25. Makale - Mekân’ın İletici Ev Sahipleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

25. Makale

Mekân’ın İletici Ev Sahipleri

25:0.1 (273.1) SINIRSIZ Ruhaniyet ailesi içinde sıra bakımından ortanca olanlar Mekân’ın İletici Ev Sahipleri’dir. Bu çok yönlü olan varlıklar, yardımcı ruhaniyetler ile daha yüksek olan kişilikleri birbirine bağlayan uzantılar olarak faaliyet gösterir. İletici ev sahipleri göksel varlıkların şu düzeylerini kapsamaktadır.

25:0.2 (273.2) 1. Havona Hizmetlileri.

25:0.3 (273.3) 2. Kâinatsal Arabulucular.

25:0.4 (273.4) 3. Teknik Danışmanlar.

25:0.5 (273.5) 4. Cennet üzerindeki Arşiv Sorumluları.

25:0.6 (273.6) 5. Göksel Kaydediciler.

25:0.7 (273.7) 6. Morontia Dostları.

25:0.8 (273.8) 7. Cennet Dostları.

25:0.9 (273.9) Yukarıda sıralanmış yedi topluluk içerisinde; hizmetliler, arabulucular ve Morontia Refakatçileri şeklindeki unsurlardan sadece üçü bu biçimde yaratılmıştır; geride kalan dördü ise, meleksel düzeylerin erişim seviyelerini yansıtmaktadır. İçkin olan dünyaya ve erişilen düzeye bağlı olarak, iletici ev sahipleri kâinat âlemlerinin tümü içinde değişken bir biçimde hizmet halinde olabilir; fakat onlar her zaman, görevli bulundukları âlemleri yöneten unsurların yönlendirmesine tabidir.

1. Havona Hizmetlileri

25:1.1 (273.10) Her ne kadar hizmetliler olarak adlandırılmış olsalar da, bahse konu merkezi evrenin “yarı-ölümlü yaratılmışları” kelimenin uşak kabilinden anlaşılacağı biçimde hizmetçi değillerdir. Ruhsal dünya içerisinde uşak hizmeti gibi bayağı bir görev bulunmamaktadır; burada her hizmet kutsal ve canlandırıcıdır; varlıkların yüksek düzeyleri, mevcudiyetin daha alçakta bulunan düzeylerini küçük görür bir gözle değerlendirmemektedir.

25:1.2 (273.11) Havona Hizmetlileri, Yedi Yüce Güç Yöneticisi biçimindeki Yedi Üstün Ruhaniyet’in birliktelik içinde bulundukları unsurların ve Yedi Üstün Ruhaniyet’in ortak yaratıcı görevinin bir sonucudur. Bu yaratıcı işbirliği; bir Yaratan Evlat-Yaratıcı Ruhaniyet birlikteliği tarafından bir Berrak ve Sabah Yıldızı’nın yaratımından, Urantia gibi dünyalar üzerindeki doğum olaylarına kadar uzanan bir kapsam dâhilindeki, evrimsel evrenler içindeki çifte düzey doğumlarının uzun bir listesi için doğum biçimi olmaya çok yaklaşır.

25:1.3 (273.12) Hizmetlilerin nüfusu oldukça kalabalık olup, onların düzenine ait olan unsurların yenileri sürekli bir biçimde yaratılmaya devam etmektedir. Onlar; Cennet’in kuzeysel birimlerinin uzağındaki ortak bölgelerinde, Üstün Ruhaniyetler ve Yüce Güç Yöneticileri’nin bir araya gelmesini takiben üç an içinde, binerli topluluklar halinde ortaya çıkarlar. Her dört hizmetliden biri diğerlerine kıyasla türü itibariyle daha fizikseldir; bu durumda her bin hizmetli içinde yedi yüz ellisi -bu bilgiden anlaşılacağı üzere- ruhaniyet biçimi bakımından aslı olan ruhaniyet türüne ait niteliğe sahiptir, fakat onlardan iki yüz ellisi doğası bakımından yarı-fizikseldir. Bahse konu bu dördüncü yaratılmış bir şekilde; Üstün Ruhaniyetler’e kıyasla fiziksel güç yöneticilerine daha çok benzer bir biçimde, Havonasal anlamda maddi olan maddi varlıklar düzeyi üzerindedir.

25:1.4 (274.1) Her ne kadar Urantia üzerinde mevcut an içerisinde ortaya çıkmamış olsa da, kişisel ilişkiler içerisinde ruhsal ilişkiler maddi olanlar üzerinde baskındır. Buna ek olarak Havona Hizmetlileri’nin yaratımında; üç ruhsal varlığın bir yarı-fiziksel varlığa karşılık gelmesi şeklindeki oluşturulan oran biçimindeki ruhaniyet’in baskınlığının bu kanunu, her zaman hüküm sürmektedir.

25:1.5 (274.2) Yeni yaratılmış hizmetliler yeni bir biçimde ortaya çıkan Mezun Rehberleri ile birlikte hepsi, Yedi Havona döngüsünün her biri üzerinde kıdemli rehberlerin sürekli bir biçimde faaliyet gösterdikleri eğitimin derslerinden geçerler. Bunun sonucunda Hizmetliler, en iyi biçimde uyum sağladıkları etkinlikler için görevlendirilirler; ve onlar ruhsal ve yarı-fiziksel biçiminde iki türde oldukları için, bahse konu bu çok yönlü varlıkların yapabildikleri kapsamdaki görevler için oldukça az bir kısıtlılık söz konusudur. Daha yüksek olan veya diğer bir deyişle ruhani topluluklar; Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in hizmetlerine ek olarak Yedi Üstün Ruhaniyet’in görevlerine ayrı ayrı seçilen biçimde görevlendirilirler. Sayıca büyük topluluklar halinde onlar zaman zaman; Havona’nın döngüleri için ilerleme amacıyla hazırlanan zamanın yükseliş halinde bulunan ruhlarının nihai eğitimlerine ve ruhsal kültürlere adanan dünyalar biçimindeki, yedi aşkın-evrenlerin yönetim merkezi alanlarını çevreleyen eğitim dünyaları üzerinde hizmet vermek için atanırlar. Ruhani hizmetliler ve onların tür bakımından daha çok fiziksel olan birlikteleri aynı zamanda; Havona’ya erişmiş ve Cennet’e ulaşmayı amaçlayan yükseliş halindeki yaratılmışların çok çeşitli düzeylerine yardım etme ve onları eğitme hususunda, Mezun Rehberleri’nin yardımcıları ve birliktelikleri olarak tasarlanmışlardır.

25:1.6 (274.3) Havona Hizmetlileri ve Mezun Rehberleri, birbirleri için görevlerine aşkın bir bağlılık ve birbirlerine karşı dokunaklı bir sevgi ortaya koyarlar. Ruhsal olan bu türden bir sevgiyi siz ancak, insan aşkının olgusallığının bu duygu ile olan karşılaştırılması sonucunda anlayabilirsiniz. Hizmetlilerin merkezi evrenin sınırları ötesindeki görevlerine atanmasıyla sıklıkla ortaya çıkan durumlar olan onların rehberlerden ayrılmasında kutsal dokunaklılık bulunmaktadır; fakat onlar yine de bu görevlerine üzüntü yerine mutlulukla gitmektedirler. Yüksek görevin tatmin edici memnuniyeti, ruhsal varlıkların baskın gelen duygusudur. Üzüntü, inançlı bir biçimde yerine getirilen kutsal görevin bilinci karşısında var olamaz. Buna ek olarak insanın yükselen ruhu Yüce Hâkim huzurunda durduğu zaman, ebedi kabulün kararı maddi başarılar ve sayısal kanımlar ile belirlenmeyecektir. Bunun yerine karar; “Aferin sana, iyi ve inançlı hizmetkâr: birkaç olmazsa olmaz nitelik üzerinde inancını hep korudun; sen kâinat gerçeklikleri üzerinde idareci olarak yükseltilmelisin.” şeklinde yüce mahkemelerin buyurması vasıtasıyla aksettirilecektir.

25:1.7 (274.4) Aşkın-evren hizmetinde Havona Hizmetlileri her zaman, onların genel ve özel ruhaniyet ayrıcalıklarında benzedikleri Üstün Ruhaniyet tarafından idare edilen nüfuz alanı için görevlendirilir. Onlar sadece, yedi aşkın-evrenin başkentlerini çevreleyen eğitimsel dünyalar üzerinde hizmet ederler; buna ek olarak Uversa’nın son raporu yaklaşık olarak 138 milyar hizmetlinin Uversa’nın 490 uydusu üzerinde hizmet ettiğini bildirmiştir. Onlar, Orvonton’un aşkın-evreninin yüksek üniversitelerini oluşturan bahse konu eğitimsel dünyaların görevleriyle bağlantılı olan sayısız çeşitlikteki etkinliklere katılırlar. Bu noktada onlar sizin refakatçilerinizdir; onlar, zamanın evrenlerinden ebediyetin âlemleri için nihai mezuniyetinizin kesinliği ve gerçekliği hususunda sizi hazırlamak ve sizin için ilham kaynağı olmak amacıyla, bundan sonraki gerçekleşecek olan sürecinizden gelecektir. Buna ek olarak bu ilişkiler içerisinde hizmetliler, zamanın yükseliş halinde bulunan yaratılmışlarına hizmetin başlangıçsal deneyimini kazanacaklardır. Bu hizmet, kendilerinin Mezun Rehberleri olarak çevrilmesi biçiminde veya Mezun Rehberleri’nin birliktelik içerisinde bulundukları unsurlar olarak Havona döngüleri üzerinde takip eden görevleri içi oldukça yararlıdır.

2. Kâinatsal Arabulucular

25:2.1 (275.1) Her Havona Hizmetlisi'nin yaratımı için, her aşkın-evrende bir tane olacak şekilde yedi Kâinatsal Arabulucu mevcut hale getirilir. Bu yaratıcı uygulama; Cennet üzerinde gerçekleşen etkileşimlere, belirli bir nitelikte olan aşkın-evren yansıtıcı karşılığının işleyiş biçimini içine alır.

25:2.2 (275.2) Yedi aşkın evrenin yönetim merkezi dünyaları üzerinde faaliyet gösteren Yedi Üstün Ruhaniyet’in yedi yansıması bulunmaktadır. Yansıtıcı Ruhaniyetler’in doğalarını fani akıllar için tasvir etmeye girişmek zordur. Onlar gerçek kişiliklerdir; buna rağmen bir aşkın evren topluluğundaki her bir üye, Yedi Üstün Ruhaniyet’den sadece birinin kusursuz yansıtıcısıdır. Buna ek olarak Üstün Ruhaniyetler, Havona Hizmetlileri’nin bir topluluğunu yansıtma amacıyla güç yöneticileri ile birliktelik içerisine girdikleri her seferde; aşkın evren topluluklarının her birinde, Yansıtıcı Ruhaniyetleri’nden biri üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleşen bir odaklanma gerçekleşir; ve aşkın yaratımların yönetim merkezi dünyaları üzerinde anında ortaya çıkan ve tamamiyle gelişimini tamamlamış eşit sayıdaki Kâinatsal Arabulucu görünmeye başlar. Eğer hizmetlilerin yaratımı içinde Yedinci Üstün Ruhaniyet kişisel girişimde bulunursa, yedinci düzeyin Yansıtıcı Ruhaniyetleri’nden başka hiçbir unsur arabuluculara gebe kalmayacaktır; bununla birlikte Orvonton’da bulunanlara benzer biçimde olan bin hizmetlinin yaratımıyla eş zamanlı olarak, her aşkın evren başkentinde yedinci-düzey arabulucuların bin tanesini ortaya çıkacaktır. Bu olaylar sonucunda Üstün Ruhaniyetler’in yedi katmanlı doğasını yansıtan bir biçimde, her aşkın evren içinde hizmet eden arabulucuların yedi yaratılmış düzeni ortaya çıkar.

25:2.3 (275.3) Cennet öncesi düzeyin arabulucuları yaratımın kendilerine özgün olan birimleri için sınırlandığı biçimde, aşkın evrenler arasında dönüşümlü bir biçimde hizmet etmemektedir. Her yaratılmış düzeyin yedide biri ile bütünleşme biçiminde olan her aşkın evren birliği; Üstün Ruhaniyetleri’nin yedisi de aşkın evren başkentlerinde yansıtıldıklarında, içlerinden yalnızca biri her aşkın yaratımda baskınken, bu nedenle Üstün Ruhaniyetleri’nin birinin etkisi altında çok uzun bir süre geçirir.

25:2.4 (275.4) Yedi aşkın yaratımlardan her biri gerçekte, onların nihai sonları üzerinde hâkim bir durumda olan Üstün Ruhaniyetleri’nin birinin etkisi tarafından çepeçevre sarılır. Her aşkın evren bu nedenle, yüksek denetimde bulunan Üstün Ruhaniyet’in karakteri ve doğasını yansıtan devasa bir aynaya benzer bir hale dönüşür; buna ek olarak bu dönüşümlerin tümü, Yaratıcı Ana Ruhaniyetleri’nin mevcudiyeti ve işlevi tarafından her bağımlı yan aşkın evren içinde ilerleyen bir biçimde devam eder. Evrimsel büyüme üzerinde bu türden bir çevresel etki o kadar derindir ki; aşkın evren sonrası süreçleri içerisinde arabulucular işbirliği içinde, henüz tamamlanmamış olan her yönden gelen kırk-dokuz deneyimsel görüşü veya bakış açısını ortaya koyarlar. Yine de bu görüşler karşılıklı olarak dengeleyici ve onların birlikteliklerinde Yücelik’in döngüsünü kapsamaya eğilimlidir.

25:2.5 (275.5) Her aşkın evren içinde Kâinatsal Arabulucular kendilerini, içinde hizmet etmeye devam ettikleri birliktelikler halinde, şaşırtıcı olan ve doğalarından gelen bir şekilde dörtlü topluluklara ayrılmış biçimde bulur. Her topluluk içinde, üç ruhaniyet kişiliği bulunmaktadır; buna ek olarak geride kalan diğer unsur ise, tıpkı hizmetlilerin dördüncü yaratılmışlarında olduğu gibi yarı-maddi bir varlıktır. Bu dörtlü bir arabulucu heyetini oluşturmakta olup, bu heyet şu unsurlardan meydana gelmektedir:

25:2.6 (275.6) 1. Hâkim-Son Söz Sahibi: Bu bünye; geride kalan üç unsur tarafından, topluluğun yargısal başı olarak hareket etmesi amacıyla en yetkin ve liyakat sahibinin oybirliği ile belirlenmesiyle tasarlanır.

25:2.7 (275.7) 2. Ruhaniyet-Müdafaa Makamı: Bu bünye; hâkim-son söz sahibi tarafından, arabulucu heyetin yargısının baktığı herhangi bir davadaki tüm kişiliklerin haklarını kollama ve bu dava ile ilgili kanıtları sunma amacıyla atanmaktadır.

25:2.8 (276.1) 3. Kutsal Karar Uygulayıcı: Bu arabulucu, maddi varlıklar ile ilişki kurma ve heyetin kararlarını uygulama amacıyla içkin doğa tarafından yetkin bir hale getirilmiş bünyedir. Kutsal karar uygulayıcıları yarı-maddi varlıklar olarak, fani ırkların dar kapsamlı görüş açıları için neredeyse fakat bütünüyle olmayan bir biçimde fark edilebilir bir nitelikte bulunur.

25:2.9 (276.2) 4. Yazıcı: Heyetin geride kalan üyesi kendiliğinden, mahkeme görevlisi biçiminde olan yazıcı konumunda faaliyet gösterir. Bu bünye, aşkın evren arşivleri ve yerel evrenin zabıtları için tüm kayıtların düzgün bir biçimde hazırlandığından emin olur. Eğer heyet, evrimsel bir dünya üzerinde hizmet ediyorsa; üçüncü bir kayıt, karar uygulayıcının yardımıyla, yargının sistem hükümetinin fiziksel arşivleri için hazırlanır.

25:2.10 (276.3) Bir oturum içinde bir heyet üçlü bir topluluk olarak faaliyet gösteriyorsa; müdafaa makamı karar sırasında oturumdan ayrılmış olup, sadece davanın sonuçlandığı esnada kararın duyurulmasına katılır. Bu bakımdan bahse konu heyetler, zaman zaman hakem üçlüsü olarak da adlandırılır.

25:2.11 (276.4) Arabulucular, kâinat âlemlerinin tümünün pürüzsüz bir biçimde işleyişinin devam etmesinde büyük bir öneme sahiptir. Onlar; boşlukta meleksel hızın üç katı bir ölçekte yol kat edebilerek, küçük olan zorlukların çabucak bir şekilde karara bağlanmasına adanan heyetler biçiminde, dünyaların seyahat halindeki mahkemeleri olarak hareket ederler. Bahse konu bu hareketli ve oldukça adil olan heyetler bulunmasaydı, evrenlerin mahkemeleri; âlemlerde gerçekleşmekte olan küçük çaptaki yaşanan yanlış anlamalar tarafından oldukça fazla bir biçimde çoğalmış olacaktı.

25:2.12 (276.5) Bahse konu bu hakem üçlüsü, ebedi kabul ile ilgili durumlara bakmamaktadır; zamanın bir yaratılmışının ebedi geleceği biçiminde olan ruh, onların eylemleri tarafından hiçbir zaman tehlikeye atılmamaktadır. Arabulucular, zamanın yaratılmışlarının kısa süreli olan mevcudiyetini ve kâinatsal refahını aşan sorulara muhatap olmamaktadır. Fakat bir heyet, bir sorunun davasını kabul ettiği zaman; onun bu dava hakkında verdiği yargı, kesin ve her zaman oybirliğinde niteliğindedir; burada hâkim-son söz sahibinin kararından temyiz durumu söz konusu değildir.

3. Arabulucular’ın Geniş Kapsamlı Hizmeti

25:3.1 (276.6) Arabulucular; öncül yedek birliklerinin tutulduğu yer olan aşkın evrenlerinin başkenti üzerinde, topluluk yönetim merkezini idare ederler. Onların ikincil yedek birlikleri, yerel evrenlerin başkentlerinde konumlanmıştır. Yaş bakımından genç ve daha az deneyime sahip olan heyet üyeleri görevlerine, düzey bakımından daha alçakta bulunan Urantia gibi dünyalar üzerinde başlar; ve onlar, olgun deneyime sahip olduktan sonra daha büyük sorunların yargısına yükselirler.

25:3.2 (276.7) Arabulucuların düzeyi tamamiyle güvenilirdir; onlardan hiçbiri şimdiye kadar yanlış bir yola sapmamıştır. Her ne kadar bilgeliklerinde ve yargılarında hatasız olmasalar da; onlar, inanç bakımından hataya yer bırakmayan ve sorgulanmaya gerek duyulmayan güvenin birer parçalarıdır. Onlar kökenini, bir aşkın evrenin yönetim merkezinden alıp; nihai olarak evren hizmetinin şu düzeyleri boyunca ilerleyerek, tekrar yine buraya dönerler:

25:3.3 (276.8) 1. Dünyalar’ın Arabulucuları. Bireysel dünyaların yüksek deneyim kişilikleri, mevcut şartlar altında olması gereken işleyiş ile ilgili ne zaman fazlasıyla kafa karışıklığı yaşasa ve gerçekte açmaza düşse; ve eğer bahse konu durum, âlemlerin düzenli bir biçimde toplanan mahkemelerinden önce dikkatin çekilmesi için uygun olmayan öneme sahip olursa, bunun sonucunda her tarafın bir temsilciden oluşan iki kişiliğin oluşturduğu bir dilekçenin alınması üzerine, bir arabulucu heyeti bu durum üzerine hemen işlev gösterecektir.

25:3.4 (277.1) Bahse konu bu idari ve yargısal zorluklar; yetki bakımından yüce olan arabulucuların ellerine incelemeleri ve karar vermeleri için verilmektedir. Fakat onlar, dava ile ilgili olan tüm kanıtların incelenmesine kadar bir karara varmayacaklardır; buna ek olarak onların herhangi bir yerden ve her yerden gelecek olan şahitleri çağırmalarına dair yetkilerini kısıtlayan kesinlikle hiçbir şey bulunmamaktadır. Ve onların kararları her ne kadar temyiz edilmese de; bazen dava ile ilgili olaylar öylesine gelişir ki, heyetin kayıtlarını belirli bir noktada durdurup, görüşlerini sonlandırıp, âlemin daha yüksek mahkemelerine bütün davayı aktarabilir.

25:3.5 (277.2) Heyet üyelerinin kararları, gezegensel arşivler içinde toplanır; eğer ihtiyaç duyulursa onlar, kutsal karar uygulayıcıları tarafından yerine getirilir. Onun gücü oldukça büyük olup, onun etkinliklerinin bir yerleşik dünya üzerindeki kapsamı oldukça geniştir. Kutsal karar uygulayıcıları, dikkatlerini olması gerektiği gibi arz edecek durumların üstün idarecileridir. Onların görevleri zaman zaman, apaçık bir nitelikte olan âlemlerin refahı için yerine getirilir; bazı zamanlarda ise zaman ve mekânın dünyaları üzerindeki eylemlerini açıklamak oldukça zordur. Her ne kadar yürütülen hükümler, ne doğa hukukuna ne de âlemlerin salık verilen uygulamalarına dayanmasa da; onlar, sistem idaresinin yüksek kanunları uyarınca, anlaşılması zor olan eylemlerini yerine getirip, arabulucuların emirlerini uygular.

25:3.6 (277.3) 2. Sistem Yönetim Merkezleri’nin Arabulucuları. Dörtlü topluluğun bahse konu heyetleri evrimsel dünyalar üzerindeki hizmetlerinden, bir sistem yönetim merkezi üzerindeki göreve yükseltilir. Burada onları bekleyen fazlasıyla görev yükü bulunmaktadır; buna ek olarak onlar burada, insanların meleklerin ve diğer ruhani varlıklara dair anlayışa sahip olduklarını kanıtlar. Üçlü hakemler, topluluk içindeki anlaşmazlıklarla ve yaratılmışların farklı düzeyleri arasındaki açığa çıkan yanlış anlamalarla olduğu kadar bireysel farklılıklar ile ilgilenmezler; ve bir sistem yönetim merkezi üzerinde, Maddi Evlatlar biçiminde olan bir araya gelmiş türlere ek olarak ruhsal ve maddi varlıklar yaşamaktadır.

25:3.7 (277.4) Yaratıcılar’ın tercih yetkisi ile birlikte evrimleşen bireyleri mevcut hale getirdiği anda, kutsal kusursuzluğun pürüzsüz olan işleyişinden bir kopuş yaratılmıştır; bu bakımdan yanlış anlamaların ortaya çıkacak olması bariz olup, bakış açısı bakımından bu samimi farklılıklar için adil bir düzenlenmenin tedarik edilmesi şarttır. Hiçbirimizin unutmaması gerekir ki; tümüyle akli ve her şeye gücü yeten Yaratanlar, yerel evrenleri tıpkı Havona gibi kusursuz hale getirmeye dair olan yetkinliğe sahip bulunmaktaydı. Merkezi evren içinde hiçbir arabulucu heyetine ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat Yaratanlar, tamamiyle bilgeliğe sahip olan nitelikleri içinde, böyle bir koşulu yerel evrenler için gerçekleştirmeyi tercih etmemişlerdir. Buna ek olarak onlar evrenleri, içlerinde birçok farklılığı barındıracak ve birçok zorluğa mesken tutacak şekilde yaratırlarken; buna benzer bir biçimde onlar aynı zamanda, tüm farklılıkları dengelemek ve bütünüyle karmaşa olarak görünen bu durumu uyumlu hale getirmek için gerekli olan araçlar ve işleyiş düzenlerini sağlamıştır.

25:3.8 (277.5) 3. Takımyıldızı’nın Arabulucuları. Arabulucular, sistemler içindeki hizmetlerinden; yerleşik dünyaların bir yüz sistem topluluğu içinde çıkan küçük çaplı zorlukları çözme biçiminde olan bir takımyıldızının sorunlarının yargısına yükseltilirler. Takımyıldız yönetim merkezleri üzerinde gelişen, onların yetki alanına düşen çok fazla sorun bulunmamaktadır; fakat onlar burada, bir sistemden diğerine kanıt toplamak ve öncül ifadeler hazırlamak amacıyla meşgul tutulur. Zorluklar görüşten doğan samimi farklılıklar ve bakış açılarından kaynaklanan dürüst farklılaşmadan doğan bir biçimde anlaşmazlık içten olursa; dava her ne kadar az sayıda kişiliği içine alıyor olursa olsun, her ne kadar anlaşmazlık önemsiz bir biçimde görünürse görünsün, bir arabulucu heyet her zaman tartışmanın esası hakkında karar verebilmelidir.

25:3.9 (277.6) 4. Yerel Evrenler’in Arabulucuları. Bir evrenin bu türden büyük bir görevi içinde heyet üyeleri; Melçizedekler ve Hakimane Evlatlar’a ek olarak, yüz takımyıldızının idaresi ve eş güdümü ile ilgili kişiliklerin ev sahipleri ve takımyıldız idarecilerine büyük destekte bulunur. Aynı zamanda yüksek meleklerin farklı düzeyleri ve bir yerel evrenin yönetim merkezi âlemlerinin diğer sakinleri, bahse konusun hakem üçlüsünün yardımı ve kararlarından yarar sağlamaktadır.

25:3.10 (278.1) Bir sitemin, bir takımyıldızının veya bir evrenin detaylı olayları içinde ortaya çıkabilecek bahse konu bu farklılıkların doğasını açıklamak neredeyse imkânsızdır. Zorluluklar kesin bir biçimde ortaya çıkabilmektedir, fakat onlar evrimsel dünyalar üzerinde yaşandığı gibi maddi mevcudiyetin küçük sorunlarından veya sancılarından tamamiyle farklıdır.

25:3.11 (278.2) 5. Aşkın Evren Azınlık Birimleri’nin Arabulucuları. Arabulucular, yerel evrenlerin sorunlarından aşkın evrenlere ait olan azınlık birimlerinde oluşan sorunların incelenmesine yükseltilir. Bireysel gezegenlerden onlar içsel doğrultuda daha çok yükseldikleri zaman, kutsal karar uygulayıcıların maddi görevleri azalmaktadır; ve aynı zamanda yarı-maddi varlık olarak o yavaş yavaş heyeti bir bütün olarak soruşturmalarının maddi açılarıyla duygudaş ilişki içerisinde tutarak, merhamet-adalet yargıcı biçimindeki yeni görevini üstlenir.

25:3.12 (278.3) 6. Aşkın Evren Çoğunluk Birimleri’nin Arabulucuları. Heyet üyelerinin görevinin karakteri, onların kıdemsel olarak yükselmeleriyle değişmeye devam eder. Hakkında yargıya varılması gereken yanlış anlama gittikçe azalan bir biçimde ortaya çıkarken, açıklanmaya ve yorumlanmaya ihtiyaç duyulan daha çok gizemli olgu kendisini göstermektedir. Düzeyden düzeye değişen bir biçimde onlar; farklılıkların karar vericileri konumundan, yorumlayıcı eğitmenlere evirilen yargıçlar biçiminde gizemlerin açıklayıcılarına evrilirler. Onlar karar verici olduklarında, bahse konu unsurlar görmezlikten gelerek zorlukların ve yanlış anlamaların ortaya çıkmasına izin verirler; fakat şimdi onlar, aklın çatışmalarından ve görüşlerin savaşlarından kaçmak için yeterli bir biçimde us sahibi ve hoşgörülü olan eğitmenler haline gelmektedir. Bir yaratılmışın eğitimi yükseldiğinde, onun diğerlerinin bilgisine, deneyimine ve görüşlerine olan saygısı artmaktadır.

25:3.13 (278.4) 7. Aşkın Evren’in Arabulucuları. Burada arabulucular, karar verici-eğitmenler olarak kusursuz bir şekilde faaliyet gösteren ve dördünün karşılıklı biçimde birbirlerini anladıkları biçimde eş güdümlü hale gelirler. Kutsal karar uygulayıcı dağıtımsal gücünden mahrum bırakılıp, ruhaniyet üçlünün fiziksel sesi haline gelir. Bu andan itibaren bahse konu bu danışmanlar ve eğitmenler uzman bir biçimde, aşkın evren olaylarının işleyişinde karşılaşılan mevcut problemlerin ve zorlukların büyük bir çoğunluğuna aşina olur. Bu nedenden olayı onlar, aşkın evrenlerin yönetim merkezi dünyalarını çevreleyen eğitimsel âlemler üzerinde ikamet eden yükseliş halindeki kutsal yolcuların mükemmel danışmanları ve akıl dolu eğitmenleri haline gelirler.

25:3.14 (278.5) Tüm arabulucular; Cennet’e yükselişlerine kadar olan bu süre zarfında, Zamanın Ataları’nın genel yüksek denetimi ve Görüntü Yardımcıları’nın doğrudan yönlendirmesi altında hizmet eder. Cennet üzerindeki kısa süreli olan ikametleri boyunca onlar, kökenlerinin aşkın evreni üzerinde irade sahibi olan Üstün Ruhaniyet’e raporlarını sunmaktadırlar.

25:3.15 (278.6) Aşkın evren kayıtları, yetkileri altına geçen bahse konu bu arabulucuların nüfusunu belirtmemektedir; buna ek olarak bu heyetler muhteşem kâinat boyunca çok geniş bir şekilde dağılmış bir halde bulunmaktadır. Uversa üzerindeki kaydın son raporuna göre; Orvonton içinde faaliyet gösteren, sayıca yetmiş trilyon bireyden oluşan, yaklaşık olarak on sekiz trilyon heyet bulunmaktadır. Fakat bahse konu bu nüfus sadece, Orvonton içinde yaratılmış olan arabulucuların çok küçük bir kısmını oluşturur; onların bütününün nüfusu bütünüyle daha büyük ölçeğe sahip olup, bu rakam Havona Hizmetlileri’nin Mezun Rehberleri’ne olan farklılaşanları göz önünde bulundurulup belirli bir pay bırakıldığında bahse konu Hizmetliler’in toplam nüfusuna eşittir.

25:3.16 (278.7) Zaman zaman aşkın evren arabulucuların sayıları arttığında onlar; nüfus ve etkinlik bakımından sürekli bir biçimde artan varlıkların muhteşem bir topluluğu biçiminde kâinat âlemlerinin tümü için Sınırsız Ruhaniyet tarafından evirilen eş güdüm birlikleri olarak, daha sonrasında ortaya çıkacakları Cennet üzerindeki kusursuzluğun kuruluna çevrilirler. Deneyimsel yükseliş ve Cennet eğitimi vasıtasıyla onlar, Yüce Varlık’ın ortaya çıkan gerçekliğinin benzersiz bir kavrayışına erişip; yine onlar, kâinat âlemlerinin tümü üzerinde özel görevler için sürekli yer değiştirirler.

25:3.17 (279.1) Bir arabulucu heyetinin üyeleri hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmazlar. Bir dörtlü topluluk, tıpkı ilk kez birliktelik halinde bulundukları şekliyle sonsuza kadar hizmet etmeye devam ederler. Yüceltilmiş hizmetlileri içinde bile onlar, biriken kâinat deneyimi ve kusursuz hale getirilmiş deneyimsel bilgeliğin dörtlüleri olarak görev yapmaya devam ederler. Onlar ebedi olarak, zaman ve mekânın yüce adaletinin somut bir hali olarak birliktelik içinde bulunurlar.

4. Teknik Danışmanlar

25:4.1 (279.2) Ruhaniyet dünyasının bu yasal ve düzensel işleyiş akılları, bu biçimlerde yaratılmamışlardır. Bahse konu bu geniş ve çok yönlü topluluğun çekirdeği olarak Sınırsız Ruhaniyet tarafından, erken birincil yüksek melekler ve dördüncü yüksek melekler arasından en düzenli akılların sayıca bir milyon kadarı seçilmiştir. Buna ek olarak çok uzun bir zamandan beri evrimsel yaratımın tasarıları için kusursuzluğun kanunlarının uygulanmasında mevcut deneyim, Teknik Danışmanlar haline gelmeyi arzulayan herkes için gereklidir.

25:4.2 (279.3) Teknik Danışmanlar, şu kişilik düzeylerinin rütbelerinden seçilmektedir:

25:4.3 (279.4) 1. Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

25:4.4 (279.5) 2. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

25:4.5 (279.6) 3. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

25:4.6 (279.7) 4. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri.

25:4.7 (279.8) 5. Yüksek Melekler.

25:4.8 (279.9) 6. Yükseliş Fanileri’nin Belirli Türleri.

25:4.9 (279.10) 7. Yükseliş Yarı-Ölümlüler’in Belirli Türleri.

25:4.10 (279.11) Mevcut zaman zarfı içinde, geçici bağlılığa ait olan faniler ve yarı-ölümlüler sayılmadığında, Orvonton üzerinde faaliyet gösteren ve Uversa üzerinde kayıtlı olan Teknik Danışmanlar’ın nüfusu altmış bir trilyondan biraz daha fazladır.

25:4.11 (279.12) Teknik Danışmanlar sıklıkla tekrar eden bir biçimde, bireyler olarak faaliyet gösterirler; fakat onlar yedili topluluklar halinde, görev alanları üzerinde ortak yönetim merkezlerine hizmet etmek ve onların idamesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Her topluluk içinde en azından beş unsur kalıcı düzeyde bulunmak zorundayken, geride kalan ikisi geçici birliktelik içinde bulunabilir. Yükseliş halinde bulunan faniler ve yarı-ölümlü yaratılmışlar, Cennet yükselişlerine devam ederlerken bahse konu danışma heyetleri üzerinde hizmet ederler; fakat onlar, ne Teknik Danışmanlar’ın düzenli eğitim derslerine katılır, ne de bahse konu düzenin herhangi bir zaman aralığında kalıcı üyeleri haline gelirler.

25:4.12 (279.13) Danışmanlar için geçici süreliğine hizmet eden bahse konu faniler ve yarı-ölümlüler, bu türden görevler için seçilmişlerdir; çünkü onların uzmanlık alanları evrensel hukuk ve yüce adaletin kavramsallaşması üzerinedir. Cennet amacı doğrultusunda seyahatine devam ettiğinizde sürekli olarak artan bilginiz ve genişleyen yeteneklerinizle birlikte siz, çoktandır biriktirdiğiniz bilgelik ve deneyimi diğerleriyle paylaşmanın olanağına aralıksız bir biçimde kavuşacaksınız. Havona’ya doğru olan tüm yolculuğunuz boyunca bir öğrenci-öğretmen rolü üstleneceksiniz. Siz kendi yolunuzda; ilerleme içindeki sürecinize ait olan bilgiyi yeni-keşfedenlere aktararak, bahse konu bu geniş deneyimsel üniversitenin yükseliş düzeyleri boyunca ilerleyeceksiniz. Kâinatsal düzen içerisinde, bahse konu bu bilgiyi ve gerçeği diğerlerine aktarmak için yeteneğinizi ve isteğinizi ortaya koyana kadar, bilgiyi ve gerçekliği elinizde bulundurmakta olduğunuz varsayılmayacaktır.

25:4.13 (280.1) Uzun eğitim ve mevcut deneyim sonrasında, çocuksu melekler biçimindeki unsurların düzeyinin üzerinde bulunan yardımcı ruhaniyetlerden herhangi birisinin; Teknik Danışmanlar biçimde kalıcı olarak görev almasına izin verilmiştir. Tüm adaylar gönüllü olarak hizmetin bu düzeyine giriş yaparlar; fakat onlar, bu tür sorumlulukları bir kez yerine getirdikleri zaman, bir daha bahse konu bu görevlerden ayrılamazlar. Sadece Zamanın Ataları bahse konu danışmanları diğer etkinliklere atayabilir.

25:4.14 (280.2) Teknik Danışmanlar’ın yerel evrenlerin Melçizedek yüksek eğitim bünyelerinden başlayan eğitimi, Zamanın Ataları’nın mahkemelerine kadar devam eder. Onlar bu aşkın evren eğitiminden, Havona döngülerinin öncül dünyaları üzerinde konumlanmış olan “yedi çevrenin okullarına” geçiş yaparlar. Buna ek olarak onlar, öncül dünyalardan Teknik Danışmanlar’ın kusursuzlaştırılmasını sağlayan Cennet eğitim okulu biçimindeki “Yüceliğin işleyişsel düzeninin ve hukuk etiğinin yüksek öğretimine” kabul edilirler.

25:4.15 (280.3) Bahse konu bu danışmanlar aslında, yasal uzmanlardan başkası değildir; onlar, uçsuz bucaksız yaratımın geniş nüfuz alanları üzerinde ikamet eden her unsurun yaşamına ve nihai sonuna uygulanan kâinat kanunları biçimindeki, uygulamalı hukukun öğretmenleri ve öğrencileridir. Zaman ilerledikçe onlar; ebediyetin idarecileri için en kabul edilir durumda olan işleyişsel yönetmeliğin biçimleri ve çeşitleri ile alakalı olan zamanın kişiliklerini eğiterek, sonu gelmez kargaşayı ve gereksiz gecikmeyi engeller biçimdeki zaman ve mekânın yaşayan hukuk kütüphaneleri haline gelirler. Onlar, mekânın çalışanlarının Cennet’in gereklilikleri ile birlikte uyum halinde faaliyet göstermesini etkin hale getirmek amacıyla danışma hizmetinde bulunmaya da yetkindirler; onlar Yaratanlar’ın işleyişsel düzeni ile ilgili tüm yaratılmışların öğretmenleridir.

25:4.16 (280.4) Bu türden bir yaşayan kütüphane ve uygulamalı hukuk yaratılmaz, böyle varlıklar mutlak bir biçimde mevcut deneyim vasıtasıyla evirilmelidir. Sınırsız İlahiyatlar varoluşsaldır, bu nedenden dolayı onların deneyim eksikliği telafi edilmelidir; onlar her şeyin bilgisine tümüyle deneyimlemeden önce bile sahiptir, fakat onlar, bu deneyimsel olmayan bilgiyi emri altında bulunan yaratılmışlara aktaramaz.

25:4.17 (280.5) Teknik Danışmanlar; gecikmeyi önlemenin, kolaylaştırılan ilerlemenin ve rehberlik kazanımının görevlerine adanmışlardır. Orada her zaman herhangi bir faaliyeti yerine getirmenin en iyi ve en doğru yolu bulunmaktadır; orada her zaman kutsal bir yöntem olan kusursuzluğun işleyiş düzeni bulunmaktadır, buna ek olarak bahse konu bu danışmanlar bu daha iyi yolun bulunmasında hepimizi nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin bilgisine sahiptir.

25:4.18 (280.6) Bu fazlasıyla akli ve işlevsel olan varlıklar her zaman, Kâinatsal Denetimciler’in görevi ve hizmetiyle yakın bir biçimde birliktelik halindedir. Melçizedekler’e yetkin olan bir birlik tasdik edilmiştir. Sistemlerin, yıldız takımlarının, evrenlerin ve aşkın evren birimlerinin idarecilerinin tümüne, ruhsal dünyanın bahse konu teknik ve yasal kaynak akılları cömert bir biçimde tedarik edilmiştir. Özel bir topluluk, Yaşam Taşıyıcıları için hukuk danışmanları olarak hareket eder. Onlar bu Evlatlar’a; hayati çoğalımının oluşturulmuş düzeninden izin verilen ayrılışın boyutu ile ilgili hususları, ve bunun dışında kalan faaliyet içinde sahip oldukları ayrıcalıkları ve sınırları öğretir. Onlar, ruhaniyet-dünya etkileşimlerinin tümünün uygun kullanımları ve işleyiş düzenleri ile ilgili olan varlıkların tüm sınıflarının danışmanlarıdır. Fakat onlar, doğrudan ve kişisel olarak âlemlerin maddi yaratımlarıyla irtibat kurmamaktadırlar.

25:4.19 (280.7) Yasal kullanımlar ile ilgili olan danışmanın yanı sıra Teknik Danışmanlar eşit bir biçimde; fiziksel, akılsal ve ruhsal şekilde bulunan yaratılmış varlıklar ile ilgili tüm kanunların etkin yorumlanmasına adanmıştır. Onlar, Kâinatsal Arabulucular ve hukukun gerçeğini bilme arzusu taşıyan tüm diğerleri için erişilebilir bir durumdadır; diğer bir değişle İlahiyat’ın Yüceliği’nin nasıl olduğunu bilmek, oluşturulan fiziksel, maddi ve ruhsal bir düzenin etkenlerine sahip olan herhangi bir durum için karşılık vermeye bağlı olabilir. Onlar, Nihayet’in işleyiş düzenini aydınlatmak için makale bile kaleme almaya yetkin bir durumdadırlar.

25:4.20 (281.1) Teknik Danışmanlar, seçilmiş ve denenmiş varlıklardır; ben, onların hiçbir zaman kendilerine atanan doğrultudan saptıklarına şahit olmadım. Uversa üzerinde biz, onların oldukça etkin bir biçimde yorumladıkları ve ikna edici bir şekilde açıkladıkları kutsal yasalara karşı gelmekten şimdiye kadar bir kez dahi olsun hüküm giydiklerine dair herhangi bir kayda sahip bulunmamaktayız. Onların hizmetlerinin nüfuz alanı için getirildiği ve ilerleyişlerinin üzerinde uygulandığı bilinen bir sınır bulunmamaktadır. Onlar, danışmanların Cennet’in kapılarına varan bir biçimde olan ilerleyişlerine benzer bir şekilde yükselmeye devam eder; deneyimin ve hukukun tüm kâinat kapıları onlar için sonsuza kadar açıktır.

5. Cennet Üzerindeki Arşiv Sorumluları

25:5.1 (281.2) Belirli kıdemli baş kaydedicileri Havona içindeki üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri arasından, Işığın Adası’nın resmi arşivlerinin koruyucuları biçimindeki Arşiv Sorumluları olarak seçilirler. Bilginin sorumlularının akıllarındaki kaydın yaşan arşivlerine tezat bir biçimde bulunan bahse konu bu arşivler, zaman zaman “Cennet’in yaşayan kütüphanesi” olarak adlandırılırlar.

25:5.2 (281.3) Yerleşik gezegenlerin kaydedici melekleri, tüm bireysel kayıtların kaynağıdır. Evrenler boyunca diğer kaydediciler resmi ve yaşayan kayıtlar ile ilişki halinde faaliyet göstermektedir. Urantia’dan Cennet’e kadar bahse konu bu iki kayıt birbirleriyle bütünleşir. Cennet üzerinde daha az resmi kayda karşılık daha çok yaşayan kayıt bulunmakta olup; Uversa üzerinde ise bunların her ikisi eşit bir biçimde erişime açıktır.

25:5.3 (281.4) Düzenlenmiş ve yerleşik yaratım içinde anlama dair nüvenin her ortaya çıkışı, kayıt için bir nedeni yaratır. Yerel konumdan daha fazlası için önem taşımayan olaylar sadece yerel bir kayıt içerisinde bulunur; bahse konu bu durum, farklılaşan düzeydeki önemler için buna uygun olarak değişir. Nebadon’un gezegenlerinden, sistemlerinden ve yıldız takımlarından kâinat kabulüne dair her şey Salvington üzerinde kayda geçirilir; buna ek olarak bahse konu bu olaylar bu türden olan başkentlerden, aşkın hükümetler ve birimlerinin olaylarıyla ilgili daha yüksekteki kayıtlara iletilir. Aynı zamanda Cennet, aşkın evren ve Havona verisinin ilgili özetine sahiptir; buna ek olarak kâinat âlemlerinin tümünün bahse konu tarihsel ve bütünsel öyküsü, bu yüceltilmiş üçüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin sorumluluğundadır.

25:5.4 (281.5) Bu varlıkların belirli olanları, aşkın evrenlere Göksel Kaydediciler’in eylemlerini yönlendirme hizmetiyle Arşivlerin Baş İdarecileri olarak atanırken, onlardan bir tanesi bile en başından beri düzeylerinin kalıcı yoklama çağrısından bir yere gönderilmemişlerdir.

6. Göksel Kaydediciler

25:6.1 (281.6) Bu unsurlar; bir karbon kopya olarak adlandırılabilecek, özgün bir ruhaniyet kaydını yarı-maddi eşleniğiyle birlikte yapma biçiminde olan çoğaltma görevi içinde, tüm kayıtlar üzerinde aynı işlemi uygulayan kaydedicilerdir. Bu işlemi onlar yapmaya yetkindirler, çünkü bu durum eş zamanlı olarak ruhsal ve maddi enerjiyi düzenleme biçimindeki onların bu benzeri olmayan yetisinden kaynaklanmaktadır. Göksel Kaydediciler yaratılma süreçlerine benzer bir biçimde var edilmemiştir; onlar yerel evrenlerden olan yükseliş yüksek melekleridir. Onlar, yedi aşkın-evrenlerin üzerindeki yönetim merkezleri üzerinde Arşivlerin Baş İdarecileri’nin kurulları tarafından görev alanları için teslim alınıp, sınıflanır ve görevlendirilir. Orada aynı zamanda, Göksel Kaydediciler’i eğitmek için yerleştirilen okullar mevcuttur. Uversa üzerindeki okul, Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ve Kutsal Danışmanlar tarafından işletilir.

25:6.2 (281.7) Bir evren hizmetinde kaydediciler gelişme kaydettiklerinde, çifte kaydediş düzenlerine devam eder. Bu nedenden dolayı onların kayıtları, maddi düzeyin üyelerinden ışığın yüksek ruhlarına kadar olan varlıkların tüm sınıfları için erişilebilirdir. Geçiş deneyiminiz içinde maddi dünyadan yükselirken siz her zaman, bulduğunuz alan düzeyinin tarihi ve geleneklerinin kayıtlarına danışmaya ve bunun dışında onlara aşina olmaya yetkin bir halde olacaksınız.

25:6.3 (282.1) Kaydediciler denenmiş ve sınanmış bir birliktir. Bir Göksel Kaydedici’nin kusuru hakkında hiçbir zaman bir şey duymadım, buna ek olarak onların kayıtlarında gerçeğin herhangi bir biçimde saptırılmasına ise hiçbir zaman rastlamadım. Onlar çifte bir denetime tabidir, onların kayıtları özgün ruhaniyet kayıtlarının yarı-fiziksel çoğaltımlarının doğruluğunu denetleyen Kudretli Haberciler ve Uversa’dan onların yüceltilmiş yoldaşları tarafından etraflıca incelenir.

25:6.4 (282.2) Orvonton’un evrenleri içindeki bağlı alt alanların arşivi üzerinde trilyonlarca ilerleyen kaydedici konumlanırken, Uversa üzerinde erişilen düzeyin bahse konu unsurlarının nüfusu sekiz milyon gibi bir sayıda bulunmamaktadır. Bahse konu kıdemli veya mezun kaydediciler, zaman ve mekânın desteklenen arşivlerinin aşkın-evren sorumluları ve ileticileridir. Onların kalıcı yönetim merkezi, Uversa üzerindeki arşivlerin bulunduğu alanı çevreleyen dairesel yerleşim yeri içindedir. Onlar bu kayıtların sorumluluğunu hiçbir zaman kimseye vermemiştir; bireyler olarak onlar, görevlerinde bulunmayabilirler, fakat bu durum hiçbir biçimde sayıca büyük topluluklarca gerçekleşmemektedir.

25:6.5 (282.3) Arşiv Sorumluları haline gelen bahse konu birincil hizmetkâr ruhaniyetleri gibi, Göksel Kaydediciler’in birlikleri kalıcı görev konumlarıdır. Yüksek melekler veya birincil hizmetkâr ruhaniyetleri bu görevler altında toplandıkları zaman; onlar sırasıyla Göksel Kaydediciler ve Arşiv Sorumluları olarak, Yüce olan Tanrı’nın bütüncül kişileşmesinin yeni ve değişikliğe uğramış olan idaresi gününe kadar kalacaklardır.

25:6.6 (282.4) Uversa üzerinde bahse konu kıdemli Göksel Kaydediciler; Zamanın Ataları’nın çok uzun zamandan önce gerçekleşmiş olan varışından beri, Orvonton’un tümü üzerinde kâinatsal kabule dair her şeyin arşivini gösterirken; ebedi Ada üzerindeki Arşiv Sorumluları, Sınırsız Ruhaniyet’in kişileşmesi zamanlarından beri Cennet etkileşimlerine tanıklık eden ilgili âlemin arşivlerini korumaktadır.

7. Morontia Dostları

25:7.1 (282.5) Yerel evren Ana Ruhaniyetleri’nin bahse konu bu evlatları, yükseliş halinde bulunan morontia hayatını yaşayan arkadaşların ve birliktelik halinde bulundukları unsurların tümüdür. Onlar; ne bir yükselişte bulunan unsurun yaratım ilerleyişi içinde gerçek görev için olmazsa olmaz niteliktedir, ne de Cennet seyahati üzerinde kendilerine ait olan fani birlikteliklere sık sık eşlik eden yüksek melek koruyucularının herhangi bir biçimde yerini alır. Morontia Dostları basit bir değişle, içsel olan uzun yükselişe henüz yeni başlamakta olan bahse konu bu unsurlar için iyilik sahibi ev sahipleridir. Aynı zamanda onlar, yetenek gerektiren etkinlik ve eğlencelerin destekçileri olup, buna ek olarak geri dönüşün idarecileri tarafından görevleri hususunda yardım görmektedir.

25:7.2 (282.6) Her ne kadar siz Nebadon’un morontia eğitim dünyaları üzerinde sergilemek amacıyla içten ve artan bir biçimde olan zor görevlere sahip olacak olsanız bile, size istirahatın ve çekilmenin düzenli mevsimleri sürekli bir biçimde tedarik edilecektir. Cennet’e olan yolculuğunuz boyunca orada her zaman, istirahat ve ruhsal eğlence için ayrılmış zamanınız olacaktır; buna ek olarak hayatın ve ışığın süreci içinde orada her zaman, ibadet ve yeni kazanımlar için yeterli zaman olacaktır.

25:7.3 (282.7) Bahse konu Morontia Dostları öyle arkadaşçıl birlikteliklerdir ki; morontia deneyiminin son fazından nihai olarak ayrılışınızda, aşkın evren ruhaniyet serüvenine başlamak için hazırlandığınızda, bahse konu dostluk edebilen yaratılmışların size bu süreç içinde eşlik edemeyecek olmasından dolayı samimi bir biçimde pişmanlık duyacaksınız, ancak onlar sadece ayrıcalıklı bir biçimde yerel evrenler üzerinde hizmet ederler. Yükseliş sürecinin her aşamasında irtibat kurulabilecek tüm kişilikler, dostane ve candan bir halde olacaktır; ancak Cennet Dostları ile olan buluşmanıza kadar, arkadaşlığa ve samimi yakınlığa bu kadar bağlı olan bir başka topluluk daha bulamazsınız.

25:7.4 (283.1) Morontia Dostları’nın görevi, yerel evreninizin olaylarıyla ilgili olan bahse konu anlatımlarda daha bütünsel bir biçimde tasvir edilmiştir.

8. Cennet Dostları

25:8.1 (283.2) Cennet Dostları yüksek meleklere ek olarak birincil, ikincil ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin düzeylerinden seçilen oluşturulmuş veya bir araya getirilmiş bir topluluktur. Her ne kadar siz, onların hizmet etme sürelerini olağanüstü bir zaman aralığı olarak değerlendirecek olsanız da; onlar kalıcı bir düzeye ait olan unsurlar değildir. Bu hizmet tamamlandığı zaman değişmeyen bir irade olan onlar, Cennet hizmeti için çağrılmadan önceki sergiledikleri görevlerine geri dönerler.

25:8.2 (283.3) Meleksel ev sahiplerinin üyeleri bu hizmet için; yerel evren Ana Ruhaniyetleri, aşkın evren Yansıtıcı Ruhaniyetleri ve Cennet’in Majeston’u tarafından aday gösterilir. Bu unsurlar merkezi Ada’ya çağrılıp, bunun sonrasında ise Yedi Üstün Ruhaniyet’in biri tarafından Cennet Dostları olarak görevlendirilir. Cennet üzerindeki kalıcı görevlerinin dışında bu Cennet dostluğunun geçici hizmeti, hizmetkâr ruhaniyetlerine şimdiye kadar bahşedilmiş en yüksek onurdur.

25:8.3 (283.4) Bahse konu bu seçilmiş melekler, dostluğun hizmeti için adanmış olup; onlar, başta yükseliş halinde fanilere ama aynı zamanda merkezi Ada üzerinde yalnız olan tüm geride kalanlar biçimindeki, Cennet üzerinde yalnız kalabilecek olan varlıkların tüm sınıfları için birliktelikler olarak görevlendirilmiştir. Cennet Dostları, onların birlikte samimi bütünlük kuracakları bu unsurlar adına başaracakları görevlerinden başka özel hiçbir nitelikleri bulunmamaktadır; onlar sade dostlardır. Kutsal yolcular olan yoldaşlarınızdan başka, siz fanilerin Cennet’deki kısa süreli ikameti boyunca karşılaşacağınız neredeyse her diğer varlığın; sizin için veya sizinle birlikte yapmak durumunda olduğu tanımlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Fakat bahse konu bu dostlar, sadece size eşlik etmek için ve kişilik birliktelikleri olarak sizinle bütünleşmek için görevlendirilmiştir. Onlar sık sık, inayet sahibi ve harikulade olan Cennet Vatandaşları tarafından bulundukları hizmetlerde destek görmektedirler.

25:8.4 (283.5) Faniler, oldukça sosyal olan ırklardan gelmektedir. Yaratıcılar, “insanın yalnız olmasının iyi olmadığını” oldukça iyi bilmektedirler; ve bu hüküm, taşıdığı yargıya uygun biçimde dostluk olarak Cennet üzerinde bile somutlaştırılmıştır.

25:8.5 (283.6) Bir yükseliş fanisi olarak eğer siz, dünyasal süreciniz içinde bulunan yakın birliktelikte bulunduğunuz biri veya bir dostun eşliğinde Cennet’e erişecek olursanız; veya nihai sonun yüksek melek koruyucunuz sizinle birlikte oraya varma imkânına sahip olursa, ya orada sizi bekliyor bir konumdaysa; sizin için kalıcı olarak görevlendirilebilecek hiçbir dost bulunmayacaktır. Fakat eğer siz bu sürece yalnız olarak erişiyor olursanız bir dost kesin bir biçimde sizi, zamanın kısa süreli olan uykusundan Işığın Adası üzerinde uyanmanız üzerine karşılayacaktır. Yükseliş birlikteliğinden biri tarafından bile eşlik edildiğiniz bilinse de; geçici dostların ebedi kıyılarda sizi karşılayacak olmalarına ek olarak, onlar sizin ve sizinle birlikte bulunanların girişi için hazırlanan kabul konumuna kadar sizlere refakat edecektir. Cennet’in sonsuza kadar uzanan kıyıları üzerinde ebediyetin yeniden dirilişini deneyimlediğiniz zaman, sıcak bir biçimde karşılanacak olmanızdan emin olabilirsiniz.

25:8.6 (283.7) Giriş dostları, Havona’nın son döngüsü üzerinde yükseliş halindekilerin kısa süreli ikametlerinin sayılı günleri boyunca görevlendirilir; buna ek olarak onlar, Havona’nın döngüleri ve mekânın dünyaları boyunca fani kökenin ve kayda değer yükselişin kayıtlarını dikkatli bir biçimde inceler. Onlar zamanın fanilerini karşıladıkları zaman; bahse konu gelen kutsal yolcularının süreçleri içinde zaten oldukça kat etmiş bir biçimde olup, kendilerini hemen duygudaş ve etkileyici dostlar olarak kabul ettirirler.

25:8.7 (283.8) Cennet üzerinde sizin kesinliğe erişmeniz öncesi kısa süreli olan ikametiniz boyunca, eğer herhangi bir sebepten dolayı fani veya meleksel yükseliş sürecinizin bir birlikteliğinden geçici süreyle ayrılmak zorunda olursanız, bir Cennet dostu bunun üzerine derhal danışma ve dostluk için görevlendirilir. Cennet üzerinde yalnız ikametin bir yükseliş fanisine bir dost atandığında bu dost, ya faninin yükseliş birlikteliğine tekrar kavuştuğu ana kadar ya da zamanı geldiğinde Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne katılımına kadar onunla beraber kalır.

25:8.8 (284.1) Cennet Dostları bir yükseliş halindeki unsur için, kendi aşkın evren türünün doğasından farklı olan bir dosta verilmesi dışında kalan hallerde bekleyiş içinde olmakla yükümlüdür. Eğer bir Urantia fanisi bugün Cennet üzerine erişiyor olsa, Orvonton’un veya onun dışında kalan Yedinci Üstün Ruhaniyet’in doğasının birinden olan bekleyiş halindeki bir dost kendisine atanır. Bu nedenden dolayı dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, yedi aşkın evrenden olan yükseliş halindeki yaratılmışlara hizmet etmemektedir.

25:8.9 (284.2) Cennet Dostları tarafından birçok ek hizmet ortaya konmaktadır. Eğer bir yükseliş fanisi merkezi evrene yalnız olarak ulaşırsa ve Havona’da kat ederken İlahiyat serüveninin bir fazında başarısızlığa uğrarsa; sırası geldiğinde o, zamanın evrenlerine geri gönderildiğinde bu durum üzerine Cennet Dostları’nın yedek birlikleri derhal bir çağrıda bulunulacaktır. Bu düzenden biri; başarısızlığa uğramış olan kutsal yolcuyu sakinleştirmek ve neşelendirmek amacıyla onunla birlikte olacak, ve onun Cennet yükselişine devam etmesi için merkezi evrene olan dönüşüne kadar onu takip etmekle görevlendirilecektir.

25:8.10 (284.3) Eğer bir yükseliş kutsal yolcusu, fani sürecin koruyucu meleği şeklindeki bir yükseliş yüksek meleğinin eşliği içinde Havona içinde kat ederken İlahiyat serüveni içinde başarısızlığa uğrarsa; bahse konu bu melek, eşlik edeceği fani birlikteliği kendisi seçecektir. Bahse konu bu yüksek melekler; zamanın ve mekânın hizmetinden olan, dostlukları uzun zamana dayanan fanilere eşlik etmeye her zaman gönüllü olup bunu gerçekleştirmelerine izin verilir.

25:8.11 (284.4) Fakat bu durum yükseliş halinde olan yakın bir biçimde birliktelik içinde bulunan iki fani için söz konusu değildir. Eğer biri Tanrı’ya erişirken diğer geçici olarak başarısızlığa uğrarsa, başarılı olan birey her durumda hayal kırıklığına uğramış olan kişilik ile birlikte evrimsel yaratımlara geri dönmeyi tercih edeceği için bu duruma izin verilmemektedir. Bunun yerine, Cennet Dostları’nın yedek birliklerine bir çağrıda bulunup; gönüllülerden biri hayal kırıklığına uğramış olan kutsal yolcuya eşlik etmesi amacıyla seçilir. Bir gönüllü Cennet Vatandaşı bunun sonucunda; başarısızlığa uğramış olan dostun Havona dönüşünü merkezi Ada üzerinde beklerken bu süre zarfında belirli Cennet okullarında evrimsel yükselişin macera dolu hikâyesini sunma biçiminde öğretmenlik yapan başarılı fani ile birliktelik duruma gelmektedir.

25:8.12 (284.5) [Bu anlatım, Uversa’da ikamet eden Yetkide Yüksek Olan Biri tarafından sağlanmıştır.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved