Kapitola 22 Trinitarizovaní Boží Synové

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 22

Trinitarizovaní Boží Synové

22:0.1 (243.1) Existují tři skupiny bytostí, které jsou nazývány Božími Syny. Kromě sestupných a vzestupných řádů synovstva, je ještě třetí skupina, známá jako Trinitarizovaní Boží Synové. Trinitarizovaný řád synovstva je rozdělen do tří základních sekcí podle původů svých četných typů osobností, odhalených či neodhalených. Tyto základní sekce jsou:

22:0.2 (243.2) 1. Synové-trinitarizovaní Božstvem.

22:0.3 (243.3) 2. Synové-pojati Trojicí.

22:0.4 (243.4) 3. Synové-trinitarizovaní tvory.

22:0.5 (243.5) Bez ohledu na původ, všichni Trinitarizovaní Boží Synové mají společnou zkušenost trinitarizování, které je buď součástí jejich původu, nebo je to získaná zkušenost při následném pojmutí Trojicí. Synové, trinitarizovaní Božstvem, nejsou v tomto vyprávění odhaleni a proto bude toto následující představení omezeno na popis zbývajících dvou skupin, především na Boží Syny, pojatých Trojicí.

1. Synové, pojati Trojicí

22:1.1 (243.6) Všichni Synové, pojati Trojicí, mají dvojitý nebo jediný původ, ale po pojmutí Trojicí se navždy věnují službě a úkolům Trojice. Tento sbor, tak, jak je odhalen a organizován pro službu ve vesmírech, obsahuje sedm řádů osobností:

22:1.2 (243.7) 1. Mocní Poslové.

22:1.3 (243.8) 2. Ti s Velkou Autoritou.

22:1.4 (243.9) 3. Ti beze Jména a Čísla.

22:1.5 (243.10) 4. Trinitarizovaní Opatrovatelé.

22:1.6 (243.11) 5. Trinitarizovaní Velvyslanci.

22:1.7 (243.12) 6. Celestinští Strážci.

22:1.8 (243.13) 7. Asistenti Vznešených Synů.

22:1.9 (243.14) Podle původu, podstaty a funkce je těchto sedm skupin dále rozděleno do tří hlavních podskupin: Vědoucí Trinitarizovaní Synové, Vybraní Trinitarizovaní Synové a Dokonalí Trinitarizovaní Synové.

22:1.10 (244.1) Vědoucí Trinitarizovaní Synové—Mocní Poslové, Ti s Velkou Autoritou a Ti beze Jména a Čísla—jsou všichni vzestupní smrtelníci, sladěni s Ladičem Myšlení, kteří dosáhli Ráje a Sboru Konečnosti. Ale oni nejsou konečnými; když byli pojati Trojicí, jejich jména byla odstraněna ze seznamu konečných. Za poměrně krátkou dobu projdou, pod vedením Věčně Věčných, noví synové tohoto řádu speciálními kurzy na centrálních planetách okruhů Havony. Potom jsou přiděleni do služeb Věčně Moudrých v sedmi supervesmírech.

22:1.11 (244.2) Vybraní Trinitarizovaní Synové zahrnují Trinitarizované Opatrovatele a Trinitarizované Velvyslance. Jsou povoláni z řad určitých evolučních serafů a přeměněných midbytostí, kteří prošli Havonou a postoupili do Ráje a také z řad určitých smrtelníků, splynutých s Duchem a se Synem, kteří rovněž vystoupili na střední Ostrov Světla a Života. Po jejich pojetí Rajskou Trojicí a po krátkéé přípravě v Havoně, jsou Vybraní Trinitarizovaní Synové přiděleni soudům Věčně Moudrých.

22:1.12 (244.3) Dokonalí Trinitarizovaní Synové. Celestinští Strážci a jim rovnocenní Asistenti Vznešených Synů tvoří unikátní skupinu dvakrát trinitarizovaných osobností. Jsou to tvorové-synové, trinitarizovaní osobnostmi systému Ráj-Havona, nebo zdokonalení vzestupní smrtelníci, kteří se dlouhodobě vyznamenávali ve Sboru Konečnosti. Někteří z těchto trinitarizovaných tvorů-synů jsou, po skončení služby pod Syny Trojice-Učiteli, retrinitarizováni (pojati) Rajskou Trojicí a potom jsou posláni soudům Věčně Moudrých jako Celestinští Strážci a Asistenti Vznešených Synů. Dokonalí Trinitarizovaní Synové jsou přiděleni přímo do služby v supervesmírech bez další přípravy.

22:1.13 (244.4) Počet našich druhů původu v Trojici—Zdokonalovatelů Moudrosti, Božských Poradců a Univerzálních Cenzorů—je stálý, ale počet synů, pojatých Trojicí, se neustále zvyšuje. Všem sedmi řádům synů, pojatých Trojicí, je uděleno členství v jedné ze sedmi supervesmírných vlád a jejich počet ve službě v každém supervesmíru je naprosto stejný; nikdy se žádný neztratil. Bytosti, pojati Trojicí, nikdy nesejdou z cesty; mohou přechodně klopýtat, ale ani jeden z nich nebyl nikdy souzen za pohrdání supervesmírných vlád. Vědoucí Synové a Vybraní Synové nikdy neselhali ve službě v Orvontonu, ale Dokonalí Trinitarizovaní Synové někdy chybovali ve svém úsudku a zapříčinili tímto přechodný zmatek.

22:1.14 (244.5) Pod vedením Věčně Moudrých působí všech sedm řádů ve značné míře jako samosprávné skupiny. Pole jejich působení je rozsáhlé; Dokonalí Trinitarizovaní Synové neopouštějí supervesmíry svého působení, ale jejich trinitarizovaní druhové se pohybují po celém velkém vesmíru, cestující od evolučních světů časoprostoru na věčný Ostrov Ráj. Oni mohou působit v kterémkoliv supervesmíru, ale vždy tam přicházejí jako členové supervesmírné vlády, ke které byli původně přiděleni.

22:1.15 (244.6) Je zřejmé, že synové, pojati Trojicí, byli natrvalo určeni ke službě v sedmi supervesmírech; určitě je jejich funkce stanovena pro období současné vesmírné epochy, ale nám nikdo nikdy neřekl, že to bude na věčnost.

2. Mocní Poslové

22:2.1 (245.1) Mocní Poslové patří do vzestupné skupiny Trinitarizovaných Synů. Řadí se do kategorie zdokonalených smrtelníků, kteří byli prověřeni vzpourou anebo jejich osobní loajalita byla prokázána jiným podobným způsobem; všichni prošli nějakou výraznou zkouškou věrnosti. Kdysi během jejich vzestupu do Ráje zůstali věrní a loajální navzdory zradě svých nadřízených a někteří z nich aktivně a oddaně působí na místech takových nevěrných vůdců.

22:2.2 (245.2) S takovou osobní reputací věrnosti a oddanosti, tito vzestupní smrtelníci projdou přes Havonu s proudem poutníků času, dosáhnou Ráje, kde absolvují studium a poté jsou povoláni do Sboru Konečnosti. Načež jsou trinitarizováni v tajném objetí Rajské Trojice a následně jsou pověřeni spoluprací s Věčně Moudrými při řízení vlád sedmi supervesmírů.

22:2.3 (245.3) Každý vzestupný smrtelník, který má zkušenost se vzpourou a zůstal při ní věrným, je předurčen stát se nakonec Mocným Poslem ve službě supervesmírům. Podobný osud čeká každého vzestupného tvora, který účinně zabrání vzniku přečinu, zla nebo hříchu; protože každý čin s úmyslem předejít vzpouře, či projevit vyšší formy věrnosti při vesmírné krizi má dokonce větší hodnotu než zachování věrnosti během skutečné vzpoury.

22:2.4 (245.4) Starší Mocní Poslové byli vybráni z těch vzestupných poutníků času a prostoru, kteří přišli do Ráje mezi prvními a mnoho z nich prošlo Havonou v dobách Grandfandy. Ale první trinitarizování Mocných Poslů se uskutečnilo až tehdy, když ve sboru kandidátů byli zástupci každého ze sedmi supervesmírů. A poslední skupina této kategorie, která si vysloužila vstup do Ráje, zahrnovala vzestupné poutníky z lokálního vesmíru Nebadon.

22:2.5 (245.5) Mocní Poslové jsou pojati Rajskou Trojicí ve skupinách po sedmi stech tisících, sto tisíc pro službu v každém supervesmíru. Téměř jeden bilion Mocných Poslů je ve službě na Uverse a všechno nasvědčuje tomu, že počet sloužících v každém ze sedmi supervesmírech je stejný.

22:2.6 (245.6) Já jsem Mocný Posel a pro obyvatele Urantie by mohlo být zajímavé vědět, že můj druh a společník během smrtelné zkušenosti také úspěšně prošel těžkou zkouškou a že, přestože jsme byli často na dlouhou dobu odděleni při dlouhotrvajícím vzestupu do Havony, byli jsme přijati ve stejné skupině sedmi set tisíc a přechod přes Vicegerington jsme strávili spolu v těsném a láskyplném spojení. Nakonec jsme byli spolu jmenováni a posláni do služby na Uverse v Orvontonu a často jsme spolu vysíláni vykonat úkoly, vyžadující práci dvou Poslů.

22:2.7 (245.7) Jako všichni synové, pojati Trojicí, také Mocní Poslové jsou přidělováni do služby na všech úrovních supervesmírných aktivit. Udržují nepřetržité spojení se svými řídícími centry prostřednictvím působení supervesmírné reflexe. Mocní Poslové slouží ve všech sektorech supervesmíru a často vykonávají úkoly v lokálních vesmírech a dokonce na jednotlivých světech, což v tomto případě dělám já.

22:2.8 (245.8) U supervesmírných soudů působí Mocní Poslové jako obhájci jak jednotlivců, tak i planet, když probíhá jejich slyšení; oni také asistují Věčně Dokonalým při řízení záležitostí velkých sektorů. Jejich hlavním posláním, jako skupiny, je funkce supervesmírných pozorovatelů. Působí na různých světech hlavních řídících center a na jednotlivých důležitých planetách jako oficiální pozorovatelé Věčně Moudrých. Při plnění takových úkolů také slouží jako poradci orgánům řídících záležitosti sfér, na kterých pobývají. Poslové se aktivně zúčastňují všech fází evolučního programu vzestupných smrtelníků. Společně se svými druhy smrtelného původu udržují s nadvládami blízký a osobní kontakt a informují je o stavu a vývoji plánů sestupných Božích Synů.

22:2.9 (246.1) Mocní Poslové si plně uvědomují celou svoji vzestupnou dráhu a proto jsou takovými užitečnými a soucitnými pomocníky a ohleduplnými posly pro službu na kterémkoliv světě prostoru a pro jakéhokoliv tvora času. Jakmile se osvobodíte od těla, budete s námi volně a srozumitelně komunikovat, protože my pocházíme ze všech ras na všech evolučních světech prostoru, totiž z těch smrtelných ras, které mají zavedené Ladiče Myšlení, se kterými se následně spojí.

3. Ti s Velkou Autoritou

22:3.1 (246.2) Ti s Velkou Autoritou—druhá skupina Vědoucích Trinitarizovaných Synů—jsou to všechno bytosti smrtelného původu se zapojeným Ladičem Myšlení. Oni jsou zdokonalení smrtelníci, kteří během svých dlouhých vzestupných cest prokázali znamenité administrativní schopnosti a mimořádný organizační talent. Jsou výkvět řídících schopností, pocházejících z věčně žijících smrtelníků prostoru.

22:3.2 (246.3) Při každém sloučení s Trojicí je trinitarizováno sedmdesát tisíc Těch s Velkou Autoritou. Přestože lokální vesmír Nebadon je poměrně mladé tvoření, má, mezi nedávno trinitarizovanou skupinou tohoto řádu, své zástupce. V Orvontonu nyní působí více než deset miliard těchto dovedných organizátorů. Jako všechny jednotlivé řády nebeských bytostí, mají své vlastní řídící centrum na Uverse a jako u ostatních synů pojatých Trojicí, jejich zálohy na Uverse působí jako centrální řídící orgán jejich řádu v Orvontonu.

22:3.3 (246.4) Ti s Velkou Autoritou, jako organizátoři, jsou univerzální. Jsou všudypřítomnými a trvale výkonnými orgány Věčně Moudrých. Slouží na každé sféře, na každém obydleném světě a účastní se všech fází provozu kteréhokoliv ze sedmi supervesmírů.

22:3.4 (246.5) Protože mají jedinečnou administrativní moudrost a mimořádné organizační schopnosti, tyto výjimečné bytosti představují pro nejvyšší vesmírné tribunály linii spravedlnosti; dbají na vykonávání spravedlnosti a zajišťují nápravu chybných úprav v evolučních vesmírech. Proto, když byste někdy byli předvoláni kvůli chybných úsudkům na cestě přes světy a sféry během vašeho stanoveného kosmického postupu, je jen těžko pravděpodobné, že byste se setkali s nespravedlností, protože vaši soudci byli kdysi vzestupní tvorové, kteří mají osobní zkušenost s každým krokem na cestě, kterou jste urazili a po které jdete.

4. Ti beze Jména a Čísla

22:4.1 (246.6) Ti beze Jména a Čísla tvoří třetí a poslední skupinu Vědoucích Trinitarizovaných Synů; jsou to vzestupné duše, které si osvojily schopnost úcty, převyšující způsobilost všech synů a dcer evolučních ras ze světů času a prostoru. Oni si osvojili duchovní pojetí věčného záměru Vesmírného Otce, přesahující chápání evolučních tvorů jména či čísla; proto dostali název Ti beze Jména a Čísla. Přeloženo přesněji, jejich jméno by bylo „Ti nad Jménem a Číslem.“

22:4.2 (247.1) Tento řád synů je pojat Rajskou Trojicí ve skupinách po sedmi tisících. Na Uverse je registrováno více než sto milionů těchto synů, působících v Orvontonu.

22:4.3 (247.2) Poněvadž Ti beze Jména a Čísla mají mezi věčně žijícími rasami nejvyšší duchovní myšlení, jsou obzvlášť oprávněni posuzovat problémy a poskytovat názory, když je žádáno duchovní stanovisko a když je nutná zkušenost z vzestupné cesty, aby byly správně pochopeny otázky, týkající se posuzovaného problému. Oni jsou nejvyššími porotci Orvontonu. Na některých světech může špatně fungující porotní systém být více, či méně parodií spravedlnosti, ale na Uverse a jejích nástavbových soudech my používáme jako porotce-soudce nejvyšší typy vyvinutých duchovních intelektů. Soudní činnost je nejvyšší funkcí každé vlády a ti, kdo jsou určeni vynášet rozsudky, by měli být vybráni z nejvznešenějších a nejušlechtilejších typů nejzkušenějších a nejshovívavějších jednotlivců.

22:4.4 (247.3) Výběr kandidátů pro kategorie trinitarizování Mocných Poslů, Těch s Velkou Autoritou a Těch beze Jména a Čísla je přirozený a automatický. Rajské metody pro výběr kandidátů nejsou v žádném případě svévolné. Osobní zkušenost a duchovní hodnoty rozhodují o přijetí mezi Vědoucí Trinitarizované Syny. Takové bytosti mají stejná práva a jednotný status v řídící správě, ale všichni mají svoji individualitu a odlišné vlastnosti; nejsou to typizované bytosti. Všichny se charakterově liší v závislosti na své rozdílné vzestupné dráhy.

22:4.5 (247.4) Kromě těchto empirických schopností, Vědoucí Trinitarizovaní Synové byli trinitarizováni v božském objetí Rajských Božstev. Poté působí jako rovnocenní spolupracovníci Stálých Synů Trojice, protože obejmutí Trojicí patrně umožňuje získat z budoucnosti mnoho nerealizovaných potenciálů vytvořených bytostí. Ale toto je pravda, týkající se pouze současné vesmírné epochy.

22:4.6 (247.5) Hlavní činností této skupiny synů je především, ale ne úplně, služba smrtelníkům časoprostoru na jejich vzestupné cestě. Jestliže se o stanovisku smrtelného tvora kdykoliv pochybuje, tato otázka je předložena a vyřešena komisí, skládající se z Mocného Posla, Toho s Velkou Autoritou a Toho beze Jména a Čísla.

22:4.7 (247.6) Vy smrtelníci, kteří čtete toto mé sdělení, můžete také vystoupat do Ráje, být pojati Trojicí a ve vzdálených budoucích epochách můžete být zapojeni do služby Věčně Moudrých v jednom ze sedmi supervesmírů a někdy můžete být určeni šířit odhalení pravdy na některé obydlené evoluční planetě, tak, jak to nyní dělám já na Urantii.

5. Trinitarizovaní Opatrovatelé

22:5.1 (247.7) Trinitarizovaní Opatrovatelé patří do kategorie Vybraných Trinitarizovaných Synů. Nejenom vaše rasy a další smrtelníci s potenciálem věčného života projdou Havonou, dosáhnou Ráje a jsou někdy posláni do supervesmírů sloužit se Stálými Syny Trojice, ale vaši věrní serafští strážci a vaše stejně věrné přidružené midbytosti se mohou také stát kandidáty na stejné uznání Trojicí a výjimečný osobní osud.

22:5.2 (248.1) Trinitarizovaní Opatrovatelé jsou vzestupní serafové a přeměnění přechodní tvorové, kteří prošli přes Havonu, vstoupili do Ráje a do Sboru Konečnosti. Potom byli pojati Rajskou Trojicí a byli přiděleni do služby Věčně Moudrých.

22:5.3 (248.2) Kandidátům na přijetí Trojicí z řad vzestupných serafů se dostane takového ocenění, protože statečně spolupracují s některým vzestupným smrtelníkem, který byl přijat do Sboru Konečnosti a potom byl trinitarizován. Můj osobní serafský strážce z doby smrtelného života prošel se mnou celou vzestupnou cestu, později byl trinitarizován a nyní je přidělen vládě Uversy jako Trinitarizovaný Opatrovatel.

22:5.4 (248.3) A totéž platí pro přechodné tvory; mnozí se přetvoří a dosáhnou Ráje a spolu se serafimy a také ze stejných důvodů, jsou pojati Trojicí a jsou pověřeni službou v supervesmírech jako Opatrovatelé.

22:5.5 (248.4) Trinitarizovaní Opatrovatelé jsou pojati Trojicí ve skupinách po sedmdesáti tisících a jedna sedmina z každé skupiny je přidělena k supervesmíru. V současné době slouží v Orvontonu něco málo přes deset milionů těchto spolehlivých a ušlechtilých Opatrovatelů. Oni slouží na Uverse a v řídících centrech velkých a malých sektorů. V jejich práci jim pomáhá sbor několika miliard sekunafimů a jiných dovedných vesmírných osobností.

22:5.6 (248.5) Trinitarizovaní Opatrovatelé začínají svoje dráhy jako opatrovatelé a pokračují v této činnosti i v záležitostech nadvlád. Do určité míry jsou úředníky ve svých supervesmírných nadvládách, ale nepřijdou do styku s jednotlivci tak, jako Celestinští Strážci. Trinitarizovaní Opatrovatelé se starají o kolektivní záležitosti a pečují o společné projekty. Jsou opatrovatelé záznamů, plánů a nařízeních; působí jako dohlížitelé nových činností, osobitých skupin, projektů vzestupu, morontiálních plánů, projektování vesmírů a nesčetných dalších aktivit.

6. Trinitarizovaní Velvyslanci

22:6.1 (248.6) Trinitarizovaní Velvyslanci jsou druhým řádem Vybraných Trinitarizovaných Synů a podobně jako jejich druhové, Opatrovatelé, jsou vybráni ze dvou typů vzestupných tvorů. Ne všichni vzestupní smrtelníci jsou spojeni s Ladičem Myšlení nebo s Otcem; někteří jsou spojeni s Duchem, jiní jsou spojeni se Synem. Někteří z těchto smrtelníků, spojených s Duchem a Synem, dospějí do Havony a dosáhnou Ráje. Z jejich řad jsou vybráni kandidáti pro přijetí Trojicí a čas od času jsou trinitarizováni ve skupinách po sedmi tisících. Potom jsou posláni do supervesmírů jako Trinitarizovaní Velvyslanci Věčně Moudrých. Na Uverse je jich registrováno téměř půl miliardy.

22:6.2 (248.7) Trinitarizovaní Velvyslanci jsou vybráni pro přijetí Trojicí na základě doporučení jejich havonských učitelů. Oni představují vyšší úroveň myslí ve svých příslušných skupinách a proto mají nejlepší předpoklady pomáhat supervesmírným vládcům při objasňování a při řešení potřeb těch světů, ze kterých pocházejí tito smrtelníci, spojeni s Duchem. Velvyslanci, spojeni se Synem, nám velmi pomáhají při řešení problémů, týkajících se řádu osobností, spojených se Synem.

22:6.3 (248.8) Trinitarizovaní Velvyslanci jsou posly Věčně Moudrých pro všechny účely a pro každý svět nebo všechny vesmíry v rámci supervesmíru svého pověření. Oni poskytují mimořádnou a důležitou službu na řídících centrech malých sektorů a vykonávají nespočet rozmanitých úkolů v supervesmíru. Tvoří pohotovostní nebo záložní sbor Trinitarizovaných Synů vlád supervesmírů a jsou tudíž k dispozici pro široký rozsah povinností. Podílejí se na tisících a tisících činností při řešení supervesmírných záležitostí, které není možno popsat lidským myslím, protože na Urantii se neděje nic, co by se nějakým způsobem těmto činnostem podobalo.

8. Metoda trinitarizování

22:7.1 (249.1) Já nejsem schopen plně odhalit materiální mysli zkušenost nejvyššího tvořivého činu dokonalé a zdokonalené duchovní bytosti—akt trinitarizace. Metody trinitarizace patří mezi tajnosti Vicegeringtonu a Solitaringtonu a nikomu nejsou odhaleny a nikým nemohou být pochopeny, kromě těch, kteří tuto unikátní zkušenost prodělali. Proto je to nad možnosti jakékoliv bytosti úspěšně popsat lidské mysli podstatu a účel tohoto pozoruhodného procesu.

22:7.2 (249.2) Pomineme-li Božstva, pouze osobnosti systému Ráj-Havona a určití členové z každého sboru konečných se zapojují do aktu trinitarizace. Ve speciálních podmínkách Rajské dokonalosti mohou tyto nádherné bytosti provádět unikátní úkon─individualizovat koncept─a velmi často jsou úspěšné ve vytvoření nové bytosti─ syna, trinitarizovaného tvorem.

22:7.3 (249.3) Zvelebené bytosti, které se podílejí na takovém aktu trinitarizace, se mohou zúčastnit pouze jedné takové zkušenosti, zatímco pro Rajská Božstva patrně neexistují žádná omezení pro stálou účast v procesech trinitarizování. Božstva jsou pravděpodobně omezena pouze v jednom ohledu: existovat může jenom jeden Prvorozený a Nekonečný Duch, pouze jeden nekonečný vykonavatel společné vůle Otce a Syna.

22:7.4 (249.4) Vzestupní smrtelníci-koneční, spojeni s Ladičem Myšlení, kteří dosáhli určitých úrovní Rajské kultury a duchovního rozvoje, jsou mezi těmi, kteří se mohou pokusit uskutečnit trinitarizaci tvorem. Když jsou skupiny smrtelníků-konečných umístěny v Ráji, dostanou každé milénium havonského času volno. Je sedm různých způsobů, ze kterých si takoví koneční mohou vybrat jak stráví tento volný čas a jeden z nich je pokusit se, spolu s některým partnerem-konečným nebo s některou osobností systému Ráj-Havona, uskutečnit trinitarizaci tvorem.

22:7.5 (249.5) Jestliže dva smrtelníci-koneční předstoupí před Architekty Hlavního Vesmíru a prokáží, že nezávisle jeden na druhém vybrali pro trinitarizaci stejný koncept, Architekti mají právo se sami rozhodnout vydat nařízení, umožňující těmto zvelebeným vzestupným smrtelníkům prodloužit si svoje volno a načas se přemístit do trinitarizačního sektoru Obyvatelů Ráje. Když na konci tohoto stanoveného odpočinku oznámí, že se rozhodli jednotlivě a společně vykonat Rajský akt—oduševnit, idealizovat a zosobnit vybraný a originální koncept, který ještě nikdy nebyl trinitarizován—potom Sedmý Hlavní Duch vydá nařízení, schvalující takový mimořádný akt.

22:7.6 (249.6) Tyto zkušenosti někdy zaberou neuvěřitelně dlouhou dobu; připadá to věčnost těmto věrným a odhodlaným bývalým smrtelníkům—a někdy osobnostem systému Ráj-Havona—než nakonec dosáhnou svého cíle, opravdu vytvoří skutečnou bytost, která ztělesňuje jejich vybraný koncept univerzální pravdy. Ale ne vždy se tyto oddané dvojice setkají s úspěchem; častokrát se jim to nezdaří, ačkoliv v jejich počínání není možno najít pochybení. Kandidáti na trinitarizaci, které tento nezdar potká, jsou přijati do speciální skupiny konečných, kteří jsou označeni jako bytosti, které vyvinuly nejvyšší úsilí a prožily nejvyšší zklamání. Když se spojí Rajská Božstva za účelem trinitarizace, jsou vždy úspěšná, ale tak tomu není v případě stejnorodého páru tvorů—pokusu o spojení dvou členů stejného řádu bytostí.

22:7.7 (250.1) Když je nová a originální bytost trinitarizována Bohy, božský potenciál se v božských rodičích nezmění; ale když tento tvořivý akt provedou zvelebení vzestupní tvorové, jeden ze dvou smluvních a účastněných jedinců podstoupí unikátní změnu osobnosti. V jistém smyslu, oba předkové syna, trinitarizovaného tvory, se duchovně stanou jeden. My věříme, že tento status dvoj-spojení určitých duchovních aspektů osobnosti bude pravděpodobně převládat do té doby, dokud Nejvyšší Bytost nedosáhne plného a dokončeného projevu osobnosti ve velkém vesmíru.

22:7.8 (250.2) Současně s objevením se nového syna, trinitarizovaného tvory, vzniká toto funkční duchovní spojení dvou předků: dva rodiče, provádějící trinitarizaci, se na nejvyšší funkční úrovni stanou jeden. Žádná vytvořená bytost ve vesmíru nemůže plně vysvětlit tento pozoruhodný jev; je to téměř božská zkušenost. Když se Otec a Syn spojili, aby zvěčnili Nekonečného Ducha, po dokončení svého záměru se okamžitě stali jedním a od té doby jsou jeden. Ačkoliv trinitarizační spojení dvou tvorů má téměř takový dopad, jako nekonečné působení dokonalého spojení Božstev, Vesmírného Otce a Věčného Syna, důsledky trinitarizace tvorem nemají věčnou podstatu; ony zaniknou poté, když se dokončí ztělesňování empirických Božstev.

22:7.9 (250.3) I když tito rodičové synů, trinitarizovaných tvory, působí potom ve svých vesmírných činnostech jako jeden, při shromažďovaní Sboru Konečnosti a Architektů Hlavního Vesmíru a čtení listiny přítomných, se pokládají za dvě osobnosti. V průběhu současné vesmírné epochy jsou rodiče, spojeni trinitarizací, ve svých úkolech a funkcích neoddělitelní; kam jde jeden, jde i druhý; co dělá jeden, dělá i druhý. Když rodičovské dvoj-spojení zahrnuje smrtelného (nebo jiného) konečného a osobnost systému Ráj-Havona, spojené rodičovské bytosti nepracují s bytostmi Ráje, ani s obyvateli Havony nebo konečnými. Takové smíšené svazky jsou shromážděny ve speciálním sboru, který je sestaven z podobných bytostí. A ve všech trinitarizačních spojeních, smíšených či jiných, rodičovské bytosti si uvědomují jeden druhého, komunikují spolu a jsou schopny vykonávat úkoly, které předtím žádný z nich vykonat nedokázal.

22:7.10 (250.4) Sedm Hlavních Duchů mají právo schválit trinitarizační spojení konečných s osobnostmi systému Ráj-Havona a taková smíšená spojení jsou vždy úspěšná. Výslední synové, trinitarizovaní tvory, představují pojetí, která jsou nepochopitelná jak pro věčné tvory Ráje, tak i pro časové tvory prostoru; proto se stanou chráněnci Architektů Velkého Vesmíru. Tito trinitarizovaní synové osudu ztělesňují ideje, ideály a zkušenost, které se patrně týkají budoucí vesmírné epochy a proto nemají bezprostřední praktickou hodnotu pro řízení supervesmírů nebo středního vesmíru. Všichni tito unikátní synové dětí času a občanů věčnosti jsou ponecháni v záloze na Vicegeringtonu, kde se zabývají studiem konceptů času a reality věčnosti ve speciálním sektoru sféry, na které jsou tajné univerzity sboru Synů Tvořitelů.

22:7.11 (251.1) Nejvyšší Bytost je spojení tří stádií reality Božstva: Boha Nejvyššího, duchovního spojení určitých konečných aspektů Rajské Trojice; Všemohoucího-Nejvyššího─energetického spojení Tvořitelů velkého vesmíru; a Nejvyšší Mysli─individuálního přínosu Třetího Zdroje a Středu a jeho spolupracovníků pro vytvoření Nejvyšší Bytosti. Ve svých trinitarizačních zkušenostech ušlechtilí tvorové centrálního vesmíru a Ráje se účastní trojitého zkoumání Božstva Nejvyššího, jehož důsledkem je vytvoření třech řádů synů, trinitarizovaných tvory:

22:7.12 (251.2) 1. Synové, trinitarizovaní vzestupnými tvory. Ve svých tvořivých činech se koneční pokoušejítrinitarizovat určité koncepční reality Všemocného-Nejvyššího, které empiricky získali na svých vzestupných cestách časem a prostorem k Ráji.

22:7.13 (251.3) 2. Synové, trinitarizovaní tvory systému Ráj-Havona. Tvořivé činy Občanů Ráje a obyvatelHavony mají za následek trinitarizaci určitých vyšších duchovních principů Nejvyšší Bytosti, kterou oni empiricky získali na nadnejvyšší úrovni, hraničící s Konečným a Věčným.

22:7.14 (251.4) 3. Trinitarizovaní Synové Osudu. Ale, když konečný tvor a tvor systému Ráj-Havona společnětrinitarizují nového tvora, toto společné úsilí se odrazí na určitých aspektech Nejvyšší-Konečné Mysli. Vzniklí synové, trinitarizovaní tvory, jsou supertvořiví; oni představují reality Nejvyššího-Konečného Božstva, které nebyly jinak empiricky získány a které proto automaticky spadají do oblasti působení Architektů Hlavního Vesmíru, opatrovatelů těch věcí, které přesahují tvořivé hranice současné vesmírné epochy. Trinitarizovaní Synové Osudu ztělesňují určité aspekty funkce Nejvyššího-Konečného v hlavním vesmíru. My toho mnoho nevíme o těchto spojených dětech času a věčnosti, ale víme mnohem víc, než je nám dovoleno odhalit.

9. Synové, trinitarizovaní tvory

22:8.1 (251.5) Kromě synů, trinitarizovaných tvory, kteří jsou popsáni v tomto vyprávění, existuje mnoho neodhalených bytostí, trinitarizovaných tvory—rozmanitých potomstev mnohonásobným spojením sedmi sborů konečných a osobností systému Ráj-Havona. Ale všechny tyto bytosti, trinitarizované tvory—odhalené či neodhalené—jsou obdařeny osobností Vesmírného Otce.

22:8.2 (251.6) Mladí a nezkušení synové, trinitarizovaní vzestupnými tvory a osobnostmi systému Ráj-Havona, jsou obvykle posláni do dlouho trvající služby na sedmi Rajských sférách Nekonečného Ducha, kde slouží pod dohledem Sedmi Nejvyšších Jednatelů. Později mohou být přijati Syny Trojice-Učiteli do dalšího vzdělávacího procesu v lokálních vesmírech.

22:8.3 (251.7) Tito přijatí synové, mající původ v ušlechtilých a zvelebených tvorech, jsou učedníky-praktikanty Synů Učitelů a pokud se jedná o jejich zatřídění, jsou často zahrnováni mezi tyto Syny. Jsou schopni vykonávat a vykonávají mnoho ušlechtilých posláních, vyžadujících sebeodříkání, pro blaho světů, které si pro svoji službu sami vybrali.

22:8.4 (251.8) Synové Učitelé v lokálních vesmírech mohou navrhnout svoje svěřence, trinitarizované tvory, pro objetí Rajskou Trojicí. Po vyjití z tohoto objetí, jako Dokonalí Trinitarizovaní Synové, vstoupí do služby k Věčně Moudrým v sedmi supervesmírech, což je nyní známý osud této unikátní skupiny dvakrát trinitarizovaných bytostí.

22:8.5 (252.1) Ne všichni synové, trinitarizovaní tvory, jsou pojati Trojicí; mnozí z nich se stanou spolupracovníky a velvyslanci Sedmi Hlavních Duchů Ráje, Duchů Reflexe supervesmírů a Mateřských Duchů lokálních tvořeních. Další mohou přijmout speciální poslání na věčném Ostrově. Jiní mohou vstoupit do speciální služby na tajných světech Otce a na Rajských sférách Ducha. Nakonec mnozí najdou svoji cestu do sjednocených sborů Trinitarizovaných Synů na vnitřním okruhu Havony.

22:8.6 (252.2) S výjimkou Dokonalých Trinitarizovaných Synů a těch, kteří se shromažďují na Vicegeringtonu, nejvyšším osudem všech synů, trinitarizovaných tvory, je patrně vstup do Sboru Trinitarizovaných Konečných, jednoho ze sedmi Rajských Sborů Konečnosti.

9. Celestinští Strážci

22:9.1 (252.3) Synové, trinitarizovaní tvory, jsou pojati Rajskou Trojicí ve skupinách po sedmi tisících. Tito trinitarizovaní potomci zdokonalených lidí a osobností systému Havona-Ráj jsou pojati Rajskou Trojicí všichni stejně, ale do supervesmírů jsou přiděleni na základě doporučení svých bývalých instruktorů, Synů Trojice-Učitelů. Ti, kteří prokázali větší schopnost, jsou jmenováni Asistenty Vznešených Synů a ti s menší výkonností jsou ustanoveni Celestinskými Strážci.

22:9.2 (252.4) Poté, když tyto unikátní bytosti jsou pojaty Trojicí, stanou se cennými pomocníky ve vládách supervesmírů. Oni mají zkušenosti s problémy vzestupu, ale ne z osobního vzestupu, ale ze zkušenosti během služby pro Syny Trojice-Učitele na světech prostoru.

22:9.3 (252.5) Téměř jedna miliarda Celestinských Strážců působí v Orvontonu. Jejich hlavní činností je práce v administrativách Věčně Dokonalých v řídících centrech velkých sektorů a dovedně jim pomáhá sbor vzestupných smrtelníků spojených se Synem.

22:9.4 (252.6) Celestinští strážci slouží v soudech Věčně Moudrých, kde působí jako soudní kurýři a jako doručitelé soudních předvoláních a rozhodnutích jednotlivých soudních tribunálů supervesmírných vlád. Jsou zmocněni Věčně Moudrými k zadržení předvolaných bytostí; jsou vysíláni z Uversy, aby přivedli nazpět bytosti, jejichž přítomnost vyžadují supervesmírní soudci; vykonávají příkazy pro zadržení jakékoliv osobnosti v supervesmíru. Také doprovázejí s Duchem spojené smrtelníky lokálních vesmírů, když je jejich přítomnost, z jakéhokoliv důvodu, požadována na Uverse.

22:9.5 (252.7) Celestinští Strážci a jejich druhové, Asistenti Vznešených Synů, nebyli nikdy obdařeni Ladiči Myšlení. Nejsou ani spojeni s Duchem, nebo se Synem. Nicméně, obejmutí Rajskou Trojicí je náhradou za stav nespojitelnosti Dokonalých Trinitarizovaných Synů. Obejmutí Trojicí může mít vliv pouze na ideu, která je ztělesněna v synech, trinitarizovaných tvory. Jinak zůstává obejmutý syn nezměněn, ale takové omezení nastává jen tehdy, když je naplánováno.

22:9.6 (252.8) Tito dvakrát trinitarizovaní synové jsou úžasné bytosti, ale nejsou ani tak všestranní, ani tak spolehliví, jako jejich vzestupní druhové; oni postrádají tu ohromnou a hlubokou zkušenost, kterou ostatní synové, patřící do jejich skupiny, získali během konkrétního vzestupu z oblastí temné nevědomosti až na vrchol dokonalosti. My, zdokonalení vzestupní poutníci, je máme velmi rádi a děláme všechno, co je v našich silách, abychom jim nahradili jejich nedostatky, ale my jsme jim vlastně vděční za náš nízký původ a naši schopnost získávat zkušenost. Jejich ochota uznat a přiznat svoje nedostatky v získávání reálných zkušeností v oblasti vesmírného vzestupu je obdivuhodná a někdy až hluboce dojemná.

22:9.7 (253.1) Oproti ostatním synům, pojatých Trojicí, Dokonalí Trinitarizovaní Synové jsou limitováni, protože jejich schopnost empirického poznávání je časoprostorově potlačována. Přestože prošli dlouhou přípravou s Nejvyššími Jednateli a Syny Učiteli, postrádají dostatek zkušeností a kdyby tomu tak nebylo, empirické nasycení by znemožnilo jejich druhům, ponechaných v záloze, získávat zkušenost v budoucí vesmírné epoše. V celém vesmírném bytí neexistuje prostě nic, co by mohlo nahradit skutečnou osobní zkušenost a tito synové, trinitarizovaní tvory, jsou drženi v záloze pro empirickou funkci v některé z budoucích vesmírných epoch.

22:9.8 (253.2) Na obytných světech často vídávám tyto důstojné úředníky vysokých soudů supervesmírů jak se toužebně a žádostivě dívají i dokonce na nové příchozí z evolučních světů prostoru, že se jeden nemůže ubránit pocitu, že tito účastníci neempirické trinitarizace vlastně závidí svým, domněle méně šťastným bratrům, kteří v dobré víře prošli vzestupnou univerzální cestou poznání a konkrétního života. Přes jejich vady a nedostatky jsou to sbory pracovníků, kteří jsou obdivuhodně prospěšní a vždy ochotní, když se jedná o uskutečňování složitých administrativních záměrů vlád supervesmírů.

10. Asistenti Vznešených Synů

22:10.1 (253.3) Asistenti Vznešených Synů jsou vyšší skupina znovu trinitarizovaných synů zvelebených vzestupných bytostí Smrtelného Sboru Konečnosti a jejich věčných druhů, osobností systému Ráj-Havona. Jsou přiděleni do služby v supervesmírech a působí jako osobní pomocníci vznešených synů ve vládách Věčně Moudrých. Hodilo by se jim říkat osobní tajemníci. Čas od času jednají jako úředníci pro speciální komise a jiná sdružení vznešených synů. Slouží Zdokonalovatelům Moudrosti, Božským Poradcům, Univerzálním Cenzorům, Mocným Poslům, Těm s Velkou Autoritou a Těm beze Jména a Čísla.

22:10.2 (253.4) Když jsem při povídání o Celestinských Strážcích zjevně upozorňoval na nedostatky a vady těchto dvakrát trinitarizovaných synů, dovolte mně nyní, velmi objektivně, upozornit na jejich jednu velmi silnou stránku—vlastnost, která z nich dělá téměř neocenitelné pomocníky. Tyto bytosti vděčí za svoji vlastní existenci skutečnosti, že jsou zosobněním jediné a nejvyšší koncepce. Oni jsou osobním ztělesněním nějaké božské ideje, nějakého univerzálního ideálu a to takovým způsobem, který nebyl nikdy předtím koncipován, vyjádřen, nebo trinitarizován. A následně byli pojati Trojicí; proto projevují a skutečně ztělesňují samotnou moudrost božské Trojice ve vztahu k ideji-ideálu jejich osobní existence. Pokud je tento konkrétní koncept odhalitelný ve vesmírech, tyto osobnosti ztělesňují všechno z toho, co by mohl koncipovat, vyjádřit nebo znázornit intelekt každého tvora, nebo Tvořitele. Oni jsou zosobněním této ideje.

22:10.3 (253.5) Cožpak nevidíte, že taková živá koncentrace jediného nejvyššího konceptu vesmírné reality může znamenat nevyslovitelnou službu těm, kterým je svěřeno řízení supervesmírů?

22:10.4 (254.1) Je tomu nedávno, kdy jsem předsedal šestičlenné komisi—po jednom z každé kategorie vznešených synů—která měla za úkol studovat tři problémy, týkající se skupiny nových vesmírů v jižních částech Orvontonu. Silně jsem si uvědomil hodnotu Asistentů Vznešených Synů, když jsem učinil požadavek na představitele jejich řádu na Uverse, aby dočasně přidělil tyto tajemníky do mé komise. První z našich idejí byla představena Asistentem Vznešeného Syna, který byl na Uverse a který byl okamžitě přidělen do naší skupiny. Náš druhý problém byl ztělesněn v Asistentovi Vznešeného Syna, sloužícího ve třetím supervesmíru. Tento zdroj nám poskytl velkou pomoc prostřednictvím třídící centrály středního vesmíru pro koordinaci a šíření nezbytných znalostí, ale nic se nevyrovná pomoci, kterou poskytla skutečná přítomnost osobnosti, která je konceptem trinitarizovaným tvorem v nejvyšším smyslu a trinitarizovaným Božstvem ve smyslu konečnosti. Pokud se jedná o náš třetí problém, záznamy v Ráji ukázaly, že taková idea nikdy nebyla tvorem trinitarizována.

22:10.5 (254.2) Asistenti Vznešených Synů jsou unikátní a originální zosobnění neobyčejných konceptů a úžasných ideálů. A jako takoví, oni jsou schopni čas od času vnést do našich diskusí nepopsatelné osvícení. Představte si, co pro mně taková pomoc znamená, když plním úkol na odlehlém místě daleko ve vesmírech prostoru a mám to štěstí, že je mně přidělen Asistent Vznešeného Syna, který naplňuje božský koncept, týkající se toho problému, který jsem byl poslán odhalit a vyřešit; a takovou zkušenost jsem měl opakovaně. Jediná potíž s tímto plánem je, že žádný supervesmír nemůže mít kompletní verzi těchto trinitarizovaných idejí; my obdržíme pouze jednu sedminu z těchto bytostí; tudíž, jenom v jednom případě ze sedmi se můžeme těšit z osobního spojení s těmito bytostmi, dokonce i tehdy, když záznamy ukazují, že konkrétní idea nebyla trinitarizována.

22:10.6 (254.3) Nám by velmi pomohlo, kdybychom měli na Uverse mnohem více těchto bytostí. Kvůli jejich významu pro administrativy supervesmírů, my podněcujeme všemi různými způsoby poutníky prostoru a také obyvatele Ráje, aby se pokusili o trinitarizaci, poté, když přispěli jeden druhému těmi empirickými realitami, které jsou podstatné pro uskutečnění takových tvořivých činů.

22:10.7 (254.4) V současné době máme v našem supervesmíru jeden a čtvrt milionu Asistentů Vznešených Synů, kteří slouží na velkých i malých sektorech a rovněž působí na Uverse. Oni nás často doprovázejí při plnění našich úkolů pro vzdálené vesmíry. Asistenti Vznešených Synů nejsou trvale přiděleni žádnému Synovi, ani žádné komisi. Oni jsou v neustálém oběhu, slouží vždy tam, kde idea nebo ideál, kterým oni jsou, může nejlépe podpořit věčný záměr Rajské Trojice, jejichž syny se stali.

22:10.8 (254.5) Oni jsou dojemně laskaví, mimořádně loajální, výjimečně inteligentní, svrchovaně moudří—pokud se jedná o jedinou ideu—a neskonale skromní. I když jsou schopni vám předat bohatou vesmírnou znalost ve vztahu k jedné jejich ideji nebo ideálu, je dojemné je vidět jak touží po vědění a shánějí informace o spoustě dalších témat, dokonce i od vzestupných smrtelníků.

22:10.9 (254.6) A tímto končí povídání o původu, podstatě a činnosti některých z těch bytostí, které se nazývají Trinitarizovaní Boží Synové a především o těch, které prošly božským objetím Rajské Trojice a byly potom přiděleny do služby v supervesmírech, aby tam moudře a s pochopením spolupracovaly se správci Věčně Moudrých při jejich neúnavném úsilí usnadnit vzestupným smrtelníkům času jejich cestu do středu, k přirozenému cíli v Havoně a konečnému cíli—Ráji.

22:10.10 (255.1) [Vyprávěno Mocným Poslem, členem sboru osvícenců Orvontonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.