25 Kiri - Kosmose sõnumitoojate väed

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

25. Kiri

Kosmose sõnumitoojate väed

25:0.1 (273.1) KOSMOSE Sõnumitoojate Väed on Lõpmatu Vaimu peres vahepealsel astmel. Need mitmekülgsed olendid toimivad kõrgemate isiksuste ja hoolekandevaimude vaheliste ühenduslülidena. Sõnumitoojate väed koosnevad järgmistest taevaste olendite klassidest:

25:0.2 (273.2) 1. Havona Servitalid;

25:0.3 (273.3) 2. Kõiksed Lepitajad;

25:0.4 (273.4) 3. Tehnilised Nõuandjad;

25:0.5 (273.5) 4. Paradiisi Arhivaarid;

25:0.6 (273.6) 5. Taevased Kroonikud;

25:0.7 (273.7) 6. Morontiakaaslased;

25:0.8 (273.8) 7. Paradiisikaaslased.

25:0.9 (273.9) Seitsmest loetletud grupist on loodud tegelikult ainult kolm — servitalid, lepitajad ja morontiakaaslased, ülejäänud neli esindavad ingliklasside saavutuslikke tasemeid. Oma loomupärase olemuse ja saavutatud staatuse tõttu teenivad sõnumitoojate väed universumite universumis eri viisidel, kuid alati nende määramisala valitsejate alluvuses.

1. Havona Servitalid

25:1.1 (273.10) Kuigi nime poolest servitalid, ei ole need keskse universumi „keskteelised” teenijad mitte orjatöö tähenduses. Vaimumaailmas polegi niisugust asja nagu orjatöö; igasugune teenistus on püha ja valmistab rõõmu ning olendite kõrgemad klassid ei suhtu ka eksistentsi alamatesse klassidesse üleolevalt.

25:1.2 (273.11) Havona Servitalid on Seitsme Meistervaimu ja nende kaaslaste, Seitsme Ülima Võimsusesuunaja ühine loometöö. See loov koostöö on saanud peaaegu eeskujuks arenevate universumite kahest päritolu olendiklasside lisandumisviisi esindavale pikale reale, alates Helkja Koidutähe loomisest Looja-Poja ja Loova Vaimu ühenduse poolt kuni sugulise sigitamiseni niisugustes maailmades nagu Urantia.

25:1.3 (273.12) Servitale on tohutul hulgal ja neid luuakse kogu aeg juurde. Nad ilmuvad tuhandeliste rühmadena kolmandal hetkel pärast Meistervaimude ja Ülimate Võimsusesuunajate kogunemist nende ühisele alale Paradiisi kaugemas põhjapoolses sektoris. Iga neljas servital on oma tüübilt teistest füüsilisem: see tähendab, et igast tuhandest seitsesada viiskümmend on ilmselgelt vaimset tüüpi, aga kakssada viiskümmend on olemuselt poolfüüsilised. Need neljandad loodud-olendid sarnanevad mõnevõrra aineliste olenditega (ainelistega Havona mõistes), meenutades rohkem füüsilisi võimsusesuunajaid kui Meistervaime.

25:1.4 (274.1) Isiksustevahelistes suhetes on vaimne ainelise suhtes ülekaalus, kuigi Urantial ei tundu see praegu nii olevat, ja Havona Servitalide loomisel on valdav vaimu domineerimise seadus: kehtestatud suhte järgi tekib kolm vaimolendit ühe poolfüüsilise kohta.

25:1.5 (274.2) Vastloodud servitalid koos vastilmunud Aspirantide Teejuhtidega läbivad kõik koolituskursused, mida vanemad juhid viivad pidevalt läbi kõigis seitsmes Havona ringluses. Seejärel määratakse servitalid tegema seda, mis neile kõige paremini sobib, ja et neid on kaht liiki — vaimsed ja poolfüüsilised —, on töid, mida need mitmekülgsed olendid võivad teha, peaaegu piiramatult. Kõrgemad ehk vaimurühmad määratakse valikuliselt Isa, Poja ja Vaimu teenistustesse ja Seitsme Meistervaimu juurde. Aeg-ajalt saadetakse neid suurel arvul teenima õppemaailmadesse, mis ümbritsevad seitsme superuniversumi keskussfääre ja on mõeldud aja tõusuhingede lõplikuks koolituseks ning vaimseks harimiseks, et valmistada neid ette edasiliikumiseks Havona ringlustesse. Nii vaim-servitale kui ka nende füüsilisemaid kaaslasi määratakse samuti Aspirantide Teejuhtide abideks ja kaaslasteks, et nad aitaksid ning õpetaksid mitmesuguseid tõusuolendite klasse, kes on jõudnud Havonasse ja püüdlevad Paradiisi poole.

25:1.6 (274.3) Havona Servitalid ja Aspirantide Teejuhid ilmutavad transtsendentset andumust oma tööle ja liigutavat kiindumust üksteise suhtes; sellest kiindumusest, mis on vaimne, saaksite teie aru vaid selle võrdlemisel inimarmastusega. Kui servitalid lahkuvad teejuhtidest — ning seda juhtub üsna sageli, sest servitale saadetakse missioonidele keskse universumi piiridest kaugemale — on tunda jumalikku meeleliigutust, kuid nad lähevad rõõmuga, mitte kurvalt. Kõrge kohuse täitmisest saadav rõõm varjutab vaimsetel olenditel muud emotsioonid. Ei saa olla kurb, kui ollakse teadlik jumalikust kohusest, mida truult täidetakse. Ja kui inimese tõusuhing seisab Ülima Kohtumõistja ees, ei tehta igavikulise tähtsusega otsus mitte ainelise edu või saavutuste kvantiteedi alusel, vaid läbi kõrgete kohtute kaikuv otsus kõlab järgmiselt: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav mitmes olulises asjas, sind pannakse valitsema universumi reaalsusi.”

25:1.7 (274.4) Superuniversumi teenistuses määratakse Havona Servitalid alati piirkonda, mis allub Meistervaimule, kellele nad oma üldiste ja eriliste vaimuomaduste poolest kõige enam sarnanevad. Nad teenivad ainult seitsme superuniversumi keskusmaailmu ümbritsevates haridusmaailmades ja Uversa viimase aruande kohaselt teenis selle 490 satelliidil peaaegu 138 miljardit servitali. Nende tegevus seoses tööga Orvontoni superuniversumi superülikoole hõlmavates haridusmaailmades on lõputult mitmekesine. Nad on siin teie ainsad kaaslased, kes on laskunud alla teie juurde järgmiselt elutasandilt, et teid tundma õppida ja innustada mõttega: on reaalne ja kindel, et ükskord te astute aja universumitest igaviku valdustesse. Ja neis kontaktides omandavad servitalid esialgse kogemuse aja tõusuolendite eest hoolitsejatena, mis aitab neid nii väga nende järgnevas töös Havona ringlustes Aspirantide Teejuhtide kaaslastena või — üleviidud servitalidena Aspirantide Teejuhtide endina.

2. Kõiksed Lepitajad

25:2.1 (275.1) Iga loodud Havona Servitali kohta luuakse seitse Kõikset Lepitajat — üks igasse superuniversumisse. Selle loomise puhul on tegu kindla superuniversumeis kasutatava toimimisviisiga, mis on peegeldusreaktsioon Paradiisis aset leidvatele toimingutele.

25:2.2 (275.2) Seitsme superuniversumi keskusmaailmades toimivad Seitsme Meistervaimu seitse peegeldust. Raske on ainelisele meelele kirjeldada nende Peegeldavate Vaimude olemust. Nad on tõelised isiksused, kuid superuniversumite rühma iga liige peegeldab täiuslikult siiski vaid üht Seitsmest Meistervaimust. Ja iga kord, kui Meistervaimud liituvad Võimsusesuunajatega, et luua grupp Havona Servitale, toimub igas superuniversumite rühmas samal ajal koondumine Peegeldavale Vaimule ja otsekohe ilmub superuniversumite keskusmaailmadesse samal arvul täielikult väljakujunenud Kõikseid Lepitajaid. Kui servitalide loomist peaks algatama Meistervaim Number Seitse, jääksid lepitajate sünnitajateks vaid seitsmenda klassi Peegeldavad Vaimud ja üheaegselt tuhande Orvontonile iseloomuliku servitaliga ilmuks iga superuniversumi keskusmaailma tuhat seitsmenda klassi lepitajat. Neist episoodidest, mis peegeldavad Meistervaimude seitsmest olemust, tekib seitse lepitajate loodud klassi, üks igas superuniversumis teenimiseks.

25:2.3 (275.3) Paradiisi-eelset staatust omavad lepitajad ei teeni vaheldumisi suvalistes superuniversumites, vaid piirduvad loodu selle lõiguga, kust nad pärinevad. Iga superuniversumi korpus, mis hõlmab üht seitsmendikku igast loodud klassist, viibib seetõttu väga kaua ühe Meistervaimu mõju all, mis välistab teiste mõju, sest kuigi kõik seitse peegelduvad superuniversumite keskusmaailmades, on igas superuniversumis vaid üks neist valitsev.

25:2.4 (275.4) Igaüks seitsmest superuniversumist on tegelikult täidetud selle ühe Meistervaimuga, kelle kontrollile selle saatused alluvad. Iga superuniversum muutub seega nagu hiiglaslikuks peegliks, milles peegelduvad juhendava Meistervaimu olemus ja iseloom ning kõik see jätkub samamoodi ka igas alluvas kohalikus universumis Loovate Emavaimude kohaloleku ja funktsiooni kaudu. Niisuguse keskkonna mõju arengule ja kasvule on sedavõrd sügav, et lepitajad ilmutavad oma superuniversumijärgses töös kokku neljakümmend üheksat kogemuslikku seisukohta ehk arusaama, mis kõik on ebaühtlased — seega mittetäielikud —, kuid mis kõik vastastikku täiendavad üksteist ja püüavad koos hõlmata kogu Ülimuslikkuse ringi.

25:2.5 (275.5) Igas superuniversumis leiavad Kõiksed Lepitajad end jagatuna omamoodi ja loomupäraselt neljastesse rühmadesse, ühendustesse, milles nad oma teenimist jätkavad. Igas rühmas kolm on vaimisiksused ja üks, nagu ka iga neljas loodud servital, on poolaineline olend. See nelik moodustab lepituskomisjoni ja koosneb järgmistest liikmetest:

25:2.6 (275.6) 1. vahekohtunik. See, kelle kolm ülejäänut määravad ühehäälselt kui kõige kompetentsema ja võimelisema rühma kohtulikult juhtima;

25:2.7 (275.7) 2. advokaatvaim. See, kelle vahekohtunik määrab esitama tõendusmaterjali ja kaitsma kõigi isiksuste huve kõikides küsimustes, mis lepituskomisjonile on antud lahendada;

25:2.8 (276.1) 3. jumalik teostaja. Lepitaja, kelle loomusega sobib kontakteerumine maailmade aineliste olenditega ja komisjoni otsuste täideviimine. Jumalikud teostajad, olles neljandad loodud-olendid — poolainelised olendid — on peaaegu, kuid mitte ka päriselt, kättesaadavad surelike rasside lühiulatusega nägemisele;

25:2.9 (276.2) 4. kroonik. Komisjoni neljandast liikmest saab automaatselt kroonik, kohtukirjutaja. Ta kontrollib, et kõik sissekanded oleksid superuniversumi arhiivi ja kohaliku universumi kroonikate jaoks õigesti koostatud. Kui komisjon teenib arengumaailmas, koostatakse teostaja abiga kolmas aruanne vastava kohtupiirkonna valitsuse füüsilise kroonika jaoks.

25:2.10 (276.3) Komisjoni koosolekutel osaleb kolm liiget, sest advokaat jääb kohtumõistmise ajal erapooletuks ja osaleb vaid küsimuse arutamise lõpul, kohtuotsuse formuleerimisel. Seetõttu nimetatakse neid komisjone mõnikord ka kohtunike kolmikuteks.

25:2.11 (276.4) Lepitajad on väga hinnatud, sest nad aitavad kaasa universumite universumi elu ladusale kulgemisele. Läbides kosmost seeravliku kolmekordse kiirusega, on nad nagu maailmade rändkohtud, komisjonid, kes on pühendunud väiksemate probleemide kiirele lahendamisele. Ilma nende liikuvate ja üldtunnustatult õiglaste komisjonideta oleksid sfääride kohtud maailmade väiksemate arusaamatuste lahendamisega lootusetult üle koormatud.

25:2.12 (276.5) Need kohtunike kolmikud ei langeta otsuseid igavikulise tähtsusega küsimustes: nad ei ohusta oma tegevusega kunagi hinge, loodud ajaolendi igavikulisi perspektiive. Lepitajad ei tegele küsimustega, mis jäävad väljapoole loodud ajaolendite ajalikku eksistentsi ja kosmilist heaolu. Kuid kui komisjon on mõne probleemi kord juba lahendada võtnud, on tema otsused lõplikud ja alati ühehäälsed; vahekohtuniku otsused edasikaebamisele ei kuulu.

3. Lepitajate ulatuslik teenistus

25:3.1 (276.6) Lepitajate rühma keskus on nende superuniversumi keskusmaailmas, kus asub nende peamine varukorpus. Nende teisesed reservid asuvad kohalike universumite keskusmaailmades. Nooremad ja vähem kogenud komisjoniliikmed alustavad oma teenistust madalamates maailmades, nagu seda on näiteks Urantia, ja neid edutatakse suuremaid probleeme lahendama, kui nad on küpsemaid kogemusi omandanud.

25:3.2 (276.7) Lepitajate klass on tervikuna usaldusväärne, sest ükski lepitajatest ei ole kunagi teelt eksinud. Kuigi nad ei ole tarkuse poolest ega otsustes eksimatud, on nad vaieldamatult usaldusväärsed ja eksimatult ustavad. Nad pärinevad mõne superuniversumi keskusest ja pöörduvad lõpuks sinna tagasi, liikudes läbi universumiteenistuse allpool toodud tasandite:

25:3.3 (276.8) 1. Maailmade lepitajad. Kui üksikmaailmades järelevalvet teostavad isiksused satuvad suurde segadusse või isegi ummikusse ega oska olukorrale vastavat õiget lahendusteed valida ja kui pole tegemist nii tähtsa küsimusega, et see tuleks tuua maailma alaliste kohtute ette, siis pärast kahe isiksuse avaldust, kellest kumbki on vaidluses eri poolel, hakkab kohe tööle lepituskomisjon.

25:3.4 (277.1) Kui need haldusalased ja õiguslikud probleemid on antud lepitajatele uurida ja otsustada, on nende võim ülim. Kuid nad formuleerivad oma otsuse alles siis, kui on ära kuulanud kogu tõendusmaterjali, ja neil on täiesti piiramatu õigus kutsuda igalt poolt ja kõikjalt tunnistajaid. Ja kuna nende otsuse peale ei saa edasi kaevata, arenevad asjad mõnikord nii, et komisjon lõpetab teatud punktis oma protokollid, sõnastab lõplikud arvamused ja annab kogu küsimuse lahendamiseks oma piirkonna kõrgematele kohtutele.

25:3.5 (277.2) Komisjoniliikmete otsused pannakse planeedi kroonikatesse kirja ja jumalik teostaja viib need vajaduse korral täide. Tal on väga suur võim ja tema tegevuse ulatus asustatud maailmas on väga lai. Jumalikud teostajad oskavad meisterlikult ümber kujundada olemasolevat selle huvides, mis peaks olema. Nende töö toimub mõnikord selgelt piirkonna hüvanguks, kuid vahel on nende tegusid aja ja ruumi maailmades raske seletada. Kuigi nad ei lähe korraldusi täites vastuollu ei loodusseadustega ega ka piirkonna ettekirjutatud tavadega, sooritavad nad sageli imelikke tegusid ja täidavad lepitajate käske vastavalt süsteemi haldamise kõrgematele seadustele.

25:3.6 (277.3) 2. Süsteemi keskuse lepitajad. Teenistusest arengumaailmades edutatakse neid neljaliikmelisi komisjone tööle süsteemi keskusesse. Siin on neil palju teha ja nad osutuvad inimeste, inglite ning muude vaimolendite mõistvateks sõpradeks. Kohtunike kolmikuid ei huvita niivõrd isiklikud lahkhelid kui rühmadevahelised vaidlusküsimused ja loodud-olendite eri klasside vahel tekkivad arusaamatused. Süsteemi keskuses elab nii vaimseid kui ka ainelisi olendeid, samuti kombineeritud tüüpi olendeid, näiteks Ainelised Pojad.

25:3.7 (277.4) Samal hetkel, kui Loojad kutsuvad ellu arenevaid indiviide, kellel on valikuvabadus, samal hetkel eraldutakse jumalikult täiuslikust elukorraldusest; kindlasti hakkab tekkima arusaamatusi, mistõttu tuleb ette näha nende siiraste lahkarvamuste õiglase lahendamise kord. Peaksime kõik meeles pidama, et kõiketeadvad ja kõikvõimsad Loojad oleksid võinud luua kohalikud universumid täpselt niisama täiuslikud kui Havona. Keskses universumis ei ole lepituskomisjonidel midagi teha. Kuid Loojad ei soovinud oma suures tarkuses nii talitada. Ja et nad on loonud universumid, milles on rohkesti lahkarvamusi ja hulgaliselt probleeme, on nad samal ajal varustanud need ka mehhanismidega ja vahenditega kõigi lahkarvamuste lahendamiseks ning kogu selle näilise segaduse kooskõlla viimiseks.

25:3.8 (277.5) 3. Tähtkujude lepitajad. Teenistusest süsteemides edutatakse lepitajaid tähtkujude probleemide arutamisele, lahendama selle saja asustatud maailmade süsteemi vahel tekkivaid väiksemaid probleeme. Nende pädevusse ei kuulu just paljud tähtkuju keskuses tekkivatest probleemidest, kuid neil on küllalt tegemist süsteemist süsteemi liikumise ja tõendite kogumisega, samuti esialgsete ettekannete koostamisega. Kui vaidlusküsimus tekib ausalt, kui probleemid sugenevad siirastest lahkarvamustest ja seisukohtade ausast mitmekesisusest, siis, olenemata sellest, kui väheseid isikuid see puudutab, ükskõik kui näiliselt tühise arusaamatusega on tegemist, saab alati lasta lepituskomisjonil selle kohta otsuse langetada.

25:3.9 (277.6) 4. Kohalike universumite lepitajad. Selles laiaulatuslikumas universumitöös on komisjoniliikmetest palju abi nii Melkisedekitele kui ka Kohtumõistjatele-Poegadele, tähtkujude valitsejatele ja mitmesugustele muudele isiksustele, kes tegelevad saja tähtkuju tegevuse kooskõlastamise ja haldamisega. Seeravite eri klassid ja kohaliku universumi keskussfääride teised asukad kasutavad samuti kohtunike kolmikute abi ja otsuseid.

25:3.10 (278.1) Peaaegu võimatu on selgitada nende lahkarvamuste olemust, mis võivad süsteemi, tähtkuju või universumi üksikasjade puhul tekkida. Probleeme tõesti tekib, kuid need ei sarnane sugugi nende tühiste katsumuste ja ainelise eksistentsi muredega, mida elatakse läbi arengumaailmades.

25:3.11 (278.2) 5. Superuniversumi väikesektorite lepitajad. Kohalike universumite probleemide lahendamiselt edutatakse komisjoniliikmeid uurima küsimusi, mis tekivad nende superuniversumi väikesektorites. Mida kõrgemale sissepoole nad üksikutelt planeetidelt tõusevad, seda vähem on jumalikul teostajal ainelisi kohustusi. Järk-järgult omandab ta uue rolli halastuse ja õigluse tõlgendajana, hoides samal ajal komisjoni tervikuna — kuivõrd ta on poolaineline — osavõtlikult kursis oma uurimiste aineliste külgedega.

25:3.12 (278.3) 6. Superuniversumi suursektorite lepitajad. Üha edasi jõudvate komisjoniliikmete töö iseloom muutub pidevalt. Arutada tuleb üha vähem ja vähem arusaamatusi ning üha enam ja enam tuleb seletada ja tõlgendada mõistatuslikke nähtusi. Aste-astmelt arenevad nad lahkarvamuste vahekohtunikest saladuste seletajateks—kohtunikud arenevad tõlgendavateks õpetajateks. Kunagi olid nad vahekohtunikeks neile, kes lasksid lahkarvamustel ja arusaamatustel tekkida oma teadmatuse tõttu; nüüd aga saavad neist õpetajad neile, kel on piisavalt arukust ja sallivust, et vältida mõtlemisviiside kokkupõrkeid ja arvamuste sõdu. Mida haritum on olend, seda suurem on tema lugupidamine teiste teadmiste, kogemuste ja arvamuste suhtes.

25:3.13 (278.4) 7. Superuniversumi lepitajad. Siin saavad lepitajad kooskõlastajateks — neljaks vastastikku arusaavaks ja täiuslikult toimivaks vahekohtunikuks-õpetajaks. Jumalik teostaja jääb ilma oma karistavast võimust ning saab vaimukolmiku füüsiliseks hääleks. Selleks ajaks on need nõuandjad ja õpetajad kujunenud asjatundjateks enamiku aktuaalsete probleemide ja raskuste lahendamisel, mis superuniversumi asjaajamises tekivad. Seega saavad neist imepärased nõuandjad ja targad õpetajad tõusu-palveränduritele, kes asuvad superuniversumite keskusmaailmu ümbritsevatel haridussfääridel.

25:3.14 (278.5) Kõik lepitajad teenivad Päevilt Vanade üldise järelevalve all ja Peegeldusabiliste otseses alluvuses, kuni nad viiakse edasi Paradiisi. Paradiisis viibimise ajal annavad nad aru Meistervaimule, kes juhib nende päritolu superuniversumit.

25:3.15 (278.6) Superuniversumite registrites ei ole loetletud neid lepitajaid, kes on nende haldusalast edasi läinud, ja niisuguseid komisjone esineb laialt kõikjal kogu suuruniversumis. Uversal annab registri viimane aruanne Orvontonil tegutsevate komisjonide arvuks peaaegu kaheksateist triljonit — üle seitsmekümne triljoni indiviidi. Kuid need moodustavad vaid väga väikese osa arvukatest Orvontonil loodud lepitajatest — nende hulk on hoopis teist suurusjärku ja võrdub Havona Servitalide koguhulgaga, need arvud võivad erineda vaid Aspirantide Teejuhtideks teisendatute võrra.

25:3.16 (278.7) Aeg-ajalt, superuniversumi lepitajate arvu kasvades, viiakse neid üle Paradiisi täiuse nõukogusse, kust nad ilmuvad seejärel Lõpmatu Vaimu poolt universumite universumi jaoks väljaarendatava koordineeriva korpusena, mis on arvuliselt ja tõhususelt pidevalt kasvav imepäraste olendite rühm. Kogemusliku tõusu ja Paradiisis toimunud koolitusega on nad omandanud ainulaadse arusaamise Ülima Olendi esilekerkivast reaalsusest ja nad rändavad universumite universumis ringi eriülesandega.

25:3.17 (279.1) Lepituskomisjoni liikmeid ei lahutata kunagi. Neljane rühm teenib igavesti koos oma algses koosseisus. Isegi oma aulises teenistuses jätkavad nad toimimist kogutud kosmilise kogemuse ja täiustatud kogemusliku tarkuse nelikutena. Nad on igavesti ühendatud kui aja ja ruumi ülima õigluse kehastused.

4. Tehnilised Nõuandjad

25:4.1 (279.2) Need vaimumaailma juriidilised ja tehnilised intellektid ei ole niisugustena loodud. Varajastest supernavidest ja omniavidest valis Lõpmatu Vaim selle tohutu suure ja mitmekesise rühma tuumikuks miljon kõige metoodilisemat mõistust. Ja neist kaugetest aegadest saadik on kõigilt, kes soovivad saada Tehnilisteks Nõuandjateks, nõutud praktilisi kogemusi, kuidas rakendada täiuslikkuse seadusi arenevat loodut puudutavates plaanides.

25:4.2 (279.3) Tehnilisi nõuandjaid värvatakse järgmiste isiksusklasside hulgast:

25:4.3 (279.4) 1. supernavid;

25:4.4 (279.5) 2. sekonavid;

25:4.5 (279.6) 3. tertsiavid;

25:4.6 (279.7) 4. omniavid;

25:4.7 (279.8) 5. seeravid;

25:4.8 (279.9) 6. teatavat liiki tõususurelikud;

25:4.9 (279.10) 7. teatavat liiki tõusu-keskteelised.

25:4.10 (279.11) Praegusel ajal, arvestamata surelikke ja keskteelisi, kes on kõik vaid ajutiseks määratud, on Uversal registreeritud ja Orvontonil tegutsevaid Tehnilisi Nõuandjaid veidi üle kuuekümne ühe triljoni.

25:4.11 (279.12) Tehnilised Nõuandjad toimivad sageli kui üksikolendid, ent teenistuseks on nad organiseeritud seitsmeliikmelisteks rühmadeks, kellel on ühine keskus määramissfääril. Igas rühmas peavad vähemalt viis olema alalised nõuandjad, kaks aga võivad olla ülejäänutega ühinenud ajutiselt. Tõususurelikud ja tõusu-keskteelised teenivad Paradiisi poole püüeldes neis nõuandekomisjonides, kuid nad ei astu Tehniliste Nõuandjate regulaarsetele koolituskursustele ning neist ei saa ka kunagi selle klassi alalisi liikmeid.

25:4.12 (279.13) Lühikest aega nõuandjate juures teenivad surelikud ja keskteelised on valitud niisugusele tööle seepärast, et nad on asjatundjad universaalse seaduse ja ülima õigluse alal. Sel ajal kui te rändate oma Paradiisi sihi suunas, täiendades pidevalt oma teadmisi ja omandades paremaid oskusi, antakse teile kogu aeg võimalus ka teistele jagada tarkust ja kogemusi, mida te olete juba kogunud: kogu tee jooksul sissepoole Havonasse jääte te õpilase-õpetaja rolli. Te rajate endale tee läbi selle tõusutasandite tohutu kogemusteülikooli sel kombel, et jagate teist vahetult allpool olevatele oma äsja omandatud teadmisi. Universaalses valitsussüsteemis ollakse seisukohal, et te olete omandanud teadmised ja tõe vaid siis, kui olete näidanud oma võimet ja valmisolekut neid teadmisi ja seda tõde teistega jagada.

25:4.13 (280.1) Pärast pikaajalist koolitust ja tegeliku kogemuse saamist on igal keerubite klassist kõrgemal hoolekandevaimul lubatud lasta end alatiseks Tehniliseks Nõuandjaks määrata. Kõik kandidaadid astuvad sellesse teenistusklassi vabatahtlikult, kuid olles kord endale niisugused kohustused võtnud, ei saa nad neist enam loobuda. Tehnilisi Nõuandjaid saavad teistele tegevustele üle viia ainult Päevilt Vanad.

25:4.14 (280.2) Tehniliste Nõuandjate koolitus, mis algab kohalike universumite Melkisedekite kolledžites, jätkub kuni Päevilt Vanade kohtuteni. Sellest superuniversumis toimuvast koolitusest lähevad nad edasi „seitsme ringi koolidesse”, mis asuvad Havona ringluste katsemaailmades. Ja katsemaailmadest võetakse nad vastu „Ülimuslikkuse õigusemõistmise eetika ja toimimisviisi kolledžisse”, mis on Paradiisis asuv kool Tehniliste Nõuandjate täiustamiseks.

25:4.15 (280.3) Need nõuandjad on rohkem kui üksnes juriidilised eksperdid: nad õpivad rakenduslikku õigusteadust, universumiseaduste rakendamist kõigi nende olendite elude ja saatuste suhtes, kes elavad ulatusliku loodu tohututel aladel. Aja möödudes saavad neist aja ja ruumi õigusteaduse elavad raamatukogud, nad hoiavad ära lõputuid raskusi ja asjatuid viivitusi, õpetades ajaisiksustele toimimisvorme ja -viise, mis on kõige vastuvõetavamad igaviku valitsejatele. Nad oskavad kosmoses töötajatele sellist nõu anda, et nad saaksid toimida kooskõlas Paradiisi nõuetega — nad õpetavad kõigile loodud-olenditele Loojate toimimisviise.

25:4.16 (280.4) Niisugust rakendusliku õigusteaduse elavat raamatukogu ei oleks saanud luua, sest sellised olendid peavad välja kujunema tegelike kogemuste kaudu. Lõpmatud Jumalused on eksistentsiaalsed, seega on nende kogemuste puudumine kompenseeritud; nad teavad kõike juba enne kõige kogemist, kuid nad ei jaga neid mittekogemuslikke teadmisi oma alluvatele loodud-olenditele.

25:4.17 (280.5) Tehnilised Nõuandjad on pühendunud tööle, mille eesmärk on viivituste vältimine, progressi hõlbustamine ja saavutusteks nõu andmine. Alati on olemas kõige parem ja õigem toimimisviis, alati on olemas võimalus täiustuda, jumalik meetod, ja need nõuandjad teavad, kuidas suunata meid kõiki seda paremat teed leidma.

25:4.18 (280.6) Need erakordselt targad ja praktilised olendid on alati lähedalt seotud Kõiksete Hindajate teenistuse ja tööga. Melkisedekid on varustatud võimeka korpusega. Süsteemide, tähtkujude, universumite ja superuniversumi sektorite valitsejad on kõik külluslikult varustatud nende vaimse maailma tehniliste või juriidiliste teatmeintellektidega. Erirühm tegutseb Elukandjate juriidiliste nõustajatena, konsulteerides neid Poegi selles osas, mil määral on lubatud elu levitamisel kõrvale kalduda kehtestatud korrast, ning õpetades neid ka muudes küsimustes, mis seonduvad nende eesõiguste ja volitustega. Nad annavad kõigile olendiklassidele nõu kõigi vaimumaailma tegevuste õigete tavade ja viiside kohta, kuid nad ei tegele otseselt ega isiklikult maailma aineliste loodud-olenditega.

25:4.19 (280.7) Lisaks nõustamisele juriidilistes asjades on Tehnilised Nõuandjad samavõrd pühendunud kõiki loodud-olendeid puudutavate füüsiliste, mõistuslike ja vaimsete seaduste tõhusale tõlgendamisele. Nad on abiks Kõiksetele Lepitajatele ja kõigile teistele, kes soovivad tunda seaduses sisalduvat tõde, ehk teisiti öeldes, teada saada, kuidas ära arvata Jumaluse Ülimuslikkuse reageerimist mingis olukorras, arvestades väljakujunenud füüsilisi, meeleomaseid ja vaimseid tegureid. Nad püüavad selgitada isegi Viimase toimimisviisi.

25:4.20 (281.1) Tehnilised Nõuandjad on väljavalitud ja läbiproovitud olendid; ma ei ole kunagi kuulnud, et mõni neist oleks teelt eksinud. Meil Uversal ei ole kroonikates kirjas, et nad oleksid kunagi rikkunud neid jumalikke seadusi, mida nad nii mõjusalt tõlgendavad ja nii kõneosavalt seletavad. Ei ole teada, et nende teenistuse ulatusel oleks piire, samuti nende edenemisel. Nad jätkavad oma nõuandmistööd isegi kuni Paradiisi väravateni, neile on lahti kogu seaduste ja kogemuste universum.

5. Paradiisi Arhivaarid

25:5.1 (281.2) Havonal asuvatest kolmanda astme supernavidest valitakse mõned vanemad peakroonikud Arhivaarideks, Valgusesaare kindlate vorminõuetega arhiivide pidajateks. Need arhiivid erinevad teadmiste hoidjate meeles olevatest elavatest arhiividest, mida mõnikord nimetatakse „Paradiisi elavaks raamatukoguks”.

25:5.2 (281.3) Kõigi ülestähenduste allikateks on asustatud planeetide kroonikutest inglid. Kõigis universumites peavad nii kindlate vorminõuetega kui ka elavaid arhiive teisedki kroonikud. Alates Urantiast kuni Paradiisini on olemas mõlemat liiki ülestähendusi: kohalikus universumis on rohkem kindlate vorminõuetega ja vähem elavaid arhiive, Paradiisis rohkem elavaid ja vähem kindlate vorminõuetega arhiive, Uversal on mõlemaid võrdselt.

25:5.3 (281.4) Kõik korrastatud ja asustatud loodus toimunud olulised sündmused tuleb jäädvustada. Kui sündmused, millel on vaid kohalik tähtsus, jäädvustatakse üksnes kohalikul tasandil, siis laiema tähtsusega sündmused jäädvustatakse vastavalt nende tähtsusele. Nebadoni planeetidest, süsteemidest ja tähtkujudest kantakse kõik universaalse tähtsusega sündmused edasi Salvingtonile ja neist universumite keskusmaailmadest viiakse need edasi kõrgematesse arhiividesse, mis kajastavad sektorite ja supervalitsuste asju. Paradiisiski on koondarhiiv superuniversumi ja Havona tähtsamatest andmetest ning see üha täienev universumite universumi ajalugu on eespool nimetatud ülendatud kolmanda astme supernavide hoole all.

25:5.4 (281.5) Kuigi osa neist olenditest on saadetud Peakroonikutena superuniversumitesse Taevaste Kroonikute tegevust juhtima, pole ühtki neist kunagi oma klassi alalisest loendusnimekirjast kõrvaldatud.

6. Taevased Kroonikud

25:6.1 (281.6) Need on kroonikud, kes vormistavad kõik kanded kahes eksemplaris, tehes algul vaimse sissekande ja siis sellele vastava poolainelise kande — mida võiks nimetada kopeerkoopiaks. Nad saavad seda teha tänu oma erilisele võimele tegutseda samaaegselt nii vaimse kui ka ainelise energiaga. Taevaseid Kroonikuid ei looda sellistena: nad on kohalikest universumitest pärit tõususeeravid. Neid võtavad vastu, liigitavad ja määravad oma tööaladele Peakroonikute nõukogud, mis tegutsevad seitsme superuniversumi keskustes. Seal asuvad ka koolid Taevaste Kroonikute õpetamiseks. Uversal asuvat kooli juhatavad Tarkuse Täiustajad ja Jumalikud Nõuandjad.

25:6.2 (281.7) Kui kroonikud universumiteenistuses kõrgemale liiguvad, jätkavad nad oma kahekordse kirjendamise süsteemi, mis teeb nende ülestähendused alati kättesaadavaks kõigile olendiklassidele alates ainelistest klassidest kuni kõrgete valgusevaimudeni. Kui te oma üleminekukogemuses sellest ainelisest maailmast kõrgemale tõusete, saate alati oma staatussfääri ajalugu ja traditsioone arhiividest uurida ning nendega muul viisil tutvuda.

25:6.3 (282.1) Kroonikud on läbiproovitud ja usaldatav korpus. Ma ei ole kunagi kuulnud, et ükski Taevane Kroonik oleks oma põhimõtted reetnud ja kunagi pole ka nende kirjapandus avastatud võltsimisi. Nad alluvad kahekordsele kontrollile, sest nende sissekandeid uurivad nende ülendatud kaaslased Uversalt ja Vägevad Sõnumitoojad, kes tõendavad esialgsete vaimsete arhiivide poolfüüsiliste koopiate õigsust.

25:6.4 (282.2) Kui Orvontoni universumitele alluvatel arhiivisfääridel asuvaid edasijõudnud kroonikuid on triljoneid ja triljoneid, siis Uversal on kõrgema staatuse omandanud kroonikuid napilt kaheksa miljonit. Need vanemad ehk diplomeeritud kroonikud on superuniversumites aja ja ruumi kohta esitatud sissekannete arhivaarid ja edastajad. Nende alalised keskused on Uversa arhiivipiirkonda ümbritsevates ringjates asulates. Nad ei jäta kunagi neid arhiive teiste hoolde; üksikult võivad nad ka ära olla, kuid seda mitte kunagi suurel arvul.

25:6.5 (282.3) Nagu need supernavid, kellest on saanud Arhivaarid, määratakse ka Taevaste Kroonikute korpus oma kohale alatiseks. Kui seeravid ja supernavid on kord neisse teenistustesse võetud, jäävad nad vastavalt kas Taevasteks Kroonikuteks või Arhivaarideks kuni päevani, mil astub ametisse täielikult isikustunud Ülima Jumala uus ja teistsugune valitsus.

25:6.6 (282.4) Uversal saavad need vanemad Taevased Kroonikud ette näidata sissekanded kogu Orvontonil toimunud kosmilise tähtsusega sündmustest alates Päevilt Vanade saabumise kaugest ajast, igavesel Saarel aga valvavad Arhivaarid neid selle piirkonna arhiive, mis kajastavad Paradiisis toimunut alates Lõpmatu Vaimu isikustamisest.

7. Morontiakaaslased

25:7.1 (282.5) Need kohaliku universumi Emavaimude lapsed on sõpradeks ja kaaslasteks kõigile, kes elavad tõusu-morontiaelu. Nad ei ole hädavajalikud tõusuteelise tegeliku töö, loodud-olendina kõrgemale kulgemise tarvis ega asenda ka üheski mõttes seeravlike kaitsjate tööd, kes sageli oma surelikke kaaslasi Paradiisi teel saadavad. Morontiakaaslased on lihtsalt lahked võõrustajad neile, kes alles alustavad pikka tõusu sissepoole. Nad on ka oskuslikud lõõgastava ajaveetmise korraldajad ja neid aitavad selles meelelahutusjuhid.

25:7.2 (282.6) Kuigi teil tuleb Nebadoni morontia koolitusmaailmades täita tõsiseid ja üha raskemaid ülesandeid, antakse teile alati regulaarselt aega lõõgastuda ja meelt lahutada. Kogu teie Paradiisi-teel on teil alati aega puhkamiseks ja vaimseteks mängudeks ning valguse ja elu teel on alati aega palveldamiseks ja uuteks saavutusteks.

25:7.3 (282.7) Need morontiakaaslased on nii sõbralikud, et kui te morontiakogemuse viimasest faasist lõpuks lahkute, valmistudes alustama vaimuretke superuniversumis, kahetsete südamest, et need seltsivad olendid ei saa teiega kaasa tulla, kuid nad teenivad ainult kohalikes universumites. Tõusutee igal etapil on kõik isikud, kellega saate kontakteeruda, sõbralikud ja seltsivad, kuid alles Paradiisikaaslasi kohates leiate uue rühma, kes on sama andunud sõprusele ja partnerlusele.

25:7.4 (283.1) Morontiakaaslaste tööd on kirjeldatud põhjalikumalt neis jutustustes, mis käsitlevad teie kohaliku universumi asju.

8. Paradiisikaaslased

25:8.1 (283.2) Paradiisikaaslased on segarühm seeravitest, sekonavidest, supernavidest ja omniavidest moodustatud rühm. Kuigi nad teenivad teie mõistes erakordselt pikka aega, ei ole neil alalist staatust. Kui see teenistus on lõpetatud, pöörduvad nad enamasti (ehkki mitte alati) tagasi nende kohustuste juurde, mida nad täitsid siis, kui neid Paradiisi teenistusse kutsuti.

25:8.2 (283.3) Inglivägede liikmeid määratakse sellesse teenistusse kohalike universumite Emavaimude, superuniversumi Peegeldavate Vaimude ja Paradiisi Majestoni poolt. Nad kutsutakse kesksele Saarele ja üks Seitsmest Meistervaimust määrab nad Paradiisikaaslasteks. Kui alaline Paradiisi-staatus välja arvata, on see ajutine teenistus Paradiisikaaslasena kõrgeim au, mis hoolekandevaimudele kunagi osaks võib saada.

25:8.3 (283.4) Need valitud inglid on pühendunud kaaslastena teenimisele ja nad määratakse kaaslasteks kõigist klassidest olenditele, kes on juhtumisi Paradiisis üksi, põhiliselt tõususurelikele, aga ka kõigile teistele, kes on üksi kesksel Saarel. Paradiisikaaslastel ei ole nende suhtes, kellega nad vennastuvad, mingeid eriülesandeid, nad on lihtsalt kaaslased. Peaaegu kõigil teistel olenditel, keda teie, surelikud, oma Paradiisis viibimise ajal kohtate — välja arvatud teie palveränduritest kaaslastel — on vaja midagi kindlat teiega koos või teie heaks teha, kuid need kaaslased on määratud ainult olema teiega koos ja suhtlema teiega isiksustest kaaslastena. Neid aitavad nende teenistuses sageli armulised ja säravad Paradiisi kodanikud.

25:8.4 (283.5) Surelikud pärinevad väga seltsivatest inimrassidest. Loojad teavad ülihästi, et „inimesel ei ole hea üksi olla” ning seetõttu ongi partnerlus ette nähtud, isegi Paradiisis.

25:8.5 (283.6) Kui te peaksite jõudma tõususurelikuna Paradiisi koos oma maise tee kaaslase või lähedase isikuga või kui teie seeravlik saatuse kaitsja peaks juhtumisi sinna jõudma koos teiega või teid seal ootama, siis teile alalist kaaslast ei määrata. Aga kui te saabute üksi, tervitab teid Valgusesaarel aja lõpuunest ärkamisel kindlasti kaaslane. Isegi kui on teada, et teid saadab mõni tõusukaaslane, määratakse teile ajutised kaaslased, kes tervitavad teid igavestel kallastel ja saadavad teid paika, mis on teie ja teie kaaslaste vastuvõtmiseks ette valmistatud. Võite olla kindel, et teid tervitatakse soojalt, kui te kogete Paradiisi igavesti kestvatel kallastel taaselustumist igavikku.

25:8.6 (283.7) Sel ajal, kui tõusuteeline viibib viimaseid päevi Havona viimasel ringlusel, uurivad teda vastu võtma määratud kaaslased hoolikalt kroonikaid sureliku päritolu ja sündmusterikka tõusu kohta läbi kosmosemaailmade ning Havona ringluste. Kui nad aja surelikke tervitavad, tunnevad nad juba hästi nende saabuvate palverändurite elujärke ning osutuvad kohe osavõtlikeks ja huvitavateks kaaslasteks.

25:8.7 (283.8) Kui te Paradiisis viibimise ajal enne lõpliku olukorra saavutamist peaksite oma tõusukaaslasest — surelikust või seeravlikust — ajutiselt lahku minema, määratakse teile nõuandjaks ja kaaslaseks otsekohe mõni Paradiisikaaslane. Kui kaaslane on Paradiisis üksi elava tõususureliku juurde kord määratud, siis ta jääb selle isiku juurde, kuni too kas taasühineb oma tõusukaaslastega või võetakse korrakohaselt Lõplikkuse Korpusesse.

25:8.8 (284.1) Paradiisikaaslasi määratakse ootejärjekorra alusel, aga tõusuteelist ei anta kunagi niisuguse kaaslase hoole alla, kes ei sarnane olemuselt tema superuniversumi tüübiga. Kui täna jõuaks Paradiisi mõni Urantia surelik, määrataks tema juurde esimene ootel kaaslane, kes kas pärineb Orvontonilt või on muul viisil Seitsmenda Meistervaimu olemusega. Seega omniavid ei teeni koos seitsme superuniversumi tõusuolenditega.

25:8.9 (284.2) Paradiisikaaslased osutavad palju täiendavaid teenuseid. Kui tõususurelik peaks jõudma kesksesse universumisse üksi ja tal peaks Havonat läbides Jumaluse avastusretke mingi faas ebaõnnestuma, siis ta saadetakse õigel ajal ning viisil ajauniversumitesse tagasi ja kutsutakse otsekohe keegi Paradiisikaaslaste reservist. Üks sellest klassist määratakse ebaõnnestunud palverändurile järgnema, et ta oleks temaga koos, lohutaks teda ning parandaks tema tuju ja et ta jääks sinna seni, kuni tõususurelik pöördub tagasi kesksesse universumisse, et jätkata tõusu Paradiisi.

25:8.10 (284.3) Kui tõusu-palverändur kogeb Jumaluse avastusretkel ebaõnnestumist ajal, mil ta läbis Havonat tõusva seeravi, surelikuna elatud elu kaitseingli seltsis, siis otsustab see oma surelikku kaaslast saata. Need seeravid soovivad alati vabatahtlikult oma kauaaegsete surelike sõpradega aja ja ruumi teenistusse tagasi minna ja neil lubatakse seda teha.

25:8.11 (284.4) Kuid kahe lähedalt seotud tõususurelikuga on lugu teine: kui üks jõuab Jumalani, aga teisel see ajutiselt ebaõnnestub, otsustab edukas olend alati koos pettunud isiksusega naasta arenevasse loodusse, kuid see ei ole lubatud. Selle asemel kutsutakse Paradiisikaaslaste reservist vabatahtlikke ja üks neist valitakse pettunud palverändurit saatma. Teine vabatahtlik Paradiisi kodanik aga hakkab siis eduka sureliku kaaslaseks, kes viivitab kesksel Saarel, oodates oma ebaõnnestunud sõbra saabumist Havonale, ja õpetab vahepeal kindlates Paradiisikoolides, esitades seal arenguteelise tõusu seiklusrikast lugu.

25:8.12 (284.5) [Esitanud Kõrgeauline Uversalt.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.