26 Kiri - Keskse universumi hoolekandevaimud

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

26. Kiri

Keskse universumi hoolekandevaimud

26:0.1 (285.1) SUPERNAVID on Paradiisi ja keskse universumi hoolekandevaimud, nad on Lõpmatu Vaimu laste madalaima rühma kõrgeim klass — ingliväed. Neid hoolekandevaime kohtab alates Paradiisisaarest kuni aja ja ruumi maailmadeni. Ükski organiseeritud ja asustatud loodu osa ei ole ilma nende teenistuseta.

1. Hoolekandevaimud

26:1.1 (285.2) Inglid on kogu kosmose arenevate ja tõusuteelistest tahteolendite hoolekandevaimud-kaaslased, nad on ka sfääride kõrgemate jumalike isiksuste kolleegid ja töökaaslased. Kõik inglid on selgepiirilised isiksused ja väga individuaalsed. Nad oskavad kõrgelt hinnata meelelahutusjuhtide hoolitsust. Koos Kosmose Sõnumitoojate Vägedega saavad ka hoolekandevaimud puhkuse ja vahelduse perioodidest rõõmu tunda, nad on väga seltsiva loomuga ja nende seltsimisvõime ületab kaugelt inimolendite oma.

26:1.2 (285.3) Suuruniversumi hoolekandevaime liigitatakse järgmiselt:

26:1.3 (285.4) 1. supernavid;

26:1.4 (285.5) 2. sekonavid;

26:1.5 (285.6) 3. tertsiavid;

26:1.6 (285.7) 4. omniavid;

26:1.7 (285.8) 5. seeravid;

26:1.8 (285.9) 6. keerubid ja sanobid;

26:1.9 (285.10) 7. keskteelised.

26:1.10 (285.11) Ingliklasside üksikliikmetel ei ole universumis päriselt püsivat isiklikku staatust. Teatavatest klassidest inglid võivad saada ühel perioodil Paradiisikaaslasteks, mõnedest saavad Taevased Kroonikud, teised tõusevad Tehniliste Nõuandjate ridadesse. Teatavad keerubid võivad püüelda seeravite staatuse ja saatuse poole, arenevad seeravid võivad aga jõuda tõusuteelistest Jumala Poegade vaimsetele tasanditele.

26:1.11 (285.12) Seitse eelnimetatud hoolekandevaimude klassi jagunevad tõusuolendite jaoks kõige olulisemate funktsioonide põhjal järgmistesse rühmadesse:

26:1.12 (285.13) 1. keskse universumi hoolekandevaimud. Need kolm supernavide klassi teenivad Paradiisi-Havona süsteemis. Esmased supernavid ehk Paradiisi supernavid on loonud Lõpmatu Vaim. Teise ja kolmanda astme klassid, mis teenivad Havonal, on vastavalt Meistervaimude ja Ringluste Vaimude järglased;

26:1.13 (286.1) 2. superuniversumite hoolekandevaimud—sekonavid, tertsiavid ja omniavid. Sekonavid, Peegeldavate Vaimude lapsed, teenivad seitsmes superuniversumis eri viisil. Tertsiavid, kes pärinevad Lõpmatust Vaimust, pühenduvad lõppkokkuvõttes Loojate-Poegade ja Päevilt Vanade vahelisele sideteenistusele. Omniavid on Lõpmatu Vaimu ja Seitsme Ülima Täideviija poolt ühiselt loodud ja nad on ainult viimaste teenistuses. Neid kolme klassi käsitletakse ühes järgmises käesolevasse seeriasse kuuluvas jutustuses;

26:1.14 (286.2) 3. kohalike universumite hoolekandevaimude hulka kuuluvad seeravid ja nende abilised keerubid. Nende Universumi Emavaimu järglastega kohtuvad tõususurelikud kõigepealt. Asustatud maailmades sündinud keskteelised ei kuulu tegelikult päriselt inglite klassidesse, kuigi neid liigitatakse sageli nende funktsioonide järgi hoolekandevaimude hulka. Nende lugu koos seeravite ja keerubite kirjeldusega esitatakse kirjades, mis käsitlevad teie kohaliku universumi asju.

26:1.15 (286.3) Kõik inglivägede klassid on pühendunud mitmesugustele universumi teenistustele ja teenivad ühel või teisel viisil taevaste olendite kõrgemaid klasse, kuid just suured supernavide, sekonavide ja seeravite hulgad tegelevad kaasaaitamisega aja laste järkjärgulise täiustumise tõusuprogrammile. Tegutsedes keskses, super- ja kohalikes universumites, moodustavad nad niisuguse vaimudest hoolekandjate katkematu ahela, mille Lõpmatu Vaim on ette näinud kõigi nende abistamiseks ja juhendamiseks, kes püüavad jõuda Igavese Poja kaudu Kõikse Isani.

26:1.16 (286.4) Supernave piirab „vaimu polaarsus” ühes nende tegevusfaasis ning selleks on toimimine koos Kõikse Isaga. Nad saavad töötada üksikult, välja arvatud siis, kui kasutavad otseselt vaid Isale kuuluvaid ringlusi. Otse Isalt tuleva jõu vastuvõtmiseks peavad nad toimimises ühinema vabatahtlikult paaridesse. Ka sekonavidel on piirangud ja nad peavad lisaks töötama veel paarides, et sünkroniseeruda Igavese Poja ringlustega. Seeravid võivad töötada üksikult eraldiseisvate ja ruumis piiratud isiksustena, kuid ringlusse saab neid lülitada alles siis, kui nad on ühinenud paaridena polariseerunud. Kui need vaimolendid ühinevad paarideks, loetakse üht neist teise täienduseks. Täiendussuhted võivad olla ajutised, need ei tarvitse olla püsiva iseloomuga.

26:1.17 (286.5) Need säravad loodud valgusolendid püsivad elus otseselt universumi esmaste ringluste vaimse energia tarbimisest. Urantia surelikud peavad saama valguse energiat vegetatiivselt kehastunu kaudu, kuid ingliväed on lülitatud ringlusse, neil on „toitu, mida teie ei tunne”. Nad saavad osa ka imepäraste Kolmsuse Õpetajate-Poegade ringlevatest õpetustest: nad võtavad vastu teadmisi ja omandavad tarkust üsna samamoodi, nagu nad omastavad eluenergiaid.

2. Vägevad supernavid

26:2.1 (286.6) Supernavid teenivad oskuslikult igat liiki olendeid, kes elavad Paradiisis ja keskses universumis. Neid kõrgeid ingleid luuakse kolme üldisema klassina: esimese, teise ja kolmanda astme supernavidena.

26:2.2 (287.1) Esimese astme supernavid on eranditult Ühise Looja järglased. Nad teenivad ligikaudu võrdsel määral teatavaid Paradiisi kodanike rühmi ja tõusu-palverändurite üha suurenevaid korpusi. Need igavese Saare inglid arendavad väga tõhusalt mõlema Paradiisiasukate rühma põhikoolitust. Nad aitavad palju kaasa selleks, et teineteisest aru saaksid kaks universumi loodud-olendite ainulaadset klassi: üks neist on kõrgeimat tüüpi jumalik ja täiuslik tahteolend, teine aga madalaimat tüüpi tahteolendi täiustunud edasiarendus kogu universumite universumis.

26:2.3 (287.2) Esimese astme supernavide töö on nii ainulaadne ja teistest erinev, et seda käsitletakse järgmises jutustuses eraldi.

26:2.4 (287.3) Teise astme supernavid juhivad tõusuolendite tegemisi Havona seitsmel ringlusel. Neid huvitab samavõrd ka hariduse andmine neile Paradiisi kodanike arvukatele klassidele, kes elavad pikki perioode keskse loodu maailmaringlustel, kuid sellest nende teenistuse faasist ei tohi me rääkida.

26:2.5 (287.4) Neid kõrgeid ingleid on seitset liiki, igaüks neist pärineb ühest Meistervaimust ja on sellele vastava olemusega. Seitse Meistervaimu loovad koos paljusid erinevaid ainulaadsete olendite ja olemusvormide rühmi ning iga klassi üksikliikmed on oma olemuselt suhteliselt ühetaolised. Aga kui needsamad Seitse Vaimu loovad üksikult, on selle tulemusena tekkivad klassid alati seitsmese olemusega: iga Meistervaimu lapsed saavad osa oma looja olemusest ja erinevad seetõttu teistest. Sellise päritoluga on ka teise astme supernavid ja kõik seitse loodud inglite liiki tegutsevad kõigis kogu nende klassile avatud tegevuskanalites, peamiselt keskse ja jumaliku universumi seitsmel ringlusel.

26:2.6 (287.5) Igaüks Havona seitsmest planeediringlusest allub otseselt ühele Seitsmest Ringlusevaimust, kes moodustavad ühiselt — seega ühetaolise — Seitsme Meistervaimu loomingu. Kuigi need seitse Havona abivaimu meenutavad Kolmanda Allika ja Keskme olemust, ei ole nad osa algsest universumist. Nende tegutsemine algas pärast esialgset (igavest) loodut, kuid ammu enne Grandfanda aega. Nad ilmusid kahtlemata kui Meistervaimude loov reaktsioon Ülima Olendi kujunevale eesmärgile ja nad avastati tegutsemas suuruniversumi korralduses. Lõpmatule Vaimule ja kõigile tema loovatele kaaslastele kui universumi koordineerijatele näib olevat antud külluslikult võimet sobiva loovusega reageerida kogemuslikes Jumalustes ja arenevates universumites toimuvatele samaaegsetele arengutele.

26:2.7 (287.6) Kolmanda astme supernavid pärinevadki neist Seitsmest Ringlusevaimust. Igaüks neist on saanud eraldi Havona ringlusel Lõpmatult Vaimult volitused luua piisaval arvul kolmanda astme kõrgeid supernavidest hoolekandjaid, et rahuldada keskse universumi vajadusi. Ringlusevaimud lõid neid inglitest hoolekandjaid enne aja-palverändurite Havonasse jõudmist suhteliselt vähe, Seitse Meistervaimu aga ei hakanudki teise astme supernave looma enne Grandfanda kohalejõudmist. Et kolmanda astme supernavide klass on neist kahest vanem, käsitleme seda esimesena.

3. Kolmanda astme supernavid

26:3.1 (288.1) Need Seitsme Meistervaimu teenijad on inglid, spetsialistid Havona eri ringluste alal, ja nende hoolekandetöö hõlmab nii aja tõusu-palverändureid kui ka igaviku laskuvaid palverändureid. Täiusliku keskse loodu miljardis õppemaailmas on kõigi klasside supernavidest kaaslased teile täielikult nähtavad. Seal olete te kõik ülimas mõttes vennalikud ja mõistvad olendid, kes on osavõtlikult kontaktis. Te tunnete ka täiesti ära laskuvad palverändurid ning suhtlete nendega oivaliselt ja vennalikult; need on Paradiisi kodanikud, kes läbivad ringlusi seestpoolt väljapoole, sisenedes Havonasse esimese ringluse katsemaailma kaudu ja kulgedes väljapoole kuni seitsmendani.

26:3.2 (288.2) Seitsmest superuniversumist pärinevad tõusu-palverändurid läbivad Havonat vastupidises suunas, sisenedes seitsmenda ringluse katsemaailma kaudu ja kulgedes edasi sissepoole. Tõusuolendite edasiminekul maailmast maailma ja ringlusest ringlusse ei ole kehtestatud ajalisi piire, samamoodi nagu pole määratud ka meelevaldselt ajavahemikku, mille vältel viibitakse morontia maailmades. Kuigi küllaldaselt arenenud indiviidid võidakse ühes või mitmes kohaliku universumi koolitusmaailmas viibimisest vabastada, ei saa ükski palverändur vältida kõigi seitsme Havona ringluse läbimist, sest neis toimub järkjärguline vaimsustumine.

26:3.3 (288.3) See kolmanda astme supernavide korpus, mis on määratud peamiselt aja-palverändureid teenima, koosneb järgmistest rühmadest:

26:3.4 (288.4) 1. Harmoonia juhendajad. Peaks olema ilmne, et isegi täiuslikus Havonas vajatakse süsteemi ülalpidamiseks ja harmoonia kindlustamiseks mingisugust koordineerivat mõju kogu selles töös, mis valmistab ette aja-palverändurite Paradiisi jõudmist. See ongi harmoonia juhendajate tegelik missioon — hoida kõike sujuvas ja kiires edasiliikumises. Nad pärinevad esimesest ringlusest, teenivad aga kogu Havona ulatuses ja nende kohalolek ringlustes tähendab, et miski ei saa nurja minna. Suur võime koordineerida mitmesuguseid tegevusi, mis hõlmavad eri klassidest — isegi mitmelt tasandilt — isiksusi, võimaldab neil supernavidel olla vajaduse korral abiks alati ja igal pool. Nad aitavad tohutult kaasa aja-palverändurite ja igaviku palverändurite vastastikusele arusaamisele.

26:3.5 (288.5) 2. Peakroonikud. Need inglid luuakse teisel ringlusel, kuid nad tegutsevad keskses universumis kõikjal. Nende ülestähendused on kolme liiki, nad vormistavad sissekandeid Havona kirjalike arhiivide, oma klassi vaimsete arhiivide ja Paradiisi vormikohaste arhiivide jaoks. Lisaks sellele edastavad nad tõsiteadmiste tähtsusega sündmusi Paradiisi elavatesse raamatukogudesse, esimese astme supernavidest teadmistehoidjatele.

26:3.6 (288.6) 3. Teabelevitajad. Kolmanda Ringlusevaimu lapsed tegutsevad kogu Havona ulatuses, kuigi nende ametlik saatejaam asub kõige välimise ringluse planeedil number seitsekümmend. Need meistertehnikud on keskse loodu teabelevi vastuvõtjad ja saatjad ning kõigi Jumalus-nähtuste kosmosearuannete suunajad Paradiisi. Nad saavad kasutada kõiki kosmose põhiringlusi.

26:3.7 (288.7) 4. Sõnumitoojad pärinevad ringlusest number neli. Nad liiguvad üle kogu Paradiisi-Havona süsteemi, kandes kõiki isiklikku edastamist nõudvaid sõnumeid. Nad teenivad oma kaaslasi, taevaseid isiksusi, Paradiisi palverändureid ja isegi aja tõusuhingi.

26:3.8 (289.1) 5. Teabekogumise koordineerijad. Need kolmanda astme supernavid, viienda Ringlusevaimu lapsed, aitavad alati targalt ja osavõtlikult kaasa vennalikele suhetele tõusvate ja laskuvate palverändurite vahel. Nad kannavad hoolt kõigi Havona asukate, eriti palverändurite eest, hoides neid universumite universumis toimuvaga pidevalt kursis. Tänu oma isiklikele sidemetele teabelevitajate ja peegeldajatega saavad need Havona „elavad ajalehed” otsekohe teada kõigest, mis läbib keskse universumi tohutuid uudisteringlusi. Nad hangivad teavet Havona graafimeetodil, mis võimaldab neil Urantia aja ühe tunni jooksul automaatselt assimileerida niisama palju informatsiooni, kui teie kiireima telegraafimeetodiga jõutaks kirja panna tuhande aasta jooksul.

26:3.9 (289.2) 6. Transpordiisiksused. Need olendid, kes pärinevad ringluselt number kuus, tegutsevad tavaliselt välimise ringluse planeedil number nelikümmend. Just nemad viivad ära pettunud kandidaate, kellel Jumaluse avastusretk on ajutiselt ebaõnnestunud. Nad on valmis teenima kõiki, kes Havonat teenides peavad tulema ja minema ja kes ise ei ole kosmoseläbijad.

26:3.10 (289.3) 7. Varukorpus. Kuna töös tõusuolenditega, Paradiisi palveränduritega ja teiste Havonal viibivate olendite klassidega esineb kõikumisi, on vaja seitsmenda ringluse katsemaailmas hoida samast ringlusest pärinevat supernavide varukorpust. Neid supernave luuakse ilma erilise mudelita ja nad on võimelised teenima oma kolmanda astme supernavidest kaaslaste kõikide ülesannete vähem nõudlikel etappidel.

4. Teise astme supernavid

26:4.1 (289.4) Teise astme supernavid kannavad hoolt keskse universumi seitsme planeediringluse eest. Osa neist on pühendunud aja-palverändurite teenimisele ja pooled selle klassi esindajad on määratud koolitama igaviku Paradiisi-palverändureid. Neid Paradiisi kodanikke saadavad nende palverännakul läbi Havona ringluste ka vabatahtlikud Surelike Lõplikkuse Korpusest ning see kord on püsinud alates ajast, mil moodustati esimene lõpetanute rühm.

26:4.2 (289.5) Teise astme supernave määratakse perioodiliselt tõusu-palverändurite hoolekandjateks ja nad töötavad seal järgmises seitsmes rühmas:

26:4.3 (289.6) 1. palverändurite abistajad;

26:4.4 (289.7) 2. Ülimuslikkuses juhtijad;

26:4.5 (289.8) 3. Kolmsuses juhtijad;

26:4.6 (289.9) 4. Poja leidjad;

26:4.7 (289.10) 5. Isas juhtijad;

26:4.8 (289.11) 6. nõuandjad ja soovitajad;

26:4.9 (289.12) 7. puhkusetäiendajad.

26:4.10 (289.13) Kõigisse neisse töörühmadesse kuulub ingleid kõigist seitsmest loodud liigist ja ruumi-palveränduri õpetajateks on alati mõned teise astme supernavid, kes pärinevad sellest Meistervaimust, kellele palveränduri koduks olev superuniversum allub. Kui teie, Urantia surelikud, jõuate Havonasse, juhendavad teid kindlasti supernavid, kelle loodud olemused — nagu ka teie arenenud olemused — tulenevad Orvontoni Meistervaimust. Ja et teie õpetajad pärinevad teie enda superuniversumi Meistervaimust, suudavad nad teist eriti hästi aru saada, teid lohutada ja aidata kõigis teie pingutustes jõuda Paradiisi täiuseni.

26:4.11 (290.1) Aja-palverändureid transpordivad Havona tumedatest gravitatsioonikehadest mööda välimisele planeediringlusele esimese astme sekonavidest transpordiisiksused, kes tegutsevad seitsme superuniversumi keskustes. Enamik, kuigi mitte kõik planeetide ja kohalike universumite teenistuses olevatest seeravitest, kes on Paradiisi tõusule lähetatud, lahkuvad oma surelikest kaaslastest enne pikka lendu Havonasse ja alustavad kohe pikaajalist ja pingelist koolitust taevase ülesande täitmiseks, lootes seeravina saavutada täiuslikku eksistentsi ja ülimuslikku teenistust. Ja nad teevad seda lootuses taas ühineda aja-palveränduritega, et neid arvataks nende hulka, kes saadavad Kõikse Isani jõudnud ja Lõplikkuse Korpuse ilmutamata teenistusse määratud surelikke.

26:4.12 (290.2) Palverändur maabub Havona vastuvõtuplaneedil, seitsmenda ringluse katsemaailmas, ning talle on annetatud vaid üks täius, eesmärgi täius. Kõikne Isa on käskinud: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu mina olen täiuslik.” See on hämmastav kutse ja käsk kosmosemaailmade piiritletud lastele. Selle käsu väljakuulutamine on pannud liikvele kogu loodu, et koos taevaste olenditega ühises püüdluses aidata täita ja ellu viia Esimese Suure Allika ja Keskme vapustavat käsku.

26:4.13 (290.3) Kui teid pannakse lõpuks tänu kõigi universaalsesse ellujäämise kavasse kuuluvate abistavate vägede hoolekandele maha Havona vastuvõtumaailmas, saabute sinna vaid üht liiki täiusega — eesmärgitäiusega. Teie eesmärk on igati tõestatud, teie usk on läbi katsutud. Te olete osutunud suutlikuks vastu seisma pettumustele. Isegi mitte suutmatus eristada Kõikset Isa ei saa lüüa vankuma usku ega tõsiselt häirida tõususurelikku, kes on läbi teinud kogemuse, mille peavad läbima kõik, et jõuda Havona täiuslikele sfääridele. Selleks ajaks, kui te Havonale jõuate, on teie siirus saanud ülevaks. Eesmärgi täius ja soovi jumalikkus koos vankumatu usuga on kindlustanud teile sissepääsu igaviku rahulikesse elupaikadesse. Teie vabanemine aja määramatustest on täielik ja lõplik ning nüüd peate vastu astuma Havona probleemidele ja Paradiisi mõõtmatusele, kohtama seda, mida te olete nii kaua õppinud kosmosemaailma koolide kogemuslikel ajajärkudel.

26:4.14 (290.4) Usk on tõusu-palveränduri jaoks kätte võitnud eesmärgi täiuse, mis võimaldab aja lastele sissepääsu igaviku väravatest. Nüüd peavad palverändurite abistajad hakkama arendama seda arusaamise täiust ja seda arusaamise meetodit, mis on isiksuse Paradiisitäiuse jaoks nii oluline.

26:4.15 (290.5) Arusaamisvõime on surelikule passiks Paradiisi. Valmisolek uskuda on võti Havonasse. Areneva ellujäämise hinnaks on pojaseisuse vastuvõtmine, koostöö sisimas elava Mõttekohandajaga.

5. Palverändurite abistajad

26:5.1 (291.1) Esimesena kohatakse seitsmest teise astme supernavide rühmast palverändurite abistajaid, neid kiire arusaamisvõime ja avala osavõtlikkusega olendeid, kes tervitavad paljurännanud ruumi-tõusuteelisi keskse universumi stabiliseerunud maailmades ja väljakujunenud korralduses. Need kõrged hoolekandjad alustavad samal ajal oma tööd igaviku Paradiisi-palverändurite heaks, kellest esimesena jõudis Havona sisemise ringluse katsemaailma Grandfanda, kui ta maabus välimise ringluse katsemaailma. Neil ammustel aegadel kohtusid Paradiisist tulevad palverändurid ja aja-palverändurid esmakordselt ringluse number neli vastuvõtumaailmas.

26:5.2 (291.2) Need palverändurite abistajad, kes tegutsevad Havona maailmade seitsmendal ringlusel, teevad oma tööd tõususurelike heaks kolmes põhilises alajaotuses: esiteks, ülim arusaamine Paradiisi-Kolmsusest; teiseks, vaimne arusaamine Isa-Poja partnerlusest; ja kolmandaks, Lõpmatu Vaimu intellektuaalne äratundmine. Iga niisugune õpetamisfaas jaguneb seitsmeks haruks, need omakorda kaheteistkümneks väiksemaks alajaotuseks ja edasi seitsmekümneks alarühmaks; iga niisugust õpetamise alarühma seitsmekümnest esitatakse tuhande eri liiki õpetuse vormis. Üksikasjalikum õpetamine toimub järgmistel ringlustel, kuid palverändurite abistajad õpetavad üldjoontes tundma kõiki Paradiisis kehtivaid nõudeid.

26:5.3 (291.3) See ongi siis esmane ehk algkursus, mis ootab ees paljurännanud ruumi-palverändureid, kelle usk on läbi proovitud. Kuid juba ammu enne Havonasse jõudmist on need tõusvad aja lapsed õppinud nautima määramatust, karastuma pettumustes, innustuma ilmsest lüüasaamisest, jõudu saama raskustest, ilmutama alistamatut julgust mõõtmatuse ees ja toetuma võitmatule usule seletamatuga silmitsi sattudes. Juba ammu sai nende palverändurite võitlushüüuks: „Ühenduses Jumalaga pole ükski asi — absoluutselt miski — võimatu.”

26:5.4 (291.4) Aja-palveränduritele esitatakse igal Havona ringlusel kindlad nõuded, ja et iga palverändur jätkab õppimist supernavide käe all, kes on oma olemuselt sobivad aitama just seda konkreetset liiki tõusuolendit, siis on kursus, mis tuleb omandada, kõigile kesksesse universumisse jõudvatele tõusuteelistele üsna ühesugune. See läbitav kursus on kvantitatiivne, kvalitatiivne ja kogemuslik — intellektuaalne, vaimne ja ülim.

26:5.5 (291.5) Ajal on Havona ringlustes vähe tähtsust. Piiratud viisil puudutab see edasijõudmise võimalusi, kuid lõplikuks ja ülimaks katsekiviks on saavutus. Sel hetkel, mil teie supernavist kaaslane tunnistab teid kõlblikuks edasi liikuma sissepoole, järgmisele ringlusele, kutsutakse teid seitsme Ringlusevaimu kaheteistkümne abilise ette. Siin tuleb teil sooritada teie päritolu-superuniversumile ja teie kodusüsteemile vastavad ringluseeksamid. Sellel ringlusel toimub Jumaluse saavutamine katsemaailmas ja see seisneb tõusu-palveränduri superuniversumi Meistervaimu vaimses äratundmises ning temast arusaamises.

26:5.6 (291.6) Kui välimises Havona ringluses on töö lõpetatud ja kursus omandatud, viivad palverändurite abistajad oma hoolealused järgmise ringluse katsemaailma ning annavad nad üle ülimuslikkuses juhtijate hoolde. Palverändurite abistajad viivitavad üleviimisega alati ühe hooaja, et aidata üleviimist muuta nii meeldivaks kui ka kasulikuks.

6. Ülimuslikkuses juhtijad

26:6.1 (292.1) Ruumi-tõusuteelisi, keda viiakse seitsmendalt ringluselt kuuendale ja antakse ülimuslikkuses juhtijate otsese juhendamise alla, nimetatakse „vaimseteks aspirantideks”. Neid teejuhte ei tohiks ära segada Aspirantide Teejuhtidega, kes kuuluvad Lõpmatu Vaimu Kõrgemate Isiksuste hulka ja teenivad koos oma servitalidest kaaslastega Havona kõigil ringlustel nii tõusvaid kui ka laskuvaid palverändureid. Ülimuslikkuses juhtijad tegutsevad ainult keskse universumi kuuendal ringlusel.

26:6.2 (292.2) Just sellel ringlusel saavutavad tõusuteelised uue arusaamise Ülimast Jumalikkusest. Oma pika tee jooksul arenevates universumites on aja-palverändurid üha teadlikumaks saanud aegruumi loodute kõikvõimsast ülemjuhtimisest. Siin, sellel Havona ringlusel, lähenevad nad kohtumisele aegruumi keskse universumi ühtsuse allikaga — Ülima Jumala vaimse reaalsusega.

26:6.3 (292.3) Mul on mõnevõrra raske selgitada, mis sellel ringil toimub. Ülimuslikkuse isikustunud kohalolek ei ole tõusuteelistele tajutav. Teatud mõttes kompenseerivad selle Ülima Olendi kättesaamatuse uued suhted Seitsmenda Meistervaimuga. Näib, et iga loodud tõusuolend teeb läbi muunduva kasvamise, teadvuse uue integreerumise, eesmärgi uue vaimsustumise ning et kujuneb uus tundlikkus jumalikkuse suhtes, mida saab vaevalt rahuldavalt seletada, kui me ei eelda Ülima Olendi ilmutamata tegevust, ehkki me ei mõista meetodit, kuidas see kõik toimub. Neile meie seast, kes on neid saladuslikke toiminguid täheldanud, tundub, et Ülim Jumal annetab armastavalt oma kogemuslikele lastele päris nende kogemisvõime piirideni selle intellektuaalse arusaamise, vaimse taipamise ja isiksuse avardumise, mida nad nii väga vajavad kõigis oma püüetes tungida läbi Ülimuslikkuse Kolmsuse jumalikkusetasemest, jõuda igaveste ja eksistentsiaalsete Paradiisi Jumalusteni.

26:6.4 (292.4) Kui ülimuslikkuses juhtijad näevad, et nende õpilased on valmis edasi liikuma, toovad nad need seitsmekümneliikmelise komisjoni ette, mis on ringluse number kuus katsemaailmas eksamirühmana tegutsev segarühm. Kui see komisjon on rahul nende arusaamisega Ülimast Olendist ja Ülimuslikkuse Kolmsusest, tunnistame, et palverändurid on valmis üleviimiseks viiendale ringlusele.

7. Kolmsuses juhtijad

26:7.1 (292.5) Kolmsuses juhtijad teenivad väsimatult Havona viiendat ringlust, õpetades edasiliikuvaid aja- ja ruumi-palverändureid. Vaimseid aspirante nimetatakse siin „Jumaluse avastusretke kandidaatideks”, sest just sellel ringlusel saavad palverändurid jumaliku Kolmsuse kohta kõrgetasemelist õpetust, valmistudes ära tundma Lõpmatu Vaimu isiksust. Ja siin avastavad tõusvad palverändurid, mida tähendab tõeline õppimine ja tõeline vaimne pingutus, sest nad hakkavad tajuma selle veelgi enam vaeva nõudva ja palju koormavama vaimse pingutuse olemust, mida nad vajavad, et täita neid kõrge eesmärgi nõudeid, mis on püstitatud nende saavutustele selle ringluse maailmades.

26:7.2 (292.6) Kolmsuses juhtijad on ülimalt ustavad ja mõjukad ning igale palverändurile saab osaks mõne sellesse klassi kuuluva teise astme supernavi jagamatu tähelepanu ning kogu tema kiindumus. Aja-palverändur ei leiaks iialgi ühtki Paradiisi-Kolmsusesse kuuluvat isikut, kellele oleks võimalik läheneda, kui teda ei aitaks ega toetaks need juhtijad ja mitmesugused muud vaimolendid, kelle ülesandeks on õpetada tõusuteelistele eelseisva Jumaluse avastusretke olemust ja viisi.

26:7.3 (293.1) Kui sellel ringlusel on koolituskursus lõpetatud, viivad Kolmsuses juhtijad oma õpilased selle juhtmaailma ja esitlevad neid ühele paljudest kolmühtsetest komisjonidest, mis eksamineerivad Jumaluse avastusretke kandidaate ja hindavad neid. Nendesse komisjonidesse kuulub üks kandidaadi kaaslane, üks esimese astme supernavide klassi käitumissuunaja ja kas mõni kosmose Üksildane Sõnumitooja või mõni Paradiisi Kolmsustatud Poeg.

26:7.4 (293.2) Kui tõusuhing tegelikult Paradiisi poole teele asub, saadab teda ainult üleviimiskolmik: supernavist ringkäigukaaslane, Aspirantide Teejuht ja viimase alati kohalviibiv servitalist kaaslane. Need reisid Havona ringidelt Paradiisi on katselised: tõusuteelistel ei ole veel Paradiisi staatust. Nad omandavad Paradiisi asuka staatuse alles siis, kui on läbinud lõpliku puhkeperioodi pärast Kõikse Isani jõudmist ja Havona ringluste lõplikku läbimist. Alles pärast jumalikku puhkust saavad nad osa „jumalikkuse sisust” ja „ülimuslikkuse vaimust” ja hakkavad igaviku ringis ning Kolmsuse kohalolekul tõeliselt tegutsema.

26:7.5 (293.3) Tõusuteelise kaaslased üleviimiskolmikust ei ole kohustatud laskma tal määrata Kolmsuse vaimse sära geograafilist asukohta, vaid nad peavad pigem igati abistama palverändurit tema raskes ülesandes Lõpmatut Vaimu piisavalt ära tunda, teda tajuda ja temast piisaval määral aru saada, et seda võiks nimetada isiksuse äratundmiseks. Iga tõusu-palverändur Paradiisis suudab tajuda Kolmsuse geograafilist asukohta ehk kohaloleku paiknemist, suurem osa neist suudab kontakteeruda Jumaluste intellektuaalse reaalsusega, eriti Kolmanda Isikuga, kuid mitte kõik nad ei suuda ära tunda Isa ja Poja vaimse kohaloleku reaalsust ega isegi sellest osaliselt aru saada. Veelgi raskem on kas või minimaalne vaimne arusaamine Kõiksest Isast.

26:7.6 (293.4) Harva juhtub seda, et Lõpmatu Vaimu otsingud jäävad tulutuks, ja kui Kolmsuses juhtijate õpilased on Jumaluse avastusretke selle etapi lõpetanud, valmistuvad Kolmsuses juhtijad neid üle viima Havona neljandale ringlusele Poja leidjate hoole alla.

8. Poja leidjad

26:8.1 (293.5) Havona neljandat ringlust nimetatakse mõnikord ka „Poegade ringluseks”. Selle ringluse maailmadest lähevad tõusu-palverändurid Paradiisi, et saavutada mõistev side Igavese Pojaga, ning laskuvad palverändurid omandavad selle ringluse maailmades uue arusaamise aja ja ruumi Loojate-Poegade olemusest ning missioonist. Sellel ringlusel on seitse maailma, kus Paradiisi Miikaelide varukorpus peab erilisi vastastikuse teenistuse koole nii tõusvatele kui ka laskuvatele palveränduritele ja just neis Miikael-Poegade maailmades jõuavad aja-palverändurid ja igaviku palverändurid esmakordselt tõeliselt vastastikuse arusaamiseni. Selle ringluse kogemused on paljuski kõige põnevamad kogu Havonal viibimise jooksul.

26:8.2 (294.1) Poja leidjad on neljanda ringluse tõususurelike supernavidest hoolekandjad. Lisaks oma kandidaatide üldisele ettevalmistamisele Igavese Poja Kolmsuse-suhetest arusaamiseks peavad need Poja leidjad oma õpilasi nii täiuslikult õpetama, et nad saavutaksid täieliku edu: esiteks, adekvaatses vaimses arusaamises Pojast; teiseks, Poja isiksuse rahuldavas äratundmises; ja kolmandaks, Poja õiges eristamises Lõpmatu Vaimu isiksusest.

26:8.3 (294.2) Pärast Lõpmatu Vaimuni jõudmist eksameid enam ei korraldata. Sisemiste ringluste katsed on palveränduritest kandidaatide ettevõtmised, mis toimuvad Jumaluste hõlmatuses. Edasijõudmise määrab ära ainuüksi indiviidi vaimsus ja vaid Jumalad julgevad selle omamise üle otsuseid langetada. Ebaõnnestumise korral põhjuseid kunagi ei avaldata ning ei kandidaate endid ega ka nende õpetajaid ja juhtijaid ei noomita ega kritiseerita. Paradiisis ei loeta pettumust kunagi läbikukkumiseks, edasilükkamist ei loeta kunagi häbiväärseks ning aja näilisi ebaõnnestumisi ei aeta kunagi segi igaviku oluliste viivitustega.

26:8.4 (294.3) Jumaluse avastusretke näilisest ebaõnnestumisest tulenevat viivitust ei koge just paljud palverändurid. Peaaegu kõik jõuavad Lõpmatu Vaimuni, kuigi vahel mõnel palveränduril superuniversumilt number üks see esimesel katsel ei õnnestu. Vaimuni jõudvatel palveränduritel jääb harva Poeg leidmata; neist, kellel esimene avastusretk ebaõnnestub, pärinevad peaaegu kõik superuniversumitelt number kolm ja number viis. Suurem osa neist, kes pärast nii Vaimu kui ka Poja leidmist ei suuda esimesel avastusretkel Isani jõuda, pärineb superuniversumilt number kuus, kuigi ebaõnn võib samamoodi tabada ka neid, kes on superuniversumitelt kaks ja kolm. Kõik see näib viitavat asjaolule, et neil näilistel ebaõnnestumistel — tegelikult on need lihtsalt paratamatud viivitused — on mingi mõjuv ja piisav põhjus.

26:8.5 (294.4) Jumaluse avastusretkel ebaõnnestunud kandidaadid antakse määramisülemate, esimese astme supernavide rühma hoole alla ja nad saadetakse vähemalt tuhandeks aastaks tagasi tööle kosmose maailmadesse. Nad ei pöördu enam kunagi tagasi sellesse superuniversumisse, kust nad pärinevad, vaid alati sellesse superloodusse, mis sobib kõige paremini nende taaskoolituseks, et valmistada neid ette Jumaluse teiseks avastusretkeks. Pärast seda teenistust pöörduvad nad ise tagasi Havona välimisele ringlusele, saadetakse sealt kohe edasi sellele ringlusele, kus nende tee katkes, ja nad jätkavad jälle oma ettevalmistusi uueks Jumaluse avastusretkeks. Teise astme supernavid juhivad alati oma õpilased teisele katsele edukalt ja samad supernavidest hoolekandjad ning teised juhtijad saadavad alati neid kandidaate selle teise avastusretke jooksul.

9. Isas juhtijad

26:9.1 (294.5) Kui palveränduri hing jõuab Havona kolmandale ringlusele, hakkavad teda õpetama Isas juhtijad, kes on vanemad, väga meisterlikud ja kõige kogenumad supernavidest hoolekandjad. Selle ringluse maailmades peavad Isas juhtijad tarkuse koole ja meetodite kolledžeid, kus teenivad õpetajatena kõik keskses universumis elavad olendid. Siin ei jäeta arvestamata midagi, mis võiks osutuda aja loodud-olendile sellel igaviku transtsendentsel avastusretkel kasulikuks.

26:9.2 (294.6) Kõikse Isani jõudmine on pass igavikku, vaatamata sellele, mitu ringlust on veel läbimata. Seepärast kujutab ringluse number kolm katsemaailmas ülitähtsat sündmust see, kui üleviimiskolmik teatab, et on algamas viimane ajalik ettevõtmine, et veel üks loodud kosmoseolend püüab pääseda igaviku väravate kaudu Paradiisi.

26:9.3 (295.1) Ajaproov on peaaegu läbi, võidujooks igavikuni jõudmiseks on peaaegu lõpule jõudnud. Määramatuse päevad on lõppemas, kahtlemise kiusatus on haihtumas, on kuuletutud käsule olla täiuslik. Aruka olemasolu kõige sügavamast põhjast on ajalik loodud-olend ja aineline isiksus tõusnud arengulistele kosmosesfääridele, tõestades sellega tõusukava teostatavust, demonstreerides igavesti, milline õiglus ja õigustatus sisaldub Kõikse Isa käsus oma maailmade alamatele loodud-olenditele: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu mina olen täiuslik.”

26:9.4 (295.2) Aste astmelt, elu elu järel, maailm maailma järel on tõusuteel edasi mindud ja Jumaluse eesmärk saavutatud. Ellujäämine on lõpule viidud täiuslikult, täiuslikkust täidab jumalik ülimuslikkus. Igavikus on aeg kadunud, ruumi täidab palveldav identiteet ja kooskõla Kõikse Isaga. Havona teabelevi lähetab aulisi kosmosearuandeid, häid uudiseid, et loomse olemuse ja ainelise päritoluga loodud-olendid on areneva tõusu tulemusena tõepoolest saanud reaalselt ja igavesti täiustatud Jumala poegadeks.

10. Nõuandjad ja soovitajad

26:10.1 (295.3) Teise ringluse supernavidest nõuandjad ja soovitajad õpetavad ajalikele lastele igavikuteed. Paradiisi jõudmine toob kaasa uusi ja kõrgema astme kohustusi ning teisel ringlusel viibimine pakub nende pühendunud supernavide abivalmis nõuannete vastuvõtmiseks küllaldaselt võimalusi.

26:10.2 (295.4) Need, kellel esimene katse Jumaluseni jõuda ebaõnnestub, suunatakse ringluselt, kus nad läbi kukkusid, otse teisele ringlusele, enne kui nad superuniversumi teenistusse tagasi viiakse. Seega on need nõuandjad ja soovitajad ühtlasi ka pettunud palveränduritele nõuandjateks ja lohutajateks. Nad on just läbi elanud oma suurima pettumuse, mis erineb ainult suurusjärgu poolest samalaadsete kogemuste pikast loetelust, kui nad nagu mööda redelit ronisid kaosest hiilgusesse. Nad on joonud oma kogemuste karika põhjani ja ma olen tähele pannud, et nad pöörduvad ajutiseks tagasi superuniversumite teenistusse kõrgeimat liiki armastavate hoolekandjatena aja lastele, kel on ajutisi pettumusi.

26:10.3 (295.5) Pärast pikaajalist viibimist ringlusel number kaks eksamineerivad pettunud isikuid täiuse nõukogud, mis asuvad selle ringluse katsemaailmas, et tunnistada Havona katse läbituks. See annab neile aja universumites — kuivõrd küsimuses pole vaimne staatus — sama positsiooni, nagu oleksid nad Jumaluse avastusretke tegelikult edukalt sooritanud. Nende kandidaatide vaim oli täielikult vastuvõetav, nende ebaõnnestumine tulenes lähenemisviisi mingist faasist või nende kogemusliku tausta mingist osast.

26:10.4 (295.6) Ringluse nõuandjad viivad nad siis Paradiisi määramisülemate juurde ja nad saadetakse tagasi ajalikku teenistusse kosmosemaailmades, kus nad lähevad oma endiste päevade ning aegade ülesannete juurde tagasi rõõmu ja heameelega. Kunagi pöörduvad nad tagasi sellele ringlusele, kus neid suurim pettumus tabas, ja üritavad Jumaluse avastusretke uuesti.

26:10.5 (296.1) Edukate palverändurite jaoks pole teisel ringlusel arengu ebakindlusest tulenevat stiimulit, kuid igavese ülesande avastusretk ei ole veel alanudki. Kuigi sellel ringlusel viibimine on igati meeldiv ning väga kasulik, puudub sel teatav ootusärev entusiasm, mis on omane eelmistele ringlustele. Paljudki palverändurid meenutavad sel ajal rõõmsa kahetsusega oma pikka-pikka võitlust, soovides tegelikult, et oleks kuidagi võimalik ajamaailmadesse tagasi minna ja kõike otsast peale hakata, nii nagu teie, surelikud, vanemaks saades, vaatate vahel tagasi oma noorusaja heitlustele ja soovite südamest, et saaksite oma elu uuesti elada.

26:10.6 (296.2) Kuid kohe on ees kõige seesmisema ringluse ületamine ja varsti pärast seda lõpeb viimane ülemineku-uni ning algab igavikutee uus avastusretk. Teise ringi nõuandjad ja soovitajad hakkavad oma alluvaid ette valmistama selleks suureks ja lõplikuks puhkuseks, vältimatuks uneks, mis jääb alati tõusutee pöördepunktideks olevate etappide vahele.

26:10.7 (296.3) Kui Kõikse Isani jõudnud tõusu-palverändurid jõuavad oma teise ringi kogemusega lõpule, annavad neid alati saatvad Aspirantide Teejuhid korralduse lubada nad viimasele ringile. Need teejuhid suunavad oma eestkostealused isiklikult sisemisele ringile ja annavad nad seal puhkusetäiendajate hoole alla, mis on viimane neist teise astme supernavide klassidest, kes on määratud Havona maailmade ringlustel ajapalverändurite hoolekandjateks.

11. Puhkusetäiendajad

26:11.1 (296.4) Viimasel ringlusel kulub suur osa tõusuteelise ajast eesseisvate Paradiisi-elu probleemide uurimisele. Selle Havona maailmade sisemise ringi alalisteks ja ajutisteks asukateks on väga palju mitmesuguseid olendeid, kellest enamikku pole ilmutatud. Ja nende erinevate liikide kooslus tekitab supernavidest puhkusetäiendajatele võimalusterikka keskkonna, mida nad kasutavad tõhusalt tõusu-palverändurite hariduse täiendamiseks, eriti probleemide osas, mis tekivad vajadusest kohaneda paljude olendirühmadega, keda nad Paradiisis peagi kohtavad.

26:11.2 (296.5) Sellel sisemisel ringlusel elavad muu hulgas loodud-olendite kolmsustatud pojad. Nende poegade ühisel korpusel, kuhu kuuluvad surelike lõpetanute kolmsustatud järglased ja Paradiisi kodanike samasugused järglased, on üldisteks eestkostjateks esimese ja teise astme supernavid. Mõned neist poegadest on Kolmsusest hõlmatud ja suunatud supervalitsustesse, teised saavad mitmesuguseid ülesandeid, kuid suurem osa neist kogutakse kokku ühiseks korpuseks Havona sisemise ringluse täiuslikes maailmades. Siin valmistab neid supernavide juhendamise all mõneks tulevaseks tööks ette eriline ja eraldi nimeta korpus kõrgetest Paradiisi kodanikest, kes olid enne Grandfanda aega Päevilt Igaveste esimesed täidesaatvad abilised. Mitmel põhjusel võib oletada, et need kaks ainulaadset kolmsustatud olendite rühma töötavad kauges tulevikus koos ning et nende ühine saatus Kolmsustatud Lõpetanute Paradiisikorpuse reservi hulgas ei moodusta sellest sugugi kõige tähtsusetumat osa.

26:11.3 (296.6) Sellel kõige sisemisel ringlusel tõusvad ja laskuvad palverändurid vennastuvad nii omavahel kui ka loodud-olendite kolmsustatud poegadega. Nagu nende vanemad, saavad ka need pojad omavahelistest suhetest suurt kasu ja supernavide eriliseks missiooniks ongi hõlbustada ning kindlustada surelike lõpetanute kolmsustatud poegade ja Paradiisi kodanike kolmsustatud poegade vendlusliidu kujunemist. Supernavidest puhkusetäiendajate eesmärgiks ei olegi niivõrd neid koolitada kui edendada nende arusaavat suhtumist mitmesugustesse rühmadesse.

26:11.4 (297.1) Surelikud on saanud Paradiisist käsu: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie Paradiisi-Isa on täiuslik.” Neile ühisesse korpusesse kuuluvatele kolmsustatud poegadele kuulutab neid juhendav supernavi lakkamatult: „Suhtu arusaamisega oma tõusvatesse vendadesse, nii nagu Paradiisi Loojad-Pojad tunnevad ja armastavad neid.”

26:11.5 (297.2) Surelik loodud-olend peab leidma Jumala. Looja-Poeg ei peatu enne, kui ta on leidnud inimese — madalaima tahteolendi. Loojad-Pojad ja nende surelikud lapsed valmistuvad kahtlemata mingiks tulevaseks ja tundmatuks teenistuseks universumis. Mõlemad läbivad kogemusliku universumi kogu selle ulatuses ja saavad selliselt oma igavese missiooni tarvis hariduse ja koolituse. See ainulaadne inimliku ja jumaliku ühtepõimumine, loodud-olendi ja Looja kooslus toimub kõigi universumite ulatuses. Mõtlematud surelikud on arvanud, et jumaliku halastuse ja õrnuse avaldused, eriti nõrkade ja hädasolijate suhtes, annavad tunnistust Jumala inimesetaolisusest. Milline eksitus! Pigem tuleks inimolenditel niisugustes halastuse ja kannatlikkuse avaldustes näha tõendeid selle kohta, et surelikus inimeses elab elava Jumala vaim, et loodudolendit juhib siiski jumalik motivatsioon.

26:11.6 (297.3) Enne esimesel ringil viibimise aja lõppu kohtuvad tõusu-palverändurid esmakordselt puhkusetäiendajatega esimese astme supernavide hulgast. Need on Paradiisi inglid, kes tulevad välja tervitama igaviku lävel seisjaid ja lõpetama nende ettevalmistusi viimase taaselustumise ülemineku-uneks. Te saate Paradiisi lapseks tõeliselt alles siis, kui olete läbinud sisemise ringi ja kogenud igaviku taaselustumist aja lõpu-unest. Täiustunud palverändurid alustavad seda puhkust, jäävad magama Havona esimesel ringil, kuid ärkavad Paradiisi kallastel. Kõigist igavesele Saarele tõusjatest saabuvad selliselt kohale vaid igaviku lapsed, teised tulevad külalistena, kohaliku asuka staatuseta külastajatena.

26:11.7 (297.4) Ja nüüd, Havona tee haripunktis, kui teie, surelikud, uinute sisemise ringluse katsemaailmas, ei jää te puhkama üksi nagu oma kodumaailmades, kus sulgesite silmad sureliku surma loomulikus unes või kui sisenesite pikka üleminekutranssi reisiks Havonasse. Nüüd, valmistudes kohalejõudmispuhkuseks, astub teie kõrvale teie kauaaegne kaaslane esimeselt ringluselt, majesteetlik puhkusetäiendaja, kes valmistub asuma puhkama nagu oleks ta teiega üks, nagu Havona pant selle tagatiseks, et teie üleminek on täielik, ning et te ootate vaid viimaseid täiuslikkust andvaid pintslitõmbeid.

26:11.8 (297.5) Teie esimene üleminek oli tõepoolest surm, teine oli ideaalne uni ja nüüd kolmas metamorfoos on tõeline puhkus, lõdvestumine ajastutest.

26:11.9 (297.6) [Esitanud Tarkuse Täiustaja Uversalt.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.