Przekaz 22, Utrójcowieni Synowie Boga

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 22

Utrójcowieni Synowie Boga

22:0.1 (243.1) ISTNIEJĄ trzy grupy istot, zwanych Synami Boga. W dodatku do zstępujących i wznoszących się klas synostwa, istnieje jeszcze trzecia grupa, zwana Utrójcowionymi Synami Boga. Utrójcowiona klasa synostwa dzieli się dodatkowo na trzy podstawowe kategorie, w zależności od pochodzenia wielu typów osobowości, objawionych i nie objawionych. Te podstawowe kategorie są następujące:

22:0.2 (243.2) 1. Utrójcowieni Synowie Bóstwa.

22:0.3 (243.3) 2. Synowie objęci Trójcą.

22:0.4 (243.4) 3. Synowie utrójcowieni przez stworzonych.

22:0.5 (243.5) Wszyscy Utrójcowieni Synowie Boga, niezależnie od ich pochodzenia, mają wspólne im doświadczenie utrójcowienia albo jako część swego pochodzenia, albo jako późniejsze doświadczenie objęcia Trójcą. Utrójcowieni Synowie Bóstwa nie są objawieni w tych narracjach, zatem prezentacja ta będzie się ograniczać do zobrazowania pozostałych dwu grup, zwłaszcza Synów objętych Trójcą.

1. Synowie objęci Trójcą

22:1.1 (243.6) Wszyscy Synowie objęci Trójcą mają podwójne albo pojedyncze pochodzenie, jednak w wyniku objęcia przez Trójcę są na zawsze oddani służbie Trójcy i jej zadaniom. Korpus ten, tak jak jest objawiony i zorganizowany dla służby superwszechświatowej, obejmuje siedem klas osobowości:

22:1.2 (243.7) 1. Możni Posłańcy.

22:1.3 (243.8) 2. Posiadający Wysokie Uprawnienia.

22:1.4 (243.9) 3. Nieposiadający Imienia i Numeru.

22:1.5 (243.10) 4. Utrójcowieni Kuratorzy.

22:1.6 (243.11) 5. Utrójcowieni Ambasadorzy.

22:1.7 (243.12) 6. Niebiańscy Opiekunowie.

22:1.8 (243.13) 7. Asystenci Wysokiego Syna.

22:1.9 (243.14) Te siedem grup osobowości dzieli się dalej, w zależności od pochodzenia, natury i funkcji, na trzy główne kategorie: Utrójcowieni Synowie Dostąpienia, Utrójcowieni Synowie Wyboru i Utrójcowieni Synowie Perfekcji.

22:1.10 (244.1) Utrójcowieni Synowie Dostąpienia – Możni Posłańcy, Posiadający Wysokie Uprawnienia i Nieposiadający Imienia i Numeru – wszyscy są wznoszącymi się śmiertelnikami, zespolonymi z Dostrajaczami, którzy dotarli do Raju i Korpusu Finalizmu. Nie są jednak finalistami; kiedy zostali objęci Trójcą, ich imiona zostały usunięte z listy finalistów. Nowi synowie tej klasy przechodzą specjalne, stosunkowo krótkie kursy szkoleniowe na planetach zarządu orbit Havony, pod kierunkiem Wiecznych Czasu. Później są oni przydzielani do służb Pradawnych Czasu w siedmiu superwszechświatach.

22:1.11 (244.2) Utrójcowieni Synowie Wyboru obejmują Utrójcowionych Kuratorów i Utrójcowionych Ambasadorów. Rekrutują się oni z pewnych transponowanych istot pośrednich i ewolucyjnych serafinów, którzy przemierzyli Havonę i dotarli do Raju, jak również z pewnych zespolonych z Duchem i zespolonych z Synem śmiertelników, którzy także się wznieśli do centralnej Wyspy Światłości i Życia. Po ich objęciu przez Rajską Trójcę i po krótkim szkoleniu w Havonie, Utrójcowieni Synowie Wyboru przydzielani są do sądów Pradawnych Czasu.

22:1.12 (244.3) Utrójcowieni Synowie Perfekcji. Niebiańscy Opiekunowie oraz ich partnerzy, Asystenci Wysokiego Syna, stanowią unikalną grupę osobowości dwukrotnie utrójcowionych. Są to synowie utrójcowieni przez stworzone osobowości Raju-Havony albo przez doskonałych, wznoszących się śmiertelników, którzy długo wyróżniali się w Korpusie Finalizmu. Niektórzy z tych synów, utrójcowionych przez stworzonych, po służbie z Najwyższymi Wykonawcami Siedmiu Duchów Nadrzędnych i po odsłużeniu przy Nauczycielach-Synach Trójcy, zostają utrójcowieni ponownie (objęci) przez Rajską Trójcę a potem oddelegowani do sądów Pradawnych Czasu, jako Niebiańscy Opiekunowie i jako Asystenci Wysokiego Syna. Utrójcowieni Synowie Perfekcji są przydzielani bezpośrednio do służby w superwszechświecie, bez dodatkowego szkolenia.

22:1.13 (244.4) Liczba naszych towarzyszy, pochodzących od Trójcy – Perfektorów Mądrości, Niebiańskich Radców i Wszechświatowych Cenzorów – jest stała, ale liczba synów objętych Trójcą stale się zwiększa. Wszystkie siedem klas synów objętych Trójcą ma nominacje na członków jednego z siedmiu rządów superwszechświatowych, a ich liczba w służbie każdego superwszechświata jest dokładnie taka sama, nigdy żaden nie został stracony. Istoty objęte Trójcą nigdy nie zeszły na manowce; mogą one chwilowo pobłądzić, ale nigdy żadna z nich nie została uznana winną lekceważenia rządów superwszechświata. Synowie Dostąpienia i Synowie Wyboru nigdy się nie zachwiali na służbie dla Orvontonu, ale Utrójcowieni Synowie Perfekcji czasami pobłądzili w osądzie, wywołując tym samym przejściową dezorientację.

22:1.14 (244.5) Wszystkie siedem wymienionych klas działa jako grupy w znacznej mierze samorządne, pod kierownictwem Pradawnych Czasu. Zakres ich służby jest szeroki; Utrójcowieni Synowie Perfekcji nie opuszczają superwszechświata, do którego są przydzieleni, ale ich utrójcowieni współpracownicy wędrują poprzez wielki wszechświat, podróżując od ewolucyjnych światów czasu i przestrzeni do wiecznej Wyspy Raj. Mogą pełnić swe funkcje w jakimkolwiek superwszechświecie, ale czynią to zawsze jako członkowie superrządu, do którego pierwotnie zostali przydzieleni.

22:1.15 (244.6) Jak widać, synowie objęci Trójcą zostali na stałe przydzieleni do służby w siedmiu superwszechświatach; z pewnością taki przydział trwać będzie przez całą obecną epokę wszechświata, jednak nigdy nie informowano nas o tym, że ma on być wieczny.

2. Możni Posłańcy

22:2.1 (245.1) Możni Posłańcy należą do grupy wznoszących się, Utrójcowionych Synów. Są klasą doskonałych śmiertelników, którzy sprawdzili się w czasie buntu, albo w inny sposób udowodnili swą osobistą lojalność; wszyscy oni przeszli pewien, określony sprawdzian wszechświatowej wierności. Kiedyś, w trakcie swego wznoszenia się do Raju, trwali niezłomnie i lojalnie w obliczu niewierności swych zwierzchników, a niektórzy aktywnie i lojalnie działali na miejscach tych niewiernych przywódców.

22:2.2 (245.2) Z takimi osobistymi dowodami lojalności i oddania, ci wznoszący się śmiertelnicy przeszli Havonę, razem z potokiem pielgrzymów czasu, dotarli do Raju i stamtąd, jako jego absolwenci, zostali zgromadzeni w Korpusie Finalizmu. Po czym zostali utrójcowieni w tajemniczym objęciu Rajskiej Trójcy a następnie wyznaczeni na współpracowników Pradawnych Czasu w administracji rządów siedmiu superwszechświatów.

22:2.3 (245.3) Przeznaczeniem każdego, wznoszącego się śmiertelnika, który przeżył bunt i działał lojalnie w jego obliczu, jest zostać w końcu Możnym Posłańcem i służyć w superwszechświecie. Dotyczy to także każdej wznoszącej się istoty, która skutecznie zapobiega takim przewrotom błędu i zła czy grzechu, ponieważ uważa się, że działalność, która zapobiega buntowi czy powoduje powstanie wyższych typów lojalności podczas kryzysu we wszechświecie, posiada nawet wyższą wartość niż lojalność w obliczu rzeczywistego buntu.

22:2.4 (245.4) Starsi rangą Możni Posłańcy zostali wybrani z tych wznoszących się śmiertelników czasu i przestrzeni, którzy znajdowali się wśród wcześniejszych przybyszów do Raju, wielu z nich przemierzyło Havonę w czasach Grandfandy. Jednak nie przeprowadzono pierwszego utrójcowienia Możnych Posłańców, dopóki korpus kandydatów nie zawierał reprezentantów każdego z siedmiu superwszechświatów. Ostatnia grupa z tej klasy, zakwalifikowana w Raju, obejmuje wznoszących się pielgrzymów z wszechświata lokalnego Nebadonu.

22:2.5 (245.5) Możni Posłańcy obejmowani są przez Rajską Trójcę grupami, po siedemset tysięcy; sto tysięcy Posłańców przydzielanych zostaje do każdego superwszechświata. Prawie bilion Możnych Posłańców oddelegowanych jest do Uversy a istnieją wszelkie przesłanki, żeby sądzić, że liczba służących w każdym z siedmiu superwszechświatów jest dokładnie taka sama.

22:2.6 (245.6) Jestem Możnym Posłańcem a Urantian zainteresować może to, że partner i towarzysz moich przeżyć jako śmiertelnika także tryumfował w wielkim sprawdzianie, oraz to, że chociaż wiele razy byliśmy dłuższy czas rozdzieleni, w epokowym wznoszeniu się do wewnątrz, ku Havonie, zostaliśmy objęci w tej samej grupie siedmiuset tysięcy istot i spędziliśmy nasz czas przejścia przez Vicegerington w bliskim, miłości pełnym związku. W końcu zostaliśmy powołani i razem przydzieleni do Uversy w Orvontonie, i często jesteśmy ekspediowani razem do zadań, wymagających służby dwu Posłańców.

22:2.7 (245.7) Możni Posłańcy, razem ze wszystkimi synami objętymi Trójcą, są przydzielani do wszystkich stadiów funkcjonowania superwszechświata. Utrzymują stałą łączność ze swoim zarządem poprzez służbę odzwierciedlania superwszechświata. Możni Posłańcy służą we wszystkich sektorach superwszechświata i często wykonują misje we wszechświatach lokalnych a nawet na poszczególnych światach, tak jak ja to robię przy tej sposobności.

22:2.8 (245.8) W sądach superwszechświata, kiedy dochodzi do procesu, Możni Posłańcy działają jako obrońcy, zarówno jednostek jak i planet; pomagają także Doskonalącym Czasu przy kierowaniu sprawami większych sektorów. Ich głównym zadaniem jako grupy, jest działać jako obserwatorzy w superwszechświecie. Rozlokowani są na różnych światach zarządu oraz na poszczególnych, ważniejszych planetach, jako oficjalni obserwatorzy Pradawnych Czasu. W czasie takiego przydziału służą oni także jako doradcy rządów, kierujących sferami, na których obserwatorzy przebywają. Posłańcy aktywnie uczestniczą we wszystkich stadiach schematu wznoszenia się i rozwoju śmiertelnika. Razem ze swymi pomocnikami, śmiertelnego pochodzenia, pomagają superrządom orientować się osobiście w tym, co dotyczy stanu i postępu planów zstępujących Synów Boga.

22:2.9 (246.1) Możni Posłańcy są w pełni świadomi całej swej drogi, przebytej podczas wznoszenia się i właśnie dlatego są oni tak sprawnymi i pełnymi sympatii opiekunami, wyrozumiałymi posłańcami, służącymi dla każdego świata w przestrzeni i dla każdej istoty czasu. Jak tylko się wyzwolicie z ciała, będziecie porozumiewać się z nami swobodnie i będziecie nas rozumieć, ponieważ pochodzimy ze wszystkich gatunków ze wszystkich ewolucyjnych światów w przestrzeni, znaczy z tych gatunków śmiertelnych, które są zamieszkałe przez Dostrajacze Myśli a następnie z nim zespolone.

3. Posiadający Wysokie Uprawnienia

22:3.1 (246.2) Posiadający Wysokie Uprawnienia to druga grupa Utrójcowionych Synów Dostąpienia, a obejmuje ona w całości istoty śmiertelnego pochodzenia, zespolone z Dostrajaczem. Są to ci śmiertelnicy, którzy doszli do doskonałości i którzy dowiedli swych wyższych zdolności administracyjnych i wykazali niezwykły geniusz kierowniczy na całej, długiej drodze wznoszenia się. Są śmietanką istot obdarzonych zdolnościami zarządzania, wywodzącą się z żyjących wiecznie śmiertelników przestrzeni.

22:3.2 (246.3) Podczas każdego połączenia Trójcy utrójcowionych zostaje siedemdziesiąt tysięcy Posiadających Wysokie Uprawnienia. Chociaż wszechświat lokalny Nebadon jest kreacją stosunkowo młodą, posiada swych reprezentantów w niedawno utrójcowionych grupach tej kategorii. Do Orvontonu jest teraz przydzielonych ponad dziesięć miliardów tych utalentowanych administratorów. Tak samo jak wszystkie samodzielne klasy istot niebiańskich, utrzymują oni swój zarząd na Uversie i podobnie jak to jest u innych, objętych Trójcą synów, ich rezerwy na Uversie działają jako centralne ciało kierownicze ich klasy w Orvontonie.

22:3.3 (246.4) Posiadający Wysokie Uprawnienia są administratorami działającymi bez żadnych ograniczeń. Są wszędzie i zawsze sprawnymi administratorami Pradawnych Czasu. Służą na każdej sferze, na każdym zamieszkałym świecie i w każdym stadium działalności każdego z siedmiu superwszechświatów.

22:3.4 (246.5) Te znakomite istoty, obdarzone wspaniałą mądrością administracyjną i niezwykłymi zdolnościami kierowniczymi, starają się przedstawić sprawę w imieniu trybunałów superwszechświata; pomagają w wymierzaniu sprawiedliwości i usuwają rozbieżności we wszechświatach ewolucyjnych. Dlatego też, gdybyście kiedykolwiek byli pozwani za błędy w osądzie, dokonane podczas wznoszenia się na światach i sferach przeznaczonego wam rozwoju kosmicznego, jest raczej nieprawdopodobne, aby spotkała was niesprawiedliwość, ponieważ oskarżycielami waszymi byłyby wznoszące się kiedyś istoty, osobiście zaznajomione z każdym stopniem drogi, którą przemierzyliście i przemierzacie.

4. Nieposiadający Imienia i Numeru

22:4.1 (246.6) Nieposiadający Imienia i Numeru stanowią trzecią i ostatnią grupę Utrójcowionych Synów Dostąpienia; są to te wznoszące się dusze, które wykazały umiejętności czczenia przewyższające takie zdolności u wszystkich synów i córek gatunków ewolucyjnych, pochodzących ze światów czasu i przestrzeni. Istoty te przyswoiły duchową ideę wiecznego celu Ojca Wszechświatowego, względnie przewyższającą pojmowanie ewolucyjnych istot z imieniem czy numerem; dlatego też są oni określani – Nieposiadający Imienia i Numeru. Ściślej tłumacząc, ich nazwa powinna brzmieć „Ponad Imieniem i Numerem”.

22:4.2 (247.1) Ta klasa synów obejmowana jest przez Rajską Trójcę w grupach po siedem tysięcy. W zapisach Uversy jest ponad sto milionów tych synów, zarejestrowanych w Orvontonie.

22:4.3 (247.2) Ponieważ Nieposiadający Imienia i Numeru są wyższymi umysłami duchowymi, wybranymi z żyjących wiecznie istot ludzkich, nadają się oni zwłaszcza do zasiadania w sądzie i do wydawania opinii, kiedy potrzebny jest duchowy punkt widzenia i kiedy przejście drogi wznoszenia się jest niezbędne do prawidłowego zrozumienia kwestii związanych z osądzanym problemem. Są oni najwyższą ławą przysięgłych Orvontonu. Zła organizacja ławy przysięgłych na niektórych światach może zrobić mniejszą czy większą parodię ze sprawiedliwości, ale na Uversie oraz w jej rozbudowanych trybunałach zatrudniamy jako członków ławy przysięgłych – sędziów – najwyższe typy rozwiniętej mentalności duchowej. Orzecznictwo jest najwyższą funkcją każdego rządu a ci, którym powierzono wydawanie wyroków, powinni być wybierani z najwyższych i najbardziej szlachetnych rodzajów najbardziej doświadczonych i wyrozumiałych jednostek.

22:4.4 (247.3) Selekcja kandydatów do utrójcowienia, w klasach Możnych Posłańców, Posiadających Wysokie Uprawnienia i Nieposiadających Imienia i Numeru, odbywa się naturalnie i automatycznie. W Raju metody selekcji nie są w żadnym sensie arbitralne. Osobiste doświadczenie i wartości duchowe decydują o składzie osobowym Utrójcowionych Synów Dostąpienia. Istoty takie są równe sobie, gdy idzie o uprawnienia i jednorodne w statusie administracyjnym, jednak wszystkie posiadają indywidualność i zróżnicowane charaktery, nie są to istoty znormalizowane. Wszystkie są wyraźnie odmienne, w zależności od ich różnorodnych dróg wznoszenia się.

22:4.5 (247.4) Utrójcowieni Synowie Dostąpienia, w dodatku do swych kwalifikacji empirycznych, zostali utrójcowieni w Boskim objęciu Rajskich Bóstw. Działają oni zatem jako partnerscy towarzysze Niezmiennych Synów Trójcy, ponieważ objęcie Trójcy wydaje się wydobywać z przyszłego biegu czasu wiele nieuświadomionych potencjałów istoty stworzonej. Odnosi się to jednak tylko do obecnej epoki wszechświata.

22:4.6 (247.5) Ta grupa synów zainteresowana jest głównie, choć nie całkowicie, służbą dla wznoszących się śmiertelników czasu-przestrzeni. Jeśli punkt widzenia śmiertelnej istoty jest kiedykolwiek podawany w wątpliwość, problem się rozwiązuje zwracając się do komisji wznoszących się istot, złożonej z Możnego Posłańca, Posiadającego Wysokie Uprawnienia i Nieposiadającego Imienia i Numeru.

22:4.7 (247.6) Wy śmiertelnicy, którzy czytacie te informacje, być może sami wzniesiecie się do Raju, wejdziecie w objęcia Trójcy i w przyszłych, odległych epokach, zostaniecie przydzieleni do służby Pradawnych Czasu w jednym z siedmiu superwszechświatów, i kiedyś będzie wam dane poszerzyć objawienie prawdy dla pewnej, rozwijającej się, zamieszkałej planety, tak jak ja teraz działam na Urantii.

5. Utrójcowieni Kuratorzy

22:5.1 (247.7) Utrójcowieni Kuratorzy zaliczają się do Utrójcowionych Synów Wyboru. Nie tylko wasz gatunek i inni, żyjący wiecznie śmiertelnicy, przemierzają Havonę, docierają do Raju i czasem przeznaczani są do służby z Niezmiennymi Synami Trójcy w superwszechświecie, ale również wasi wierni, seraficzni opiekunowie i równie wam wierni pośredni mogą kandydować do tego samego uznania przez Trójcę i wspaniałego przeznaczenia osobowości.

22:5.2 (248.1) Utrójcowieni Kuratorzy są transponowanymi istotami pośrednimi i wznoszącymi się serafinami, którzy przeszli Havonę i dotarli do Raju oraz Korpusu Finalizmu. Następnie zostali objęci Rajską Trójcą i przydzieleni do służby dla Pradawnych Czasu.

22:5.3 (248.2) Kandydaci do objęcia Trójcą, rekrutujący się ze wznoszących się serafinów, otrzymują takie uznanie dzięki ich dzielnej współpracy z jakimś wznoszącym się śmiertelnikiem, który dotarł do Korpusu Finalizmu a następnie został utrójcowiony. Mój własny, seraficzny opiekun mojej śmiertelnej egzystencji, poszedł razem ze mną, potem został utrójcowiony a teraz jest przydzielony jako Utrójcowiony Kurator do rządu Uversy.

22:5.4 (248.3) Tak samo jest z istotami pośrednimi. Wiele z nich jest transponowanych i dociera do Raju, potem wraz z serafinami i z tych samych powodów, zostają objęci Trójcą i odesłani jako Kuratorzy do superwszechświatów.

22:5.5 (248.4) Utrójcowieni Kuratorzy obejmowani są przez Rajską Trójcę w grupach po siedemdziesiąt tysięcy, a jedna siódma każdej grupy przydzielona zostaje do superwszechświata. Obecnie na służbie w Orvontonie jest nieco ponad dziesięć milionów takich zaufanych, wysokich Kuratorów. Służą oni na Uversie oraz na większych i mniejszych sferach zarządów. W pracy pomaga im korpus siedmiu miliardów sekonafinów oraz innych utalentowanych osobowości z superwszechświata.

22:5.6 (248.5) Utrójcowieni Kuratorzy zaczynają swe misje jako kuratorzy i kontynuują je jako tacy, kiedy prowadzą sprawy superrządów. Są w pewnym sensie urzędnikami w rządach superwszechświata, ale nie mają do czynienia z jednostkami, tak jak Niebiańscy Opiekunowie. Utrójcowieni Kuratorzy zarządzają kompleksami spraw i opiekują się projektami zbiorowymi. Są kuratorami zapisów, planów i instytucji; działają jako powiernicy przedsięwzięć, grup osobowości, projektów wznoszenia się, planów morontialnych, przewidywań wszechświatowych i niezliczonych innych przedsięwzięć.

6. Utrójcowieni Ambasadorzy

22:6.1 (248.6) Utrójcowieni Ambasadorzy są drugą klasą Utrójcowionych Synów Wyboru i podobnie jak ich towarzysze, Kuratorzy, rekrutują się z dwu typów wznoszących się istot. Nie wszyscy wznoszący się śmiertelnicy są zespoleni z Dostrajaczem albo z Ojcem; niektórzy zespalają się z Duchem, inni z Synem. Niektórzy ze śmiertelników, zespolonych z Duchem albo Synem, docierają do Havony i osiągają Raj. Kandydaci do objęcia Trójcą wybierani są spośród tych, co wznieśli się do Raju; od czasu do czasu są oni utrójcowiani w grupach po siedem tysięcy. Potem są mianowani w superwszechświatach na Utrójcowionych Ambasadorów Pradawnych Czasu. Na Uversie zarejestrowanych jest ich prawie pół miliarda.

22:6.2 (248.7) Utrójcowieni Ambasadorzy wybierani są do objęcia Trójcą na podstawie wskazówek ich nauczycieli z Havony. Reprezentują najbardziej zaawansowane umysły w swych poszczególnych grupach i dlatego są wyjątkowo użyteczni dla władców superwszechświata, gdyż pomagają im zrozumieć te światy, skąd przybywają śmiertelnicy zespoleni z Duchem oraz kierować tymi światami. Zespoleni z Synem Ambasadorzy stanowią dla nas nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, dotyczących klasy osobowości zespolonej z Synem.

22:6.3 (248.8) Utrójcowieni Ambasadorzy są emisariuszami Pradawnych Czasu, pełniącymi wszelkie funkcje dla wszystkich światów czy wszechświatów w obrębie superwszechświata, do którego są przydzieleni. Pełnią indywidualne i ważne funkcje w zarządach mniejszych sektorów i wykonują niezliczone, różnorodne zadania w superwszechświecie. Są oni rezerwowym albo awaryjnym korpusem Utrójcowionych Synów z superrządów i tym samym mają możność wykonywania szerokiego zakresu obowiązków. Zaangażowani są w tysiące zadań, związanych z prowadzeniem superwszechświata, przedsięwzięć niemożliwych do zobrazowania ludzkim umysłom, jako że na Urantii nie ma niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób porównywalne do tych poczynań.

7. Procedura utrójcowienia

22:7.1 (249.1) Nie mogę w pełni wyjaśnić materialnemu umysłowi doświadczenia najwyższych, stwórczych osiągnięć doskonałej i doskonalonej istoty duchowej – aktu utrójcowienia. Metody utrójcowienia zaliczają się do tajemnic Vicegeringtonu i Solitaringtonu i są niemożliwe do objawienia i zrozumienia dla nikogo, za wyjątkiem tych, którzy przeżyli tak unikalne doświadczenia. Dlatego żadna istota nie może przekazać odpowiednio ludzkiemu umysłowi natury i sensu tak niezwykłych operacji.

22:7.2 (249.2) Oprócz Bóstw, utrójcowieniem zajmują się tylko osobowości Raju-Havony i pewni członkowie każdego korpusu finalistów. W specyficznych warunkach rajskiej doskonałości, te wspaniałe istoty mogą przystąpić do tak unikalnego przedsięwzięcia, polegającego na utożsamieniu idei i częstokroć osiągają sukces, tworząc nową istotę – syna utrójcowionego przez stworzonych.

22:7.3 (249.3) Gloryfikowane istoty, które podejmują się takiego dzieła utrójcowienia, mogą brać udział tylko w jednym takim doświadczeniu, podczas gdy wydaje się, że u Rajskich Bóstw nie istnieją ograniczenia dla ciągłej inscenizacji epizodów utrójcowienia. Bóstwo wydaje się być ograniczone tylko w jednym aspekcie – może istnieć tylko jeden Pierwotny i Nieskończony Duch, tylko jeden wykonawca wspólnej woli Ojca-Syna.

22:7.4 (249.4) Wznoszący się, zespoleni z Dostrajaczem śmiertelnicy finaliści, którzy osiągnęli określony poziom kultury Raju i rozwoju duchowego, zaliczają się do tych, którzy mogą próbować utrójcowić istotę stworzoną. Bractwom śmiertelników-finalistów, kiedy przebywają w Raju, udziela się wakacji co tysiąc lat czasu Havony. Finaliści mają do wyboru siedem różnych sposobów spędzania tego czasu, wolnego od obowiązków, a jednym z nich jest próba utrójcowienia istoty, w połączeniu z jakimś współbratem finalistą lub z jakąś osobowością z Raju-Havony.

22:7.5 (249.5) Jeśli dwu śmiertelników-finalistów, występując przed Architektami Wszechświata Nadrzędnego, wykaże, że niezależnie wybrali identyczną ideę utrójcowienia, Architekci mogą, według własnego uznania, obwieścić rozporządzenie zezwalające tym gloryfikowanym, wzniosłym śmiertelnikom, na przedłużenie wakacji i przeprowadzenie się na jakiś czas do sektora utrójcowiania dla Rajskich Obywateli. Jeśli zameldują oni, pod koniec przydzielonych im wakacji, że tak pojedynczo jak i razem podjęli się rajskiej próby uduchowienia, idealizacji i aktualizacji wybranej i oryginalnej idei, która nie była dotąd utrójcowiona, wtedy Siódmy Duch Nadrzędny wydaje zarządzenie, upoważniające do przeprowadzenia tak niezwykłego przedsięwzięcia.

22:7.6 (249.6) Takie przedsięwzięcia zajmują niekiedy niewiarygodnie dużo czasu; epoka wydaje się upływać, zanim ci wierni i zdecydowani, byli śmiertelnicy a czasami osobowości Raju-Havony, w końcu osiągną swój cel, prawdziwy sukces w sprowadzeniu wybranej przez siebie idei prawdy uniwersalnej do rzeczywistej istoty. Nie zawsze takie gorliwe pary osiągają sukces, wiele razy im się to nie udaje i to bez zauważalnego błędu z ich strony. Amatorzy utrójcowiania, którym się nie udało, przyjmowani są do specjalnej grupy finalistów, określanych jako te istoty, które dokonały najwyższej próby i doznały najwyższego rozczarowania. Gdy Rajskie Bóstwa się jednoczą w celu utrójcowienia, zawsze odnoszą sukces, ale nie zawsze go odnosi jednorodna para istot, tymczasowe połączenie dwóch członków tego samego porządku istot.

22:7.7 (250.1) Gdy nowa i oryginalna istota zostaje utrójcowiona przez Bogów, potencjał boskości niebiańskich rodziców pozostaje niezmienny; kiedy jednak podniosła istota duchowa podejmie się tego stwórczego zadania, jedna z umawiających się i uczestniczących w nim jednostek doznaje unikalnej przemiany osobowości. Dwoje rodziców syna utrójcowionego przez stworzonych staje się w pewnym sensie duchową jednością. Przypuszczamy, że status dwu-zjednoczenia pewnych, duchowych stadiów tych osobowości, będzie prawdopodobnie trwał do tego czasu, aż Istota Najwyższa osiągnie pełne i kompletne uzewnętrznienie osobowości w wielkim wszechświecie.

22:7.8 (250.2) Wraz z pojawieniem się nowego syna, utrójcowionego przez stworzonych, pojawia się funkcjonalne, duchowe zjednoczenie dwojga jego przodków; dwoje utrójcowiających rodziców staje się jednością na ostatecznym poziomie funkcjonalnym. Żadna istota stworzona, w całym wszechświecie, nie potrafi w pełni wyjaśnić tego zadziwiającego fenomenu; jest to doświadczenie zbliżone do poziomu boskiego. Gdy zjednoczyli się Ojciec i Syn, aby uwiecznić Nieskończonego Ducha, po osiągnięciu swego celu natychmiast stali się jak jedno i odtąd zawsze są jednością. I podczas gdy utrójcowiająca jedność dwojga istot jest tego rodzaju, co nieskończony zakres działania doskonałego zjednoczenia Bóstwa – Ojca Wszechświatowego i Wiecznego Syna – rezultaty utrójcowienia dokonanego przez istoty stworzone nie są w swej naturze wieczne; przestaną istnieć po całkowitym urzeczywistnieniu się Bóstw empirycznych.

22:7.9 (250.3) Podczas gdy rodzice synów utrójcowionych przez stworzonych stają się w swych wszechświatowych zadaniach jak jedno, wciąż traktowani są jako dwie osobowości, w spisach i na listach Korpusu Finalizmu, jak również przez Architektów Wszechświata Nadrzędnego. W obecnej epoce wszechświata, wszyscy rodzice zjednoczeni w utrójcowieniu są nierozdzielni w swych zadaniach i funkcjach; gdzie idzie jedno idzie również drugie, co robi jedno robi też drugie. Jeśli rodzicielskie dwu-zjednoczenie angażuje śmiertelnika (czy innego) finalistę oraz osobowość Raju-Havony, zjednoczone istoty rodzicielskie nie współdziałają ani z mieszkańcami Raju, ani Havony, ani też z finalistami. Taki mieszany związek zbiera się w specjalnych korpusach, złożonych z podobnych im istot. We wszystkich związkach utrójcowienia, mieszanych czy innych, istoty rodzicielskie świadome są jedna drugiej, mogą porozumiewać się ze sobą i mogą wykonywać obowiązki, jakich żadne z nich poprzednio nie wykonywało.

22:7.10 (250.4) Siedem Duchów Nadrzędnych upoważnionych jest do zatwierdzenia utrójcowiającego związku finalistów z osobowościami Raju-Havony i takie mieszane związki zawsze odnoszą sukces. Ich rezultat, wspaniali synowie utrójcowieni przez stworzonych, reprezentują ideę nie odpowiadającą pojmowaniu zarówno wiecznych istot Raju jak i czasowych istot przestrzeni; skutkiem tego tacy synowie stają się podopiecznymi Architektów Wszechświata Nadrzędnego. Utrójcowieni synowie przeznaczenia ucieleśniają idee, ideały i doświadczenie odnoszące się najwyraźniej do przyszłej epoki wszechświata, nie mające zatem bezpośredniej, praktycznej wartości, zarówno dla administracji superwszechświata jak i wszechświata centralnego. Wszyscy tacy, unikalni synowie dzieci czasu i obywateli wieczności, są trzymani w rezerwie na Vicegeringtonie, gdzie zajmują się badaniem koncepcji czasu oraz rzeczywistości wieczności, w specjalnym sektorze sfery, zajmowanej przez tajne kolegia korpusu Synów Stwórców.

22:7.11 (251.1) Istota Najwyższa jest zjednoczeniem trzech stadiów rzeczywistości Bóstwa: Boga Najwyższego – duchowego zjednoczenia pewnych skończonych aspektów Rajskiej Trójcy; Wszechmocnego Najwyższego – zjednoczenia mocy Stwórców wielkiego wszechświata; Najwyższego Umysłu – indywidualnego wkładu Trzeciego Źródła i Centrum oraz jego partnerów w rzeczywistość Istoty Najwyższej. Wspaniałe istoty z wszechświata centralnego i Raju, w swych przedsięwzięciach utrójcowiania, zajmują się trojaką eksploracją Bóstwa Najwyższości, co w rezultacie pozwala wytworzyć trzy klasy synów utrójcowionych przez stworzonych:

22:7.12 (251.2) 1. Synowie utrójcowieni przez wznoszących się. Finaliści, w swoich stwórczych wysiłkach, usiłują utrójcowić pewne pojęciowe rzeczywistości Wszechmocnego Najwyższego, które przyswoili empirycznie w czasie swego wznoszenia się przez czas i przestrzeń do Raju.

22:7.13 (251.3) 2. Synowie utrójcowieni przez istoty Raju-Havony. Stwórcze wysiłki Obywateli Raju oraz Havonerów przynoszą w rezultacie utrójcowienie pewnych, wysoce duchowych aspektów Istoty Najwyższej, które zdobyli oni empirycznie na supernajwyższym planie, graniczącym z Ostatecznym i Wiecznym.

22:7.14 (251.4) 3. Utrójcowieni synowie przeznaczenia. Jednak, kiedy finalista i obywatel Raju-Havony razem utrójcowią nową istotę, ich wspólny wysiłek znajduje oddźwięk w pewnych stadiach Umysłu Najwyższego-Ostatecznego. Powstali w rezultacie tego aktu synowie utrójcowieni przez stworzonych są superstwórczy; reprezentują aktualności bytu Bóstwa Najwyższego-Ostatecznego, które w inny sposób nie zostały empirycznie osiągnięte i które tym samym automatycznie podlegają kompetencjom Architektów Wszechświata Nadrzędnego, opiekujących się tymi sprawami, które przewyższają stwórcze ograniczenia obecnej epoki wszechświata. Utrójcowieni synowie przeznaczenia ucieleśniają pewne aspekty nie objawionych funkcji Najwyższego-Ostatecznego we wszechświecie nadrzędnym. Nie wiemy zbyt wiele o tych, wspólnych dzieciach czasu i wieczności, wiemy jednak znacznie więcej, niż pozwolono nam objawić.

8. Synowie utrójcowieni przez stworzonych

22:8.1 (251.5) W dodatku do synów utrójcowionych przez stworzonych, rozważanych w tych narracjach, istnieją liczne inne, nie objawione klasy istot utrójcowionych przez stworzonych – różnorodne potomstwo, powstałe w wyniku rozmaitych połączeń siedmiu korpusów finalistów z osobowościami Raju-Havony. Jednak wszystkie te istoty, utrójcowione przez stworzonych, objawione i nie objawione, są wyposażone przez Ojca Wszechświatowego w osobowość.

22:8.2 (251.6) Kiedy nowi synowie, utrójcowieni przez wznoszących się oraz utrójcowieni przez istoty Raju-Havony, są młodzi i niedoświadczeni, są zwykle wysyłani na długie okresy służby do siedmiu rajskich sfer Nieskończonego Ducha, gdzie służą pod opieką Siedmiu Najwyższych Wykonawców. Potem mogą zostać przyjęci przez Nauczycieli-Synów Trójcy na dalszą naukę we wszechświatach lokalnych.

22:8.3 (251.7) Ci adoptowani synowie, pochodzący od wysokich i gloryfikowanych istot, zostają praktykantami, uczniami pomagającymi Nauczycielom-Synom, a co się tyczy ich klasyfikacji, są oni często numerowani tymczasowo według numerów tych Synów. Mogą oni wykonywać i wykonują z samozaparciem wiele szlachetnych zadań, na rzecz wybranych przez nich dziedzin służby.

22:8.4 (251.8) We wszechświatach lokalnych Nauczyciele-Synowie mogą mianować swych podopiecznych, utrójcowionych przez stworzonych, do objęcia przez Rajską Trójcę. Gdy wyłonią się oni z tego objęcia jako Utrójcowieni Synowie Perfekcji, zaczynają służyć u Pradawnych Czasu w siedmiu superwszechświatach; takie jest znane obecnie przeznaczenie tej unikalnej grupy dwukrotnie utrójcowionych istot.

22:8.5 (252.1) Nie wszyscy synowie utrójcowieni przez stworzonych zostają objęci Trójcą; wielu z nich zostaje współpracownikami i ambasadorami rajskich Siedmiu Duchów Nadrzędnych czy Duchów Zwierciadlanych z superwszechświatów, albo też Matek Duchów z kreacji lokalnych. Inni mogą się podjąć zadań specjalnych na wiecznej Wyspie. Jeszcze inni mogą rozpocząć działalność w służbach specjalnych, na tajnych światach Ojca i na rajskich sferach Ducha. Wielu wreszcie znajduje swą misję w połączonych korpusach Utrójcowionych Synów, na wewnętrznej orbicie Havony.

22:8.6 (252.2) Za wyjątkiem Utrójcowionych Synów Perfekcji i tych, którzy są zgromadzeni na Vicegeringtonie, najwyższym celem wszystkich synów, utrójcowionych przez stworzonych, wydaje się być wstąpienie do Korpusu Utrójcowionych Finalistów, jednego z siedmiu Rajskich Korpusów Finalizmu.

9. Niebiańscy Opiekunowie

22:9.1 (252.3) Synowie utrójcowieni przez stworzonych obejmowani są przez Rajską Trójcę w grupach po siedem tysięcy. To utrójcowione potomstwo doprowadzonych do doskonałości ludzi i osobowości Raju-Havony jest w całości jednakowo obejmowane przez Bóstwa, jednak przydzielane jest do superwszechświatów zgodnie z radą ich byłych instruktorów – Nauczycieli-Synów Trójcy. Ci, których służba była wyjątkowo zadowalająca, otrzymują misję Asystentów Wysokiego Syna, ci, którzy się mniej wyróżnili, określani są jako Niebiańscy Opiekunowie.

22:9.2 (252.4) Kiedy te unikalne istoty zostaną objęte Trójcą, stają się cennymi pomocnikami rządów superwszechświatowych. Są one biegłe w sprawach wznoszenia się, nie dzięki osobistemu wznoszeniu się, ale w rezultacie swej służby z Nauczycielami-Synami Trójcy na światach w przestrzeni.

22:9.3 (252.5) Prawie miliard Niebiańskich Opiekunów przydzielonych jest do Orvontonu. Przeważnie są oni przydzielani do administracji Doskonalących Czasu, w zarządach większych sektorów a pomaga im sprawnie korpus wznoszących się, zespolonych z Synem śmiertelników.

22:9.4 (252.6) Niebiańscy Opiekunowie są urzędnikami w sądach Pradawnych Czasu; działają tam jako posłańcy sądowi i doręczyciele pozwów oraz decyzji różnych trybunałów rządów superwszechświatowych. Pracują dla Pradawnych Czasu jako agenci zatrzymujący; wychodzą z Uversy, aby doprowadzić te istoty, których stawienie się przed sędziami superwszechświata jest konieczne; wykonują nakazy zatrzymania dowolnej osobowości w superwszechświecie. Towarzyszą także zespolonym z Duchem śmiertelnikom z wszechświatów lokalnych, kiedy konieczna jest ich obecność na Uversie z jakichkolwiek przyczyn.

22:9.5 (252.7) Niebiańskich Opiekunów oraz ich towarzyszy, Asystentów wysokiego Syna, nigdy nie zamieszkiwały Dostrajacze. Nie są oni także zespoleni z Duchem czy Synem. Objęcie Rajskiej Trójcy jest jednak rekompensatą za nie zespolony status Utrójcowionych Synów Perfekcji. Objęcie Trójcy może działać wyłącznie na ideę, która jest uosobiona w synu utrójcowionym przez stworzonych, poza tym pozostawiając objętego syna bez zmian, jednak ograniczenia takie występują tylko wtedy, kiedy są tak planowane.

22:9.6 (252.8) Dwukrotnie utrójcowieni synowie są wspaniałymi istotami, jednak nie są ani tak wszechstronni ani tak niezawodni, jak ich wznoszący się towarzysze; brak im tego gigantycznego i gruntownego doświadczenia osobistego, które reszta synów należących do tej grupy zdobyła prawdziwą wspinaczką, z mrocznych domen przestrzeni ku chwale. My, którzy przebyliśmy drogę wznoszenia się, kochamy ich i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby im rekompensować ich niedobory, jednak to właśnie dzięki nim jesteśmy wciąż wdzięczni za nasze niskie pochodzenie i naszą możliwość zdobywania doświadczenia. Ich gotowość uznania i przyjęcia do wiadomości ich braków w doświadczalnych rzeczywistościach wszechświatowego wznoszenia się jest transcendentalnie piękna a czasami wzruszająco patetyczna.

22:9.7 (253.1) Utrójcowieni Synowie Perfekcji są ograniczeni, w przeciwieństwie do innych objętych Trójcą synów, ponieważ ich potencjał empiryczny pozbawiony jest czasu-przestrzeni. Brakuje im doświadczenia, pomimo ich długiej nauki z Najwyższymi Wykonawcami i Synami Nauczycielami i gdyby nie ta nauka, ich poziom empirycznego nasycenia mógłby uniemożliwić pozostawienie ich w rezerwie dla zdobycia doświadczenia w przyszłych epokach wszechświata. Po prostu nic w całej wszechświatowej egzystencji nie może zastąpić aktualnego, osobistego doświadczenia, a ci synowie utrójcowieni przez stworzonych są trzymani jako rezerwa, dla działania empirycznego w pewnych przyszłych epokach wszechświata.

22:9.8 (253.2) Na światach-mieszkaniach widziałem często tych dostojnych urzędników najwyższych sądów wszechświata, patrzących z tęsknotą i wzruszeniem nawet na tych, którzy niedawno przybyli z ewolucyjnych światów przestrzeni, tak, że nikt nie mógł się oprzeć przekonaniu, iż ci posiadacze nieempirycznego utrójcowienia naprawdę zazdroszczą ich rzekomo mniej fortunnym braciom, którzy się wznoszą przez wszechświat stopniowo, mając autentyczne doświadczenia i prawdziwe życie. Pomimo swych trudności i ograniczeń, stanowią oni korpus pracowników zadziwiająco użyteczny i zawsze chętny do pomocy, kiedy trzeba wprowadzać w życie złożone plany administracyjne rządów superwszechświatowych.

10. Asystenci Wysokiego Syna

22:10.1 (253.3) Asystenci Wysokiego Syna są wyższą grupą utrójcowionych oraz ponownie utrójcowionych, gloryfikowanych synów, pochodzących od wznoszących się istot z Korpusu Finalizmu Śmiertelników oraz ich wiecznych towarzyszy, osobowości Raju-Havony. Są oni przydzieleni do służby superwszechświatowej i funkcjonują jako personalni pomocnicy wysokich synów w rządach Pradawnych Czasu. Można ich trafnie nazwać prywatnymi sekretarzami. Od czasu do czasu działają jako urzędnicy komisji specjalnych i innych grupowych związków wysokich synów. Służą z Perfektorami Mądrości, Niebiańskimi Radcami, Wszechświatowymi Cenzorami, Możnymi Posłańcami, Posiadającymi Wysokie Uprawnienia i Nieposiadającymi Imienia i Numeru.

22:10.2 (253.4) Jeśli podczas omawiania Niebiańskich Opiekunów zwracałem w pewnym sensie uwagę na ograniczenia i braki tych dwukrotnie utrójcowionych synów, pozwólcie teraz, zupełnie bezstronnie, zwrócić uwagę na jedną ich cechę wielkiej wagi, przymiot, który sprawia, że są dla nas nieomal bezcenni. Istoty te zawdzięczają swą egzystencję właśnie temu, że są uosobieniem pojedynczej i najwyższej idei. Są one osobowym wcieleniem pewnej boskiej idei, pewnego wszechświatowego ideału, tak jak nigdy przedtem nie był on wyobrażony, wyrażony czy utrójcowiony. Potem zostali objęci Trójcą, dlatego też wykazują i faktycznie ucieleśniają prawdziwą mądrość Boskiej Trójcy w tym, co dotyczy idei-ideału odnoszącego się do egzystencji ich osobowości. Tak dalece, jak taka właśnie idea jest możliwa do objawienia wszechświatom, osobowości te ucieleśniają całość wszystkiego, co inteligencja stworzonego czy Stwórcy mogłaby ewentualnie pojąć, wyrazić lub zobrazować. Oni są tą ideą uosobioną.

22:10.3 (253.5) Czy nie sądzicie, że taka żywa koncentracja pojedynczej, najwyższej idei rzeczywistości wszechświatowej, może stanowić ogromną pomoc dla tych, którym powierzono administrację superwszechświatów?

22:10.4 (254.1) Nie tak dawno kazano mi przewodniczyć komisji, złożonej z sześciu istot – po jednym z wysokich synów – która miała zbadać trzy problemy dotyczące grupy nowych wszechświatów w południowych rejonach Orvontonu. Bardzo dobrze uświadomiłem sobie wartość Asystentów Wysokiego Syna, kiedy zażądałem od szefa ich klasy na Uversie, aby tymczasowo przydzielił takich sekretarzy do mojej komisji. Pierwsza nasza idea była reprezentowana przez Asystenta Wysokiego Syna na Uversie, który natychmiast został przydzielony do naszej grupy. Nasz drugi problem ucieleśniony był w Asystencie Wysokiego Syna, który przydzielony był do trzeciego superwszechświata. Otrzymaliśmy znaczną pomoc z tego źródła, przez wszechświatową izbę koordynacji i szerzenia podstawowej wiedzy, ale to jest nic w porównaniu z pomocą, jaką daje faktyczna obecność osobowości, która jest ideą utrójcowioną przez stworzonych w najwyższości i utrójcowioną przez Bóstwo w ostateczności. Gdy idzie o nasz trzeci problem, zapisy Raju wykazały, że taka idea nigdy nie była utrójcowiona przez stworzonych.

22:10.5 (254.2) Asystenci Wysokiego Syna są unikalnymi i oryginalnymi uosobieniami niezliczonej ilość idei i niebywałych ideałów. I jako tacy potrafią od czasu do czasu udzielać doskonałych wyjaśnień dla naszych rozważań. Kiedy mam jakiś odległy przydział, daleko we wszechświatach w przestrzeni, pomyślcie, jak wielką mogę mieć pomoc, kiedy mam tyle szczęścia, że przydzielono do mojej misji Asystenta Wysokiego Syna, który jest pełnią boskiej idei odnośnie tego właśnie problemu, z którym mam się zmagać i go rozwiązać; i wiele razy to mi się właśnie zdarzało. Jedyną trudność w takiej aranżacji stanowi to, że żaden superwszechświat nie może mieć pełnej edycji owych, utrójcowionych idei; mamy tylko jedną siódmą takich istot, tak, że tylko raz na siedem przypadków korzystamy z ich osobistego towarzystwa, nawet gdy zapisy wykazują, że idea została utrójcowiona.

22:10.6 (254.3) Na Uversie chcielibyśmy korzystać ze znacznie większej liczby tych istot. Ze względu na ich wartość dla administracji superwszechświatowej, w każdy możliwy sposób zachęcamy pielgrzymów przestrzeni, jak również mieszkańców Raju, aby się podejmowali utrójcowienia, po tym, jak przydadzą jeden drugiemu tych rzeczywistości empirycznych, które są konieczne do podjęcia się takiego, stwórczego zadania.

22:10.7 (254.4) W naszym superwszechświecie mamy obecnie około miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy Asystentów Wysokiego Syna a obsługują oni zarówno większe jak i mniejsze sektory, nawet, jak działają na Uversie. Często towarzyszą nam do odległych wszechświatów, kiedy wykonujemy nasze zadania. Asystenci Wysokiego Syna nie są na stałe przydzielani do jakiegokolwiek Syna czy komisji. Są w ciągłej rotacji, służąc tam, gdzie idea czy ideał, którym , może najlepiej dopomóc wiecznemu celowi Rajskiej Trójcy, której synami zostali.

22:10.8 (254.5) Synowie ci są bardzo uczuciowi, wyjątkowo lojalni, wysoce inteligentni, pełni mądrości – odnośnie pojedynczej idei – oraz niedoścignieni w pokorze. Podczas gdy mogą udzielić wam wiedzy z całego wszechświata, dotyczącej ich pojedynczej idei czy ideału, jest niemal wzruszające patrzeć, jak szukają wiedzy i informacji o całej rzeszy innych zagadnień, nawet u wznoszących się śmiertelników.

22:10.9 (254.6) Jest to opowieść o pochodzeniu, naturze i funkcjonowaniu pewnych istot, zwanych Utrójcowionymi Synami Boga, dokładniej o tych, które przeszły Boskie objęcia Rajskiej Trójcy i które potem zostały przydzielone do służby w superwszechświatach, gdzie współpracują inteligentnie i roztropnie z administratorami Pradawnych Czasu i pomagają im w ich nieustannych wysiłkach ułatwiania wznoszącym się śmiertelnikom czasu postępu do wewnątrz, w kierunku ich bezpośredniego przeznaczenia, Havony, oraz ostatecznego celu, Raju.

22:10.10 (255.1) [Opowiedziane przez Możnego Posłańca, należącego do korpusu objawieniowego z Orvontonu].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone