کتاب یورنشیا

ترجمۀ فارسی کتاب یورنشیا اکنون در حال انجام است، لیکن به منظور ایجاد علاقه به مطالب کتاب و نیز پی بردن به واکنش کسانی که این مطالب را می خوانند، ترجمۀ آن بخش از کتاب که به پایان رسیده در وب سایت بنیاد یورنشیا درج می‌شود. به دنبال اتمام ترجمۀ بخشهای باقیمانده، آن متون نیز به تدریج در وب سایت بنیاد یورنشیا درج خواهند شد.

برای اطلاعات بیشتر و یا ارائۀ پیشنهادات و نظرات خود لطفاً با تامارا به این آدرس تماس بگیرید: [email protected]

فرم آدرس پستی

بسیاری از خوانندگان کتاب یورنشیا از برقراری تماس با سایر خوانندگان و شرکت در گروههای مطالعاتی در محیط پیرامونشان لذت می‌برند. اگر شما نیز به این کار علاقمند هستید، لطفاً فرم زیر را پر کنید. شما از این طریق به ما اجازه می‌دهید که نام، آدرس ایمیل، و شمارۀ تلفن شما را در دسترس دانشجویان کتاب یورنشیا در منطقۀ سکونتتان قرار دهیم.

برای عضویت اینجا را کلیک کنید:

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©