Kapitel 24 - Den Oändlige Andens högre personligheter

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitel 24

Den Oändlige Andens högre personligheter

24:0.1 (264.1) I UVERSA indelar vi Samskaparens alla personligheter och väsen i tre stora avdelningar: den Oändlige Andens Högre Personligheter, Budbärarskarorna i Rymden och de Omvårdande Andarna i Tiden, de andevarelser som är sysselsatta med att undervisa och omvårda viljevarelserna enligt uppstigningsplanen för de dödligas framåtskridande.

24:0.2 (264.2) Den Oändlige Andens Högre Personligheter som omnämns i dessa berättelser verkar överallt i universum som sju grupper:

24:0.3 (264.3) 1. Ensamma Budbärare.

24:0.4 (264.4) 2. Universernas Strömkretsövervakare.

24:0.5 (264.5) 3. Folkräkningsledare.

24:0.6 (264.6) 4. Personliga Biträden till den Oändlige Anden.

24:0.7 (264.7) 5. Biträdande Inspektörer.

24:0.8 (264.8) 6. Förordnade Vakter.

24:0.9 (264.9) 7. De Graduerades Guider.

24:0.10 (264.10) Ensamma Budbärare, Strömkretsövervakare, Folkräkningsledare och Personliga Biträden kännetecknas av att de äger en oerhört stor utrustning av antigravitation. De Ensamma Budbärarna har enligt vad man vet inget allmänt högkvarter; de far strövar omkring i universernas universum. Universernas Strömkretsövervakare och Folkräkningsledarna upprätthåller högkvarter i superuniversernas huvudstäder. De Personliga Biträdena till den Oändlige Anden är stationerade på den centrala Ljusets Ö. De Biträdande Inspektörerna är stationerade i de lokala universernas huvudstäder och de Förordnade Vakterna i huvudstäderna i lokaluniversernas system. De Graduerades Guider är bosatta i Havona‑universumet och fungerar i alla dess en miljard världar. De flesta av dessa högre personligheter har verksamhetsställen i lokaluniverserna, men de är inte organiskt anknutna till administrationen i de evolutionära rikena.

24:0.11 (264.11) Av de sju klasser som denna grupp omfattar är hela universernas universum verksamhetsområde endast för de Ensamma Budbärarna och möjligen för de Personliga Biträdena. Ensamma Budbärare möter man från Paradiset och utåt: genom kretsarna i Havona till superuniversernas huvudstäder och därifrån utåt vidare genom sektorerna och de lokala universerna med deras underavdelningar, ända till de bebodda världarna. Fastän de Ensamma Budbärarna hör till den Oändlige Andens Högre Personligheter har deras ursprung, natur och tjänst redan diskuterats i föregående kapitel.

1. Universernas Strömkretsövervakare

24:1.1 (265.1) De väldiga styrkeströmmarna i rymden såväl som andeenergins strömkretsar kan förefalla att verka automatiskt; de kan förefalla att fungera utan minsta hinder, men så är inte fallet. Alla dessa enorma energisystem är under kontroll; de är underställda intelligent övervakning. Universernas Strömkretsövervakare befattar sig inte med områdena för rent fysisk eller materiell energi — Universums Styrkeledares domän — utan med strömkretsarna för relativ andlig energi och med de modifierade strömkretsar som är väsentliga för att upprätthålla både de högt utvecklade andliga varelserna och förståndsvarelserna av morontia‑ eller övergångstyp. Övervakarna ger inte upphov till strömkretsar av energi och gudomlighetens supersubstans, men i allmänhet har de att göra med tidens och evighetens alla högre andeströmkretsar och med alla relativa andeströmkretsar som berörs vid administrationen av storuniversums alla beståndsdelar. De leder och behandlar alla sådana strömkretsar för andeenergi utanför Paradisön.

24:1.2 (265.2) Universernas Strömkretsövervakare har skapats enbart av den Oändlige Anden och de fungerar uteslutande som Samverkarens representanter. De personaliseras för tjänst i följande fyra klasser:

24:1.3 (265.3) 1. Suprema Strömkretsövervakare.

24:1.4 (265.4) 2. Biträdande Strömkretsövervakare.

24:1.5 (265.5) 3. Andra Gradens Strömkretsövervakare.

24:1.6 (265.6) 4. Tredje Gradens Strömkretsövervakare.

24:1.7 (265.7) Antalet suprema övervakare i Havona och biträdande övervakare i de sju superuniverserna är fullständigt; inga flera skapas i dessa klasser. De suprema övervakarna är sju till antalet, och de är stationerade på de sju Havonakretsarnas styrvärldar. Strömkretsarna i de sju superuniverserna sköts av en ypperlig grupp av sju biträdande övervakare, som har sitt högkvarter på den Oändlige Andens sju Paradis-sfärer, de Sju Suprema Verkställarnas världar. Härifrån övervakar och leder de strömkretsarna i rymdens superuniverser.

24:1.8 (265.8) På dessa Andens sju paradissfärer åstadkommer de sju biträdande strömkretsövervakarna och första klassens Suprema Styrkecentra en förbindelse som under ledning av de Suprema Verkställarna resulterar i den subparadisiska koordineringen av alla materiella och andliga strömkretsar som går ut till de sju superuniverserna.

24:1.9 (265.9) I högkvartersvärlden i varje superuniversum är andra gradens övervakare stationerade för de lokala universerna i tid och rymd. De större och mindre sektorerna är superstyrelsernas administrativa avdelningar, men är inte inblandade i dessa ärenden som gäller andeenergins övervakning. Jag vet inte hur många andra gradens strömkretsövervakare det finns i storuniversum, men i Uversa finns det 84.691 av dessa varelser. Andra gradens övervakare skapas alltemellanåt; från tid till annan framträder de i grupper om sjuttio i de Suprema Verkställarnas världar. Vi får på anhållan tillgång till dem när vi arrangerar etableringen av skilda strömkretsar för andeenergi och förbindelsestyrka till de universer inom vårt verksamhetsområde som nyligen har påbörjat sin utveckling.

24:1.10 (265.10) En tredje gradens strömkretsövervakare fungerar i högkvartersvärlden i varje lokaluniversum. Det skapas fortgående fler av denna klass liksom andra gradens övervakare; de skapas i grupper om sjuhundra och anvisas till de lokala universerna av Dagarnas Forna.

24:1.11 (266.1) Strömkretsövervakarna skapas för sina specifika uppgifter, och de tjänar för evigt i de grupper de ursprungligen har förordnats till. De roteras inte i tjänsten och studerar sålunda under en hel tidsålder de problem som hör till områdena de ursprungligen har anvisats till. Som exempel: Tredje gradens strömkretsövervakare nummer 572.842 har fungerat i Salvington allt sedan ert lokaluniversum fick sin första början, och han är medlem av Mikael av Nebadons personliga stab.

24:1.12 (266.2) Oberoende av om strömkretsövervakarna verkar i de lokala eller i de högre universerna dirigerar de alla som berörs att använda de rätta strömkretsarna för överföring av alla andemeddelanden och för transport av alla personligheter. I sitt arbete att övervaka strömkretsarna utnyttjar dessa effektiva varelser alla enheter, krafter och personligheter i universernas universum. De tar i sin tjänst de ouppenbarade ”höga andepersonligheterna för strömkretskontroll”, och de assisteras kunnigt av talrika staber av den Oändlige Andens personligheter. Det är de som isolerar en evolutionär värld om dess Planetprins gör uppror mot den Universelle Fadern och hans ställföreträdande regent‑Son. De kan koppla bort varje värld från vissa av den högre andliga ordningens strömkretsar i universum, men de kan inte upphäva styrkeledarnas materiella strömmar.

24:1.13 (266.3) Universernas Strömkretsövervakare har något av samma förhållande till andeströmkretsar som Universums Styrkeledare har till materiella strömkretsar. De två klasserna kompletterar varandra och har tillsammans översynen av alla de andens och materiens strömkretsar som kan kontrolleras och behandlas av skapade varelser.

24:1.14 (266.4) Strömkretsövervakarna utövar en viss översyn av de sinnesströmkretsar som är andeassocierade, mycket så som styrkeledarna har ett visst välde över de sinnesfaser som är associerade med fysisk energi — det mekaniska sinnet. I allmänhet expanderar vardera klassens funktioner genom förbindelse med den andra, men strömkretsarna för rent sinne är inte underställda någonderas övervakning. Inte heller är de två klasserna jämställda; i alla sina mångahanda sysslor är Universernas Strömkretsövervakare underställda de Sju Suprema Styrkeledarna och deras underordnade.

24:1.15 (266.5) Även fast strömkretsövervakarna är fullständigt lika varandra inom sina respektive klasser är de alla skilda individer. De är sant personliga varelser, men de har en annan typ av personlighet än den av Fadern utgivna, och den påträffas inte hos någon annan varelsetyp i hela den universella tillvaron.

24:1.16 (266.6) Fastän ni kommer att känna igen dem och känna till dem när ni färdas inåt mot Paradiset kommer ni inte att ha några personliga relationer till dem. De är strömkretsövervakare, och de håller sig strikt och effektivt till sina uppgifter. De befattar sig endast med de personligheter och väsen som har uppsikt över de aktiviteter som berör strömkretsarna under deras övervakning.

2. Folkräkningens Ledare

24:2.1 (266.7) Trots att den Universella Intelligensens kosmiska sinne är medvetet om alla tänkande varelsers närvaro och vistelseort, finns det i universernas universum dessutom en oberoende metod att hålla räkning på alla viljevarelser.

24:2.2 (266.8) Folkräkningens Ledare är en av den Oändlige Andens speciella och avslutade skapelser, och de finns till i ett för oss okänt antal. De är skapade så att de kan vara fullständigt synkroniserade med återspeglingsförfarandet i superuniverserna, samtidigt som de personligen är känsliga för förståndsmässig vilja och reagerar för den. Dessa ledare blir omedelbart medvetna om uppkomsten av vilja var som helst i storuniversum, ett förfarande som inte är helt förstått. De är därför alltid kompetenta att ge oss antalet, naturen och vistelseorten för alla viljevarelser i varje del av den centrala skapelsen och i de sju superuniverserna. Men de fungerar inte i Paradiset; det finns inget behov av dem där. I Paradiset är kunskapen inherent; Gudomarna vet allting.

24:2.3 (267.1) Sju Folkräkningsledare verkar i Havona; en är stationerad i styrvärlden i varje Havonakrets. Med undantag av dessa sju och de klassens reserver som finns i Andens paradisvärldar verkar alla Folkräkningsledare inom Dagarnas Fornas behörighetsområde.

24:2.4 (267.2) En Folkräkningsledare presiderar på högkvarteret i varje superuniversum, medan tusenden och åter tusenden är underställda denne huvudledare, en i huvudstaden i varje lokaluniversum. Alla personligheter i denna klass är jämlika förutom de i styrvärldarna i Havona och de sju huvudledarna i superuniverserna.

24:2.5 (267.3) I det sjunde superuniversumet finns det etthundratusen Folkräkningsledare. Och detta antal består helt och hållet av dem som kan förordnas till lokaluniverser; däri inkluderas inte Usatias personliga stab, superuniversumets huvudledare för alla Folkräkningsledare i Orvonton. Liksom huvudledarna i de övriga superuniverserna är Usatia inte direkt anpassad till att registrera förståndsmässig vilja. Han är enbart inställd till sina underordnade som är stationerade i Orvontons universer; sålunda verkar han som en ypperlig sammanräknande personlighet för deras rapporter, som kommer in från huvudstäderna i de lokala skapelserna.

24:2.6 (267.4) Från tid till annan för de officiella registratorerna i Uversa in i sina register ställningen i superuniversumet, så som den framkommer i registreringarna i Usatias personlighet. Sådana folkräkningsdata hör hemma i superuniverserna; dessa rapporter överförs varken till Havona eller till Paradiset.

24:2.7 (267.5) Folkräkningsledarna har att göra med människor — liksom med andra viljevarelser — endast i den utsträckningen att de registrerar själva viljefunktionen. De har inget att göra med uppteckningarna om ert liv och dess händelser; de är inte i något avseende upptecknande personligheter. Folkräkningsledaren i Nebadon, nr 81.412 i Orvonton‑serien, är i själva detta ögonblick personligen medveten om din levande närvaro här på Urantia; och han förser registren med bekräftelse på din död i det ögonblick du upphör att fungera som en viljevarelse.

24:2.8 (267.6) Folkräkningsledarna registrerar existensen av en ny viljevarelse när den första viljeakten utförs; de anger en viljevarelses död när den sista viljeakten sker. Det partiella framträdandet av vilja som observeras i reaktionerna hos vissa av de högre djuren hör inte till Folkräkningsledarnas område. De håller inte räkning på någonting annat än äkta viljevarelser, och de reagerar inte för någonting annat än viljans funktion. Exakt hur de registrerar viljans funktion vet vi inte.

24:2.9 (267.7) Dessa varelser har alltid varit Folkräkningsledare och förblir det alltid. De skulle vara relativt onyttiga inom något annat arbetsområde i universum. Men de är ofelbara i sin funktion; de gör sig aldrig skyldiga till försummelse, ej heller till förfalskning. Och trots sin förunderliga förmåga och otroliga förmånsrätt är de personer; de har andenärvaro och ‑form som går att känna igen.

3. Den Oändlige Andens personliga biträden

24:3.1 (268.1) Vi har ingen autentisk kunskap om tiden eller sättet för skapandet av de Personliga Biträdena. Deras antal måste vara legio, men det är inte registrerat i Uversa. Utgående från försiktiga beräkningar baserade på vår kunskap om deras arbete dristar jag mig att uppskatta deras antal till flera biljoner. Vi är av den åsikten att den Oändlige Anden inte har några begränsningar i fråga om antalet vid skapandet av Personliga Biträden.

24:3.2 (268.2) Den Oändlige Andens Personliga Biträden existerar uteslutande för att assistera Gudomens Tredje Persons närvaro i Paradiset. Fastän de är knutna direkt till den Oändlige Anden och lokaliserade till Paradiset går de som blixtar till och från även de yttersta delarna i skapelsen. Vart Samskaparens strömkretsar än sträcker sig, där kan dessa Personliga Biträden framträda för att verkställa den Oändlige Andens påbud. De genomkorsar rymden i stort sett så som de Ensamma Budbärarna, men de är inte personer i den bemärkelse budbärarna är det.

24:3.3 (268.3) De Personliga Biträdena är alla jämlika och identiska; de uppvisar inga individuella skillnader. Fastän den Oändlige Anden ser på dem som sanna personligheter är det svårt för andra att anse dem som verkliga personer; de manifesterar ingen andenärvaro för andra andevarelser. Varelser med paradisursprung är alltid medvetna om när dessa Biträden är i närheten; men vi uppfattar ingen personlighetsnärvaro. Avsaknaden av en sådan närvaroform gör dem otvivelaktigt ännu mer användbara för Gudomens Tredje Person.

24:3.4 (268.4) Av alla de uppenbarade klasserna av andevarelser som har sitt ursprung i den Oändlige Anden är de Personliga Biträdena nästan de enda som ni inte möter under er inåtgående uppstigning till Paradiset.

4. De Biträdande Inspektörerna

24:4.1 (268.5) De Sju Suprema Verkställarna på den Oändlige Andens sju sfärer i Paradiset fungerar kollektivt som superledarnas råd för de sju superuniverserna. De Biträdande Inspektörerna förkroppsligar personligen de Suprema Verkställarnas auktoritet för de lokala universerna i tid och rymd. Dessa höga observatörer av angelägenheterna i de lokala skapelserna är gemensamma efterkommande till den Oändlige Anden och Paradisets Sju Härskarandar. I tiden nära evigheten personaliserades sjuhundra tusen av dem, och deras reservkår vistas i Paradiset.

24:4.2 (268.6) De Biträdande Inspektörerna arbetar under direkt överinsyn av de Sju Suprema Verkställarna och är deras personliga och mäktiga representanter i tidens och rymdens lokaluniverser. En inspektör är stationerad på högkvarterssfären i varje lokal skapelse, och han är en nära medarbetare till den Dagarnas Förenande som är bosatt där.

24:4.3 (268.7) De Biträdande Inspektörerna mottar rapporter och rekommendationer endast av sina underordnade, de Befullmäktigade Vakterna som är stationerade i huvudstäderna för de bebodda världarnas lokalsystem, medan de själva rapporterar endast till sin direkta överordnade, den Supreme Verkställaren för ifrågavarande superuniversum.

5. De Förordnade Vakterna

24:5.1 (268.8) De Förordnade Vakterna är de sju Suprema Verkställarnas koordinerande personligheter och förbindelserepresentanter. De personaliserades i Paradiset av den Oändlige Anden, och de skapades för de speciella ändamålen med deras uppdrag. Deras antal är bestående, och det finns exakt sju miljarder av dem.

24:5.2 (269.1) I stort sätt så som en Biträdande Inspektör representerar de Sju Suprema Verkställarna i ett helt lokaluniversum, så finns det i vart och ett av den lokala skapelsens tio tusen system en Förordnad Vakt som verkar som den direkta representanten för det avlägsna och suprema superkontrollrådet för angelägenheterna i alla sju superuniverser. Vakterna som är i tjänst i lokalsystemens styrelser i Orvonton verkar under den direkta överhögheten av den Supreme Verkställaren Nummer Sju, koordinatorn för det sjunde superuniversumet. Men i den administrativa organisationen är alla vakter som har förordnats till ett lokaluniversum underställda den Biträdande Inspektören som är stationerad i universumets högkvarter.

24:5.3 (269.2) Inom en lokal skapelse roterar de Förordnade Vakterna i tjänst genom att de överförs från ett system till ett annat. De byts vanligen vart tusende år enligt lokaluniversumets tid. De hör till de högsta graderna av personligheter stationerade i systemens huvudstäder, men de deltar aldrig i överläggningar om systemangelägenheter. I lokalsystemen tjänar de som överhuvuden å tjänstens vägnar för de tjugofyra administratörer som härstammar från de evolutionära världarna, men i övrigt har uppstigande dödliga föga kontakt med dem. Vakterna är nästan uteslutande sysselsatta med att hålla den Biträdande Inspektören i sitt universum fullt informerad om alla ärenden som gäller välfärden och läget i systemen för deras uppdrag.

24:5.4 (269.3) Förordnade Vakter och Biträdande Inspektörer rapporterar inte till de Suprema Verkställarna genom högkvarteret i ett superuniversum. De är ansvariga endast inför den Supreme Verkställaren för ifrågavarande superuniversum; deras aktiviteter är åtskilda från Dagarnas Fornas administration.

24:5.5 (269.4) De Suprema Verkställarna, Biträdande Inspektörerna och Förordnade Vakterna bildar tillsammans med omniaferna och en mängd ouppenbarade personligheter ett effektivt, direkt och centraliserat men vitt utspritt system för rådgivande och administrativ koordinering av hela storuniversum av ting och varelser.

6. De Graduerades Guider

24:6.1 (269.5) De Graduerades Guider stödjer och leder som grupp det höga universitetet för teknisk undervisning och andlig övning som är så väsentligt för att de dödliga skall uppnå tidsåldrarnas mål: Gud, vila, och sedan fulländat tjänande i evigheten. Dessa högst personliga varelser har sitt namn från naturen av och syftet med deras arbete. De ägnar sig uteslutande åt uppgiften att leda de dödliga graduerade från superuniverserna i tiden genom Havona‑kursen av undervisning och träning, vilket avser att förbereda de uppstigande pilgrimerna för tillträde till Paradiset och Finalitkåren.

24:6.2 (269.6) Det är inte förbjudet för mig att berätta om de Graduerades Guiders arbete, men det är så ultraandligt att jag tvivlar på att jag kan ge det materiella sinnet en riktig uppfattning om deras mångahanda aktiviteter. I mansoniavärldarna, efter att er synkrets har utvidgats och ni har befriats från de materiella jämförelsernas bojor, kan ni börja förstå meningen med de realiteter som ”intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka”, och även det som ”Gud har berett åt dem som älskar sådana eviga sanningar”. Ni kommer inte alltid att vara så begränsade i vidden av er syn och andliga förståelse.

24:6.3 (270.1) De Graduerades Guider ägnar sig åt att lotsa pilgrimerna från tiden genom de sju kretsarna av Havona‑världar. Den guide som möter dig vid din ankomst till mottagningsvärlden på den yttre Havonakretsen stannar med dig under hela ditt livsskede på de himmelska kretsarna. Fastän du umgås med otaliga andra personligheter under din vistelse i en miljard världar följer dig din Graduerades Guide till slutet av ditt framåtskridande i Havona och bevittnar ditt insjunkande i tidens terminalsömn, sömnen för evighetsöverföring till Paradis-målet, där du vid uppvaknandet hälsas av den Paradiskompanjon som har anvisats att välkomna dig och kanske stanna med dig tills du invigs som medlem av de Dödligas Finalitkår.

24:6.4 (270.2) Antalet Graduerades Guider ligger bortom det mänskliga sinnets fattningsförmåga, och det uppkommer hela tiden flera av dem. Deras ursprung är något av ett mysterium. De har inte existerat i evighet; de uppkommer hemlighetsfullt efter hand när de behövs. Det finns ingen anteckning om någon Graduerades Guide i någon av centraluniversumets världar förrän den dag i en avlägset svunnen tid då alla tiders förste dödlige pilgrim lyckades komma fram till det yttre bältet i den centrala skapelsen. I det ögonblick han anlände till pilotvärlden på den yttre kretsen möttes han av den vänskapligt hälsande Malvorian, den förste av de Graduerades Guider och nu ledare för deras suprema råd och föreståndare för deras vidsträckta utbildningsorganisation.

24:6.5 (270.3) I Paradisets register för Havona, inom den del som har namnet ”Graduerades Guider”, finns denna första anteckning:

24:6.6 (270.4) ”Och Malvorian, den förste av denna klass, hälsade och instruerade pilgrimen som hade funnit Havona och ledde honom från den första erfarenhetens yttre kretsar steg för steg och krets för krets tills han stod inför Ursprunget och Bestämmelsen för all personlighet och senare steg över evighetens tröskel till Paradiset.”

24:6.7 (270.5) Vid denna tid för länge sedan var jag ansluten till tjänst hos Dagarnas Forna i Uversa, och vi fröjdades alla i förvissningen om att även pilgrimer från vårt superuniversum till slut skulle nå fram till Havona. Under tidsåldrarnas gång hade vi fått lära oss att de evolutionära skapade varelserna i rymden skulle komma att uppnå Paradiset, och alla tiders spänningsrysning svepte genom de himmelska hoven när den första pilgrimen verkligen anlände.

24:6.8 (270.6) Namnet på denna pilgrim som fann Havona är Grandfanda, och han härstammade från planet 341 i system 84 i konstellationen 62 i lokaluniversumet 1.131 beläget i superuniversumet nummer ett. Hans ankomst var signalen till att etablera informationsutsändingen i universernas universum. Dessförinnan hade endast informationsutsändningarna i superuniverserna och lokaluniverserna varit i funktion, men meddelandet om Grandfandas ankomst till Havonas portar signalerade initierandet av de ”ärorika rapporterna från rymden”, så kallat då den första universella informationsutsändningen rapporterade att den första av de evolutionära varelserna som hade uppnått målet för uppstigningstillvaron hade anlänt till Havona.

24:6.9 (270.7) De Graduerades Guider lämnar aldrig världarna i Havona; de ägnar sig åt att betjäna de graduerade pilgrimerna från tiden och rymden. Du kommer en gång att möta dessa ädla varelser ansikte mot ansikte om du inte avvisar den säkra och alltigenom fulländade plan som är avsedd att åstadkomma din överlevnad och uppstigning.

7. Uppkomsten av de Graduerades Guider

24:7.1 (270.8) Fastän evolutionen inte hör till ordningen i centraluniversumet tror vi att de Graduerades Guider är fullkomnade eller mera erfarna medlemmar av en annan klass av varelser i centraluniversumet, nämligen Servitalerna i Havona. De Graduerades Guider visar en så omfattande sympati och en sådan förmåga att förstå de uppstigande varelserna att vi är övertygade om att de har vunnit denna kultur genom verklig tjänst i superuniversernas världar som Havonaservitaler för universell omvårdnad. Om inte denna åsikt stämmer hur kan vi då förklara att de äldre eller mera erfarna servitalerna fortgående försvinner?

24:7.2 (271.1) En servital är länge frånvarande från Havona på uppdrag i ett superuniversum, och han har haft många sådana uppdrag tidigare. Han återvänder hem och beviljas förmånen av ”personlig kontakt” med Paradisets Centrala Sken, omfamnas av de Luminösa Personerna och försvinner ur sina andekamraters åsyn utan att någonsin på nytt uppenbara sig bland de sina.

24:7.3 (271.2) En Havonaservital kan komma i åtnjutande av talrika gudomliga omfamningar, vid återkomsten från superuniversumtjänst, och återvända från dem endast som en upphöjd servital. Att erfara den luminösa omfamningen innebär inte nödvändigtvis att servitalen måste omvandlas till en Graduerades Guide, men nästan en fjärdedel av dem som får ta emot den gudomliga omfamningen återvänder aldrig till tjänst igen.

24:7.4 (271.3) Det förekommer i de höga registren en följd av anteckningar likt denna:

24:7.5 (271.4) ”Och servital nummer 842.842.682.846.782 i Havona, kallad Sudna, kom över från superuniversumtjänst, mottogs i Paradiset, kände Fadern, gick in i den gudomliga omfamningen och finns ej.”

24:7.6 (271.5) När en sådan anteckning uppträder i registren är livsskedet för denna servital avslutat. Men efter tre ögonblick (något mindre än tre dagar enligt er tid) framträder en nyfödd Graduerades Guide ”spontant” på den yttre kretsen i Havonauniversumet. Och antalet Graduerades Guider, om man tillåter en obetydlig skillnad som utan tvivel beror på dem som befinner sig i övergång, är exakt detsamma som antalet försvunna servitaler.

24:7.7 (271.6) Det finns ytterligare en orsak för att anta att de Graduerades Guider är evolverade Havonaservitaler, och det är den ofelbara tendensen hos dessa guider och deras medarbetande servitaler att forma sådana ovanligt starka band till varandra. Det sätt på vilket dessa till synes skilda klasser av varelser förstår och sympatiserar med varandra är helt oförklarligt. Det är uppfriskande och inspirerande att bevittna deras ömsesidiga tillgivenhet.

24:7.8 (271.7) De Sju Härskarandarna och de med dem associerade Sju Suprema Styrkeledarna är personliga omhändertagare av den sinnespotential respektive styrkepotential hos den Suprema Varelsen som denna ännu inte personligen nyttjar. När dessa medarbetare i Paradiset samverkar för att skapa Havonaservitaler blir dessa medfött involverade i vissa faser av Supremateten. Havonaservitalerna är sålunda i själva verket en återspegling i det fulländade centraluniversumet av vissa evolutionära potentialer i tidens och rymdens domäner, vilket allt avslöjas när en servital undergår omformning och pånyttskapelse. Vi tror att denna omformning sker enligt den Oändlige Andens vilja, och att han otvivelaktigt verkar för den Supremes del. De Graduerades Guider skapas inte av den Suprema Varelsen, men vi drar alla den slutsatsen att den erfarenhetsmässiga Gudomen på något sätt är involverad i de händelser som för in dessa varelser i tillvaron.

24:7.9 (271.8) Det Havona som de uppstigande dödliga nu färdas genom skiljer sig i många avseenden från centraluniversumet sådant det var före Grandfandas tid. De dödliga uppstigandes ankomst till kretsarna i Havona initierade svepande förändringar i den centrala och gudomliga skapelsens organisation, förändringar otvivelaktigt initierade av den Suprema Varelsen — de evolutionära varelsernas Gud — som reaktion på ankomsten av det första av hans erfarenhetsmässiga barn från de sju superuniverserna. Uppkomsten av de Graduerades Guider tillsammans med skapandet av tredje gradens supernafer tyder på dessa utföranden av Gud den Supreme.

24:7.10 (272.1) [Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa.]

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved