Verhandeling 22 - De Getrinitiseerde Zonen van God

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 22

De Getrinitiseerde Zonen van God

22:0.1 (243.1) ER zijn drie groepen wezens die Zonen van God worden genoemd. Naast de afdalende en opklimmende orden van zonen bestaat er nog een derde groep, en die bekend staat als de Getrinitiseerde Zonen van God. De getrinitiseerde orde van zonen is weer onderverdeeld in drie primaire afdelingen, overeenkomstig de oorsprong van deze vele typen geopenbaarde en niet geopenbaarde persoonlijkheden. Deze primaire afdelingen zijn:

22:0.2 (243.2) 1. door de Godheid getrinitiseerde Zonen;

22:0.3 (243.3) 2. door de Triniteit omhelsde Zonen;

22:0.4 (243.4) 3. door schepselen getrinitiseerde Zonen.

22:0.5 (243.5) Ongeacht hun oorsprong delen de Getrinitiseerde Zonen van God allen de ervaring van de trinitisatie, hetzij als een onderdeel van hun oorsprong, of als een ervaring van omhelzing door de Triniteit die zij daarna bereikt hebben. De door de Godheid getrinitiseerde Zonen worden in deze verhandelingen niet geopenbaard; deze bijdrage zal zich derhalve bepalen tot een uitbeelding van de twee overblijvende groepen, en in het bijzonder handelen over de door de Triniteit omhelsde zonen van God.

1. De door de Triniteit omhelsde zonen

22:1.1 (243.6) Alle door de Triniteit omhelsde zonen zijn van tweevoudige of enkelvoudige oorsprong, doch na hun omhelzing door de Triniteit hebben zij zich voorgoed gewijd aan de dienst en opdrachten van de Triniteit. Zoals het geopenbaard en georganiseerd is voor dienst in de superuniversa, omvat dit korps persoonlijkheden van zeven orden:

22:1.2 (243.7) 1. Machtige Boodschappers;

22:1.3 (243.8) 2. Hoge Gezagsdragers;

22:1.4 (243.9) 3. Degenen zonder Naam en Getal;

22:1.5 (243.10) 4. Getrinitiseerde Beheerders;

22:1.6 (243.11) 5. Getrinitiseerde Ambassadeurs;

22:1.7 (243.12) 6. Hemelse Bewaarders;

22:1.8 (243.13) 7. Hoge Zoon-Assistenten.

22:1.9 (243.14) Deze zeven groepen persoonlijkheden worden voorts naar oorsprong, natuur en functie, ingedeeld in drie hoofdafdelingen: de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid, de Getrinitiseerde Zonen van Selectie, en de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid.

22:1.10 (244.1) De Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid — de Machtige Boodschappers, de Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder naam en getal — zijn allen met hun Richters gefuseerde, opgeklommen stervelingen die het Paradijs en het Korps der Volkomenheid hebben bereikt. Zij zijn echter geen volkomenen: wanneer zij door de Triniteit zijn omhelsd, worden hun namen afgevoerd van de appèllijsten der volkomenen. De nieuwe zonen van deze orde doorlopen gedurende betrekkelijk korte perioden speciale opleidingscursussen onder leiding van de Eeuwigen der Dagen op de hoofdkwartierplaneten van de Havona-circuits. Hierna worden zij aangesteld bij de diensten van de Ouden der Dagen in de zeven superuniversa.

22:1.11 (244.2) De Getrinitiseerde Zonen van Selectie omvatten de Getrinitiseerde Beheerders en de Getrinitiseerde Ambassadeurs. Dezen worden gerekruteerd uit de kringen van bepaalde evolutionaire serafijnen en overgebrachte middenwezens die Havona hebben doorlopen en het Paradijs hebben bereikt, en ook uit zekere met de Geest en met de Zoon gefuseerde stervelingen die evenzo zijn opgeklommen tot het centrale Eiland van Licht en Leven. Nadat zij door de Paradijs-Triniteit zijn omhelsd en een korte opleiding in Havona hebben ontvangen, worden de Getrinitiseerde Zonen van Selectie aangesteld bij de rechtscolleges van de Ouden der Dagen.

22:1.12 (244.3) De Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid. De Hemelse Bewaarders en de Hoge Zoon-Assistenten die met hen zijn gecoördineerd, vormen een unieke groep tweemaal getrinitiseerde persoonlijkheden. Dit zijn de door schepselen getrinitiseerde zonen van Paradijs-Havona-persoonlijkheden of van vervolmaakte opgeklommen stervelingen, die zich gedurende lange tijd hebben onderscheiden in het Korps der Volkomenheid. Sommige van deze door schepselen getrinitiseerde zonen worden, na gediend te hebben bij de Allerhoogste Bestuurders der Zeven Meester-Geesten en ook dienst te hebben gedaan onder de Leraar-Zonen van de Triniteit, opnieuw getrinitiseerd (omhelsd) door de Paradijs-Triniteit en vervolgens als Hemelse Bewaarders en Hoge Zoon-Assistenten aangesteld bij de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. De Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid worden zonder verdere opleiding rechtstreeks aangesteld bij de dienst van de superuniversa.

22:1.13 (244.4) Onze medewerkers die ook van de Triniteit stammen — de Volmakers der Wijsheid, de Goddelijke Raadslieden, en de Universele Censors — blijven gelijk in aantal, maar de door de Triniteit omhelsde zonen nemen voortdurend toe in getal. Allen die behoren tot de zeven orden van door de Triniteit omhelsde zonen, zijn aangesteld als leden van de regering van een der zeven superuniversa, en hun getal in ieder superuniversum is precies gelijk: geen hunner is ooit verloren gegaan. Wezens die door de Triniteit zijn omhelsd zijn nimmer afgedwaald; zij kunnen tijdelijk struikelen, doch geen van hen is ooit schuldig bevonden aan een strafbare weigering om de instructies van de regering van een superuniversum op te volgen. De Zonen van Bekwaamheid en de Zonen van Selectie hebben nimmer gewankeld tijdens hun dienst in Orvonton, maar de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid hebben wel eens beoordelingsfouten gemaakt, en daardoor tijdelijke verwarring doen ontstaan.

22:1.14 (244.5) Onder leiding van de Ouden der Dagen functioneren alle zeven orden als groepen die zich grotendeels zelf besturen. Het terrein van hun dienstverlening is zeer uitgebreid; de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid verlaten het superuniversum waar ze zijn aangesteld niet, doch hun getrinitiseerde medewerkers kan men in het gehele groot universum aantreffen, want zij reizen van de evolutionaire werelden in tijd en ruimte tot aan het eeuwige Paradijs-Eiland. Zij kunnen in elk superuniversum werkzaam zijn, doch altijd als leden van de regering van het superuniversum waar zij oorspronkelijk werden benoemd.

22:1.15 (244.6) De door de Triniteit omhelsde zonen lijken permanent bij de dienst der zeven superuniversa te zijn aangesteld; het is zeker dat deze aanstelling voor de duur van het huidige universum-tijdperk is, maar ons is nimmer medegedeeld dat zij voor eeuwig zal zijn.

2. De Machtige Boodschappers

22:2.1 (245.1) Machtige Boodschappers behoren tot de opklimmende groep der Getrinitiseerde Zonen. Zij zijn een klasse van vervolmaakte stervelingen die op het punt van rebellie zijn beproefd of anderszins in dezelfde mate zijn getoetst op het punt van hun persoonlijke loyaliteit; allen hebben een zeer bepaalde beproeving van hun trouw aan het universum doorstaan. Op een bepaald punt in hun opklimming naar het Paradijs zijn zij standvastig en loyaal gebleven terwijl hun meerderen ontrouw waren geworden, en enkelen hebben zelfs actief en loyaal het werk van deze ontrouwe leiders overgenomen.

22:2.2 (245.2) Met een staat van dienst gekenmerkt door zulke persoonlijke blijken van trouw en toewijding, doorlopen deze stervelingen in opklimming Havona tezamen met de stroom pelgrims uit de tijd, bereiken het Paradijs, voltooien daar hun opleiding en worden dan opgenomen in het Korps der Volkomenheid. Daarna worden zij getrinitiseerd in de geheime omhelzing van de Paradijs-Triniteit en vervolgens aangesteld als medewerkers van de Ouden der Dagen in het bestuur der regeringen van de zeven superuniversa.

22:2.3 (245.3) Iedere sterveling in opklimming die ervaring heeft met opstand en loyaal zijn werk blijft verrichten in een tijd van rebellie, is voorbestemd eens een Machtige Boodschapper te worden in dienst van zijn superuniversum. Hetzelfde geldt voor ieder opklimmend geschapen wezen dat dergelijke beroeringen door dwaling, kwaad of zonde, met succes weet te voorkomen; daden die er op gericht zijn rebellie te voorkomen of gestalte te geven aan hogere soorten loyaliteit in een universum-crisis, worden als van nog grotere waarde beschouwd dan loyaliteit wanneer geconfronteerd met daadwerkelijke rebellie.

22:2.4 (245.4) De oudste Machtige Boodschappers werden gekozen uit de opklimmende stervelingen uit tijd en ruimte die zich onder de eerstaangekomenen op het Paradijs bevonden; velen van hen hadden Havona doorlopen ten tijde van Grandfanda. Doch de eerste trinitisatie van Machtige Boodschappers vond pas plaats toen het korps van kandidaten vertegenwoordigers van elk der zeven superuniversa omvatte. De laatste groep van deze orde die voor trinitisatie op het Paradijs in aanmerking kwam, omvatte ook pelgrims in opklimming uit het plaatselijk universum Nebadon.

22:2.5 (245.5) Machtige Boodschappers worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in groepen van zevenhonderdduizend, honderdduizend per superuniversum. Bijna een biljard Machtige Boodschappers zijn op Uversa aangesteld, en er bestaat alle reden om aan te nemen dat hun aantal in alle zeven superuniversa precies gelijk is.

22:2.6 (245.6) Ik ben een Machtige Boodschapper, en Urantianen vinden het wellicht interessant om te weten dat mijn metgezellin en medewerkster tijdens mijn ervaring als sterveling eveneens met vlag en wimpel de zware toets heeft doorstaan, en dat wij, ofschoon wij vele malen voor lange tijd gescheiden zijn geweest in de eeuwenlange binnenwaartse opklimming naar Havona, in dezelfde groep van zevenhonderdduizend zijn omhelsd en dat wij de tijd toen wij Vicegerington doorliepen, in nauwe en liefdevolle verbintenis hebben doorgebracht. Wij hebben tenslotte beiden onze aanstelling op Uversa in Orvonton gekregen, en wij worden dikwijls samen uitgezonden om opdrachten uit te voeren die de diensten van twee Boodschappers vereisen.

22:2.7 (245.7) Machtige Boodschappers hebben met alle door de Triniteit omhelsde zonen gemeen dat zij worden ingezet ten behoeve van alle fasen van de activiteiten in de superuniversa. Zij staan voortdurend in verbinding met hun hoofdkwartier door middel van de reflectiviteitsdienst van het superuniversum. Machtige Boodschappers doen in alle sectoren van een superuniversum dienst en volvoeren dikwijls missies naar de plaatselijke universa en zelfs naar de afzonderlijke werelden, zoals ikzelf bij deze gelegenheid doe.

22:2.8 (245.8) In de rechtscolleges van de superuniversa treden Machtige Boodschappers op als verdedigers van zowel personen als planeten in zaken van arbitrage; ook staan zij de Perfecties der Dagen bij in het bestuur van de zaken van de grote sectoren. Als groep is hun voornaamste taak die van waarnemers voor het superuniversum. Als officiële waarnemers voor de Ouden der Dagen zijn zij gestationeerd op de verschillende hoofdkwartierwerelden en op afzonderlijke belangrijke planeten. In deze kwaliteit treden de Boodschappers ook op als adviseurs voor de overheden die de zaken besturen van de werelden waar zij verblijven. Zij nemen actief deel in alle fasen van het opklimmingsplan voor de vooruitgang der stervelingen. Samen met hun medewerkers van sterfelijke afkomst houden zij de regeringen der superuniversa rechtstreeks en persoonlijk geïnformeerd ten aanzien van de status en voortgang van de plannen der afdalende Zonen van God.

22:2.9 (246.1) Machtige Boodschappers zijn zich ten volle bewust van hun gehele opklimmingsloopbaan en daarom zijn zij zulke nuttige en meevoelende dienende helpers, begripvolle boodschappers die op iedere wereld in de ruimte en aan ieder geschapen wezen in de tijd dienstbaar zijn. Zodra ge verlost zijt van het vlees, zult ge vrijelijk en vol begrip met ons communiceren, aangezien wij zijn voortgekomen uit alle volkeren van alle evolutionaire werelden in de ruimte, dat wil zeggen uit al die geslachten van stervelingen bij wie Gedachtenrichters inwonen, met wie zij vervolgens fuseren.

3. De Hoge Gezagsdragers

22:3.1 (246.2) De Hoge Gezagsdragers, de tweede groep der Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid, zijn allen wezens van sterfelijke afkomst die met hun Richter zijn gefuseerd. Dit zijn de vervolmaakte stervelingen die uitzonderlijke bestuurlijke bekwaamheid aan de dag hebben gelegd en een groot talent voor leiderschap hebben vertoond tijdens hun lange opgaande loopbaan. Onder de tot overleving gekomen stervelingen uit de ruimte beschikken zij bij uitstek over de bekwaamheid tot regeren.

22:3.2 (246.3) Zeventigduizend Hoge Gezagsdragers worden bij iedere Triniteitsverbinding getrinitiseerd. Ofschoon het plaatselijk universum Nebadon een betrekkelijk jonge schepping is, heeft het toch zijn vertegenwoordigers onder een recentelijk getrinitiseerde klasse van deze orde. In Orvonton zijn thans meer dan tien miljard van deze kundige bestuurders werkzaam. Evenals alle andere afzonderlijke orden van hemelse wezens, hebben zij hun eigen hoofdkwartier op Uversa, en zoals dit ook het geval is bij de andere door de Triniteit omhelsde zonen, treden hun reserves op Uversa op als het centrale bestuurslichaam van hun orde in Orvonton.

22:3.3 (246.4) Het bestuurlijk gezag van de Hoge Gezagsdragers kent geen beperkingen. Zij zijn de overal aanwezige en immer efficiënte uitvoerende bewindslieden voor de Ouden der Dagen. Zij dienen op ieder hemellichaam, op iedere bewoonde wereld, en in iedere fase van activiteit in alle zeven superuniversa.

22:3.4 (246.5) Omdat zij uitmunten in bestuurlijke wijsheid en buitengewoon kundig zijn als uitvoerende gezagdragers, nemen deze briljante wezens de taak op zich om de gerechtigheid te vertegenwoordigen namens de rechtscolleges van het superuniversum; zij zorgen ervoor dat er recht wordt gedaan in de evolutionaire universa en dat misslagen worden rechtgezet. Als ge daarom ooit aangeklaagd mocht worden wegens een beoordelingsfout tijdens uw opklimming langs de werelden en hemellichamen die voor uw kosmische vooruitgang verordend zijn, is het nauwelijks denkbaar dat u onrecht zou worden aangedaan, want uw aanklagers zouden wezens zijn die eens zelf in opklimming zijn geweest en persoonlijk vertrouwd zijn met iedere schrede op de weg die ge reeds hebt afgelegd en verder aflegt.

4. Degenen zonder naam en getal

22:4.1 (246.6) Degenen zonder Naam en Getal vormen de derde en laatste groep der Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid; dit zijn de opklimmende zielen die een vermogen tot godsverering hebben ontwikkeld dat de kunde van alle zonen en dochters van de evolutionaire volkeren van de werelden in tijd en ruimte te boven gaat. Zij hebben een geestelijk begrip verworven van het eeuwige voornemen van de Universele Vader, dat bij vergelijking de bevatting van de evolutionaire geschapen wezens die naam of getal hebben, verre te boven gaat; daarom worden zij aangeduid als Degenen zonder Naam en Getal. Een juistere vertaling van hun naam zou moeten luiden: ‘Zij die boven Naam en Getal staan.’

22:4.2 (247.1) Zonen van deze orde worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in groepen van zevenduizend. Er zijn op Uversa meer dan honderd miljoen van deze zonen ingeschreven als aangesteld in Orvonton.

22:4.3 (247.2) Aangezien Degenen zonder Naam en Getal de superieure geestelijke denkers zijn van de volkeren die tot overleving kunnen komen, zijn zij bij uitstek bevoegd om te oordelen en te adviseren wanneer een geestelijk gezichtspunt gewenst is, en wanneer ervaring in de opklimmingsloopbaan essentieel is voor een adequaat begrip van de kwesties die een rol spelen in het probleem dat ter beoordeling voorligt. Zij zijn de verheven gezworenen van Orvonton. Een slecht geleid jury-stelsel moge dan op sommige werelden min of meer een karikatuur van rechtspraak zijn, maar op Uversa en in haar verlengingsrechtbanken stellen wij persoonlijkheden met het hoogst ontwikkelde geestelijke bewustzijn aan als juryleden en rechters. De rechtspraak is de hoogste functie van iedere regering, en zij aan wie het uitspreken van oordelen wordt toevertrouwd, dienen te worden gekozen uit de hoogste, edelste typen onder de meest ervaren, begripvolle individuën.

22:4.4 (247.3) De selectie van kandidaten voor de trinitisatie-opleidingen van Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal, is intrinsiek en automatisch. De selectiemethoden van het Paradijs zijn in genen dele willekeurig. Persoonlijke ervaring en geestelijke waarden bepalen wie zal behoren tot de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid. Deze wezens zijn gelijk in gezag en uniform in bestuurlijke status, doch bezitten allen individualiteit en uiteenlopende karakters; het zijn geen standaardwezens. Zij zijn allen op kenmerkende wijze verschillend, afhankelijk van de verschillen in hun opklimmingsloopbaan.

22:4.5 (247.4) Naast deze experiëntiële kwaliteiten zijn de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid getrinitiseerd in de goddelijke omhelzing van de Paradijs-Godheden. Bijgevolg functioneren zij als de gecoördineerde medewerkers van de Stationaire Zonen van de Triniteit, want de omhelzing door de Triniteit schijnt vele ongerealiseerde potentialiteiten van geschapen wezens versneld te voorschijn te doen komen uit de stroom van de toekomende tijd. Doch dit geldt alleen voor wat te maken heeft met het huidige universum-tijdperk.

22:4.6 (247.5) Deze groep zonen houdt zich voornamelijk, doch niet uitsluitend, bezig met de diensten die verricht worden met betrekking tot de opklimmingsloopbaan van de stervelingen in tijd en ruimte. Wanneer er ooit twijfel bestaat inzake de zienswijze van een sterfelijk schepsel, dan wordt het probleem opgelost door het te verwijzen naar een opklimmingscommissie bestaande uit een Machtige Boodschapper, een Hoge Gezagsdrager, en Een zonder Naam en Getal.

22:4.7 (247.6) Gij stervelingen die deze boodschap leest, kunt zelf opklimmen naar het Paradijs, de omhelzing door de Triniteit bereiken, in de verre toekomst worden toegevoegd aan de dienst van de Ouden der Dagen in een der zeven superuniversa, en te eniger tijd worden aangewezen om de waarheidsopenbaring aan een zich ontwikkelende bewoonde planeet uit te breiden, zoals ik thans werkzaam ben op Urantia.

5. De Getrinitiseerde Beheerders

22:5.1 (247.7) De Getrinitiseerde Beheerders zijn Getrinitiseerde Zonen van Selectie. Niet alleen uw geslachten en andere stervelingen met overlevingswaarde doorlopen Havona, bereiken het Paradijs, en ontdekken somtijds dat zij bestemd zijn om dienst te doen in de superuniversa tezamen met de Stationaire Zonen der Triniteit, maar ook uw trouwe serafijnse behoeders en de middenwezens, uw even getrouwe metgezellen, kunnen kandidaten worden voor dezelfde erkenning door de Triniteit en voor deze verheven persoonlijkheidsbestemming.

22:5.2 (248.1) Getrinitiseerde Beheerders zijn opklimmende serafijnen en overgebrachte middenschepselen die Havona hebben doorlopen en het Paradijs en het Korps der Volkomenheid hebben bereikt. Vervolgens zijn zij omhelsd door de Paradijs-Triniteit en aangesteld bij de dienst van de Ouden der Dagen.

22:5.3 (248.2) De kandidaten voor de omhelzing door de Triniteit onder de opklimmende serafijnen valt deze erkenning ten deel vanwege dappere medewerking met een opklimmende sterveling die het Korps der Volkomenheid heeft bereikt en vervolgens is getrinitiseerd. Mijn eigen serafijnse behoeder tijdens mijn sterfelijke loopbaan is met mij verder gegaan, is later getrinitiseerd, en is nu als Getrinitiseerde Beheerder toegevoegd aan de regering op Uversa.

22:5.4 (248.3) En zo is het ook met de middenschepselen; velen worden overgebracht en bereiken het Paradijs, waar zij, tezamen met de serafijnen en om dezelfde redenen, door de Triniteit worden omhelsd en tot Beheerders in de superuniversa worden benoemd.

22:5.5 (248.4) De Getrinitiseerde Beheerders worden door de Paradijs-Triniteit in groepen van zeventigduizend getrinitiseerd, en van iedere groep wordt een zevende deel in elk superuniversum aangesteld. Er zijn in de dienst van Orvonton nu iets meer dan tien miljoen van deze betrouwbare, hoge Beheerders. Zij doen dienst op Uversa en op de hoofdkwartierwerelden van de grote en kleine sector. In hun arbeid worden zij bijgestaan door een korps van verscheidene miljarden seconafijnen en andere bekwame superuniversum-persoonlijkheden.

22:5.6 (248.5) De Getrinitiseerde Beheerders beginnen hun loopbaan als beheerders en blijven dit in de aangelegenheden van de super-regeringen. In zekere zin zijn zij ambtsdragers van de regeringen van hun superuniversum, maar zij hebben geen bemoeienis met individuën, in tegenstelling tot de Hemelse Behoeders. De Getrinitiseerde Beheerders besturen de zaken van groepen en bevorderen collectieve projecten. Zij zijn de beheerders van verslagen, plannen en instellingen; zij treden op als bestuurders van ondernemingen, persoonlijkheidsgroepen, opklimmingsprojecten, morontia-plannen, universum-ontwerpen en talloze andere ondernemingen.

6. De Getrinitiseerde Ambassadeurs

22:6.1 (248.6) Getrinitiseerde Ambassadeurs zijn de tweede orde van de Getrinitiseerde Zonen van Selectie en worden, evenals hun medewerkers, de Beheerders, aangetrokken uit twee typen opklimmende schepselen. Niet alle opklimmende stervelingen zijn met de Richter of de Vader gefuseerd; sommigen zijn met de Geest gefuseerd en weer anderen met de Zoon. Van deze met de Geest en de Zoon gefuseerde stervelingen bereikt een zeker aantal Havona en het Paradijs. Uit deze opgeklommenen naar het Paradijs worden kandidaten geselecteerd voor de omhelzing door de Triniteit, en op gezette tijden worden dezen getrinitiseerd in klassen van zevenduizend. Zij worden vervolgens in de superuniversa benoemd als Getrinitiseerde Ambassadeurs van de Ouden der Dagen. Bijna een half miljard van hen staan geregistreerd op Uversa.

22:6.2 (248.7) Getrinitiseerde Ambassadeurs worden geselecteerd voor de omhelzing door de Triniteit op advies van hun Havona-leraren. In hun onderscheidene groepen zijn zij de persoonlijkheden met de grootste intelligentie en daarom zijn zij het meest geschikt om de regeerders van het superuniversum te helpen bij het begrijpen en het behartigen der belangen van de werelden waaruit de met de Geest gefuseerde stervelingen afkomstig zijn. De met de Zoon gefuseerde Ambassadeurs zijn een grote hulp voor ons bij onze behandeling van problemen waarin de met de Zoon gefuseerde orde van persoonlijkheden is betrokken.

22:6.3 (248.8) Getrinitiseerde Ambassadeurs zijn de afgezanten van de Ouden der Dagen en kunnen voor alle mogelijke doeleinden worden uitgezonden naar alle werelden of universa binnen het superuniversum waar zij zijn aangesteld. Zij verrichten specifieke, belangrijke diensten op de hoofdkwartieren van de kleine sectoren, en voeren bovendien de talloze gevarieerde opdrachten uit die in een superuniversum worden gegeven. Zij vormen het nood- of reservekorps der Getrinitiseerde Zonen van de superregeringen en zijn derhalve beschikbaar voor een groot aantal verschillende taken. Zij nemen deel aan vele duizenden ondernemingen die met de zaken van een superuniversum te maken hebben en die wij onmogelijk kunnen beschrijven aan uw menselijke verstand, aangezien er niets gebeurt op Urantia dat ook maar in enig opzicht analoog is met deze activiteiten.

7. De trinitisatie-techniek

22:7.1 (249.1) Aan uw materiële verstand kan ik de ervaring van de allerhoogste creatieve prestatie van volmaakte en vervolmaakte geestelijke wezens, de handeling der trinitisatie, niet volledig ontvouwen. De technieken van de trinitisatie horen tot de geheimen van Vicegerington en Solitarington en kunnen aan niemand worden geopenbaard en door niemand worden verstaan dan door degenen die deze unieke ervaring hebben doorgemaakt. Het is derhalve voor geen enkel wezen mogelijk om de natuur en bedoeling van deze buitengewone verrichting goed te beschrijven aan het menselijke bewustzijn.

22:7.2 (249.2) Naast de Godheden kunnen slechts Paradijs-Havona-persoonlijkheden en bepaalde leden van elk der korpsen der volkomenen tot trinitisatie overgaan. Onder speciaal aangepaste omstandigheden van Paradijs-volmaaktheid, mogen deze schitterende wezens beginnen aan het unieke avontuur van concept-identiteit, en vele malen slagen zij er in een nieuw wezen, een door schepselen getrinitiseerde zoon, voort te brengen.

22:7.3 (249.3) De verheerlijkte schepselen die zulke avonturen van trinitisatie ondernemen, mogen slechts eenmaal aan deze ervaring deelhebben, terwijl de Paradijs-Godheden de trinitisatie-episoden voortdurend en zonder beperking lijken te kunnen doen plaatsvinden. De Godheid lijkt slechts in één opzicht beperkt te zijn: er kan slechts één Oorspronkelijke, Oneindige Geest bestaan, slechts één oneindige uitvoerder van de verenigde wil van de Vader-Zoon.

22:7.4 (249.4) De opklimmende, met hun Richter gefuseerde sterfelijke volkomenen die bepaalde niveaus van Paradijs-cultuur en geestelijke ontwikkeling hebben bereikt, behoren tot degenen die mogen trachten een geschapen wezen te trinitiseren. De compagnieën van stervelingen-volkomenen die op het Paradijs zijn gestationeerd, krijgen iedere duizend jaar Havona-tijd verlof. De volkomenen kunnen kiezen tussen zeven verschillende mogelijkheden om deze verlofperiode door te brengen, en een daarvan is om in associatie met een medevolkomene of met een Paradijs-Havona-persoonlijkheid, te trachten de trinitisatie van een schepsel te bewerkstelligen.

22:7.5 (249.5) Indien twee sterfelijke volkomenen voor de Architecten van het Meester-Universum verschijnen en aantonen dat zij onafhankelijk van elkaar een identiek concept hebben uitgekozen voor trinitisatie, zijn de Architecten gemachtigd naar eigen inzicht mandaten uit te vaardigen die het deze verheerlijkte stervelingen in opklimming mogelijk maken om hun verlofperiode te verlengen en zich een tijdlang af te zonderen in de trinitisatie-sector van de Paradijs-Burgers. Indien zij aan het einde van deze hun toegewezen retraite rapporteren dat zij elk voor zich en gezamenlijk besloten hebben de paradijselijke poging te doen om een door hen verkozen, oorspronkelijk concept, dat tevoren nog niet getrinitiseerd was, te vergeestelijken, te idealiseren en te verwerkelijken, dan verleent Meester-Geest Nummer Zeven hun machtiging voor deze buitengewone onderneming.

22:7.6 (249.6) Soms nemen deze avontuurlijke ondernemingen een ongelooflijk lange tijd in beslag; eeuwen lijken te verstrijken voordat deze trouwe, vastbesloten vroegere stervelingen — en soms Paradijs-Havona-persoonlijkheden — ten slotte hun doel bereiken en er werkelijk in slagen om hun gekozen concept van universele waarheid daadwerkelijk tot aanzijn te brengen. De pogingen van zulke toegewijde paren worden ook niet altijd met succes bekroond; dikwijls falen zij terwijl er toch geen dwaling hunnerzijds te ontdekken valt. Kandidaten voor trinitisatie die op deze wijze falen, worden opgenomen in een speciale groep volkomenen die worden aangeduid als wezens die de allerhoogste inspanning hebben geleverd en de allerhoogste teleurstelling hebben doorstaan. Wanneer de Paradijs-Godheden zich verenigen om te trinitiseren, slagen zij altijd, doch dit is niet het geval met een paar gelijksoortige schepselen, de poging tot vereniging van twee leden van dezelfde bestaansorde.

22:7.7 (250.1) Wanneer een nieuw en oorspronkelijk wezen door de Goden wordt getrinitiseerd, veranderen de goddelijke ouders niet van godheidspotentieel; als verheven geschapen wezens echter zulk een creatieve gebeurtenis tot stand brengen, ondergaat één der zich verbindende en deelnemende individuën een unieke persoonlijkheidsmodificatie. De twee ouders van een door schepselen getrinitiseerde zoon worden in zekere zin geestelijk als één. Wij geloven dat deze status van tot eenheid gebrachte tweeheid van bepaalde geestelijke persoonlijkheidsfasen waarschijnlijk zal prevaleren tot de tijd dat de Allerhoogste zijn algehele en volledige manifestatie van persoonlijkheid in het groot universum zal hebben bereikt.

22:7.8 (250.2) Deze functionele geestelijke vereniging van de twee ouders vindt plaats tegelijk met de verschijning van een nieuwe, door schepselen getrinitiseerde zoon: de twee trinitiserende ouders worden één op het ultieme functionele niveau. Geen enkel geschapen wezen in het universum kan dit verbazingwekkende verschijnsel geheel verklaren: het is een bijna-goddelijke ervaring. Toen de Vader en de Zoon zich verenigden om de Oneindige Geest te vereeuwigen, werden zij onmiddellijk nadat zij hun doel hadden bereikt als één, en sindsdien zijn zij één gebleven. En hoewel de trinitisatie-vereniging van twee schepselen van de orde is van de oneindige reikwijdte der volmaakte Godheidsvereniging van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon, zijn de repercussies van trinitisaties door schepselen niet eeuwig van natuur; zij zullen ophouden wanneer de volledige wording der experiëntiële Godheden een feit zal zijn.

22:7.9 (250.3) Hoewel deze ouders van door schepselen getrinitiseerde zonen in hun aanstellingen in het universum als één worden, blijven zij in de samenstelling en op de appèls van het Korps der Volkomenheid en van de Architecten van het Meester-Universum als twee persoonlijkheden tellen. Gedurende het huidige universum-tijdperk zijn alle door trinitisatie verenigde ouders onscheidbaar in aanstellingen en functies; waar de een gaat, gaat ook de ander, wat de een doet, doet ook de ander. Indien een der uit twee verenigde ouders een volkomene van sterfelijke (of andere) afkomst is en de andere een Paradijs-Havona-persoonlijkheid, dan functioneren de verenigde ouders niet samen met de bewoners van het Paradijs, noch met die van Havona, noch met de volkomenen. Dergelijke gemengde verbintenissen worden in een speciaal korps van soortgelijke wezens bijeengebracht. En in alle trinitisatie-verbintenissen, de gemengde zowel als de andere, zijn de ouders zich van elkaar bewust, kunnen zij met elkaar communiceren en kunnen zij taken volbrengen die geen van beiden voorheen zou hebben kunnen verrichten.

22:7.10 (250.4) De Zeven Meester-Geesten hebben het gezag om machtiging te verlenen voor de trinitisatie-verbintenis van volkomenen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden, en zulke gemengde verbindingen slagen altijd. De prachtige door schepselen getrinitiseerde zonen die het gevolg zijn van deze verbindingen, vertegenwoordigen concepten die niet geschikt zijn om begrepen te worden door de eeuwige schepselen van het Paradijs noch door de schepselen in tijd en ruimte; vandaar dat zij pupillen worden van de Architecten van het Meester-Universum. Deze getrinitiseerde zonen met bijzondere bestemming belichamen ideeën, idealen en ervaring die blijkbaar tot een toekomstig universum-tijdperk behoren en derhalve noch voor het bestuur van het superuniversum, noch voor dat van het centrale universum van onmiddellijke praktische waarde zijn. Deze unieke zonen van de kinderen van de tijd en de burgers der eeuwigheid worden allen in reserve gehouden op Vicegerington waar zij, in een speciale sector van de wereld die plaatsbiedt aan de geheime academies van het korps der Schepper-Zonen, zich bezighouden met de studie van de concepten van de tijd en de realiteiten der eeuwigheid.

22:7.11 (251.1) De Allerhoogste is de unificatie van drie fasen van Godheidsrealiteit: God de Allerhoogste, de geestelijke unificatie van bepaalde eindige aspecten van de Paradijs-Triniteit; de Almachtig Allerhoogste, de unificatie van de kracht van de Scheppers van het groot universum; en het Allerhoogst Bewustzijn, de individuele bijdrage van de Derde Bron en Centrum en zijn gecoördineerde medewerkers aan de realiteit van de Allerhoogste. In hun trinitisatie-avonturen houden de luisterrijke schepselen van het centrale universum en het Paradijs zich bezig met een drievoudige verkenning van de Godheid van de Allerhoogste, die resulteert in de voortbrenging van drie orden van door schepselen getrinitiseerde zonen:

22:7.12 (251.2) 1. Zonen die door opklimmende schepselen zijn getrinitiseerd. In hun creatieve inspanningen trachten de volkomenen bepaalde conceptuele werkelijkheden van de Almachtig Allerhoogste te trinitiseren, die zij experiëntieel in hun opklimming door tijd en ruimte naar het Paradijs hebben verworven.

22:7.13 (251.3) 2. Zonen die door Paradijs-Havona-persoonlijkheden zijn getrinitiseerd. De scheppingsinspanningen van de Burgers van het Paradijs en Havona resulteren in de trinitisatie van bepaalde hoge geestelijke aspecten van de Allerhoogste, die zij experiëntieel verworven hebben tegen een boven-allerhoogste achtergrond die aan het Ultieme en Eeuwige grenst.

22:7.14 (251.4) 3. Getrinitiseerde Zonen van Bestemming. Wanneer echter een voleindigde en een Paradijs-Havona-persoonlijkheid samen een nieuw schepsel trinitiseren, heeft deze gezamenlijke inspanning repercussies in bepaalde fasen van het Allerhoogst-Ultieme Bewustzijn. De door schepselen getrinitiseerde zonen die hiervan het gevolg zijn, zijn meer dan geschapen; zij vertegenwoordigen actualiteiten van de Allerhoogst-Ultieme Godheid die niet anderszins experiëntieel zijn bereikt, en die derhalve automatisch vallen onder de Architecten van het Meester-Universum, de beheerders van de zaken die de scheppingsgrenzen van het huidige universum-tijdperk overschrijden. De getrinitiseerde zonen van bestemming belichamen bepaalde aspecten van de nog niet geopenbaarde functie van de Allerhoogst-Ultieme in het meester-universum. Wij weten niet zoveel aangaande deze gezamenlijke kinderen van tijd en eeuwigheid, maar veel meer dan ons geoorloofd is u te openbaren.

8. De door schepselen getrinitiseerde zonen

22:8.1 (251.5) Naast de door schepselen getrinitiseerde zonen die in deze verhandeling worden besproken, bestaan er nog talrijke ongeopenbaarde orden van door schepselen getrinitiseerde wezens: de uiteenlopende nakomelingen van de meervoudige verbindingen tussen de leden van de zeven korpsen van volkomenen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden. Doch al deze door schepselen getrinitiseerde wezens, zowel de geopenbaarde als de ongeopenbaarde, worden door de Universele Vader met persoonlijkheid begiftigd.

22:8.2 (251.6) Wanneer nieuwe zonen die door schepselen in opklimming en door Paradijs-Havona-persoonlijkheden zijn getrinitiseerd, nog jong en ongeschoold zijn, worden zij gewoonlijk voor lange dienstperioden naar de zeven Paradijs-werelden van de Oneindige Geest gezonden, waar zij dienen onder de bescherming van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. Vervolgens kunnen zij voor verdere opleiding in de plaatselijke universa worden geadopteerd door de Leraar-Zonen van de Triniteit.

22:8.3 (251.7) Deze geadopteerde zonen met een hoge, verheerlijkte schepsel-oorsprong zijn de leerlingen, de student-assistenten van de Leraar-Zonen, en naar classificatie worden zij dikwijls tijdelijk tot deze Zonen gerekend. Ten behoeve van de gebieden waar zij verkozen hebben dienst te doen, kunnen zij vele edele opdrachten in zelfverzaking uitvoeren, en dit doen zij ook.

22:8.4 (251.8) De Leraar-Zonen in de plaatselijke universa kunnen hun door schepselen getrinitiseerde pupillen voordragen om door de Paradijs-Triniteit omhelsd te worden. Uit deze omhelzing komen zij tevoorschijn als Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid, en zij treden vervolgens in dienst bij de Ouden der Dagen in de zeven superuniversa; dit is de thans bekende bestemming van deze unieke groep tweemaal getrinitiseerde wezens.

22:8.5 (252.1) Niet alle door schepselen getrinitiseerde zonen worden door de Triniteit omhelsd; velen worden medewerkers en ambassadeurs van de Zeven Meester-Geesten van het Paradijs, van de Reflectieve Geesten van de superuniversa, of van de Moeder-Geesten der plaatselijke scheppingen. Anderen aanvaarden soms speciale opdrachten op het eeuwige Eiland. Weer anderen kunnen toetreden tot de speciale diensten op de geheime werelden van de Vader en op de Paradijs-werelden van de Geest. Uiteindelijk bereiken velen het vereende korps der Getrinitiseerde Zonen op het binnenste circuit van Havona.

22:8.6 (252.2) Met uitzondering van de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid en van degenen die op Vicegerington worden verzameld, lijkt het de allerhoogste bestemming van alle door schepselen getrinitiseerde zonen om toe te treden tot het Korps van Getrinitiseerde Volkomenen, een van de zeven Paradijs-Korpsen der Volkomenheid.

9. De Hemelse Bewaarders

22:9.1 (252.3) De door schepselen getrinitiseerde zonen worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in klassen van zevenduizend. Deze getrinitiseerde afstammelingen van volmaakt geworden mensen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden worden allen gelijkelijk door de Godheden omhelsd, doch worden aan de superuniversa toegewezen overeenkomstig het advies van hun voormalige leraren, de Leraar-Zonen van de Triniteit. Zij die op zeer goede wijze gediend hebben, worden benoemd tot Hoge Zoon-Assistenten, terwijl zij die zich in iets mindere mate hebben onderscheiden tot Hemelse Bewaarders worden benoemd.

22:9.2 (252.4) Wanneer deze unieke wezens door de Triniteit zijn omhelsd, worden zij waardevolle adjuncten bij de regeringen van de superuniversa. Zij zijn doorkneed in de aangelegenheden van de opklimmingsloopbaan, niet doordat zij persoonlijk zijn opgeklommen, maar tengevolge van hun dienst bij de Leraar-Zonen van de Triniteit op de werelden in de ruimte.

22:9.3 (252.5) Er zijn in Orvonton bijna een miljard Hemelse Bewaarders benoemd. Zij zijn voornamelijk toegewezen aan de bestuurscolleges van de Volmaakten der Dagen op de hoofdkwartieren van de grote sectoren en worden op bekwame wijze bijgestaan door een korps van stervelingen in opklimming die met de Zoon zijn gefuseerd.

22:9.4 (252.6) De Hemelse Bewaarders zijn de functionarissen van de rechtscolleges van de Ouden der Dagen, en treden op als boodschappers van deze rechtscolleges en als bodes van de dagvaardingen en beslissingen van de verschillende rechtbanken van de regeringen der superuniversa. Zij nemen ook persoonlijkheden in hechtenis voor de Ouden der Dagen; zij gaan uit van Uversa om wezens te halen die voor de rechters van de superuniversa moeten verschijnen; bevelen om persoonlijkheden in het superuniversum in verzekerde bewaring te stellen worden door hen uitgevoerd. Ook begeleiden zij de met de Geest gefuseerde stervelingen van de plaatselijke universa wanneer hun aanwezigheid om de een of andere reden vereist is op Uversa.

22:9.5 (252.7) De Hemelse Bewaarders en hun medewerkers, de Hoge Zoon-Assistenten, hebben nimmer de inwoning van een Richter genoten. Evenmin zijn zij gefuseerd met de Geest of de Zoon. De omhelzing door de Paradijs-Triniteit compenseert echter wel de niet-gefuseerde status van de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid. De omhelzing door de Triniteit kan uitsluitend inwerken op de idee die in een door schepselen getrinitiseerde zoon is gepersonifieerd en de omhelsde zoon verder onveranderd laten, doch een dergelijke beperking doet zich slechts voor wanneer aldus is beraamd.

22:9.6 (252.8) Deze tweemaal getrinitiseerde zonen zijn wonderbare wezens, maar zij zijn niet zo veelzijdig en betrouwbaar als hun medewerkers in opklimming; zij missen die geweldige, diep ingrijpende persoonlijke ervaring die de andere tot deze groep behorende zonen hebben verworven door daadwerkelijk vanuit de duistere gebieden der ruimte op te klimmen naar de heerlijkheid. Wij, die de loopbaan naar omhoog kennen, hebben hen lief en doen alles wat in ons vermogen ligt om het hun ontbrekende te compenseren, doch zij stemmen ons immer dankbaar voor onze lage afkomst en ons vermogen tot ervaren. Hun bereidheid om hun tekorten in de ervaarbare werkelijkheden van de opklimming in het universum te onderkennen en te accepteren, is vol transcendente schoonheid en soms zeer ontroerend en aandoenlijk.

22:9.7 (253.1) Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid zijn beperkt in tegenstelling tot andere door de Triniteit omhelsde zonen, doordat hen de experiëntiële capaciteit in tijd en ruimte is ontzegd. Het ontbreekt hun aan ervaring, ondanks hun langdurige opleiding bij de Allerhoogste Bestuurders en de Leraar-Zonen, en indien dit niet zo zou zijn, zouden zij door een oververzadiging van ervaring niet in reserve kunnen worden gehouden om in een toekomstig universum-tijdperk ervaring op te doen. Er is eenvoudig niets in heel het universele bestaan dat daadwerkelijke persoonlijke ervaring kan vervangen, en deze door schepselen getrinitiseerde zonen worden in reserve gehouden om in een toekomstig universum-tijdperk experiëntieel te functioneren.

22:9.8 (253.2) Op de woningwerelden heb ik deze waardige functionarissen van de hoge rechtscolleges van het superuniversum zo dikwijls verlangend en smekend zien kijken naar zelfs degenen die pas kort tevoren uit de evolutionaire werelden in de ruimte waren aangekomen, dat ik wel moest beseffen dat deze bezitters van niet-experiëntiële trinitisatie werkelijk hun vermeend minder fortuinlijke broeders benijdden, hun broeders die de opwaartse weg door het universum stap voor stap afleggen, in echte ervaring en daadwerkelijke beleving. Ondanks hun handicaps en beperkingen vormen zij een wonderbaarlijk nuttig en immer bereidwillig korps van werkers wanneer het erop aankomt om de ingewikkelde bestuurlijke plannen van de regeringen der superuniversa tot uitvoering te brengen.

10. Hoge Zoon-Assistenten

22:10.1 (253.3) De Hoge Zoon-Assistenten vormen de hoogste groep der hertrinitiseerde, getrinitiseerde zonen van verheerlijkte wezens in opklimming van het Sterfelijke Korps der Volkomenheid en van hun eeuwige partners, de Paradijs-Havona-persoonlijkheden. Zij worden aangesteld bij de dienst van het superuniversum en zijn werkzaam als persoonlijke adjudanten van de hoge zonen in de regeringen van de Ouden der Dagen. Zij zouden terecht particuliere secretarissen genoemd kunnen worden. Van tijd tot tijd treden zij op als griffiers van speciale commissies en andere groepsverbanden van de hoge zonen. Zij dienen de Volmakers der Wijsheid, Goddelijke Raadslieden, Universele Censors, Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal.

22:10.2 (253.4) Indien ik bij de bespreking van de Hemelse Bewaarders de aandacht schijn te hebben gevestigd op de beperkingen en handicaps van deze tweemaal getrinitiseerde zonen, wil ik nu in alle billijkheid de aandacht vestigen op hun ene punt van grote kracht, de eigenschap die hen voor ons van bijna onschatbare waarde maakt. Deze wezens danken hun bestaan aan het feit dat zij de personificatie zijn van één enkel allerhoogst concept. Zij zijn de persoonlijkheidsbelichaming van een goddelijke idee, een universeel ideaal, dat nimmer tevoren geconcipieerd, uitgedrukt, of getrinitiseerd was. En zij zijn daarna door de Triniteit omhelsd; aldus spreiden zij tentoon en belichamen zij daadwerkelijk de wijsheid zelve van de goddelijke Triniteit inzake het idee-ideaal van hun persoonlijkheidsbestaan. Voorzover dit speciale begrip aan de universa geopenbaard kan worden, belichamen deze persoonlijkheden alles wat enige schepsel- of Schepper-intelligentie ooit zou kunnen concipiëren, uitdrukken, of laten zien. Zij zijn die idee in persoon.

22:10.3 (253.5) Kunt ge niet inzien dat zulke levende concentraties van één enkel allerhoogst begrip van universum-realiteit van onmetelijk nut kunnen zijn voor hen aan wie het bestuur van de super-universa is toevertrouwd?

22:10.4 (254.1) Niet lang geleden ben ik aangesteld als voorzitter van een commissie van zes — één uit elke groep der hoge zonen — met de opdracht om drie problemen te bestuderen die betrekking hadden op een groep nieuwe universa in het zuiden van Orvonton. Ik werd mij scherp bewust van de waarde van de Hoge Zoon-Assistenten toen ik het hoofd van hun orde op Uversa verzocht dergelijke secretarissen tijdelijk toe te voegen aan mijn commissie. Ons eerste idee werd namelijk vertegenwoordigd door een Hoge Zoon-Assistent op Uversa, die meteen aan onze groep werd verbonden. Ons tweede probleem was belichaamd in een Hoge Zoon-Assistent die was aangesteld in superuniversum nummer drie. Wij kregen veel hulp uit deze bron via het distributiecentrum van het centrale universum voor de coördinatie en verbreiding van essentiële kennis, doch niets dat in de schaduw kon staan van de assistentie die ons werd gegeven door de daadwerkelijke aanwezigheid van een persoonlijkheid die een begrip is, die door schepselen is getrinitiseerd in allerhoogste macht en door de Godheid is getrinitiseerd in finaliteit. Wat ons derde probleem betreft, uit de archieven van het Paradijs bleek dat dit idee nog nimmer door schepselen was getrinitiseerd.

22:10.5 (254.2) Hoge Zoon-Assistenten zijn unieke, oorspronkelijke personalisaties van geweldige concepten en ontzagwekkende idealen. Als zodanig zijn zij dan ook in staat om onze beraadslagingen van tijd tot tijd onuitsprekelijk te verhelderen. Denkt u zich eens in wat het betekent, wanneer ik ver weg in de universa in de ruimte bezig ben met een opdracht, en zo fortuinlijk ben dat ik de bijstand heb van een Hoge Zoon-Assistent die aan mijn missie is toegevoegd en zelf de volheid belichaamt van de goddelijk voorstelling inzake juist dat probleem dat ik volgens mijn opdracht moet aanpakken en oplossen. Dit nu heb ik herhaaldelijk ondervonden. De enige moeilijkheid met dit plan is dat geen enkel superuniversum een complete uitgave van deze getrinitiseerde ideeën kan bezitten; wij krijgen slechts een zevende deel van deze wezens, en dus gebeurt het maar eens op de zeven keer dat wij het genoegen mogen smaken van de persoonlijke omgang met deze wezens, ook al geven de archieven aan dat de betreffende idee getrinitiseerd is.

22:10.6 (254.3) Wij zouden er veel baat bij hebben als wij veel grotere aantallen van deze wezens te onzen dienste zouden hebben op Uversa. Wegens hun grote waarde voor de regeringen van de superuniversa moedigen wij de pelgrims uit de ruimte en de inwoners van het Paradijs dan ook op alle mogelijke manieren aan om een poging tot trinitisatie te ondernemen, nadat zij elkaar die experiëntiële werkelijkheden hebben meegedeeld die van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van deze creatieve avontuurlijke ondernemingen.

22:10.7 (254.4) In ons superuniversum hebben wij nu ongeveer één en een kwart miljoen Hoge Zoon-Assistenten die zowel in de kleine als de grote sector dienen, en eveneens op Uversa functioneren. Zij vergezellen ons zeer dikwijls wanneer wij opdrachten moeten uitvoeren in de ververwijderde universa. Hoge Zoon-Assistenten worden niet permanent toegewezen aan enige Zoon of aan enige commissie. Zij circuleren voortdurend en dienen waar de idee of het ideaal, dat zij zijn, het beste de eeuwige doeleinden kan bevorderen van de Paradijs-Triniteit, wier zonen zij zijn geworden.

22:10.8 (254.5) Zij zijn ontroerend hartelijk, voortreffelijk trouw, munten uit in intelligentie, bezitten een zeer grote mate van wijsheid — met betrekking tot een enkele idee — en hun nederigheid is onovertroffen. Hoewel zij u geheel op de hoogte kunnen brengen van de tradities in het universum aangaande hun ene idee of ideaal, is het bijna meelijwekkend hen gade te slaan terwijl zij trachten kennis en inlichtingen te vergaren aangaande tal van andere onderwerpen, zelfs bij de stervelingen in opklimming.

22:10.9 (254.6) Dit nu is het verhaal aangaande de oorsprong, de natuur en het functioneren van bepaalde persoonlijkheden die behoren tot degenen die de Getrinitiseerde Zonen van God genoemd worden, meer in het bijzonder van hen die de goddelijke omhelzing door de Paradijs-Triniteit hebben meegemaakt en daarna in dienst zijn getreden bij de superuniversa om daar wijze, begripvolle samenwerking te bieden aan de staf van de Ouden der Dagen bij hun onvermoeibare inspanningen om de binnenwaartse vooruitgang te vergemakkelijken der opklimmende stervelingen uit de tijd naar Havona, hun directe bestemming, en naar hun uiteindelijk doel op het Paradijs.

22:10.10 (255.1) [Verhaald door een Machtige Boodschapper van het openbaringskorps van Orvonton.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden