموزشگران شما از روح استاد ابرجهان خود شما سرچشمه یافته​اند، به طور ویژه شایسته​اند که شما را درک کنند، تسلی دهند، و در تمامی تلاشهایتان برای دستیابی به کمال بهشتی به شما یاری رسانند.

رهنوردان زمان توسط شخصیتهای حمل و نقل از رستۀ اولیۀ سکنافیمهایی که از ستاد مرکزی هفت ابرجهان عمل می​کنند به آن سوی اجرام تاریک جاذبه​دار هاونا، به مدار بیرونی سیاره​ای انتقال می​یابند. اکثریت، اما نه کلیۀ سرافیمهای خدمت سیاره​ای و جهان محلی که مسئول صعود بهشتی هستند، پیش از پرواز طولانی به هاونا از یاران انسانی خود جدا خواهند شد و یک آموزش طولانی و شدید را برای مأموریت آسمانی به یکباره آغاز خواهند کرد، و انتظار دارند که به عنوان سرافیم به کمال وجود و تعالیت خدمت دست یابند. و آنها این کار را انجام می​دهند، با این امید که به رهنوردان زمان مجدداً وصل شوند، و در زمرۀ آنهایی محسوب شوند که مسیر چنین انسانهایی را که به پدر جهانی دست یافته​اند و برای خدمت آشکار ناشدۀ سپاه نهایت مأموریت یافته​اند برای همیشه دنبال کنند.

رهنوردان تنها با یک عطیۀ کمال، کمال در هدف، در سیارۀ پذیرش هاونا، کرۀ پیشگام مدار هفتم، فرود می​آیند. پدر جهانی چنین مقرر داشته است: ”کامل باشید، حتی آنطور که من کاملم.“ این اعلام مبهوت کنندۀ دعوت و فرمان به فرزندان متناهی کرات فضا است. اعلام رسمی آن فرمان به همراه تلاش همیارانۀ موجودات آسمانی تمامی آفرینش را به جنب و جوش در آورده است تا به اجرا و تحقق بخشیدن آن فرمان عظیم اولین منبع و مرکز بزرگ یاری رسانند.

هنگامی که شما به واسطۀ و از طریق کارکرد کلیۀ گروههای یاری رسانندۀ طرح بقای جهانی سرانجام در کرۀ پذیرش هاونا قرار داده می​شوید، فقط با یک نوع کمال — کمال در هدف — وارد می​شوید. هدف شما به طور کامل مورد سنجش قرار گرفته است؛ ایمان شما مورد آزمون قرار گرفته است. شما به عنوان فردی که در برابر ناامیدی مورد محک قرار گرفته است شناخته شده​اید. حتی شکست در شناخت پدر جهانی نیز نمی​تواند ایمان یک انسان فراز یابنده را که از میان تجربه​ای که همگی به منظور دستیابی به کرات کامل هاونا باید طی کنند عبور نموده به طور جدی به لرزش درآورد یا اعتماد او را مختل سازد. تا وقتی که شما به هاونا می​رسید، خلوص شما عالی شده است. کمال در هدف و ربانیتِ اشتیاق، به همراه ثابت قدمی در ایمان، ورود شما را به منزلگاههای تثبیت شدۀ ابدیت حتمی ساخته است؛ رهایی شما از عدم قطعیتهای زمان کامل و تکمیل یافته است؛ و اکنون شما باید برای رو در رویی با مشکلات هاونا و سترگیهای بهشت، که شما برای مدتهای مدید در ادوار تجربی زمان در مدارس کرات فضا برای مواجهه با آنها در آموزش بوده​اید رو به رو شوید.

برای رهنورد فراز یابنده ایمان موجب دستیابی به یک کمال در هدف شده است که موجب پذیرش فرزندان زمان به دروازه​های ابدیت می​شود. اکنون یاوران رهنوردان باید کار به وجود آوردن آن کمال در فهم و آن تکنیک درکی را که برای کامل سازی بهشتی شخصیت بسیار ضروری است آغاز کنند.

توانمندی در درک کردن پاسپورت انسانی برای ورود به بهشت است. میل به باور داشتن کلید ورود به هاونا است. پذیرش فرزندی، همکاری با تنظیم کنندۀ سکنی گزین، بهای بقای تکاملی است.

5- یاوران رهنوردان

اولین گروه از هفت گروه سوپرنافیمهای دوم که مورد مواجهه قرار می​گیرند یاوران رهنوردان هستند، آن موجوداتی که از ادراک سریع و دلسوزی گسترده برخوردارند و فراز یابندگان بسیار سفر کردۀ فضا را به کرات دیرپا و نظام تثبیت شدۀ جهان مرکزی خوشامد می​گویند. این خادمان والا کارشان را برای رهنوردان بهشتی ابدیت به طور همزمان آغاز می​کنند. همزمان با فرود گرندفاندا در کرۀ پیشگام مدار بیرونی، اولین رهنورد در کرۀ پیشگام مدار درونی هاونا از راه رسید. در آن روزگاران بسیار دور گذشته رهنوردان از بهشت و رهنوردان زمان در کرۀ پذیرش مدار شمارۀ چهار برای اولین بار دیدار کردند.

این یاوران رهنوردان، که در هفتمین دایرۀ کرات هاونا عمل می​کنند، کارشان را برای انسانهای فراز یابنده در سه بخش اصلی انجام می​دهند: اول، فهم عالی تثلیث بهشت؛ دوم، درک معنوی شراکت پدر و پسر؛ و سوم، شناخت عقلانی روح بیکران. هر یک از این فازهای آموزشی به هفت شاخۀ حاوی دوازده بخش فرعیِ دارای هفتاد گروه جانبی تقسیم می​شود؛ و هر یک از این هفتاد گروهبندی جانبی آموزشی در یک هزار طبقه​بندی عرضه می​شود. رهنمودهای جزئی بیشتری در دایره​های متعاقب فراهم می​شود، اما فهرستی از هر لازمۀ بهشتی توسط یاوران رهنوردان آموزش داده می​شود.

آن سپس درس اصلی یا اولیه است که در برابر رهنوردان با ایمان آزمایش شده و بسیار سفر کردۀ فضا قرار می​گیرد. اما مدتها پیش از رسیدن به هاونا، این فرزندان فراز یابندۀ زمان یاد گرفته​اند که به خاطر عدم اطمینان جشن گیرند، به دلیل ناامیدی فربه شوند، به خاطر شکست ظاهری سر شوق بیایند، با وجود دشواریها نیرو یابند، در شرایط سترگ شهامت راسخ نشان دهند، و هنگامی که با چالش غیرقابل توصیف مواجه می​شوند ایمان شکست ناپذیر به کار بندند. از مدتها پیش شعار جنگی این رهنوردان این بوده است: ”در ارتباط با خداوند، هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، غیرممکن نیست.“

در هر یک از دایره​های هاونا برای رهنوردان زمان یک الزام مشخص وجود دارد؛ و در حالی که هر رهنورد تحت آموزش سوپرنافیمی قرار دارد که به واسطۀ طبیعتش در کمک کردن به آن نوع ویژۀ مخلوق فراز یابنده انطباق یافته است، درسی که باید فرا گرفته شود برای کلیۀ فراز یابندگانی که به جهان مرکزی می​رسند نسبتاً یکنواخت است. این درسِ پیشرفت، کمی، کیفی، و تجربی — عقلانی، معنوی، و متعالی — است.

در دایره​های هاونا زمان از اهمیت اندکی برخوردار است. آن در یک حد محدود به امکانات پیشرفت وارد می​شود، اما آزمون نهایی و متعالی پیشرفت است. درست در لحظه​ای که همیار سوپر سرافی شما چنین پندارد که شما برای عبور به سوی درون به دایرۀ بعدی از شایستگی برخوردارید، شما نزد دوازده یاور هفتمین روح مدار برده خواهید شد. شما در اینجا ملزم خواهید بود که آزمونهای دایره​ای را که توسط ابرجهان منشأ شما و توسط سیستم زادگاه شما تعیین شده است بگذرانید. نیل به ربانیتِ این دایره در کرۀ پیشگام رخ می​دهد و شامل شناخت معنوی و درک روح استاد ابرجهان رهنورد فراز یابنده است.

هنگامی که کار دایرۀ بیرونی هاونا به اتمام رسید و درس عرضه شده فرا گرفته شد، یاوران رهنوردان افراد تحت سرپرستی خود را به کرۀ پیشگام دایرۀ بعدی می​برند و آنها را تحت مراقبت راهنمایان تعالیت قرار می​دهند. یاوران رهنوردان همیشه برای مدتی باقی می​مانند تا کمک کنند انتقال را هم لذت بخش و هم سودمند سازند.

6- راهنمایان تعالیت

فراز یابندگان فضا هنگامی که از دایرۀ هفتم به دایرۀ ششم انتقال می​یابند ”فارغ​التحصیلان معنوی“ نامیده می​شوند و تحت سرپرستی بلافصل راهنمایان تعالیت قرار داده می​شوند. این راهنمایان نباید با راهنمایان فارغ​التحصیلی که به شخصیتهای بالاتر روح بیکران تعلق دارند اشتباه گرفته شوند. راهنمایان فارغ​التحصیلی با همیاران سرویتال خود در کلیۀ مدارهای هاونا به رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده هر دو خدمت می​کنند. راهنمایان تعالیت فقط در دایرۀ ششم جهان مرکزی عمل می​کنند.

در این دایره است که فراز یابندگان به یک درک جدید از ربانیت متعال دست می​یابند. رهنوردان زمان در طول دوران زندگانی طولانی خویش در جهانهای تکاملی یک آگاهی در حال رشد از واقعیت یک کنترل فراگیر قدرتمند حول آفرینشهای زمان و فضا را تجربه می​کرده​اند. آنها اینجا، در این مدار هاونا، به مواجهه با منبع جهان مرکزیِ وحدت زمان و مکان— واقعیت روحی خدای متعال — نزدیک می​شوند.

من تا اندازه​ای ناتوانم که توضیح دهم در این دایره چه رخ می​دهد. هیچ حضور شخصیت یافتۀ تعالیت برای فراز یابندگان قابل درک نیست. از برخی جهات، روابط جدید با هفتمین روح استاد این غیرقابل تماس بودن ایزد متعال را جبران می​کند. اما صرف نظر از عدم توانایی ما برای درک تکنیک، به نظر می​رسد هر مخلوق فراز یابنده دستخوش یک رشد دگرگون کننده، یک یکپارچگی جدید خودآگاهی، یک معنویت یابی مقصود، یک حساسیت جدید برای ربانیت شود، که بدون در نظر گرفتن فعالیت آشکار ناشدۀ ایزد متعال به سختی می​تواند به گونه​ای رضایتبخش توضیح داده شود. برای آنهایی از ما که این کارکردهای اسرارآمیز را مشاهده کرده​ایم، چنین به نظر می​رسد که خدای متعال آن افزایش درک عقلانی، بینش معنوی، و معاضدت شخصیتی را به فرزندان تجربی خویش دقیقاً تا سرحد ظرفیتهای تجربی​شان به گونه​ای عاطفی عطا می​نماید که در تمامی تلاشهایشان در رخنه یابی به سطح ربانیت تثلیث تعالیت برای دستیابی به الوهیتهای جاودانه و وجودگرای بهشت چنان به آن نیاز خواهند داشت.

هنگامی که راهنمایان تعالیت چنین می​پندارند که شاگردانشان برای پیشرفت مستعد هستند، آنها را نزد کمیسیون هفتاد نفره می​برند. آنها گروهی مختلط هستند که در کرۀ پیشگام مدار شمارۀ شش به عنوان بازرس خدمت می​کنند. رهنوردان بعد از خشنود ساختن این کمیسیون در رابطه با درکشان از ایزد متعال و تثلیث تعالیت، برای انتقال به مدار پنجم تأیید می​شوند.

7- راهنمایان تثلیث

راهنمایان تثلیث خادمان خستگی ناپذیر پنجمین دایرۀ آموزش هاونایی رهنوردان در حال پیشرفت زمان و فضا هستند. فارغ​التحصیلان معنوی در اینجا ”کاندیداهای ماجرای الوهیت“ نامیده می​شوند زیرا در این دایره، تحت سرپرستی راهنمایان تثلیث است که رهنوردان در رابطه با تثلیث الهی در آمادگی برای تلاش برای دستیابی به شناخت شخصیت روح بیکران آموزش پیشرفته دریافت می​کنند. و در اینجا رهنوردان فراز یابنده کشف می​کنند که، به تدریج که آنها شروع به تشخیص طبیعتِ باز گرانبارتر و کار بسیار دشوارتر معنوی می​کنند که برای برآورده ساختن مطالبات هدف والایی که برای پیشرفت آنها در کرات این مدار تعیین گردیده مورد لزوم خواهد بود، مطالعۀ حقیقی و تلاش ذهنی واقعی چه معنی می​دهد.

راهنمایان تثلیث بسیار وفادار و مؤثرند؛ و هر رهنورد توجه ویژه دریافت می​کند، و از عطوفت کامل یک سوپرنافیم دوم متعلق به این رسته بهره​مند می​شود. اگر به خاطر کمک و یاری این راهنمایان و گروه عظیم موجودات روحی دیگری که درگیر آموزش فراز یابندگان در رابطه با طبیعت و تکنیک ماجرای قریب​الوقوع الوهیت هستند نبود، یک رهنورد زمان هرگز اولین شخص قابل دسترسی تثلیث بهشت را نمی​یافت.

راهنمایان تثلیث بعد از تکمیل کلاس آموزشی در این مدار شاگردان خود را به کرۀ پیشگام آن می​برند و آنها را به یکی از بسیاری کمیسیونهای سه​گانه که به عنوان بازرسان و تصدیق کنندگان کاندیداهای ماجرای الوهیت عمل می​کنند عرضه می​دارند. این کمیسیونها شامل یک نفر از میان پایان دهندگان، یکی از مدیران هدایت از رستۀ سوپرنافیمهای اولیه، و یک پیام​آور منفرد فضا یا یک پسر تثلیث یافتۀ بهشت می​باشند.

هنگامی که یک روان فراز یابنده عملاً سفرش را به مقصد بهشت آغاز می​کند، فقط توسط گروه سه نفرۀ ترانزیت همراهی می​شود: دستیار سوپر سرافی دایره، راهنمای فارغ​التحصیلی، و دستیار پیوسته حاضر سرویتال نفر دوم. این سفرهای رفت و برگشت از دایره​های هاونا به بهشت سفرهای آزمایشی هستند؛ فراز یابندگان هنوز از وضعیت بهشتی برخوردار نیستند. آنها به وضعیت اقامتی در بهشت دست نمی​یابند تا این که به دنبال دستیابی به پدر جهانی و اجازۀ نهایی از مدارهای هاونا از استراحت پایانی زمان عبور کرده باشند. آنها بعد از استراحت الهی از ”جوهر ربانیت“ و ”روح تعالیت“ بهره می​برند و از این رو در دایرۀ ابدیت و در حضور تثلیث به راستی شروع به کنش می​کنند.

همدمان فرد فراز یابندۀ متعلق به گروه سه​گانۀ ترانزیت الزام ندارند وی را قادر سازند که مکان حضور جغرافیایی درخشش روحی تثلیث را تعیین کند، بلکه در کار دشوار یک رهنورد در زمینۀ شناخت، تمیز دادن، و درک روح بیکران چنان به قدر مکفی تمامی کمکهای ممکن را به وی ارائه دهند که موجب شناخت شخصیت شود. هر رهنورد فراز یابنده در بهشت می​تواند حضور جغرافیایی یا مکانیِ تثلیث را تشخیص دهد؛ اکثریت عظیم می​توانند با واقعیت عقلانی الوهیتها تماس برقرار کنند، به ویژه شخص سوم، اما همگی نمی​توانند واقعیت حضور روحی پدر و پسر را بشناسند یا حتی بخشاً درک کنند. با این حال حتی حداقلِ درک روحی پدر جهانی دشوارتر است.

جستجو برای روح بیکران به ندرت در انتها با شکست مواجه می​شود، و هنگامی که افراد تحت سرپرستی آنها در این فاز از ماجرای الوهیت به موفقیت دست یافتند، راهنمایان تثلیث آماده می​شوند که آنها را به کار یابندگان پسر در چهارمین دایرۀ هاونا انتقال دهند.

8- یابندگان پسر

چهارمین مدار هاونا گاهی اوقات ”مدار پسرها“ نامیده می​شود. رهنوردان فراز یابنده از کرات این مدار به بهشت می​روند تا به یک تماس فهیمانه با پسر جاودان دست یابند، در حالی که رهنوردان فرود یابنده در کرات این مدار به یک درک جدید از طبیعت و مأموریت پسران آفرینندۀ زمان و فضا دست می​یابند. در این مدار هفت کره وجود دارد که در آنها سپاه ذخیرۀ میکائیلهای بهشت مدارس خدمت ویژۀ حاوی خدمت متقابل را به رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده، هر دو، حفظ می​کنند؛ و در این کراتِ پسران میکائیل است که رهنوردان زمان و رهنوردان ابدیت به اولین فهم به راستی متقابل خود از یکدیگر دست می​یابند. تجارب این مدار از بسیاری جهات جالب​ترین تجربۀ تمامی اقامت موقت هاونا می​باشد.

یابندگان پسر خادمان سوپر سرافی برای انسانهای فراز یابندۀ مدار چهارم هستند. این یابندگان پسر علاوه بر کار کلی آماده سازی کاندیداهایشان برای یک درک روابط تثلیث پسر جاودان باید چنان افراد تحت سرپرستی خود را به طور کامل آموزش دهند که آنها کاملاً موفق باشند: اول، در درک مکفی روحانی پسر؛ دوم، در شناخت رضایتمندانۀ شخصیت پسر؛ و سوم، در تمایز صحیح پسر از شخصیت روح بیکران.

بعد از نیل به روح بیکران آزمونهای دیگری صورت نمی​گیرند. تستهای دایره​های درونی کارکردهای کاندیداهای رهنورد هستند، آنگاه که آنها در احاطۀ پوششی الوهیتها قرار می​گیرند. پیشرفت صرفاً از طریق معنویت فرد تعیین می​شود، و هیچ کس جز خدایان به خود اجازه نمی​دهد که از این دارایی صرف نظر کند. در صورت شکست هرگز هیچ دلیلی ارائه نمی​شود، و خود کاندیداها و نیز مربیان و راهنمایان گوناگون آنها نیز هیچگاه مورد نکوهش یا انتقاد قرار نمی​گیرند. در بهشت عدم کامیابی هرگز شکست محسوب نمی​شود؛ به تعویق انداختن هرگز به صورت ننگ مورد نگرش واقع نمی​شود؛ شکستهای ظاهری زمان هرگز با تأخیرات با اهمیت ابدیت اشتباه گرفته نمی​شوند.

رهنوردان زیادی تأخیر شکست ظاهری در ماجرای الوهیت را تجربه نمی​کنند. تقریباً همگی به روح بیکران دست می​یابند، گر چه گهگاه یک رهنورد از ابرجهان شمارۀ یک در اولین تلاش موفق نمی​شود. رهنوردانی که به روح دست می​یابند به ندرت در یافتن پسر شکست می​خورند. از میان آنهایی که در اولین ماجرا شکست می​خورند، تقریباً همگی از ابرجهانهای سه و پنج می​آیند. اکثریت عظیم آنهایی که بعد از یافتن روح و پسر هر دو در اولین ماجرا برای دستیابی به پدر شکست می​خورند، از ابرجهان شمارۀ شش می​آیند، گر چه تعداد اندکی از شماره​های دو و سه به همین منوال ناموفق هستند. و تمامی این امر به نظر می​رسد به وضوح نشان دهد که برای این ناکامیهای ظاهری دلایل خوب و مکفی وجود دارد؛ در واقع تأخیرات صرفاً گریز ناپذیر.

کاندیداهای شکست خورده برای ماجرای الوهیت تحت حوزۀ مسئولیت رئیسان مأموریت، گروهی از سوپرنافیمهای اولیه، قرار داده می​شوند، و برای دوره​ای که کمتر از یکهزار سال نیست به کار قلمروهای فضا بازگردانده می​شوند. آنها هرگز به ابرجهان زادگاه خویش باز نمی​گردند، بلکه همیشه به آن ابرآفرینشی که در آمادگی برای دومین ماجرای الوهیت برای آموزش مجدد آنها از همه مساعدتر است باز می​گردند. به دنبال این سرویس، آنها بنا به خواست خودشان به دایرۀ بیرونی هاونا باز می​گردند، فوراً به دایرۀ دوران زندگانی مختل شدۀ خویش اسکورت می​شوند، و به یکباره آماده سازیهای خود را برای ماجرای الوهیت از سر می​گیرند. سوپرنافیمهای دوم در دومین تلاش برای هدایت موفقیت​آمیز افراد تحت سرپرستی خود هرگز شکست نمی​خورند، و همان خادمان سوپر سرافی و راهنمایان دیگر در طول این ماجرای دوم همیشه این کاندیداها را همراهی می​کنند.

9- راهنمایان پدر

هنگامی که روان رهنورد به سومین دایرۀ هاونا دست می​یابد، تحت سرپرستی راهنمایان پدر، که کهنسالتر، بسیار با مهارت، و با تجربه​ترین خادمان سوپر سرافی هستند قرار می​گیرد. در کرات این مدار راهنمایان پدر مدارس خرد و کالجهای تکنیک را حفظ می​کنند، و کلیۀ موجوداتی که در جهان مرکزی اقامت دارند به عنوان آموزگار در آن خدمت می​کنند. در این ماجرای متعالی نیل به ابدیت هیچ چیز که برای یک مخلوق زمان مفید باشد نادیده انگاشته نمی​شود.

نیل به پدر جهانی پاسپورت عبور به ابدیت است، گر چه مدارهای باقیمانده باید پیموده شوند. از این رو در کرۀ پیشگام دایرۀ شمارۀ سه این یک رویداد بسیار مهم است آنگاه که گروه سه​گانۀ ترانزیت اعلام می​دارند که آخرین کار مخاطره آمیز زمان در شرف وقوع است؛ که مخلوق دیگری از فضا از میان دروازه​های ابدیت در صدد ورود به بهشت است.

آزمون زمان تقریباً به پایان رسیده است؛ مسابقه برای رسیدن به ابدیت تقریباً به سرانجام رسیده است. روزهای عدم اطمینان دارند به پایان می​رسند؛ وسوسۀ تردید کردن در حال ناپدید شدن است؛ فرمان کامل باشید مورد اطاعت واقع شده است. مخلوق زمان و شخصیت مادی عیناً از پایین​ترین بخش وجود هوشمند از کرات تکاملی فضا فراز یافته است، و بدین ترتیب ممکن بودن طرح فراز را اثبات نموده است، در حالی که عدالت و به حق بودن این فرمان پدر جهانی به مخلوقات دون پایۀ خویش را در کرات برای ابد نشان داده است: ”کامل باشید، حتی آن گونه که من کاملم.“

گام به گام، زندگی به زندگی، و کره به کره دوران زندگانی فراز گرایانه مورد استیلا واقع شده است، و هدف الوهیت به دست آمده است. نجات به طور تمام و کمال کامل است، و کمال در تعالیتِ ربانیت سرشار است. زمان در ابدیت گم گشته است؛ فضا در هویت پرستش گرانه و توازن با پدر جهانی در کام کشیده شده است. پخشهای خبری هاونا گزارشات شکوهمندانۀ فضایی را به درخشش درمی​آورند، این خبر خوش که مخلوقات هوشمند حاوی طبیعت حیوانی و منشأ مادی به راستی از طریق فراز تکاملی به طور واقعی و برای ابد فرزندان کامل شدۀ خداوند شده​اند.

10- مشاوران و رایزنان

مشاوران و رایزنان سوپر سرافی دومین دایره آموزشگران فرزندان زمان پیرامون دوران زندگانی ابدیت هستند. دستیابی به بهشت مستلزم نوع جدید و بالاتری از مسئولیتها است، و اقامت موقت در دایرۀ دوم برای دریافت مشاورۀ سودمند این سوپرنافیمهای وقف شده فرصت مکفی فراهم می​سازد.

آنهایی که در اولین تلاش برای دستیابی به الوهیت ناموفق هستند پیش از این که به خدمت ابرجهان بازگردانده شوند از دایرۀ عدم کامیابی مستقیماً به دومین دایره پیشروی می​کنند. از این رو مشاوران و رایزنان همچنین به عنوان مشاوران و تسلی دهندگان این رهنوردان ناکام شده خدمت می​کنند. آنها تازه با بزرگترین ناکامی خویش رو به رو شده​اند، که به هیچ وجه از لیست طولانی چنین تجاربی که از آن صعود کردند متفاوت نیست؛ همچون از یک نردبان، از هرج و مرج به شکوه — به جز در عظمت آن. آنها هستند که فنجان تجربی را تا ته آن سر کشیده​اند؛ و من مشاهده کرده​ام که آنها به عنوان بالاترین نوع خادمان با محبت نسبت به فرزندان زمان و ناکامیهای گذرا به خدمات ابرجهانها موقتاً باز می​گردند.

افراد ناکام بعد از یک اقامت موقت طولانی مدت در مدار شمارۀ دو توسط شوراهای کمال که در کرۀ پیشگام این دایره ساکنند مورد بازبینی واقع می​شوند و به عنوان کسانی که آزمون هاونا را گذرانده​اند تصدیق می​شوند؛ و این امر تا جایی که به وضعیت غیر روحی مربوط می​شود، همان مرتبت را در جهانهای زمان به آنها می​دهد که گویا آنها در واقع در ماجرای الوهیت موفق شده​اند. روح چنین کاندیداهایی کاملاً مورد قبول بود؛ شکست آنها ذاتی فازی از تکنیک برخورد یا بخشی از پیشینۀ تجربی آنان بود.

آنها سپس توسط مشاوران دایره نزد رئیسان مأموریت در بهشت برده می​شوند و به خدمت زمان در کرات فضا بازگردانده می​شوند؛ و آنها با شادی و خوشحالی به کارهای روزگاران و اعصار پیشین می​روند. در روز دیگر آنها به دایرۀ بزرگترین ناکامی خویش باز خواهند گشت و از نو به ماجرای الوهیت مبادرت خواهند ورزید.

برای رهنوردان موفق در مدار دوم محرک عدم اطمینان تکاملی پایان یافته است، اما ماجرای مأموریت ابدی هنوز آغاز نشده است؛ و در حالی که اقامت موقت در این دایره کاملاً لذت بخش و بسیار سودمند است، آن فاقد برخی از شور و شوقهای قابل پیش بینی دایره​های پیشین می​باشد. رهنوردان بسیاری هستند که در چنین زمانی با یک حسادت شادی بخش به تقلای طولانی طولانی به گذشته می​نگرند، و به راستی آرزو می​کنند که به طریقی می​توانستند به کرات زمان بازگردند و آن را تماماً از نو شروع کنند، درست همانطور که شما انسانها در هنگام نزدیکی به کهنسالی گاهی اوقات تقلاهای جوانی و حیات آغازین را مرور می​کنید و به راستی آرزو می​کنید که می​توانستید زندگی خویش را بار دیگر از سر گیرید.

اما پیمایش درونی​ترین دایره درست در پیش رو قرار دارد، و به زودی پس از آن آخرین خواب گذار پایان خواهد یافت، و ماجرای جدید دوران زندگانی جاودانه آغاز خواهد شد. مشاوران و رایزنان در دایرۀ دوم آماده سازی افراد تحت سرپرستی خویش را برای این استراحت بزرگ و نهایی آغاز می​کنند، خواب اجتناب ناپذیر که همواره میان مراحل دوره​ایِ دوران زندگانی فراز یابنده واقع شده است.

هنگامی که آن رهنوردان فراز یابنده​ای که به پدر جهانی دست یافته​اند تجربۀ دومین دایره را کامل می​کنند، راهنمایان فارغ​التحصیلی پیوسته حاضر آنها فرمان پذیرش آنها را به دایرۀ نهایی صادر می​کنند. این راهنمایان افراد تحت سرپرستی خویش را به دایرۀ درونی شخصاً هدایت می​کنند و در آنجا آنها را تحت سرپرستی خدمۀ استراحت، آخرین رسته از آن سوپرنافیمهای دوم که به خدمت رهنوردان زمان در مدارهای کرات هاونا گمارده شده​اند، قرار می​دهند.

11- خدمۀ استراحت

بخش عمدۀ وقت یک فراز یابنده در مدار آخر به تداوم مطالعۀ مشکلاتِ در شرف وقوع اقامت در بهشت وقف می​شود. یک گروه عظیم و متنوع از موجودات، که اکثریت آنها آشکار نشده​اند ساکنان دائم و موقت این حلقۀ درونی کرات هاونا می​باشند. و در هم آمیختن این انواع گوناگون برای خدمۀ سوپرسرافی استراحت یک محیط غنی کاری فراهم می​سازد​ که آنان در پیشبرد آموزش رهنوردان فراز یابنده به طور مؤثر به کار می​گیرند، به ویژه در رابطه با مشکلات تنظیم نسبت به گروههای بسیاری از موجودات که به زودی در بهشت مورد مواجهه قرار خواهند گرفت.

پسران مخلوق - تثلیث یافته در زمرۀ آنهایی هستند که در این مدار درونی اقامت دارند. سوپرنافیمهای اولیه و دوم سرپرستان عمومی سپاه مشترک این پسران، از جمله فرزندان تثلیث یافتۀ پایان دهندگان انسانی و نوادگان مشابه شهروندان بهشت می​باشند. برخی از این پسران توسط تثلیث احاطه شده​اند و به ابردولتها گمارده شده​اند؛ دیگران به طرق گوناگون مأموریت یافته​اند، اما اکثریت عظیم آنان در سپاه مشترک کرات کامل مدار درونی هاونا در حال گرد آمدن هستند. اینجا، تحت سرپرستی سوپرنافیمها، آنها در حال آمادگی برای یک کار آینده توسط یک سپاه ویژه و بی​نام از شهروندان والای بهشت می​باشند که پیش از ایام گرندفاندا، اولین دستیاران اجرایی برای جاودانه​های ایامها بودند. دلایل بسیاری برای این حدس و گمان وجود دارد که این دو گروه بی​نظیر از موجودات تثلیث یافته در آیندۀ دور با هم کار خواهند کرد، که کمترین آنها سرنوشت مشترکشان در ذخیره​های سپاه بهشتی پایان دهندگان تثلیث یافته نیست.

در این درونی​ترین مدار، رهنوردان فراز یابنده و فرود یابنده، هر دو، با یکدیگر و با پسران مخلوق - تثلیث یافته روابط دوستانه برقرار می​کنند. این پسران همانند والدین خویش از معاشرت متقابل سود بسیاری می​برند، و مأموریت ویژۀ سوپرنافیمها این است که برادری پسران تثلیث یافتۀ پایان دهندگان انسانی و پسران تثلیث یافتۀ شهروندان بهشت را تسهیل و تضمین نمایند. خدمۀ سوپر سرافی استراحت آنقدر که درگیر ترویج معاشرت فهیمانۀ خویش با گروههای متنوع هستند زیاد درگیر آموزش خود نیستند.

انسانها این فرمان بهشت را دریافت کرده​اند: ”کامل باشید، حتی آنطور که پدر بهشتی شما کامل است.“ سوپرنافیم سرپرست برای این پسران تثلیث یافتۀ سپاه مشترک هرگز اعلان این امر را متوقف نمی​کند: ”برادران فراز یابندۀ خویش را درک کنید، حتی آنطور که پسران بهشتی آفریننده آنها را می​شناسند و به آنها مهر می​ورزند.“

مخلوق انسانی باید خداوند را بیابد. پسر آفریننده هرگز متوقف نمی​شود تا این که او انسان — پایین​ترین مخلوق صاحب اراده — را بیابد. بدون شک، پسران آفریننده و فرزندان انسانی آنها برای یک خدمت آینده و ناشناختۀ جهانی در حال آمادگی می​باشند. آنها هر دو گسترۀ جهان تجربی را می​پیمایند و بدین نحو برای مأموریت ابدی خویش پرورش و آموزش می​یابند. در سرتاسر جهانها این آمیختگی بی​نظیر موجود بشری و الهی، معاشرت مخلوق و خالق، در حال رخ دادن است. انسانهای بی​فکر تجلی بخشش و ملاطفت الهی، به ویژه نسبت به فرد ضعیف و به جانبداری از فرد محتاج را نشانگر خدایی با ویژگیهای انسانی تلقی کرده​اند. چه اشتباهی! این چنین جلوه​های بخشش و گذشت در عوض باید توسط موجودات بشری به عنوان گواه این امر تلقی شود که انسان فانی توسط روح خدای زنده مورد سکنی واقع شده است؛ و این که مخلوق، در نهایت، توسط ربانیت برانگیخته شده است.

نزدیک به پایان اقامت موقت در اولین دایره رهنوردان فراز یابنده در ابتدا برانگیزندگان استراحت از نوع اولیۀ سوپرنافیمها را ملاقات می​کنند. اینها فرشتگان بهشت هستند که بیرون می​آیند تا به آنهایی که در آستان ابدیت ایستاده​اند خوشامد گویند و آمادگی آنها را برای خواب گذار آخرین رستاخیز کامل سازند. شما به راستی یک فرزند بهشت نیستید تا این که دایرۀ درونی را پیموده باشید و رستاخیز ابدیت را از خواب نهایی زمان تجربه کرده باشید. رهنوردان کامل شده این استراحت را آغاز می​کنند، در اولین دایرۀ هاونا به خواب می​روند، اما در سواحل بهشت بیدار می​شوند. از میان کلیۀ کسانی که به جزیرۀ جاودانه فراز می​یابند، تنها آنهایی که بدین نحو وارد می​شوند فرزندان ابدیت هستند؛ دیگران به عنوان دیدارگر، به عنوان میهمان بدون وضعیت اقامتی، می​روند.

و اکنون، در اوج دوران زندگانی هاونا، همینطور که شما انسانها در کرۀ پیشگام مدار درونی به خواب می​روید، آنطور که در کرات منشأ خویش چشمانتان را در خواب طبیعی مرگ انسانی بستید و به خواب خویش فرو رفتید، و یا هنگامی که در آمادگی برای سفر به هاونا به خواب طولانی گذار فرو رفتید، به تنهایی به خواب مرگ فرو نمی​روید. اکنون همینطور که شما برای خوابِ دستیابی آماده می​شوید، همدم طولانی مدت شما از اولین دایره، خادم با عظمت استراحت، به کنار شما می​آید. او آماده می​شود تا در یگانگی با شما به خواب فرو رود، به عنوان پیمان هاونا که گذار شما تکمیل گردیده، و این که شما فقط در انتظار ریزه کاریهای نهایی کمال هستید.

اولین گذار شما در واقع مرگ بود، دومین گذار یک خواب ایده​آل، و اکنون سومین دگردیسی، استراحت حقیقی، آرامش اعصار است.

[عرضه شده توسط یک کامل کنندۀ خرد از یوورسا.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©