Kapitola 23 Osamělí Poslové

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 23

Osamělí Poslové

23:0.1 (256.1) Osamělí Poslové jsou osobní a univerzální sbor Společného Tvořitele; oni jsou první a starší řád Vyšších Osobností Nekonečného Ducha. Oni představují počáteční tvořivý akt samotného Nekonečného Ducha, kterým dal život osamělým duchovním osobnostem. Ani Otec, ani Syn se přímo nezúčastnili tohoto úžasného oduševnění.

23:0.2 (256.2) Tito duchovní poslové byli zosobněni v jednom tvořivém aktu a jejich počet je stálý. Ačkoliv jedna z těchto pozoruhodných bytostí je se mnou při plnění tohoto poslání, já nevím kolik takových osobností existuje ve vesmíru vesmírů. Já jenom vím to, co čas od času ukazují seznamy a záznamy o těchto bytostech, které prozatím působí v rámci našeho supervesmíru. V posledním hlášení na Uverse jsem viděl, že v rozmezí hranic Orvontonu je aktivních téměř 7 690 bilionů Osamělých Poslů; a domnívám se, že toto číslo je podstatně nižší, než jedna sedmina z jejich celkového počtu.

1. Podstata a původ Osamělých Poslů

23:1.1 (256.3) Okamžitě po stvoření Sedmi Duchovních Okruhů Havony dal Nekonečný Duch život obrovskému sboru Osamělých Poslů. Kromě okruhů Ráje a Havony se nevyskytuje žádná část vesmírného tvoření, která by existovala před vznikem Osamělých Poslů; oni působí v celém velkém vesmíru téměř od pramene věčnosti. Oni jsou základním prvkem božské metody sebeodhalení Nekonečného Ducha vzdáleným tvořením času a prostoru a jsou nezbytní pro osobní kontakt s těmito tvořeními.

23:1.2 (256.4) Přestože tito poslové existují téměř po celou věčnost, každý z nich si uvědomuje vznik své osobnosti. Oni si uvědomují čas, jsou prvním tvořením Nekonečného Ducha se schopností vnímat čas. Jsou první tvorové Nekonečného Ducha zosobněni v čase a oduševněni v prostoru.

23:1.3 (256.5) Tito osamělí duchové vznikli při rozbřesku času jako zkušené a dokonalé duchovní bytosti. Jsou si všichni rovni a nemají kategorie, nebo podskupiny, založené na osobních odlišnostech. Jejich zařazení je určeno výhradně podle druhu práce, která je jim čas od času přidělena.

23:1.4 (256.6) Smrtelníci začínají jako skoro materiální bytosti na světech prostoru a stoupají směrem do středu k Velkým Centrům; tito osamělí duchové začínají ve středu všech věcí a touží po úkolech ve vzdálených tvořeních, dokonce na jednotlivých světech v nejvzdálenějších lokálních vesmírech a ještě i za jejich hranicemi.

23:1.5 (256.7) I když se jmenují Osamělí Poslové, oni nejsou osamocení duchové, přestože opravdu rádi pracují sami. Oni jsou jediné bytosti v celém tvoření, které jsou schopny pracovat osaměle a mají ze své samotářské existence radost, ačkoli mají stejnou radost, když spolupracují s těmi několika málo řády vesmírné inteligence, se kterými mohou navázat blízký vztah.

23:1.6 (257.1) Osamělí Poslové nejsou ve své službě izolováni; jsou v neustálém spojení s celým bohatstvím intelektuálního bytí všech tvořeních, protože mají schopnost „naslouchat“ všemu vysílání v oblastechsvého pobytu. Mohou také komunikovat se členy svých bezprostředních sborů, těch bytostí, které vykonávají stejný druh práce ve stejném supervesmíru. Mohli by navázat spojení s ostatními členy svého řádu, ale dostali pokyn od rady Sedmi Hlavních Duchů, aby to nedělali a oni jsou loajální skupina; oni neporušují pokyny, nebo nezanedbávají své povinnosti. Neexistuje žádný záznam o tom, že by někdy Osamělý Posel upadl do nejasnosti.

23:1.7 (257.2) Stejně jako Vesmírní Upravovatelé Energie, Osamělí Poslové patří mezi několik málo typů bytostí, působících ve všech oblastech, které nepodléhají zadržení nebozajištění tribunály času a prostoru. Oni nemohou být nikým předvoláni, kromě Sedmi Hlavních Duchů, ale ve všech análech hlavního vesmíru není jediný záznam o tom, že by někdy byla svolána Rajská rada, aby posoudila případ Osamělého Posla.

23:1.8 (257.3) Tito poslové ojedinělých úkolů jsou spolehlivá, samostatná, všestranná, dokonale duchovní a všeobecně soucitná skupina vytvořených bytostí, mající původ ve Třetím Zdroji a Středu; oni působí se souhlasem Nekonečného Ducha, sídlícího na středním Ostrově a zosobněného na řídících sférách lokálních vesmírů. Oni nepřetržitě využívají přímý okruh, vyzařující z Nekonečného Ducha, dokonce i tehdy, když působí v lokálních tvořeních pod přímým vlivem Mateřských Duchů lokálních vesmírů.

23:1.9 (257.4) Existuje technický důvod, proč tito Osamělí Poslové musí cestovat a pracovat osaměle. Když jsou na jednom místě, mohou na krátkou dobu spolupracovat ve skupině, ale když zůstávají pohromadě, jsou úplně odpojeni od svého podporujícího a řídícího Rajského okruhu; jsou zcela izolováni. Když se přepravují, nebo když plní úkoly v okruzích prostoru a proudech času, nebo když jsou dva nebo více členů z tohoto řádu v těsné blízkosti, oba nebo všichni jsou odpojeni od spojení s vyššími oběžnými silami. Vy byste mohli použít výraz „byli zkratováni.“ Proto mají v sobě vrozenou schopnost—automatické poplašné zařízení, výstražný signál—který funguje neomylně a oznamuje jim blížící se střetnutí a spolehlivě je udržuje od sebe, aby se nenarušilo jejich správné a účinné fungování. Oni všichni mají vrozené a automatické schopnosti, které zjistí a označí blízkost jak Inspirovaných Duchů Trojice, tak i Ladičů Myšlení.

23:1.10 (257.5) Tito poslové nemají schopnost rozšíření osobnosti a ani se nemohou rozmnožovat, ale ve vesmíru neexistuje prakticky žádná činnost, kterou nemohou vykonávat a pro kterou nemohou přispět něčím podstatným a prospěšným. Zejména je důležitá jejich schopnost velkých časových úspor pro ty, kteří se zabývají řízením vesmírných záležitostí; a oni pomáhají nám všem, od nejnižších po nejvyšší.

2. Funkce Osamělých Poslů

23:2.1 (257.6) Osamělí Poslové nejsou přiděleni natrvalo žádnému jednotlivci ani skupině nebeských osobností. Vykonávají svoji službu vždy úkolem a během takové služby pracují pod přímým dohledem těch, kteří řídí oblasti, ve kterých jsou Osamělí Poslové přiděleni. Oni nemají ani organizaci, ani správní systém; oni jsou Osamělými Posly.

23:2.2 (258.1) Nekonečný Duch přiděluje Osamělým Poslům sedm následujících druhů služeb:

23:2.3 (258.2) 1. Poslové Rajské Trojice.

23:2.4 (258.3) 2. Poslové okruhů Havony.

23:2.5 (258.4) 3. Poslové supervesmírů.

23:2.6 (258.5) 4. Poslové lokálních vesmírů.

23:2.7 (258.6) 5. Svobodní badatelé.

23:2.8 (258.7) 6. Velvyslanci a kurýři pro speciální úkoly.

23:2.9 (258.8) 7. Odhalovatelé Pravdy.

23:2.10 (258.9) Tito duchovní poslové jsou v každém smyslu zaměnitelní pro každý druh služby; takové změny se dějí neustále. Neexistují oddělené kategorie Osamělých Poslů; jsou si duchovně podobní a ve všech ohledech jsou si rovni. I když se všeobecně označují číslem, Nekonečný Duch je zná podle osobních jmen. My ostatní je známe podle jména nebo čísla, určující jejich současný úkol.

23:2.11 (258.10) 1. Poslové Rajské Trojice. Není mně dovoleno odhalit velkou část z činnosti, kterou vykonáváskupina poslů, přidělených k Rajské Trojici. Jsou spolehlivými a důvěrnými služebníky Božstev a kdykoli byli pověřeni speciálními úkoly, které obsahovaly skryté plány a budoucí záměry Bohů, není o nich známo, že by někdy prozradili tajemství nebo zradili důvěru vloženou na jejich řád. Toto všechno zde není řečeno proto, aby se chválila jejich dokonalost, ale proto, aby bylo ukázáno, že Bohové mohou a také tvoří dokonalé bytosti.

23:2.12 (258.11) Zmatek a potíže, vládnoucí na Urantii, neznamenají, že Rajští Vládcové nemají zájem, nebo nejsou schopni řídit záležitosti jinak. Tvořitelé mají veškerou schopnost pro to, aby udělali z Urantie opravdový ráj, ale takový Eden by nepřispěl k rozvoji takových silných, ušlechtilých a zkušených charakterů, které Bohové nepochybně vykovávají na vašem světě mezi kovadlinami nezbytnosti a kladivy strádání. Vaše obavy a strasti, vaše starosti a zklamání jsou stejně velkou měrou součástí božského plánu na vaší sféře, jako je vytříbená dokonalost a nekonečné přizpůsobování všech věcí svému nejvyššímu účelu na světech středního a dokonalého vesmíru.

23:2.13 (258.12) 2. Poslové okruhů Havony. V průběhu celé vaší vzestupné dráhy budete schopni, zpočátkuneurčitě, ale postupně stále víc, rozpoznávat přítomnost Osamělých Poslů, ale až po příchodu do Havony je budete schopni rozpoznat zřetelně. Prvními posly, se kterými si budete hledět tváří v tvář, budou poslové okruhů Havony.

23:2.14 (258.13) Osamělí Poslové mají s rodáky světů Havony mimořádné vztahy. Tito poslové, kteří jsou tak funkčně postiženi, když se sdružují jeden s druhým, mohou a mají úzký kontakt s rodáky Havony. Ale je zcela nemožné sdělit lidským myslím to nejvyšší uspokojení, vyplývající ze spojení myslí těchto božsky dokonalých bytostí s duchem takových téměř transcendentních osobností.

23:2.15 (259.1) 3. Poslové supervesmírů. Věčně Moudří, ty osobnosti původu v Trojici, které řídí osudy sedmisupervesmírů, ty trojice božské síly a vůdčí moudrosti, jsou bohatě zásobeni Osamělými Posly. Pouze prostřednictvím tohoto řádu poslů mohou trojjediní vládcové jednoho supervesmíru přímo a osobně komunikovat s vládci jiného. Osamělí Poslové jsou jediným využitelným typem duchovní inteligence—kromě, možná, Inspirovaných Duchů Trojice—kteří mohou být posláni z řídícího centra jednoho supervemíru přímo do řídícího centra jiného. Všechny ostatní osobnosti musí vykonat takové cesty přes Havonu a exekutivní světy Hlavních Duchů.

23:2.16 (259.2) Existují některé druhy informací, které nemohou být získány ani Gravitačními Posly, ani reflexí nebo vysíláním. A když Věčně Moudří vědí určitě o takové situaci, musí poslat Osamělého Posla ke zdroji informace. Dávno předtím, než byl na Urantii přítomen život, posel, který mně je nyní přidělen, byl pověřen posláním mimo Uversu, ve středním vesmíru a chyběl na listině přítomných Orvontonu téměř milion let, ale s požadovanou informací se vrátil ve stanoveném čase.

23:2.17 (259.3) Služba Osamělých Poslů nezná v rámci supervesmírů hranic; oni mohou působit jako vykonavatelé vysokých tribunálů, nebo jako shromažďovatelé informací ve prospěch dané oblasti. Ze všech nadtvořeních oni nejraději slouží v Orvontonu, protože tady je to nejvíce zapotřebí a je tady mnoho příležitostí pro hrdinské činy. My všichni nejraději působíme v oblastech, které potřebují největší pomoc, protože je tam nejvíce práce.

23:2.18 (259.4) 4. Poslové lokálních vesmírů. Ničím neohraničené je působení Osamělých Poslů ve službách lo-kálního vesmíru. Oni jsou spolehlivými odhalovateli podnětů a záměrů Mateřského Ducha lokálního vesmíru, i když podléhají pravomoci vládnoucího Syna-Vládce. A to platí pro všechny posly, působící v lokálním vesmíru, ať již jsou na cestě ven z řídícího centra vesmíru, nebo působí přechodně ve spojení s Otci Souhvězdí, Vládci Soustav nebo Planetárními Princi. Předtím, než byla veškerá moc svěřena do rukou Syna Tvořitele v době jeho povýšení do funkce svrchovaného vládce svého vesmíru, tito poslové lokálních vesmírů působí pod obecným vedením Věčně Moudrých a jsou bezprostředně podřízeni jejím místním zástupcům, Věčně Jednotným.

23:2.19 (259.5) 5. Svobodní badatelé. Když je počet Osamělých Poslů v záložním sboru naplněn, jeden ze SedmiNejvyšších Upravovatelů Energie vyhlásí nábor na dobrovolný průzkum.; a nikdy není o dobrovolníky nouze, protože se těší na poslání jako volní a nespoutaní badatelé, kteří prožijí vzrušující situace při zkoumání tvořících se zárodků nových světů a vesmírů.

23:2.20 (259.6) Oni se vydávají na daleké cesty, aby zkoumali informace dodané pozorovateli daných oblastí prostoru. Rajská Božstva nepochybně vědí o existenci těchto neobjevených energetických systémů prostoru, ale oni takové informace nikdy nesdělují. Kdyby Osamělí Poslové neprobádali a nezmapovali tato nově se tvořící energetická centra, takové úkazy by zůstaly dlouho nepovšimnuty a to dokonce i informačními službami sousedních oblastí. Osamělí Poslové, jako kategorie, jsou vysoce citliví na gravitační sílu; proto mohou někdy zjistit pravděpodobnou přítomnost tmavých planet, právě těch světů, které jsou nejlépe přizpůsobeny pro experimenty se životem.

23:2.21 (260.1) Tito svobodní poslové-badatelé střeží hlavní vesmír. Jsou neustále na průzkumných expedicích v neprozkoumaných oblastech celého vnějšího prostoru. Většinu informací, které máme o dění v oblastech vnějšího prostoru, dlužíme průzkumům Osamělých Poslů, protože oni často pracují a bádají společně s nebeskými astronomy.

23:2.22 (260.2) 6. Velvyslanci a kurýři pro speciální úkoly. Lokální vesmíry situované v jednom supervesmíru siobvykle vyměňují velvyslance, kteří jsou vybráni z jejich rodilých řádů synovstva. Ale, aby se zabránilo prodlevám, Osamělí Poslové jsou často vyzváni, aby odešli jako velvyslanci z jednoho lokálního tvoření do druhého a zastupovali a odhalovali danou oblast druhé oblasti. Na příklad: když je objevena nově obydlená oblast, může se stát, že je tak daleko v prostoru, takže by trvalo velmi dlouhou dobu, než by oserafovaný velvyslanec dosáhl tohoto velmi vzdáleného vesmíru. Oserafovaná bytost není schopna cestovat vyšší rychlostí než 899 370 urantijských kilometrů za vteřinu vašeho času. Masivní hvězdy, nepříznivé proudy, objížďky a také přitažlivé síly, to vše bude takovou rychlost zpomalovat, takže průměrná rychlost na dlouhé cestě bude asi 885 000 kilometrů za vteřinu.

23:2.23 (260.3) Když se ukáže, že rodilý velvyslanec bude potřebovat stovky let, aby se dostal do velmi vzdáleného lokálního vesmíru, často je požádán Osamělý Posel, aby se tam ihned vydal a působil tam jako prozatímní velvyslanec. Osamělí Poslové jsou schopni odcestovat okamžitě, ale ne nezávisle na čase a prostoru, tak jak jsou toho schopni Gravitační Poslové, i když mají k tomu blízko. Za jiných okolností oni rovněž slouží jako kurýři pro speciální úkoly.

23:2.24 (260.4) 7. Odhalovatelé pravdy. Pověření, spojené s odhalením pravdy, považují Osamělí Poslové zaprojev nejvyšší důvěry jejich řádu. Znovu a znovu vykonávají svoje úkoly, od supervesmírů k jednotlivým planetám prostoru. Často jsou přiděleni ke komisím, které jsou poslány odhalit pravdu světům a soustavám.

3. Služba Osamělých Poslů v čase a prostoru

23:3.1 (260.5) Osamělí Poslové jsou nejvyšším typem dokonalých a spolehlivých osobností, použitelných ve všech oblastech pro rychlý přenos důležitých a spěšných zpráv v případech, kdy je bezúčelné použít vysílací službu nebo mechanismus reflexe. Vykonávají nekonečný počet různých úkolů při pomáhání duchovním a materiálním bytostem světů, především tam, kde hraje roli faktor času. Ze všech řádů, určených pro službu v oblastech supervesmírů, jsou oni nejvyššími a nejvšestrannějšími zosobněnými bytostmi, které mají blízko k překonání času a prostoru.

23:3.2 (260.6) Ve vesmíru je dostatek duchovních bytostí, které využívají gravitaci za účelem přepravy; mohou odcestovat kamkoliv a kdykoliv—okamžitě—ale nejsou to osoby. Někteří jiní gravitační cestovatelé jsou osobité bytosti, jako Gravitační Poslové a Transcendentální Zaznamenatelé, ale ti nejsou k dispozici správcům supervesmírů a lokálních vesmírů. Světy se hemží anděly, lidmi a jinými vysoce osobitými bytostmi, ale jsou handicapováni časem a prostorem. Maximální rychlost většiny neosarafovaných bytostí je 299 790 kilometrů vašeho světa za vteřinu vašeho času; midbytosti a některé ostatní mohou tuto rychlost zdvojnásobit a také to dělají—599 580 kilometrů za vteřinu—zatímco serafové a jiní mohou cestovat prostorem trojnásobnou rychlostí, kolem 899 370 kilometrů za vteřinu. Nicméně, kromě Osamělých Poslů, neexistují žádné přepravující nebo kurýrní osobnosti, které fungují mezi instantními rychlostmi překonavatelů gravitace a poměrně pomalými rychlostmi serafů.

23:3.3 (261.1) Z tohoto důvodu jsou Osamělí Poslové zpravidla používáni pro předávání zpráv a služby v těch situacích, ve kterých je nutná přítomnost osobnosti, aby dané poslání bylo splněno a kdy je nutné zabránit ztrátě času, který by nastal při poslání jiného běžně dostupného typu osobního posla. Oni jsou jednoznačně jediné zosobněné bytosti, které se dokážou synchronizovat s kombinovanými univerzálními proudy velkého vesmíru. Jejich rychlost při překonávání prostoru se mění v závislosti na vliv velkého množství různých překážek, ale je zaznamenáno, že na cestě splnit tento úkol, můj přidružený posel cestoval rychlostí 1 354 458 739 000 vašich kilometrů za vteřinu vašeho času.

23:3.4 (261.2) Je to za hranicemi mých schopností vysvětlit materiálnímu typu mysli, jak duch může být opravdová osoba a současně se pohybovat prostorem takovými nesmírně vysokými rychlostmi. Ale tito Osamělí Poslové skutečně cestují na Urantii a nazpět těmito nepředstavitelnými rychlostmi; rozhodně by celá organizace vesmírného řízení byla do značné míry ochuzena o svůj osobní element, kdyby tomu tak nebylo.

23:3.5 (261.3) Osamělí Poslové jsou schopni působit jako nouzové linky komunikace po celých vzdálených regionech prostoru, oblastí, které nejsou napojeny na zřízené okruhy velkého vesmíru. Ukazuje se, že v takových případech může jeden posel předat zprávu, nebo poslat impuls prostorem svému druhému poslovi, do vzdálenosti asi sto světelných let, což je míra, kterou používají astronomové na Urantii pro odhadnutí vesmírných vzdáleností.

23:3.6 (261.4) Z nesčetného množství bytostí, které s námi spolupracují při řízení záležitostí supervesmíru, nejsou žádné tak důležité pro praktickou pomoc a pro ušetření času.Ve vesmírech prostoru my musíme počítat s časovým handicapem; proto je velmi důležitá práce Osamělých Poslů, kteří prostřednictvím svých osobních komunikačních předností jsou jaksi nezávislí na prostoru a pomocí svých nesmírně vysokých přepravních rychlostí jsou téměř nezávislí na čase.

23:3.7 (261.5) Jsem v rozpacích, když mám vysvětlit smrtelníkům na Urantii, že Osamělí Poslové nemají tvar a přesto jsou skutečnými a vyhraněnými osobnostmi. Ačkoli nemají tvar, se kterým by se přirozeně spojovala osobnost, vyznačují se duchovní přítomností, která je rozeznatelná vyššími typy duchovních bytostí. Osamělí Poslové jsou jedinou kategorií bytostí, které patrně vlastní téměř všechny přednosti beztvarového ducha společně se všemi přednostmi plnohodnotné osobnosti. Oni jsou opravdové osoby, nicméně jsou obdařeni téměř všemi vlastnostmi, které projevuje neosobní duch.

23:3.8 (261.6) V sedmi supervesmírech je běžné—ale ne vždy—že všechno, co má tendenci zvýšit možnost osvobození jakéhokoliv tvora od handicapů času a prostoru, úměrně snižuje přednosti osobnosti. Osamělí Poslové jsou výjimkou v tomto obecném zákoně. Ve všech svých aktivitách jsou neomezeni při využívání všech nekonečných prostředků duchovního projevu, božské služby, osobní péče a kosmické komunikace. Kdybyste se mohli podívat na tyto mimořádné bytosti ve světle mých zkušeností z řízení vesmíru, pochopili byste, jak by bylo obtížné koordinovat supervesmírné záležitosti bez jejich všestranné spolupráce.

23:3.9 (262.1) Bez ohledu na to, jak hodně se vesmír může rozšířit, noví Osamělí Poslové nebudou již pravděpodobně nikdy vytvořeni. Tak, jak se vesmír zvětšuje, narůstající administrativní práce musí být více vykonávána jinými typy duchovních pečovatelů a těmi bytostmi, které mají původ v těchto nových tvořeních, takovými, jako jsou tvorové Vládnoucích Synů a Mateřských Duchů lokálních vesmírů.

4. Speciální služba Osamělých Poslů

23:4.1 (262.2) Osamělí Poslové jsou pravděpodobně koordinátory osobnosti pro všechny typy duchovních bytostí. Jejich služba pomáhá rozvíjet podobné vlastnosti ve všech osobnostech rozsáhlého duchovního světa. Oni přispívají značnou měrou k rozvoji vědomí kolektivní identity ve všech duchovních bytostech. Každému typu duchovních bytostí slouží speciální skupiny Osamělých Poslů, které upevňují schopnost takových bytostí rozumět všem ostatním typům a řádům a přátelit se s nimi ať jsou jakkoliv odlišní.

23:4.2 (262.3) Osamělí Poslové prokazují takovou úžasnou schopnost koordinovat všechny typy a řády konečných osobností—dokonce navazují kontakt s absonitním režimem nadkontrolorů hlavního vesmíru—že někteří z nás předpokládají, že vytvoření těchto poslů Nekonečným Duchem nějakým způsobem souvisí s poskytnutím Společného Činitele Mysli Nejvyššího-Konečného.

23:4.3 (262.4) Když konečný a obyvatel Ráje spolupracují při trinitarizování „dítěte času a věčnosti“—akt, zahrnující neodhalené potenciály mysli Nejvyššího-Konečného—a když je potom taková nezařazená osobnost vyslána do Vicegeringtonu, Osamělý Posel (předpokládaný osobitý důsledek poskytnutí božské mysli) je vždy přidělen jako strážce-společník takovému, tvorem trinitarizovanému, synovi. Tento posel doprovází nového syna osudu do světa jeho poslání a již nikdy Vicegerington neopustí. Když je takto připojen k osudu dítěte času a věčnosti, Osamělý Posel je navždy převeden pod výhradní dohled Architektů Hlavního Vesmíru. Jaká může být budoucnost takového nevšedního spojení, to my nevíme. Již věky se tyto páry unikátních osobností shromažďují na Vicegeringtonu, ale ani jediný pár odtud doposud neodešel.

23:4.4 (262.5) Počet Osamělých Poslů je stálý, ale trinitarizace synů osudu nemá patrně hranic. Vzhledem k tomu, že každý trinitarizovaný syn osudu má k sobě přiděleného Osamělého Posla, nám se zdá, že někdy ve vzdálené budoucnosti bude zásoba poslů vyčerpána. Kdo bude vykonávat jejich práci ve velkém vesmíru? Bude jejich služba převzata nějakým novým objevem Inspirovaných Duchů Trojice? Bude velký vesmír, někdy ve vzdálené době, řízen ve velké míře bytostmi původem v trojici, zatímco tvorové jediného a dvojitého původu přejdou do oblastí vnějšího prostoru? Jestliže se poslové vrátí do své bývalé služby, budou je tito synové osudu doprovázet? Skončí trinitarizace mezi konečnými a obyvateli systému Ráj-Havona, když zásoba Osamělých Poslů bude využita pro jejich činnost jako strážců-společníků těchto synů osudu? Budou všichni naši výkonní Osamělí Poslové soustředěni na Vicegeringtonu? Budou tyto mimořádné duchovní osobnosti věčně spojeny s těmito trinitarizovanými syny neodhaleného osudu? Jaký význam bychom měli přikládat skutečnosti, že tyto dvojice, shromažďující se na Vicegeringtonu, jsou pod výlučným vedením mocných tajemných bytostí, Architektů Hlavního Vesmíru? My si klademe všechny tyto otázky a mnoho podobných dalších a obracíme se s nimi na další početné řády nebeských bytostí, ale neznáme odpovědi.

23:4.5 (263.1) Toto dění, společně s mnoha podobnými procesy při řízení vesmíru, bezpochybně naznačuje, že personál velkého vesmíru, dokonce i ten v Havoně a v Ráji, prodělává výraznou a určitou reorganizaci při koordinování kolosálních energetických evolucí a vztahu k nim, které nyní probíhají ve všech oblastech vnějšího prostoru.

23:4.6 (263.2) My se přikláníme k přesvědčení, že věčná budoucnost bude svědkem úkazů vesmírné evoluce, které daleko překonají všechno to, co zažila minulá věčnost. A my očekáváme tyto gigantické aktivity tak, jak byste měli i vy, s nadšenou radostí a se stále zvyšujícím se očekáváním.

23:4.7 (263.3) [Představeno Božským Poradcem Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.