Kapitola 21 Synové Ráje-Tvořitelé

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 21

Synové Ráje-Tvořitelé

21:0.1 (234.1) SYNOVÉ-Tvořitelé Ráje jsou tvořitelé a správci lokálních vesmírů času a prostoru. Tito vesmírní tvořitelé a vládci mají dvojitý původ, ztělesňující vlastnosti Boha-Otce a Boha-Syna. Ale každý Syn Tvořitel se liší jeden od druhého; každý je ve své podstatě unikátní, rovněž tak i v osobnosti; každý je „jediný-rodný Syn“, ztělesnění dokonalého božského ideálu.

21:0.2 (234.2) Nesmírné úsilí těchto velkých Synů organizovat, rozvíjet a zdokonalovat lokální vesmír má neustále souhlasnou podporu Vesmírného Otce. Vztah Synů Tvořitelů s Rajským Otcem je dojemný a výjimečný. Není pochyb, že hluboký cit Božských rodičů ke svým božským potomkům je zdrojem té nádherné a téměř božské lásky, se kterou vychovávají svoje děti i smrtelní rodiče.

21:0.3 (234.3) Tito primární Rajští Synové jsou ztělesněni jako Michaelové. Když odcházejí z Ráje, aby založili svoje vesmíry, jsou nazýváni Michaeli-Tvořiteli. Když dosáhnou nejvyšší autoritu, říká se jim Michaelové-Vládci. My se někdy zmiňujeme o vládci vašeho vesmíru Nebadonu jako o Kristu Michaelovi. Oni vždy a navždy vládnou tak, jak se patří na „řád Michaela“, což je jméno prvního Syna jejich řádu a podstaty.

21:0.4 (234.4) Prvotní neboli prvorozený Michael nikdy neprožil inkarnaci jako smrtelná bytost, ale prošel sedmkrát zkušeností duchovního tvora vzestupu na sedmi okruzích Havony, postupujíc od vnějších sfér k nejvnitřnějšímu okruhu středního tvoření. Řád Michaela zná vesmír od jednoho konce na druhý; neexistuje žádná podstatná zkušenost kteréhokoliv dítěte času a prostoru, které by se Michaelové osobně nezúčastnili; oni jsou prakticky spoluúčastníci nejen božské podstaty, ale také vaší podstaty, jinými slovy, všech podstat, od nejvyšší k nejnižší.

21:0.5 (234.5) Prvorozený Michael předsedá shromáždění Rajských Synů, když se sejdou na poradě ve středu všech věcí. Nedávno jsme na Uverse udělali záznam univerzálního vysílání o mimořádné konkláve sto padesáti tisíc Synů Tvořitelů na věčném Ostrově, shromážděné za přítomnosti Otce a projednávající proces sjednocování a stabilizování vesmíru vesmírů. Toto byla vybraná skupina Vládnoucích Michaelů, sedminásobně poskytnutých Synů.

1. Původ a podstata Synů Tvořitelů

21:1.1 (234.6) Když se úplnost absolutního duchovního záměru Věčného Syna střetne s úplností absolutní koncepce osobnosti Vesmírného Otce, když je takové tvůrčí spojení s konečnou platností a plností dosaženo, když nastane takové absolutní ztotožnění ducha a takové nekonečné jednoty koncepce osobnosti, potom ihned, aniž obě nekonečná Božstva ztratí něco ze svých osobností, nebo výsadních práv, vzplane život nového, plnoprávného a prvorozeného Syna Tvořitele, jediného rodného Syna, zosobňujícího dokonalý ideál a silnou myšlenku, jejichž spojení vytvoří novou silnou a dokonalou osobnost tvořitele.

21:1.2 (235.1) Každý Syn Tvořitel je jediný rodný a jediný možný potomek dokonalého spojení původních koncepcí dvou nekonečných, věčných a dokonalých myslí navždy existujících Tvořitelů vesmíru vesmírů. Nikdy nemůže existovat další takový Syn, protože každý Syn Tvořitel je bezvýhradným, ukončeným a konečným vyjádřením a ztělesněním všech a každého aspektu každé vlastnosti, nacházející se v každé možnosti každé božské reality, která by v průběhu celé věčnosti mohla být někdy objevena, vyjádřena, nebo vyvinuta v těchto božských tvůrčích potenciálech, z jejichž spojení vzejde na svět tento Syn Michael. Každý Syn Tvořitel je absolutnem spojených koncepcí božstva, které tvoří jeho božský původ.

21:1.3 (235.2) V podstatě, božské vlastnosti těchto Synů jsou rovnoměrně odvozeny z vlastností obou Rajských rodičů. Všichni Synové projevují prvky bohatosti božské podstaty Vesmírného Otce a tvůrčích předností Věčného Syna, ale když pozorujeme faktickou činnost a působení Michaelů ve vesmírech, vidíme zřetelné rozdíly. Někteří Synové Tvořitelé připomínají více Boha-Otce; jiní více Boha-Syna. Na příklad: způsob řízení vašeho vesmíru Nebadonu naznačuje, že jeho Tvořitel a vládnoucí Syn je ten, jehož podstata a charakter více připomínají Věčného Mateřského Syna. Mělo by být ještě poznamenáno, že některé vesmíry jsou řízeny Rajskými Michaely, kteří se podobají stejně Bohu-Otci, tak i Bohu-Synovi. Tyto postřehy v žádném případě neznamenají kritiku; pouze zachycují skutečnost.

21:1.4 (235.3) Já neznám přesný počet současných Synů Tvořitelů, ale mám dobré důvody věřit, že jich existuje více než sedm set tisíc. My nyní víme, že existuje přesně sedm set tisíc Věčně Jednotných a žádní již nejsou tvořeni. My rovněž pozorujeme, že stanovené plány současné vesmírné epochy pravděpodobně určují, že jeden Věčně Jednotný bude působit v každém lokálním vesmíru jako poradní ambasador Trojice. My si také všímáme, že neustále rostoucí počet Synů Tvořitelů již převyšuje stálý počet Věčně Jednotných. Ale, jaký osud čeká Michaely, kteří patří k těm nad sedm set tisíc, tak to jsme se nikdy nedozvěděli.

3. Tvořitelé lokálních vesmírů

21:2.1 (235.4) Rajští Synové primárního řádu jsou návrháři, tvořitelé, stavitelé a správci svých příslušných oblastí─lokálních vesmírů času a prostoru, základních tvořivých jednotek sedmi evolučních supervesmírů. Syn Tvořitel má právo vybrat si místo v prostoru pro svoje budoucí kosmické aktivity, ale předtím než vůbec může začít s fyzickým formováním svého vesmíru, musí strávit dlouhou dobu bádáním, během kterého se věnuje studiu činnosti svých starších bratrů v různých tvořeních, umístěných v supervesmíru jeho plánovaného působení. Ale ještě předtím, Syn Michael projde dlouhou a unikátní zkušeností v Ráji a přípravou v Havoně.

21:2.2 (235.5) Když Syn Tvořitel odchází z Ráje, aby se vydal na dráhu tvoření vesmíru, aby se stal vůdcem—doslova Bohem—lokálního vesmíru, který on sám vytvoří, potom, a to vůbec poprvé, zjistí, že je v přímém spojení s Třetím Zdrojem a Středem a že je na něm v mnoha ohledech závislý. Ačkoliv Nekonečný Duch pobývá s Otcem a Synem ve středu všech věcí, je určen, aby působil jako skutečný a výkonný pomocník každého Syna Tvořitele. Proto je každý Syn Tvořitel doprovázen Tvořivou Dcerou Nekonečného Ducha, tou bytostí, která je předurčena stát se Božským Pečovatelem, Mateřským Duchem nového lokálního vesmíru.

21:2.3 (236.1) Odchod Syna Michaela z Ráje za účelem tvoření vesmíru navždy osvobodí jeho tvůrčí práva od Rajských Zdrojů a Středů; omezené zůstanou pouze určité vlohy, které jsou vrozené v předexistenci těchto Zdrojů a Středů a některá další práva a vlivy. Mezi ta omezení Otce lokálního vesmíru, který jinak požívá všechny ostatní tvůrčí výsady, patří tyto následující:

21:2.4 (236.2) 1. Energie-hmota je ovládána Nekonečným Duchem. Předtím, než se mohou vytvořit nové tvaryvěcí, malých či velkých, předtím, než se mohou uskutečnit nové transformace energie-hmoty, musí Syn Tvořitel získat souhlas Nekonečného Ducha a zajistit jeho spolupráci.

21:2.5 (236.3) 2. Tvary a typy tvorů jsou pod kontrolou Věčného Syna. Předtím, než se Syn Tvořitel začne zabý-vat tvořením nového typu bytosti či nového tvaru tvora, musí získat souhlas Věčného a Prvorozeného Mateřského Syna.

21:2.6 (236.4) 3. Osobnost je navrhnuta a poskytnuta Vesmírným Otcem.

21:2.7 (236.5) Typy a modely mysli jsou stanoveny faktory bytí, existující před vznikem tvora. Poté, když z jejich vzájemného spojení vznikne tvor (osobitý nebo jiný), mysl je darem Třetího Zdroje a Středu, univerzálního zdroje pro péči o mysl všech bytostí pod úrovní Rajských Tvořitelů.

21:2.8 (236.6) Kontrola druhů a typů ducha závisí na úrovni jejich projevu. Poslední analýza prokázala, že duchovní návrh je kontrolován Trojicí, nebo předtriádním duchovním obdařením osobností Trojice—Otce, Syna a Ducha.

21:2.9 (236.7) Když se takový dokonalý a božský Syn ujme místa v prostoru ve vesmíru, které si sám vybral, když počáteční problémy materializace vesmíru byly vyřešeny a byla zajištěna potřebná rovnováha, když vytvořil účinně spolupracující spojení s pomocnou Dcerou Nekonečného Ducha—potom tento Vesmírný Syn a tento Vesmírný Duch započnou spolupráci, jejíž cílem je vytvoření nespočetného množství dětí v jejich lokálním vesmíru. V souvislosti s touto událostí Tvořivý Duch, soustředěný v Rajském Nekonečném Duchu, změní svoji podstatu a přebírá vlastnosti Mateřského Ducha lokálního vesmíru.

21:2.10 (236.8) Bez ohledu na to, že všichni Synové Tvořitelé se božsky podobají svým Rajským rodičům, ani jeden z nich se přesně nepodobá jeden druhému; každý je unikátní, odlišný, výjimečný a svérázný svojí podstatou a rovněž osobností. A protože oni jsou architekty a tvůrci plánů života ve svých příslušných oblastech, tato daná odlišnost zaručuje, že jejich oblasti se budou rovněž lišit v každém tvaru a stupni existujícího života, pocházejícího z Michaela a života, který může být vytvořen, nebo se zde následně vyvinout. Proto jsou řády tvorů daného lokálního vesmíru zcela odlišné. Neexistují dva vesmíry, které by byly řízeny, nebo obydleny rodilými bytostmi dvojitého původu, které jsou ve všech ohledech totožné. V každém supervesmíru je jedna polovina vrozených vlastností naprosto stejná, protože pochází od jednotných Tvořivých Duchů; druhá polovina se liší, protože pochází od rozdílných Synů Tvořitelů. Ale taková různost není charakteristická pro ty bytosti, mající svůj původ pouze ve Tvořivém Duchu, nebo pro importované bytosti, které jsou narozeny ve středním vesmíru, nebo v supervesmírech.

21:2.11 (237.1) Když Syn Michael není přítomen ve svém vesmíru, jeho správu řídí prvorozená místní bytost, Jasná Ranní Hvězda, nejvyšší vykonavatel výkonné moci lokálního vesmíru. V takových dobách jsou rada a doporučení Věčně Jednotných neocenitelné. Během těchto nepřítomností je Syn Tvořitel oprávněn pověřit přidruženého Mateřského Ducha nadkontrolou své duchovní přítomnosti na obydlených světech a v srdcích svých smrtelných dětí. A Mateřský Duch lokálního vesmíru zůstává nepřetržitě v jeho řídícím centru, poskytující svoji pěstounskou péči a duchovní podporu i těm nejvzdálenějším místům takové evoluční oblasti.

21:2.12 (237.2) Osobní přítomnost Syna Tvořitele ve svém lokálním vesmíru není nutná pro plynulý chod vytvořeného materiálního tvoření. Tito Synové mohou konat cesty do Ráje a přesto se jejich vesmíry stále otáčejí v prostoru. Oni se mohou sami zbavit své moci převtělovat se do dětí času a přesto jejich sféry stále krouží kolem svých příslušných center. Žádné materiální systém není nezávislý na absolutní gravitační přitažlivosti Ráje, nebo na kosmickém naddohledu, který je přirozenou součástí Neomezeného Absolutna.

3. Pravomoc v lokálním vesmíru

21:3.1 (237.3) Syn Tvořitel dostane k dispozici část prostoru se souhlasem Rajské Trojice a povolením Hlavního Ducha, dohlížejícího na daný supervesmír. Toto opatření mu dává právo fyzického vlastnictví—kosmického pronájmu. Ale povýšení Syna Michaela z výchozího a sebeomezujícího stadia vlastnictví do empirické svrchovanosti zasloužené pravomoci je výsledkem jeho vlastních osobních zkušeností při tvoření vesmíru a v inkarnovaných poskytnutích. Dokud skrze poskytnutí nedosáhne zasloužené pravomoci, Syn Michael vládne jako zástupce Vesmírného Otce.

21:3.2 (237.4) Syn Tvořitel by mohl uplatňovat nárok na úplnou pravomoc svého osobního tvoření kdykoliv, ale on se moudře rozhodne to neudělat. Jestliže by převzal, ještě před uskutečněním svého poskytnutí v podobě tvora, nezaslouženou nejvyšší pravomoc, Rajské bytosti bydlící trvale v jeho lokálním vesmíru by odešly. Ale toto se ještě nikdy nestalo v žádném tvoření času a prostoru.

21:3.3 (237.5) Samotný status tvořitele zahrnuje naprostou pravomoc, ale Michaelové si volí cestu empirického zasloužení pravomoci, čímž si udrží plnou podporu všech Rajských osobností, přidělených ke správě lokálního vesmíru. My neznáme žádného Michaela, který by jednal jinak; ale mohli by všichni, protože jsou to Synové, mající skutečně svobodnou vůli.

21:3.4 (237.6) Existuje šest, možná sedm, stádií empirického projevu pravomoci Syna Tvořitele v lokálním vesmíru. Ony se jeví v následujícím pořadí:

21:3.5 (237.7) 1. Počáteční zastupitelská pravomoc—omezená dočasná pravomoc Syna Tvořitele předtím, než sipřidružený Tvořivý Duch osvojí vlastnosti osobnosti.

21:3.6 (237.8) 2. Společná zastupitelská pravomoc—sjednocené vládnutí Rajského páru po dosažení osobnostiVesmírným Mateřským Duchem.

21:3.7 (238.1) 3. Posílení zastupitelské pravomoci—zvyšující se autorita Syna Tvořitele během jeho sedmi pos-kytnutích v podobě tvora.

21:3.8 (238.2) 4. Nejvyšší pravomoc—upevněná autorita po ukončení sedmého poskytnutí. V Nebadonu se nej-vyšší pravomoc datuje od ukončení Michaelova poskytnutí na Urantii. Toto období trvá něco málo přes devatenáct set let vašeho planetárního času.

21:3.9 (238.3) 5. Posílení nejvyšší pravomoci—pokročilý vztah, který je dosažen vzrůstajícím počtem většinyobydlených sfér, které se ustálí ve světle a životě. Toto stadium se vztahuje k budoucnosti vašeho lokálního vesmíru.

21:3.10 (238.4) 6. Trinitární pravomoc—uplatněna po ustálení celého lokálního vesmíru ve světle a životě.

21:3.11 (238.5) 7. Neodhalená pravomoc—neznámé vztahy s budoucí vesmírnou epochou.

21:3.12 (238.6) Přijmutím počáteční zastupitelské pravomoce plánovaného lokálního vesmíru, Tvořitel Michael dává Trojici slib, že nezíská nejvyšší pravomoc, dokud nebude dokončeno sedm poskytnutí v podobě tvora a které budou ověřeny vládci supervesmíru. Ale jestliže by Syn Michael nemohl podle vlastní vůle přisvojit si nezaslouženou pravomoc, jeho slib by ztrácel veškerý smysl.

21:3.13 (238.7) Dokonce i v epochách před poskytnutím Syn Tvořitel vládne téměř nezávisle ve své sféře, jestli v žádné z její části není opozice. Omezené vládnutí by se ztěží projevilo, kdyby se nesetkalo s odbojem. Pravomoc uplatňovaná Synem Tvořitelem před poskytnutím ve vesmíru bez odboje není větší než ve vesmíru, kde odboj je; ale v prvním případě nejsou omezení pravomoci patrné; ve druhém jsou.

21:3.14 (238.8) Když je pravomoc Syna Tvořitele, nebo jeho vláda, zpochybněna, napadena nebo ohrožena, on je svým věčným slibem zavázán podporovat, chránit, bránit a když je to nutné, získat nazpět své osobní tvoření. Takoví Synové mohou mít potíže a nesnáze pouze s tvory, které oni sami vytvořili, anebo s vyššími bytostmi, které si oni sami vybrali. Je možno předpokládat, že „vyšší bytosti“, které mají původ na úrovních nad lokálním vesmírem, by pravděpodobně nedělaly potíže Synu Tvořiteli a je to pravda. Ale ony by mohly, kdyby chtěly. Ctnost je projev vůle osobnosti; poctivost není automatickou vlastností u tvorů vlastní vůle.

21:3.15 (238.9) Před dokončením poskytovací mise Syn Tvořitel vládne s určitými omezeními pravomoci, zavedenými jím samotným, ale po ukončené poskytovací službě vládne na základě své vlastní zkušenosti, získané v podobě a tvaru svých rozmanitých tvorů. Když Tvořitel pobýval sedmkrát mezi svými tvory, když poskytovací mise je dokončena, potom získá nejvyšší vesmírnou pravomoc; stane se Synem-Vládcem, nezávislým a nejvyšším panovníkem.

21:3.16 (238.10) Postup pro získání nejvyšší pravomoci nad lokálními vesmíry zahrnuje následujících sedm empirických stupňů:

21:3.17 (238.11) 1. Empiricky projít sedmi úrovněmi bytí prostřednictvím metody inkarnovaného poskytnutí v přesné podobě tvorů dané úrovně.

21:3.18 (238.12) 2. Empiricky prožít každou fázi sedmidílné vůle Rajského Božstva tak, jak je ztělesněna v sedmiHlavních Duších.

21:3.19 (239.1) 3. Projít každou ze sedmi zkušeností na úrovních tvorů současně s vykonáním jedné ze sedmi vůlíRajského Božstva.

21:3.20 (239.2) 4. Na každé úrovni tvorů empiricky zobrazit Rajskému Božstvu a všem vesmírným inteligencímvrchol života tvora.

21:3.21 (239.3) 5. Na každé úrovni tvorů empiricky odhalit bytostem dané úrovně svého poskytnutí a celémuvesmíru jednu z fází sedmidílné vůle Božstva.

21:3.22 (239.4) 6. Empiricky sjednotit sedmidílnou zkušenost ze života tvorů se svojí sedmidílnou zkušenostíodhalení podstaty a vůle Božstva.

21:3.23 (239.5) 7. Dosáhnout nového a vyššího vztahu s Nejvyšší Bytostí. Důsledkem této ucelené zkušenostiTvořitele i tvora je zvětšení supervesmírné reality Boha Nejvyššího a časoprostorové pravomoci Všemohoucího-Nejvyššího a také realizace nejvyšší pravomoci Rajského Michaela v lokálním vesmíru.

21:3.24 (239.6) Při řešení otázky pravomoci v lokálním vesmíru, Syn Tvořitel nejenom dokazuje svoji vlastní způsobilost vládnout, ale také odhaluje podstatu Rajských Božstev a zosobňuje jejich sedmidílný vztah. Cílem cesty, kterou podstupuje Syn Tvořitel, když blahosklonně vezme na sebe formu a zkušenosti svých tvorů je, aby tito tvorové s konečnou platností pochopili a uvědomili si nadřazenost Vesmírného Otce. Tito primární Rajští Synové jsou opravdovými odhaliteli Otcovy milující podstaty a prospěšné autority—toho stejného Otce, který je ve spojení se Synem a Duchem univerzální hlavou veškeré moci, všech osobností a všech vlád ve všech oblastech prostoru.

4. Poskytnutí Michaelů

21:4.1 (239.7) Existuje sedm skupin poskytovaných Synů Tvořitelů a jsou zařazeni podle toho, kolikrát poskytli sami sebe tvorům ve svých světech. Jejich zařazení začíná počáteční zkušeností a dále přes dalších pět sfér vzestupného poskytování až docílí sedmého a posledního dílu zkušenosti tvora-Tvořitele.

21:4.2 (239.8) Poskytovaní Avonalové se vždy objevují v podobě smrtelného těla, ale sedm poskytnutích Syna Tvořitele zahrnují jeho objevení se na sedmi úrovních bytí tvorů a týkají se odhalení sedmi základních projevů vůle a podstaty Božstva. Bez výjimky, všichni Synové Tvořitelé prodělají sedmkrát tuto zkušenost darování sami sebe svým vytvořeným dětem předtím, než přijmou trvalou a nejvyšší úřední pravomoc ve vesmírech svého vlastního tvoření.

21:4.3 (239.9) I když těchto sedm poskytnutích se liší v jednotlivých sektorech a vesmírech, jedna z takových cest je vždy spjata s poskytnutím v podobě smrtelníka. Při závěrečném poskytnutí se Syn Tvořitel objeví jako příslušník jedné vyšší smrtelné rasy na některém obydleném světě, obvykle jako příslušník takové rasové slupiny, která má v sobě největší dědičný odkaz rodu Adama, který byl již dříve importován, aby posílil fyzický stav lidí živočišného původu. Během celé jeho sedmidílné dráhy jako poskytnutý Syn, se Rajský Michael pouze jednou narodí z ženy, tak, jak vy popisujete příběh o Betlémském dítěti. Pouze jednou žije a zemře jako příslušník nejnižšího řádu evolučních tvorů vlastní vůle.

21:4.4 (239.10) Po každém svém poskytnutí Syn Tvořitel stane po „pravé ruce Otce“ a přijme Otcovo schválení svého poskytnutí a také dostane nové instrukce pro přípravu následující etapy vesmírné služby. Po sedmém a závěrečném poskytnutí Syn Tvořitel obdrží od Vesmírného Otce nejvyšší autoritu a úřední pravomoc ve svém vesmíru.

21:4.5 (240.1) Jak známo, že božským Synem posledního poskytnutí na vaší planetě byl Rajský Syn Tvořitel, který měl ukončených šest etap své poskytovací dráhy; proto poté, když vědomí opustilo jeho tělo, ve kterém prožil inkarnovaný život na Urantii, mohl po právu říci: „je dokonáno“—a bylo opravdu dokonáno. Jeho smrt na Urantii ukončila jeho poskytovací dráhu; toto byl poslední krok ke splnění závazného slibu Rajského Syna Tvořitele. A když získají takovou zkušenost, takoví Synové se stanou nejvyššími vládci vesmírů a nevládnou již jako zástupci Otce, ale vládnou svým vlastním právem a jménem jako „Král Králů a Pán Pánů.“ Kromě některých již uvedených omezeních, tito sedminásobně poskytnutí Synové vládnou neomezenou nejvyšší mocí ve vesmírech svého trvalého pobytu. Pokud se jedná o jeho lokální vesmír, „všechna moc na nebi i na zemi“ byla předána tomuto vítězoslavnému a povýšenému Synu-Vládci.

21:4.6 (240.2) Po dokončení svých poskytovacích misí jsou Synové Tvořitelé považováni za samostatný řád, řád sedmidílných Synů-Vládců. Jako osobnosti, Synové-Vládci jsou stejní jako Synové Tvořitelé, ale oni podstoupili takovou poskytovací zkušenost, že se běžně pokládají za jiný řád. Když se Tvořitel rozhodne vykonat poskytnutí, je nutno pro tento účel udělat velkou a trvalou změnu. V podstatě, poskytnutý Syn zůstává stále tím stejným Tvořitelem, ale přidal ke své podstatě zkušenost tvora, což ho navždy vylučuje z božské úrovně Syna Tvořitele a povyšuje ho na empirickou rovinu Syna-Vládce, který si plně zasloužil právo vládnout vesmíru a řídit jeho světy. Takové bytosti ztělesňují všechno to, co může být získáno od božských rodičů a obsahují vše, co je načerpáno ze zkušenosti zdokonaleného tvora. Proč by měl člověk naříkat nad svým nízkým původem a vnuceným evolučním životem, když samotní Bohové musí projít stejnou zkušeností, aby byli považováni za empiricky hodné a schopné vládnout plně a s konečnou platností svým vesmírným sférám.

5. Vztah Synů-Vládců k vesmíru

21:5.1 (240.3) Moc Vládce Michaela je neomezená, protože pochází z empirického spojení s Rajskou Trojicí; je nesporná, protože je získána ze skutečné zkušenosti samotných tvorů, podřízených takové autoritě. Podstata pravomoci sedmidílného Syna Tvořitele je nejvyšší, protože:

21:5.2 (240.4) 1. Obsahuje sedmidílný postoj Rajské Trojice.

21:5.3 (240.5) 2. Ztělesňuje sedmidílné pojetí tvorů časoprostoru.

21:5.4 (240.6) 3. Dokonale slučuje pojetí Ráje a postoj tvora.

21:5.5 (240.7) Tímto způsobem tato empirická pravomoc zahrnuje v sobě všechnu božskost Boha Sedmidílného, dosahující vrcholu v Nejvyšší Bytosti. A osobní pravomoc sedmidílného Syna se podobá budoucí pravomoci, někdy v budoucnu dokončené Nejvyšší Bytosti, a obsahuje nejmocnější moc a autoritu Rajské Trojice, kterou je možno projevit v daných časoprostorových hranicích.

21:5.6 (240.8) S dosažením nejvyšší pravomoci v lokálním vesmíru Syna Michaela opouští schopnost a možnost tvořit zcela nové typy tvorů a bytostí během současné vesmírné epochy. Ale ztráta schopnosti Syna-Vládce vytvořit úplně nové řády bytostí v žádném případě neovlivňuje práci zdokonalování života, který byl již vytvořen a je v procesu rozvoje; tento rozsáhlý program vesmírné evoluce pokračuje bez přerušení či omezení. Nabytí nejvyšší pravomoci Synem-Vládcem znamená osobní přímou odpovědnost za péči a řízení toho, co již bylo navrženo a vytvořeno a toho, co bude vytvářeno později těmi, kdo byli pro tuto činnost určeni a vytvořeni. Časem se může vyvinout téměř nekonečná evoluce rozmanitých bytostí, ale žádný úplně nový model nebo typ inteligentního tvora nebude mít od nynějška přímý původ v Synu-Vládci. Toto je první krok, začátek, ustáleného řízení v kterémkoliv lokálním vesmíru.

21:5.7 (241.1) Povýšení sedmidílného poskytnutého Syna do pozice s nezpochybnitelnou pravomocí ve svém vesmíru znamená začátek konce dlouhotrvající nestálosti a relativní nejistoty. Po této události, to, co nemůže být někdy oduševněno, podlehne nakonec rozkladu; to, co nemůže být někdy sloučeno s kosmickou realitou, bude nakonec zničeno. Když se zdroj pro poskytování nekonečného soucitu a nepostižitelné trpělivosti vyčerpá v úsilí získat věrnost a oddanost tvorů vlastní vůle daných oblastí, bude převažovat právo a spravedlnost. To, co soucit nemůže ospravedlnit, bude nakonec spravedlností anulováno.

21:5.8 (241.2) Poté, když byli nastoleni jako svrchovaní vládci, Vládci Michaelové jsou nejvyššími ve svých vlastních lokálních vesmírech. Těch několik omezeních jejich vlády jsou ta, která spočívají v kosmické předexistenci určitých sil a osobností. Jinak mají Synové-Vládci ve svých příslušných vesmírech nejvyšší moc, nejvyšší odpovědnost a nejvyšší správní autoritu; oni jsou Tvořitelé i Bohové; oni jsou nejvyšší prakticky ve všem. Pokud se jedná o fungování daného vesmíru, není větší moudrosti, než moudrost takového Syna.

21:5.9 (241.3) Po svém povýšení do pozice s ustálenou pravomocí v lokálním vesmíru má Rajský Michael plnou kontrolu nad všemi ostatními Božími Syny, působícími v jeho oblasti a může vládnout svobodně podle svých představ a potřeb svých světů. Syn-Vládce může podle vlastní vůle měnit rozhodnutí duchovního soudu a dělat evoluční úpravy na obydlených planetách. A takoví Synové stanovují a uskutečňují plány podle vlastního výběru ve všech záležitostech, týkajících se mimořádných planetárních potřeb, zvláště těch světů, na kterých pobývali v podobě tvora a především toho světa, který byl svědkem jejich závěrečného poskytnutí—planety inkarnace v podobě smrtelného těla.

21:5.10 (241.4) Je zřejmé, že Synové-Vládci mají dokonalé spojení se světy svého poskytnutí a to nejenom se světy, na kterých osobně pobývali, ale se všemi světy, na kterých se poskytli Autoritativní Synové. Toto spojení je udržováno přes jejich vlastní duchovní přítomnost, Ducha Pravdy, kterého jsou oni schopni „rozlévat na všechny lidi.“ Tito Synové-Vládci udržují také nepřetržité spojení s Věčným Mateřským Synem ve středu všech věcí. Oni mají soucitný dosah, který se šíří od Vesmírného Otce na vrcholu, k nižším rasám, žijících na planetách ve sférách času.

6. Osud Vládců Michaelů

21:6.1 (241.5) Nikdo nemá právo odvážit se posuzovat s konečnou platností vlastnosti nebo osudy sedmidílných Svrchovaných Vládců lokálních vesmírů; nicméně, my všichni hodně přemýšlíme o těchto otázkách. Nás učí, a my tomu věříme, že každý Rajský Michael je absolutním dvojitým pojetím svého božského původu; on tímto způsobem ztělesňuje skutečné aspekty nekonečnosti Vesmírného Otce a Věčného Syna. Michaelové musí mít částečně vztah k totální nekonečnosti, ale jsou pravděpodobně v absolutním vztahu k té části nekonečnosti, která se týká jejich původu. Ale jak pozorujeme jejich práci v současné vesmírné epoše, nevidíme žádnou činnost, která by přesahovala hranice konečnosti; jakékoliv předpokládané nadkonečné schopnosti jsou určitě samy sebou potlačované a až dosud neodhalené.

21:6.2 (242.1) Završení poskytovacích misí v podobě tvorů a následné získání nejvyšší pravomoci ve vesmíru určitě znamená úplné vysvobození schopností Michaela pro konečné činnosti, doprovázené objevením se schopnosti pro službu, přesahující hranice konečnosti. Právě v tomto spojení my vidíme, že takoví Synové Michaelové jsou potom omezeni ve vytváření nových typů tvorů a toto omezení nepochybně vzniklo důsledkem osvobození jejich nadkonečných potenciálů.

21:6.3 (242.2) Je vysoce pravděpodobné, že v průběhu současné vesmírné epochy tyto neodhalené schopnosti tvořitelů v nich zůstanou potlačeny. Ale my věříme, že někdy ve vzdálené budoucnosti, v připravovaných vesmírech vnějšího prostoru, toto spojení mezi sedmidílným Synem-Vládcem a sedmistupňovým Tvořivým Duchem může dosáhnout absonitní úrovně služby, doprovázené nově vzniklými věcmi, významy a hodnotami na transcendentálních úrovních konečného vesmírného smyslu.

21:6.4 (242.3) Zrovna tak, jak se Nejvyšší Božstvo uskutečňuje na základě empirické služby, tak Synové Tvořitelé dosahují osobní realizaci potenciálů Rajské božskosti, ukrytých v jejich nezměrných podstatách. Když byl na Urantii, Kristus Michael, jednou řekl: „Já jsem cesta, pravda a život.“ A my věříme, že ve věčnosti jsou Michaelové předurčeni být doslova „cestou, pravdou a životem,“ věčně ozařovat pro všechny vesmírné osobnosti cestu, která vede od nejvyšší božskosti, přes konečnou absonitnost, ke konečnosti věčného božstva.

21:6.5 (242.4) [Představeno Zdokonalovatelem Moudrosti Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.