Verhandeling 24 - De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 24

De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest

24:0.1 (264.1) OP Uversa delen wij alle persoonlijkheden en entiteiten van de Vereende Schepper in drie hoofdafdelingen in: de Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest, de Scharen der Boodschappers in de Ruimte, en de Dienende Geesten in de Tijd, de geest-wezens die zich bezig houden met het onderricht van en de bijstand aan de wilsschepselen die vallen onder het opklimmingsplan voor de vooruitgang van stervelingen.

24:0.2 (264.2) De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest die in deze verhandelingen worden vermeld, functioneren in zeven afdelingen in het hele groot universum:

24:0.3 (264.3) 1. Solitaire Boodschappers;

24:0.4 (264.4) 2. Supervisoren van de Universum-Circuits;

24:0.5 (264.5) 3. Leiders der Tellingen;

24:0.6 (264.6) 4. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest;

24:0.7 (264.7) 5. Ondergeschikte Inspecteurs;

24:0.8 (264.8) 6. Aangestelde Wachters.

24:0.9 (264.9) 7. Gidsen voor Gegradueerden.

24:0.10 (264.10) Solitaire Boodschappers, Circuit-Supervisoren, Leiders der Tellingen en de Persoonlijke Adjudanten worden gekenmerkt door de ontzaglijke hoeveelheid anti-zwaartekracht die zij bezitten. De Solitaire Boodschappers hebben geen algemeen bekend hoofdkwartier; zij bewegen zich door het hele universum van universa. De Supervisoren van de Universum-Circuits en de Leiders der Tellingen hebben hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de super- universa. De Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest zijn gestationeerd op het centrale Eiland van Licht. De Toegevoegde Inspecteurs en de Aangestelde Wachters zijn respectievelijk gestationeerd op de hoofdwerelden van de plaatselijke universa en op de hoofdwerelden van de stelsels waaruit de plaatselijke universa bestaan. De Gidsen voor de Gegradueerden resideren in het Havona-universum en functioneren op alle miljard werelden daarvan. De meesten van deze hogere persoonlijkheden hebben wel een standplaats in de plaatselijke universa, doch zijn niet organiek verbonden aan het bestuur van de evolutionaire gebieden.

24:0.11 (264.11) Van de zeven klassen die deze groep omvat, bewegen slechts de Solitaire Boodschappers en misschien de Persoonlijke Adjudanten zich door het gehele universum van universa. Solitaire Boodschappers worden, van het Paradijs uitgaande, aangetroffen in de circuits van Havona, op de hoofdwerelden van de superuniversa en verder, via de sectoren en de plaatselijke universa met hun onderafdelingen tot op zelfs de bewoonde werelden. Ofschoon Solitaire Boodschappers tot de Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest behoren, zijn hun oorsprong, natuur, en dienstbetoon reeds in de voorgaande verhandeling besproken.

1. De Supervisoren van de universum-circuits

24:1.1 (265.1) De enorme krachtstromen in de ruimte en de circuits van geest-energie lijken wellicht automatisch te werken, ogenschijnlijk functioneren ze misschien zonder enige belemmering, doch dit is niet het geval. Al deze ontzagwekkende energiesystemen staan onder controle: zij zijn onderworpen aan intelligente supervisie. De Supervisoren van de Universum-Circuits houden zich niet bezig met de domeinen van de zuiver fysische of materiële energie — het domein van de Universum-Krachtdirigenten — doch met de circuits van relatieve geestelijke energie en met de gemodificeerde circuits die essentieel zijn voor de instandhouding van zowel de hoog ontwikkelde geestelijke wezens als de verstandelijke schepselen van het morontia-of overgangstype. De supervisoren doen geen circuits van energie of super-essentie van goddelijkheid ontstaan, doch in het algemeen hebben zij bemoeienis met alle hogere geest-circuits in tijd en eeuwigheid en met alle relatieve geest-circuits die betrokken zijn bij het bestuur van de samenstellende delen van het groot universum. Zij geleiden en manipuleren al dergelijke geest-energiecircuits buiten het Paradijs-Eiland.

24:1.2 (265.2) De Supervisoren van de Universum-Circuits zijn de exclusieve schepping van de Oneindige Geest en functioneren uitsluitend als instrument van de Vereend Handelende Geest. Zij worden gepersonaliseerd teneinde in de volgende vier orden dienst te doen:

24:1.3 (265.3) 1. Allerhoogste Circuit-Supervisoren;

24:1.4 (265.4) 2. Toegevoegde Circuit-Supervisoren;

24:1.5 (265.5) 3. Secundaire Circuit-Supervisoren;

24:1.6 (265.6) 4. Tertiaire Circuit-Supervisoren.

24:1.7 (265.7) Het getal der allerhoogste supervisoren van Havona en van de toegevoegde supervisoren der zeven superuniversa is compleet; er worden niet meer nieuwe wezens van deze orden geschapen. Er zijn zeven allerhoogste supervisoren, gestationeerd op de loodswerelden van de zeven circuits van Havona. De circuits van de zeven superuniversa staan onder de hoede van een wonderbare groep van zeven toegevoegde supervisoren die hun hoofdkwartier hebben op de zeven Paradijs-werelden van de Oneindige Geest, de werelden van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. Van daaruit superviseren en dirigeren zij de circuits van de superuniversa in de ruimte.

24:1.8 (265.8) Op deze Paradijs-werelden van de Geest brengen de zeven toegevoegde circuit-supervisoren en de eerste orde der Allerhoogste Krachtcentra een verbinding tot stand die, onder leiding van de Allerhoogste Bestuurders, resulteert in de sub-Paradijselijke coördinatie van alle materiële en geestelijke circuits die naar de zeven superuniversa uitgaan.

24:1.9 (265.9) Op de hoofdkwartierwereld van ieder superuniversum zijn de secundaire supervisoren voor de plaatselijke universa in tijd en ruimte gestationeerd. De grote en kleine sectoren zijn wel bestuurlijke afdelingen van de superregeringen, maar niet betrokken in deze zaken van de supervisie over geest-energie. Ik weet niet hoeveel secundaire circuit-supervisoren er zijn in het groot universum, maar op Uversa bevinden zich 84.691 van deze wezens. Er worden nog steeds secundaire supervisoren geschapen; van tijd tot tijd verschijnen zij in groepen van zeventig op de werelden van de Allerhoogste Bestuurders. Wij krijgen hen op aanvraag toegewezen wanneer wij voorbereidingen treffen om afzonderlijke circuits van geest-energie en verbindingskracht tot stand te brengen naar de nieuwe evoluerende universa die tot ons rechtsgebied behoren.

24:1.10 (265.10) Op de hoofdkwartierwereld van ieder plaatselijk universum functioneert een tertiaire circuit-supervisor. Evenals de secundaire supervisoren, wordt ook deze orde continu geschapen, en wel in groepen van zevenhonderd. Zij worden door de Ouden der Dagen aan de plaatselijke universa toegewezen.

24:1.11 (266.1) Supervisoren van de circuits worden geschapen voor hun specifieke taken en dienen eeuwig in de groepen waarin zij oorspronkelijk zijn aangesteld. Zij roteren niet in hun diensten en maken daardoor een eeuwenlange studie van de problemen die zij aantreffen in de gebieden waar zij oorspronkelijk werden aangesteld. De tertiaire circuit-supervisor no. 572.842 functioneert bijvoorbeeld op Salvington al sinds de allereerste conceptie van uw plaatselijk universum, en is lid van de persoonlijke staf van Michael van Nebadon.

24:1.12 (266.2) Of zij nu optreden in de plaatselijke of de hogere universa, circuit-supervisoren geven leiding aan alle betrokkenen inzake het gebruik van de juiste circuits voor het overbrengen van alle geest-boodschappen en voor het vervoer van alle persoonlijkheden. Bij hun arbeid van toezicht op de circuits benutten deze efficiënte wezens alle instanties, krachten, en persoonlijkheden in het universum van universa. Zij maken gebruik van de niet-geopenbaarde ‘hoge geest-persoonlijkheden voor de supervisie over circuits’ en worden op bekwame wijze bijgestaan door talrijke staven, bestaande uit persoonlijkheden van de Oneindige Geest. Zij zouden een evolutionaire wereld isoleren indien haar Planetaire Vorst in opstand zou komen tegen de Universele Vader en diens plaatsvervangende Zoon. Zij kunnen iedere wereld losmaken uit bepaalde universum-circuits van hogere geestelijke orde, doch kunnen de materiële stromen van de krachtdirigenten niet opheffen.

24:1.13 (266.3) De Supervisoren van de Universum-Circuits staan ongeveer in dezelfde relatie tot geest-circuits als de Universum-Krachtdirigenten tot materiële circuits. De twee orden zijn complementair, daar zij tezamen de supervisie hebben over alle geestelijke en alle materiële circuits die door schepselen beheerst en gemanipuleerd kunnen worden.

24:1.14 (266.4) De circuit-supervisoren hebben het vaste toezicht op die circuits van bewustzijn die met geest verwant zijn, ongeveer zoals de krachtdirigenten vaste zeggenschap hebben over de fasen van bewustzijn die verbonden zijn met fysische energie — het mechanische bewustzijn. In het algemeen worden de functies van beide orden uitgebreid door verbinding met de andere, doch de circuits van zuiver bewustzijn zijn onderworpen aan de supervisie van geen van beide orden. Evenmin zijn de twee orden gecoördineerd: bij al hun veelzijdige werk zijn de Circuit-Supervisoren van het Universum ondergeschikt aan de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten en aan hun ondergeschikten.

24:1.15 (266.5) Hoewel de circuit-supervisoren binnen hun respectieve orden volkomen gelijk zijn aan elkaar, zijn zij allen onmiskenbare individuen. Zij zijn waarlijk persoonlijke wezens, doch bezitten een andere soort persoonlijkheid dan die door de Vader wordt verleend, en deze komt bij geen enkel ander soort schepsel in heel het bestaande universum voor.

24:1.16 (266.6) Ofschoon ge hen zult herkennen en kennen op uw reis binnenwaarts naar het Paradijs, zult ge geen persoonlijke betrekkingen met hen onderhouden. Zij zijn circuit-supervisoren en houden zich strikt en efficiënt met hun eigen zaken bezig. Zij gaan uitsluitend om met de persoonlijkheden en entiteiten die toezicht houden op de activiteiten die een rol spelen in de circuits die onder hun supervisie staan.

2. De Leiders der Tellingen

24:2.1 (266.7) Niettegenstaande het feit dat het kosmische bewustzijn van de Universele Intelligentie kennis draagt van de tegenwoordigheid en verblijfplaats van alle denkende schepselen, wordt er in het universum van universa een onafhankelijke werkwijze toegepast om de aantallen van alle wilsschepselen bij te houden.

24:2.2 (266.8) De Leiders der Tellingen zijn een speciale, voltooide schepping van de Oneindige Geest, en bestaan in aantallen die ons niet bekend zijn. Zij zijn zo geschapen, dat zij in staat zijn in volmaakte synchronie te blijven met de reflectiviteitstechniek van de superuniversa, terwijl zij tegelijkertijd persoonlijk gevoelig zijn voor, en reageren op, intelligente wil. Deze leiders worden door middel van een niet geheel begrepen techniek ogenblikkelijk bewust gemaakt van de geboorte van wil in enig deel van het groot universum. Zij kunnen ons daarom altijd opgave doen van het aantal, de natuur en de locatie van alle wilsschepselen in ieder deel van de centrale schepping en de zeven superuniversa. Zij functioneren echter niet op het Paradijs; daar bestaat geen behoefte aan hen. Op het Paradijs is kennis inherent: de Godheden weten alle dingen.

24:2.3 (267.1) In Havona zijn zeven Leiders der Tellingen werkzaam, want op de loodswereld van ieder Havona-circuit is er één gestationeerd. Met uitzondering van deze zeven en de reserves van deze orde op de Paradijs-werelden van de Geest, functioneren alle Leiders der Tellingen onder de jurisdictie van de Ouden der Dagen.

24:2.4 (267.2) Eén Leider der Tellingen heeft de leiding op het hoofdkwartier van ieder superuniversum, terwijl er aan deze hoofdleider vele duizenden ondergeschikt zijn, op de hoofdwereld van ieder plaatselijk universum één. Alle persoonlijkheden van deze orde zijn van gelijke rang, met uitzondering van degenen op de loodswerelden van Havona en de zeven hoofden van de superuniversa.

24:2.5 (267.3) In het zevende superuniversum bevinden zich honderdduizend Leiders der Tellingen. Dit aantal omvat alleen diegenen die bij plaatselijke universa kunnen worden aangesteld; het omvat niet de persoonlijke staf van Usatia, het superuniversum-hoofd van alle leiders in Orvonton. Evenmin als de andere superuniversum-hoofden, is Usatia rechtstreeks ingesteld op het registreren van intelligente wil. Hij is uitsluitend ingesteld op zijn onderschikten die in de universa in Orvonton zijn gestationeerd; aldus treedt hij op als een luisterrijke persoonlijkheid die hun rapporten bij binnenkomst vanaf de hoofdwerelden van de plaatselijke scheppingen totaliseert.

24:2.6 (267.4) Van tijd tot tijd vermelden de officiële rapporteurs van Uversa in hun verslagen de stand van zaken in het superuniversum zoals deze wordt aangegeven door hetgeen in en op de persoonlijkheid van Usatia wordt geregistreerd. Deze tellingsgegevens horen thuis in de superuniversa; deze rapporten worden niet doorgegeven naar Havona of naar het Paradijs.

24:2.7 (267.5) De Leiders der Tellingen houden zich alleen in zoverre met mensen — en andere wilsschepselen — bezig, dat zij het feit van het functioneren van wil registreren. Zij houden zich niet bezig met hetgeen vastgelegd wordt omtrent uw leven en wat daarin wordt gedaan; zij zijn in geen enkel opzicht rapporterende persoonlijkheden. De Leider der Tellingen van Nebadon, nummer 81.412 van Orvonton, die nu gestationeerd is op Salvington, is zich op ditzelfde ogenblik persoonlijk bewust van uw aanwezigheid als levend wezen hier op Urantia; door hem zal in de annalen uw dood bevestigd worden op het moment dat ge ophoudt te functioneren als wilsschepsel.

24:2.8 (267.6) Leiders der Tellingen registreren het bestaan van een nieuw wilsschepsel wanneer het zijn eerste wilsdaad doet; zij geven de dood van een wilsschepsel aan wanneer de laatste wilsdaad plaatsvindt. Het gedeeltelijk verschijnen van wil dat wordt waargenomen in de reacties van bepaalde hogere diersoorten, behoort niet tot het domein van de Leiders der Tellingen. Zij tellen alleen maar echte wilsschepselen en reageren op niets anders dan wilsfunctie. Hoe zij precies het functioneren van wil registreren, weten wij niet.

24:2.9 (267.7) Deze wezens zijn altijd Leiders der Tellingen geweest en zullen het altijd blijven. Zij zouden in alle andere afdelingen van universum-arbeid betrekkelijk nutteloos zijn. Wanneer zij in functie zijn, zijn zij echter onfeilbaar; zij zijn nooit nalatig en geven nooit verkeerde voorstellingen van zaken. Niettegenstaande hun wonderbare vermogens en ongelooflijke prerogatieven zijn zij toch personen; ze hebben een herkenbare geest-persoonlijkheid en gestalte.

3. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest

24:3.1 (268.1) Wij hebben geen authentieke wetenschap van het tijdstip en de wijze waarop de Persoonlijke Adjudanten zijn geschapen. Zij moeten wel met talloos velen zijn, doch hun aantal is op Uversa niet te boek gesteld. Uit voorzichtige gevolgtrekkingen, gebaseerd op wat wij weten aangaande hun werk, durf ik te schatten dat hun aantal ver in de biljarden moet lopen. Wij zijn van mening dat de Oneindige Geest deze Persoonlijke Adjudanten onbeperkt kan scheppen.

24:3.2 (268.2) De Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest bestaan uitsluitend om de Paradijs-persoonlijkheid van de Derde Persoon der Godheid te assisteren. Ofschoon zij rechtstreeks met de Oneindige Geest zijn verbonden en op het Paradijs zijn gevestigd, flitsen zij heen en weer naar de verstgelegen delen der schepping. Hoever de circuits van de Vereende Schepper zich ook mogen uitstrekken, overal kunnen deze Persoonlijke Adjudanten verschijnen om de bevelen van de Oneindige Geest uit te voeren. Zij doorkruisen de ruimte en lijken daarin veel op de Solitaire Boodschappers, maar zij zijn geen personen, in tegenstelling tot de boodschappers.

24:3.3 (268.3) De Persoonlijke Adjudanten zijn allen gelijk en identiek; zij vertonen geen differentiatie van individualiteit. Ofschoon de Vereend Handelende Geest hen als ware persoonlijkheden beschouwt, is het voor anderen moeilijk hen als echte personen te zien; zij manifesteren geen geest-persoonlijkheid voor andere geest-wezens. Wezens die uit het Paradijs stammen, zijn zich altijd bewust van de nabijheid van deze Adjudanten: wij echter onderkennen bij hen geen persoonlijkheidspresentie. Het ontbreken van zo’n presentie-gedaante maakt hen ongetwijfeld des te bruikbaarder voor de Derde Persoon der Godheid.

24:3.4 (268.4) Van alle geopenbaarde orden van geest-wezens die hun oorsprong hebben in de Oneindige Geest, zijn de Persoonlijke Adjudanten ongeveer de enigen die ge niet zult ontmoeten op uw binnenwaartse opklimming naar het Paradijs.

4. De Ondergeschikte Inspecteurs

24:4.1 (268.5) De Zeven Allerhoogste Bestuurders op de zeven Paradijs-werelden van de Oneindige Geest functioneren collectief als de raad van superbestuur van de zeven superuniversa. De Ondergeschikte Inspecteurs zijn voor de plaatselijke universa in tijd en ruimte de persoonlijke belichaming van het gezag van de Allerhoogste Bestuurders. Deze hoge waarnemers die de aangelegenheden van de plaatselijke scheppingen in het oog houden, zijn de gezamenlijke afstammelingen van de Oneindige Geest en de Zeven Meester-Geesten van het Paradijs. Nog kort geleden in de eeuwigheid werden er zevenhonderdduizend gepersonaliseerd, en hun reservekorps verblijft op het Paradijs.

24:4.2 (268.6) Ondergeschikte Inspecteurs werken onder het rechtstreekse toezicht van de Zeven Allerhoogste Bestuurders, want zij zijn hun persoonlijke, machtige vertegenwoordigers in de plaatselijke universa in tijd en ruimte. Op de hoofdwereld van iedere plaatselijke schepping is een inspecteur gestationeerd, en deze werkt nauw samen met de aldaar residerende Eenheid der Dagen.

24:4.3 (268.7) De Ondergeschikte Inspecteurs ontvangen alleen rapporten en aanbevelingen van hun ondergeschikten, de Aangestelde Wachters, die gestationeerd zijn op de hoofdwerelden van de plaatselijke stelsels van bewoonde werelden, terwijl zij zelf alleen verslag uitbrengen aan hun onmiddellijke superieur, de Allerhoogste Bestuurder van het betrokken superuniversum.

5. De Aangestelde Wachters

24:5.1 (268.8) De Aangestelde Wachters zijn coördinerende persoonlijkheden en verbindingsvertegenwoordigers van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. Zij zijn op het Paradijs door de Oneindige Geest gepersonaliseerd en voor de specifieke doeleinden van hun taak geschapen. Hun aantal is stationair, er bestaan precies zeven miljard van hen.

24:5.2 (269.1) Ongeveer zoals een Ondergeschikte Inspecteur de Zeven Allerhoogste Bestuurders vertegenwoordigt in heel een plaatselijk universum, zo is er in elk van de tienduizend stelsels van die plaatselijke schepping een Aangestelde Wachter, die optreedt als de rechtstreekse vertegenwoordiger van die verre, allerhoogste raad van supertoezicht op de aangelegenheden van alle zeven superuniversa. De wachters die dienst doen in de plaatselijke regeringen van de stelsels in Orvonton handelen onder het rechtstreekse gezag van de Allerhoogste Bestuurder Nummer Zeven, de coördinator van het zevende superuniversum. In hun bestuurlijke organisatie zijn echter alle wachters die in een plaatselijk universum zijn aangesteld, ondergeschikt aan de Toegevoegde Inspecteur, die op het hoofdkwartier van het universum is gestationeerd.

24:5.3 (269.2) Binnen een plaatselijke schepping dienen de Aangestelde Wachters bij toerbeurt; zij worden van stelsel naar stelsel overgeplaatst. Gewoonlijk worden zij iedere duizend jaar naar de tijdrekening van het plaatselijk universum gewisseld. Zij behoren tot de persoonlijkheden van de hoogste rang die op de hoofdwerelden van stelsels zijn gestationeerd, doch nemen nimmer deel in beraadslagingen inzake de aangelegenheden van het stelsel. In de plaatselijke stelsels dienen zij ambtshalve als voorzitters van de vierentwintig bestuurders die uit de evolutionaire werelden afkomstig zijn, maar voor het overige komen stervelingen in opklimming weinig met hen in aanraking. De wachters houden zich bijna uitsluitend bezig met hun inspanningen om de Ondergeschikte Inspecteur van hun universum volledig op de hoogte te houden van alle zaken die het welzijn en de toestand betreffen van de stelsels waar zij zijn aangesteld.

24:5.4 (269.3) Aangestelde Wachters en Ondergeschikte Inspecteurs rapporteren niet aan de Allerhoogste Bestuurders via het hoofdkwartier van een superuniversum. Zij zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan de Allerhoogste Bestuurder van het betrokken superuniversum; hun activiteiten verschillen van het bestuur van de Ouden der Dagen.

24:5.5 (269.4) De Allerhoogste Bestuurders, de Ondergeschikte Inspecteurs en de Aangestelde Wachters vormen tezamen met de omniafijnen en een schare van niet-geopenbaarde persoonlijkheden, een doeltreffend, rechtstreeks, gecentraliseerd maar wijdvertakt systeem voor de adviserende en bestuurlijke coördinatie van heel het groot universum van dingen en wezens.

6. De Gidsen voor Gegradueerden

24:6.1 (269.5) Als groep ondersteunen en leiden de Gidsen voor Gegradueerden, de hoge universiteit voor technisch onderricht en geestelijke training die voor de stervelingen van zulk een wezenlijk belang is voor het bereiken van de eindbestemming der eeuwen: God, rust, en dan vervolmaakt dienstbetoon in de eeuwigheid. Deze zeer persoonlijke wezens ontlenen hun naam aan de natuur en het doel van hun werk. Zij wijden zich uitsluitend aan hun taak om de sterfelijke gegradueerden uit de superuniversa in de tijd te begeleiden in het regime van onderricht en training van Havona, een regime dat dient om de opklimmende pelgrims voor te bereiden op hun toelating tot het Paradijs en het Korps der Volkomenheid.

24:6.2 (269.6) Het is mij niet verboden te trachten u iets over het werk van deze Gidsen voor Gegradueerden te vertellen, maar dit werk is zo buitengemeen geestelijk, dat ik ernstig betwijfel of ik aan uw materiële bewustzijn wel een adequate beschrijving zal kunnen geven van hun veelsoortige activiteiten. Wanneer op de woningwerelden uw gezichtsveld vergroot zal zijn en ge bevrijd zult zijn van de kluisters van materiële vergelijkingen, kunt ge de betekenis beginnen te begrijpen van die werkelijkheden die ‘geen oog kan zien en geen oor kan horen, en waarvan het menselijk bewustzijn zich nimmer een voorstelling heeft kunnen vormen,’ ja, de dingen die ‘God bereid heeft voor hen die zulke eeuwige waarheden liefhebben.’ De reikwijdte van uw blik en uw geestelijk begrip zullen niet altijd zo beperkt blijven.

24:6.3 (270.1) De Gidsen voor Gegradueerden zijn bezig de pelgrims uit de tijd door de zeven circuits van de Havona-werelden te loodsen. De gids die u begroet bij uw aankomst op de ontvangstwereld in het buitenste Havona-circuit, zal gedurende uw gehele loopbaan door de hemelse circuits bij u blijven. Ofschoon ge met talloze andere persoonlijkheden zult omgaan tijdens uw verblijf op dit miljard werelden, zal uw Gids voor Gegradueerden u volgen tot het einde van uw voortgang door Havona en zal hij tegenwoordig zijn als ge voor de laatste maal in de tijd inslaapt, in de slaap van de eeuwigheidsovergang naar de Paradijsbestemming, waar ge na uw ontwaken begroet zult worden door uw Paradijs-Metgezel, die is aangewezen om u te verwelkomen en wellicht bij u te blijven totdat ge wordt ingewijd als lid van het Sterfelijke Korps der Volkomenheid.

24:6.4 (270.2) Het getal der Gidsen voor Gegradueerden is te groot dan dat het menselijk verstand het zou kunnen bevatten, en er verschijnen er steeds meer. Hun ooorsprong heeft iets van een mysterie. Zij hebben niet eeuwig bestaan; zij verschijnen op mysterieuze wijze naargelang de behoefte die er aan hen bestaat. Nergens in enig gebied van het centrale universum wordt er melding gemaakt van een Gids voor Gegradueerden, tot de dag in het verre verleden toen de allereerste sterfelijke pelgrim aller tijden zijn weg vond naar de buitenste gordel van de centrale schepping. Op het moment dat deze pelgrim op de loodswereld van het buitenste circuit aankwam, werd hij vriendelijk begroet door Malvorian, de eerste Gids voor Gegradueerden, die nu het hoofd is van hun allerhoogste raad en de leiding heeft over hun enorme onderwijs-organisatie.

24:6.5 (270.3) In de Paradijs-annalen die betrekking hebben op Havona, in de afdeling getiteld: ‘Gidsen voor Gegradueerden’ komt de volgende eerste vermelding voor:

24:6.6 (270.4) ‘En Malvorian, de eerste van deze orde, begroette en instrueerde de pelgrim die Havona ontdekte en begeleidde hem stap voor stap en van circuit tot circuit, vanaf de buitenste circuits van de eerste ervaring, tot hij tegenover de Bron en Bestemming van alle persoonlijkheid zelve stond, en vervolgens de drempel der eeuwigheid naar het Paradijs overschreed.’

24:6.7 (270.5) In dat verre verleden was ik verbonden aan de dienst van de Ouden der Dagen op Uversa, en wij verheugden ons allen in de zekerheid dat pelgrims uit ons superuniversum uiteindelijk Havona zouden bereiken. Eeuwenlang was ons onderricht dat de evolutionaire schepselen uit de ruimte het Paradijs zouden bereiken, en het was voor de hemelhoven het aangrijpendste ogenblik aller tijden toen de eerste pelgrim daadwerkelijk arriveerde.

24:6.8 (270.6) De naam van deze pelgrim-ontdekker van Havona is Grandfanda, en hij was afkomstig van planeet 341 van stelsel 84 in de constellatie 62 van het plaatselijk universum 1.131, gelegen in het superuniversum nummer 1. Zijn aankomst was het signaal voor het instellen van de omroepdienst van het universum van universa. Tot dan waren alleen de omroepdiensten van de superuniversa en de plaatselijke universa in werking geweest, maar de aankondiging van de aankomst van Grandfanda bij de poorten van Havona betekende de inauguratie van de ‘ruimteverslagen der heerlijkheid,’ zo genoemd omdat de eerste universum-uitzending het rapport behelsde van de aankomst in Havona van de eerste der evolutionaire wezens die werden toegelaten tot de bestemming van het opklimmende bestaan.

24:6.9 (270.7) Gidsen voor Gegradueerden verlaten de Havona-werelden nooit; zij wijden zich aan het dienen van de gegradueerde pelgrims uit tijd en ruimte. En te eniger tijd zult ge deze edele wezens daadwerkelijk zien van aangezicht tot aangezicht, tenzij ge het beproefde en in alle opzichten volmaakte plan dat is ontworpen om uw overleving en opklimming te bewerkstelligen, afwijst.

7. De oorsprong van de Gidsen voor Gegradueerden

24:7.1 (270.8) Ofschoon evolutie niet de bestaansorde is van het centrale universum, geloven wij dat de Gidsen voor Gegradueerden de vervolmaakte of meer ervaren leden zijn van een andere orde van schepselen van het centrale universum, de Havona-Dienstbaren. De Gidsen voor Gegradueerden leggen zulk een vèrgaande sympathie aan de dag en zulk een vermogen om de schepselen in opklimming te begrijpen, dat wij ervan overtuigd zijn dat zij deze beschaving hebben bereikt door daadwerkelijk te dienen in de gebieden van de superuniversa als de Havona-Dienstbaren van universele bijstand. Indien deze opvatting niet juist is, weten wij niet hoe wij het voortdurend verdwijnen van de oudere of meest ervarenen van deze dienstbaren zouden moeten verklaren.

24:7.2 (271.1) Het gebeurt dat een dienstbare lange tijd niet aanwezig is in Havona omdat hij een opdracht in het superuniversum vervult, een missie zoals hij vele malen eerder volbracht, en dat hem bij zijn terugkeer naar huis het voorrecht wordt geschonken van ‘persoonlijk contact’ met de Centrale Straling van het Paradijs, dat hij omhelsd wordt door de Lichtende Personen, en uit het gezicht van zijn medegeesten verdwijnt om nimmer meer onder zijn soortgenoten te verschijnen.

24:7.3 (271.2) Wanneer een Havona-Dienstbare terugkeert van dienstbetoon in een superuniversum, kan hij talrijke malen een goddelijke omhelzing ontvangen en daaruit niet anders te voorschijn treden dan als een verheven dienstbare. Het ervaren van de lichtende omhelzing betekent niet noodzakelijkerwijs dat de dienaar moet veranderen in een Gids voor Gegradueerden, maar bijna een kwart van degenen die de goddelijke omhelzing bereiken, keert nooit meer terug naar de dienst in die gebieden.

24:7.4 (271.3) In de hoge archieven komt een reeks registraties voor zoals de volgende:

24:7.5 (271.4) ‘En dienstbare nummer 842.842.682.846.782 van Havona, Sudna genaamd, kwam naar hier uit de dienst van het superuniversum, werd op het Paradijs ontvangen, bekende de Vader, onderging de goddelijke omhelzing, en is niet meer.’

24:7.6 (271.5) Wanneer zulk een registratie in de archieven verschijnt, is de loopbaan van zo’n dienstbare afgesloten. Doch in minder dan drie ogenblikken (iets korter dan drie dagen naar uw tijdrekening) verschijnt er ‘spontaan’ een nieuwgeboren Gids voor Gegradueerden op het buitenste circuit van het Havona-universum. En het aantal Gidsen voor Gegradueerden komt precies overeen met het aantal verdwenen dienstbaren, een klein verschil buiten beschouwing gelaten dat ongetwijfeld wordt veroorzaakt door het aantal van degenen die in overgang zijn.

24:7.7 (271.6) Er is een bijkomende reden om aan te nemen dat de Gidsen voor Gegradueerden geëvolu-eerde Havona-Dienstbaren zijn, namelijk de neiging die deze gidsen en de met hen verbonden dienstbaren onophoudelijk vertonen om vriendschappen te sluiten van zulk een buitengewone aard. De wijze waarop deze zogenaamd afzonderlijke orden van wezens elkaar begrijpen en met elkaar meevoelen, is volkomen onbegrijpelijk. Het is verkwikkend en inspirerend om getuige te zijn van hun wederzijdse toewijding.

24:7.8 (271.7) De Zeven Meester-Geesten en de met hen verbonden Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten zijn de persoonlijke repositoria van respectievelijk het bewustzijnspotentieel en het kracht-potentieel van de Allerhoogste, dat hij nog niet persoonlijk in werking brengt. En wanneer deze Paradijs-deelgenoten samenwerken om de Havona-Dienstbaren te scheppen, zijn de laatstgenoemden inherent betrokken in zekere fasen van de Allerhoogste Macht. Havona-Dienstbaren zijn aldus, in actualiteit, een weerspiegeling in het volmaakte centrale universum van bepaalde evolutionaire potentialiteiten van de tijd-ruimte-gebieden, en dit alles treedt aan de dag wanneer een dienstbare een transformatie en herschepping ondergaat. Wij geloven dat deze transformatie plaatsvindt in antwoord op de wil van de Oneindige Geest, die ongetwijfeld voor de Allerhoogste optreedt. Gidsen voor Gegradueerden worden niet door de Allerhoogste geschapen, doch wij vermoeden allen dat de experiëntiële Godheid op de een of andere wijze betrokken is bij de verrichtingen die aan deze wezens het aanzijn geven.

24:7.9 (271.8) Het Havona waardoor de stervelingen in opklimming nu heen gaan, verschilt in menig opzicht van het centrale universum zoals het was vóór de tijd van Grandfanda. De aankomst op de Havona-circuits van opklimmende stervelingen heeft vèrstrekkende modificaties ingeluid in de organisatie van de centrale, goddelijke schepping, en de aanzet tot deze modificaties is ongetwijfeld afkomstig geweest van de Allerhoogste — de God der evolutionaire schepselen — als antwoord op de aankomst van zijn eerste experiëntiële kind uit de zeven superuniversa. Het verschijnen van de Gidsen voor Gegradueerden, alsmede de schepping van de tertiaire supernafijnen, duidt op deze verrichtingen van God de Allerhoogste.

24:7.10 (272.1) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman van Uversa.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden