Luku 24, Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 24

Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet

24:0.1 (264.1) UVERSASSA jaottelemme kaikki Myötäluojan persoonallisuudet ja entiteetit kolmeen suureen ryhmään: Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet, Avaruuden Sanansaattajajoukot ja Ajallisuuden Hoivaavat Henget, ne henkiolennot, jotka huolehtivat kuolevaisten etenemiseen tähtäävän ylösnousemusjärjestelmän piiriin kuuluville tahdollisille olennoille suunnatusta opetuksesta ja hoivasta.

24:0.2 (264.2) Näissä kertomuksissa mainituiksi tulevat Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet toimivat koko suuruniversumin puitteissa seitsemänä jakautumana:

24:0.3 (264.3) 1. Yksinäiset Sanansaattajat.

24:0.4 (264.4) 2. Universumien Yhteyspiirienvalvojat.

24:0.5 (264.5) 3. Väestönlaskennan Johtajat.

24:0.6 (264.6) 4. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat.

24:0.7 (264.7) 5. Apulaistarkastajat.

24:0.8 (264.8) 6. Valtuutetut Vartiomiehet.

24:0.9 (264.9) 7. Kandidaattien Opastajat.

24:0.10 (264.10) Yksinäisille Sanansaattajille, Yhteyspiirienvalvojille, Väestönlaskennan Johtajille ja Henkilökohtaisille Avustajille on tunnusomaista, että he omaavat suunnattomat antigravitatoriset kyvyt. Yksinäisillä Sanansaattajilla ei tiedetä olevan yleispäämajaa, vaan he samoilevat universumien universumia sen joka puolella. Universumien Yhteyspiirienvalvojat ja Väestönlaskennan Johtajat pitävät pääpaikkaansa superuniversumien pääkaupungeissa. Äärettömän Hengen Henkilökohtaisten Avustajien asemapaikka on Valon Keskussaarella. Apulaistarkastajien ja Valtuutettujen Vartiomiesten asemapaikka on vastaavasti paikallisuniversumien pääkaupungeissa sekä näiden rakenneosina olevien järjestelmien pääkaupungeissa. Kandidaattien Opastajien asuinpaikka on Havonan universumissa, ja he toimivat sen kaikissa miljardissa maailmassa. Näistä korkeammista persoonallisuuksista valtaosalla on asemapaikka paikallisuniversumeissa, mutta he eivät elimellisesti kuulu evolutionaaristen toimialueitten hallintojärjestelmään.

24:0.11 (264.11) Tähän ryhmään kuuluvista seitsemästä luokasta vain Yksinäiset Sanansaattajat ja mahdollisesti Henkilökohtaiset Avustajat ulottavat toimintansa koko universumien universumin alueelle. Yksinäisiä Sanansaattajia tavataan Paratiisista ulospäin mentäessä Havonan kehiltä superuniversumien pääkaupunkeihin ja näistä edelleen sektoreiden ja paikallisuniversumien kautta niiden alajakautumiin ja jopa asuttuihin maailmoihin saakka. Vaikka Yksinäiset Sanansaattajat kuuluvatkin Äärettömän Hengen Korkeampiin Persoonallisuuksiin, heidän alkuperäänsä, olemustaan ja palveluksiaan on käsitelty jo edellisessä luvussa.

1. Universumien Piirienvalvojat

24:1.1 (265.1) Avaruuden valtavat voimavirrat ja henkienergian piirit näyttävät ehkä toimivan automaattisesti. Saattaa näyttää siltä kuin ne toimisivat esteettä ja vapaasti, mutta sellainen ei ole totta. Kaikkia näitä häkellyttäviä energiajärjestelmiä valvotaan, ne ovat älyllisen valvonnan piirissä. Universumien Yhteyspiirienvalvojat eivät suinkaan huolehdi puhtaasti fyysisen eli aineellisen energian maailmoista – jotka ovat Universumivoiman Ohjaajien toimikenttää – vaan vastaavista hengellisen energian piireistä ja niistä modifioiduista piireistä, jotka ovat sekä pitkälle kehittyneiden hengellisten olentojen että älyllisten olentojen morontiaalisten eli välivaihetyyppien ylläpitämisen kannalta välttämättömiä. Valvojat eivät pane alulle energian ja jumaluutta olevan superolomuodon piirejä, vaan tavallisesti he pitävät huolta kaikista korkeammista ajallisuuden ja ikuisuuden henkiyhteyspiireistä ja kaikista niistä edellisiin verrattavista henkiyhteyspiireistä, jotka tulevat kysymykseen suuruniversumin rakenneosien hallinnossa. He ohjaavat ja manipuloivat kaikkia tällaisia Paratiisin Saaren ulkopuolella olevia henkienergian piirejä.

24:1.2 (265.2) Universumien Piirienvalvojat ovat Äärettömän Hengen yksinään suorittaman luomistyön tulos, ja he toimivat pelkästään Myötätoimijan edustajina. Palvelua varten heidät on personoitu seuraaviin neljään luokkaan:

24:1.3 (265.3) 1. Korkeimmat Piirienvalvojat.

24:1.4 (265.4) 2. Piirien Apulaisvalvojat.

24:1.5 (265.5) 3. Toisen Asteen Piirienvalvojat.

24:1.6 (265.6) 4. Kolmannen Asteen Piirienvalvojat.

24:1.7 (265.7) Havonan korkeimpien valvojien ja seitsemän superuniversumin apulaisvalvojien lukumäärä on täysi; näihin luokkiin kuuluvia ei enää luoda. Korkeimpien valvojien lukumäärä on seitsemän, ja heidät on sijoitettu Havonan seitsemän kehän ohjausmaailmoihin. Seitsemän superuniversumin piirit ovat seitsemästä apulaisvalvojasta koostuvan oivallisen ryhmän vastuulla. He pitävät päämajaansa Äärettömän Hengen seitsemällä Paratiisin sfäärillä, Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan maailmoissa. Sieltä käsin he valvovat ja ohjaavat avaruuden superuniversumien piirejä.

24:1.8 (265.8) Näillä Hengen Paratiisin-sfääreillä piirien seitsemän apulaisvalvojaa ja ensimmäisen luokan Korkeimmat Voimakeskukset muodostavat liiton, joka Korkeimpien Toimeenpanijoiden johdolla saa aikaan kaikkien seitsemään superuniversumiin johtavien aineellisten ja hengellisten yhteyspiirien Paratiisia alemmalla tasolla tapahtuvan koordinoitumisen.

24:1.9 (265.9) Kunkin superuniversumin päämajamaailma on asemapaikkana toisen asteen valvojille, jotka toimivat ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumeja silmällä pitäen. Suur- ja piensektorit ovat superhallitusten hallinnollisia alajakautumia, mutta ne eivät ole tekemisissä käsillä olevien henkienergian valvonta-asioiden kanssa. En tiedä, montako toisen asteen piirienvalvojaa suuruniversumissa on, mutta Uversassa näitä olentoja on 84 691. Toisen asteen valvojia luodaan vähän väliä lisää. Aika ajoin heitä ilmestyy seitsemänkymmenjäsenisinä ryhminä Korkeimpien Toimeenpanijoiden maailmoihin. Me saamme heitä pyynnöstä käyttöömme suorittaessamme järjestelyjä siinä tarkoituksessa, että saisimme rakennetuksi henkienergian ja yhteysvoiman erilliset yhteyspiirit omaan toimialueeseemme kuuluviin, vastikään kehityksensä aloittaneisiin universumeihin.

24:1.10 (265.10) Kolmannen asteen piirienvalvoja toimii jokaisen paikallisuniversumin päämajamaailmassa. Tämä yhteisö kuuluu toisen asteen valvojien tapaan niihin, joihin luodaan jatkuvasti uusia jäseniä. Heitä luodaan seitsemänsadan yksilön ryhminä. Päivien Muinaiset osoittavat heidät eri paikallisuniversumeihin.

24:1.11 (266.1) Piirienvalvojat luodaan heidän erityistehtäviään silmällä pitäen, ja he palvelevat iäti siinä ryhmässä, johon heidät alun perin osoitettiin. Heitä ei kierrätetä palvelutehtävästä toiseen, ja niinpä he suorittavatkin aikakaudet kestävää tutkimusta ongelmista, joita heidän alkuperäiseen toimeksiantoonsa kuuluvissa maailmoissa esiintyy. Esimerkiksi: Kolmannen asteen piirienvalvoja numero 572 842 on toiminut Salvingtonissa paikallisuniversuminne alkuunsaattamisen varhaisvaiheista lähtien, ja hän on Nebadonin Mikaelin henkilökohtaisen esikunnan jäsen.

24:1.12 (266.2) Toimivatpa piirienvalvojat paikallisuniversumeissa tai korkeammalla tasolla olevissa universumeissa, he ohjaavat kaikkia asianomaisia saamaan käyttöönsä oikeat yhteyspiirit kulloistenkin henkiviestien välittämiseen ja kaikkien kuljetusta kaipaavien persoonallisuuksien siirtämiseen paikasta toiseen. Yhteyspiirien valvontatyössään nämä tehokkaat olennot käyttävät hyväkseen universumien universumin kaikkia toimintayksiköitä, olentojoukkoja ja persoonallisuuksia. He käyttävät palveluksessaan ”piirivalvonnan korkeita persoonallisuuksia”, joista teille ei kerrota, ja he saavat kyvykästä apua lukuisilta Äärettömän Hengen persoonallisuuksista koostuvilta henkilöstöryhmiltä. He juuri eristäisivät evolutionaarisen maailman, jos sen Planeettaprinssi sattuisi kapinoimaan Universaalista Isää ja hänen Sijaishallitsija-Poikaansa vastaan. He pystyvät työntämään minkä tahansa maailman pois niistä tietyistä maailmankaikkeuden yhteyspiireistä, jotka kuuluvat korkeampaan hengelliseen järjestykseen. Mutta he eivät voi mitätöidä voimanohjaajien aineellisia virtoja.

24:1.13 (266.3) Universumien Piirienvalvojien suhteissa hengen yhteyspiireihin on jotakin samaa, mitä on Universumivoiman Ohjaajien suhteissa aineellisiin piireihin. Kumpikin luokka on toista täydentävä, ja ne valvovat yhdessä kaikkia niitä hengen ja aineen virtauspiirejä, jotka ovat luotujen olentojen hallittavissa ja manipuloitavissa.

24:1.14 (266.4) Piirienvalvojat harjoittavat jonkinmoista valvontaa niiden mieliyhteyspiirien suhteen, jotka liittyvät henkeen, paljolti samoin kuin voimanohjaajilla on tiettyä valtaa sellaisten mielen osa-alueiden suhteen, jotka liittyvät fyysiseen energiaan – mekaaniseen mieleen. Yleensä kummankin luokan toiminnat laajenevat, kun ne tulevat yhteyteen toistensa kanssa, mutta puhtaasti mielelliset yhteyspiirit eivät ole kummankaan luokan valvonnan kohteina. Nämä kaksi luokkaa eivät myöskään ole tasavertaisia, sillä Universumien Piirienvalvojat ovat kaikessa moninaisessa aherruksessaan alisteisia Seitsemälle Korkeimmalle Voimanohjaajalle ja heidän alaisilleen.

24:1.15 (266.5) Vaikka piirienvalvojat ovat omien luokkiensa puitteissa täysin toistensa kaltaisia, samalla he kuitenkin ovat kaikki erillisiä yksilöitä. He ovat kiistämättömästi persoonallisia olentoja, mutta he omaavat persoonallisuuden, joka kuuluu johonkin muuhun kuin Isän lahjoittaman persoonallisuuden tyyppiin. Tällaista persoonallisuutta ei koko universaalisen olemassaolon puitteissa tavata minkään muun tyyppisissä luoduissa.

24:1.16 (266.6) Vaikka tunnistatte ja tunnette heidät matkatessanne sisäänpäin, Paratiisia kohti, teillä ei silti tule olemaan mitään henkilökohtaista suhdetta heihin. He ovat yhteyspiirienvalvojia, ja he omistautuvat tiukasti ja tehokkaasti omien tehtäviensä suorittamiseen. He ovat tekemisissä pelkästään niiden persoonallisuuksien ja entiteettien kanssa, jotka pitävät silmällä heidän valvottavinaan oleviin yhteyspiireihin liittyviä toimintoja.

2. Väestönlaskennan Johtajat

24:2.1 (266.7) Siitä huolimatta, että Universaalista Älyä edustava kosminen mieli on tietoinen kaikkien ajattelevien olentojen läsnäolosta ja olinpaikasta, universumien universumissa vaikuttaa sen lisäksi itsenäinen menetelmä, jolla pidetään lukua kaikista tahdollisista luoduista.

24:2.2 (266.8) Väestönlaskennan Johtajat ovat Äärettömän Hengen erityinen ja loppuun saatettu luomistyö, ja heitä on olemassa määrä, joka ei ole tiedossamme. Heidät on luotu sellaisiksi, että he kykenevät olemaan täydellisessä synkroniassa superuniversumien heijastustekniikan kanssa, samalla kun heillä itsellään on herkkyys älyllisen tahdon havaitsemiseen ja siihen reagoimiseen. Käyttämällä menetelmää, jota ei täysin ymmärretä, nämä johtajat saavat välittömästi tietoonsa tahdon syntymisen, tapahtuipa se suuruniversumin missä osassa tahansa. Siksi he aina pystyvät ilmoittamaan meille keskusluomakunnan ja seitsemän superuniversumin missä tahansa osassa olevien kaikkien tahdollisten olentojen lukumäärän, laadun ja olinpaikan. Mutta he eivät toimi Paratiisissa; siellä heitä ei tarvita. Tietäminen on Paratiisissa myötäsyntyistä. Jumaluudet tietävät kaikki olevaiset.

24:2.3 (267.1) Havonassa toimii seitsemän Väestönlaskennan Johtajaa siten, että kunkin Havona-kehän ohjausmaailma on aina yhden tällaisen olennon sijoituspaikka. Näitä seitsemää ja Hengen Paratiisin-maailmoissa olevia tämän yhteisön reservejä lukuun ottamatta kaikki Väestönlaskennan Johtajat toimivat Päivien Muinaisten toimivallan alaisina.

24:2.4 (267.2) Yksi Väestönlaskennan Johtaja toimii puheenjohtajana kunkin superuniversumin päämajassa, samalla kun tämän päällikön alaisuudessa toimii tuhansia ja taas tuhansia johtajia – yksi jokaisen paikallisuniversumin pääkaupungissa. Havonan ohjausmaailmoissa olevia ja mainittuja seitsemää superuniversumipäällikköä lukuun ottamatta kaikki tähän luokkaan kuuluvat persoonallisuudet ovat tasavertaisia.

24:2.5 (267.3) Seitsemännessä superuniversumissa on satatuhatta Väestönlaskennan Johtajaa. Ja tämä luku koostuu kokonaan niistä, jotka ovat määrättävissä paikallisuniversumeihin. Siihen ei sisälly Usatian, koko Orvontonin johtajien superuniversumipäällikön, henkilökohtaista esikuntaa. Muiden superuniversumipäälliköiden tapaan Usatiakaan ei ole välittömästi tekemisissä älyllisen tahdon rekisteröimisen kanssa. Hän on tekemisissä vain Orvontonin universumeihin sijoitettujen alaistensa kanssa. Näin ollen hän toimii suurenmoisena persoonallisuutena, joka kerää paikallisluomusten pääkaupungeista hänen alaisiltaan saapuvat raportit.

24:2.6 (267.4) Uversan viralliset kirjurit merkitsevät aika ajoin kirjoihinsa, mikä tämän superuniversumin tilanne on sellaisena kuin se ilmenee Usatian persoonallisuuteen tehdyistä ja hänen persoonallisuudessaan olevista rekisteröinneistä. Tällainen väestökirjanpidollinen tietoaines pysyy superuniversumeissa; näitä raportteja ei välitetä Havonaan eikä Paratiisiin.

24:2.7 (267.5) Väestönlaskennan Johtajia kiinnostavat ihmiset – samoin kuin muut tahdolliset luodut – vain siinä mielessä, että he rekisteröivät näiden tahtotoiminnan olemassaolon. He eivät huolehdi elämänne ja tekemisienne rekisteröimisistä; he eivät missään mielessä ole kirjaajapersoonallisuuksia. Nebadonin Väestönlaskennan Johtaja, Orvontonin sarjan numero 81 412, joka on tällä haavaa sijoitettuna Salvingtoniin, on tänäkin nimenomaisena hetkenä henkilökohtaisesti selvillä ja tietoinen sinun elävästä olemassaolostasi täällä Urantialla; ja hän toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat kuolemasi, sinä hetkenä, jona toimintasi tahdollisena olentona päättyy.

24:2.8 (267.6) Väestönlaskennan Johtajat rekisteröivät uuden tahdollisen luodun olemassaolon, heti kun ensimmäinen tahdollinen teko suoritetaan; he antavat tiedon tahdollisen luodun kuolemasta sinä hetkenä, kun viimeinen tahdollinen teko tapahtuu. Se osittainen tahdon julkitulo, jollaista havaitaan tiettyjen korkeampien eläinlajien reaktioissa, ei kuulu Väestönlaskennan Johtajain toimipiiriin. He pitävät lukua vain bona fide tahdollisista luoduista, eivätkä he reagoi mihinkään muuhun kuin tahdon toimintaan. Mitenkä he tarkkaan ottaen tahdon toiminnan rekisteröivät, sitä emme tiedä.

24:2.9 (267.7) Nämä olennot ovat aina olleet ja he tulevat aina olemaan Väestönlaskennan Johtajia. He olisivat jotakuinkin hyödyttömiä missä tahansa muussa maailmankaikkeuden työnjaon mukaisessa tehtävässä. Mutta he ovat toiminnassaan erehtymättömiä; he eivät koskaan sorru rikkomuksiin eivätkä he vääristele. Ihmeellisistä kyvyistään ja uskomattomista ominaisuuksistaan huolimatta he ovat persoonia. Heillä on tunnistettavissa oleva henkiläsnäolo ja -hahmo.

3. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat

24:3.1 (268.1) Meillä ei ole autenttista tietoa siitä, milloin ja miten Henkilökohtaiset Avustajat luotiin. Niiden lukumäärä on varmaankin huimaava, mutta mitään merkintää ei siitä Uversassa ole. Niiden työstä saamaamme tietoaineistoon perustuvien varovaisten päättelyjen nojalla uskaltaudun arvioimaan niiden lukumäärän nousevan useisiin biljooniin. Olemme sitä mieltä, että Ääretöntä Henkeä eivät rajoita mitkään lukumäärälliset tekijät, kun hän luo näitä Henkilökohtaisia Avustajia.

24:3.2 (268.2) Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat ovat olemassa yksinomaan siksi, että ne avustavat Paratiisissa olevaa Jumaluuden Kolmannen Persoonan läsnäoloa. Vaikka ne liittyvätkin suoraan Äärettömään Henkeen ja vaikka niiden sijaintipaikkana onkin Paratiisi, ne kulkevat silti leimahduksenomaisesti luomistuloksen joka puolelle ja sieltä takaisin, aina sen etäisimpiä kolkkia myöten. Minne ikinä Myötäluojan yhteyspiirit ulottuvat, sinne saattaa ilmestyä näitä Henkilökohtaisia Avustajia toteuttamaan Äärettömän Hengen käskyä. Ne halkovat avaruutta paljolti samalla tavoin kuin Yksinäiset Sanansaattajat, mutta ne eivät ole persoonia samassa mielessä kuin sanansaattajat.

24:3.3 (268.3) Henkilökohtaiset Avustajat ovat kaikki tasavertaisia ja identtisiä, niissä ei ilmene yksilöllisiä eroavuuksia. Vaikka Myötätoimija pitääkin niitä aitoina persoonallisuuksina, on muiden vaikea pitää heitä todellisina persoonina. Muiden henkiolentojen mielestä ne eivät tuo julki henkiläsnäoloa. Paratiisista polveutuvat olennot ovat aina siitä tietoisia, jos tällainen Avustaja on läheisyydessä; mutta emme tiedosta persoonallisuuden läsnäoloa. Tällaisen läsnäolohahmon puuttuminen epäilemättä tekee niistä kaikista Jumaluuden Kolmannen Persoonan kannalta entistäkin käyttökelpoisempia.

24:3.4 (268.4) Kaikkien Äärettömästä Hengestä polveutuvien teille paljastettujen henkiolentojen joukossa Henkilökohtaiset Avustajat ovat miltei ainoat, joita ette tapaa sisäänpäin kohti Paratiisia suuntautuvan ylösnousemuksenne kuluessa.

4. Apulaistarkastajat

24:4.1 (268.5) Kollektiivina työskennellessään Äärettömän Hengen seitsemällä Paratiisin-sfäärillä olevat Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa toimivat seitsemää superuniversumia varten perustettuna superpäälliköiden hallinnollisena lautakuntana. Apulaistarkastajat ovat Korkeimpien Toimeenpanijoiden toimivallan persoonallinen ruumiillistuma ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumeille. Nämä paikallisluomusten asioiden korkea-arvoiset tarkkailijat ovat Äärettömän Hengen ja Paratiisin Seitsemän Valtiashengen yhteisiä jälkeläisiä. Aikana, joka kuuluu miltei iäisyyteen, heitä personoitiin seitsemänsataatuhatta, ja heidän reservijoukkonsa asuinsija on Paratiisissa.

24:4.2 (268.6) Apulaistarkastajat toimivat Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan välittömän valvonnan alaisuudessa, ja he ovat näiden henkilökohtaisia ja voimallisia edustajia ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumeihin päin. Kunkin paikallisluomuksen päämajasfäärille on sijoitettu yksi tarkastaja, ja hän on siellä asuvan Päivien Yhdistyneen läheinen työtoveri.

24:4.3 (268.7) Apulaistarkastajat vastaanottavat raportteja ja suosituksia vain omilta alaisiltaan, Valtuutetuilta Vartiomiehiltä, joiden asemapaikkana ovat asuttujen maailmojen paikallisjärjestelmien pääkaupungit, kun taas he itse laativat raportteja vain välittömälle esimiehelleen, asianomaisen superuniversumin Korkeimmalle Toimeenpanijalle.

5. Valtuutetut Vartiomiehet

24:5.1 (268.8) Valtuutetut Vartiomiehet ovat Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan koordinoivia persoonallisuuksia ja yhteysedustajia. Ääretön Henki personoi heidät Paratiisissa, ja heidät luotiin heidän toimeksiantoonsa sisältyviä erityisiä tarkoitusperiä ajatellen. Heidän lukumääränsä on vakio, ja heitä on olemassa täsmälleen seitsemän miljardia.

24:5.2 (269.1) Paljolti samaan tapaan kuin Apulaistarkastaja edustaa Seitsemää Korkeinta Toimeenpanijaa kokonaiselle paikallisuniversumille, on jokaisessa tämän paikallisluomuksen kymmenessätuhannessa järjestelmässä Valtuutettu Vartiomies, joka toimii kaikkien seitsemän superuniversumin asioita ylimpänä valvovan etäisen ja korkeimman lautakunnan välittömänä edustajana. Orvontonin paikallisjärjestelmähallituksissa tehtäväänsä suorittavat vartiomiehet toimivat seitsemännen superuniversumin koordinoijan eli Korkeimman Toimeenpanijan Numero Seitsemän toimivallan välittömässä alaisuudessa. Mutta hallinnollisen organisaationsa osalta kaikki paikallisuniversumiin valtuutetut vartiomiehet ovat universumipäämajassa asemapaikkaansa pitävän Apulaistarkastajan alaisia.

24:5.3 (269.2) Valtuutetut Vartiomiehet palvelevat paikallisuniversumin puitteissa kiertoperiaatteen mukaisesti siten, että heitä siirretään paikallisjärjestelmästä toiseen. Tavallisesti heidät vaihdetaan paikallisuniversumin ajanlaskun mukaan joka tuhannes vuosi. He ovat korkea-arvoisimpia järjestelmäpääkaupunkiin sijoitettuja persoonallisuuksia, mutta he eivät koskaan osallistu paikallisjärjestelmän asioita koskeviin pohdintoihin. Paikallisjärjestelmissä he palvelevat viran puolesta päällikkönä siinä neljänkolmatta hallintopersoonallisuuden ryhmässä, jonka jäsenet ovat peräisin evolutionaarisista maailmoista, mutta muussa suhteessa ylösnousemuskuolevaisilla on heidän kanssaan vain vähän tekemistä. Vartiomiesten miltei yksinomaisena toimena on pitää Apulaistarkastaja tietoisena kaikista heidän toimeksiantoonsa kuuluvien järjestelmien hyvinvointiin ja tilaan liittyvistä asioista.

24:5.4 (269.3) Valtuutetut Vartiomiehet ja Apulaistarkastajat eivät raportoi Korkeimmille Toimeenpanijoille superuniversumipäämajan kautta. He ovat vastuussa yksinomaan asianomaisen superuniversumin Korkeimmalle Toimeenpanijalle; heidän toimintansa on erillään Päivien Muinaisten hallinnosta.

24:5.5 (269.4) Korkeimmat Toimeenpanijat, Apulaistarkastajat ja Valtuutetut Vartiomiehet yhdessä omniafien ja lukemattomien teille paljastamattomien persoonallisuuksien kanssa muodostavat tehokkaan, välittömän, keskitetyn, mutta laajalle ulottuvan, koko elollisten ja elottomien suuruniversumia koskevan, neuvontaa ja hallinnollista koordinaatiota edustavan järjestelmän.

6. Kandidaattien Opastajat

24:6.1 (269.5) Kandidaattien Opastajat tukevat ja johtavat ryhmänä sitä teknisen opetuksen ja hengellisen koulutuksen korkeaa yliopistoa, joka on niin perin välttämätön sille, että kuolevainen saavuttaa aikakausien takaisen päämääränsä. Tämä päämäärä on Jumala, lepo ja täydellisen palvelun merkeissä sujuva iäisyys. Nämä varsin persoonalliset olennot saavat nimensä siitä, minkäluonteista ja mitä tarkoitusta palvelevaa työtä he tekevät. He omistautuvat yksinomaisesti tehtäville, joiden tarkoituksena on ajallisuuden superuniversumeista valmistuvien kuolevaisten opastaminen sen Havonassa suoritettavan opetus- ja koulutuskurssin läpi, jonka tarkoituksena on valmistaa ylösnousevat pyhiinvaeltajat pääsemään Paratiisiin ja Lopullisuuden Saavuttajakuntaan.

24:6.2 (269.6) Minua ei ole kielletty esittämästä teille kertomusta siitä, mitä nämä Kandidaattien Opastajat tekevät, mutta se on niin ultrahengellistä, että epäilen pahoin, pystynkö todellisuutta vastaavalla tavalla välittämään aineelliselle mielelle minkäänlaista käsitystä heidän moninaisista toimistaan. Mansiomaailmoissa – sen jälkeen kun näköpiirinne rajat avartuvat ja vapaudutte aineellisten viitekohtien kahleista – voitte alkaa ymmärtää niiden reaalisubjektien merkitystä, joita ”silmä ei voi nähdä eikä korva kuulla ja jotka eivät ole koskaan juolahtaneet ihmismielen aatoksiin”, jopa asioita, jotka ”Jumala on tällaisia ikuisia totuuksia rakastaville valmistanut.” Teitä ei suinkaan ole tuomittu näköpiirinne ja hengellisen käsityskykynne osalta olemaan aina näin rajoittuneita.

24:6.3 (270.1) Kandidaattien Opastajat luotsaavat ajallisuudesta tulevat pyhiinvaeltajat Havona-maailmojen seitsemän kehän läpi. Uloimman Havona-kehän vastaanottomaailmaan saapuessasi sinua vastassa oleva Opastaja jää seuraasi koko sen elämänvaiheen ajaksi, jonka vietät taivaallisilla kehillä. Vaikka miljardissa maailmassa tapahtuvan oleskelusi aikana oletkin kanssakäymisissä lukemattomien muiden persoonallisuuksien kanssa, oma Kandidaattien Opastajasi tulee seuraamaan sinua Havonan-matkasi päähän saakka, ja hän on todistamassa vaipuessasi ajallisuuden omalta osaltasi päättävään uneen, joka merkitsee siirtymistä ikuisuuteen Paratiisin määränpäässä. Herättyäsi sinua tervehtii siellä sinut tervetulleeksi toivottamaan asetettu Paratiisin-kumppani. Hän saattaa jäädä seuraasi siihen saakka, kunnes sinut vihitään Kuolevaisten Lopullisuuden Saavuttajakunnan jäseneksi.

24:6.4 (270.2) Kandidaattien Opastajien lukumäärä ylittää ihmismielen käsityskyvyn, ja heitä ilmestyy lisää jatkuvasti. Heidän alkuperänsä on jossakin mielessä mysteeri. Heidän olemassaolonsa ei ulotu ikuisuuteen. Salaperäisesti he vain ilmaantuvat, sitä mukaa kun heitä tarvitaan. Mitään muistiinmerkintää jossakin keskusuniversumin maailmassa olleesta Kandidaattien Opastajasta ei ole, ennen kuin siltä kaukaisen menneisyyden päivältä, jolloin kaikkien aikojen ensimmäinen kuolevaispyhiinvaeltaja selviytyi keskusluomakunnan ulkovyöhykkeelle. Sinä silmänräpäyksenä, jona hän saapui ulkokehän ohjausmaailmaan, hänet otti vastaan ystävällisin tervehdyksin Malvorian, Kandidaattien Opastajista ensimmäinen, joka on nyt heidän korkeimman neuvostonsa päällikkö ja heidän laajan koulutusorganisaationsa johtaja.

24:6.5 (270.3) Havonaa koskevissa Paratiisin arkistoissa, osastossa, jonka otsikkona on ”Kandidaattien Opastajat”, on nähtävillä seuraava avausmerkintä:

24:6.6 (270.4) ”Ja Malvorian, tämän olentoluokan esikoinen, tervehti ja opasti Havonan pyhiinvaeltaja-löytäjää ja johdatti häntä kokemukseen ensi vaiheessa kuuluneilta ulkokehiltä askel askeleelta ja kehä kehältä, kunnes hän seisoi kaiken persoonallisuuden Lähteen ja Määränpään edessä, ja astui sitten ikuisuuden kynnyksen yli Paratiisiin.”

24:6.7 (270.5) Olin tuona kaukaisen menneisyyden ajankohtana Uversan Päivien Muinaisten palveluksessa, ja me kaikki riemuitsimme saatuamme vakuutuksen siitä, että omastakin superuniversumistamme saapuvat pyhiinvaeltajat saavuttaisivat lopulta Havonan. Ajasta aikaan meille oli opetettu, että avaruuden evolutionaariset luodut saavuttaisivat Paratiisin, ja valtava sävähdys pyyhkäisi taivaallisten hovien läpi, kun ensimmäinen pyhiinvaeltaja todellakin saapui perille.

24:6.8 (270.6) Tämän Havonan pyhiinvaeltaja-löytäjän nimi on Grandfanda, ja hän saapui superuniversumissa numero yksi sijaitsevasta paikallisuniversumista 1 131, sen konstellaatiossa 62 olevaan paikallisjärjestelmään 84 kuuluvalta planeetalta 341. Hänen saapumisensa oli alkumerkkinä universumien universumin kaukotiedotustoiminnan avaamiselle. Siihen asti toiminnassa olivat olleet vain superuniversumien ja paikallisuniversumien kaukotiedotusjärjestelmät, mutta ilmoitus Grandfandan saapumisesta Havonan porteille oli merkkinä ”avaruuden kunniaraporttien” juhlalliselle aloittamiselle. Nimitys johtuu siitä, että ensimmäinen universaalinen lähetys raportoi ensimmäisen sellaisen evolutionaarisiin olentoihin kuuluvan olennon saapumisesta Havonaan, joka oli saavuttanut ylösnousemusolemassaolon määränpään.

24:6.9 (270.7) Kandidaattien Opastajat eivät koskaan poistu Havonan maailmoista; he omistautuvat ajallisuudesta ja avaruudesta tulevien kandidaatti-pyhiinvaeltajien palvelemiseen. Ja jonakin päivänä tulet kasvoista kasvoihin kohtaamaan näitä yleviä olentoja, ellet torju sitä varmaa ja kaikin puolin täydellistä suunnitelmaa, jonka tarkoitus on varmistaa eloonjäämisesi ja ylösnousemuksesi.

7. Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin?

24:7.1 (270.8) Vaikkei evoluutio olekaan keskusuniversumin elämänjärjestys, uskomme kuitenkin, että Kandidaattien Opastajat ovat keskusuniversumin luotujen olentojen erään toisen ryhmän – Havonan servitaalien – täydellistyneitä tai kokeneempia jäseniä. Kandidaattien Opastajat osoittavat niin laajamittaista myötätuntoa ja sellaista kykyä ylösnousemusluotujen ymmärtämiseen, että olemme vakuuttuneita siitä, että he ovat saavuttaneet tämän jalostuneisuuden aktuaalisesti superuniversumien maailmoissa universaalisen hoivan Havona-servitaaleina toimimalla. Ellei tämä näkemys ole oikea, miten sitten voisimme selittää varttuneempien ja kokeneempien servitaalien jatkuvan häviämisen?

24:7.2 (271.1) Servitaali on superuniversumiin saamansa toimeksiannon nojalla pitkän aikaa poissa Havonasta, ja hän on jo aikaisemmin ollut monilla tällaisilla tehtäväkäynneillä, hän palaa kotiin, hänelle myönnetään oikeus päästä ”henkilökohtaiseen yhteyteen” Paratiisin Keskusvalkeuden kanssa, Valohehkuiset Persoonat sulkevat hänet syleilyynsä, ja hän katoaa kanssahengiltään tietymättömiin, eikä hän enää koskaan ilmesty takaisin kaltaistensa pariin.

24:7.3 (271.2) Superuniversumipalveluksesta palatessaan Havonan servitaali voi kokea lukuisia jumalallisia syleilyjä ja palata niistä pelkästään ylevöitettynä servitaalina. Valkeuden syleilyn kokeminen ei välttämättä merkitse sitä, että servitaalin pitää muuntua Kandidaattien Opastajaksi, mutta miltei neljännes jumalalliseen syleilyyn päässeistä ei koskaan enää palaa maailmojen palveluun.

24:7.4 (271.3) Korkeuksien rekistereissä esiintyy koko joukko seuraavankaltaisia kirjoihinvientejä:

24:7.5 (271.4) ”Ja Havonan servitaali numero 842 842 682 846 782, nimeltään Sudna, palasi superuniversumipalveluksesta, otettiin vastaan Paratiisissa, tunsi Isän, astui jumalalliseen syleilyyn eikä enää ole.”

24:7.6 (271.5) Kun kirjoissa esiintyy tällainen merkintä, kyseisen servitaalin ura on päättynyt. Mutta vain kolmen hetken kuluttua (teidän ajanlaskunne mukaan vähän alle kolmessa päivässä) ilmestyy vastasyntynyt Kandidaattien Opastaja ”spontaanisti” Havona-universumin ulkokehälle. Ja Kandidaattien Opastajain lukumäärä – pienet, epäilemättä siirtymävaiheessa olevien määrästä johtuvat eroavuudet sallimalla – on täsmälleen sama kuin kadonneiden servitaalien lukumäärä.

24:7.7 (271.6) On olemassa toinenkin syy olettaa Kandidaattien Opastajien olevan kehittyneitä Havonan servitaaleja, ja se on näiden opastajien ja heidän servitaalikumppaniensa vastustamaton taipumus muodostaa epätavallisen lujia ystävyysliittoja. Tapa, jolla nämä erillisiksi oletetut olentoluokat ymmärtävät toisiaan ja tuntevat toisiaan kohtaan myötätuntoa, on täysin selittämätön. On virkistävää ja innostavaa olla todistamassa heidän keskinäistä kiintymystään.

24:7.8 (271.7) Seitsemän Valtiashenkeä ja vastaavasti heidän kumppaninsa, Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa, ovat Korkeimman Olennon sellaisen mielipotentiaalin ja voimapotentiaalin persoonallisia hallussapitäjiä, joita hän ei vielä henkilökohtaisesti käyttele. Ja kun nämä paratiisilliset työtoverit toimivat yhdessä Havonan servitaaleja luodakseen, tulevat viimeksi mainitut myötäsyntyisesti kytketyiksi mukaan Korkeimmuuden tiettyihin vaiheisiin. Näin ollen Havonan servitaalit itse asiassa ovat täydellisessä keskusuniversumissa oleva heijastuma tietyistä ajallis-avaruudellisten alueitten evolutionaarisista potentiaalisuuksista, mikä kaikki paljastuu, kun servitaali käy läpi muodonmuutoksen ja uudelleenluomisen. Uskomme tämän muodonmuutoksen tapahtuvan Äärettömän Hengen tahdon mukaisesti, ja Ääretön Henki toimii Korkeimman puolesta. Korkein Olento ei luo Kandidaattien Opastajia, mutta arvelemme kokemuksellisen Jumalan olevan jollakin tavalla mukana toimenpiteissä, jotka tuovat nämä olennot olevaisuuden piiriin.

24:7.9 (271.8) Se Havona, jonka läpi ylösnousemuskuolevaiset nyt matkaavat, eroaa monissa suhteissa Grandfandan aikoja edeltäneestä keskusuniversumista. Kuolevaisten taivasmatkalaisten saapuminen Havonan kehille sai aikaan kauaskantoisia muutoksia keskus- ja jumalallisen luomakunnan organisaatiossa, muutoksia, joiden alkuunpanijana epäilemättä oli Korkein Olento, evolutionaaristen luotujen Jumala, kun hän reagoi siihen, että ensimmäinen hänen seitsemästä superuniversumista tulevista lapsistaan saapui perille. Kandidaattien Opastajien ilmaantuminen yhdessä kolmannen asteen supernafien luomisen kanssa on osoituksena mainituista Korkeimman Jumalan toimista.

24:7.10 (272.1) [Esittänyt yksi Uversan Jumalallisista Neuvonantajista.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään