Verhandeling 23 - De Solitaire Boodschappers

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 23

De Solitaire Boodschappers

23:0.1 (256.1) SOLITAIRE Boodschappers vormen het persoonlijke, universele korps van de Vereende Schepper; zij zijn de eerste en oudste orde der Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest. Zij vertegenwoordigen de aanvang van de scheppingsactiviteit van de Oneindige Geest in solitaire functie, met het doel om solitaire geesten met persoonlijkheid tot aanzijn te brengen. Noch de Vader noch de Zoon nam rechtstreeks deel in deze geweldige vergeestelijking.

23:0.2 (256.2) Deze geest-boodschappers zijn in één enkele scheppingsepisode gepersonaliseerd, en hun aantal blijft gelijk. Ofschoon één van deze buitengewone wezens als medewerker aan mijn huidige missie is verbonden, weet ik niet hoeveel van deze persoonlijkheden in het universum van universa bestaan. Ik weet slechts van tijd tot tijd hoevelen van hen in ons superuniversum staan geregistreerd, als tijdelijk werkzaam binnen de jurisdictie daarvan. Ik zie in het laatste verslag van Uversa dat er op dat moment bijna 7.690 biljard Solitaire Boodschappers werkzaam waren binnen de grenzen van Orvonton; ik veronderstel dat dit aantal aanzienlijk kleiner is dan een zevende van hun totale getal.

1. De Natuur en oorsprong der Solitaire Boodschappers

23:1.1 (256.3) Onmiddellijk na de schepping van de Zeven Geesten van de Havona-circuits, heeft de Oneindige Geest het ontzaglijke korps der Solitaire Boodschappers tot aanzijn gebracht. Niets in de universele schepping, behalve het Paradijs en de Havona-circuits, heeft vóór de Solitaire Boodschappers bestaan; zij zijn bijna van alle eeuwigheid af in heel het groot universum werkzaam geweest. Zij zijn van fundamentele betekenis voor de goddelijke techniek van de Oneindige Geest om zichzelf te openbaren aan, en persoonlijk contact te onderhouden met, de wijdverbreide scheppingen in tijd en ruimte.

23:1.2 (256.4) Niettegenstaande het feit dat deze boodschappers bijna van alle eeuwigheid af hebben bestaan, zijn zij zich allen bewust van het begin van hun individualiteit. Zij zijn zich bewust van de tijd en zijn daarmee de eerste schepselen van de Oneindige Geest die zulk een tijdsbewustzijn bezitten. Zij zijn de eerstgeboren schepselen van de Oneindige Geest die in de tijd gepersonaliseerd en in de ruimte vergeestelijkt zijn.

23:1.3 (256.5) Deze solitaire geesten zijn in de dageraad van de tijd als volwassen en volmaakt begaafde geestelijke wezens verschenen. Zij zijn allen gelijk en kennen geen klassen of onderafdelingen die op persoonlijke verschillen zijn gebaseerd. Hun indeling in klassen is geheel gebaseerd op het soort werk dat hun van tijd tot tijd wordt opgedragen.

23:1.4 (256.6) Stervelingen beginnen op de werelden in de ruimte als bijna geheel materiële wezens en klimmen naar binnen op naar de Grote Centra; deze solitaire geesten beginnen in het centrum van alle dingen en begeren aangesteld te worden in de verre scheppingen, zelfs op de individuele werelden in de buitenste plaatselijke universa en verder.

23:1.5 (256.7) Ofschoon zij Solitaire Boodschappers worden genoemd, zijn zij geen eenzame geesten, want zij houden er echt van om alleen te werken. Zij zijn de enige wezens in de ganse schepping die werkelijk een solitair bestaan kunnen leiden en dit prettig vinden, ofschoon zij het even prettig vinden om samen te werken met de verstandelijke wezens van het zeer kleine aantal orden in het universum met wie zij broederlijk kunnen omgaan.

23:1.6 (257.1) Solitaire Boodschappers zijn niet geïsoleerd in hun dienstbetoon: zij staan voortdurend in contact met de rijkdom van het intellect der ganse schepping, omdat zij in staat zijn alle nieuwsuitzendingen te beluisteren in de gebieden waar zij vertoeven. Zij kunnen ook onderling communiceren met leden van het korps waartoe zij rechtstreeks behoren, de wezens die hetzelfde soort werk in hetzelfde superuniversum verrichten. Zij zouden eveneens kunnen communiceren met andere leden van hun orde, maar de raad van de Zeven Meester-Geesten heeft hun opgedragen dit niet te doen, en hun groep is loyaal: zij zijn niet ongehoorzaam en niet nalatig. Er is geen enkel geval bekend van een Solitaire Boodschapper die tot duisternis is vervallen.

23:1.7 (257.2) De Solitaire Boodschappers behoren evenals de Universum-Krachtdirigenten tot de zeer weinige wezens die in alle gebieden werkzaam zijn en niet gearresteerd of vastgehouden kunnen worden door de rechtbanken in tijd en ruimte. Zij zouden alleen gedagvaard kunnen worden om voor de Zeven Meester-Geesten te verschijnen, doch in geen der annalen van het meester-universum is opgetekend dat beroep is gedaan op deze Paradijs-raad om uitspraak te doen in een zaak waarbij een Solitaire Boodschapper was betrokken.

23:1.8 (257.3) Deze boodschappers met solitaire opdrachten vormen een betrouwbare, niet-afhankelijke, veelzijdige, door en door geestelijke, zeer meevoelende groep geschapen wezens die afstammen van de Derde Bron en Centrum; zij werken op gezag van de Oneindige Geest in zijn residentie op het centrale Paradijs-Eiland en zoals gepersonaliseerd op de hoofdkwartier-werelden van de plaatselijke universa. Zij participeren voortdurend in het rechtstreekse circuit dat emaneert uit de Oneindige Geest, zelfs wanneer zij in de plaatselijke scheppingen functioneren onder de directe invloed van de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa.

23:1.9 (257.4) Er is een technische reden waarom deze Solitaire Boodschappers alleen moeten reizen en werken. Gedurende korte perioden en wanneer zij niet op reis zijn, kunnen zij in een groep samenwerken, doch als zij zo een ensemble vormen, zijn zij totaal afgesneden van de steun en leiding die hun Paradijs-circuit hun schenkt; zij zijn dan geheel geïsoleerd. Indien twee of meer leden van deze orde elkaar dicht naderen wanneer zij in transit zijn of werkzaam in de circuits der ruimte of de stromingen van de tijd, verliezen beiden of allen de verbinding met de hogere circulerende krachten. Zij worden ‘kortgesloten,’ zoals ge in verduidelijkende symbolen zoudt kunnen zeggen. Daarom beschikken zij over een inherent vermogen tot automatisch alarm, een waarschuwingssignaal dat hen feilloos op de hoogte stelt van naderende conflicten en hen aldoor in voldoende mate gescheiden houdt, zodat hun goed en doeltreffend functioneren niet gestoord wordt. Zij bezitten ook een ingeschapen automatisch vermogen om de nabijheid van zowel de Geïnspireerde Triniteitsgeesten als de goddelijke Gedachtenrichters te bespeuren en te signaleren.

23:1.10 (257.5) Deze boodschappers bezitten geen vermogen tot persoonlijkheidsuitbreiding of tot voortplanting, doch er is praktisch geen werk in de universa dat zij niet ter hand kunnen nemen of waaraan zij niet iets essentieels en nuttigs kunnen bijdragen. In het bijzonder zijn zij de grote tijdsbespaarders voor hen die betrokken zijn bij het bestuur van universum-zaken; bovendien assisteren zij ons allen, van hoog tot laag.

2. Taken van de Solitaire Boodschappers

23:2.1 (257.6) Solitaire Boodschappers worden niet permanent toegevoegd aan bepaalde hemelse persoonlijkheden of aan groepen van dergelijke persoonlijkheden. Zij zijn altijd in opdracht in functie, en gedurende dit dienstbetoon werken zij onder rechtstreeks toezicht van degenen die de leiding hebben over de gebieden waaraan zij zijn toegevoegd. Onderling kennen zij geen organisatie noch enigerlei vorm van regering; zij zijn Solitaire Boodschappers.

23:2.2 (258.1) Solitaire Boodschappers worden door de Oneindige Geest aangesteld bij de volgende zeven afdelingen van dienst:

23:2.3 (258.2) 1. Boodschappers van de Paradijs-Triniteit;

23:2.4 (258.3) 2. Boodschappers van de Havona-Circuits;

23:2.5 (258.4) 3. Boodschappers van de Superuniversa;

23:2.6 (258.5) 4. Boodschappers van de Plaatselijke Universa;

23:2.7 (258.6) 5. Verkenners met vrije opdrachten;

23:2.8 (258.7) 6. Ambassadeurs en Gezanten met speciale opdracht;

23:2.9 (258.8) 7. Zij die waarheid openbaren.

23:2.10 (258.9) Deze geest-boodschappers kunnen elkaar in iedere betekenis van het woord onderling afwisselen in de verschillende takken van dienst: dergelijke overplaatsingen vinden voortdurend plaats. Er zijn geen afzonderlijke orden van Solitaire Boodschappers; zij zijn geestelijk hetzelfde en in alle opzichten gelijk. Hoewel zij in het algemeen met een nummer worden aangeduid, kent de Oneindige Geest hen persoonlijk bij naam. Wat ons betreft, wij kennen hen onder de naam of het nummer waarmee wordt verwezen naar de opdracht die zij op dit moment vervullen.

23:2.11 (258.10) 1. Boodschappers van de Paradijs-Triniteit. Het is mij niet toegestaan u veel te openbaren van het werk van de groep boodschappers die bij de Triniteit zijn aangesteld. Zij zijn de vertrouwde, geheime dienaren van de Godheden en wanneer hun speciale boodschappen zijn toevertrouwd die te maken hebben met het nog ongeopenbaarde beleid en toekomstige optreden van de Goden, is nog nooit voorgekomen dat zij een geheim onthulden of het vertrouwen schonden dat in hun orde wordt gesteld. En wij zeggen dit alles in dit verband, niet om de indruk te geven dat wij ons laten voorstaan op hun volmaaktheid, doch veeleer om aan te geven dat de Godheden volmaakte wezens kunnen scheppen en dit ook doen.

23:2.12 (258.11) De verwarring en beroering op Urantia betekenen niet dat het de Regeerders op het Paradijs aan interesse of bekwaamheid ontbreekt om de zaken op andere wijze aan te vatten. De Scheppers bezitten alle macht om Urantia tot een waar paradijs te maken, doch zo’n Eden zou geen bijdrage vormen aan de ontwikkeling van de sterke, nobele en ervaren karakters die de Goden zo stellig en zeker, met de hamer van het lijden op het aambeeld der nood, bezig zijn op uw wereld te smeden. Uw angsten en smarten, uw beproevingen en teleurstellingen, maken evenzeer deel uit van het goddelijke plan op uw wereld, als de verfijnde volmaaktheid en de oneindige afstelling van alle dingen op hun allerhoogste doeleinde op de werelden van het centrale, volmaakte universum.

23:2.13 (258.12) 2. Boodschappers van de Havona-Circuits. Tijdens uw gehele opklimmingsloopbaan zult ge vagelijk, doch steeds beter, in staat zijn de aanwezigheid van de Solitaire Boodschappers te bespeuren, maar pas wanneer ge Havona bereikt, zult ge hen duidelijk herkennen. De eersten die ge van aangezicht tot aangezicht zult zien, zijn de boodschappers van de Havona-Circuits.

23:2.14 (258.13) Solitaire Boodschappers hebben een speciale verhouding met de ingeborenen van de Havona-werelden. Deze boodschappers die functioneel zo belemmerd worden wanneer zij met elkaar zijn verbonden, kunnen wel een zeer nauwe persoonlijke omgang hebben met de ingeborenen van Havona en hebben deze ook inderdaad. Het is echter volstrekt onmogelijk om aan het menselijk bewustzijn de allerhoogste voldoening duidelijk te maken, die voortvloeit uit het contact van het bewustzijn van deze goddelijk volmaakte wezens met de geest van deze bijna-transcendente persoonlijkheden.

23:2.15 (259.1) 3. Boodschappers van de Superuniversa. De Ouden der Dagen, de van de Triniteit afstammende persoonlijkheden die waken over de bestemming van de zeven superuniversa, de drietallen met goddelijke macht en bestuurlijke wijsheid, worden overvloedig van Solitaire Boodschappers voorzien. Alleen door deze orde van boodschappers kunnen de drieënige regeerders van het ene superuniversum rechtstreeks persoonlijk communiceren met de regeerders van een ander. Behalve misschien de Geïnspireerde Triniteitsgeesten, zijn de Solitaire Boodschappers het enig beschikbare type geest-verstandelijk wezen dat rechtstreeks van het hoofdkwartier van het ene superuniversum naar dat van een ander superuniversum gezonden kan worden. Alle andere persoonlijkheden moeten dergelijke tochten maken via Havona en de bestuurswerelden van de Meester-Geesten.

23:2.16 (259.2) Er zijn bepaalde soorten informatie die niet door Zwaartekracht-Boodschappers verkregen kunnen worden, noch door de reflectiviteit, noch door uitgezonden berichten. Wanneer de Ouden der Dagen zulke zaken bepaald willen weten, moeten zij een Solitaire Boodschapper naar de bron van deze wetenschap zenden. De boodschapper die nu met mij samenwerkt, kreeg lang geleden, nog voor er leven op Urantia bestond, de opdracht voor een missie vanuit Uversa naar het centrale universum — hij was gedurende bijna een miljoen jaar afwezig bij de appèls van Orvonton, doch keerde te juister tijd met de verlangde inlichtingen terug.

23:2.17 (259.3) Het dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers in de superuniversa kent geen beperkingen; zij kunnen functioneren als degenen die de vonnissen van de hoge rechtbanken ten uitvoer leggen of als verzamelaars van inlichtingen in het belang van het betrokken gebied. Van alle superscheppingen verschaft Orvonton hun de grootste vreugde bij hun dienen, omdat hier de behoefte het grootst is en er veel meer gelegenheid is voor heldhaftige krachtsinspanningen. In de meer behoeftige gebieden genieten wij allen de voldoening vollediger te kunnen functioneren.

23:2.18 (259.4) 4. Boodschappers van de Plaatselijke Universa. In de diensten van een plaatselijk universum is het functioneren van de Solitaire Boodschappers aan geen beperking onderhevig. Zij zijn degenen die getrouw de motieven en bedoelingen van de Moeder-Geest van het plaatselijk universum openbaren, ofschoon zij geheel onder de jurisdictie vallen van de regerende Meester-Zoon. En dit geldt voor alle boodschappers die in een plaatselijk universum werkzaam zijn, of zij nu rechtstreeks vanuit het hoofdkwartier van het universum op reis gaan, of tijdelijk optreden in verbinding met Constellatie-Vaders, Stelsel-Soevereinen, of Planetaire Vorsten. Voordat alle macht geconcentreerd wordt in de handen van een Schepper-Zoon, ten tijde van zijn verheffing tot soeverein regeerder over zijn universum, functioneren deze boodschappers van de plaatselijke universa onder de algemene leiding van de Ouden der Dagen en zijn zij rechtstreeks verantwoordelijk aan de Unie der Dagen, die hen in de plaatselijke universa vertegenwoordigt.

23:2.19 (259.5) 5. Verkenners met vrije opdrachten. Wanneer het reservekorps der Solitaire Boodschappers teveel leden telt, worden door een van de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten vrijwilligers opgeroepen voor verkenningsdoeleinden; er is dan ook nooit gebrek aan vrijwilligers, want zij vinden het heerlijk om uitgezonden te worden als vrije, ongebonden ontdekkingsreizigers, om de opwindende ervaring te ondergaan van het ontdekken van de kernen van nieuwe werelden en universa die zich organiseren.

23:2.20 (259.6) Zij trekken erop uit om de aanwijzingen te onderzoeken die afkomstig zijn van degenen die in de verschillende gebieden de ruimte bestuderen. Ongetwijfeld zijn de Paradijs-Godheden bekend met het bestaan van deze nog onontdekte energiesystemen in de ruimte, maar zij onthullen dit nooit. Als de Solitaire Boodschappers deze nieuwe energiecentra die zich aan het organiseren zijn, niet zouden verkennen en in kaart zouden brengen, zouden deze verschijnselen lang onopgemerkt blijven, zelfs door de verstandelijke wezens in aangrenzende gebieden. Als groep zijn Solitaire Boodschappers in hoge mate gevoelig voor zwaartekracht; bijgevolg kunnen zij soms de waarschijnlijke aanwezigheid bespeuren van zeer kleine donkere planeten — de werelden die zich het beste lenen voor experimenten met leven.

23:2.21 (260.1) Deze boodschapper-verkenners met vrije opdrachten doorkruisen het meester-universum. Zij zijn voortdurend onderweg op ontdekkingsexpedities naar de gebieden in de hele buiten-ruimte die nog niet in kaart zijn gebracht. Zeer veel van de informatie die wij bezitten over wat er in de gebieden der buiten-ruimte gebeurt, danken wij aan de ontdekkingsreizen van de Solitaire Boodschappers omdat dezen in hun onderzoek dikwijls samenwerken met de hemelse astronomen.

23:2.22 (260.2) 6. Ambassadeurs en Gezanten met speciale opdracht. Plaatselijke universa die binnen hetzelfde superuniversum zijn gelegen, wisselen gewoonlijk ambassadeurs uit die uit hun eigen orden van zonen worden gekozen. Om oponthoud te voorkomen, wordt Solitaire Boodschappers echter dikwijls gevraagd om als ambassadeurs van de ene plaatselijke schepping naar een andere te gaan, om het ene gebied bij het andere te vertegenwoordigen en te vertolken. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuw bewoond gebied is ontdekt, kan het zo ver weg in de ruimte blijken te liggen, dat er veel tijd zou zal verlopen alvorens een door een serafijn vervoerde ambassadeur dit verafgelegen universum zou kunnen bereiken. Een door een serafijn vervoerd wezen kan onmogelijk de snelheid van 747.556 Urantia kilometers per seconde van uw tijd overschrijden. Massieve sterren, tegenstromingen en omwegen, alsook de tangenten van de aantrekkingskracht zullen deze snelheid alle vertragen, zodat de snelheid op een lange tocht gemiddeld ongeveer 741.620 kilometers per seconde zal zijn.

23:2.23 (260.3) Indien een ingezetene-ambassadeur er honderden jaren over zou doen om een verafgelegen plaatselijk universum te bereiken, wordt een Solitaire Boodschapper dikwijls verzocht om daar ogenblikkelijk heen te gaan en als waarnemend ambassadeur op te treden. Solitaire Boodschappers kunnen er op zeer korte termijn zijn, niet geheel onafhankelijk van tijd en ruimte, zoals de Zwaartekracht-Boodschappers, maar toch bijna. Zij dienen ook in andere omstandigheden als gezanten met speciale opdracht.

23:2.24 (260.4) 7. Zij die waarheid openbaren. De Solitaire Boodschappers beschouwen de opdracht om waarheid te openbaren als de hoogste verantwoordelijkheid van hun orde. In de superuniversa tot op de afzonderlijke planeten in de ruimte, functioneren zij zo nu en dan ook in deze hoedanigheid. Zij worden vaak toegevoegd aan de commissies die worden uitgezonden om de openbaring van waarheid aan de werelden en de stelsels uit te breiden.

3. Diensten der Solitaire Boodschappers in tijd en ruimte

23:3.1 (260.5) De Solitaire Boodschappers zijn het hoogste type volmaakte vertrouwenspersoonlijkheden die in alle gebieden beschikbaar zijn om belangrijke, dringende boodschappen over te brengen, wanneer het niet raadzaam is hiervoor gebruik te maken van de omroepdienst of van het reflectiviteitsmechanisme. Zij vervullen een eindeloze verscheidenheid van opdrachten, waarbij zij de geestelijke en materiële wezens in de gebieden uit hun moeilijkheden helpen, in het bijzonder wanneer het element tijd een rol speelt. Van alle orden die worden aangesteld bij de diensten in de domeinen van de superuniversa, zijn zij de hoogste en veelzijdigste gepersonaliseerde wezens die tijd en ruimte zo bijna geheel kunnen trotseren.

23:3.2 (260.6) Het universum is welvoorzien van geesten die de zwaartekracht aanwenden om zich te verplaatsen; zij kunnen te allen tijde overal heen gaan — ogenblikkelijk — doch zijn geen personen. Bepaalde andere wezens die zich via de zwaartekracht verplaatsen, zijn wel persoonlijk, zoals de Zwaartekracht-Boodschappers en Transcendentale Rapporteurs, doch dezen staan de bestuurders van een superuniversum of een plaatselijk universum niet ter beschikking. De werelden zijn vol engelen en mensen en andere zeer persoonlijke wezens, doch dezen zijn onderhevig aan de beperkingen van tijd en ruimte: de maximumsnelheid voor de meeste niet door serafijnen vervoerde wezens bedraagt 299.780 aardse kilometers per seconde aardse tijd; de middenwezens en sommige anderen kunnen vaak het tweevoud van deze snelheid bereiken — 599.560 kilometer per seconde — terwijl de serafijnen en anderen de ruimte met het drievoudige van deze snelheid kunnen doorkruisen, ongeveer 899.341 kilometer per seconde. Er bestaan echter geen passage- of boodschapper-persoonlijkheden die functioneren in het gebied tussen de bliksemachtige snelheden van de zwaartekrachtgebruikers en de betrekkelijk langzame snelheden van de serafijnen, behalve de Solitaire Boodschappers.

23:3.3 (261.1) Solitaire Boodschappers worden daarom doorgaans gebruikt om boodschappen te verzenden en dienst te doen in die situaties waar persoonlijkheid van wezenlijk belang is voor het welslagen van de opdracht, en waar het wenselijk is het tijdverlies te vermijden dat zou optreden als enig ander direct beschikbaar type persoonlijke boodschapper zou worden gestuurd. Zij zijn de enige duidelijk gepersonaliseerde wezens die kunnen synchroniseren met de gecombineerde universele stromingen in het groot universum. De snelheid waarmee zij de ruimte doorkruisen, is veranderlijk en afhankelijk van een grote verscheidenheid van interfererende invloeden, doch volgens het rapport heeft de boodschapper die mijn medewerker is, zich tijdens de reis om deze missie te volbrengen verplaatst met de snelheid van 1.354.421.708.470 kilometer per seconde van uw tijd.

23:3.4 (261.2) Het is mij volstrekt onmogelijk om aan het materiële type bewustzijn uit te leggen hoe een geest een werkelijke persoon kan zijn en tegelijk de ruimte met zulke geweldige snelheden kan doorkruisen. Maar het is een feit dat deze zelfde Solitaire Boodschappers Urantia inderdaad met deze onbegrijpelijke snelheden bezoeken en verlaten; de hele organisatie van het bestuur van het universum zou zelfs grotendeels haar persoonlijke element verliezen indien dit niet het geval zou zijn.

23:3.5 (261.3) De Solitaire Boodschappers kunnen als noodverbindingslijnen functioneren in alle ververwijderde regionen in de ruimte, gebieden die niet worden omspannen door de vaste circuits van het groot universum. Het blijkt dat een boodschapper, wanneer hij op deze wijze functioneert, een boodschap kan overbrengen of een impuls door de ruimte naar een medeboodschapper kan zenden over een afstand van ongeveer honderd lichtjaren, zoals de astronomen van Urantia stellaire afstanden schatten.

23:3.6 (261.4) Onder de ontelbare wezens die met ons samenwerken bij het regelen van de aangelegenheden van het superuniversum, zijn zij het belangrijkst wat praktische hulpvaardigheid en tijdbesparende assistentie betreft. In de universa in de ruimte moeten wij rekening houden met de belemmeringen van de tijd; vandaar het grote belang van het dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers, die vanwege hun persoonlijke prerogatieven op het gebied van communicatie enigermate onafhankelijk zijn van de ruimte, en krachtens de geweldige snelheden waarmede zij zich kunnen verplaatsen, bijna geheel onafhankelijk van de tijd.

23:3.7 (261.5) Ik weet werkelijk niet hoe ik aan Urantia-stervelingen moet uitleggen hoe het mogelijk is dat de Solitaire Boodschappers geen gestalte hebben en toch in het bezit zijn van echte, duidelijke persoonlijkheid. Ofschoon zij niet de gedaante hebben die natuurlijkerwijze met persoonlijkheid wordt geassocieerd, bezitten zij toch een geest-tegenwoordigheid die door alle hogere typen geestelijke wezens kan worden waargenomen. De Solitaire Boodschappers vormen de enige klasse wezens die haast alle voordelen van een gestalteloze geest schijnen te bezitten, gepaard met prerogatieven van een ten volle ontwikkelde persoonlijkheid. Zij zijn ware personen en toch begiftigd met bijna alle eigenschappen van onpersoonlijke geest-manifestatie.

23:3.8 (261.6) In de zeven superuniversa is het gewoonlijk — doch niet altijd — zo, dat alles wat ertoe bijdraagt een schepsel vrijer te maken van de belemmeringen van tijd en ruimte, zijn persoonlijkheidsprerogatieven in dezelfde mate vermindert. De Solitaire Boodschappers vormen een uitzondering op deze algemene wet. Zij kunnen in hun activiteiten nagenoeg ongelimiteerd gebruik maken van alle onbeperkte middelen van geestelijke expressie, goddelijk dienstbetoon, persoonlijke bijstand en kosmische communicatie. Indien ge deze buitengewone wezens zoudt kunnen beschouwen in het licht van mijn ervaring met het bestuur van het universum, zoudt ge begrijpen hoe moeilijk het zou zijn om de aangelegenheden van het superuniversum te coördineren zonder hun veelzijdige medewerking.

23:3.9 (262.1) Hoe groot het universum ook moge worden, er zullen waarschijnlijk nooit méér Solitaire Boodschappers worden geschapen. Naarmate de universa groeien, moet het uitgebreidere bestuurswerk steeds meer voor rekening komen van andere soorten geest-dienaren en van de wezens die uit deze nieuwe scheppingen stammen, zoals de schepselen van de Soevereine Zonen en de Moeder-Geesten van de plaatselijke universa.

4. Het speciale dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers

23:4.1 (262.2) De Solitaire Boodschappers lijken persoonlijkheidscoördinatoren te zijn voor alle typen geestelijke wezens. Hun dienstbetoon helpt om alle persoonlijkheden in de wijdverbreide geestelijke wereld gelijksoortig te maken. Zij dragen veel bij tot de ontwikkeling in alle geest-wezens van een bewustzijn van groepsidentiteit. Ieder type geest-wezen wordt gediend door speciale groepen Solitaire Boodschappers, die bij deze wezens het vermogen doen groeien om alle andere typen en orden, hoe ongelijk ook, te begrijpen en broederlijk met hen om te gaan.

23:4.2 (262.3) De Solitaire Boodschappers vertonen zulk een verbazingwekkend vermogen om alle typen en orden van eindige persoonlijkheid te coördineren — zij maken zelfs contact met het absoniete regime van de supervisoren van het meester-universum — dat sommigen van ons postuleren dat de schepping van deze boodschappers door de Oneindige Geest op de een of andere wijze verband houdt met de schenking door de Vereend Handelende Geest van het Allerhoogst-Ultieme Bewustzijn.

23:4.3 (262.4) Wanneer een volkomene en een Burger van het Paradijs samenwerken in de trinitisatie van een ‘kind van de tijd en van de eeuwigheid’ — een verrichting waarbij het ongeopenbaarde bewustzijnspotentieel van de Allerhoogste-Ultieme is betrokken — en wanneer zulk een niet-geklassificeerde persoonlijkheid naar Vicegerington wordt gezonden, wordt aan zulk een door schepselen getrinitiseerde zoon steeds een Solitaire Boodschapper (een vermoedelijke persoonlijkheidsrepercussie van de schenking van dergelijk godheidsbewustzijn) als behoeder-metgezel toegewezen. Deze boodschapper vergezelt de nieuwe zoon van bestemming naar de wereld waar hij wordt aangesteld en verlaat Vicegerington nooit meer. Wanneer een Solitaire Boodschapper aldus verbonden is aan de bestemming van een kind van de tijd en de eeuwigheid, komt hij voorgoed en uitsluitend onder het toezicht van de Architecten van het Meester-Universum. Wat de toekomst van zulk een buitengewone associatie moge zijn, is ons onbekend. Vele eeuwen lang reeds verzamelen zich deze partnerschappen van unieke persoonlijkheden op Vicegerington, maar geen enkel paar is daarvandaan nog uitgetrokken.

23:4.4 (262.5) Solitaire Boodschappers blijven gelijk in aantal, doch de trinitisatie van de zonen van bestemming is blijkbaar een techniek die geen beperkingen kent. Aangezien iedere getrinitiseerde zoon van bestemming een Solitaire Boodschapper krijgt toegewezen, komt het ons voor dat te eniger tijd in de verre toekomst het aantal beschikbare boodschappers uitgeput zal raken. Wie zullen dan hun werk in het groot universum overnemen? Zal hun dienstbetoon worden overgenomen door een nieuwe ontwikkeling onder de Geïnspireerde Triniteitsgeesten? Kan het zijn dat het groot universum in de verre toekomst vrijwel geheel bestuurd zal worden door wezens van Triniteitsoorsprong, terwijl de schepselen van enkelvoudige of tweevoudige oorsprong verder gaan naar de gebieden der buiten-ruimte? Indien de boodschappers hun vorig dienstbetoon hervatten, zullen deze zonen van bestemming hen dan vergezellen? Zullen de trinitisaties tussen volkomenen en ingeborenen van het Paradijs en Havona ophouden wanneer het aantal Solitaire Boodschappers uitgeput raakt doordat zij behoeders en metgezellen van deze zonen van bestemming zijn geworden? Zullen al onze efficiënte Solitaire Boodschappers geconcentreerd worden op Vicegerington? Zullen deze buitengewone geest-persoonlijkheden eeuwig met deze getrinitiseerde zonen van ongeopenbaarde bestemming geassocieerd blijven? Welke betekenis moeten wij hechten aan het feit dat deze paren die zich op Vicegerington verzamelen, onder de exclusieve leiding staan van die machtige, mysterieuze wezens, de Architecten van het Meester-Universum? Deze en vele soortgelijke vragen stellen wij onszelf en stellen wij talrijke andere orden van hemelse wezens, maar de antwoorden kennen wij niet.

23:4.5 (263.1) Deze verrichting, alsmede vele andere gelijksoortige gebeurtenissen in het bestuur van het universum, duidt er onmiskenbaar op dat de personeelsbezetting van het groot universum, en zelfs van Havona en het Paradijs, een duidelijke, zekere reorganisatie ondergaat in coördinatie met, en met betrekking tot, de geweldige energetische evolutieprocessen die thans overal in de gebieden der buiten-ruimte plaatsvinden.

23:4.6 (263.2) Wij zijn geneigd te geloven dat de eeuwige toekomst verschijnselen van universum-evolutie te zien zal geven die alle ervaring van het eeuwige verleden verre zullen overtreffen. En wij zien vol genoegen en steeds groeiende verwachting uit naar deze geweldige avontuurlijke gebeurtenissen, zoals ook gij dient te doen.

23:4.7 (263.3) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman uit Uversa.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden