مقالۀ 24 شخصیتهای بالاتر روح بیکران

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

کتاب یورنشیا

مقالۀ 24

شخصیتهای بالاتر روح بیکران

در یوورسا ما کلیۀ شخصیتها و موجودات آفریدگار مشترک را به سه بخش بزرگ تقسیم می‌کنیم: شخصیتهای بالاتر روح بیکران، سپاهیان پیام‌آور فضا، و ارواح خادم زمان، آن موجودات روحی که درگیر آموزش و خدمت به مخلوقات دارای ارادۀ طرح فرازگرایانۀ پیشرفت انسانی می‌باشند.

آن شخصیتهای بالاتر روح بیکران که در این روایات ذکر می‌شوند در هفت بخش در سرتاسر جهان بزرگ عمل می‌کنند:

1- پیام‌آوران منفرد.

2- سرپرستان مدار جهان.

3- مدیران سرشماری.

4- مددکاران شخصی روح بیکران.

5- بازرسان دستیار.

6- نگاهبانان مباشر.

7- راهنمایان فارغ‌التحصیلی.

پیام‌آوران منفرد، سرپرستان مدار، مدیران سرشماری، و مددکاران شخصی با داشتن عطایای خارق‌العادۀ ضدجاذبه تعیین ویژگی می‌شوند. پیام‌آوران منفرد فاقد ستاد شناخته شدۀ عمومی هستند؛ آنها در جهان جهانها گشت می‌زنند. ستاد مرکزی سرپرستان مدار جهان و مدیران سرشماری در پایتختهای ابرجهانها قرار دارد. مددکاران شخصی روح بیکران در جزیرۀ مرکزی نور مستقر هستند. بازرسان دستیار و نگاهبانان مباشر به ترتیب در پایتختهای جهانهای محلی و در پایتختهای سیستمهای متشکل خود واقع شده‌اند. راهنمایان فارغ‌التحصیلی ساکن جهان هاونا هستند و در کلیۀ یک میلیارد کرات آن عمل می‌کنند. بیشتر این شخصیتهای بالاتر در جهانهای محلی قرارگاههایی دارند، اما آنها به حکومتهای قلمروهای تکاملی به طور ارگانیک وصل نیستند.

از میان هفت طبقه‌ای که این گروه را تشکیل می‌دهند، فقط پیام‌آوران منفرد و شاید مددکاران شخصی جهانِ جهانها را درمی‌نوردند. پیام‌آوران منفرد از بهشت به بیرون مورد مواجهه واقع می‌شوند: از میان قلمروهای هاونا تا پایتختهای ابرجهانها و از آنجا از میان ناحیه‌ها و جهانهای محلی، با بخشهای فرعی‌شان، و حتی تا کرات مسکونی. اگر چه پیام‌آوران منفرد به شخصیتهای بالاتر روح بیکران تعلق دارند، منشأ، طبیعت، و سرویس آنها در مقالۀ پیشین مورد بحث واقع شده است.

1- سرپرستان مدار جهان

ممکن است چنین به نظر رسد که جریانات عظیم نیرویی فضا و حوزه‌های انرژی روحی به طور اتوماتیک عمل می‌کنند؛ ممکن است به نظر رسد که آنها بدون مانع یا بازدارندگی عمل می‌کنند، اما اینطور نیست. کلیۀ این سیستمهای شگفت‌انگیز انرژی تحت کنترل هستند؛ آنها تحت سرپرستی هوشمند قرار دارند. سرپرستان مدار جهان با قلمروهای صرفاً فیزیکی یا مادی انرژی — گسترۀ مدیران نیروی جهان — کاری ندارند، بلکه با حوزه‌های انرژی نسبی روحی و با آن مدارهای تغییر و تبدیل یافته‌ای که برای حفظ موجودات بسیار توسعه یافتۀ روحی و نوع مورانشیایی یا انتقالیِ مخلوقات هوشمند، هر دو، ضروری هستند. سرپرستان موجب به وجود آمدن حوزه‌های انرژی و فوق جوهر ربانیت نمی‌شوند، بلکه به طور کلی با کلیۀ قلمروهای بالاتر روحی زمان و ابدیت و با کلیۀ قلمروهای نسبی روحی که به حکومت اجزای تشکیل دهندۀ جهان بزرگ مربوط هستند سر و کار دارند. آنها تمامی چنین قلمروهای انرژی روحی را خارج از جزیرۀ بهشت سرپرستی نموده و تحت کنترل در می‌آورند.

سرپرستان مدار جهان آفرینش منحصر به فرد روح بیکران هستند، و صرفاً به عنوان کارگزاران عامل مشترک عمل می‌کنند. آنها در چهار رستۀ زیرین برای خدمت شخصیت یافته‌اند:

1- سرپرستان عالی مدار.

2- سرپرستان دستیار مدار.

3- سرپرستان دوم مدار.

4- سرپرستان سوم مدار.

تعداد سرپرستان عالی هاوُنا و سرپرستان دستیار هفت ابرجهان کامل است؛ هیچ تعداد بیشتری از این رسته‌ها آفریده نمی‌شوند. تعداد سرپرستان عالی هفت تن است و در کرات پیشگام هفت مدار هاونا استقرار یافته‌اند. مدارهای هفت ابرجهان تحت سرپرستی یک گروه شگفت‌انگیز از هفت سرپرست دستیار هستند که ستاد مرکزیشان در هفت کرات بهشتی روح بیکران، کرات هفت مدیر عالی اجرایی، قرار دارد. آنها از اینجا مدارهای ابرجهانهای فضا را سرپرستی و هدایت می‌کنند.

در این کرات بهشتی روح، هفت سرپرست دستیار مدار و اولین رسته از مراکز عالی نیرو ارتباطی را صورت می‌دهند که تحت سرپرستی مدیران عالی اجرایی به هماهنگی زیر بهشتی کلیۀ مدارهای مادی و روحی که به هفت ابرجهان راه می‌برند می‌انجامد.

سرپرستان دوم برای جهانهای محلی زمان و فضا در کرات ستاد مرکزی هر ابرجهان استقرار یافته‌اند. ناحیه‌های اصلی و فرعی بخشهای اداری ابردولتها هستند اما در این امور سرپرستی انرژی روحی درگیر نیستند. من نمی‌دانم چه تعداد سرپرست دوم مدار در جهان بزرگ وجود دارد، اما در یوورسا 84٫691 تن از این موجودات وجود دارند. سرپرستان دوم هم اکنون در حال آفریده شدن هستند؛ آنها گهگاه در گروههای هفتاد نفره در کرات مدیران عالی اجرایی ظاهر می‌شوند. همینطور که ما ترتیب برقراری مدارهای جداگانۀ انرژی روحی و ارتباط نیرویی را برای جهانهای به تازگی در حال تکامل حوزۀ اختیارمان می‌دهیم آنها را با درخواست به دست می‌آوریم.

یک سرپرست سوم مدار در کرۀ ستاد مرکزی هر جهان محلی عمل می‌کند. آفرینش این رسته، مثل سرپرستان دوم، مداوم است. آنها در گروههای هفتصد نفره آفریده می‌شوند. آنها توسط قدمای ایامها به جهانهای محلی گمارده می‌شوند.

سرپرستان مدار برای تکالیف مشخصشان آفریده می‌شوند، و در گروههای مأموریت اولیۀ خویش برای ابد خدمت می‌کنند. آنها به طور تناوبی برای خدمت تعویض نمی‌شوند و از این رو پیرامون مشکلاتی که در قلمروهای مأموریت آغازینشان یافت می‌شوند به یک مطالعۀ طولانی مدت دست می‌زنند. برای مثال: سرپرست سوم شمارۀ 572٫842 مدار از هنگام پیدایش آغازین جهان محلی شما در سلوینگتون عمل کرده است، و او عضوی از پرسنل شخصی میکائیل نبادان می‌باشد.

سرپرستان مدار چه در جهانهای محلی عمل کنند و یا در جهانهای بالاتر، کلیۀ افراد مربوطه را در رابطه با کاربرد مدارهای مناسب برای رساندن کلیۀ پیامهای روحی و برای انتقال کلیۀ شخصیتها راهنمایی می‌کنند. این موجودات کارآمد در کارشان در زمینۀ سرپرستی مدار، تمامی عوامل، نیروها، و شخصیتها را در جهان جهانها به کار می‌گیرند. آنها ”شخصیتهای بالای روحی“ آشکار ناشدۀ ”کنترل مدار“ را به کار می‌گیرند و توسط کارکنان بیشماری که در بر گیرندۀ شخصیتهای روح بیکران هستند به گونه‌ای توانمند یاری می‌شوند. اگر پرنس سیاره‌ای یک کرۀ تکاملی بر علیه پدر جهانی و پسر قائم مقام او شورش کند، آنها هستند که آن کره را منزوی می‌کنند. آنها قادرند هر کره‌ای را از نوع بالاتر روحیِ مدارهای مشخص جهان خارج سازند، اما نمی‌توانند جریانات مادی مدیران نیرو را خنثی سازند.

سرپرستان مدار جهان تا اندازه‌ای همان رابطه را با مدارهای روحی دارند که مدیران نیروی جهان با مدارهای مادی دارا می‌باشند. این دو رسته مکمل هم هستند، و با هم سرپرستی کلیۀ مدارهای روحی و مادی را که توسط مخلوقات قابل کنترل و قابل دستکاری باشد به عهده دارند.

سرپرستان مدار نظارت مشخصی را پیرامون آن مدارهای ذهنی اعمال می‌کنند که به روح مربوطند، عمدتاً همانطور که مدیران نیرو اختیارات مشخصی را روی آن فازهای ذهنی که با انرژی فیزیکی — ذهن مکانیکی — مرتبط هستند دارا می‌باشند. به طور کلی کارکردهای هر رسته از طریق ارتباط با دیگری بسط می‌یابند، اما مدارهای ذهن خالص منوط به سرپرستی هیچیک نیستند. دو رسته همچنین همتراز نیز نیستند؛ سرپرستان مدار جهان در کلیۀ تلاشهای چندگانه‌شان تابع هفت مدیر عالی نیرو و تابعین آنها هستند.

در حالی که سرپرستان مدار در محدودۀ رسته‌های مربوطه‌شان به طور کامل شبیه هم هستند، همگی افرادی بارز هستند. آنها به راستی موجوداتی شخصی هستند، اما یک نوع شخصیتِ غیر از پدر اعطا شده دارند که در تمامی وجود جهانی در هیچ نوع دیگر از مخلوقات مورد مواجهه واقع نمی‌شود.

اگر چه همینطور که شما به سوی درون به سمت بهشت سفر می‌کنید آنها را خواهید شناخت و با آنها آشنا خواهید شد، هیچ روابط شخصی با آنها نخواهید داشت. آنها سرپرستان مدار هستند، و اکیداً و به گونه‌ای مؤثر به کار خود می‌پردازند. آنها صرفاً با آن شخصیتها و موجوداتی سر و کار دارند که سرپرستی آن فعالیتهایی را که به مدارهای تحت سرپرستی آنها مربوطند به عهده دارند.

2- مدیران سرشماری

به رغم این که ذهن کیهانیِ هوشمندی جهانی از حضور و مکان کلیۀ مخلوقات اندیشمند مطلع است، در جهان جهانها یک روش مستقل شمارش کلیۀ مخلوقات دارای اراده مشغول به کار است.

مدیران سرشماری یک آفرینش ویژه و کامل روح بیکران هستند، و در تعدادی وجود دارند که برای ما ناشناخته است. آنها طوری آفریده شده‌اند که بتوانند با تکنیک بازتاب ابرجهانها هماهنگی کامل داشته باشند، در حالی که در همان حال آنها نسبت به ارادۀ هوشمند شخصاً حساس و واکنشمند هستند. این مدیران، توسط تکنیکی که کاملاً فهم نمی‌شود از تولد اراده در هر بخش از جهان بزرگ فوراً آگاه می‌شوند. از این رو آنها همیشه شایسته‌اند که تعداد، سرشت، و جای کلیۀ مخلوقات دارای اراده را در هر بخش از آفرینش مرکزی و هفت ابرجهان به ما بدهند. اما آنها در بهشت عمل نمی‌کنند؛ در آنجا نیازی به آنها وجود ندارد. در بهشت دانش ذاتی است؛ الوهیتها همه چیز را می‌دانند.

هفت مدیر سرشماری در هاونا عمل می‌کنند، و هر یک در کرۀ پیشگام هر مدار هاونا استقرار یافته است. به جز این هفت تن و ذخیره‌های این رسته در کرات بهشتی روح، کلیۀ مدیران سرشماری تحت حوزۀ اختیار قدمای ایامها عمل می‌کنند.

یک مدیر سرشماری سرپرستی ستاد مرکزی هر ابرجهان را به عهده دارد، در حالی که هزاران هزار نفر تحت فرمان چنین مدیر رئیسی، یکی در پایتخت هر جهان محلی، می‌باشند. کلیۀ شخصیتهای این رسته برابرند، به جز آنهایی که در کرات پیشگام هاونا هستند و رئیسان هفت ابرجهان.

در ابرجهان هفتم یکصد هزار مدیر سرشماری وجود دارد. و این عدد تماماً شامل آنهایی می‌شود که به جهانهای محلی قابل گماردن هستند؛ این شامل پرسنل شخصی یوسِیشیا، رئیس تمامی مدیران اروانتان در ابرجهان، نمی‌شود. یوسِیشیا مثل سایر رئیسان ابرجهان مستقیماً درگیر ثبت نام ارادۀ هوشمند نیست. او صرفاً با تابعین خود که در جهانهای اروانتان ساکنند سر و کار دارد؛ از این رو او در ازای گزارشات آنها که از پایتختهای آفرینشهای محلی می‌آیند به عنوان یک شخصیت بلند پایۀ تام‌الاختیار عمل می‌کند.

گهگاه ثبتگران رسمی از یوورسا وضعیت ابرجهان را، آنطور که به واسطۀ ثبت وقایع در شخصیت یوسِیشیا و روی آن نشان داده می‌شود، در اسنادشان ثبت می‌کنند. چنین اطلاعات سرشماری جزو یافته‌های بومی ابرجهانها است؛ این گزارشات نه به هاونا منتقل می‌شوند و نه به بهشت.

مدیران سرشماری با موجودات بشری — همچون سایر مخلوقات دارای اراده — فقط تا حد ثبت واقعیتِ کارکرد اراده سر و کار دارند. آنها با تاریخچۀ زندگی شما و کرده‌های آن سر و کار ندارند؛ آنها به هیچ وجه شخصیتهای ثبت کننده نیستند. مدیر سرشماری نبادان، شمارۀ 81٫412 از اروانتان که اکنون در سلوینگتون ساکن است، در همین لحظه شخصاً از وجود زندۀ شما اینجا در یورنشیا آگاه و باخبر است؛ و در لحظه‌ای که کارکرد شما به عنوان یک مخلوق دارای اراده متوقف شود اسناد تأیید مرگ شما را نشان می‌دهد.

هنگامی که اولین عمل اراده به انجام می‌رسد مدیران سرشماری وجود یک مخلوق جدید دارای اراده را ثبت می‌کنند؛ هنگامی که آخرین عمل ارادی صورت می‌یابد آنها مرگ یک مخلوق دارای اراده را نشان می‌دهند. پدیداری جزئی اراده که در واکنشهای برخی از حیوانات بالاتر مشاهده می‌شود به حوزۀ مدیران سرشماری تعلق ندارد. آنها شمارش هیچ چیز به جز مخلوقات با ارادۀ با حسن نیت را نگاه نمی‌دارند، و نسبت به هیچ چیز جز کارکرد اراده واکنش نشان نمی‌دهند. ما نمی‌دانیم که آنها دقیقاً چگونه کارکرد اراده را ثبت می‌کنند.

این موجودات همیشه مدیران سرشماری بوده‌اند و همیشه خواهند بود. آنها در هر بخش دیگر از کار جهان نسبتاً بی‌فایده می‌باشند. اما آنها در کارکرد خطاناپذیر هستند؛ آنها هرگز خطا نمی‌کنند، و دروغپردازی نیز نمی‌کنند. و به رغم قدرتهای اعجاب‌آور و امتیازات باور نکردنیشان، آنها شخص هستند؛ آنها از حضور روحی و شکل قابل شناخت برخوردارند.

3- مددکاران شخصی روح بیکران

ما هیچ شناخت معتبری از زمان یا شیوۀ آفرینش مددکاران شخصی نداریم. تعداد آنها باید بیشمار باشد، اما در یوورسا ثبت نشده است. از استنتاجات محافظه‌کارانۀ مبتنی بر شناخت ما از کار آنها، من به جرأت می‌توانم تخمین بزنم که تعداد آنها به بالای تریلیونها تن بالغ می‌شود. ما بر این عقیده هستیم که روح بیکران از نظر عددی محدودیتی در آفرینش این مددکاران شخصی ندارد.

مددکاران شخصی روح بیکران برای یاری منحصر به فرد حضور بهشتی سومین شخص الوهیت وجود دارند. اگر چه آنها مستقیماً به روح بیکران وصل هستند و در بهشت واقع شده‌اند، به اقصی نقاط آفرینش پس و پیش می‌روند. هر جا که مدارهای آفریدگار مشترک امتداد یابد، این مددکاران شخصی به منظور اجرای فرمان روح بیکران ممکن است ظاهر شوند. آنها کمابیش مثل پیام‌آوران منفرد فضا را درمی‌نوردند اما همچون پیام‌آوران شخص نیستند.

مددکاران شخصی همگی برابر و یکسان هستند؛ آنها هیچ تمایز فردی از خود نشان نمی‌دهند. اگر چه عامل مشترک به صورت شخصیتهای راستین به آنها می‌نگرد، برای دیگران دشوار است که آنها را به عنوان اشخاص واقعی ملاحظه کنند. آنها برای سایر موجودات روحی یک حضور روحی را متجلی نمی‌سازند. موجودات تثلیث منشأ همیشه از نزدیکیِ این مددکاران آگاه هستند؛ اما ما یک حضور شخصیتی را تشخیص نمی‌دهیم. فقدان چنین حضور - شکلی بدون شک آنها را برای سومین شخص الوهیت قابل استفاده‌تر می‌سازد.

از میان کلیۀ رسته‌های آشکار ناشدۀ موجودات روحی که منشأ در روح بیکران دارند، مددکاران شخصی تقریباً تنها کسانی هستند که شما در صعود درونی خود به بهشت با آنها مواجه نخواهید شد.

4- بازرسان دستیار

هفت مدیر عالی اجرایی، در هفت کرات بهشتی روح بیکران، به عنوان هیئت سرپرستی ابرمدیران برای هفت ابرجهان به صورت جمعی عمل می‌نمایند. بازرسان دستیار تجسم شخصی اتوریتۀ مدیران عالی اجرایی برای جهانهای محلی زمان و فضا هستند. این ناظران والای امور آفرینشهای محلی اولاد مشترک روح بیکران و هفت روح استاد بهشت هستند. در ایام نزدیک ابدیت هفتصد هزار تن از آنها شخصیت یافتند، و سپاه ذخیرۀ آنها در بهشت اقامت دارد.

بازرسان دستیار تحت سرپرستی مستقیم هفت مدیر عالی اجرایی کار می‌کنند، و نمایندگان شخصی و قدرتمند آنها برای جهانهای محلی زمان و فضا هستند. در کرۀ ستاد مرکزی هر آفرینش محلی یک بازرس ساکن است و یک دستیار نزدیکِ اتحاد ایامهای ساکن آنجا می‌باشد.

بازرسان دستیار فقط از تابعین خویش، نگاهبانان مباشر، که در پایتختهای سیستمهای محلی کرات مسکونی ساکنند گزارش و پیشنهاد دریافت می‌کنند، در حالی که فقط به مافوق بلافصل خویش، مدیر عالی اجرایی ابرجهان مربوطه، گزارش می‌دهند.

5- نگاهبانان مباشر

نگاهبانان مباشر شخصیتهای هماهنگ کننده و نمایندگان رابط هفت مدیر عالی اجرایی هستند. آنها توسط روح بیکران در بهشت شخصیت یافتند و برای مقاصد مشخص مأموریت خود آفریده شدند. تعداد آنها ثابت است، و دقیقاً هفت میلیارد تن از آنها وجود دارند.

کمابیش همانطور که یک بازرس دستیار هفت مدیر عالی اجرایی را برای تمامی یک جهان محلی نمایندگی می‌کند، در هر یک از ده هزار سیستم آن آفرینش محلی نیز یک نگاهبان مباشر وجود دارد، که به عنوان نمایندۀ مستقیم هیئت دور دست و عالی فوق کنترل برای امور کلیۀ هفت ابرجهان عمل می‌کند. نگاهبانانی که در دولتهای سیستمهای محلی اروانتان مشغول به کارند تحت اتوریتۀ مستقیم مدیر عالی اجرایی شمارۀ هفت، هماهنگ کنندۀ ابرجهان هفتم، عمل می‌کنند. اما کلیۀ نگاهبانانی که در یک جهان محلی در مأموریت هستند در سازمان اداری خود تحت فرمان بازرس دستیار ساکن ستاد مرکزی جهان می‌باشند.

در محدودۀ یک آفرینش محلی نگاهبانان مباشر به صورت نوبتی خدمت می‌کنند، و از یک سیستم به سیستم دیگر انتقال می‌یابند. آنها معمولاً هر هزار سال به وقت جهان محلی تعویض می‌شوند. آنها در زمرۀ والامرتبه‌ترین شخصیتهای ساکن پایتخت یک سیستم می‌باشند، اما آنها در بحث و بررسیهای مربوط به امور سیستم هرگز شرکت نمی‌کنند. در سیستمهای محلی آنها به عنوان سرپرستان مسئول بیست و چهار مدیری که از کرات تکاملی می‌آیند خدمت می‌کنند، اما در غیر این صورت، انسانهای فراز یابنده تماس اندکی با آنها دارند. نگاهبانان تقریباً به طور منحصر به فرد درگیر مطلع نگاه داشتن کامل بازرس دستیار جهانشان در کلیۀ اموری که به رفاه و وضعیت سیستمهای تحت مأموریتشان مربوط است می‌باشند.

نگاهبانان مباشر و بازرسان دستیار از طریق ستاد مرکزی یک ابرجهان به مدیران عالی اجرایی گزارش نمی‌دهند. آنها فقط در برابر مدیر عالی اجرایی ابرجهان مربوطه مسئول هستند؛ فعالیتهای آنها از حکومت قدمای ایامها متمایز است.

مدیران عالی اجرایی، بازرسان دستیار، و نگاهبانان مباشر، به همراه آمنیافیمها و یک گروه از شخصیتهای آشکار ناشده یک سیستم مؤثر، مستقیم، متمرکز، اما پهناور از هماهنگی مشورتی و اداریِ تمامی جهان بزرگِ چیزها و موجودات را تشکیل می‌دهند.

6- راهنمایان فارغ‌التحصیلی

راهنمایان فارغ‌التحصیلی، به عنوان یک گروه، دانشگاه بالای تعلیم تکنیکی و آموزش معنوی را که برای دستیابی انسانی به هدف اعصار بسیار ضروری است برپا و اداره می‌کنند. این هدف عبارت است از خداوند، آرامش، و سپس جاودانگیِ خدمت کامل شده. این موجودات بسیار شخصی نامشان را از طبیعت و هدف کارشان می‌گیرند. آنها به گونه‌ای منحصر به فرد به کارهای هدایت فارغ‌التحصیلان انسانی از ابرجهانهای زمان از طریق درس تعلیمی و آموزشی هاونا که برای آماده ساختن رهنوردان فراز یابنده برای پذیرش به بهشت و سپاه نهایت در نظر گرفته شده تخصیص یافته‌اند.

برای من قدغن نشده که پیرامون کار این راهنمایان فارغ‌التحصیلی به شما بگویم، اما این کار آنقدر فوق روحی است که من از این که بتوانم برداشتی از فعالیتهای چندگانۀ آنها را برای ذهن مادی به قدر مکفی توصیف کنم نومید هستم. در کرات قصر، بعد از این که دامنۀ دید شما گسترش یافت و شما از قید و بندهای قابل مقایسۀ مادی رهایی یافتید، می‌توانید شروع به فهم معنی آن واقعیتهایی کنید که ”چشم نمی‌تواند ببیند یا گوش نمی‌تواند بشنود، و هرگز به درک اذهان بشری خطور نکرده است.“ حتی آن چیزهایی که ”خداوند برای آنهایی که چنین حقایق جاودانه را دوست دارند آماده ساخته است.“ دامنه دید و درک معنوی شما همیشه چنان محدود نخواهد بود.

راهنمایان فارغ‌التحصیلی درگیر هدایت رهنوردان زمان از میان هفت مدار کرات هاونا هستند. راهنمایی که به دنبال ورود شما به کرۀ دریافتی مدار بیرونی هاونا به شما خوشامد می‌گوید طی تمامی دوران زندگانی شما در مدارهای بهشتی با شما باقی خواهد ماند. اگر چه شما در طول اقامت موقتتان در یک میلیارد کره با شخصیتهای بیشمار دیگر معاشرت خواهید کرد، راهنمای فارغ‌التحصیلی شما تا پایان پیشرفتتان در هاونا شما را دنبال خواهد نمود و شاهد ورود شما به خواب نهایی زمان، خواب انتقالی ابدیت به هدف بهشت خواهد بود، جایی که به دنبال بیداری، یار بهشتی که به شما تخصیص داده شده‌ به شما خوشامد خواهد گفت، و شاید تا وقتی که به عضویت سپاه انسانی نهایت درآیید با شما باقی بماند.

تعداد راهنمایان فارغ‌التحصیلی فراتر از توان درک اذهان بشری است، و آنها به پدیداری ادامه می‌دهند. منشأ آنها تا اندازه‌ای اسرارآمیز است. آنها برای ابد وجود نداشته‌اند؛ آنها بنا بر احتیاج به گونه‌ای اسرارآمیز پدیدار می‌شوند. تا آن روزگار دور دست که اولین رهنورد انسانی تمامی دوران به نوار بیرونی آفرینش مرکزی راه پیدا نمود در تمامی قلمروهای جهان مرکزی هیچ تاریخچه‌ای پیرامون یک راهنمای فارغ‌التحصیلی وجود ندارد. در لحظه‌ای که او به کرۀ پیشگام مدار بیرونی رسید، با خوشامدگوییهای دوستانۀ مَلوُریان، اولین راهنمای فارغ‌التحصیلی و اکنون رئیس شورای عالی آنها و مدیر سازمان عظیم آموزشی آنها، مواجه شد.

در اسناد بهشتی هاونا، در بخشی که ”راهنمایان فارغ‌التحصیلی“ نامیده شده است، این نوشتۀ نخستین به چشم می‌خورد:

”و مَلوُریان، اولین موجود از این رسته، به رهنورد کاشف هاونا خوشامد گفت و او را راهنمایی کرد، و از مدارهای بیرونی تجربۀ آغازین گام به گام و مدار به مدار با او همراهی نمود، تا این که او در حضور عینی منبع و فرجام تمامی شخصیتها ایستاد، و متعاقباً از آستانۀ ابدیت به بهشت عبور نمود.“

در آن زمان بسیار دور من به خدمت قدمای ایامها در یوورسا وصل بودم، و ما همگی به واسطۀ این اطمینان خاطر شادمانی کردیم که سرانجام رهنوردان ابرجهان ما به هاوُنا می‌رسند. برای اعصار به ما آموزش داده شده بود که مخلوقات تکاملی فضا به بهشت دست می‌یابند، و هنگامی که اولین رهنورد عملاً از راه رسید شور و شعفِ تمامی دوران پهنه‌های آسمانی را فرا گرفت.

نام این رهنورد کاشف هاونا گرندفاندا است، و او از سیارۀ 341 از سیستم 84 در کوکبۀ 62 از جهان محلی 1131 که در ابرجهان شمارۀ یک واقع شده است آمد. ورود او نشانه‌ای برای برقراری سرویس پخش خبری جهان جهانها بود. تا آن هنگام فقط پخشهای خبری ابرجهانها و جهانهای محلی مشغول به کار بودند، اما اعلام ورود گرندفاندا به دروازه‌های هاونا از افتتاح ”گزارشهای فضایی جلال“ خبر می‌داد، و به این علت چنین نامیده شده بود که اولین پخش خبری جهان ورود هاوناییِ اولین موجودات تکاملی را که به هدف وجود فرازگرایانه دست یافتند گزارش می‌داد.

راهنمایان فارغ‌التحصیلی هرگز کرات هاونا را ترک نمی‌کنند؛ آنها وقف خدمت به رهنوردان فارغ‌التحصیلی زمان و فضا هستند. و اگر شما طرح قطعی و تماماً کامل شده‌ای را که برای انجام بقا و صعود شما طراحی شده رد نکنید روزی این موجودات والا را به طور رو در رو خواهید دید.

7- منشأ راهنمایان فارغ‌التحصیلی

اگر چه تکامل روش جهان مرکزی نیست، ما باور داریم که راهنمایان فارغ‌التحصیلی اعضای کامل شده یا با تجربه‌تر رستۀ دیگری از مخلوقات جهان مرکزی، سرویتالهای هاونا، می‌باشند. راهنمایان فارغ‌التحصیلی چنان گستره‌ای از دلسوزی و چنان ظرفیتی برای فهم مخلوقات فراز یابنده نشان می‌دهند که ما معتقدیم آنها این فرهنگ را از طریق خدمت واقعی در قلمروهای ابرجهان به عنوان سرویتالهای هاونای وابسته به خدمت جهانی به دست آورده‌اند. اگر این دیدگاه درست نیست، پس چگونه ما می‌توانیم ناپدیدی مداوم سرویتالهای ارشد یا با تجربه‌تر را توجیه نماییم؟

یک سرویتال برای مأموریت در ابرجهان مدتی طولانی از هاونا غایب خواهد بود. او که پیش از آن در چنین مأموریتهای بسیاری بوده است، به منزلگاه باز خواهد گشت، از امتیاز ”تماس شخصی“ با مرکز درخشش بهشت برخوردار خواهد شد، توسط اشخاص نورانی پذیرفته می‌شود، و از دید همتاهای روحی خود محو خواهد گشت، و دیگر هرگز در میان همنوعان خود از نو ظاهر نخواهد گشت.

یک سرویتال هاونا به دنبال بازگشت از خدمت ابرجهان ممکن است از پذیرشهای بیشمار الهی بهره‌مند گردد و از آنجا صرفاً یک سرویتال ستوده بیرون آید. تجربه نمودن پذیرش نورانی لزوماً نشانگر این نیست که سرویتال باید به یک راهنمای فارغ‌التحصیلی دگرگون شود، اما تقریباً یک چهارم از آنهایی که به پذیرش الهی دست می‌یابند هرگز به سرویس قلمروها باز نمی‌گردند.

در اسناد ملکوت تسلسلی همچون این مندرجات پدیدار است:

”و سِرویتال شمارۀ 842٫842٫682٫846٫782 از هاونا به نام سودنا از خدمت ابرجهان از راه رسید، در بهشت مورد استقبال واقع شد، پدر را شناخت، در احاطۀ الهی قرار گرفت، و ناپدید گشت.“

هنگامی که چنین نگاشته‌ای در اسناد ظاهر می‌شود، دوران کاری چنین سرویتالی بسته می‌شود. اما درست در سه لحظه (اندکی کمتر از سه روز به وقت شما) یک راهنمای فارغ‌التحصیلی تازه متولد شده ”به طور خود به خودی“ در مدار بیرونی جهان هاونا ظاهر می‌شود. و تعداد راهنمایان فارغ‌التحصیلی، با احتساب اندکی تفاوت، اگر چه بدون شک کسانی هستند که در حال گذار هستند، دقیقاً برابر با تعداد سرویتالهای ناپدید شده است.

دلیل اضافه‌ای برای این پندار وجود دارد که راهنمایان فارغ‌التحصیلی سرویتالهای تکامل یافتۀ هاونا هستند، و این تمایل راسخ این راهنمایان و سرویتالهای مربوط به آنها است که چنین ضمیمه‌های خارق‌العاده‌ای را شکل می‌دهد. شیوه‌ای که به واسطۀ آن این رستۀ به ظاهر جداگانه از موجودات یکدیگر را درک می‌کنند و برای یکدیگر دلسوزی می‌کنند کاملاً غیرقابل توضیح است. نظاره کردن دلبستگی متقابل آنها طراوت بخش و الهام برانگیز است.

هفت روح استاد و هفت مدیر عالی مربوطۀ نیرو به ترتیب اندوختگاه شخصی پتانسیل ذهنی و پتانسیل نیروییِ ایزد متعال هستند که او هنوز شخصاً به کار نمی‌اندازد. و هنگامی که این دستیاران بهشتی برای آفرینش سرویتالهای هاونا تشریک مساعی می‌کنند، دومیها به طور ذاتی درگیر برخی از فازهای تعالیت می‌شوند. از این رو سرویتالهای هاونا در واقع یک بازتاب برخی شخصیتهای تکاملی قلمروهای زمان و فضا در جهان کامل مرکزی هستند که در هنگام دگرگونی و آفرینش مجدد یک سرویتال تماماً آشکار می‌شود. ما باور داریم که این دگرگونی در پاسخ به خواست روح بیکران به وقوع می‌پیوندد، و بدون شک به نمایندگی از متعال عمل می‌کند. راهنمایان فارغ‌التحصیلی توسط ایزد متعال آفریده نمی‌شوند، اما ما همگی حدس می‌زنیم که الوهیت تجربی با آن کارکردهایی که این موجودات را به وجود می‌آورد به طریقی مربوط است.

هاونایی که اکنون توسط انسانهای فراز یابنده درنوردیده می‌شود از بسیاری جهات از جهان مرکزی که پیش از ایام گرندفاندا بود متفاوت است. ورود فراز یابندگان انسانی در مدارهای هاونا سرآغاز تغییراتی همه جانبه در سازمان آفرینش مرکزی و الهی بود، تغییراتی که بدون شک توسط ایزد متعال — خدای مخلوقات تکاملی — در پاسخ به ورود اولین فرزند از فرزندان تجربی او که از هفت ابرجهان هستند آغاز شد. پدیداری راهنمایان فارغ‌التحصیلی، به همراه آفرینش سوپرنافیمهای ردۀ سوم، نشانگر این کارکردهای خدای متعال است.

[عرضه شده توسط یک مشاور الهی از یوورسا.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©