Kapitola 20 Boží Synové Ráje

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 20

Boží Synové Ráje

20:0.1 (223.1) V souladu s jejich funkcí ve vesmíru Orvonton, jsou Boží Synové zařazeni do tří hlavních skupin:

20:0.2 (223.2) 1. Sestupující Boží Synové.

20:0.3 (223.3) 2. Vzestupní Boží Synové.

20:0.4 (223.4) 3. Trinitizovaní Boží Synové.

20:0.5 (223.5) Sestupné řády synovstva zahrnují osobnosti, které jsou přímým a božským tvořením. Vzestupní synové, jako jsou smrtelné bytosti a tohoto postavení dosáhnou empirickou účastí v tvůrčí metodě, která je známá jako evoluce. Trinitizovaní Synové jsou skupinou smíšeného původu, která obsahuje všechny bytosti pojaté Rajskou Trojicí, i když nemají přímý původ v Trojici.

1. Sestupní Boží Synové

20:1.1 (223.6) Všichni sestupní Boží Synové mají vysoký a božský původ. Oni se věnují sestupné péči, to znamená, že slouží na světech a soustavách časoprostoru, kde pomáhají vystoupit k Ráji nižším tvorům evolučního původu—vzestupným synům Boha. Z početných řádů sestupných Synů sedm bude popsáno v tomto vyprávění. Ti Synové, kteří pocházejí z Božstev na středním Ostrově Světla a Života, jsou nazýváni Boží Synové Ráje a zahrnují následující tři řády:

20:1.2 (223.7) 1. Synové Tvořitelé—Michaelové.

20:1.3 (223.8) 2. Autoritativní Synové—Avonalové

20:1.4 (223.9) 3. Synové Trojice-Učitelé—Daynalové.

20:1.5 (223.10) Čtyři zbývající řády sestupného synovstva jsou známé jako Boží Synové lokálních vesmírů:

20:1.6 (223.11) 4. Synové Melkísedekové.

20:1.7 (223.12) 5. SynovéVorondadekové.

20:1.8 (223.13) 6. Synové Lanonandekové.

20:1.9 (223.14) 7. Nositelé Života.

20:1.10 (223.15) Melkísedekové jsou společným potomstvem Syna Tvořitele lokálního vesmíru, Tvořivého Ducha a Otce Melkísedeka. Jak Vorondadekové, tak i Lanonandekové jsou přivedeni na svět Synem Tvořitelem a jeho přidruženým Tvořivým Duchem. Vorondadekové jsou nejčastěji známí jako Nejsvrchovanější─Otcové Souhvězdí; Lanonandekové jako Vládci Soustav a jako Planetární Princové. Trojitý řád Nositelů Života je přiveden na svět Synem Tvořitelem společně s Tvořivým Duchem a jedním ze tří Věčně Moudrých, vládnoucí danému supervesmíru. Ale charakteristika a činnosti těchto Božích Synů lokálních vesmírů je podrobněji popsána v těch kapitolách, které pojednávají o záležitostech lokálních tvoření.

20:1.11 (224.1) Boží Synové Ráje mají trojitý původ: prvotní Synové, neboli Synové Tvořitelé, jsou přivedeni na svět Vesmírným Otcem a Věčným Synem; druhotní Synové, neboli Autoritativní Synové, jsou dětmi Věčného Syna a Nekonečného Ducha; Synové Trojice-Učitelé jsou potomci Otce, Syna a Ducha. Z pohledu jejich služby, úcty a proseb jsou Synové Ráje jako jeden; jejich duch je jeden a jejich práce je stejná kvalitou i kompletností.

20:1.12 (224.2) Tak, jak Rajské řády Věčných prokázaly, že jsou božskými správci, tak řády Rajských Synů se projevily jako božští pečovatelé—tvořitelé, služebníci, poskytovatelé, soudci, učitelé a odhalovatelé pravd. Rozsah jejich působení ve vesmíru vesmírů je nezměrný, od břehů věčného Ostrova až k obydleným světům časoprostoru vykonávají rozmanité služby, z nichž mnohé ve středním vesmíru a supervesmírech nejsou v tomto vyprávění odhaleny. Oni jsou různě organizováni podle povahy a místa jejich služby, ale v lokálním vesmíru slouží jak Autoritativní Synové, tak i Synové Učitelé pod přímým vedením Syna Tvořitele, který danou oblast řídí.

20:1.13 (224.3) Synové Tvořitelé jsou pravděpodobně obdařeni koncentrovanou duchovností, kterou ovládají a kterou mohou poskytovat, tak jak to učinil váš vlastní Syn Tvořitel, když rozlil svůj duch na všechny smrtelné lidi na Urantii. Každý Syn Tvořitel je obdařen touto duchovní přitažlivou silou ve své vlastní oblasti; on si osobně uvědomuje každý čin a citové pohnutí každého sestupného Božího Syna, který slouží v jeho oblasti. Tady se projevuje božské reflexe—zdvojení v lokálním vesmíru—té absolutní duchovní přitažlivé síly Věčného Syna, která mu umožňuje spojit se a udržovat kontakt se všemi Rajskými Syny, bez ohledu na to, kde se mohou nacházet v celém vesmíru vesmírů.

20:1.14 (224.4) Rajští Synové Tvořitelé neslouží pouze jako Synové ve svých sestupných pečovatelských službách a poskytování, ale když dokončí svoje poslání poskytování, každý působí jako vesmírný Otec ve svém vlastním tvoření, zatímco ostatní Boží Synové pokračují ve službě poskytování a duchovního povznášení za účelem získat planety, jednu po druhé, pro dobrovolné uznání láskyplné vlády Rajského Otce, vrcholící v ochotě tvora vykonávat vůli Rajského Otce a v planetární oddanosti vesmírné svrchovanosti jeho Syna Tvořitele.

20:1.15 (224.5) V sedmidílném Synu Tvořiteli jsou Tvořitel a tvor navždy sloučeni v chápajícím, ohleduplném a soucitném spojení. Celý řád Michaela—Synů Tvořitelů—je tak unikátní, že podrobnější popis jejich vlastností a činností bude ponechán pro příští kapitolu a toto vyprávění se bude především týkat dvou zbývajících řádů Rajského synovstva: Autoritativních Synů a Synů Trojice-Učitelů.

2. Autoritativní Synové

20:2.1 (224.6) Pokaždé, když se Věčným Synem zformulovaný originální a absolutní koncept bytosti spojí s novým a božským ideálem láskyplné služby, vytvořený Nekonečným Duchem, vznikne nový a původní Boží Syn, Autoritativní Syn Ráje. Tito Synové tvoří řád Avonalů, protiklad řádu Michaela, Synů Tvořitelů. Ačkoliv nejsou tvořiteli ve smyslu osobním, jsou bezprostředně spjati se všemi činnostmi Michaelů. Avonalové jsou planetárními pečovateli a soudci, smírčími soudy časoprostorových světů—všech ras, pro všechny světy a ve všech vesmírech.

20:2.2 (225.1) Máme důvody věřit, že celkový počet Autoritativních Synů ve velkém vesmíru je asi jedna miliarda. Oni jsou samosprávným řádem, řízeným jejich nejvyšší radou v Ráji, která je sestavena ze zkušených Avonalů, odvolaných ze služby ve všech vesmírech. Ale když jsou určeni a pověřeni k činnosti v lokálním vesmíru, slouží pod přímým vedením Syna Tvořitele dané oblasti.

20:2.3 (225.2) Avonalové jsou Rajští Synové služby a sebeposkytovatelé jednotlivým planetám lokálních vesmírů. A protože každý Syn Avonal má ojedinělou osobnost, protože dva si nejsou podobní, jejich práce je individuálně unikátní v oblastech jejich pobytu, kde jsou často inkarnováni do podoby smrtelného těla a někdy se narodí pozemským matkám na evolučních světech.

20:2.4 (225.3) Kromě jejich služby na vyšších administrativních úrovních, Avonalové mají trojitou funkci na obydlených světech:

20:2.5 (225.4) 1. Justiční činnosti. Tato činnost Avonalů probíhá při zakončení planetárních dohledů. V průběhučasu mohou vykonat desítky—stovky—takových misí na každém jednotlivém světě a mohou jít na stejný svět, nebo na jiné světy nesčetněkrát jako ukončovatelé soudních obdobích, vysvoboditelé spících tvorů věčného života.

20:2.6 (225.5) 2. Úřední mise. Tento způsob navštěvování planet se obvykle děje před příchodem seslaného Sy-na. Při takové misi se Avonal zjeví metodou inkarnace, která nezahrnuje porod smrtelníků, jako dospělá osoba dané oblasti. Po této první a obvykle úřední návštěvě, Avonalové mohou opakovaně sloužit ve výkonné funkci na stejné planetě před i po zjevení seslaného Syna. Na těchto dodatečných úředních misích se mohou, nebo nemusí, Avonalové zjevit v materiální a viditelné formě, ale žádný z nich se nenarodí na svět jako bezmocné nemluvně.

20:2.7 (225.6) 3. Poskytovací mise. Všichni Synové Avonalové, alespoň jednou, poskytnou sebe samy některé zesmrtelných ras na některém evolučním světě. Justiční návštěvy jsou početné, úřední mise mohou být několikeré, ale na každé planetě se zjeví pouze jeden poskytnutý Syn. Poskytnutí Avonalové se narodí ženě, tak, jako v případě Michaela Nebadonského, když byl inkarnován na Urantii.

20:2.8 (225.7) Neexistuje hranice omezující počet úředních a poskytovacích misí Synů Avonalů, ale obvykle, po sedmé takové zkušenosti přijde přerušení činnosti, aby dostali příležitost ti, kteří doposud sloužili méně. Tito Synové s mnohanásobnou zkušeností poskytování jsou potom přiděleni k nejvyšší osobní radě Syna Tvořitele, stávajíc se tímto účastníky řízení vesmírných záležitostí.

20:2.9 (225.8) Ve všech svých činnostech pro obydlené světy mají Autoritativní Synové podporu dvou řádů tvorů lokálního vesmíru, Melkísedeků a archandělů, zatímco při poskytovacích misích jsou doprovázeni Oslnivými Večerními Hvězdami, které mají rovněž původ v lokálních tvořeních. Pro všechno planetární úsilí mají druhotní Rajští Synové, Avonalové, plnou moc a zplnomocnění od prvotního Rajského Syna, Syna Tvořitele lokálního vesmíru, ve kterém oni slouží. Ve skutečnosti je jejich práce na obydlených sférách stejně tak účinná a přínosná, jako by na těchto světech se smrtelným obyvatelstvem sloužil Syn Tvořitel.

3. Justiční činnost

20:3.1 (226.1) Avonalové jsou známí jako Autoritativní Synové, protože jsou vysokými soudy oblastí a rozhodují o posloupných soudních obdobích na světech času. Oni dohlížejí na probuzení spících, věčně žijících tvorů, posuzují danou oblast, ukončují povolení pro odklad soudu, vykonávají nařízení, spojená s epochou podmíněné milosti, přeřazují vesmírné tvory planetární péče na práci pro novou správu dané oblasti a po dokončení své mise se vracejí do řídících center svých lokálních vesmírů.

20:3.2 (226.2) Když Avonalové soudí osudy epochy, rozhodují o osudu evolučních ras, ale i když oni mohou vynášet rozsudky o zániku identity osobnosti tvorů, takové rozsudky nevykonávají. Rozsudky této povahy jsou vykonávány někým jiným, než orgány supervesmíru.

20:3.3 (226.3) Příchod Rajského Avonala na evoluční svět za účelem ukončení soudního období a zahájení nové epochy planetárního vývoje nemusí být ani úřední misí, ani poskytovací misí. Úřední mise někdy a poskytovací mise pokaždé, jsou inkarnací; to znamená, že při takových posláních Avonalové slouží na planetě v materiální podobě—doslovně. Jejich další návštěvy jsou „technické“ a pro tento druh služby Avonal inkarnován není. Když Autoritativní Syn přichází pouze jako soudce osudu, objeví se na planetě jako duchovní bytost, která je neviditelná pro materiální tvory dané oblasti. K takovým technickým návštěvám v dlouhé historii obydleného světa dochází opakovaně.

20:3.4 (226.4) Synové Avonalové mohou působit jako planetární soudci před úředními i poskytovacími misemi. Nicméně, při každé z těchto misí inkarnovaný Syn bude hodnotit končící planetární epochu; podobně tak činí Syn Tvořitel, když je pro misi poskytování inkarnován do podoby smrtelného těla. Když Rajský Syn navštíví evoluční svět a stane se jedním z jeho obyvatel, jeho přítomnost ukončuje soudní období a ustanovuje soud nad danou oblastí .

4. Úřední mise

20:4.1 (226.5) Předtím, než se planetě objeví poskytnutý Syn, obydlený svět je zpravidla navštíven Rajským Avonalem za účelem úřední mise. Jestliže je to první úřední návštěva, Avonal je vždy inkarnován jako materiální bytost. Na planetě svého poslání se Avonal objeví jako dospělý muž smrtelných ras—bytost, která je plně viditelná smrtelným tvorům jeho doby a generace a je s nimi ve fyzickém kontaktu. V průběhu celé úřední inkarnace je spojení Syna Avonala s lokálními a vesmírnými duchovními silami neustálé a nepřerušované.

20:4.2 (226.6) Planeta může zažít mnoho úředních misí, a to jak před, tak i po příchodu poskytnutého Syna. Může být navštívena mnohokrát stejnými, nebo jinými Avonaly, působícími jako soudci soudního období, ale takové technické mise hodnocení nejsou ani poskytovací, ani úřední a Avonalové nejsou nikdy pro takové příležitosti inkarnováni. I když je planeta obdařena opětovnými úředními misemi, ne vždy se Avonalové podrobí smrtelné inkarnaci; a když slouží v podobě smrtelného těla, pokaždé se objeví jako dospělá bytost dané oblasti; oni se nenarodí z ženy.

20:4.3 (227.1) Když jsou Rajští Synové inkarnováni buď na poskytovací misi, nebo úřední misi, mají zkušené Ladiče Myšlení a tito Ladiči jsou pro každou inkarnaci jiní. Ladiči, kteří obývají mysli inkarnovaných Božích Synů nemohou nikdy doufat, že prostřednictvím spojení s božsko-lidskými bytostmi, ve kterých pobývají, získají osobnost, ale jsou často zosobněni na příkaz Vesmírného Otce. Z takových Ladičů je sestavena nejvyšší rada Diviningtonu pro řízení, identifikaci a vysílání Tajemných Monitorů do obydlených oblastí. Oni rovněž přijímají a oceňují Ladiče při jejich návratu do „Otcova lůna“ po smrtelném zániku svých pozemských schránek. Tímto způsobem se věrní Ladiči světových soudců stanou povznesenými vůdci svého druhu.

20:4.4 (227.2) Urantia nikdy nehostila Syna Avonala na jeho úřední misi. Kdyby Urantia dodržela obecný plán obydlených světů, byla by obdařena úřední misí někdy mezi dobou Adama a poskytnutým Kristem Michaelem. Ale obvyklé pořadí pro příchod Rajských Synů na vaší planetu bylo zcela narušeno objevením se Syna Tvořitele při jeho závěrečném sebeposkytnutí před devatenácti sty lety.

20:4.5 (227.3) Urantia může ještě být navštívena Avonalem, pověřeným inkarnací za účelem úřední mise, ale pokud se jedná o budoucí příchod Rajských Synů, tak dokonce i „andělé v nebi nevědí kdy a jakým způsobem se takové návštěvy uskuteční,“ protože svět, obdařený Michaelem, patří do poručenské péče Syna Vládce a jako takový, plně podléhá jeho vlastním plánům a nařízením. A kromě toho, s vaším světem je to ještě více komplikovanější, protože Michael slíbil, že se vrátí. Bez ohledu na nepochopení pobytu Michaela Nebadonského na Urantii, jedna věc je určitě pravdivá—jeho slib, že se na váš svět vrátí. Vzhledem k této perspektivě, pouze čas ukáže budoucí pořadí návštěv Rajských Božích Synů na Urantii.

5. Poskytnutí Rajských Božích Synů

20:5.1 (227.4) Věčný Syn je věčné Slovo Boží. Věčný Syn je dokonalým vyjádřením „první“ absolutní a nekonečné myšlenky svého věčného Otce. Když osobní zdvojení neboli božské prodloužení Prvorozeného Syna zahajuje poskytovací misi smrtelné inkarnace, doslova se naplní pravda, že božské „Slovo se stalo tělem“ a že tudíž Slovo pobývá mezi nižšími bytostmi živočišného původu.

20:5.2 (227.5) Na Urantii je velmi široce rozšířené přesvědčení, že účelem poskytnutí Syna je, v určitém smyslu, ovlivnit postoj Vesmírného Otce. Ale vaše osvícenost by vám měla naznačit, že to není pravda. Poskytovací mise Avonalů a Synů Michaelů jsou nezbytnou součástí empirického procesu, určeného k tomu, učinit z těchto Synů spolehlivé a soucitné soudce a vládce lidí a planet časoprostoru. Dráha sedminásobného poskytnutí je nejvyšším cílem všech Rajských Synů Tvořitelů. A všichni Autoritativní Synové jsou motivováni tímto stejným duchem poskytování, které tak výrazně charakterizuje primární Syny Tvořitele a Věčného Syna Ráje.

20:5.3 (227.6) Určitý řád Rajských Synů musí být poskytnut každému světu obydleném smrtelníky, aby se umožnilo Ladičům Myšlení obývat mysli všech normálních lidských bytostí dané sféry, protože Ladiči Myšlení nevstupují do všech bona fide lidských bytostí, dokud Duch Pravdy nebyl rozlit na všechna těla; a seslání Ducha Pravdy závisí na návratu Rajského Syna, který úspěšně vykonalmisi smrtelného poskytnutí na vyvíjejícím se světě, do hlavního řídícího centra daného vesmíru.

20:5.4 (228.1) V průběhu dlouhé historie obydlené planety se uskuteční mnoho periodických hodnocení soudního období a více než jednou dojde k úřední misi, ale obvykle pouze jednou zde bude sloužit poskytnutý Syn. Pro každý obydlený svět je nutný pouze jeden poskytnutý Syn, aby přišel prožít celý smrtelný život od narození až do smrti. Dříve, či později, bez ohledu na duchovní status, každý svět, obydlený smrtelníky, je určen stát se hostitelem Autoritativního Syna na jeho poskytovací misi, kromě jedné planety v každém lokálním vesmíru, kterou si vybral Syn Tvořitel, aby tam uskutečnil svoje smrtelné poskytnutí.

20:5.5 (228.2) Když více porozumíte poskytnutí Synů, pochopíte proč se v historii Nebadonu přikládá tak velký zájem o Urantii. Vaše malá a nevýznamná planeta zajímá lokální vesmír jenom proto, že je to smrtelný domov Ježíše Nazaretského. Ona byla místem závěrečného a triumfálního poskytnutí Syna Tvořitele, aréna, ve které Michael získal nejvyšší osobní svrchovanost ve vesmíru Nebadon.

20:5.6 (228.3) V řídícím centru svého lokálního vesmíru Syn Tvořitel, zejména po dokončení svého vlastního smrtelného poskytnutí, tráví většinu svého času poradenstvím a instruováním kolegia přidružených Synů—Autoritativních Synů—a jiných.S láskou a oddaností, s něžným soucitem a citlivou ohleduplností tito Autoritativní Synové poskytují sebe sami světům prostoru. A v žádném případě nejsou tyto planetární služby podřadnější smrtelným poskytnutím Michaelů. Je pravdou, že váš Syn Tvořitel si pro svoji závěrečnou cestu, prožitou jako tvor, vybral svět, na kterém měl neobvyklá neštěstí. Ale žádná planeta by nikdy neměla být v takovém stavu, který by vyžadoval poskytnutí Syna Tvořitele, aby ovlivnil její duchovní obnovu. Kterýkoliv Syn poskytovací skupiny by byl stejně platný, protože ve všech svých činnostech, na světech lokálního vesmíru, jsou Autoritativní Synové zrovna tak božsky účinní a všemoudří, jako je jejich Rajský bratr, Syn Tvořitel.

20:5.7 (228.4) Ačkoliv během poskytovací inkarnace Rajských Synů může vždy dojít k pohromě, já jsem ještě neviděl záznam o nezdaru nebo selhání jak Autoritativního Syna nebo Syna Tvořitele na poskytovací misi. Oba jsou původu velmi blízko k absolutní dokonalosti, než aby selhali. Oni skutečně přijímají riziko, opravdu se stanou smrtelnými tvory z masa a krve a tímto získají unikátní zkušenost tvora, ale v rozsahu mého sledování vždy byli úspěšní. Oni nikdy neselžou při dosahování cíle poskytovací mise. Vyprávění o jejich poskytování a planetární službě v celém Nebadonu tvoří nejušlechtilejší a fascinující kapitolu v historii vašeho lokálního vesmíru.

6. Poskytování v podobě smrtelníků

20:6.1 (228.5) Metoda, pomocí které se Rajský Syn připraví na smrtelnou inkarnaci jako poskytnutý Syn a narodí se z matky na poskytované planetě je vesmírnou záhadou; a jakákoliv snaha zjistit působení této metody Sonaringtonu je předurčena setkat se s jistým nezdarem. Nechejte ušlechtilou znalost smrtelného života Ježíše Nazaretského vniknout do vašich duší, ale neplýtvejte myšlenkami nad zbytečnými spekulacemi o tom, jak tato záhadná inkarnace Michaela Nazaretského byla provedena. Radujme se všichni z vědomí a jistoty, že takové činy jsou v možnostech božské podstaty a nemařte čas bezvýslednými dohady o metodě, použité božskou moudrostí pro vykonání takového úkazu.

20:6.2 (229.1) Na misi smrtelného poskytnutí je Rajský Syn vždy zrozen ze ženy a vyrůstá jako dítě mužského rodu, tak, jako Ježíš na Urantii. Všichni tito Synové nejvyšší služby projdou dětstvím a dospíváním k dospělosti, zrovna tak, jako lidská bytost. Z každého pohledu jsou stejní jako smrtelníci rasy, do které se narodili. Obracejí se s prosbami k Otci zrovna tak, jako to dělají děti oblastí, ve kterých oni slouží. Z materiálního pohledu, tito božsko-lidští Synové žijí normálními životy, pouze s jedinou výjimkou: nezplodí potomky na světechsvého pobytu; toto je univerzální omezení, stanovené na všechny řády Rajských poskytovaných Synů.

20:6.3 (229.2) Tak, jak Ježíš pracoval na vašem světě jako syn tesaře, tak pracují ostatní Rajští Synové v různých povoláních na planetách svých poskytnutích. Těžko byste přišli na zaměstnání, které by některý z Rajských Synů nevykonával v průběhu své poskytovací mise na některé z evolučních planet času.

20:6.4 (229.3) Když poskytnutý Syn načerpal zkušenosti ze života v lidském těle, když dosáhl dokonalého sladění se svým Ladičem Myšlení, poté začíná ta část jeho planetární mise, která je zaměřena na osvícení myslí a oduševnění duší jeho lidských bratrů. Jako učitelé, tito Synové se výhradně věnují duchovní osvětě smrtelných ras na světech svého pobytu.

20:6.5 (229.4) Přestože jsou dráhy smrtelných poskytování Michaelů a Avonalů v mnoha pohledech srovnatelné, nejsou vůbec stejné. Autoritativní Syn nikdy neprohlásil: „kdo viděl Syna, viděl Otce,“ tak, jak to prohlásil Syn Tvořitel, když byl v lidském těle na Urantii. Ale Autoritativní Syn tvrdí: „kdo viděl mne, viděl Věčného Božího Syna.“ Autoritativní Synové nejsou přímými potomky Vesmírného Otce a také jejich inkarnace není závislá na Otcově vůli; oni vždy poskytují sebe samotné jako Rajští Synové v závislosti na vůli Věčného Syna Ráje.

20:6.6 (229.5) Když poskytovaní Synové, Tvořitel nebo Autoritativní, projdou bránami smrti, objeví se znovu na třetí den. Ale neměli byste se obírat myšlenkou, že je pokaždé potká takový tragický konec, se kterým se setkal Syn Tvořitel, který pobýval na vašem světě před devatenácti sty lety. Mimořádná a neobvykle krutá zkušenost, kterou prošel Ježíš Nazaretský, zapříčinila, že Urantia se stala lokálně známá jako „svět kříže.“ Není nutné, aby Boží Syn musel podstoupit takové nelidské zacházení a obrovská většina planet jim poskytla ohleduplnější přijetí, umožňující jim završit jejich smrtelné životy, ukončit epochu, vynést soud nad spícími tvory věčného života a zahájit novou epochu bez nařízení násilné smrti. Poskytnutý Syn se musí setkat se smrtí, musí projít celou skutečnou zkušeností smrtelníků daného světa, ale není to podmínka božského plánu, aby tato smrt byla násilná, nebo neobvyklá.

20:6.7 (229.6) Když poskytovaní Synové nezemřou násilnou smrtí, dobrovolně se vzdají svých životů a projdou branami smrti ne proto, aby učinili zadost požadavkům „přísné spravedlnosti“ nebo „božskému hněvu,“ ale spíše aby dokončili poskytnutí, „vypili pohár“ inkarnace a osobní zkušenosti všeho toho, z čeho se skládá život tvora, tak, jak je prožíván na planetách smrtelného života. Poskytnutí je planetární a vesmírná nutnost a fyzická smrt není nic víc, než nezbytná součást poskytovací mise.

20:6.8 (230.1) Když je smrtelná inkarnace ukončena, sloužící Avonal odchází do Ráje, je přijat Vesmírným Otcem, vrací se do lokálního vesmíru svého určení a dostane se mu uznání od Syna Tvořitele. Nato, poskytnutý Avonal a Syn Tvořitel posílají jejich společného Ducha Pravdy, aby působil v srdcích smrtelných ras, obývajících svět poskytnutí. V epochách, ve kterých Syn Tvořitel se ještě nestal svrchovaným vládcem nad svým lokálním vesmírem,tak tento je společným duchem obou Synů, zrealizovaný Tvořivým Duchem. On se poněkud liší od Ducha Pravdy, který charakterizuje epochy lokálního vesmíru po sedmém poskytnutí Michaela.

20:6.9 (230.2) Po ukončení posledního poskytnutí Syna Tvořitele se podstata Ducha Pravdy, poslaného předtím do všech světů obdařených Avonaly daného lokálního vesmíru, změní. Stává se doslovně duchem svrchovaného Michaela. Tento fenomén se děje současně s uvolněním Ducha Pravdy pro službu na planetě Michaelova smrtelného poskytnutí. Od té doby každý svět, poctěný Autoritativním poskytnutím, obdrží od sedmidílného Syna Tvořitele stejného ducha Utěšitele ve spojení s tím Autoritativním Synem, který by se zjevil na světech lokálního vesmíru, jestli se jeho Syn Vládce osobně na nich inkarnoval jako poskytnutý Syn.

7. Synové Trojice-Učitelé

20:7.1 (230.3) Tito vysoce osobní a vysoce duchovní Rajští Synové jsou přivedeni na svět Rajskou Trojicí. V Havoně jsou známí jako řád Daynalů. V Orvontonu jsou nazýváni Synové Trojice-Učitelé, což je jméno podle jejich původu. V Salvingtonu je někdy nazývají Duchovními Syny Ráje.

20:7.2 (230.4) Počet Synů Učitelů neustále roste. Výsledek posledního vesmírného sčítání stanovil počet těchto Synů Trojice, působících ve středním vesmíru a v supervesmírech na více než dvacet jedna miliard a v tom nejsou započteny rezervy Ráje, které zahrnují více než jednu třetinu všech existujících Synů Trojice-Učitelů.

20:7.3 (230.5) Synové řádu Daynalů nejsou organickou součástí lokálních, nebo supervesmírných administrativ. Členové tohoto řádu nejsou ani tvořiteli, spasiteli, soudci a ani vládci. Oni se příliš nezabývají vesmírným řízením, ale spíše morální osvětou a duchovním rozvojem. Jsou to univerzální vychovatelé, věnující se duchovnímu procitnutí a morálnímu vedení všech oblastí. Jejich služba je bezprostředně propojena se službou osobností Nekonečného Ducha a je úzce spjata se vzestupem tvorů do Ráje.

20:7.4 (230.6) Tito Synové Trojice nesou prvky sloučených podstat Rajských Božstev, ale zdá se, že v Havoně více odrážejí podstatu Vesmírného Otce. V supervesmírech se zdá, že zobrazují podstatu Věčného Syna, zatímco v lokálních tvořeních jejich působení projevuje povahu Nekonečného Ducha. Ve všech vesmírech jsou ztělesněním služby a zdrženlivé moudrosti.

20:7.5 (230.7) Na rozdíl od svých Rajských bratrů, Michaelů a Avonalů, Synové Trojice-Učitelé neprojdou žádnou úvodní přípravou ve středním vesmíru. Jsou posláni přímo do řídících center supervesmírů a odtud jsou přiděleni do služby v některém lokálním vesmíru. Pro jejich službu těmto evolučním světům využívají sloučený duchovní vliv Syna Tvořitele a přidružených Autoritativních Synů, protože Daynalové sami o sobě nemají duchovní přitažlivou sílu.

8. Služba Daynalů v lokálních vesmírech

20:8.1 (231.1) Duchovní Synové Ráje jsou unikátní bytosti s původem v Trojici a jediní tvorové Trojice, kteří jsou tak plně spjati s vedením vesmírů dvojného původu. Oni se s potěšením věnují vzdělávání smrtelných tvorů a nižších řádů duchovních bytostí. Svoji práci začínají v lokálních soustavách a podle zkušeností a výsledků postupují ke středu, a přes službu v souhvězdí, k nejvyšší práci v lokálním tvoření. Po získání osvědčení se mohou Daynalové stát duchovními velvyslanci, zastupující lokální vesmíry, ve kterých sloužili.

20:8.2 (231.2) Já neznám přesný počet Synů Učitelů v Nebadonu; jsou jich tam tisíce. Mnoho vedoucích kateder ve školách Melkísedeků patří k tomuto řádu a smíšený personál řádně ustanovené Salvingtonské Univerzity má více než sto tisíc členů, včetně těchto Synů. Velký počet Daynalů je umístěn v různých morontiálních světech, ale oni se plně nezabývají duchovním a intelektuálním rozvojem smrtelných tvorů; oni se stejným dílem starají o vzdělávání serafských bytostí a jiných rodilých tvorů lokálních tvořeních. Mnoho jejich asistentů je vybráno z řad trinitizovaných bytostí.

20:8.3 (231.3) Synové Učitelé sestavují učitelský sbor, který vykonává všechny zkoušky a provádí všechny testy potřebné pro kvalifikaci a atestaci všech nižších stupňů vesmírné služby, od povinností nejvzdálenějších strážců, po studenty astronomie. Řídí dlouhodobý kurz vzdělávání, začínající od planetárních kurzů až po Vysokou Školu Moudrosti, která je umístěna na Salvingtonu. Ocenění, svědčící o úsilí a výsledcích, je uděleno všem, vzestupnému smrtelníkovi, nebo cílevědomému cherubovi, kteří dokončí tyto cesty moudrosti a pravdy.

20:8.4 (231.4) Ve všech vesmírech jsou všichni Boží Synové zavázáni těmto trvale věrným a univerzálně výkonným Synům Trojice-Učitelům. Oni jsou povznešenými učiteli všech duchovních osobností, prověřenými a spolehlivými učiteli dokonce i samotných Božích Synů. Ale já vás těžko mohu informovat o nekonečných podrobnostech, týkajících se povinností a funkcí Synů Učitelů. Obrovské pole působnosti a aktivit Daynalů bude na Uranitii lépe pochopeno až pokročí vaše inteligence a až skončí duchovní izolace vaší planety.

9. Planetární služba Daynalů

20:9.1 (231.5) Když vývoj událostí na evolučním světě ukazuje, že čas je zralý pro zahájení duchovní epochy, Synové Trojice-Učitelé se vždy hlásí dobrovolně do služby. Vy neznáte tento řád synovstva, protože Urantia nikdy nepoznala duchovní epochu, milénium kosmického osvícení. Ale Synové Učitelé i nyní navštěvují váš svět za účelem připravit plány, týkající se jejich připravovaného pobytu na vaší sféře. Oni se budou moci objevit na Urantii až poté, kdy se její obyvatelé dostatečně osvobodí z okovů živočišna a zbaví se pout materialismu.

20:9.2 (231.6) Synové Trojice-Učitelé nemají nic do činění s ukončením planetárních soudních období. Oni ani nesoudí mrtvé, ani nepřemísťují živé, ale na každé planetární misi jsou doprovázeni Autoritativním Synem, který tyto činnosti vykonává. Synové Učitelé se plně věnují zahájení duchovní epochy, nastávající éře duchovních realit na evoluční planetě. Oni jsou skutečnými duchovními protipóly materiálního vědění a světské moudrosti.

20:9.3 (232.1) Zpravidla trvá návštěva Synů Učitelů na planetě jeden tisíc let planetárního času. Jeden Syn Učitel řídí planetární tisíciletou vládu a pomáhá mu sedmdesát členů jeho řádu. Daynalové se neinkarnují a ani jinak se sami nezosobňují, aby byli viditelní smrtelnými bytostmi; proto udržují kontakt s navštíveným světem prostřednictvím aktivit Oslnivých Večerních Hvězd, osobností lokálního vesmíru, které jsou spolupracovníky Synů Trojice-Učitelů.

20:9.4 (232.2) Daynalové se na obydlený svět mohou mnohokrát vrátit a po jejich závěrečné misi bude planeta uvedena do ustáleného statusu sféry světla a života, což je v současné vesmírné epoše evoluční cíl všech planet, obydlených smrtelníky. Smrtelný Sbor Konečnosti se hodně zabývá sférami, které jsou ustáleny ve světle a životě a jejich planetární aktivity mají hodně společného s aktivitami Synů Učitelů. Ve skutečnosti je celý řád synovstva Daynalů úzce spjat se všemi stupni činností konečných v evolučních tvořeních časoprostoru.

20:9.5 (232.3) Je patrné, že Synové Trojice-Učitelé se od počátečních údobích evolučního vzestupu naprosto ztotožňují s programem smrtelného vývoje, což nás často vede k úvahám, týkajících se jejich možného spojení s konečnými v neznámé činnosti v budoucích vesmírech. My pozorujeme, že správci supervesmírů jsou zčásti osobnosti původu v Trojici a zčásti vzestupní evoluční tvorové pojati Trojicí. My pevně věříme, že Synové Učitelé a koneční se nyní věnují získávání zkušenosti časové souvislosti, což může být úvodním výcvikem, který by je připravil pro užší spojení v některém neodhaleném osudu budoucnosti. My, na Uverse, věříme, že poté, až supervesmíry budou s konečnou platností ustáleny ve světle a životě, tito Rajští Synové Učitelé, kteří se tak dokonale obeznámili s problémy evolučních světů a byli takovou dlouhou dobu spojeni se životem evolučních smrtelníků, budou pravděpodobně přeloženi k věčnému spojení s Rajským Sborem Konečnosti.

10. Společná služba Rajských Synů

20:10.1 (232.4) Všichni Rajští Boží Synové jsou božští svým původem a podstatou. Práce každého Rajského Syna pro blaho každého světa je přesně taková, jako kdyby sloužící Syn byl prvním a jediným Božím Synem.

20:10.2 (232.5) Rajští Synové jsou božským projevem působících podstat tří osob Božstva v oblastech časoprostoru. Synové Tvořitelé, Autoritativní Synové a Synové Učitelé jsou dary věčných Božstev lidským dětem a všem ostatním vesmírným tvorům vzestupného potenciálu. Tito Boží Synové jsou božskými pečovateli, kteří se nepřetržitě věnují práci, která pomáhá tvorům času dosáhnout vysoký duchovní cíl věčnosti.

20:10.3 (232.6) V Synech Tvořitelích je láska Vesmírného Otce sladěna se soucitem Věčného Syna a lokálním vesmírům je odhalena v tvořivé síle, láskyplné péči a moudrém vládnutí Michaelů. V Autoritativních Synech je soucit Věčného Syna, společně se službou Nekonečného Ducha, ukázán evolučním sférám v činnostech Avonalů—v jejich soudech, službě a poskytování. V Synech Trojice-Učitelích jsou láska, soucit a služba Rajských Božstev sladěny na nejvyšší časoprostorové hodnotové úrovni a vesmírům jsou prezentovány jako živá pravda, božská laskavost a opravdová duchovní krása.

20:10.4 (233.1) V lokálních vesmírech tyto řády Synů vzájemně spolupracují, aby účinně odhalili Božstva Ráje tvorům prostoru: jako Otec lokálního vesmíru, Syn Tvořitel zobrazuje nekonečný charakter Vesmírného Otce. Jako poskytnutí Synové milosrdenství, Avonalové odhalují nesrovnatelnou podstatu Věčného Syna a jeho nekonečný soucit. Jako skuteční učitelé vzestupných osobností, Synové Trojice-Daynalové vyjadřují učitelskou osobnost Nekonečného Ducha. V jejich božsky dokonalé spolupráci, Michaelové, Avonalové a Daynalové přispívají ke zpřítomnění a odhalení osobnosti Boha Nejvyššího a jeho svrchovanosti ve vesmírech časoprostoru. V harmonickém propojení jejich trojjediných aktivit, tito Rajští Boží Synové působí neustále jako předvoj osobností Božstva, podílející se na nikdy nekončícím rozpínání božskosti Prvotního Velkého Zdroje a Středu z věčného Ostrova Ráje do nepoznaných hlubin prostoru.

20:10.5 (233.2) [Představeno Zdokonalovatelem Moudrosti Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.