Hoppa till huvudinnehåll

Kapitel 23 - De Ensamma Budbärarna

Urantiaboken

Kapitel 23

De Ensamma Budbärarna

23:0.1 (256.1)DE Ensamma Budbärarna är Samskaparens personliga och universella kår; de är den första och äldsta klassen av den Oändlige Andens Högre Personligheter. De representerar den Oändlige Andens första skapande handling i ensam verksamhet för att ge existens åt ensamma personlighetsandar. Varken Fadern eller Sonen deltog direkt i detta överväldigande förandligande.

23:0.2 (256.2)Dessa andebudbärare personaliserades genom en enda skapelseakt och deras antal är konstant. Även fast jag har en av dessa extraordinära varelser associerad med mig på detta nuvarande uppdrag, vet jag inte hur många sådana personligheter existerar i universernas universum. Jag vet endast emellanåt hur många som enligt registeranteckningarna för tillfället tjänstgör inom området för vårt superuniversums jurisdiktion. I den senaste rapporten från Uversa ser jag att nästan 7.690 biljoner Ensamma Budbärare då verkade inom gränserna för Orvonton; och jag antar att detta är betydligt mindre än en sjundedel av deras totala antal.

1. De Ensamma Budbärarnas Natur och Ursprung

23:1.1 (256.3)Omedelbart efter det att Havonakretsarnas Sju Andar hade skapats gav den Oändlige Anden tillvaro åt de Ensamma Budbärarnas väldiga kår. Det finns ingen del av den universella skapelsen, förutom Paradiset och Havonakretsarna, som har existerat före de Ensamma Budbärarna; de har verkat överallt i storuniversum nästan i evighet. De är fundamentala för det gudomliga förfarande genom vilket den Oändlige Anden uppenbarar sig för, och får personlig kontakt med, de vidsträckta skapelserna i tid och rymd.

23:1.2 (256.4)Trots att dessa budbärare existerar från tiden nära evigheten är de alla medvetna om att deras jag har en begynnelse. De är medvetna om tid, och de är de första i den Oändlige Andens skapelse som har ett sådant tidsmedvetande. De är den Oändlige Andens förstfödda varelser som personaliseras i tiden och förandligas i rymden.

23:1.3 (256.5)Dessa ensamma andar uppkom vid tidens gryning som fullt utvecklade och fulländat utrustade andevarelser. De är alla jämlika och det finns inga klasser eller underavdelningar grundade på personliga olikheter. Klassificeringen av dem bygger helt på den typ av arbete som de från tid till annan har blivit anvisade.

23:1.4 (256.6)De dödliga börjar som nästan helt materiella varelser i rymdens världar och stiger upp inåt mot de Stora Centren; dessa ensamma andar börjar i alltings centrum och längtar efter uppdrag i de avlägsna skapelserna, även i de enskilda världarna i de yttersta lokala universerna och rentav längre bort.

23:1.5 (256.7)Fastän de kallas Ensamma Budbärare känner de sig inte som ensamma andar, ty de tycker verkligen om att arbeta ensamma. De är de enda varelserna i hela skapelsen som kan njuta av ensamheten, och som gör det, även om de lika mycket njuter av samvaro med de mycket få klasser av förståndsvarelser i universum med vilka de kan umgås broderligt.

23:1.6 (257.1)De Ensamma Budbärarna är inte isolerade i sin tjänst; de är ständigt i kontakt med intellektens ymnighet i hela skapelsen, emedan de har förmågan att ”inlyssna” på alla informationsutsändningar i de världar där de vistas. De kan också stå i ömsesidig förbindelse med medlemmar av sin egen omedelbara kår, de varelser som gör samma slags arbete i samma superuniversum. De skulle kunna stå i kontakt även med andra av sin klass, men har blivit beordrade av de Sju Härskarandarnas råd att inte göra det, och de är en lojal grupp; de är inte olydiga eller försumliga. Det finns ingen anteckning om att en Ensam Budbärare någonsin skulle ha förirrat sig in i mörkret.

23:1.7 (257.2)De Ensamma Budbärarna är likt Universums Styrkeledare bland de mycket få typer av överallt verkande varelser som är undantagna från möjligheten att bli häktade eller anhållna av tidens och rymdens tribunaler. De kan inte bli kallade att inställa sig inför någon annan än de Sju Härskarandarna, men enligt alla krönikor i totaluniversum har detta råd i Paradiset aldrig sammankallats för att döma i ett mål mot en Ensam Budbärare.

23:1.8 (257.3)Dessa budbärare med ensamma uppdrag är en pålitlig, tillitsfull, mångkunnig, genomandlig och vida förståelsefull grupp av skapade varelser som härstammar från det Tredje Ursprunget och Centret; de verkar med behörighet av den Oändlige Anden bosatt på Paradisets centrala Ö och såsom denne är personaliserad på högkvarterssfärerna i de lokala universerna. De är ständigt knutna till den direkta krets som utgår från den Oändlige Anden, även då de verkar i de lokala skapelserna under det omedelbara inflytandet från lokaluniversumets Moderande.

23:1.9 (257.4)Det finns en teknisk orsak till att dessa Ensamma Budbärare måste resa och arbeta ensamma. För korta perioder och när stationerade kan de samarbeta i grupp, men när de är sålunda församlade är de helt avskurna från paradiskretsens stöd och ledning; de är helt isolerade. När de befinner sig i transit eller när de verkar på rymdens kretsar och i tidens strömmar, och om två eller flera av denna klass då kommer nära varandra bryts förbindelsen med de högre cirkulerande krafterna för båda eller alla. De ”får kortslutning”, så som ni symboliskt må beskriva det. Därför har de inbyggt i sig ett automatiskt alarm, en varnande signal, som ofelbart informerar dem om hotande sammanstötningar och utan undantag håller dem tillräckligt långt från varandra för att inte störa deras korrekta och effektiva verksamhet. De har även en medfödd och automatisk förmåga att upptäcka och ange närheten av både Inspirerade Treenighetsandar och gudomliga Tankeriktare.

23:1.10 (257.5)Dessa budbärare besitter ingen förmåga till att utsträcka personligheten eller att reproducera sig, men det finns praktiskt taget inget arbete i universerna som de inte kan engagera sig i och till vilket de inte kan bidra med någonting väsentligt och nyttigt. I synnerhet är de stora inbesparare av tid för dem som är sysselsatta med att administrera universernas angelägenheter; och de assisterar oss alla, från de högsta till de lägsta.

2. De Ensamma Budbärarnas Uppdrag

23:2.1 (257.6)De Ensamma Budbärarna är inte stadigvarande knutna till någon enskild eller grupp av himmelska personligheter. De är alltid i tjänst enligt uppdrag och arbetar då under omedelbar överinsyn av dem som styr områdena de är knutna till. För sig själva har de varken organisation eller styrelse av något slag; de är Ensamma Budbärare.

23:2.2 (258.1)De Ensamma Budbärarna är förordnade av den Oändlige Anden till följande sju tjänstegrupperingar:

23:2.3 (258.2)1. Paradistreenighetens Budbärare.

23:2.4 (258.3)2. Havonakretsarnas Budbärare.

23:2.5 (258.4)3. Superuniversernas Budbärare.

23:2.6 (258.5)4. De lokala universernas Budbärare.

23:2.7 (258.6)5. Utforskare med öppet uppdrag.

23:2.8 (258.7)6. Ambassadörer och Emissarier med specialuppdrag.

23:2.9 (258.8)7. Sanningsuppenbarare.

23:2.10 (258.9)Dessa andebudbärare är i varje avseende utbytbara från en typ av tjänst till en annan; sådana överföringar sker ständigt. Det finns inga skilda klasser av Ensamma Budbärare; de är andligen lika och i varje avseende jämlika. Fastän de i allmänhet betecknas med nummer känner den Oändlige Anden dem med deras personliga namn. De övriga av oss känner dem enligt det namn eller nummer som betecknar deras pågående uppdrag.

23:2.11 (258.10)1. Paradistreenighetens Budbärare. Jag har inte tillåtelse att uppenbara särskilt mycket om vad det är för arbete som denna grupp av budbärare anvisad till Treenigheten utför. De är Gudomarnas betrodda och hemliga tjänare, och då de har anförtrotts speciella meddelanden som innehåller Gudarnas ouppenbarade planer och framtida ledning vet man inte att de någonsin skulle ha avslöjat en hemlighet eller svikit den tillit som har satts till deras klass. Och allt detta berättas i detta sammanhang, inte för att skryta med deras fulländning, utan snarare för att påpeka att Gudarna kan skapa, och skapar, fulländade varelser.

23:2.12 (258.11)Förvirringen och oordningen på Urantia betyder inte att Paradisets Härskare vare sig saknar intresse eller förmåga att sköta saker och ting annorlunda. Skaparna har full förmåga att göra Urantia till ett sannskyldigt paradis, men ett sådant Eden skulle inte bidra till att utveckla de starka, ädla och erfarna karaktärer som Gudarna förvisso hamrar ut i er värld mellan nödvändighetens städ och våndans slägga. Era bekymmer och sorger, era prövningar och besvikelser, är precis lika mycket en del av den gudomliga planen på er sfär som den utsökta fulländningen och alltings infinita anpassning till sitt suprema syfte i världarna i det centrala och fulländade universumet.

23:2.13 (258.12)2. Havonakretsarnas Budbärare. Under hela ert uppstigningsskede kommer ni vagt, men i tilltagande grad att kunna upptäcka de Ensamma Budbärarnas närvaro, men inte förrän ni når fram till Havona känner ni ofelbart igen dem. De första budbärarna som ni möter ansikte mot ansikte är budbärarna på kretsarna i Havona.

23:2.14 (258.13)De Ensamma Budbärarna har speciella förhållanden till de infödda i världarna i Havona. Dessa budbärare, som är så funktionellt handikappade när de associerar sig med varandra, kan ha, och har, en mycket nära och personlig gemenskap med de infödda i Havona. Men det är helt omöjligt att till människans sinne förmedla en uppfattning om den suprema tillfredsställelse som följer av kontakten mellan dessa gudomligt fulländade varelsers sinnen och sådana nära nog transcendenta personligheters andar.

23:2.15 (259.1)3. Superuniversernas Budbärare. Dagarnas Forna, dessa personligheter med treenighetsursprung som styr de sju superuniversernas öden, dessa trion av gudomlig makt och administrativ visdom, är rikligt försedda med Ensamma Budbärare. Det är endast genom denna klass av budbärare som de treeniga härskarna i ett superuniversum direkt och personligen kan kommunicera med härskarna i ett annat superuniversum. De Ensamma Budbärarna är den enda tillgängliga typen av andeförståndsvarelser — möjligen med undantag för de Inspirerade Treenighetsandarna — som kan sändas från högkvarteret i ett superuniversum direkt till högkvarteret i ett annat. Alla andra personligheter måste göra sådana färder via Havona och Härskarandarnas exekutiva världar.

23:2.16 (259.2)Det finns vissa sorters information som inte kan fås fram med vare sig Gravitationsbudbärare, återspegling eller informationsutsändning. Och när Dagarnas Forna vill vara säkra på dessa saker måste de sända en Ensam Budbärare till källan för den kunskapen. Långt före livet fanns på Urantia var den budbärare som nu är i mitt sällskap anvisad till ett uppdrag ut från Uversa till centraluniversumet — och var borta från namnuppropen i Orvonton under närmare en miljon år men återvände i sinom tid med den önskade informationen.

23:2.17 (259.3)Det finns ingen gräns för de Ensamma Budbärarnas tjänst i superuniverserna; de kan fungera som verkställare av de höga tribunalernas domar eller som insamlare av information för rikets bästa. Av alla superskapelser är Orvonton den som de helst tjänar i, emedan behovet här är störst och möjligheterna till en heroisk insats mångfaldiga. De mera nödställda världarna ger oss alla tillfredsställelsen av en mera fullödig verksamhet.

23:2.18 (259.4)4. De lokala universernas Budbärare. Beträffande verksamheten i ett lokaluniversum finns det ingen gräns för de Ensamma Budbärarnas handlande. De är trogna uppenbarare av motiven och avsikten som lokaluniversumets Moderande har, fastän de är helt underställda den regerande Mästarsonen. Och detta gäller för alla budbärare som verkar i ett lokaluniversum, vare sig de färdas ut direkt från universumhögkvarteret eller tillfälligt fungerar i förbindelse med Konstellationsfäder, Systemhärskare eller Planetprinsar. Innan all makt har koncentrerats i händerna på en Skaparson i samband med hans upphöjelse till suverän härskare i sitt universum, fungerar dessa budbärare i lokaluniversumet under Dagarnas Fornas allmänna ledning och ansvarar omedelbart inför dessas lokala representant, Dagarnas Förenande.

23:2.19 (259.5)5. Utforskare med öppet uppdrag. När de Ensamma Budbärarnas reservkår blir överbemannad utfärdar en av de Sju Suprema Styrkeledarna ett upprop om frivilliga för forskningsresor; och det råder aldrig brist på frivilliga, ty de fröjdas över att bli sända som fria och obehindrade utforskare, att uppleva spänningen i att finna de kärnenheter av nya världar och universer som håller på att bildas.

23:2.20 (259.6)De far iväg för att undersöka de ledtrådar som rymdens utgrundare inom verksamhetsområdena har gett dem. Otvivelaktigt känner Paradisets Gudomar till existensen av dessa oupptäckta energisystem i rymden, men de avslöjar aldrig sådan information. Om de Ensamma Budbärarna inte utforskade och kartlade dessa energicentra som nyligen börjat bildas, skulle dessa fenomen länge förbli obemärkta även för förståndsvarelserna i närbelägna världarna. De Ensamma Budbärarna är som klass starkt känsliga för gravitation; följaktligen kan de ibland upptäcka den sannolika närvaron av mycket små mörka planeter, just de världar som bäst lämpar sig för livsexperiment.

23:2.21 (260.1)Dessa budbärare och utforskare med öppet uppdrag patrullerar totaluniversum. De är ständigt ute på upptäcktsfärder till de okartlagda regionerna i hela yttre rymden. Väldigt mycket av den information vi har om händelser i yttre rymdens riken är tack vare de Ensamma Budbärarnas utforskningar, då de ofta arbetar och studerar tillsammans med de himmelska astronomerna.

23:2.22 (260.2)6. Ambassadörer och Emissarier med specialuppdrag. Lokaluniverser inom samma superuniversum utbyter sedvanligen ambassadörer som är valda bland de infödda klassernas söner. Men för att undvika tidsspillan ombes Ensamma Budbärare ofta att resa som ambassadörer från en lokal skapelse till en annan, att representera och tolka ett rike för ett annat. Till exempel när man upptäcker en värld som nyligen har blivit bebodd kan det visa sig att den är så avlägsen i rymden, att det skulle ta lång tid för en änglaomsluten ambassadör att nå detta avlägsna universum. En serafomsluten varelse kan omöjligen överskrida hastigheten 899.370 urantiakilometer per sekund urantiatid. Massiva stjärnor, tvärströmmar, omvägar såväl som tangerande gravitationsfält tenderar alla att sänka hastigheten, så att hastigheten på en lång färd blir i medeltal omkring 885.000 kilometer per sekund.

23:2.23 (260.3)När det framgår att det skulle ta hundratals år för en infödd ambassadör att nå fram till ett avlägset lokaluniversum ombeds en Ensam Budbärare ofta att förflytta sig dit omedelbart för att verka som tillfällig ambassadör. Ensamma Budbärare kan färdas på mycket kort tid, inte oberoende av tid och rymd som Gravitationsbudbärarna, men nästan. Under andra omständigheter tjänar de också som emissarier med specialuppdrag.

23:2.24 (260.4)7. Sanningsuppenbarare. De Ensamma Budbärarna anser uppdraget att uppenbara sanning som det högsta förtroendet för deras klass. Och de fungerar då och då i denna bemärkelse, från superuniverserna till de enskilda planeterna i rymden. De knyts ofta till kommissioner som sänds för att utvidga sanningens uppenbarelse i världar och lokalsystem.

3. De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd

23:3.1 (260.5)De Ensamma Budbärarna är den högsta typen av fulländade och förtroendefulla personligheter är tillgängliga i alla världar för snabb överföring av viktiga och brådskande meddelanden, när det är olämpligt att ty sig till tjänsten för informationsutsändning eller mekanismen för återspegling. De tjänar i en ändlös variation av uppdrag och hjälper de andliga och materiella varelserna i de olika världarna, i synnerhet när tidsfaktorn är inblandad. Av alla klasser som har anvisats till tjänst inom superuniversernas domäner är de de mest mångsidiga personaliserade varelser som kan komma så nära att trotsa tid och rymd.

23:3.2 (260.6)Universum är välförsett med andar som utnyttjar gravitationen för att förflytta sig; de kan bege sig vart som helst och när som helst — ögonblickligen — men de är inte personer. Vissa andra gravitationsfarare är personliga varelser, så som Gravitationsbudbärare och Transcendentala Upptecknare, men de är inte tillgängliga för superuniversernas och lokaluniversernas administratörer. Världarna vimlar av änglar, människor och andra högst personliga varelser, men de är handikappade av tid och rum. Den högsta möjliga hastigheten för de flesta icke-serafomslutna varelser är 299.790 av er världs kilometer per sekund av er tid; mellanvarelser och vissa andra kan uppnå dubbel hastighet, och gör det ofta — 599.580 kilometer per sekund — medan serafer och andra kan genomkorsa rymden med tredubbel hastighet, omkring 899.370 kilometer per sekund. Med undantag för de Ensamma Budbärarna finns det emellertid inga transport- eller budbärarpersonligheter som tjänstgör mellan gravitationsfararnas ögonblickliga hastighet och serafers jämförelsevis låga hastighet.

23:3.3 (261.1)Ensamma Budbärare anlitas därför vanligen för expediering och tjänst i sådana situationer där det är väsentligt med personlighet för att utföra uppdraget, och då man önskar undvika den tidsförlust som skulle förorsakas av att sända någon annan lätt tillgänglig typ av personlig budbärare. De är de enda definitivt personaliserade varelser som kan synkronisera sig med de kombinerade universella strömmarna i storuniversum. Deras hastighet då de korsar rymden varierar beroende på en stor mångfald av störande inflytanden, men registreringen utvisar att min medarbetande budbärare på sin resa för att utföra detta uppdrag färdades med en hastighet av 1.354.169.220.000 av era kilometer per sekund av er tid.

23:3.4 (261.2)Det övergår helt min förmåga att förklara för den materiella typen av sinne hur en ande kan vara en verklig person och samtidigt genomkorsa rymden med sådana oerhörda hastigheter. Men just dessa Ensamma Budbärare kommer verkligen till Urantia och beger sig därifrån med dessa ofattbara hastigheter; i själva verket skulle hela den universella administrationens struktur till stor del berövas sitt personliga element om så ej vore fallet.

23:3.5 (261.3)De Ensamma Budbärarna kan fungera som kommunikationslinjer i nödsituationer överallt i avlägsna rymdregioner, i områden som inte är inneslutna i storuniversums etablerade strömkretsar. Det visar sig att en budbärare som fungerar på detta sätt kan överföra ett budskap eller sända en impuls genom rymden till en annan budbärare på ungefär etthundra ljusårs avstånd, så som astronomerna på Urantia beräknar stjärnavstånd.

23:3.6 (261.4)Bland de oräkneliga varelser som samarbetar med oss vid skötseln av superuniversumets angelägenheter finns inga viktigare med tanke på praktisk nytta och tidbesparande hjälp. I rymdens universer måste vi räkna med tidens handikapp; därför är de Ensamma Budbärarna till så stor hjälp, då de till följd av sina personliga kommunikationsprivilegier är i någon mån oberoende av rymden och tack vare sina oerhörda färdhastigheter nära nog oberoende av tiden.

23:3.7 (261.5)Jag kan inte förklara för de dödliga på Urantia hur de Ensamma Budbärarna kan sakna gestalt och trots det ha verklig och definitiv personlighet. Även om de saknar den form som naturligt associeras med personlighet har de en andenärvaro som kan urskiljas av alla högre typer av andevarelser. De Ensamma Budbärarna är den enda klass av varelser som ser ut att ha närapå alla fördelar av en formlös ande i förening med en fulltfjädrad personlighets privilegier. De är sanna personer, och dock utrustade med nästan alla kännetecken på den opersonliga andemanifestationen.

23:3.8 (261.6)I de sju superuniverserna tenderar vanligen — men inte alltid — allting som ökar en varelses frigörelse från tidens och rymdens handikapp att i motsvarande mån minska personlighetsprivilegierna. De Ensamma Budbärarna är ett undantag från denna allmänna regel. De är i sina aktiviteter nästan obehindrade att använda alla de gränslösa kanalerna för andligt uttryck, gudomlig tjänst, personlig omvårdnad och kosmisk kommunikation. Om ni kunde se dessa mycket speciella varelser i ljuset av min erfarenhet av universumadministration skulle ni förstå hur svårt det vore att koordinera superuniversernas angelägenheter utan deras mångsidiga medverkan.

23:3.9 (262.1)Oberoende av hur mycket större hela universum kan tänkas bli kommer troligen inga flera Ensamma Budbärare någonsin att skapas. Då universernas antal ökar måste det utvidgade administrationsarbetet i tilltagande grad utföras av andra typer av andeomvårdare och av de varelser som får sitt ursprung i dessa nya skapelser, såsom de som skapas av Härskarsönerna och lokaluniversernas Moderandar.

4. De Ensamma Budbärarnas specialverksamhet

23:4.1 (262.2)De Ensamma Budbärarna verkar vara personlighetskoordinatorer för alla typer av andevarelser. Deras verksamhet hjälper alla personligheter i den vidsträckta andliga världen att känna sig besläktade. De bidrar mycket till utvecklingen av ett medvetande om gruppidentitet hos alla andevarelser. Varje typ av andevarelser betjänas av speciella grupper av Ensamma Budbärare som befrämjar förmågan hos dessa varelser att förstå och umgås med alla andra typer och klasser, hur olika de än är.

23:4.2 (262.3)De Ensamma Budbärarna uppvisar en sådan häpnadsväckande förmåga att koordinera alla typer och klasser av finita personligheter — till och med att kontakta totaluniversumövervakarnas absonita regim — att vissa av oss antar att den Oändlige Andens skapande av dessa budbärare på något sätt anknyter till Samverkarens utgivande av Supremt-Ultimat Sinne.

23:4.3 (262.4)När en finalit och en Paradismedborgare i samarbete treenigar ett ”tidens och evighetens barn” — en handling som involverar den Supreme-Ultimates ouppenbarade sinnespotentialer — och när en sådan oklassificerad personlighet sänds till Vicegerington anvisas alltid en Ensam Budbärare (en förmodad personlighetspåföljd av utgivandet av ett sådant gudomssinne) som beskyddare och sällskap åt denne av-skapade-varelser-treenigade son. Denne budbärare åtföljer ödesbestämmelsens nye son till den värld han har anvisats och lämnar aldrig mera Vicegerington. När en Ensam Budbärare sålunda har knutits till öden som ett tidens och evighetens barn skall möta, överförs han för alltid till att övervakas endast av Totaluniversums Arkitekter. Vad framtiden för en sådan speciell förbindelse kan tänkas vara vet vi inte. Under tidsåldrars förlopp har dessa par av unika personligheter fortsatt att samlas i Vicegerington, men inte ens ett enda par har någonsin begett sig vidare därifrån.

23:4.4 (262.5)De Ensamma Budbärarnas antal är bestående, men treenigandet av ödesbestämmelsens söner är uppenbarligen ett obegränsat förfarande. Eftersom varje treenigad ödesbestämmelsens son har tilldelats en Ensam Budbärare förefaller det oss som om tillgången på budbärare någon gång i en avlägsen framtid skulle sina. Vem skall fortsätta deras arbete i storuniversum? Kommer deras tjänst att övertas av någon ny utveckling bland de Inspirerade Treenighetsandarna? Kommer storuniversum i en avlägsen framtid att närmare administreras av varelser med treenighetsursprung medan skapade varelser med enkelt och tvåfaldigt ursprung flyttar vidare till världarna i yttre rymden? Om budbärarna återvänder till sin tidigare tjänst kommer dessa ödesbestämmelsens söner att åtfölja dem? Kommer treenigandena mellan finaliter och paradis-havoniter att upphöra då mängden av Ensamma Budbärare har absorberats som beskyddare och sällskap för dessa ödesbestämmelsens söner? Skall alla våra effektiva Ensamma Budbärare koncentreras till Vicegerington? Kommer dessa mycket speciella andepersonligheter att för evigt förena sig med dessa treenigade söner med ouppenbarad bestämmelse? Vilken betydelse borde vi fästa vid det faktum att dessa par som samlas i Vicegerington står uteslutande under ledning av dessa mäktiga mysterievarelser, Totaluniversums Arkitekter? Dessa och många andra frågor ställer vi oss själva, och ställer vi till talrika andra klasser av himmelska varelser, men vi vet inte svaren.

23:4.5 (263.1)Detta genomförande tillsammans med många andra liknande händelser i universumadministrationen anger ofelbart att personalen i storuniversum, ja även i Havona och Paradiset, undergår en definitiv och viss omorganisation koordinerad med, och med avseende på, de omfattande energiutvecklingar som nu försiggår överallt i yttre rymdens riken.

23:4.6 (263.2)Vi är benägna att tro att den eviga framtiden kommer att bevittna sådana fenomen i universums evolution som vida överstiger allt vad det eviga förgångna har erfarit. Och vi ser fram emot dessa oerhörda äventyr, såsom även ni borde, med stor iver och ständigt förhöjd förväntan.

23:4.7 (263.3)[Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa.]