Luku 26, Keskusuniversumin hoivaavat henget

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 26

Keskusuniversumin hoivaavat henget

26:0.1 (285.1) SUPERNAFIT ovat Paratiisin ja keskusuniversumin hoivaavia henkiä. He ovat Äärettömän Hengen lasten alimman ryhmän – enkeliarmeijan – ylin luokka. Näitä hoivaavia henkiä tavataan kaikkialla: Paratiisin Saarelta aina ajallisuuden ja avaruuden maailmoihin saakka. Yksikään organisoidun ja asutetun luomistuloksen vähänkään merkittävämpi osa ei jää vaille heidän palvelujaan.

1. Hoivaavat henget

26:1.1 (285.2) Enkelit ovat koko avaruuden evolutionaaristen ja tahdollisten ylösnousemusluotujen hoivaava henki -kumppaneita. He ovat myös sfäärien jumalallisista persoonallisuuksista koostuvien korkeampien olentojoukkojen virka- ja työtovereita. Kaikenluokkaiset enkelit ovat erillisiä persoonallisuuksia ja varsin yksilöllisiä. He osaavat kaikki antaa suuren arvon vaihtelunohjaajien palveluksille. Hoivaavat henget viettävät yhdessä avaruuden Sanansaattajajoukkojen kanssa kausia, jotka on omistettu lepäämiselle ja virkistäytymiselle. He ovat olemukseltaan sangen seurallisia, ja heidän ystävystymiskykynsä ylittää suuresti ihmisten vastaavan kyvyn.

26:1.2 (285.3) Suuruniversumin hoivaavat henget luokitellaan seuraavasti:

26:1.3 (285.4) 1. Supernafit.

26:1.4 (285.5) 2. Sekonafit.

26:1.5 (285.6) 3. Tertiafit.

26:1.6 (285.7) 4. Omniafit.

26:1.7 (285.8) 5. Serafit.

26:1.8 (285.9) 6. Kerubit ja sanobit.

26:1.9 (285.10) 7. Keskiväliolennot.

26:1.10 (285.11) Enkeliyhteisöjen yksittäisten jäsenten henkilökohtainen status universumin piirissä ei ole täysin muuttumaton. Tiettyihin yhteisöihin kuuluvista enkeleistä saattaa yhden kauden ajaksi tulla Paratiisikumppaneita, toisista tulee Taivaallisia Kirjureita, toiset puolestaan kohoavat Teknisten Neuvojien riveihin. Joillakuilla kerubeilla on lupa toivoa, että he pääsevät serafin asemaan ja saavuttavat sen, mihin serafit päätyvät. Evolutionaariset serafit voivat toisaalta saavuttaa Jumalan ylösnousemuksellisten Poikien hengelliset tasot.

26:1.11 (285.12) Edellä esiin tuotujen hoivaavien henkien seitsemän luokkaa ryhmitellään esiteltäviksi sen mukaisesti, miten merkittävää kunkin ryhmän toiminta on ylösnousemusluotujen kannalta:

26:1.12 (285.13) 1. Keskusuniversumin hoivaavat henget. Supernafien kolme luokkaa palvelevat Paratiisi-Havona -järjestelmässä. Ensi asteen supernafit eli Paratiisin supernafit ovat Äärettömän Hengen luomia. Toisen ja kolmannen asteen yhteisön jäsenet, jotka palvelevat Havonassa, ovat vastaavasti Valtiashenkien ja Kehien Henkien jälkeläisiä.

26:1.13 (286.1) 2. Superuniversumien hoivaavat henget – sekonafit, tertiafit ja omniafit. Sekonafit, Heijastavien Henkien lapset, palvelevat eri tehtävissä seitsemässä superuniversumissa. Tertiafit, jotka polveutuvat Äärettömästä Hengestä, omistautuvat viime kädessä Luoja-Poikien ja Päivien Muinaisten yhdyspalveluun. Äärettömän Hengen ja Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan yhteisponnistuksin luodaan omniafit, ja nämä ovat yksinomaan viimeksi mainittujen palvelijoita. Seuraavan tähän sarjaan kuuluvan kertomuksen aiheena ovat mainitut kolme olentoluokkaa.

26:1.14 (286.2) 3. Paikallisuniversumien hoivaaviin henkiin kuuluu serafit ja heidän apulaisensa, kerubit. Kuolevaiset taivasmatkalaiset saavat ensi kosketuksen juuri näihin Universumin Äiti-Hengen jälkeläisiin. Asutetuista maailmoista syntyjään olevat keskiväliolennot eivät oikeastaan kuulu varsinaisiin enkeliyhteisöihin, vaikka heidät toimintaa ajatellen usein ryhmitetäänkin hoivaavien henkien joukkoon. Se, mitä heistä on kerrottavaa, samoin kuin selonteko serafeista ja kerubeista, esitetään paikallisuniversuminne asioita käsittelevissä luvuissa.

26:1.15 (286.3) Kaikki enkelijoukkojen yhteisöt omistautuvat monenlaisiin universumitehtäviin, ja he palvelevat aina jollakin tavalla myös taivaallisten olentojen korkeampia luokkia. Mutta suurin joukoin supernafit, sekonafit ja serafit varsinaisesti työskentelevät ajallisuuden lapsia varten laaditun, asteittain täydellisyyteen johtavan ylösnousemussuunnitelman toteutumisen edistämiseksi. Keskusuniversumissa, super- ja paikallisuniversumeissa toimimalla he muodostavat katkeamattoman henkihoivaajien ketjun. Sen on Ääretön Henki järjestänyt avuksi ja opastukseksi kaikille, jotka pyrkivät pääsemään Universaalisen Isän luo Iankaikkisen Pojan kautta.

26:1.16 (286.4) Kun kyse on ”henkipolariteetista”, supernafit ovat sen suhteen rajoitettuja vain toimintansa yhden vaiheen osalta, nimittäin toiminnassaan Universaalisen Isän kanssa. He voivat työskennellä yksittäin, paitsi silloin kun he käyttävät suoraan yksinomaisesti Universaaliselle Isälle kuuluvia yhteyspiirejä. Suoraan Isältä tulevaa voimaa vastaanottaessaan supernafien pitää toimimaan kyetäkseen yhdistyä vapaaehtoisesti pareiksi. Sekonafeja koskee sama rajoitus, ja sen lisäksi heidän pitää toimia pareittain Iankaikkisen Pojan yhteyspiireihin synkronoituakseen. Serafit pystyvät työskentelemään yksittäin erillisinä ja paikallisesti rajoittuneina persoonallisuuksina, mutta he kykenevät saamaan yhteyden yhteyspiireihin vasta yhteistyöpareiksi polarisoiduttuaan. Kun tällaiset henkiolennot liittyvät pareiksi, puhutaan toisesta toisen täydentäjänä. Tällaiset toinen toistaan täydentävät yhdistymät saattavat olla väliaikaisia; ne eivät välttämättä ole pysyväisluonteisia.

26:1.17 (286.5) Näiden loistavien valo-olentojen elintoiminnot pysyvät yllä siten, että he ottavat hengellistä energiaa suoraan avaruuden primaarisista virtapiireistä. Urantian kuolevaisten täytyy saada valoenergiaa siitä, mitä sitä on sitoutunut kasvikuntaan, mutta enkelijoukot ovat yhteydessä virtapiireihin; he ”nauttivat ruokaa, jota te ette tunne”. He nauttivat myös ihmeellisten Kolminaisuuden Opettaja-Poikien kaikkialle leviäviä opetuksia. Heillä on sellainen tiedon vastaanottokyky ja viisauden omaksumiskyky, jotka muistuttavat paljolti heidän elämää ylläpitävien energioiden yhteyttämisessä käyttämäänsä menetelmää.

2. Voimalliset supernafit

26:2.1 (286.6) Supernafit ovat kaikentyyppisten Paratiisissa ja keskusuniversumissa oleskelevien olentojen taitavia hoivaajia. Näitä ylhäisiä enkeleitä luodaan kolmea pääluokkaa: ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen supernafit.

26:2.2 (287.1) Ensimmäisen asteen supernafit ovat yksinomaisesti Myötäluojan jälkeläisiä. He jakavat hoivaansa jokseenkin yhtäläisesti tiettyjen Paratiisin kansalaisten ryhmien ja alati laajenevan ylösnousemuksellisen pyhiinvaeltajakunnan kesken. Nämä ikuisen Saaren enkelit saavat aikaan varsin paljon edistäessään Paratiisin asukkaiden kumpaisenkin ryhmän välttämätöntä kouliintumista. He antavat osaltaan paljon sellaista, mikä edistää näiden kahden ainutlaatuisen universumiluotujen yhteisön keskinäistä ymmärtämystä – toiset kun edustavat jumalallisen ja täydellisen tahdollisen luodun korkeinta tyyppiä ja toiset koko universumien universumin alimman tahdollisen olentotyypin täydellistyvää kehitystä.

26:2.3 (287.2) Ensiasteisten supernafien toiminta on niin ainutlaatuista ja muista erottuvaa, että sitä käsitellään erikseen seuraavassa kertomuksessa.

26:2.4 (287.3) Toisen asteen supernafit ovat taivaaseen nousevien olentojen tehtäväinohjaajia Havonan seitsemällä kehällä. He kantavat huolta myös niiden lukuisiin eri luokkiin kuuluvien Paratiisin kansalaisten opetuksesta, jotka oleskelevat pitkiä ajanjaksoja keskusluomuksen maailmoista koostuvilla kehillä; mutta emme saa käsitellä heidän palvelunsa tätä osa-aluetta.

26:2.5 (287.4) Näitä ylhäisiä enkeleitä on seitsemää tyyppiä, joista jokainen on peräisin jostakusta Seitsemästä Valtiashengestä ja on olemukseltaan tämän esikuvan mukainen. Seitsemän Valtiashenkeä luovat yhdessä useita ainutlaatuisten olentojen ja entiteettien ryhmiä, ja kunkin tällaisen yhteisön yksittäiset jäsenet ovat olemukseltaan verrattain yhdenmukaisia. Mutta kun nämä samaiset Seitsemän Henkeä luovat kukin erikseen, tällä tavoin ilmaantuvat yhteisöt ovat olemukseltaan aina seitsemää eri tyyppiä. Kunkin Valtiashengen lapset muistuttavat luojansa olemusta ja ovat tämän mukaisesti erilaisia kuin muut. Tällainen on toisasteisten supernafien alkuperä, ja kuhunkin seitsemään luotuun tyyppiin kuuluvat enkelit toimivat kaikkien niiden toimintakanavien puitteissa, jotka ovat avoinna koko heidän yhteisölleen, pääasiassa keskus- ja jumalallisen universumin seitsemällä kehällä.

26:2.6 (287.5) Kutakin Havonan seitsemää planeettakehää valvoo välittömästi yksi Kehien Seitsemästä Hengestä, jotka itse ovat Seitsemän Valtiashengen yhteisesti luomia – ja näin ollen yhdenmukaisia. Vaikka nämä seitsemän avustavaa Havonan Henkeä muistuttavat Kolmannen Lähteen ja Keskuksen olemusta, he eivät kuuluneet alkuperäiseen esikuvauniversumiin. He olivat toiminnassa alkuperäisen (ikuisen) luomisen jälkeen, mutta kauan ennen Grandfandan aikoja. He ilmaantuivat epäilemättä Valtiashenkien luovana reaktiona Korkeimman Olennon esiin avautuvaan tarkoitukseen, ja suuruniversumin organisoinnin jälkeen heidän toiminnastaan tuli havaittavaa. Ääretön Henki ja kaikki hänen luovat kumppaninsa näyttävät universaalisten koordinoijien asemassa omaavan yllin kyllin kykyä reagoida tilanteen vaatimalla luovalla tavalla kokemuksellisissa Jumaluuksissa ja kehittyvissä universumeissa esiintyviin yhtaikaisiin kehityskulkuihin.

26:2.7 (287.6) Kolmannen asteen supernafit polveutuvat edellä mainituista Kehien Seitsemästä Hengestä. Ääretön Henki antaa erillisillä Havonan kehillä kullekin heistä kyvyn luoda keskusuniversumin tarpeisiin riittävän määrän korkeita kolmannen asteen yhteisöön kuuluvia supernafihoivaajia. Samalla kun Kehien Henget tuottivat näitä enkelihoivaajia verrattain harvalukuisesti ennen ajallisuudesta tulevien pyhiinvaeltajien Havonaan-saapumista, niin eivät Seitsemän Valtiashenkeä edes aloittaneet toisen asteen supernafien luomista ennen Grandfandan saapumista. Koska kolmannen asteen supernafit ovat näistä kahdesta yhteisöstä vanhempia, otamme heidät sen vuoksi ensimmäisinä tarkastelumme kohteeksi.

3. Kolmannen asteen supernafit

26:3.1 (288.1) Nämä Seitsemän Valtiashengen palvelijat ovat Havonan eri kehien enkelispesialisteja, ja heidän huolenpitonsa ulottuu sekä ajallisuudesta ylösnouseviin pyhiinvaeltajiin että alaslaskeutuviin ikuisuuden pyhiinvaeltajiin. Kaikkiin eri luokkiin kuuluvat supernafikumppaninne ovat täydellisen keskusluomuksen miljardissa opiskelumaailmassa teille täysin näkyviä. Te kaikki olette siellä korkeimmassa mielessä veljellisiä ja ymmärtäväisiä olentoja ja nautitte keskinäisestä kanssakäymisestä ja molemminpuolisesta myötätuntoisuudesta. Laskeutuvat pyhiinvaeltajat te niin ikään tunnette täydelleen ja seurustelette antaumuksellisesti näiden Paratiisin kansalaisten kanssa, jotka matkaavat näitä kehiä sisältä ulospäin niin, että he saapuvat Havonaan sen ensimmäisen kehän ohjausmaailman kautta ja etenevät sitten ulospäin seitsemännelle kehälle.

26:3.2 (288.2) Seitsemästä superuniversumista saapuvat ylösnousemuspyhiinvaeltajat kulkevat Havonan läpi päinvastaiseen suuntaan. He saapuvat seitsemännen kehän ohjausmaailmaan ja jatkavat sieltä sisäänpäin. Ylösnousemusluotujen etenemiselle maailmasta toiseen ja kehältä kehälle ei ole asetettu mitään ajallista rajoitusta, aivan kuin ei mitään kiinteää aikamäärää ole mielivaltaisesti pantu myöskään morontiamaailmoissa-asumiselle. Mutta vaikka riittävässä määrin kehittyneet yksilöt saatetaankin vapauttaa oleskelemasta yhdessä tai useammassakin paikallisuniversumin koulutusmaailmoista, yksikään pyhiinvaeltaja ei voi kuitenkaan välttyä asteittaista hengellistymistä merkitsevien kaikkien seitsemän havonakehän läpikäymiseltä.

26:3.3 (288.3) Pääasiallisesti ajallisuuden pyhiinvaeltajia palvelemaan asetettu kolmannen asteen supernafikunta jakautuu seuraaviin luokkiin:

26:3.4 (288.4) 1. Sopusoinnunvalvojat. On tietenkin ilmeistä, että jopa täydellisessä Havonassa tarvitaan jonkinlaista koordinoivasti vaikuttavaa toimintaa järjestelmän ylläpitämiseksi ja sopusoinnun varmistamiseksi kaikessa siinä työssä, jota tehdään ajallisuudesta tulevien pyhiinvaeltajien valmistamiseksi heidän sittemmin tapahtuvaan Paratiisin saavuttamiseensa. Tässä onkin se, mitä sopusoinnunvalvojat todellisuudessa tekevät: he pitävät kaiken kitkattomassa ja ripeässä liikkeessä. He ovat alkuisin ensimmäiseltä kehältä, he palvelevat Havonan joka puolella, ja heidän läsnäolonsa Havonan kehillä merkitsee, ettei mikään voi missään tapauksessa mennä vikaan. Näiden supernafien kyvykkyys mitä erilaisimpiin yhteisöihin – jopa monille eri tasoille – kuuluvia persoonallisuuksia koskevien toimintojen moninaisuuden koordinoimisessa suo heille mahdollisuudet antaa apua missä tahansa ja milloin tahansa sitä tarvitaan. He myötävaikuttavat suuresti siihen, että ajallisuuden pyhiinvaeltajat ja ikuisuuden pyhiinvaeltajat ymmärtävät toisiaan.

26:3.5 (288.5) 2. Pääkirjaajat. Nämä enkelit luodaan toisella kehällä, mutta he operoivat keskusuniversumin joka puolella. He suorittavat merkintänsä kolmin kappalein ja toimittavat kirjauksensa Havonan konkreettisia arkistoja, oman luokkansa hengellisiä arkistoja ja Paratiisin formaalisia arkistoja varten. Sen lisäksi he lähettävät automaattisesti todellisen tiedon kannalta tärkeät tapahtumaraportit Paratiisin eläville kirjastoille, supernafien ensimmäiseen yhteisöön kuuluville tiedonvarjelijoille.

26:3.6 (288.6) 3. Kaukoviestittäjät. Kolmannen kehän Hengen lapset toimivat kaikkialla Havonan piirissä, vaikka heidän virallinen asemapaikkansa sijaitseekin uloimman kehän planeetalla numero seitsemänkymmentä. Nämä teknikkomestarit ovat keskusluomuksen kaukotiedotuslähetysten vastaanottajia ja lähettäjiä sekä kaikkia Paratiisin jumaluusilmiöitä käsittelevien avaruusraporttien ohjaajia. He pystyvät käyttämään kaikkia avaruuden peruspiirejä.

26:3.7 (288.7) 4. Viestinviejät ovat peräisin kehältä numero neljä. He samoilevat Paratiisi-Havonan järjestelmää kaikkien persoonallista sanomanvälitystä edellyttävien viestien viejinä. He palvelevat tovereitaan, taivaallisia persoonallisuuksia, Paratiisin pyhiinvaeltajia ja jopa ajallisuudesta ylösnousevia sieluja.

26:3.8 (289.1) 5. Tietoaineiston koordinoijat. Nämä kolmannen asteen supernafit ja viidennen Kehän Hengen lapset, toimivat aina taivaaseen nousevien ja taivaasta laskeutuvien pyhiinvaeltajien välisen veljellisen suhteen viisaina ja myötätuntoisina edistäjinä. He huolehtivat kaikista Havonan asukkaista ja eritoten taivasmatkalaisista pitämällä heidät universumien universumin asioiden osalta ajan tasalla. Kaukoviestittäjiin ja heijastajiin ylläpitämiensä henkilökohtaisten yhteyksien perusteella nämä Havonan ”elävät sanomalehdet” ovat hetkessä perillä kaikesta tiedosta, joka välittyy keskusuniversumin valtavan uutisverkoston kautta. He keräävät tietoaineistoa Havonan kaukoviestimillä, joilla he automaattisesti kykenevät omaksumaan yhdessä Urantian ajanlaskun mukaisessa tunnissa yhtä paljon tietoa kuin nopeimmankaan lennätintekniikkanne avulla pystyttäisiin kirjaamaan tuhannessa vuodessa.

26:3.9 (289.2) 6. Kuljetuspersoonallisuudet. Nämä olennot, jotka ovat peräisin kehältä numero kuusi, operoivat tavallisesti uloimman kehän planeetalta numero neljäkymmentä. He juuri vievät pois ne pettyneet ehdokkaat, joiden löytöretki Jumaluuteen toistaiseksi epäonnistui. He ovat valmiita palvelemaan kaikkia, joiden tulee Havonan palveluksessa kulkea Havonaan ja sieltä pois mutta jotka eivät itse pysty avaruudessa kulkemaan.

26:3.10 (289.3) 7. Reservijoukot. Ylösnousemusolentojen, Paratiisin pyhiinvaeltajien ja muiden Havonassa oleskelevien olentoyhteisöjen kanssa suoritettavassa työssä esiintyvät vaihtelut tekevät välttämättömäksi näiden supernafireservien ylläpitämisen seitsemännen kehän ohjausmaailmassa, josta he ovat peräisin. Heitä ei ole luotu mitään erityistä tarkoitusta silmällä pitäen; ja he ovat päteviä ryhtymään palvelukseen kolmanteen luokkaan kuuluvien supernafikumppaniensa velvollisuuksien kaikilla vähemmän vaativilla osa-alueilla.

4. Toisen asteen supernafit

26:4.1 (289.4) Toisen asteen supernafit ovat keskusuniversumin seitsemällä planeettakehällä toimivia hoivaajia. Osa heistä antautuu palvelemaan ajallisuuden pyhiinvaeltajia, ja toinen puoli koko yhteisöstä omistautuu ikuisuuden Paratiisi-pyhiinvaeltajien kouluttamiseen. Näistä Paratiisin kansalaisista huolehtivat heidän Havonan kehien läpi tapahtuvan pyhiinvaelluksensa aikana myös Kuolevaisten Lopullisuuden Saavuttajakunnasta tulevat vapaaehtoiset. Tällainen järjestely on ollut voimassa ensimmäisen finaliittiryhmän täyttymisestä saakka.

26:4.2 (289.5) Ylösnousemuspyhiinvaeltajien hoivatoiminnan piiriin periodeittain saamansa toimeksiannon mukaisesti toisen asteen supernafit työskentelevät seuraavissa seitsemässä ryhmässä:

26:4.3 (289.6) 1. Pyhiinvaeltajien auttajat.

26:4.4 (289.7) 2. Korkeimmuuden oppaat.

26:4.5 (289.8) 3. Kolminaisuuden oppaat.

26:4.6 (289.9) 4. Pojan löytäjät.

26:4.7 (289.10) 5. Isän oppaat.

26:4.8 (289.11) 6. Neuvonantajat ja neuvojat.

26:4.9 (289.12) 7. Levon täydentäjät.

26:4.10 (289.13) Kuhunkin työryhmään kuuluu jokaiseen seitsemään luotuun tyyppiin lukeutuvia enkeleitä, ja avaruuden pyhiinvaeltajaa ohjaa aina sellainen toisen asteen supernafi, joka polveutuu tämän pyhiinvaeltajan synnyinsuperuniversumia johtavasta Valtiashengestä. Kun te Urantian kuolevaiset pääsette Havonaan, teitä luotsaavat aivan varmasti sellaiset supernafit, joiden luotu olemus – oman kehitysperäisen olemuksenne tapaan – juontuu Orvontonin Valtiashengestä. Ja koska ohjaajanne polveutuvat oman superuniversuminne Valtiashengestä, he ovat erityisen sopivia ymmärtämään, lohduttamaan ja avustamaan teitä kaikissa pyrkimyksissänne paratiisillisen täydellisyyden saavuttamiseksi.

26:4.11 (290.1) Seitsemän superuniversumin päämajoista käsin operoivat sekonafien ensiasteiseen yhteisöön kuuluvat kuljetuspersoonallisuudet tuovat ajallisuudesta saapuvat pyhiinvaeltajat Havonan pimeiden gravitaatiotaivaankappaleiden ohitse uloimmalle planeettakehälle. Eivät kaikki mutta useimmat planeetoilla ja paikallisuniversumeissa palvelevat serafit, jotka on valtuutettu nousemaan Paratiisiin, eroavat kuolevaiskumppaneistaan ennen kuin pitkä lento Havonaan alkaa, ja he astuvat välittömästi pitkään ja voimaperäiseen koulutukseen suurenmoista toimeksiantoa varten ja odottavat näin serafin asemassa yltävänsä olemassaolon täydellisyyteen ja palvelun korkeimmuuteen. Ja he tekevät näin, sillä he toivovat voivansa liittyä uudelleen ajallisuuden pyhiinvaeltajien seuraan, jotta heidät luettaisiin kuuluviksi niiden pariin, jotka iäti seuraavat Universaalisen Isän saavuttaneiden ja Lopullisuuden Saavuttajien paljastamattomiin tehtäviin valtuutuksen saaneiden kuolevaisten kulkua.

26:4.12 (290.2) Pyhiinvaeltaja laskeutuu Havonan vastaanottoplaneetalle seitsemännen kehän ohjausmaailmaan mukanaan vain yksi täydellisyyttä edustava avu: tarkoitusperän täydellisyys. Universaalinen Isä on säätänyt: ”Olkaa täydelliset niin kuin minä olen täydellinen.” Se on se häkellyttävä kutsu ja käsky, joka on välitetty avaruuden maailmojen finiittisille lapsille. Tuon kehotuksen julistaminen on virittänyt koko luomakunnan yhtymään taivaallisten olentojen yhteistyössä suorittamaan ponnistukseen, jonka tavoitteena on mainitun, Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen antaman, valtavuudessaan kauhistuttavan käskyn täyttäminen ja toteuttaminen.

26:4.13 (290.3) Kun universaaliseen pelastussuunnitelmaan kuuluvien kaikkien avustajajoukkojen avun ja hoivan turvin olet lopulta Havonan vastaanottomaailman suojeluksessa, saavut sinne mukanasi vain yhdenlainen täydellisyys: tarkoitusperän täydellisyys. Tarkoituksesi on perin pohjin aidoksi havaittu; uskosi on koeteltua. Sinut tiedetään pettymyksen kestäväksi. Edes epäonnistuminen Universaalisen Isän havaitsemisessa ei voi horjuttaa tällaisen ylösnousemuskuolevaisen uskoa eikä vakavasti järkyttää hänen luottamustaan, sillä hän on selviytynyt kokemuksesta, joka kaikkien täytyy Havonan täydelliset sfäärit saavuttaakseen läpikäydä. Havonaan-pääsemiseesi mennessä vilpittömyydestäsi on tullut ylevää. Tarkoitusperän täydellisyys ja kaipauksen jumalallisuus yhdessä uskon lujuuden kanssa ovat varmistaneet pääsysi ikuisuuden muuttumattomille asuinsijoille; vapautumisesi ajallisuuden epävarmuuksista on perinpohjaista ja täydellistä. Ja nyt sinun tulee joutua kasvotusten Havonan ongelmien ja Paratiisin valtavuuksien kanssa kohdataksesi sen, mihin sinua niin pitkään on ajallisuuden kokemuksellisina aikakausina avaruuden maailmojen kouluissa harjoitettu.

26:4.14 (290.4) Usko on voittanut ylösnousemuspyhiinvaeltajalle tarkoitusperän täydellisyyden, ja se päästää ajallisuuden lapset ikuisuuden porteille. Nyt on pyhiinvaeltajien auttajien ryhdyttävä työhön ja kehittämään sitä ymmärryksen täydellisyyttä ja sitä käsittämisen tekniikkaa, jotka ovat persoonallisuuden paratiisilliselle täydellisyydelle niin tuiki välttämättömiä.

26:4.15 (290.5) Ymmärtämisen kyky on kuolevaisen passi Paratiisiin. Uskomisen halu on avain Havonaan. Jumalan pojan aseman hyväksyminen, yhteistyö sisimmässä olevan Suuntaajan kanssa, on evolutionaarisen elossasäilymisen hinta.

5. Pyhiinvaeltajien auttajat

26:5.1 (291.1) Ensimmäiset kohdattavat toisen asteen supernafien seitsemästä ryhmästä ovat pyhiinvaeltajien auttajat, nuo nopean käsityskyvyn ja avaran myötätuntoisuuden omaavat olennot, jotka toivottavat paljon matkanneet avaruuden taivasmatkalaiset tervetulleiksi keskusuniversumin vakaisiin maailmoihin ja vakiintuneen järjestyksen piiriin. Samalla nämä ylevät hoivaajat aloittavat työnsä ikuisuuden paratiisipyhiinvaeltajien hyväksi, joista ensimmäinen saapui Havonan sisäkehän ohjausmaailmaan, silloin kun Grandfanda laskeutui uloimman kehän ohjausmaailmaan. Noina iäisen kaukaisina päivinä Paratiisista tulleet pyhiinvaeltajat ja ajallisuudesta saapuneet kohtasivat ensi kertaa kehän numero neljä vastaanottomaailmassa.

26:5.2 (291.2) Nämä Havonan maailmojen seitsemännellä kehällä toimivat pyhiinvaeltajien auttajat suorittavat työnsä ylösnousemuskuolevaisten hyväksi kolmena pääjakautumana, joista ensimmäinen liittyy Paratiisin-Kolminaisuuden korkeimpaan ymmärtämiseen; toinen liittyy Isä–Poika-kumppanuuden hengelliseen käsittämiseen ja kolmas Äärettömän Hengen älylliseen tajuamiseen. Jokainen näistä opetusvaiheista jakaantuu seitsemään haaraan, jotka koostuvat kahdestatoista pienemmästä seitsemänkymmenen apuryhmän osastosta; ja jokainen näistä seitsemästäkymmenestä opetuksen apuryhmittymästä esiintyy tuhantena luokittumana. Vieläkin yksityiskohtaisempaa opetusta tarjotaan seuraavilla kehillä, mutta pyhiinvaeltajien auttajat opettavat jokaisesta Paratiisin pääsyvaatimuksesta sen yleispiirteet.

26:5.3 (291.3) Tämä siis on se perus- eli alkeiskurssi, joka on uskossa koeteltujen ja pitkästi matkanneiden avaruuden pyhiinvaeltajien edessä. Mutta jo kauan ennen Havonaan-saapumistaan nämä ylösnousemukselliset ajallisuuden lapset ovat oppineet herkuttelemaan epävarmuudella, lihomaan pettymisestä, innostumaan ilmeisestä tappiosta, vahvistumaan vaikeuksien edessä, osoittamaan lannistumatonta rohkeutta suunnattomuuden edessä ja harjoittamaan voittamatonta uskoa joutuessaan kohdakkain selittämättömän esittämän haasteen kanssa. Jo kauan sitten näiden pyhiinvaeltajien taisteluhuuto alkoi kuulua: ”Yhdessä Jumalan kanssa ei mikään, ei kerrassaan mikään, ole mahdotonta.”

26:5.4 (291.4) Ajallisuuden pyhiinvaeltajalta edellytetään Havonan kullakin kehällä jonkin määrätyn asian hallitsemista, ja vaikka jokainen pyhiinvaeltaja on edelleenkin sellaisten supernafien ohjauksessa, jotka soveltuvat olemuksensa puolesta auttamaan juuri kyseisentyyppistä ylösnousemusluotua, hallittavaksi tarkoitettu kurssi on silti jokseenkin yhdenmukainen kaikille keskusuniversumin saavuttaville taivasmatkalaisille. Tämä suoritettava kurssi on määrällinen, laadullinen ja kokemuksellinen – älyllinen, hengellinen ja korkein.

26:5.5 (291.5) Aika ei Havonan kehillä merkitse paljonkaan. Rajallisessa määrin se liittyy etenemismahdollisuuksiin, mutta itse saavutus on lopullinen ja korkein koetin. Sinä hetkenä, kun supernafi-kumppanisi arvioi sinut päteväksi siirtymään sisäänpäin seuraavalle kehälle, sinut viedään seitsemännen Kehän Hengen kahdentoista avustajan eteen. Siellä sinun edellytetään suoriutuvan kyseisen kehän kokeista, jotka määräytyvät lähtökohtanasi olevan superuniversumin ja synnyinjärjestelmäsi perusteella. Tämän kehän jumalallisuuden saavuttaminen tapahtuu ohjausmaailmassa, ja siihen kuuluu kyseisen ylösnousemuspyhiinvaeltajan superuniversumin Valtiashengen hengellinen tunnistaminen ja tajuaminen.

26:5.6 (291.6) Kun Havonan ulkokehän työ saadaan päätökseen ja kun annettu kurssi hallitaan, pyhiinvaeltajien auttajat vievät suojattinsa seuraavan kehän ohjausmaailmaan ja jättävät heidät korkeimmuuden oppaiden huostaan. Pyhiinvaeltajien auttajat viivähtävät siellä aina jonkin aikaa tehdäkseen siirtymisestä sekä miellyttävän että antoisan.

6. Korkeimmuuden oppaat

26:6.1 (292.1) Avaruudesta tulevia taivasmatkalaisia kutsutaan ”hengellisiksi kandidaateiksi”, silloin kun heidät siirretään seitsemänneltä kuudennelle kehälle ja kun heidät sijoitetaan korkeimmuuden oppaiden välittömään valvontaan. Näitä oppaita ei tule sekoittaa Kandidaattien Opastajiin, jotka kuuluvat Äärettömän Hengen Korkeimpiin Persoonallisuuksiin ja jotka servitaalitovereineen palvelevat Havonan kaikilla kehillä sekä taivaaseen nousevia että sieltä laskeutuvia pyhiinvaeltajia. Korkeimmuuden oppaat toimivat vain keskusuniversumin kuudennella kehällä.

26:6.2 (292.2) Juuri tällä kehällä taivasmatkalaiset saavuttavat uuden käsityksen Korkeimmasta Jumalallisuudesta. Evolutionaarisissa universumeissa viettämiensä pitkien elämänvaiheitten myötä ajallisuuden pyhiinvaeltajien kokemukseen on kuulunut jatkuvasti vahvistuva tietoisuus ajallis-avaruudellisten luomusten kaikkivaltiaan ylivalvonnan reaalisuudesta. Täällä, tällä Havonan kehällä, he pääsevät lähelle sitä, että he kohtaisivat ajallis-avaruudellisen ykseyden keskusuniversumilähteen: Korkeimman Jumalan hengellisen reaalisuuden.

26:6.3 (292.3) En oikein osaa selittää, mitä tällä kehällä tapahtuu. Taivasmatkalaisten havaittavissa ei ole mitään Korkeimmuuden persoonallista läsnäoloa. Uudet suhteet Seitsemänteen Valtiashenkeen korvaavat tietyssä mielessä sen, mitä äsken sanottiin siitä, että Korkeimpaan Olentoon ei saa kosketusta. Mutta vaikkemme pystykään käsittämään käytössä olevaa menetelmää, jokainen ylösnousemusluotu näyttää kaikesta huolimatta kokevan muuntavaa kasvua, uutta tietoisuuden yhdentymistä, uutta tarkoituksen hengellistymistä, uutta herkistymistä jumalallisuudelle. Nämä ovat ilmiöitä, joita ei liene mahdollista tyydyttävällä tavalla selittää, ellei oleteta, että siinä ilmenee paljastumatonta Korkeimman Olennon vaikutusta. Ne meistä, jotka ovat tarkkailleet näitä salaperäisiä tapahtumia, ovat tässä havaitsevinaan Korkeimmuuden Jumalan, joka kiintymystä osoittaen jakaa kokemuksellisille lapsilleen – aivan heidän kokemiskykynsä äärirajoille saakka – niitä älyllisen käsityskyvyn, hengellisen näkemyksen ja persoonallisuuden ulottuvuuden lisäyksiä, joita nämä niin kipeästi tarvitsevat kaikissa ponnisteluissaan Korkeimmuuden Kolminaisuuden jumalallisuustasolle päästäkseen, ikuiset ja eksistentiaaliset Paratiisin Jumaluudet saavuttaakseen.

26:6.4 (292.4) Arvioidessaan oppilaansa kypsiksi siirtymään eteenpäin korkeimmuuden oppaat tuovat nämä seitsemänkymmenjäsenisen komission eteen. Se on erilaisista jäsenistä koostuva ryhmä, jonka jäsenet toimivat kehän numero kuusi ohjausmaailman kuulustelijoina. Kun pyhiinvaeltajat ovat saaneet tämän komission vakuuttuneeksi siitä, että he käsittävät Korkeimman Olennon ja Korkeimmuuden Kolminaisuuden, heille annetaan viidennelle kehälle siirtymiseen oikeuttava todistus.

7. Kolminaisuuden oppaat

26:7.1 (292.5) Kolminaisuuden oppaat ovat ajallisuudesta ja avaruudesta tulevien, etenevien pyhiinvaeltajien uupumattomia hoivaajia Havona-koulutuksen viidennellä kehällä. Hengellisiä kandidaatteja nimitetään täällä ”ehdokkaiksi löytöretkelle Jumaluuteen”, sillä juuri tällä kehällä pyhiinvaeltajat saavat Kolminaisuuden oppaiden ohjauksessa korkeampaa opetusta jumalallisesta Kolminaisuudesta valmistuksena yritykselle päästä Äärettömän Hengen persoonallisuuden tunnistamiseen. Ja täällä ylösnousemuspyhiinvaeltajat huomaavat, mitä tosi mielessä suoritettu opiskelu ja todellinen mentaalinen ponnistelu merkitsevät, sillä he alkavat tajuta, millaista aina vain lujemmin voimille käyvää ja kovasti paljon vaivalloisempaa hengellistä ponnistusta vaaditaan sen korkean tavoitteen mukaisten vaatimusten täyttämiseksi, joka on asetettu heidän saavutettavakseen tähän kehään kuuluvissa maailmoissa.

26:7.2 (292.6) Kolminaisuuden oppaat ovat perin juurin uskollisia ja pystyviä. Jokainen pyhiinvaeltaja saa osakseen tähän luokkaan kuuluvan toisen asteen supernafin jakamattoman huomion ja täyden kiintymyksen. Koskaan ei ajallisuuden pyhiinvaeltaja löytäisi Paratiisin-Kolminaisuuteen kuuluvaa ensimmäistä lähestyttävissä olevaa persoonaa, elleivät häntä olisi auttamassa ja tukemassa nämä oppaat ja ne monet muut hengelliset olennot, jotka ovat mukana opettamassa taivasmatkalaisia siinä mielessä, mikä on edessä olevan, Jumaluuteen suoritettavan löytöretken luonne ja siinä käytettävät menetelmät.

26:7.3 (293.1) Kun tämän kehän oppikurssi on suoritettu, Kolminaisuuden oppaat vievät oppilaansa tämän kehän ohjausmaailmaan ja esittelevät heidät yhdelle niistä monista kolmiyhteisistä komissioista, jotka toimivat Jumaluuteen suoritettavan löytöretken ehdokkaiden tutkijoina ja todistuksen antajina. Näihin komissioihin kuuluu yksi finaliittien edustaja, yksi ensiasteisten supernafien luokkaan kuuluva menettelynohjaaja ja joko yksi avaruuden Yksinäinen Sanansaattaja tai yksi Paratiisin Kolminaistettu Poika.

26:7.4 (293.2) Sitten kun taivaaseen nouseva sielu tosiasiallisesti lähtee Paratiisiin, hänen seurassaan on vain siirtokolmikko: supernafeihin lukeutuva kehäkumppani, Kandidaattien Opastaja ja jälkimmäisen mukana aina seuraava servitaalitoveri. Nämä retket Havonan kehiltä Paratiisiin ovat kokeilumatkoja; taivasmatkalaiset eivät statukseltaan vielä kuulu Paratiisiin. He saavuttavat Paratiisissa-asuvan statuksen vasta koettuaan ajallisuuden päättävän unen, sitten kun he ovat saavuttaneet Universaalisen Isän ja selvittäneet lopullisesti Havonan kehät. Vasta jumalallisen levon jälkeen he pääsevät osallisiksi ”jumalallisuuden olomuodosta” ja ”korkeimmuuden hengestä” ja alkavat sillä keinoin todellisuudessa toimia ikuisuuden piirissä ja Kolminaisuuden läsnäolossa.

26:7.5 (293.3) Siirtokolmikkoon kuuluvilta taivasmatkalaisen kumppaneilta ei edellytetä, että he antaisivat hänelle kyvyn Kolminaisuuden hengellisen valohohteen maantieteelliseen paikantamiseen, vaan paremminkin, että he antavat pyhiinvaeltajalle kaiken mahdollisen avun hänen vaikeassa tehtävässään tunnistaa ja havaita Ääretön Henki ja ymmärtää häntä sen verran, että se riittää persoonallisuuden tunnistukseksi. Jokainen Paratiisissa oleva ylösnousemuspyhiinvaeltaja voi havaita Kolminaisuuden maantieteellisen eli sijainnillisen läsnäolon, suuri enemmistö pystyy saamaan yhteyden Jumaluuksien, ja eritoten Kolmannen Persoonan, älylliseen realiteettiin, mutta kaikki eivät pysty tunnistamaan tai edes osaksikaan ymmärtämään Isän ja Pojan hengellisen läsnäolon realiteettia. Vieläkin vaikeampaa on päästä edes vähimpään mahdolliseen hengelliseen käsitykseen Universaalisesta Isästä.

26:7.6 (293.4) Harvoinpa tosiaankin sattuu, ettei Äärettömän Hengen etsintä johtaisi täyttymykseen, ja kun Kolminaisuuden oppaiden suojatit ovat onnistuneet Jumaluuteen suorittamansa löytöretken tässä vaiheessa, oppaat valmistautuvat siirtämään heidät Pojan löytäjien hoivaan Havonan neljännelle kehälle.

8. Pojan löytäjät

26:8.1 (293.5) Havonan neljättä kehää kutsutaan toisinaan ”Poikien kehäksi”. Ylösnousemuspyhiinvaeltajat menevät tämän kehän maailmoista Paratiisiin saadakseen ymmärtävän yhteyden Iankaikkiseen Poikaan, kun taivaasta laskeutuvat pyhiinvaeltajat taas saavuttavat tämän kehän maailmoissa uutta ymmärrystä ajallisuuden ja avaruuden Luoja-Poikien olemuksesta ja tehtävistä. Tällä kehällä on seitsemän sellaista maailmaa, joissa Paratiisin-Mikaelien reservijoukko pitää sekä ylösnouseville että alaslaskeutuville pyhiinvaeltajille erityisiä hoivaamisen palvelukouluja. Ja juuri näissä Mikael-Poikien maailmoissa ajallisuuden pyhiinvaeltajat ja ikuisuuden pyhiinvaeltajat pääsevät ensimmäisen kerran todella ymmärtämään toisiaan. Tämän kehän kokemukset ovat monissa suhteissa koko Havonassa-olon kaikkein jännittävimmät.

26:8.2 (294.1) Pojan löytäjät ovat supernafeihin lukeutuvia, neljännen kehän ylösnousemuskuolevaisten hoivaajia. Sen lisäksi, mitä nämä Pojan löytäjät yleisinä tehtävinään suorittavat ehdokkaidensa valmentamiseksi Iankaikkisen Pojan kolminaisuussuhteiden ymmärtämiseen, heidän pitää opettaa suojattinsa niin täysipainoisesti, että nämä kertakaikkisesti onnistuvat ensiksikin riittävällä tavalla Pojan hengellisessä käsittämisessä, toiseksi Pojan persoonallisuuden tyydyttävässä tunnistamisessa ja kolmanneksi, että nämä asianmukaisella tavalla onnistuvat pitämään Pojan erillään Äärettömän Hengen persoonallisuudesta.

26:8.3 (294.2) Tutkintoja ei enää Äärettömän Hengen saavuttamisen jälkeen toimeenpanna. Sisempien kehien testit ovat pyhiinvaeltajaehdokkaiden suorituksia, kun he ovat Jumaluuksien verhoutuvuuden syleilyssä. Edistyminen on pelkästään yksilön hengellisyyden varassa, eikä kukaan Jumalia lukuun ottamatta rohkene antaa päätöstä siitä, missä määrin joku on hengellinen. Epäonnistumisen sattuessa sen syitä ei milloinkaan osoiteta, eikä sen paremmin ehdokkaita itseään kuin heidän erilaisia opettajiaan ja oppaitaan koskaan moitita tai arvostella. Paratiisissa pettymystä ei koskaan pidetä tappiona, lykkäystä ei koskaan katsota häpeäksi, ajallisuuden ilmeisiä epäonnistumisia ei koskaan sekoiteta ikuisuuden merkittäviinkään viivytyksiin.

26:8.4 (294.3) Monetkaan pyhiinvaeltajat eivät koe näennäisen epäonnistumisen aiheuttamaa viivytystä Jumaluuteen suorittamallaan löytöretkellä. Miltei kaikki saavuttavat Äärettömän Hengen, vaikka silloin tällöin sattuukin, että jokunen pyhiinvaeltaja superuniversumista numero yksi ei tässä ensi yrittämällä onnistu. Hengen saavuttavat pyhiinvaeltajat epäonnistuvat harvoin Pojan löytämisessä; miltei kaikki niistä, jotka tosiaankin ensi yrittämällä epäonnistuvat, ovat peräisin superuniversumeista kolme ja viisi. Valtaosa niistä, jotka ensimmäisellä kerralla epäonnistuvat Isän saavuttamisessa – sekä Hengen että Pojan saavutettuaan – ovat peräisin superuniversumista numero kuusi, vaikka jokunen epäonnekas tulee myös numeroista kaksi ja kolme. Ja tämä kaikki näyttää selvästikin osoittavan, että näille näennäisille epäonnistumisille – todellisuudessa ne ovat yksinkertaisesti vain väistämättömiä viivytyksiä – on jokin hyvä ja riittävä selitys.

26:8.5 (294.4) Jumaluuteen tekemällään löytöretkellä epäonnistuneet ehdokkaat asetetaan erään ensi asteen supernafien ryhmän – valtuutuspäälliköiden – valvontaan, ja heidät lähetetään vähintään vuosituhanneksi takaisin avaruuden maailmojen työhön. He eivät milloinkaan palaa synnyinsuperuniversumiinsa vaan aina siihen superluomukseen, joka on suotuisin heidän uudelleenkoulutukselleen valmennuksena Jumaluuteen suoritettavaa toista löytöretkeä varten. Tämän palvelun jälkeen he palaavat omasta aloitteestaan Havonan ulkokehälle. Sieltä heidät saatetaan välittömästi kehälle, jolla heidän edellinen elämänvaiheensa katkesi, ja siellä he ryhtyvät heti valmistelemaan uutta löytöretkeä Jumaluuteen. Toisen asteen supernafit eivät koskaan epäonnistu luotsatessaan suojattejaan menestykseen tällä toisella yrittämällä, ja samat supernafihoivaajat ja muut oppaat palvelevat aina näitä ehdokkaita tämän toisen löytöretken kuluessa.

9. Isän oppaat

26:9.1 (294.5) Kun pyhiinvaeltajasielu saavuttaa Havonan kolmannen kehän, hän pääsee Isän oppaiden ohjaukseen. Nämä ovat vanhempia, varsin taitavia ja supernafihoivaajista kaikkein kokeneimpia. Isän oppaat pitävät tämän kehän maailmoissa viisauskouluja ja menetelmäopistoja, joissa opettajina toimivat kaikki keskusuniversumissa asuvat olennot. Mitään sellaista ei jätetä huomiotta, josta olisi ajallisuuden luodulle hyötyä tällä ikuisuuteen johtavalla transsendenttisella löytöretkellä.

26:9.2 (294.6) Universaalisen Isän saavuttaminen on passi ikuisuuteen siitä huolimatta, että jäljellä on vielä selvitettäviä Havonan kehiä. Kolmannen kehän ohjausmaailmassa koetaan sen vuoksi järisyttävä hetki, kun siirtokolmikko ilmoittaa ajallisuuden viimeisen uskaliaan yrityksen olevan alkamaisillaan; että taas uusi avaruudesta tuleva luotu tavoittelee pääsyä Paratiisiin ikuisuuden portista.

26:9.3 (295.1) Ajallinen koetus on miltei ohitse, kilvoittelu ikuisuuteen pääsemiseksi on melkein lopussa. Epävarmuuden päivät ovat päättymässä, kiusaus epäilemiseen on katoamassa, määräystä olla täydellinen on noudatettu. Ajallisuuden luotu ja aineellinen persoonallisuus on kivunnut älyllisen olemassaolon pohjimmaiselta pohjalta avaruuden evolutionaarisia sfäärejä ja niin tehdessään osoittanut ylösnousemussuunnitelman olevan toteutettavissa. Samalla hän on ikiajoiksi osoittanut, mikä oikeudenmukaisuus ja mikä vanhurskaus sisältyvätkään Universaalisen Isän maailmojen vähäisille luoduilleen antamaan käskyyn: ”Olkaa täydelliset niin kuin minä olen täydellinen.”

26:9.4 (295.2) Askel askeleelta, elämä elämältä, maailma maailmalta taivaaseennousijan elämänvaihe on käyty läpi ja opittu, ja Jumaluuden tavoite saavutettu. Eloonjääminen on täydellisyyden osalta täysimääräistä, ja täydellisyys on jumalallisuuden korkeimmuuden osalta yltäkylläistä. Aika katoaa ikuisuuteen; avaruus häipyy palvovaan samastumiseen ja harmoniaan Universaalisen Isän kanssa. Havonan kaukoviestimet viestittävät avaruuden kunniaraportteja, hyvää sanomaa siitä, että olemukseltaan eläimellisistä ja alkuperältään aineellisista mutta tunnollisista luoduista on toden totta tullut evolutionaarisen ylösnousemuksen kautta todellisuudessa ja ikuisiksi ajoiksi täydellistyneitä Jumalan poikia.

10. Neuvonantajat ja neuvojat

26:10.1 (295.3) Toisen kehän supernafineuvonantajat ja -neuvojat antavat ajallisuuden lapsille ohjeita näiden ikuista elämänuraa koskevissa asioissa. Paratiisin saavuttaminen tuo mukanaan uuden ja korkeamman järjestyksen mukaisia vastuita, ja oleskelu toisella kehällä tarjoaa laajat mahdollisuudet näiden antaumuksellisten supernafien hyödyllisten neuvojen vastaanottamiseen.

26:10.2 (295.4) Ne, jotka epäonnistuvat ensimmäisessä yrityksessään saavuttaa Jumaluus, siirretään epäonnistumisen tapahtumakehältä suoraan toiselle kehälle, ennen kuin heidät palautetaan superuniversumipalvelukseen. Näin ollen neuvonantajat ja neuvojat palvelevat myös näiden pettyneiden pyhiinvaeltajien neuvonantajina ja lohduttajina. Nämähän ovat vastattain kohdanneet suurimman pettymyksensä. Se ei millään tavoin – paitsi mittasuhteiltaan – poikkea niistä lukemattomista samanlaisista kokemuksista, joita myöten he kiipesivät kuin tikapuita ylös kaaoksesta kirkkauteen. He ovat niitä, jotka ovat tyhjentäneet kokemusten maljan pohjasakkaa myöten; ja olen pannut merkille, että he palaavat väliaikaisesti superuniversumien palvelukseen ajallisuudesta tulevien ja ajallisia pettymyksiä kokeneiden lasten korkeimmantyyppisinä rakastavina hoivaajina.

26:10.3 (295.5) Pettyneitä suojatteja tutkivat kehällä numero kaksi tapahtuneen pitkän oleskelun jälkeen täydellisyyden neuvostot, jotka istuvat tämän kehän ohjausmaailmassa, ja nämä neuvostot antavat heille todistuksen Havonan testien läpäisemisestä. Tämä suo heille – sikäli kuin kysymys ei ole hengellisestä statuksesta – saman aseman ajallisuuden universumeissa kuin jos he olisivatkin onnistuneet Jumaluuteen suorittamallaan löytöretkellä. Tällaisten ehdokkaiden henki oli kaikenpuolin hyväksyttävä; heidän epäonnistumisensa johtui lähestymismenetelmän jostakin vaiheesta tai heidän kokemustaustansa jostakin osasta.

26:10.4 (295.6) Kehän neuvonantajat vievät heidät sitten Paratiisin valtuutuspäälliköiden luokse, ja heidät lähetetään takaisin ajalliseen palvelukseen avaruuden maailmoihin. Ja he lähtevät aiempien päivien ja aikakausien tehtäviin iloiten ja riemuiten. Jonakin toisena päivänä he palaavat suurimmaksi pettymyksekseen muodostuneelle kehälle ja yrittävät uudelleen löytöretkeä Jumaluuteen.

26:10.5 (296.1) Toisella kehällä olevilla menestyksekkäillä pyhiinvaeltajilla ei enää ole evoluutioon kuuluvan epävarmuuden antamaa kannustinta, eikä toisaalta ikuisen tehtävänmäärityksen mukainen löytöretki vielä ole alkanut. Ja vaikka oleskelu tällä kehällä onkin kaikin puolin miellyttävää ja suuresti hyödyllistä, sieltä puuttuu jotakin edellisille kehille ominaisesta odotuksen innosta. Vähälukuinen ei suinkaan ole niiden pyhiinvaeltajien joukko, jotka sellaisena hetkenä katsovat taakseen käymäänsä pitkän pitkää kamppailua iloisesti kadehtien, todella toivoen, että he saisivat jollakin keinoin palata ajallisuuden maailmoihin ja aloittaa kaiken alusta, aivan kuten te kuolevaiset vanhuuden lähestyessä joskus luotte katseen taaksepäin nuoruutenne ja aikaisemman elämänne kamppailuihin ja toivotte vilpittömästi, että saisitte elää elämänne vielä kerran uudelleen.

26:10.6 (296.2) Mutta aivan kohta alkaa sisimmän kehän läpikäyminen, ja pian sen jälkeen päättyy viimeinen toiseen olomuotoon siirtävä uni, ja ikuisen elämänvaiheen uusi seikkailu alkaa. Toisen kehän neuvonantajat ja neuvojat alkavat valmistella suojattejaan tätä suurta ja lopullista lepoa varten, sellaista väistämätöntä unta varten, jollainen on aina taivaaseennousijan elämänuran käänteentekevien vaiheiden välissä.

26:10.7 (296.3) Kun Universaalisen Isän saavuttaneet pyhiinvaeltajat saavat päätökseen toisen kehän kokemuksen, niin heistä aina huolehtivat Kandidaattien Opastajat antavat määräyksen heidän laskemisestaan viimeiselle kehälle. Nämä opastajat ohjaavat suojattinsa henkilökohtaisesti sisimmälle kehälle ja jättävät heidät siellä levon täydentäjien huostaan. Nämä ovat viimeinen niistä toisen asteen supernafien luokista, jotka on osoitettu auttamaan ajallisuuden pyhiinvaeltajia Havona-maailmoista muodostuvilla kehillä.

11. Levon täydentäjät

26:11.1 (296.4) Viimeisellä kehällä käytetään suuri osa taivaaseennousijan ajasta lähenevän Paratiisissa-asumisen suhteen ilmenevien ongelmien jatko-opintoihin. Tämän havonamaailmojen sisäkehän sekä vakinaisiin että tilapäisiin asukkaisiin kuuluu valtava joukko erilaisia olentoja, jotka enimmältään jäävät tässä yhteydessä paljastamatta. Ja näiden monenmoisten olentotyyppien sekoitus tarjoaa levon täydentäjäsupernafeille suotuisat puitteet, joita he käyttävät tehokkaasti hyväkseen ylösnousemuspyhiinvaeltajien koulutuksen edistämiseksi, eritoten niiden ongelmien osalta, jotka koskevat sopeutumista Paratiisissa kohta tavattaviin moniin olentoryhmiin.

26:11.2 (296.5) Luotujen kolminaistamat pojat kuuluvat tällä sisäkehällä asuvien olentojen joukkoon. Ensiasteiset ja toisasteiset supernafit ovat näiden poikien yhteisen joukkokunnan yleisvalvojia. Tähän joukkoon kuuluvat sekä kuolevaisfinaliittien kolminaistamat jälkeläiset että Paratiisin kansalaisten samankaltainen jälkeläistö. Jotkut näistä pojista ovat Kolminaisuuden syleilemiä ja saaneet valtakirjan superhallitusten palvelukseen, toisia on määrätty erilaisiin tehtäviin, mutta valtaosaltaan heidät on kerätty Havonan sisäkehän täydellisten maailmojen yhteisjoukkokunnaksi. Täällä heitä supernafien valvonnassa valmennetaan jotakin tulevaa tehtävää varten erityisen ja nimettömän, korkeista Paratiisin kansalaisista koostuvan ryhmän toimesta. Tämän ryhmän jäsenet olivat ennen Grandfandan aikoja Päivien Ikuisten ensimmäisiä toimeenpanevia avustajia. On monia syitä otaksua, että nämä kummatkin ainutlaatuiset kolminaistettujen olentojen ryhmät tulevat kaukaisessa tulevaisuudessa työskentelemään yhdessä. Eikä näistä syistä vähäisin ole se, että he yhdessä päätyvät Kolminaistettujen Finaliittien Paratiisikunnan reserveihin.

26:11.3 (296.6) Sekä ylösnousevat että alaslaskeutuvat pyhiinvaeltajat seurustelevat tällä sisimmällä kehällä paitsi keskenään myös luotujen toimesta kolminaistettujen poikien kanssa. Samoin kuin vanhemmilleen, näille pojillekin on suurta hyötyä keskinäisestä kanssakäymisestä, ja supernafien erityisenä tehtävänä onkin juuri kuolevaisfinaliittien kolminaistamien poikien ja Paratiisin kansalaisten kolminaistamien poikien keskinäisen veljeyden helpottaminen ja varmistaminen. Levon täydentäjäsupernafit eivät niinkään huolehdi heidän koulutuksestaan kuin heidän ymmärtäväisen kanssakäymisensä edistämisestä eri ryhmien kanssa.

26:11.4 (297.1) Kuolevaiset ovat saaneet Paratiisista käskyn: ”Olkaa täydelliset niin kuin Paratiisin-Isänne on täydellinen.” Näille yhteisjoukkokuntaan kuuluville kolminaistetuille pojille heitä valvovat supernafit eivät lakkaa koskaan julistamasta: ”Olkaa ymmärtäväisiä ylösnousemuksellisia veljiänne kohtaan niin kuin Paratiisin Luoja-Pojatkin tuntevat heidät ja rakastavat heitä.”

26:11.5 (297.2) Kuolevaisen luodun tulee löytää Jumala. Luoja-Poika ei koskaan lakkaa etsimästä, ennen kuin hän löytää ihmisen – vähäisimmän tahdollisen luodun. Luoja-Pojat ja heidän kuolevaiset lapsensa valmistautuvat epäilemättä jotakin tulevaa, tuntematonta universumipalvelusta varten. Kumpaisetkin käyvät läpi kokemuksellisen universumin koko asteikon ja kouliintuvat ja harjaantuvat näin ikuiseen tehtäväänsä. Kaikkialla ja kaikissa universumeissa tapahtuu tätä ainutlaatuista inhimillisen ja jumalallisen sekoittumista, luodun ja Luojan yhteenkietoutumista. Ajattelemattomat kuolevaiset ovat pitäneet jumalallisen armon ja hellyyden osoittamista, varsinkin heikkoja kohtaan ja hädänalaisten puolesta, todistuksena siitä, että Jumala olisi antropomorfinen, ihmishahmoinen. Millainen erehdys se onkaan! Paremminkin tulisi tällaiset ihmisissä ilmenevät armon ja pitkämielisyyden osoitukset käsittää todisteiksi siitä, että kuolevaisessa ihmisessä asuu elävän Jumalan henki; että luotu sittenkin viime kädessä on jumalallisuusmotivoitu.

26:11.6 (297.3) Kun oleskelu ensimmäisellä kehällä lähenee loppuaan, ylösnousemuspyhiinvaeltajat tapaavat supernafien ensimmäiseen yhteisöön kuuluvat levon alkuunpanijat. Nämä ovat Paratiisin enkeleitä, jotka saapuvat tervehtimään ikuisuuden kynnyksellä seisovia ja saattamaan päätökseen heidän valmistamisensa viimeisen ylösnousemuksen siirtymäuneen. Olet todella Paratiisin lapsi, vasta kun olet käynyt sisäkehän läpi ja kokenut ikuisuuden ylösnousemuksen ajallisuuden päättävästä unesta. Täydellistyneet pyhiinvaeltajat aloittavat tämän levon, vaipuvat uneen Havonan ensimmäisellä kehällä, mutta he heräävät Paratiisin rannoilla. Kaikista niistä, jotka ikuiselle Saarelle nousevat, vain tällä tavoin saapuvat ovat ikuisuuden lapsia; muut käyvät siellä vain vierailijoina, vieraina, joilla ei ole asukkaan statusta.

26:11.7 (297.4) Ja nyt kun te kuolevaiset Havonan elämänvaiheenne lakipisteessä vaivutte uneen sisäkehän ohjausmaailmassa, ette käy levolle yksin, kuten kävitte alkuperämaailmoissanne sulkiessanne silmänne ruumiin kuoleman luonnollisessa unessa tai niin kuin teitte vaipuessanne pitkään siirtymähorrokseen valmistuksena pitkälle matkalle Havonaan. Nyt kun valmistaudutte perillepääsyä edeltävään lepoon, vierellenne siirtyy pitkäaikainen kumppaninne ensimmäiseltä kehältä, majesteettinen levon täydentäjä, joka valmistautuu käymään kanssanne levolle ja olemaan yhtä kanssanne, olemaan Havonan antamana takeena siitä, että siirtonne on saatettu loppuun, ja että odotatte vain täydellisyytenne viimeistelyä.

26:11.8 (297.5) Ensimmäinen siirtymisenne oli todellakin kuolema, toinen oli ihanteellinen uni ja nyt kolmas muodonmuutos on todellinen lepo, rentoutuminen aikakausia jatkuneesta jännityksestä.

26:11.9 (297.6) [Esittänyt uversalainen Viisauden Täydellistäjä.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään