Capitolul 24, Personalităţi superioare ale spiritului infinit

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Cartea Urantia

Capitolul 24

Personalităţi superioare ale spiritului infinit

24:0.1 (264.1) PE UVERSA noi clasificăm toate personalităţile şi entităţile Creatorului Comun în trei mari diviziuni: Personalităţile Superioare ale Spiritului Infinit, Oştirile Mesagerilor Spaţiului şi Spiritele Tutelare ale Timpului, aceste fiinţe spirituale care se ocupă cu propovăduirea de învăţături şi ajutarea creaturilor volitive din planul ascendent de înaintare a muritorilor.

24:0.2 (264.2) Personalităţile Superioare ale Spiritului Infinit care se găsesc menţionate în aceste expuneri activează în întregul mare univers în şapte diviziuni:

24:0.3 (264.3) 1. Mesagerii Solitari.

24:0.4 (264.4) 2. Supraveghetorii Circuitelor Universale.

24:0.5 (264.5) 3. Directorii de Recensământ.

24:0.6 (264.6) 4. Ajutorii Personali ai Spiritului Infinit.

24:0.7 (264.7) 5. Inspectorii Asociaţi.

24:0.8 (264.8) 6. Santinelele Desemnate.

24:0.9 (264.9) 7. Îndrumătorii Diplomaţilor.

24:0.10 (264.10) Mesagerii Solitari, Supraveghetorii Circuitelor, Directorii de Recensământ şi Ajutorii Personali sunt caracterizaţi prin posesia unor imense facultăţi de antigravitaţie. Mesagerii Solitari nu au un cartier general cunoscut; ei circulă în universul universurilor. Supraveghetorii Circuitelor Universale şi Directorii de Recensământ menţin cartiere generale în capitalele suprauniversurilor. Ajutorii Personali ai Spiritului Infinit sunt staţionaţi pe Insula centrală de Lumină. Inspectorii Asociaţi şi Santinelele Desemnate sunt staţionaţi respectiv în capitalele universurilor locale şi în cele ale sistemelor care le compun. Îndrumătorii Diplomaţilor rezidă în universul Havonei şi activează pe întregul miliard de lumi al ei. Cea mai mare parte a acestor personalităţi superioare au posturi în universurile locale, însă ele nu sunt organic ataşate administrării domeniilor evolutive.

24:0.11 (264.11) Printre cele şapte clase care compun acest grup, doar Mesagerii Solitari şi poate Ajutorii Personali străbat universul universurilor. Mergând din Paradis către exterior, întâlnim Mesageri Solitari de la circuitele Havonei până la capitalele suprauniversurilor, şi de acolo în sectoarele şi în universurile locale cu subdiviziunile lor, şi chiar până pe lumile locuite. Cu toate că Mesagerii Solitari fac parte din Personalităţile Superioare ale Spiritului infinit, originea lor, natura lor şi serviciul lor au fost analizate în capitolul precedent.

1. Supraveghetorii Circuitelor Universale

24:1.1 (265.1) Curenţii vaşti de putere spaţială şi circuitele de energie spirituală pot da impresia că ar opera automat; ele pot părea a funcţiona fără obstacole sau impedimente, însă nu este aşa. Toate aceste imense sisteme de energie sunt sub control; ele sunt supuse unei supravegheri inteligente. Supraveghetorii Circuitelor Universale se ocupă nu de domeniile energiei pur fizice sau materiale, domeniu al Directorilor de Putere ai universului, ci de circuitele de energie relativ spirituală şi de circuitele modificate care sunt esenţiale pentru a întreţine atât fiinţele spirituale înalt dezvoltate, cât şi tipurile morontiale sau tranziţionale de creaturi inteligente. Supraveghetorii nu dau naştere unor circuite de energie şi de supraesenţă de divinitate însă, în general, ei au de a face cu toate circuitele superioare ale timpului şi eternităţii şi cu toate circuitele relativ spirituale care ţin de administrarea părţilor componente ale marelui univers. Ei dirijează şi manipulează toate aceste circuite de energie spirituală în afara Insulei Paradisului.

24:1.2 (265.2) Supraveghetorii Circuitelor Universale sunt creaţia exclusivă a Spiritului Infinit şi acţionează numai ca agenţi ai Autorului Comun. Ei sunt personalizaţi pentru serviciu în următoarele patru ordine:

24:1.3 (265.3) 1. Supraveghetorii Supremi ai Circuitelor.

24:1.4 (265.4) 2. Supraveghetorii Asociaţi ai Circuitelor.

24:1.5 (265.5) 3. Supraveghetorii Secundari ai Circuitelor.

24:1.6 (265.6) 4. Supraveghetorii Terţiari ai Circuitelor.

24:1.7 (265.7) Numărul supraveghetorilor supremi ai Havonei şi a supraveghetorilor asociaţi ai celor şapte suprauniversuri este complet; nici o persoană dintre aceste ordine nu mai este creată. Supraveghetorii supremi sunt în număr de şapte şi sunt staţionaţi pe lumile pilot ale celor şapte circuite ale Havonei. Circuitele celor şapte suprauniversuri sunt încredinţate unui grup de şapte supraveghetori asociaţi, care menţin cartiere generale pe cele şapte sfere Paradisiace ale Spiritului Infinit, lumile celor Şapte Agenţi Executivi Supremi. De aici, ei supraveghează şi dirijează circuitele suprauniversurilor spaţiului.

24:1.8 (265.8) Pe aceste şapte sfere Paradisiace ale Spiritului cei şapte supraveghetori asociaţi ai circuitelor şi primul ordin al Centrelor Supreme de Putere efectuează o legătură care, sub îndrumarea Agenţilor Executivi Supremi, se traduce prin coordonarea subparadisiacă a tuturor circuitelor materiale şi spirituale care sunt distribuite celor şapte suprauniversuri.

24:1.9 (265.9) Pe lumile sediu ale fiecăruia dintre suprauniversuri sunt staţionaţi supraveghetorii secundari pentru universurile locale ai timpului şi spaţiului. Sectoarele majore şi minore sunt diviziuni administrative ale supraguvernelor, însă nu iau parte la această supraveghere a energiei spirituale. Nu ştiu câţi supraveghetori secundari ai circuitelor există în marele univers, însă pe Uversa există 84.691. Supraveghetori secundari sunt creaţi constant; din timp în timp ei apar în grupuri de şaptezeci pe lumile Agenţilor Executivi Supremi. Noi îi obţinem la cerere atunci când luăm măsuri pentru a stabili circuite separate de energie de spirit şi de putere de legătură, destinate universurilor noi care evoluează sub jurisdicţia noastră.

24:1.10 (265.10) Un supraveghetor terţiar al circuitelor activează pe lumea sediu a fiecărui univers local. Acest ordin, ca şi supraveghetorii secundari, este în continuă creaţie. Ei sunt creaţi în grupuri de şapte sute şi trimişi pe universurile locale de Cei Îmbătrâniţi de Zile.

24:1.11 (266.1) Supraveghetorii circuitelor sunt creaţi pentru îndatoririle lor specifice şi servesc veşnic în grupurile pentru care au fost desemnaţi iniţial. Ei nu sunt mutaţi în serviciul lor şi, în consecinţă, ei studiază de-a lungul epocilor problemele întâlnite pe tărâmurile pe care au fost trimişi iniţial. De exemplu, supraveghetorul circuitelor terţiare cu numărul 572.842 a funcţionat pe Salvington de la începuturile conceperii universului vostru local şi el este membru în statul major personal al lui Mihail din Nebadon.

24:1.12 (266.2) Atât în universurile locale, cât şi în universurile superioare, supraveghetorii circuitelor conduc tot ceea ce corespunde alegerii circuitelor care trebuie folosite pentru transmiterea tuturor mesajelor spirituale şi pentru transportul tuturor personalităţilor. În munca lor de supraveghere a circuitelor, aceste fiinţe eficiente utilizează toate dispozitivele, forţele şi personalităţile universului universurilor. Ele folosesc „înalte personalităţi nerevelate de control al circuitelor” şi sunt ajutate cu pricepere de numeroasele state majore compuse din personalităţi ale Spiritului Infinit. Ele sunt cele care ar izola o lume evolutivă dacă Prinţul ei Planetar s-ar răscula împotriva Tatălui Universal şi Fiului său locţiitor. Ei sunt capabili să excludă orice lume din anumite circuite universale de ordin spiritual superior, însă nu pot anula curenţii materiali ai directorilor de putere.

24:1.13 (266.3) Supraveghetorii Circuitelor Universale au cu circuitele spiritului o relaţie aproximativ asemănătoare celei a Directorilor de Putere ai universului cu circuitele materiale. Aceste două ordine sunt complementare şi asigură împreună supravegherea tuturor circuitelor spirituale şi materiale pe care le pot controla şi manipula creaturile.

24:1.14 (266.4) Supraveghetorii circuitelor exercită o anumită supraveghere asupra circuitelor mentale asociate Spiritului; tot astfel, directorii de putere au anumită jurisdicţie asupra fazelor minţii care sunt asociate energetic-fizic - mintea automată. În general, funcţiunile fiecărui ordin sunt sporite de legătura lor cu celălalt ordin, însă circuitele minţii pure nu sunt subiectul supravegherii nici uneia dintre cele două. Cele două ordine nu sunt nici coordonate; în multiplele lor lucrări, Supraveghetorii Circuitelor Universale sunt supuşi celor Şapte Directori Supremi de Putere şi subordonaţilor lor.

24:1.15 (266.5) Cu toate că în interiorul ordinelor lor respective supraveghetorii circuitelor sunt în întregime asemănători, ei sunt toţi indivizi distincţi. Sunt fiinţe cu adevărat personale, însă posedă un tip de personalitate diferit de aceea conferită de Tată, tip care nu se întâlneşte la nici o altă specie de creatură în întreaga existenţă universală.

24:1.16 (266.6) Voi îi veţi recunoaşte şi cunoaşte pe parcursul călătoriei voastre interioare către Paradis, însă nu veţi avea relaţii personale cu ei. Ei sunt supraveghetori ai circuitelor şi se ocupă strict şi eficient de treaba lor. Ei se ocupă doar de personalităţile şi de entităţile care supraveghează activităţile referitoare la circuitele supuse supravegherii lor.

2. Directorii de Recensământ

24:2.1 (266.7) Cu toate că mintea cosmică a Inteligenţei Universale cunoaşte prezenţa şi locul de şedere al tuturor creaturilor gânditoare, există în universul universurilor o metodă de lucru independentă pentru a ţine socoteala tuturor creaturilor volitive.

24:2.2 (266.8) Directorii de Recensământ sunt o creaţie specială şi completă a Spiritului Infinit. Numărul lor ne este necunoscut. Ei sunt creaţi cu facultatea de a menţine o sincronizare perfectă cu tehnica de reflexivitate a suprauniversurilor, şi în acelaşi timp ei sunt personal sensibili şi receptivi la voinţa inteligentă. Printr-o tehnică neînţeleasă pe deplin, aceşti directori sunt imediat informaţi despre naşterea unei voinţe în orice parte a marelui univers. Ei sunt deci întotdeauna competenţi pentru a ne indica numărul, natura şi locul tuturor creaturilor volitive în toate părţile creaţiei centrale şi ale celor şapte suprauniversuri. Însă ei nu activează în Paradis; aici nu este nevoie de ei. În Paradis, cunoaşterea este înnăscută; Deităţile cunosc toate lucrurile.

24:2.3 (267.1) În Havona există Şapte Directori de Recensământ, unul pe lumea pilot a fiecărui circuit Havonian. Cu excepţia acestor şapte şi a rezervelor ordinului lor de pe lumile Paradisiace ale Spiritului, toţi Directorii de Recensământ activează sub jurisdicţia Îmbătrâniţilor de Zile.

24:2.4 (267.2) Un Director de Recensământ prezidează în sediul fiecărui supraunivers; sub comandamentul acestui director general, există mii şi mii de directori în capitala fiecărui univers local. Toate personalităţile acestui ordin sunt egale, mai puţin cele ale lumilor pilot ale Havonei şi ale celor şapte şefi suprauniversali.

24:2.5 (267.3) În al şaptelea supraunivers, există o sută de mii de Directori de Recensământ, iar acest număr se compune în întregime din cei care pot fi desemnaţi pe universurile locale. El nu conţine statul major personal al lui Usatia, şeful suprauniversal al Directorilor de Recensământ al Orvontonului. La fel ca ceilalţi şefi suprauniversali, Usatia nu este direct acordat cu înregistrarea voinţei inteligente. El este în mod exclusiv la unison cu subordonaţii săi staţionaţi în universurile Orvontonului. El acţionează deci ca o magnifică personalitate totalizatoare pentru raporturile lor sosind din capitalele creaţiilor locale.

24:2.6 (267.4) Din timp în timp, arhivarii oficiali ai Uversei consemnează în analele lor situaţia suprauniversului, aşa cum rezultă ea din înregistrările din şi de pe personalitatea lui Usatia. Aceste date ale recensământului sunt proprii suprauniversului; aceste rapoarte nu sunt transmise nici Havonei nici Paradisului.

24:2.7 (267.5) Directorii de Recensământ sunt preocupaţi de fiinţele umane - ca şi de alte creaturi cu voinţă - doar atâta cât să înregistreze faptul că voinţa funcţionează. Ei nu se ocupă de povestea vieţii voastre şi de faptele ei; ei nu sunt în nici un sens nişte personalităţi care fac rapoarte. Directorul de Recensământ al Nebadonului, numărul 81.412 din Orvonton, staţionează în prezent pe Salvington şi, în vremea aceasta, este personal conştient de prezenţa voastră vie pe Urantia; el va da arhivelor confirmarea morţii voastre în momentul în care veţi înceta să funcţionaţi ca o creatură înzestrată cu voinţă.

24:2.8 (267.6) Directorii de Recensământ înregistrează existenţa unei noi creaturi volitive imediat ce ea realizează primul său act de voinţă. Ei indică moartea unei creaturi volitive atunci când are lor ultimul ei act de voinţă. Emergenţa parţială a voinţei observate în reacţiilor anumitor animale superioare nu intră în domeniul Directorilor de Recensământ. Ei nu ţin cont de nimic altceva decât de creaturile volitive autentice şi nu sunt sensibilizaţi la nimic altceva decât la funcţiunea voinţei. În ceea ce priveşte modalitatea exactă în care ei înregistrează funcţionarea voinţei, noi nu o cunoaştem.

24:2.9 (267.7) Aceste fiinţe au fost întotdeauna, şi vor fi întotdeauna, Directorii de Recensământ. Ei ar fi relativ inutile în orice altă diviziune a muncii universale. Însă ei sunt infailibili în funcţiunea lor; nu greşesc şi nu falsifică niciodată şi, în ciuda minunatelor lor puteri şi incredibilelor lor prerogative, ei sunt persoane; ei au o prezenţă spirituală şi o formă care pot fi recunoscute.

3. Ajutorii personali ai Spiritului Infinit

24:3.1 (268.1) Noi nu avem cunoştinţe autentice despre epoca în care au fost create Ajutoarele Personale, nici despre modalitatea în care a fost realizat acest lucru. Numărul trebuie să fie mare, însă el nu figurează în arhivele Uversei. Conform unor deducţii chibzuite, bazate pe ceea ştim noi despre munca lor, mă încumet să estimez că acest număr se ridică până la miliarde. Noi ştim că Spiritul Infinit nu este limitat de considerente ce ţin de număr pentru a crea aceşti Ajutori Personali.

24:3.2 (268.2) Ajutorii Personali alei Spiritului Infinit există exclusiv pentru a asista prezenţa Paradisiacă a Celei de a Trei Persoane a Deităţii. Cu toate că sunt ataşaţi direct Spiritului Infinit şi sunt localizaţi în Paradis, ei circulă ici şi colo ca nişte fulgere până la extremităţile creaţiei. Oriunde s-ar extinde circuitele Creatorului Comun, acolo pot să apară aceşti Ajutori Personali în scopul de a executa ordinele Spiritului Infinit. Ei traversează spaţiul într-un mod foarte apropiat de acela al Mesagerilor Solitari, însă ei nu sunt persoane în sensul în care sunt mesagerii.

24:3.3 (268.3) Ajutorii Personali sunt toţi egali şi identici; ei nu scot la iveală nici o diferenţiere a individualităţii. Cu toate că Autorul Comun îi priveşte ca adevărate personalităţi, altora le vine greu să îi considere ca adevărate persoane; pentru alte fiinţe spirituale ei nu manifestă o prezenţă spirituală. Fiinţele originare din Paradis sunt întotdeauna conştiente de apropierea acestor ajutoare, însă noi nu recunoaştem prezenţa unei personalităţi. Absenţa unei astfel de forme de prezenţă le face neîndoielnic cu atât mai de folos pentru Cea de-a Treia Persoană a Deităţii.

24:3.4 (268.4) Pentru toate ordinele revelate de fiinţe spirituale avându-şi originea în Spiritul Infinit, Ajutorii Personali sunt aproape singurii pe care nu îi veţi recunoaşte pe parcursul ascensiunii voastre interioare către Paradis.

4. Inspectorii Asociaţi

24:4.1 (268.5) Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi, pe cele şapte sfere Paradisiace ale Spiritului Infinit, acţionează colectiv, ca un consiliu administrativ al supradirectorilor celor şapte suprauniversuri. Inspectorii Asociaţi încorporează, sub formă personală, autoritatea Agenţilor Executivi Supremi pe lângă universurile locale ale timpului şi spaţiului. Aceşti observatori superiori ai treburilor creaţiilor locale sunt urmaşii asociaţi ai Spiritului Infinit şi ai Celor Şapte Spirite Maestru ale Paradisului. Într-o vreme de aproape o veşnicie, au fost personalizaţi şapte sute de mii, iar corpul lor de rezervă locuieşte în Paradis.

24:4.2 (268.6) Inspectorii Asociaţi lucrează sub supravegherea directă a celor Şapte Agenţi Executivi Supremi, şi sunt puternicii lor reprezentanţi personali pe lângă universurile locale ale timpului şi spaţiului. Un inspector este staţionat pe sfera-sediu a fiecărei creaţii locale şi este strâns asociat cu Uniunea de Zile care locuieşte acolo.

24:4.3 (268.7) Inspectorii Asociaţi nu primesc rapoarte şi recomandări decât de la subordonaţii lor, Santinelele Desemnate, staţionate pe capitalele sistemelor locale ale lumilor locuite. Ei înşişi nu fac rapoarte decât către superiorul lor imediat, Agentul Executiv Suprem al suprauniversului respectiv.

5. Santinelele Afectate

24:5.1 (268.8) Santinelele Desemnate sunt personalităţi coordonatoare şi reprezentanţi de legătură ai celor Şapte Agenţi Executivi Supremi. Ele au fost personalizate în Paradis de Spiritul Infinit şi au fost create pentru scopurile specifice ale desemnării lor. Numărul lor este staţionar şi există exact şapte miliarde în existenţă.

24:5.2 (269.1) La fel cum un Inspector Asociat reprezintă pe cei Şapte Agenţi Executivi Supremi pe lângă un univers local întreg, tot astfel, în fiecare dintre cele zece mii sisteme ale acestei creaţii locale există o Santinelă Desemnată, acţionând ca reprezentant direct al îndepărtatului şi supremului consiliu de supracontrol pentru treburile tuturor celor şapte suprauniversuri. Santinelele de serviciu în guvernele sistemelor locale de pe Orvonton acţionează sub autoritatea directă a Agentului Executiv Suprem Numărul Şapte, coordonatorul celui de-al şaptelea supraunivers. Însă în organizarea lor administrativă, toate santinele delegate într-un univers local sunt subordonate Inspectorului Asociat staţionat în sediul acestui univers.

24:5.3 (269.2) În interiorul unei creaţii locale, Santinele Desemnate servesc prin rotaţie; ele sunt transferate de la un sistem la altul. Ele sunt schimbate, de obicei, din postul lor, la fiecare mileniu din timpul unui univers local. Ele figurează printre personalităţile de rangul cel mai elevat staţionate pe capitala unui sistem, însă nu participă niciodată la deliberări referitoare la problemele sistemului. În sistemele locale, ele servesc cu drept deplin ca şefi ai celor optzeci de administratori care vin din lumile evolutive, însă altminteri, muritorii ascendenţi au puţine contacte cu ele. Santinele sunt aproape exclusiv preocupate de a-l ţine pe Inspectorul Asociat al universului lor pe deplin informat cu privire la toate chestiunile referitoare la bunăstarea şi la starea sistemelor desemnării lor.

24:5.4 (269.3) Santinele Desemnate şi Inspectorii Asociaţi nu raportează Agenţilor Executivi Supremi prin sediul unui supraunivers. Ele nu sunt răspunzătoare decât faţă de Agentul Executiv Suprem al suprauniversului respectiv. Activităţile lor sunt distincte de administrarea Îmbătrâniţilor de Zile.

24:5.5 (269.4) Agenţii Executivi Supremi, Inspectorii Asociaţi şi Santinelele Desemnate, precum şi omniafimii şi o mulţime de personalităţi nerevelate, constituie un sistem eficient, direct, centralizat, însă foarte vast, de coordonare consultativă şi administrativă pentru întregul mare univers de lucruri şi de fiinţe.

6. Îndrumătorii absolvenţi

24:6.1 (269.5) Îndrumătorii Absolvenţi, ca grup, se ocupă şi conduc universitatea de înalte studii de instruire tehnică şi de educaţie spirituală, care este atât de esenţială pentru ca muritorii să atingă ţelul timpurilor: Dumnezeu, tihna, şi apoi o eternitate de serviciu făcut perfect. Aceste fiinţe înalt personale îşi iau numele din natura şi din ţelul muncii lor. Ele se consacră exclusiv ţelului de a îndruma pe muritorii absolvenţi ai suprauniversurilor timpului în cursul instrucţiei şi pregătirii Havonei care serveşte la pregătirea pelerinilor ascendenţi pentru admiterea în Paradis şi în Corpul Finalităţii.

24:6.2 (269.6) Nu îmi este interzis să încerc să vă vorbesc despre munca acestor Îndrumători Absolvenţi, însă este ceva atât de supraspiritual încât nu pot să sper a descrie cum se cuvine minţii materiale un concept al multiplelor activităţi ale acestor călăuze. Pe lumile locuinţelor, atunci când câmpul vostru de viziune va fi mai vast şi veţi fi eliberaţi de limitările comparaţiilor materiale, veţi putea să înţelegeţi semnificaţia unor realităţi pe care „ochiul nu ar şti să le vadă şi nici urechea să le audă şi care nu au fost niciodată concepute de către mintea umană”, şi chiar şi acele lucruri pe care „Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care iubesc astfel de adevăruri eterne”. Voi nu veţi fi întotdeauna limitaţi ca acum în lărgimea viziunii voastre şi în înţelegerea voastră spirituală.

24:6.3 (270.1) Îndrumătorii Absolvenţi se ocupă de călăuzirea pelerinilor timpului prin cele şapte circuite ale lumilor Havonei. Călăuza care vă va întâmpina la sosirea voastră pe lumea primitoare a circuitului exterior al Havonei va rămâne cu voi pe parcursul întregii voastre cariere celeste. Vă veţi asocia cu nenumărate personalităţi în şederea voastră pe miliardul lor de lumi, însă Îndrumătorul vostru Absolvent vă va urma până la sfârşitul înaintării voastre havoniene şi va fi martorul intrării voastre în trecerea finală a timpului, a somnului de tranzit al eternităţii, către ţelul Paradisului. Când vă veţi trezi, veţi fi salutaţi de Însoţitorul Paradisului însărcinat să vă primească şi, probabil, să rămână cu voi până când veţi fi iniţiaţi ca membri ai Corpului Muritorilor al Finalităţii.

24:6.4 (270.2) Îndrumătorii Absolvenţi sunt într-un număr atât de mare încât acesta depăşeşte înţelegerea umană, şi se nasc în mod constant. Originea lor are ceva misterios. Ei nu au existat de o veşnicie; ei apar misterios de cum este nevoie de ei. Pe nici unul dintre tărâmurile universului central nu se face nici o menţiune la vreun Îndrumător Absolvent până la ziua aceea foarte îndepărtată când primul pelerin muritor din toate timpurile a atins centura exterioară a creaţiei centrale. În clipa în care a ajuns pe lumea călăuză a circuitului exterior, el a fost primit acolo prieteneşte de Malvorian, primul dintre Îndrumătorii Absolvenţi, care este acum şeful Consiliului lor Suprem şi directorul vastei lor organizaţii educative.

24:6.5 (270.3) În analele paradisiace ale Havonei, în secţiunea numită „Îndrumători Absolvenţi” găsim următoarea inscripţie iniţială:

24:6.6 (270.4) ”Şi Malvorian, primul din acest ordin, a primit şi instruit pelerinul descoperitor al Havonei şi l-a condus de la circuitele exterioare ale experienţei iniţiale, pas cu pas şi circuit cu circuit, până când acesta a putut sta în prezenţa sursei şi destinului întregii personalităţi, după care a trecut pragul eternităţii către Paradis”.

24:6.7 (270.5) În această epocă foarte îndepărtată eram ataşat serviciului Îmbătrâniţilor de Zile pe Uversa şi noi ne-am bucurat toţi să ştim că, în cele urmă, pelerini din suprauniversul nostru ating Havona. Pe parcursul acestor epoci am fost învăţaţi că anumite creaturi evolutive ale spaţiului ating Paradisul, şi cel mai mare fior de bucurie a tuturor timpurilor a străbătut curţile celeste atunci când primul pelerin a sosit efectiv acolo.

24:6.8 (270.6) Numele acestui pelerin care a descoperit Havona este Grandfanda. El venea din planeta 341 a sistemului 84 din constelaţia 62 a universului local 1.131 situată în suprauniversul numărul 1. Sosirea sa a fost semnalul de stabilire a serviciului de teledifuziune a universului universurilor. Până atunci, nu funcţionau decât teledifuziunile suprauniversurilor şi ale universurilor locale, însă anunţul sosirii lui Grandfanda la marginile Paradisului a marcat inaugurarea „raporturilor spaţiale de glorie”, numite astfel deoarece prima misiune universală a anunţat sosirea pe Havona a primei fiinţe evolutive care a atins ţelul existenţei ascendente.

24:6.9 (270.7) Îndrumătorii Diplomaţilor nu prăsesc niciodată lumile Havonei; ei sunt consacraţi serviciului pelerinilor care sunt absolvenţi ai timpului şi spaţiului. Într-o zi, veţi întâlni aceşti nobili fraţi faţă în faţă, dacă nu veţi refuza planul sigur şi perfect pregătit pentru a asigura supravieţuirea şi ascensiunea voastră.

7. Originea Îndrumătorilor absolvenţi

24:7.1 (270.8) Cu toate că evoluţia nu este reglementată din universul central, noi credem că Îndrumătorii Absolvenţi sunt membri deveniţi perfecţi sau mai experimentaţi ai unui alt ordin de creaturi ai universului central, Slujitorii Havonei. Îndrumătorii Absolvenţi fac dovada unei compătimiri atât de largi şi a unei astfel de capacităţi de a înţelege creaturile ascendente, încât suntem convinşi că au dobândit această cultură servind efectiv în domeniile suprauniversale ca Slujitori Havonieni ai serviciului universal. Dacă acest punct de vedere nu este exact, atunci cum am putea să explicăm dispariţia continuă a slujitorilor cei mai vechi şi mai experimentaţi?

24:7.2 (271.1) Un slujitor va fi mult timp absent din Havona, cu o desemnare într-un supraunivers, după ce a fost însărcinat înainte cu numeroase misiuni asemănătoare; el se va întoarce în căminul său primind privilegiul „contactului personal” cu Strălucirea Centrală a Paradisului, fiind îmbrăţişat de Persoanele Luminoase şi dispărând din câmpul de recunoaştere a tovarăşilor ei spirituali, pentru a nu mai apărea niciodată printre cei asemenea ei.

24:7.3 (271.2) La revenirea sa dintr-o misiune suprauniversală, un Slujitor Havonian poate beneficia de numeroase îmbrăţişări divine, şi poate ieşi dintre acestea pur şi simplu ca slujitor exaltat. Faptul de a primi amprenta luminoasă nu semnifică neapărat faptul că slujitorul trebuie să fie transformat în Ghid al Absolvenţilor, însă aproape un sfert din cei care ajung la îmbrăţişarea divină nu se întorc niciodată în serviciul împărăţiilor.

24:7.4 (271.3) Găsim în arhivele superioare o succesiune de consemnări cum ar fi:

24:7.5 (271.4) ”Iar slujitorul numărul 842.842.682.846.782 de pe Havona, numit Sudna, a revenit în serviciul suprauniversurilor, a fost primit în Paradis, l-a cunoscut pe Tată, a intrat în îmbrăţişarea divină, şi nu există”.

24:7.6 (271.5) Când în arhive, apare o astfel de consemnare cariera slujitorului este închisă. Însă, în numai trei clipe după (ceva mai puţin de trei zile din timpul vostru) un Îndrumător Absolvent nou apare „spontan” pe circuitul exterior al universului Havonei. Iar numărul Îndrumătorilor Absolvenţi, dacă ţinem seama de o mică diferenţă datorată numărului celor care tranzitează, este egal, exact, cu numărul slujitorilor dispăruţi.

24:7.7 (271.6) Există un motiv în plus care ne permite să presupunem că Îndrumătorii Absolvenţi sunt Slujitori Havonieni evoluaţi; este tendinţa infailibilă a acestor călăuze şi a slujitorilor lor asociaţi să formeze legături atât de extraordinare. Modalitatea în care aceste ordine de fiinţe, presupuse separate, se înţeleg şi simpatizează unele cu altele este total inexplicabilă. Este însufleţitor şi inspirator să fi martorul devoţiunii lor reciproce.

24:7.8 (271.7) Cele Şapte Spirite Maestru şi Cei Şapte Directori Supremi de Putere asociaţi sunt, respectiv, depozitarii ai potenţialului mentalului şi potenţialului puterii Fiinţei Supreme, de care nu se servesc încă personal. Iar atunci când aceşti asociaţi Paradisiaci colaborează pentru a crea slujitorii Havonei, aceştia din urmă sunt implicaţi, în mod inerent, în anumite faze ale Supremaţiei. Slujitorii Havonei sunt deci un reflex actual, în universul central perfect, a anumitor potenţiale evolutive ale domeniilor timpului şi spaţiului, toate acestea fiind revelate atunci când un slujitor suportă transformarea şi re-creaţia sa. Noi credem că această transformare are loc ca răspuns la voinţa Spiritului Infinit acţionând indubitabil pentru Suprem. Îndrumătorii Diplomaţilor nu sunt creaţi de Fiinţa Supremă, însă noi deducem că Deitatea experimentală este interesată într-un anumit fel de operaţiunile care aduc aceste fiinţe în existenţă.

24:7.9 (271.8) Universul Havonei, traversat acum de muritorii ascendenţi, diferă în multe privinţe de universul central, aşa cum exista înaintea epocii lui Grandfanda. Sosirea ascendenţilor muritori pe circuitele Havonei a inaugurat schimbări radicale în organizarea creaţiei centrale şi divine. Aceste schimbări au fost fără nici o îndoială instaurate de Fiinţa Supremă - Dumnezeul creaturilor evolutive - răspunzând la sosirea primului dintre copiii săi experimentali ai celor şapte suprauniversuri. Apariţia Îndrumătorilor Absolvenţi, cât şi creaţia supernafimilor terţiari sunt dovada acestor înfăptuiri ale Dumnezeului Suprem.

24:7.10 (272.1) [Prezentat de un Consilier Divin de pe Uversa.]

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.