22. Makale - Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

22. Makale

Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları

22:0.1 (243.1) TANRI’nın Evlatları olarak adlandırılan varlıkların üç topluluğu bulunmaktadır. Evlatlığın alçalan ve yükselen düzeylerine ek olarak Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları olarak bilinen üçüncü bir topluluk bulunmaktadır. Evlatlığın kutsal bir biçimde üçleştirilmiş düzeyi, onun açığa çıkarılmamış ve açığa çıkarılmış biçimindeki kişiliklerin birçok çeşidinin kökenleriyle iniltili olarak üç öncül sınıfa ayrılmıştır. Bu öncül sınıflar:

22:0.2 (243.2) 1. İlahiyat kökenine sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar.

22:0.3 (243.3) 2. Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar.

22:0.4 (243.4) 3. Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar.

22:0.5 (243.5) Kökeninden bağımsız olarak Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın tümü; ya onların kökeninin bir parçası olarak veya Kutsal Üçleme’nin deneyiminin takiben eriştiği bütünlük biçimindeki kutsal üçleştirmenin deneyiminde ortak özelliğe sahiptir. İlahiyat kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar, bu anlatımlarda açığa çıkarılmamışlardır; bu nedenden dolayı bu sunum, özellikle Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar’ı içine alan bir biçimde sadece geride kalan iki topluluğunun bir tasviriyle sınırlıdır.

1. Kutsal Üçleme ile Bütünleşmiş Evlatlar

22:1.1 (243.6) Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar’ın tümü köken bakımdan tek veya çift kökenlidir, fakat Kutsal Üçleme ile bütünleşmeyi takiben onlar sonsuza kadar Kutsal Üçleme’nin hizmeti ve görevine adanmıştır. Aşkın-evren hizmeti için açığa çıkarıldığı ve düzenlendiği biçimiyle bu birlikler kişiliklerin yedi düzeyi ile bütünleşir:

22:1.2 (243.7) 1. Kudretli Haberciler.

22:1.3 (243.8) 2. Yetkide Yüksek Olanlar.

22:1.4 (243.9) 3. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar.

22:1.5 (243.10) 4. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular.

22:1.6 (243.11) 5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler.

22:1.7 (243.12) 6. Göksel Koruyucular.

22:1.8 (243.13) 7. Yüksek Evlat Yardımcıları.

22:1.9 (243.14) Kişiliklerin bu yedi topluluğu; köken, doğa ve işlev bakımından üç büyük bölüme ayrılma biçiminde daha ileri bir biçimde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar; Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Seçim’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları ve Kusursuzluk’un Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları.

22:1.10 (244.1) Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları — Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne ve Cennet’e erişen, Düzenleyici ile bütünleşmiş olan yükseliş fanilerinin tümüdür. Fakat onlar kesinliğe erişecek olanlar değillerdir; onlar Kutsal Üçleme ile bütünleştikleri zaman, onların isimleri kesinliğe erişecek olanların yer aldığı yoklama çağrısından çıkarılır. Bu düzenin yeni evlatları, Zamanın Ebedileri’nin yönlendirmesi altında Havona döngülerinin döngüsel yönetim merkezi gezegenleri üzerinde göreceli olarak kısa süreliğine hazırlanmanın özel dersleri boyunca geçerler. Bu süreç sonrasında ise onlar, yedi aşkın-evren içinde Zamanın Ataları’nın hizmetleri görevine atanırlar.

22:1.11 (244.2) Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular ve Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler ile bütünleşir. Onlar; Işığın ve Yaşamın merkezi Adası’na benzer bir biçimde yükselmiş olan belirli Evlat ve Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilere ek olarak, Havona’ya katetmiş ve Cennet’e erişen yarı-ölümlü yaratılmışlardan kazandırılıp belirli evrimsel yüksek meleklerden toplanır. Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından onların bütünleşmesini takiben ve Havona içinde kısa süreli olan bir eğitimleri ardından Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Zamanın Ataları’nın mahkemelerine atanır.

22:1.12 (244.3) Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. Göksel Koruyucular ve Yüksek Evlat Yardımcıları biçimindeki onların eş güdümde bulundukları unsurlar, iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş kişiliklerin eşi benzeri olmayan bir topluluğunu oluşturur. Onlar; Cennet-Havona kişiliklerinin yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları, veya Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği içerisinde uzun bir süre zarfında kendilerini seçkin hale getiren, kusursuzlaştırılmış yükseliş halinde bulunan fanilerindendir. Bu yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların bazılarının Yedi Üstün Ruhaniyet’in Yüce İdarecileri ile birlikte yaptıkları ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları altındaki hizmetleri sonrasında, onlar Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşme biçiminde yeniden kutsal bir biçimde üçleştirilip, bunun sonucunda Göksel Koruyucular ve Yüksek Evlat Yardımcıları olarak Zamanın Ataları’nın mahkemeleri için görevlendirilir. Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilen Evlatları, daha ileri bir derecedeki eğitim olmadan aşkın evren hizmetine doğrudan bir biçimde görevlendirilir.

22:1.13 (244.4) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, Kutsal Danışmanlar ve Kâinatsal Denetimciler’i biçimindeki bizim Kutsal Üçleme kökenli yardımcılarımız yeterli bir sayıda bulunmaktadır; fakat bunun karşısında ise, Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş evlatların sayısı sürekli bir biçimde artmaktadır. Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş evlatların yedi düzeyinin tümü, yedi aşkın evren hükümetlerinin birinin üyeleri olarak görevlendirilir; buna ek olarak her aşkın evren görevinde bulunanların sayısı kesin bir biçimde birbirinin aynısı değildir, bu eşitsizlik onlardan herhangi birinin kaybı sebebiyle oluşmamaktadır. Kutsal Üçleme ile bütünleşen varlıklar hiçbir zaman kendileri için öngörülen doğrultunun dışına çıkmamışlardır; onlar kısa bir süreliğine hatada bulunabilirler, fakat onlardan hiçbiri şimdiye kadar aşkın evren hükümetlerine yapılmış herhangi bir saygısızlık hükmüyle mahkûm edilmemiştir. Erişimin ve Seçimin Evlatları, Orvonton’un hizmeti içinde hiçbir zaman bocalamamışlardır; fakat Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları zaman zaman yargı bakımından hatada bulunmuş ve bu sebeple geçici kargaşaya sebebiyet vermiştir.

22:1.14 (244.5) Zamanın Ataları’nın yönlendirmesi altında yedi düzeyin tümü, kendilerini idare eden topluluklara fazlasıyla benzer bir biçimde faaliyet gösterir. Onların hizmetinin kapsamı uçsuz bucaksızdır: Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları görevin aşkın evreninden ayrılmamaktadırlar, fakat onların kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yardımcıları zaman ve mekânın evrimsel dünyalarından Cennet’in ebedi Adası’na kadar uzanan muhteşem kâinat üzerinde çeşitlilik gösterir. Onlar herhangi bir aşkın evren içinde faaliyet gösterebilir, fakat bu faaliyeti her zaman asli tayin alanının aşkın hükümet üyeleri olarak gerçekleştirir.

22:1.15 (244.6) Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş evlatlar açık bir biçimde, yedi aşkın evrenlerin hizmetine kalıcı bir biçimde atanmışlardır; bu atanma kesin bir biçimde mevcut evren çağının süreci boyuncadır, fakat bu durumun ebedi olduğu konusunda hiçbir biçimde bilgilendirilmemiş bir durumda bulunmaktayız.

2. Kudretli Haberciler

22:2.1 (245.1) Kudretli Haberciler, Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar’ın yükseliş halinde bulunan topluluğuna aittir. Onlar, karşı gelme bakımından sınanmış veya diğer bir değişle kişisel sadakati bakımından eşit bir biçimde denenmiş olan kusursuzlaştırılmış fanilerin bir sınıfıdır; onların hepsi, kâinat bağlılığının bazı belirli sınavlarından geçmişlerdir. Bu zamanlar içindeki Cennet yükselişlerinde onlar, üstlerinin sadakatsizliklerine karşı kararlı ve sadık bir biçimde kalmaya devam ettiler; buna ek olarak onların bazıları, bu tür inanca sahip olmayan yöneticilerinin yerleşkeleri içinde etkin bir biçimde ve sadık olarak faaliyette bulundular.

22:2.2 (245.2) Sadakatin ve bağlılığın bu tür kişisel kayıtlarıyla birlikte, bahse konu yükseliş halinde bulunan faniler Havona boyunca zamanın kutsal yolcularının dalgalarıyla birlikte hareket ederler. Bu hareketleri sonucunda Cennet’e erişip, buradan mezun olup ve bunların sonucunda Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri altında toplanırlar. Bunun sonucu olarak onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin gizli bütünleşmesi içinde kutsal bir biçimde üçleştirilip; bunu takiben onlar, yedi aşkın-evren hükümetinin idaresi içinde Zamanın Ataları ile birlikte bütüncül hale gelmek için görevlendirilir.

22:2.3 (245.3) Başkaldırı karşısında sadık bir biçimde faaliyet gösteren isyancı deneyimin fani yükseliş fanisi, nihai olarak aşkın-evren hizmetin bir Kudretli Habercisi haline gelme sonuna sahiptir. Buna benzer bir biçimde; yanlışın, kötülüğün veya günahın bu tür başkaldırılarını etkin bir biçimde engelleyen herhangi bir yükseliş yaratılmışı yine aynı sona sahiptir. Çünkü bir kâinat buhranı içinde sadakatin daha yüksek olan biçimlerini ortaya koymak veya isyanı engellemek için tasarlanan her faaliyet, mevcut isyan karşısında hissedilen sadakatten bile daha yüksek bir değerde görülür.

22:2.4 (245.4) Kıdemli Kudretli Haberciler; Grandfanda zamanları içinde Havona’yı katetmiş birçok unsur biçimindeki, daha önceki Cennet varışlarından olan zaman ve mekânın bahse konu yükseliş fanileri arasından seçilmiştir. Fakat Kudretli Haberciler’in kutsal bir biçimdeki ilk üçleştirilmişleri, aday birliklerinin yedi aşkın evrenin her birinden gelen temsilcileri içinde barındırmasına kadar etkin bir hale gelmemiştir. Buna ek olarak bu düzenin son topluluğu, Cennet üzerinde yetkin bir hale gelmek için Nebadon’un yerel evreninden yükseliş halinde bulunan kutsal yolcuları ile birlikte bütünleşmiştir.

22:2.5 (245.5) Kudretli Haberciler, her aşkın evrene görev için sayıca yüz bin olacak şekilde yedi yüz bin unsurun sınıflandırması içinde Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleştirilir. Neredeyse sayıca bir trilyon olan Kudretli Haberci Uversa üzerinde görevlendirilir; buna ek olarak orada, yedi aşkın evrenin her biri içinde hizmet eden unsurun sayıca birbirinin tamı tamına aynı olduğuna inanmak için her türlü neden bulunmaktadır.

22:2.6 (245.6) Ben bir Kudretli Haberci’yim; ve Urantialı unsurların, benim fani deneyimimin refakatçisi ve yardımcısının aynı zamanda büyük sınanmadan başarıyla geçtiğini bilmesi onları ilgilendirebilir. Buna ek olarak her ne kadar biz; birçok kez ve uzun süreçler boyunca Havona’ya olan çağlar süren içsel yükseliş boyunca ayrılmış olsak bile, bahse konu bu aynı yedi-yüz-bin topluluk içinde bütünleştiğimizi ve Vicegerington boyunca yakın ve sevgi dolu birliktelik boyunca zamanımızı geçirdiğimizi Urantialı unsurların bilmesi bu bağlamda yine onları ilgilendirebilir. Biz nihai olarak görevlendirilip, Orvonton’un Uversa’sına birlikte atandık; buna ek olarak iki Haberci’nin hizmetini gerektiren görevlerin yerine getirilmesi için, bulunduğumuz konumdan birliktelik içinde bu hizmetlere sık sık sevk edildik.

22:2.7 (245.7) Kudretli Haberciler, Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş tüm evlatlarla ortaklaşa bir biçimde aşkın evren etkinliklerinin tüm fazları için görevlendirilmektedir. Onlar, aşkın evren yansıma hizmeti boyunca kendilerine ait olan yönetim merkezleri ile sürekli olan ilişkiyi sağlarlar. Kudretli Haberciler, bir aşkın evrenin tüm birimleri içinde faaliyette bulunup, yerel evrenlere ve hatta benim de bu vesile ile yerine getirdiğim gibi bireysel dünyalara olan görevlerini sıklıkla yerine getirirler.

22:2.8 (245.8) Aşkın evren mahkemeleri içinde Kudretli Haberciler, yargısal hüküm için bir araya geldiklerinde bireylerin ve gezegenlerin savunucuları olarak hareket ederler; onlar aynı zamanda, çoğunluk birimlerinin olaylarının yönlendirmesinde Zamanın Kusursuzlukları’na yardımda bulunurlar. Onlar, Zamanın Ataları’nın resmi gözlemcileri olarak önemin bireysel gezegenleri üzerinde ve çeşitli yönetim merkezi dünyaları üzerinde konumlanmışlardır. Onlar bu hizmet için görevlendirildiklerinde, kısa süreli olan ikametlerinin âlemlerinin olaylarını yönlendiren yönetimlere danışmanlar olarak hizmet ederler. Haberciler, ahlaki gelişimin yükseliş düzeninin tüm fazları içinde etkin görev alırlar. Fani kökenlerinin yardımcıları ile birlikte onlar, aşkın hükümetlerin Tanrı’nın alçalış halinde olan Evlatları’nın tasarılarının durumu ve yürütülmesiyle birlikte olan ilişkisini yakın ve kişisel bir düzeyde tutarlar.

22:2.9 (246.1) Kudretli Haberciler, kendilerine ait olan bütüncül yükseliş süreçlerinin tamamiyle bilincindedir; buna ek olarak bu nedenden dolayı onlar, zamanın herhangi bir yaratılmışı ve mekânın herhangi bir dünyası üzerindeki hizmet için bu derece faydalı ve sıcakkanlı yardımcılar olup aynı zamanda anlayışlı habercilerdir. Siz bedenden ayrılır ayrılmaz, bizimle özgür ve anlayışlı bir biçimde iletişim haline geçeceksiniz; çünkü biz, mekânın evrimsel dünyalarının tümü üzerindeki bütün ırklardan kaynaklanmış bir niteliğe sahibiz, bu durumun sebebi ise bu fani ırklarda Düşünce Denetleyicileri’nin ikame etmesi ve bunu takiben bahse konu ırkların onlarla birlikte bütünleşmesidir.

3. Yetkide Yüksek Olanlar

22:3.1 (246.2) Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın ikinci topluluğu olan Yetkide Yüksek Olanlar, fani kökenin Düzenleyici ile bütünleşmiş varlıkların tümüdür. Bu unsurlar, kendilerine ait uzun yükseliş süreçleri boyunca olağanüstü yönetim dehasını ortaya koymuş ve üstün idari yetkinliği sergilemiş olan kusursuzlaştırılmış fanilerdir. Onlar, mekânın varlığını sürdüren fanilerinden elde edilen idari yetkinliğin en üst tabakasıdır.

22:3.2 (246.3) Yetkide Yüksek Olanlar’ın yetmiş bini her Kutsal Üçleme bağlantısında kutsal bir biçimde üçleştirilmiştir. Nebadon’un yerel evreni her ne kadar göreceli olarak genç bir yaratım olsa da burası, bu düzenin yakın bir zamanda kutsal bir biçimde üçleştirilmiş sınıfı arasından temsilcilere sahiptir. Mevcut an içerisinde Orvonton içerisinde görevlendirilen bu yetenekli idarecilerin on milyardan fazlası bulunmaktadır. Göksel koruyucuların tüm ayrı düzeyleri gibi onlar, Uversa üzerinde kendilerine ait olan yönetim merkezlerini idare ederler; buna ek olarak onların Uversa üzerindeki yedek birlikleri, Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş olan diğer evlatlar gibi, Orvonton içinde kendilerine ait olan düzeyin merkezi yönetim bedeni olarak hareket eder.

22:3.3 (246.4) Yetkide Yüksek Olanlar, herhangi bir sınırlamaya sahip olmayan idarecilerdir. Onlar, Zamanın Ataları’nın her yerde mevcut olan ve her zaman etkin biçimde bulunan yöneticileridir. Onlar, herhangi bir yerleşik dünya üzerinde, herhangi bir alan üzerinde ve yedi aşkın evrenin herhangi birinde etkinliğin herhangi bir fazında hizmet edebilir.

22:3.4 (246.5) Üstün idari bilgeliğe ve olağandışı idari yeteneğe sahip olmasıyla birlikte bu muhteşem varlıklar, aşkın evren mahkemeleri adına adaletin nedenselliğini sunmak için bu görevi üstlerine alırlar; onlar, evrimsel âlemler içinde yanlış bir biçimde yapılan uyarlamaların düzeltilmesi ve adaletin yerine getirilmesini desteklerler. Bu nedenden dolayı siz; sizin hükmedilen kâinatsal ilerleyiş süreciniz içindeki alanlara ve dünyalara yükselirken adaletin saptamış olduğu yanlışlar için herhangi bir biçimde çağrılırsanız, adaletsizlikten dolayı ızdırap çekmeniz olanaklı değildir, çünkü sizin savcılarınız, üzerinde katettiğiniz veya etmekte olduğunuz sürecinizin her aşamasıyla birlikte kişisel olarak aşına olan bir seferliğine yükseliş halinde bulunmuş yaratılmışlarındandır.

4. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar

22:4.1 (246.6) İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar, Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın üçüncü ve son topluluğunu oluşturur; onlar, zaman ve mekân dünyalarından evrimsel ırklarının oğulları ve kızlarının hepsinin yeteneğinin ötesinde ibadet etmek için yetkinliğini geliştiren yükseliş içindeki ruhlardır. Onlar, isim veya sayının evrimsel yaratılmışlarının kavramsallaşmasını göreceli olarak aşan Kâinatın Yaratıcısı’nın ebedi amacının ruhsal bir kavramanı elde etmişlerdir; bu nedenle onlar, İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar olarak adlandırılırlar. Daha doğru bir biçimde çevrilişiyle onların isimleri “İsim ve Sayı’nın üzerinde Olanlar” şeklinde olacaktır.

22:4.2 (247.1) Evlatların bu düzeyi, yedi bin topluluk içindeki Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşir. Uversa üzerinde, Orvonton içinde görevlendirilmiş bu evlatların sayıca yüz milyon tanesinden fazlasının bulunduğuna dair kayıt bulunmaktadır.

22:4.3 (247.2) İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar, varlığını sürdürmeye çalışan üstün ruhsal akıllar oldukları için; ruhsal bir bakış açısı arzulanabilen bir durumda olduğunda, ve yükseliş süreci içindeki deneyim hakkında yargıya varılacak bir sorunla ilgili soruların yeterli bir kavrayışı için hayati olduğunda, özellikle onlar, yargıda bulunmak amacıyla karara oturmak ve görüşlerini ortaya koymak için yetkin bir niteliğe sahiptirler. Onlar Orvonton’un yüce jürileridir. Kötü idare edilen bir jüri sistemi az veya çok, bazı dünyalar üzerinde adaletin yanlış bir biçimde temsilidir; fakat Uversa üzerinde ve onun uzantılı olduğu mahkemelerinde biz, jüri üyeleri ve yargıçlar olarak gelişmiş ruhsal zihniyetin en üstün biçimini uygulamaktayız. Yargılama, herhangi bir hükümetin en yüksek düzeydeki faaliyetidir; buna ek olarak karara varma ile görevlendirilmiş olanlar, en deneyimli ve anlayışlı bireylerin en yüksek ve en soylu biçimlerinden seçilmelidir.

22:4.4 (247.3) Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’ın kutsal bir biçimde üçleştirilmiş sınıfları için adayların seçimi içkin bir biçimde ve kendiliğinden gerçekleştirilir. Cennet’in seçimsel biçimleri hiçbir biçimde keyfi değildir. Kişisel deneyim ve ruhsal değerler, Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın görevlilerini belirler. Bu tür varlıklar, idari düzey içinde yönetim ve bütünlük bakımından birbirine eşittir; fakat, onların tümü bireyselliği ve çeşitli karakterleri ellerinde bulundururlar; bu bağlamda onlar tek tipleştirilmemiş varlıklardır. Onların hepsi, kendilerine ait olan yükseliş süreçlerinin farklılaşmasına bağlı olarak karakter bakımından farklıdırlar.

22:4.5 (247.4) Bahse konu bu deneyimsel yetkinliklere ek olarak Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Cennet İlahiyatları’nın kutsal bütünleşmesi içinde üçleştirilmişlerdir. Sonuçta onlar, Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları’nın eş güdüm yardımcıları olarak faaliyette bulunurlar; çünkü Kutsal Üçleme bütünleşmesi, yaratılmış varlıkların gerçekleşmemiş olanaklarının birçoğunun gelecek bir zaman akışında gerçekleşmesine zemin hazırlamakta olduğu görünümüne sahiptir. Fakat bu durum sadece mevcut kâinat çağıyla ilgili olaylar için bir gerçeklik taşır.

22:4.6 (247.5) Evlatların bu topluluğu, başlıca bir biçimde fakat bütünlükçü olmayan bir şekilde, zaman-mekân fanilerinin yükseliş sürecinin hizmetleriyle alakalıdır. Bir fani yaratılmışın görüşü, eğer herhangi bir biçimde kuşku içinde olursa; onun kuşkuya dayanan şüphesi bir Kudretli Haberci, Yetkide Yüksek Olanlar’dan ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’dan biri tarafından oluşan bir yükseliş kuruluna yapılan itiraz sonucunda giderilir.

22:4.7 (247.6) Bu bildiriyi okuyan siz faniler, kendinizi Cennet’e yükseltebilir, Kutsal Üçleme ile bütünleşmeye erişebilir ve uzak gelecek çağlarında yedi aşkın evrenden bir tanesi içinde Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlı bulunabilirsiniz; buna ek olarak herhangi bir zaman içinde, benim şu an Urantia üzerinde faaliyette bulunmam gibi, bazı evrimleşen yerleşik gezegenler için gerçeğin açığa çıkışını yaymak amacıyla bile görevlendirilebilirsiniz.

5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular

22:5.1 (247.7) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular, Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’dır. Sadece varlığını devam ettirmenin değerine ait olan sizin ırklarınız veya diğer faniler Havona’yı katedip, Cennet’e erişip ve kendilerini zaman zaman Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları ile birlikte aşkın evren hizmetiyle sonlandırılmış bir biçimde bulmamaktadır; bunun yerine aynı zamanda sizin inanç dolu yüksek meleksel koruyucularınız ve eşit derecede bulunan inançlı yarı-ölümlü yardımcılarınız, bahse konu aynı Kutsal Üçleme tanıyışı ve muhteşem kişilik nihayeti için aday haline gelirler.

22:5.2 (248.1) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular; Havona boyunca hareket eden, Cennet’e ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne erişen yükseliş yüksek melekleri ve dönüştürülmüş yarı-ölümlü yaratılmışlarıdır. Bunu takiben onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşmiş ve daha sonra ise Zamanın Ataları’nın hizmeti için görevlendirilmişlerdir.

22:5.3 (248.2) Kutsal Üçleme bütünleşmesi için yükseliş yüksek melekleri arasından olan bu adaylara, Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne erişen ve bunu takiben kutsal bir biçimde üçleştirilen bazı yükseliş fanileri ile birlikte onların sahip olduğu cesur işbirliği sebebiyle bu tanınma sağlanmıştır. Fani sürece ait olan benim yüksek meleksel koruyucum bu ilerleyişe benim ile birlikte katıldı, daha sonra ise kutsal bir biçimde üçleştirildi ve şimdi ise Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlu olarak Uversa hükümetine bağlı bir konumda bulunmaktadır.

22:5.4 (248.3) Buna ek olarak yarı-ölümlü yaratılmışlar ile birlikte; birçoğu dönüştürülmüş ve Cennet’e erişmiş olup, aynı nedenlerden dolayı ve yüksek melekler ile birlikte onlar, aşkın evrenler içinde Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş ve Sorumlular olarak görevlendirilmiştir.

22:5.5 (248.4) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular, sayıca yetmiş binden oluşan topluluklar içinde Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleştirilir; buna ek olarak her topluluğun bir bölü yedisi bir aşkın evren için görevlendirilir. Şu an itibariyle Orvonton’un hizmeti içerisinde orada, güvenilir ve yüksek bir mertebede olan Sorumlular’ın sayıca on milyondan biraz daha fazlası bulunmaktadır. Onlar; Uversa, çoğunluk ve azınlık yönetim merkezi alanları üzerinde hizmet etmektedirler. Kendi görevleri içinde onlar, sayıca birkaç milyarı bulan ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerin bir birliği ve diğer yetkin aşkın evren kişilikleri tarafından yardım görür.

22:5.6 (248.5) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular; kendilerine ait olan yaşam süreçlerine sorumlular olarak başlayıp, bu görev içinde aşkın hükümetlerin olaylarıyla ilgilenmeye devam ederler. Bir bakımdan onlar, aşkın evren hükümetlerinin görevlileridir; fakat onlar, Göksel Koruyucular’ın yaptıkları gibi bireyler ile bire bir biçimde ilişki kurmazlar. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular; topluluk olaylarını yönetip, toplu bir biçimde sürdürülen çalışmaları desteklerler. Onlar; kayıtların, tasarıların ve kurumların sorumlularıdır. Buna ek olarak onlar; yükümlülüklerin, kişilik topluluklarının, yükseliş projelerinin, morontia tasarılarının, kâinat tasarımlarının ve sayısız diğer birçok girişimin emanetçileri olarak hareket ederler.

6. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler

22:6.1 (248.6) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler, Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın ikinci düzeyidirler; buna ek olarak Sorumlular biçimindeki onların yardımcıları gibi onlar, yükseliş yaratılmışlarının iki türünden toplanmışlardır. Her yükseliş fanisi Düzenleyici veya Yaratıcı-ile-bütünleşmiş bir halde değildir, onlardan bazıları Ruhaniyet bazıları ise Evlat ile bütünleşmiştir. Bahse konu bu Ruhaniyet ve Evlat ile bütünleşmiş fanilerin belirli bir kısmı Havona’ya ulaşıp, Cennet’e erişir. Adaylar Cennet’e yükseliş halinde olanlar arasından Kutsal Üçleme bütünleşmesi için seçilir, ve zaman zaman onlar sayıca yedi bin olan sınıflar içerisinde kutsal bir biçimde üçleştirilir. Bunun sonucunda ise onlar, Zamanın Ataları’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçileri olarak aşkın evrenler içerisinde görevlendirilir. Uversa üzerinde kayıtlı olan sayıca yaklaşık olarak bir buçuk milyarı bulan bahse konu unsur bulunmaktadır.

22:6.2 (248.7) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler, kendilerine ait olan Havona eğitmenlerinin tavsiyeleri üzerine Kutsal Üçleme bütünleşmesi için seçilir. Onlar; kendilerine ait olan toplulukların üstün akıllarını temsil edip, bu nedenden dolayı Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerin geldiği bu dünyaların niyetlerini idarede ve aşkın evren yöneticilerine anlayış bakımından yardım etmekte en yetkin olanlardır. Evlat-ile-bütünleşmiş Elçiler, kişiliğin Evlat-ile-bütünleşmiş düzeyiyle olan sorunlarla ilgili bizim uğraşlarımızda büyük bir yardıma sahiptirler.

22:6.3 (248.8) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler, kendi görevlerine ait olan aşkın evren içindeki âlemlerin ve dünyaların herhangi biri veya tümü üzerinde herhangi bir amaç veya tüm niyetler için Zamanın Ataları’nın temsilcileridir. Onlar, azınlık birimlerin yönetim merkezleri üzerinde belirli ve önemli hizmetlerin yerine getirilmesini sağlarlar; buna ek olarak onlar, bir aşkın evrenin sayısız olan çeşitli görevlerini uygularlar. Onlar, aşkın hükümetlerin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın olağanüstü durumlar veya yedek birlikleridir; buna ek olarak onlar bu nedenle, sorumlulukların çok geniş bir kapsamı için uygun bir durumdadırlar. Onlar, insan akılları için tasvir etmesi imkânsız olan aşkın evren olayları içinde yükümlülüklerin yüzlercesine katılmaktadır; çünkü Urantia üzerinde, bu etkinliklere herhangi bir biçimde benzeyen hiçbir şey gerçekleşmemektedir.

7. Kutsal Üçleştirme’nin İşleyiş Biçimi

22:7.1 (249.1) Kutsal üçleştirme eylemi biçimindeki, kusursuz ve kusursuzlaştırılmış ruhsal varlıkların yüce yaratıcı uygulamalarının deneyimini maddi akıl için bütüncül bir biçimde açığa çıkaramam. Kutsal üçleştirmenin işleyiş biçimleri, Vicegerington ve Solitarington’un sırları arasındadır; buna ek olarak onlar, bu benzersiz deneyimler boyunca geçenler dışında kimse tarafından açığa çıkarılabilir veya anlaşılabilir değildir. Bu nedenden olayı, bu olağandışı etkileşimin doğası ve anlamını insan aklı için başarılı bir biçimde tasvir etmek herhangi bir varlığın olanağının ötesindedir.

22:7.2 (249.2) İlahiyatlar’ın dışında, kesinliğe erişecek olanların birliklerinin her birinin belirli üyeleri ve sadece Cennet-Havona kişilikleri kutsal üçleştirmeye katılırlar. Cennet kusursuzluğunun belirli şartları altında bu muhteşem varlıklar, kavram-kimliğinin benzersiz deneyimi üzerine atılabilirler; buna ek olarak onlar, yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bir evlat biçimindeki yeni bir varlığın üretiminde birçok kez başarılı olurlar.

22:7.3 (249.3) Kutsal üçleştirmenin bu tür serüvenlerine katılan bahse konu bu yaratılmışlar, sadece bu tür tek bir deneyime katılabilir; oysa Cennet İlahiyatları ile orada, kutsal üçleştirmenin süreçlerinin devam eden uygulamaları için herhangi bir sınır bulunmadığı gözlenmektedir. İlahiyat’ın sadece tek bir açıdan sınırlı olduğu göze çarpmaktadır; bu durum ise Yaratıcı-Evlat’ın bütünleşmiş iradesinin tek bir sınırsız yönetimi biçimindeki Özgün ve Sınırsız Ruhaniyet’in bulunabilmesidir.

22:7.4 (249.4) Cennet kültürü ve ruhsal gelişiminin belirli düzeylerine erişmiş olan Düzenleyici ile bütünleşmiş yükseliş halindeki kesinliğe erişecek olan faniler, bir yaratılmış varlığını kutsal bir biçimde üçleştirmeye kalkışacak olanlar arasındandır. Kesinliğe erişecek onlar fanilerin birlikteliklerine, Cennet üzerinde konumlandıkları zaman Havona zamanının her bin yılında bir ara dönem verilir. Herhangi bir görevden muaf olunan bu süre zarfını geçirmek için, bu tür kesinliğe erişecek olanları seçmek amacıyla yedi farklı yol bulunmaktadır; bunlardan biri, bazı kesinliğe erişecek olanların birliktelik içinde bulundukları veya bazı Cennet-Havona kişilikleri ile işbirliği halindeki yaratılmış kutsal üçleştirmesi uygulamasının teşebbüsüdür.

22:7.5 (249.5) Eğer kesinliğe erişecek olan iki fani, Üstün Evren’in Mimarları’ndan önce devam eden bir biçimde kutsal üçleştirme için özdeş bir kavramsallaşmayı özgür bir biçimde seçtiklerini gösterirlerse; kendi takdir yetkileri içinde Mimarlar, bahse konu yüceltilmiş yükseliş halinde bulunan fanilerin ara sürecini genişletmeye ve onları bir süreliğine Cennet Vatandaşları’nın kutsal üçleştirme birimi için ortadan kaldırmaya izin veren talimatları duyurmak amacıyla yetkilendirilirler. Kendilerine verilen bu inziva döneminin sonunda eğer onlar, o vakte kadar kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş olan seçilmiş ve özgün bir kavramsallaşmayı ruhsallaştıracak, nihai amaç haline getirecek ve onu gerçekleştirecek cennetsel çabayı göstermek için tek başına veya birleşik bir biçimde tercihte bulunmalarına dair bir kaydı sunarlarsa; bunun sonucunda Yedinci Üstün Ruhaniyet, bu türden bir olağanüstü yükümlülüğe izin veren yetkilendirmeyi gerçekleştirir.

22:7.6 (249.6) Zamanın inanılması güç olan uzun süreçleri, zaman zaman bu serüvenler içinde tüketilir. Bir çağ kâinatsal gerçek içinde onların tercih ettiği kavramsallaşmayı mevcut varlık haline tam anlamıyla getirmekte başarılı olmalarından önce olan bir biçimde, bahse konu inançlı ve kararlı, bir kereliğine fani bulunanların — buna ek olarak zaman zaman Cennet-Havona kişiliklerinin — kendi amaçlarına kesin olarak ulaşmalarından önce geçmiş olduğu gözlenmektedir. Buna ek olarak bahse konu bu adanmış çiftler, her zaman başarıyla sonuçlanmamaktadır; bunun yerine onlar birçok kez başarısızlık ile sonuçlanmakta, ve buna ek olarak kendilerinin neden olduğu herhangi bir biçimde keşfedilebilecek bir hata bulunmamaktadır. Bu nedenle kutsal üçleştirme için başarısız olan adaylar, yüce çabayı göstermiş ve yüce hayal kırıklığını deneyimlemiş varlıklar olarak tasarlanmış biçimdeki kesinliğe erişecek olanların özel bir topluluğuna kabul edilirler. Cennet İlahiyatları kutsal üçleştirme için bir araya geldiklerinde, onlar her zaman başarılı olurlar; fakat bu başarıyı, varlığın aynı düzeyinin iki üyesinin teşebbüs edilen birliği biçimindeki yaratılmışların uyumlu bir çifti ile gerçekleştirmezler.

22:7.7 (250.1) Yeni ve özgün bir varlık Tanrılar tarafından kutsal bir biçimde üçleştirildiği zaman, kutsal ebeveynler değişmeyen ilahi potansiyel içindedir; fakat yüceltilmiş biçimdeki yaratılmış varlıklar böyle bir yaratılmış sürecini uyguladıkları zaman, anlaşmanın üyesi ve katılımcı olan bireylerden bir tanesi eşi benzeri olmayan bir kişilik dönüşümüne uğramaktadır. Yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bir evladın iki atası, belirli bir ruhsal biçimde bir bütün haline dönüşür. Muhtemel bir biçimde kişiliğin belirli ruhsal fazlarının çifte-bütünleşmesinin bu durumunun, Yüce Varlık’ın muhteşem kâinat içinde kişiliğin bütüncül ve tamamlanmış dışavurumuna ulaşana kadar varlığını sürdüreceğine inanmaktayız.

22:7.8 (250.2) Yeni bir yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evladın görünüşüyle birlikte eş zamanlı olarak orada, iki atanın bahse konu bu işlevsel olan ruhsal birliği ortaya çıkar; kutsal bir biçimde üçleştiren bu iki ebeveyn nihai işlevsel düzey üzerinde tek bir bütün haline gelir. Kâinat içinde hiçbir yaratılmış varlık, bu muhteşem olguyu bütüncül bir biçimde açıklayamaz; bu durum neredeyse kutsal olan bir deneyimdir. Bir Yaratıcı ve Evlat, Sınırsız Ruhaniyet’i ebedileştirmek için bir bütün haline geldiğinde, amaçlarının başarıyla sonlanması üzerine onlar en başından beri bir tekmiş gibi bir bütün haline gelir. Buna ek olarak, iki yaratılmışın bu kutsal üçleştirme birliği, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın kusursuz İlahiyat birliğinin sınırsız kapsamı düzeni üzerinde iken, yaratılmışın kutsal üçleştirilişinin sonuçları doğası bakımından ebedi değildir. Onlar, deneyimsel İlahiyatlar’ın tamamlanan kendini gerçekleştirmesi üzerine ortadan kaldırılacaklardır.

22:7.9 (250.3) Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların bahse konu bu ebeveynleri kendilerinin kâinat görevleri içinde bir bütün haline gelirlerken, onlar Üstün Evren’in Mimarları ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin içeriksel oluşumunda ve yoklama çağrısında iki kişilik olarak yer almaya devam edeceklerdir. Mevcut kâinat çağı boyunca, kutsal üçleştirme ile bütünleşmiş olan ebeveynlerin hepsi, faaliyet ve görev bakımından ayrılamaz bir durumdadır. Birinin gittiği yere diğeri de gider, ve birinin yaptığı işi diğeri de yapar. Eğer ebeveynsel çifte-bütünleşim, bir fani veya diğer kesinliğe ulaşacak olanla ve bir Cennet-Havona kişiliğiyle gerçekleşiyorsa, bütünleşmiş ebeveynsel varlıklar ne Cennetliler, Ne Havonalılar ve ne de kesinliğe erişecek olanlarla faaliyet halinde bulunur. Bu tür karma birliktelikler, benzer varlıkların bir araya geldiği özel bir birlik halinde bir araya gelir. Buna ek olarak, karma veya diğer biçimde olan kutsal üçleştirme birlikteliklerinin hepsinde ebeveynsel varlıklar birbirlerinin bilincine sahip olup, birbirleriyle ilişki halinde bulunabilirler; ve onlar, önceden verilmemiş olan sorumlulukları yerine getirebilirler.

22:7.10 (250.4) Yedi Üstün Ruhaniyet, kesinliğe erişecek olanların kutsal üçleştirici birliği ve Cennet-Havona kişilikleri üzerinde yaptırım uygulayacak yönetimsel yetkiye sahiptir; buna ek olarak bu türden karma ilişkiler her zaman başarılı bir niteliğe sahiptir. Sonuç olarak ortaya çıkan yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş muhteşem evlatlar, ya Cennet’in ebedi yaratılmışlarının veya mekânın zaman yaratılmışlarının kavrayışı için elverişsiz olan kavramların temsilcileridir; bu nedenden dolayı onlar, Üstün Evren’in Mimarları’nın vesayet altındaki evlatları haline gelir. Nihai sonun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bu evlatları gelecek bir evren çağıyla ilgili olan ve bu nedenle merkezi ve aşkın kâinat yönetimlerinden biri için doğrudan işlevsel bir değeri olmayan düşünceleri, nihai amaçları ve deneyimleri beraberinde taşır. Zamanın çocuklarının ve ebediyetin vatandaşlarının bu benzersiz evlatlarının tümü; Yaratan Evlatlar’ın birliklerinin gizli üniversitelerinin yer aldığı alanın özel bir birimi içinde, geleceğin gerçekliklerinin ve zamanın kavramsallaşmalarının çalışması içine katıldıkları yer olan Vicegerington üzerinde yedek bir biçimde tutulur.

22:7.11 (251.1) Yüce Varlık, İlahiyat gerçekliğinin üç fazının bütünleşmesidir: Yüce olan Tanrı, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin sınırlı olan belirli yönlerinin ruhsal bütünleşmesi; Her Şeye Gücü Yeten Yücelik, muhteşem kâinat Yaratanları’nın güç bütünleşmesi; Yüce Akıl, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in ve onlara ait olan Yüce Varlık’ın gerçekliği için eş güdüm halinde bulunduğu unsurların bireysel katılımıdır. Onların kutsal üçleştirme serüvenleri içinde Cennet ve merkezi evrenin üstün yaratılmışlarının serüvenleri, yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların üç düzeyinin üretimi içinde sonuçlanan Yüceliğin İlahiyatı’nın şu üç katmanlı yapıda olan bir keşfine katılır.

22:7.12 (251.2) 1. Yükseliş halinde olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar. Onların yaratıcı çabalarında kesinliğe erişecek olanlar, Cennet için zaman ve mekân boyunca yükselişlerinde deneyimsel olarak elde ettikleri Her Şeye Gücü Yeten Yücelik’in belirli kavramsal gerçekliklerini kutsal bir üçleştirmenin teşebbüsünde bulunurlar.

22:7.13 (251.3) 2. Cennet-Havona kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatları. Cennet Vatandaşları ve Havonalılar’ın yaratıcı çabaları, Nihayet ve Ebediyet’e sınır teşkil eden aşkın bir yücelik temeli üzerinde onların deneyimsel olarak elde ettikleri Yüce Varlık’ın belirli olan yüksek ruhsal taraflarının kutsal bir biçimde üçleştirilmesiyle sonuçlanır.

22:7.14 (251.4) 3. Nihai Sonun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. Ancak kesinliğe erişecek olanlardan biri ve bir Cennet-Havonalısı beraber yeni bir yaratılmışı kutsal bir biçimde üçleştirdiği zaman, bu ortak çaba Yüce-Nihai Akıl’ın belirli fazları içinde sonuçlanır. Bu durum sonucunda ortaya çıkan Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları aşkın bir yaratımdır; onlar, deneyimsel olarak başka bir biçimde elde edilmemiş, ve bu nedenle mevcut kâinat çağının yaratımsal sınırlarını aşan bu unsurların sorumluları olan Üstün Evren’in Mimarları’nın uzmanlık alanı altına kendiliğinden giren Yüce-Nihayet İlahiyatı’nın mevcudiyetlerini yansıtır. Nihai sonun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları, Yüce-Nihayet’in açığa çıkmamış üstün evren işlevinin belirli yönlerini içinde barındırır. Zamanın ve ebediyetin birleşmiş bir biçimde olan bu çocukları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz; fakat biz yine de, tarafımıza açığa kavuşturmak izin verilenden daha çok şeyin bilgisine sahip bulunmaktayız.

8. Yaratılmış Kökenli Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar

22:8.1 (251.5) Bu anlatımda dikkate alınan bir biçimde yer eden yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlara ek olarak, Cennet-Havona kişiliklerinin kesinliğe ulaşacak olan yedi birliğinin çoklu birleşiminin çeşitli türevleri biçimindeki yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların açığa çıkarılmamış sayısız düzeyleri mevcuttur. Fakat açığa çıkarılmış veya çıkarılmamış bahse konu yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıkların tümü, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişiliğiyle donatılmıştır.

22:8.2 (251.6) Yükseliş halinde olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yeni evlatlar ve Cennet-Havona kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlar, genç ve deneyimsiz oldukları zaman genellikle; Yedi Yüce İdareci’nin himayesi altında onların görev yaptıkları yer olan Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet alanı üzerinde hizmetin uzun süreçleri için görevlendirilir. Bunu takiben onlar, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları tarafından yerel evrenler içinde daha ileri derece olan eğitim için kabul edilebilirler.

22:8.3 (251.7) Yüksek olan ve yüceltilmiş yaratılmış kökenin bu kabul edilen evlatları Eğitmen Evlatlar’ın öğrenci biçimindeki yardımcıları olan çıraklarıdır. Buna ek olarak sınıflandırma bakımından onlar, geçici bir biçimde sık sık bu Evlatlar ile sayılmaktadır. Hizmete ait olan kendilerinin tercih ettikleri âlemler adına birçok soylu görevi kendilerinden feragat ederek gerçekleştirebilmeye yetkin olup, bunu yerine getirir.

22:8.4 (251.8) Yerel evrenlerdeki Eğitmen Evlatlar, bütünleşme için Cennet İlahiyatı tarafından kendilerine ait olan yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş vesayet altındaki evlatlarını aday gösterebilir. Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları olarak bu bütünleşmeden ortaya çıkarak onlar, iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıkların bu benzersiz topluluğunun mevcut bilinen nihai sonu olarak yedi aşkın evren içinde Zamanın Ataları’nın hizmetine girerler.

22:8.5 (252.1) Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların hepsi Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş bir halde değildir; onlardan birçoğu, Cennet’in Yedi Üstün Ruhaniyeti’ne, aşkın evrenlerin Yansıtıcı Ruhaniyetleri’ne ve yerel yaratımların Ana Ruhaniyetleri’ne ait olan yardımcılar ve elçiler haline gelirler. Diğerleri ise ebedi Ada üzerindeki özel görevleri kabul edebilir. Buna ek olarak bazıları ise, Ruhaniyet’in Cennet alanları ve Yaratıcı’nın gizli dünyaları üzerinde özel görevlere katılabilirler. Nihai olarak ise onlar, Havona’nın iç döngüsü üzerinde Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar’ın bir araya gelmiş birliklerine doğru kendi yollarını bulabilir.

22:8.6 (252.2) Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları ve Vicegerington üzerinde toplananlar dışında yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların yüce nihai sonu, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin yedisinden biri biçimindeki Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Kesinliğe Ulaşacak Olanların Birlikleri’ne katılım olarak gözlenmektedir.

9. Göksel Koruyucular

22:9.1 (252.3) Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlar, sayıca yedi binden oluşan sınıflar içinde Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleştirilir. Cennet-Havona kişilikleri ve kusursuzlaştırılmış insanların bahse konu bu kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumu, eşit bir biçimde İlahiyatlar tarafından bütünleştirilir; fakat onlar, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları olan kendilerinin bir önceki öğretmenlerinin tavsiyesi uyarınca aşkın evrenler için görevlendirilir. Bahse konu bu unsurların karşılaştırmalı olarak daha uygun hizmeti, Yüksek Evlat Yardımcıları biçiminde görevlendirilir; yine bu bağlamda onların daha az bir biçimde farklılaşan uygulamaları ise Göksel Koruyucular olarak tanımlanır.

22:9.2 (252.4) Bahse konu bu eşi benzeri olmayan varlıklar Kutsal Üçleme tarafından bütünleştikleri zaman, onlar aşkın evren hükümetleri için değerli yardımcılar haline gelirler. Onlar, yükseliş sürecinin olayları içinde belli bir biçimde konumlandırılmışlardır; fakat bu durum onların kişisel yükselişleri tarafından değil, mekânın dünyaları üzerinde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ile birlikte onların hizmetlerinin bir sonucunda gerçekleşmiştir.

22:9.3 (252.5) Orvonton üzerinde sayıca neredeyse bir milyara varan Göksel Koruyucu bulunmaktadır. Onlar başlıca olarak, çoğunluk birimlerin yönetim merkezleri üzerinde Zamanın Kusursuzlukları’nın idarelerine atanmış olup; Evlat-ile-bütünleşmiş yükseliş halinde bulunan fanilerin bir birliği tarafından yetkin bir biçimde yardım görür.

22:9.4 (252.6) Göksel Koruyucular, aşkın evren hükümetlerinin çeşitli mahkemelerinin kararlarına ek olarak onların toplantılarının sorumluları ve mahkeme habercileri olarak faaliyet gösteren, Zamanın Ataları’nın mahkemelerinin görevlileridir. Onlar, Zamanın Ataları’nın tutuklamadan sorumlu temsilcileridir; Uversa’dan, aşkın evren yargısından önce mahkeme için kimin mevcudiyeti gerekli ise onu getirmek için ayrılır; ve onlar, aşkın evren içinde herhangi bir kişiliğin gözaltına alınması için çıkarılan hükmü uygularlar. Onlar aynı zamanda, Uversa üzerinde mevcudiyetleri herhangi bir neden için gerekli olduğu anda yerel evrenlerin Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerine eşlik eder.

22:9.5 (252.7) Göksel Koruyucular ve onların birliktelik halinde bulundukları Yüksek Evlat Yardımcıları hiçbir biçimde Düzenleyiciler tarafından ikame edilmemişlerdir. Onlar ne Ruhaniyet ne de Evlat ile bütünleşmiş bir haldedirler. Buna rağmen Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bütünleşmesi, Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın bütünleşmemiş durumunu telafi eder. Kutsal Üçleme bütünleşmesi yalnızca, yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlat içinde kişilikleşen, bütünleşmiş evladı herhangi bir biçimde değişmeden bırakan fikir üzerine hareket edebilir; fakat bu türden bir kısıtlama sadece bu yönde tasarlandığında ortaya çıkabilir.

22:9.6 (252.8) Bahse konu iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlar muhteşem varlıklardır; fakat onlar, kendilerine ait olan yükseliş birliktelikleri gibi ne çok yönlü ne de güvenilebilirlerdir. Onlar; mekânın karanlık nüfuz alanlarından gerçekte muhteşemliğe yükseliş tarafından, bu topluluğa ait olan evlatların geride kalanlarınca elde edilen muazzam ve derin kişisel deneyimden mahrumlardır. Yükseliş sürecine ait olan bizler onları sevmekte olup, tüm kusurlarını telafi etmek için hepimiz sahip olduğumuz gücü kullanmaktayız; yine de onlar, sahip olduğumuz alt düzeyde bulunan kökenimize ve deneyim için yetkinliğimize karşı bizlerin daima memnuniyet duymasını sağlamaktadır. Onların, kâinat yükselişinin deneyimlenebilien gerçeklikleri içinde kendilerine ait olan kusurlarının farkına varmak ve onların bilincinde olmak için sahip oldukları istenç aşkın bir biçimde güzel olup, zaman zaman en etkili bir şekilde dokunaklı olabilmektedir.

22:9.7 (253.1) Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilen Evlatları, diğer Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar’ın aksine sınırlıdır; çünkü onların deneyimsel yetkinliği zaman ve mekân tarafından kısıtlanmaktadır. Onlar, Yüce İdareciler ve Eğitmen Evlatlar ile birlikte yapmış oldukları uzun süreli eğitime rağmen deneyimden yoksundurlar; buna ek olarak eğer bu durum söz konusu olmasaydı, deneyimsel doygunluk gelecek bir kâinat çağı içinde deneyim kazanmak için onların varlığının yedekte kalmasına engel olacaktı. Mevcut kişisel deneyime ait gerçekleşen tüm evrensel mevcudiyetin içinde, yalın bir ifadeyle hiçbir şey bulunmamaktadır; buna ek olarak bahse konu yaratılmış kökenli olan kutsal bir biçimde üçleştirilen evlatlar, herhangi bir gelecek kâinat çağı içinde deneyimsel işlev için yedekte tutulmaktadır.

22:9.8 (253.2) Malikâne dünyalar üzerinde, aşkın evrenin yüksek mahkemelerinin bahse konu soylulaştırılmış görevlilerinin, mekânın evrimsel dünyalarından oraya henüz ulaşmış olanları bile oldukça hasretle ve arzulayan bir biçimde karşıladıklarına sık sık şahit oldum ki; herhangi bir kişi, mevcut yaşamın ve iyi niyetli deneyimin aşamaları tarafından kâinatsal doğrultu üzerinde yükselen, varsayılan biçimiyle onların daha az talihli olan kardeşlerini gerçekten kıskanan deneyim dışı kutsal bir üçleştirmenin bu sahiplerinin tanımasına engel olamaz. Sahip oldukları yetersizliklere ve kısıtlamalara rağmen onlar, aşkın evren hükümetlerinin karmaşık idari tasarılarının uygulamalarına geldiğinde çalışanlarların muhteşem bir biçimde yararlı ve en başından beri idare sahibi bir birliğidir.

10. Yüksek Evlat Yardımcıları

22:10.1 (253.3) Yüksek Evlat Yardımcıları, Cennet-Havona kişilikleri biçimindeki onların ebedi birlikteliklerine ve Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin yüceltilmiş yükseliş varlıklarına ait olan yeniden kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarının daha üstün olan topluluğudur. Onlar, aşkın evren hizmeti ve Zamanın Ataları’nın hükümetlerinin yüksek evlatları için kişisel yardımlar biçiminde faaliyet göstermesi amacıyla görevlendirilmiştir. Onlar, uygun olabilecek bir biçimde özel yardımcılar şeklinde tanımlanabilir. Onlar zaman zaman, yüksek evlatların özel kurulları ve diğer topluluk birliktelikleri için kâtipler biçiminde hareket edebilir. Onlar; Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları’na, Kutsal Danışmanlar’a, Kâinatsal Denetimciler’e, Kudretli Haberciler’e, Yetkide Yüksek Olanlar’a ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’a hizmet ederler.

22:10.2 (253.4) Göksel Koruyucular ile alakalı, iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bahse konu evlatların sınırlılıkları ve yetersizlikleri hususunda eğer dikkati çeken bir görünüme sahip olduysam; şimdi adil bir biçimde, onları bizim için neredeyse paha biçilmez kılan özellikleri biçimindeki onların üstün oldukları bir noktaya dikkati çekmeme izin verin. Bu varlıklar bahse konu mevcudiyetlerini, tek ve yüce olan kavramın kişileşmeleri olmalarının gerçekliğine borçludur. Onlar; hiçbir şekilde önceden algılanmamış, dışa vurulmamış ve kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş bazı kâinatsal nihai amaçlar biçimindeki bir takım kutsal düşüncelerin kişiliksel olarak somutlaşmasıdır. Buna ek olarak onlar, bu durumu takiben Kutsal Üçleme tarafından bütünleşmiştir; ve bu nedenden dolayı onlar, kendilerine ait olan kişilik mevcudiyetinin düşünce-nihai amacıyla ilgili ulvi Kutsal Üçleme’nin bahse konu bilgeliğini dışa vurmakta ve onu gerçekte kendi içinde taşımaktadır. Bahse konu bu özel kavramsallaşmanın kâinatlar için açığa çıkarılabilir halde bulunduğu kadarıyla bu kişilikler, herhangi bir yaratılmışın ve Yaratan aklının muhtemel bir biçimde algılayacağı, dışa vuracağı veya örneklendirebileceği her şeyi bünyesinde barındırır. Onlar kişilikleşen düşüncedir.

22:10.3 (253.5) Kâinat gerçekliğinin tek bir yüce kavramsallaşmasına ait olan bu türden bir yaşayan yoğunlaşmasının, aşkın evrenlerin idaresiyle sorumlu olanlar için ifade edilmemiş hizmetinin bir parçası olduğunu görmüyor musunuz?

22:10.4 (254.1) Yüksek evlatların her bir çiftinin bir birimi biçimindeki, Orvonton’un güney kısımları içinde yeni kâinatların bir topluluğuyla alakalı üç sorunun çalışması için görevlendirilmiş olarak onların altısının bulunduğu bir kurula başkanlık etmek için yönlendirilmemin üzerinden çok uzun bir zaman geçmemiştir. Ben kendi kurulumun bu tür yardımcılarının kısa süreli görevleri için Uversa üzerinde onların bulunduğu düzeyin başı olarak getirildiğimde, Yüksek Evlat Yardımcıları’nın değeri hakkında derin bir biçimde haberdar edildim. Bizim düşüncelerimizin ilki, bulunduğumuz topluluğa derhal katılan Uversa üzerindeki bir Yüksek Evlat Yardımcısı tarafından temsil edilmiştir. Bizim ikinci sorunumuz, üçüncü aşkın evren için görevlendirilen bir Yüksek Evlat Yardımcısı’nın bünyesinde bulunmaktaydı. Biz, merkezi evren değişim bölgesi boyunca temel bilginin dağıtımı ve düzenlenmesi için bu kaynak üzerinden fazlasıyla bir yardım sağladık; fakat yücelik bakımından yaratılmış kökenli kutsal üçleştirilmenin ve kesinlik bakımından İlahiyat kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmenin bir kavramsallaşması olan, bir kişiliğin mevcut varlığı tarafından sağlanan yardım karşısında hiçbir şey kıyaslanabilir bir nitelikte değildir. Üçüncü sorunumuz ile alakalı Cennet kayıtları, böyle bir düşüncenin hiçbir zaman yaratılmış kökenli olan kutsal bir biçimde üçleştirilmediğini ortaya çıkarmıştır.

22:10.5 (254.2) Yüksek Evlat Yardımcıları, muazzam kavramların ve muhteşem nihai amaçların benzersiz ve özgün olan kişilikleşmesidir. Buna ek olarak aslında onlar, zaman zaman akıl yürütmelerimizle dışa vurulamayacak olan görsel örneklendirmeyi açığa çıkarmaya yetkindirler. Mekânın âlemleri içinde bazı uzak görevler için faaliyette bulunduğum zamanlarda, üzerine gitmek ve çözmek için gönderildiğim bahse konu sorunla ilgili kutsal kavramın bütünlüğü olan bir Yüksek Evlat Yardımcısı’na görevim bağlandığında, gördüğüm yardım bakımından kendimi oldukça şanlı hissettiğimin ne anlama geldiğini bir düşünün; dahası ben bahse konu bu deneyime sürekli bir biçimde sahip oldum. Bu tasarı ile ilgili tek bir zorluk, kutsal bir biçimde üçleştirilmiş düşüncelerin bahse konu tamamlanmış bir haline hiçbir aşkın evrenin sahip olamamasıdır; biz bu varlıkların sadece yedide birini elde edebiliriz. Bu bakımdan yedi seferde sadece bir kez kayıtlar bir düşüncenin kutsal bir biçimde üçleştirildiğini gösterdiğinde, bu varlıkların bireysel birlikteliğinden memnuniyet duyarız.

22:10.6 (254.3) Biz, Uversa üzerindeki bu varlıkların daha büyük sayılardaki nüfusunu büyük bir yarar olarak kullanabiliriz. Onların aşın evren idareleri için sahip oldukları değer sebebiyle biz; bu tür yaratıcı serüvenlerin uygulanması için temel teşkil eden bahse konu deneyimsel gerçekliklerin her birine katkıda bulunmalarından sonra, olası her bir biçimde kutsal üçleştirme teşebbüsünde bulunmak amacıyla mekânın kutsal yolcularını ve aynı zamanda Cennet’in sakinlerini cesaretlendirmekteyiz.

22:10.7 (254.4) Şu an itibariyle biz, içinde bulunduğumuz aşkın evren içinde yaklaşık olarak bir milyon iki yüz elli bin Yüksek Evlat Yardımcısı’na sahibiz; buna ek olarak onlar, Uversa üzerinde faaliyet gösterseler bile azınlık ve çoğunluk birimleri üzerinde hizmet halindedirler. Çok sık bir biçimde onlar, uzak olan âlemler için görevlerimizde bize eşlik etmektedirler. Yüksek Evlat Yardımcıları, herhangi bir Evlat veya kurul için kalıcı bir biçimde görevlendirilmemişlerdir. Onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin çocukları haline geldikleri bu üçlemenin ebedi niyetlerini en iyi biçimde yerine getirecek düşünce veya nihai amaçları biçimindeki varlıklar olarak, bu düşünce veya amaçlara hizmet eder bir şekilde sürekli olarak dönüşüm halinde görevlendirilir.

22:10.8 (254.5) Onlar etkileyici bir biçimde sevgi dolu, üstün bir biçimde sadık, seçkin bir biçimde ussal, tek bir düşünce bakımından yüce bir biçimde akıllı, ve aşkın bir biçimde alçak gönüllüdür. Onlar; sahip oldukları tek bir düşünce veya nihai amaç ile ilgili kâinatın ilmini sizler için açığa çıkarırken, yükseliş halinde bulunan fanilerden bile olacak şekilde diğer öznelerin ev sahipliği üzerinden bilgi ve haber elde etmeye çalışmalarını gözlemlemek neredeyse duygusal olarak dokunaklı bir durumdur.

22:10.9 (254.6) Tüm bunlara ek olarak bu anlatım; Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları olarak adlandırılan bu belirli unsurların kaynağı, doğası ve faaliyetinin; daha ayrıntılı bir biçimde Cennet Kutsal Üçlemesi’nin kutsal bütünleşmesi boyunca ilerleyen bu varlıkların; buna ek olarak aşkın evrenlerin hizmetleri için görevlendirilenlerin; bu görevler içinde, zamanın yükseliş halinde bulunan fanilerinin dolaysız Havona istikametlerine ve nihai olan Cennet amaçlarına doğru onların içsel ilerleyişini kolaylaştırmak amacıyla, yorulmak bilmeyen çabaları içinde, Zamanın Ataları’nın idarecileri ile birlikte gerekli olan bilgisel aklı ve anlayış dolu işbirliği sağlamak amacıyla bulunanların anlatımıdır.

22:10.10 (255.1) [Bu anlatım, Orvonton’un açığa çıkarım birliğine ait olan bir Kudretli Haberci tarafından gerçekleştirilmiştir.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved