Kapitola 19 Stejnorodé bytosti původu v Trojici

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 19

Stejnorodé bytosti původu v Trojici

19:0.1 (214.1) Tato skupina Rajských bytostí, nazývaná Stejnorodými Bytostmi původu v Trojici, zahrnuje Syny Trojice-Učitele, kteří také patří do kategorie Rajských Božích Synů, tři skupiny vysokých správců supervesmírů a poněkud neosobní kategorii Inspirovaných Duchů Trojice. Bytosti narozené v Havoně by také měly být po právu zahrnuty v této klasifikaci osobností Trojice spolu s různými skupinami bytostí, které trvale bydlí v Ráji. Ty bytosti původu v Trojici, které jsou předmětem tohoto pojednání jsou:

19:0.2 (214.2) 1. Synové Trojice-Učitelé.

19:0.3 (214.3) 2. Zdokonalovatelé Moudrosti.

19:0.4 (214.4) 3. Božští Poradci.

19:0.5 (214.5) 4. Univerzální Cenzoři.

19:0.6 (214.6) 5. Inspirovaní Duchové Trojice.

19:0.7 (214.7) 6. Narozeni v Havoně.

19:0.8 (214.8) 7. Obyvatelé Ráje.

19:0.9 (214.9) Kromě Synů Trojice-Učitelů a pravděpodobně i Inspirovaných Duchů Trojice mají tyto skupiny konečný počet bytostí; jejich tvoření skončilo a patří minulosti.

1. Synové Trojice-Učitelé

19:1.1 (214.10) Ze všech vyšších řádů nebeských osobností, které jsou vám odhaleny, pouze Synové Trojice- Učitelů působí dvojitě. Původem v Trojici, ve svém poslání jsou téměř zcela oddáni službě božskému synovstvu. Oni jsou styčné bytosti, které překlenují vesmírnou propast mezi Trojicí a osobnostmi dvojitého původu.

19:1.2 (214.11) Zatímco počet Stálých Synů Trojice je uzavřený, počet Synů Učitelů se neustále zvyšuje. Jaký bude konečný počet Synů Učitelů já nevím. Ale mohu uvést, že v posledním pravidelném hlášení pro Uversu, záznamy v Ráji uváděly 21 001 624 821 těchto Synů ve službě.

19:1.3 (214.12) Tyto bytosti jsou jedinou skupinou Božích Synů, kteří jsou vám odhaleni a jejichž původ je v Rajské Trojici. Pohybují se v rozmezí středního vesmíru a supervesmírů a jejich velmi početné sbory jsou přiděleny ke každému lokálnímu vesmíru. Oni také slouží jednotlivým planetám, tak, jako ostatní Rajští Boží Synové. Protože soustava velkého vesmíru není plně vyvinuta, velké množství Synů Učitelů zůstává v záloze v Ráji a dobrovolně se hlásí k naléhavým případům a pro mimořádnou službu ve všech oblastech velkého vesmíru, na osamělých světech prostoru, v lokálních vesmírech a supervesmírech a na světech Havony. Oni také působí v Ráji, ale bude užitečnější odložit podrobnou úvahu o jejich tamní činnosti až dospějeme k projednávání působení Rajských Božích Synů.

19:1.4 (215.1) Nicméně, v této souvislosti je možno poznamenat, že Synové Učitelé jsou nejvyššími koordinujícími osobnostmi, mající původ v Trojici. V tak rozsáhlém vesmíru vesmírů existuje neustále velké nebezpečí podlehnout mylnému vyhraněnému názoru, podlehnout zlu, které tkví v rozdílném pojetí reality a božskosti.

19:1.5 (215.2) Na příklad: Pro lidskou mysl by bylo normální snažit se přistoupit ke kosmické filozofii, zobrazené v těchto sděleních, od jednoduchého a konečného ke složitému a nekonečnému, od původu člověka k božskému poslání. Ale taková cesta nevede k duchovní moudrosti. Takový postup je nejsnadnější cesta k určité formě genetických znalostí, ale v nejlepším případě může pouze odhalit původ člověka; odhalí jen málo, nebo nic, o jeho božském poslání.

19:1.6 (215.3) Dokonce v učení o biologické evoluci člověka na Urantii existují závažné námitky proti čistě historickému přístupu k jeho nynějšímu postavení a současným problémům. Pravdivý pohled na jakýkoliv problém, spojený s realitou—lidskou nebo božskou, pozemskou či kosmickou—může být pouze dosažen podrobným a nezaujatým studiem a porovnáním vzájemných vztahů třech stádií vesmírné reality: původu, historie a poslání. Správné chápání těchto tří empirických realit poskytuje základ pro rozumné zhodnocení současného stavu.

19:1.7 (215.4) Když se lidská mysl začne řídit filozofickou metodou začínat od nižšího k vyššímu, ať je to v biologii nebo teologii, je v neustálém nebezpečí, že se dopustí čtyř logických chyb:

19:1.8 (215.5) 1. Ona může zcela nepochopit, v čem spočívá konečný a naplněný cíl osobního dosažení nebobožského poslání.

19:1.9 (215.6) 2. Ona může udělat největší filozofickou chybu přílišným zjednodušováním kosmické evoluční(empirické) reality, což vede ke zkreslení faktů, překroucení pravdy a nesprávnému chápání osudů.

19:1.10 (215.7) 3. Zkoumání příčiny je čtením historií. Ale znalost toho, jak bytost vzniká nemusí nutně poskyt-nout rozumné pochopení současného postavení takové bytosti a jejího skutečného charakteru.

19:1.11 (215.8) 4. Samotná historie není schopna patřičně odhalit budoucí vývoj—osud. Zjistitelné původy jsouužitečné, ale pouze božské příčiny odhalí konečné důsledky. Cíle věčnosti nejsou ukázány v začátcích času. Současnost může být pravdivě vysvětlena jenom ve světle srovnání minulosti a budoucnosti.

19:1.12 (215.9) Vzhledem k těmto a ještě dalším důvodům, je naše metoda, kterou používáme ve vztahu k člověku a jeho planetárním problémům, založena na skutečnosti, že cesta časoprostorem začíná od nekonečného, věčného a božského Rajského Zdroje a Středu každé osobní reality a veškerého kosmického bytí.

2. Zdokonavatelé Moudrosti

19:2.1 (215.10) Zdokonalovatelé Moudrosti jsou specializovaným tvořením Rajské Trojice, určeným pro zosobňování božské moudrosti v supervesmírech. Existuje přesně sedm miliard těchto bytostí a jedna miliarda je přidělena ke každému ze sedmi supervesmírů.

19:2.2 (215.11) Společně se svými stejnorodými bytostmi, Božskými Poradci a Univerzálními Cenzory, Zdokonalovatelé Moudrosti prošli moudrostí Ráje, Havony a také, s výjimkou Diviningtonu, Rajskými sférami Otce. Po těchto zkušenostech byli Zdokonalovatelé Moudrosti natrvalo přiděleni do služby k Věčně Moudrým. Neslouží ani v Ráji, ani na světech okruhů systému Ráj-Havona; výhradně se věnují řízení supervesmírných vlád.

19:2.3 (216.1) Kdekoliv a kdykoliv je v činnosti Zdokonalovatel Moudrosti, okamžitě tam působí božská moudrost. Činnosti těchto pozoruhodných a vznešených osobností jsou provázeny věděním a moudrostí, které se reálně a dokonale projevují v jejich přítomnosti. Oni neodrážejí moudrost Rajské Trojice; oni jsou tou moudrostí. Jsou zdrojem moudrosti pro všechny učitele při používání vesmírných vědomostí; jsou studnicí vlastního úsudku a pramenem rozlišovacích schopností pro vzdělávací a osvětové instituce ve všech vesmírech.

19:2.4 (216.2) Moudrost má dvojí původ, pochází z dokonalosti božské podstaty, která je vrozená dokonalým bytostem a z osobní zkušenosti, získavanou evolučními tvory. Zdokonalovatelé Moudrosti jsou božskou moudrostí Rajské dokonalosti jasnozření Božstva. Když působí společně se svými administrativními spolupracovníky na Uverse—Mocní Poslové, Ti beze Jména a Čísla a Ti s Velkou Autoritou—jsou vesmírnou moudrostí poznání. Božská bytost může mít dokonalé božské vědění. Evoluční smrtelník může někdy dosáhnout dokonalosti vzestupného vědění, ale žádná z těchto bytostí sama o sobě nevyčerpá potenciál veškeré možné moudrosti. Proto tedy, když při řízení supervesmíru je potřeba dosáhnout maximální vesmírnou moudrost, tito zdokonalovatelé moudrosti božské podstaty jsou stále ve spojení s těmi vzestupnými osobnostmi, které skrze empirické strádání během evolučního procesu dosáhly vysokých postaveních v supervesmíru.

19:2.5 (216.3) Pro získání absolutní administrativní prozíravosti Zdokonalovatelé Moudrosti budou vždy potřebovat podporu této empirické moudrosti. Ale předpokládá se, že vysoká a až dosud nedosažená úroveň moudrosti může být dosažena Rajskými konečnými poté, až budou někdy přijati na sedmou úroveň duchovní existence. Jestliže je tato domněnka správná, potom by se takové zdokonalené bytosti evolučního původu měly nepochybně stát nejvýkonnějšími správci vesmírů, kteří kdy působili v jakémkoliv tvoření. Já věřím, že toto je pravý cíl konečných.

19:2.6 (216.4) Všestrannost Zdokonalovatelů Moudrosti jim umožňuje účastnit se prakticky všech nebeských služeb vzestupných tvorů. Zdokonalovatelé Moudrosti a můj řád osobností, Božských Poradců, společně s Univerzálními Cenzory, představují nejvyšší řády bytostí, které se mohou a zapojují se do činnosti, odhalující pravdu jednotlivým planetám a soustavám, ať je to v jejich ranných dobách, nebo když jsou ustáleny ve světle a životě. Čas od času my všichni přijdeme do styku se službou vzestupných smrtelníků, od vzniku života planety, nahoru, přes lokální vesmír a především v supervesmíru.

3. Božští Poradci

19:3.1 (216.5) Tyto bytosti původu v Trojici jsou poradním sborem Božstva ve světech sedmi supervesmírů. Oni neodrážejí božskou radu; oni jsou tou radou. Ve službě je zapojeno dvacet jedna miliard Poradců a ke každému supervesmíru jsou přiděleny tři miliardy.

19:3.2 (217.1) Božští Poradci jsou spolupracovníky Univerzálních Cenzorů a Zdokonalovatelů Moudrosti a jsou jim rovni; ke každé z těchto osobností je přidružen jeden až sedm Poradců. Všechny tři řády jsou zapojeny do činnosti vlád Věčně Moudrých, včetně malých a velkých sektorů, v lokálních vesmírech a souhvězdích a v poradních sborech vládců lokálních soustav.

19:3.3 (217.2) My jednáme jednotlivě, tak, jako já při sestavování těchto údajů, ale kdykoliv to situace vyžaduje, my také působíme jako trojice. Když rozhodujeme jako výkonná moc, tak jsou spolu sdruženi Zdokonalovatel Moudrosti, Univerzální Cenzor a jeden až sedm Božských Poradců.

19:3.4 (217.3) Jeden Zdokonalovatel Moudrosti, sedm Božských Poradců a jeden Univerzální Cenzor tvoří tribunál božské Trojice─nejvyšší mobilní poradní orgán ve vesmírech časoprostoru. Tato skupina je známá jako tribunál, který buď zkoumá fakta, nebo odhaluje pravdu a když rozhoduje o problému a vynese usnesení, je to totéž, jako kdyby o této záležitosti rozhodovali Věčně Moudří, protože ve všech spisech supervesmírů není jediný záznam o tom, že by takové usnesení bylo někdy Věčně Moudrými změněno.

19:3.5 (217.4) Když jsou tři Věčně Moudří v činnosti, je v činnosti Rajská Trojice. Když devítičlenný tribunál po společné úvaze přijme rozhodnutí, ve skutečnosti promluvili Věčně Moudří. A přesně tímto způsobem Rajští Vládcové navazují, při řešení administrativních záležitostí a správních ustanoveních, osobní kontakt s jednotlivými světy, soustavami a vesmíry.

19:3.6 (217.5) Božští Poradci ztělesňují dokonalost božského poradního sboru Rajské Trojice. My představujeme, vlastně jsme, poradním sborem dokonalosti. Když jsou k nám přidány empirické poradní sbory našich spolupracovníků, zdokonalených a Trojicí pojatých bytostí evolučního vzestupu, naše společná usnesení jsou nejenom úplná, ale důkladná. Když naše společné doporučení bylo podpořeno, posouzeno, schváleno a oznámeno Univerzálním Cenzorem, je velmi pravděpodobné, že se blíží k úrovni univerzální jednoty. Taková usnesení představují nejvíce možné přiblížení k absolutnímu stanovisku Božstva v časoprostorovém rozmezí dané situace a konkrétního problému.

19:3.7 (217.6) Sedm Božských Poradců, ve spojení s trinitizovanou evoluční trojicí—Mocným Poslem, Tím s Velkou Autoritou a Tím beze Jména a Čísla—představují nejbližší přiblížení ke spojení lidského pojetí a božského stanoviska na téměř rajských úrovních duchovních významů a reálných hodnot. Takové těsné přiblížení sloučených kosmických pojetí tvora a Tvořitele předčí pouze poskytnutí Rajských Synů, kteří jsou ve všech aspektech osobní zkušenosti Bohem i člověkem.

4. Univerzální Cenzoři

19:4.1 (217.7) Existuje přesně osm miliard Univerzálních Cenzorů. Tyto unikátní bytosti jsou soudností Božstva. Nejenom odrážejí rozhodnutí dokonalosti; jsou soudností Rajské Trojice. Dokonce Věčně Moudří vynesou rozsudek pouze ve spojení s Univerzálními Cenzory.

19:4.2 (217.8) Ke každému z jedné miliardy světů středního vesmíru je určen jeden Cenzor, který je přidělen planetární administrativě rezidentního Věčně Věčného. Ani jeden ze Zdokonalovatelů Moudrosti, nebo Božských Poradců nejsou takto trvale přiděleni administrativám Havony, a ani my vcelkunerozumíme, proč jsou Univerzální Cenzoři umístěni ve středním vesmíru. Jejich současné aktivity stěží vysvětlují jejich funkci v Ráji a my se proto domníváme, že tam čekají na potřeby některé budoucí vesmírné epochy, ve které se může populace Havony částečně změnit.

19:4.3 (218.1) Ke každému ze sedmi supervesmírů je přidělena jedna miliarda Cenzorů. Jak individuálně, tak i ve spojení se Zdokonalovateli Moudrosti a Božskými Poradci, oni působí ve všech oblastech sedmi supervesmírů. Takto Cenzoři operují na všech úrovních velkého vesmíru, od dokonalých světů Havony k poradním radám Vládců Soustav a jsou organickou součástí všech vykonaných rozhodnutích v evolučních světech.

19:4.4 (218.2) Kdykoliv a kdekoliv je Univerzální Cenzor přítomen, okamžitě je tam soudnost Božstva. A jelikož Cenzoři vždy vynášejí své soudy ve spojení se Zdokonalovateli Moudrosti a Božskými Poradci, taková rozhodnutí obsahují společnou moudrost, radu a soudnost Rajské Trojice. V tomto soudním triu vyjadřuje Zdokonalovatel Moudrosti „Já jsem byl“, Božský Poradce „Já budu,“ ale Univerzální Cenzor je vždy „Já jsem.“

19:4.5 (218.3) Cenzoři jsou sumárními bytostmi vesmíru. Když vypovídá tisíc svědků—nebo milion—když promluví hlas moudrosti a je zaprotokolována božská rada, když je přidáno svědectví vzestupné dokonalosti, potom jednají Cenzoři a okamžitě se odhaluje neomylné a božské shrnutí všeho, co se přihodilo a takové poskytnutí informací představuje božské rozhodnutí, shrnutí a podstatu konečného a dokonalého rozhodnutí. Proto, když promluví Cenzor, nikdo jiný již nemůže promluvit, protože Cenzor vylíčil pravdivě a neomylně souhrn všeho, co se předtím přihodilo. Když on promluví, není proti tomu odvolání.

19:4.6 (218.4) Nejvíce rozumím činnosti mysli Zdokonalovatele Moudrosti, ale určitě ne zcela chápu funkci posuzovací mysli Univerzálního Cenzora. Já se domnívám, že Cenzoři formulují nové významy a vytvářejí nové hodnoty ze spojení faktů, pravd a nálezů, které jsou jim představeny v průběhu vyšetřování vesmírných záležitostí. Zdá se pravděpodobné, že Univerzální Cenzoři jsou schopni zplodit originální výklady sloučení dokonalého vhledu Tvořitele a zkušenosti zdokonaleného tvora. Z tohoto spojení Rajské dokonalosti a vesmírné zkušenosti nepochybně vyplývá nová hodnota v oblasti konečnosti.

19:4.7 (218.5) Ale toto není konec našich potíží, týkajících se činnosti myslí Univerzálních Cenzorů. I když vezmeme v úvahu všechno, co víme nebo tušíme o působení Cenzora v jakékoliv dané vesmírné situaci, zjišťujeme, že nejsme stále schopni předpovídat rozhodnutí, nebo předvídat verdikty. My velmi přesně určíme pravděpodobný výsledek spojení Tvořitelova postoje a zkušenosti tvora, ale takové závěry nejsou vždy přesnými předpověďmi Cenzorových prohlášeních. Zdá se pravděpodobné, že Cenzoři jsou nějakým způsobem ve spojení s Božstvem Absolutním; jinak my nejsme schopni vysvětlit mnohá jejich usnesení a rozhodnutí.

19:4.8 (218.6) Zdokonalovatelé Moudrosti, Božští Poradci a Univerzální Cenzoři, společně se sedmi řády Nejvyšších Osobností Trojice, tvoří těch deset skupin, které jsou někdy nazývány Stálými Syny Trojice. Dohromady tvoří velký sbor správců, vládců, výkonných poradců, konzultantů a soudcůTrojice. Jejich počet nepatrně přesahuje třicet sedm miliard. Dvě miliardy sedmdesát je jich umístěno ve středním vesmíru a něco přes pět miliard v každém supervesmíru.

19:4.9 (219.1) Je velmi obtížné popsat funkční limity Stálých Synů Trojice. Bylo by nesprávné konstatovat, že jejich činnosti jsou omezeny konečností, protože existují supervesmírné záznamy, svědčící o opaku. Oni působí na všech úrovních vesmírné administrativy nebo soudnictví, což může být vyžadováno časoprostorovými podmínkami a může se to vztahovat k minulé, přítomné a budoucí evoluci hlavního vesmíru.

5. Inspirovaní Duchové Trojice

19:5.1 (219.2) Já vám mohu říci jen velmi málo o Inspirovaných Duších Trojice, protože oni jsou jedním z mála zcela utajovaných řádů bytostí, které existují. Není pochybnosti o tom, že jsou utajovaní, protože je pro ně nemožné, aby se sami plně odhalili dokonce i nám, kteří máme původ tak blízko zdroje jejich tvoření. Oni vzniknou rozhodnutím Rajské Trojice a mohou být použiti kterýmkoliv, nebo dvěma Božstvy, tak, jako všemi třemi. My nevíme jestli počet těchto Duchů je završený, nebo zdali se stále zvyšuje, ale přikláníme se k názoru, že jejich počet není ustálený.

19:5.2 (219.3) My nechápeme úplně ani podstatu, ani jednání Inspirovaných Duchů. Oni mohou pravděpodobně patřit ke kategorii nadosobních duchů. Je patrné, že působí na všech známých okruzích a zdá se, že jejich činnost je téměř nezávislá na čase a prostoru. Ale my o jejich vlastnostech víme málo, pouze to, co vyvodíme z podstaty jejich aktivit, jejichž důsledky rozhodně pozorujeme tu a tam ve vesmírech.

19:5.3 (219.4) Za určitých podmínek se tito Inspirovaní Duchové mohou projevit v individuální formě, která postačí k tomu, aby byli rozeznáni bytostmi původu v Trojici. Já jsem je viděl; ale pro nižší řády nebeských bytostí by to nikdy nebylo možné, aby je poznali. Při řízení vyvíjejících se vesmírů nastávají také čas od času určité okolnosti, ve kterých může jakákoliv bytost, mající původ v Trojici, pro podporu svých posláních přímo použít tyto Duchy. My proto víme, že existují a že za určitých podmínek můžeme vyvolat a získat jejich pomoc a někdy poznáme jejich přítomnost. Ale oni nejsou součástí zjevné a jasně odhalené organizace, která je pověřena řízením vesmírů v časoprostoru předtím, než taková materiální tvoření se ustálí ve světle a životě. Oni nemají žádné přesně vymezené místo v současném vedení, nebo řízení sedmi vyvíjejících se supervesmírů. Oni jsou tajemstvím Rajské Trojice.

19:5.4 (219.5) Melkísedekové Nebadonu učí, že Inspirovaní Duchové Trojice jsou předurčeni, někdy ve věčné budoucnosti, působit namísto Osamělých Poslů, jejichž řady se pomalu, ale jistě snižují tím, jak jsou přidělováni jako spolupracovníci některým druhům trinitizovaných synů.

19:5.5 (219.6) Inspirovaní Duchové jsou osamělými Duchy ve vesmíru vesmírů. Jako Duchové se velmi hodně podobají Osamělým Poslům, kromě toho, že ti druzí jsou zřetelné bytosti. My získáváme většinu našich vědomostí o Inspirovaných Duších od Osamělých Poslů, kteří odhalí jejich blízkost pomocí vrozené citlivosti na přítomnost Inspirovaných Duchů, což funguje stejně spolehlivě, jako když magnetická střelka ukazuje k magnetickému poli. Když je Osamělý Posel v blízkosti Inspirovaného Ducha Trojice, uvědomuje si podstatu zjištění takové božské přítomnosti a také si velmi jasně uvědomuje jejich četnost, což mu umožňuje poznat kategorii, nebo číslo přítomného Ducha či čísla přítomných Duchů.

19:5.6 (220.1) Já se mohu zmínit o dalším zajímavém faktu. Když je Osamělý Posel na planetě, jejíž obyvatelé mají zavedeny Ladiče Myšlení, tak jako na Urantii, jeho rozpoznávací citlivost na duchovní přítomnost zaznamená výskyt duchovní podstaty. V takových případech se nejedná o reakci na množství, ale pouze určení podstaty. Když je na planetě, na které Ladiči Myšlení nejsou, tak kontakt s jejími rodilými obyvateli takovou reakci nevyvolá. Toto naznačuje, že Ladiči Myšlení jsou nějakým způsobem ve vztahu s Inspirovanými Duchy Rajské Trojice, nebo jsou s nimi spojeni. V jistém smyslu je pravděpodobné, že mohou být v některých etapách jejich činnosti sloučeni; ale my to opravdu nevíme. Oba druhy pocházejí z těsné blízkosti středu a zdroje všech věcí, ale nejsou stejný řád bytostí. Ladiči Myšlení mají původ v samotném Otci; Inspirovaní Duchové jsou potomci Rajské Trojice.

19:5.7 (220.2) Je patrné, že Inspirovaní Duchové nejsou součástí evolučního programu jednotlivých planet a vesmírů, nicméně, zdá se, že jsou téměř všude. Dokonce i teď, kdy sestavuji tento dokument, osobní citlivost mého přidruženého Osamělého Posla na přítomnost tohoto řádu Duchů naznačuje, že právě v tuto chvíli je s námi, ne dále než osm metrů od nás, Duch řádu Inspirovaných a projevuje třetí stupeň rozsahu přítomnosti. Třetí stupeň rozsahu přítomnosti pro nás znamená pravděpodobnost, že vzájemně působí tři Inspirovaní Duchové.

19:5.8 (220.3) V tuto chvíli je se mnou spojeno více než dvanáct řádů bytostí, ale pouze Osamělý Posel si uvědomuje přítomnost těchto záhadných entit Trojice. A kromě toho, i když jsme takto informování o blízkosti těchto božských Duchů, my všichni svorně nevíme nic o jejich poslání. My opravdu nevíme, zdali jsou pouhými pozorovateli našeho počínání, nebo jestli nám, nějakým způsobem nám neznámým, dokonce nepomáhají k úspěchu našeho konání.

19:5.9 (220.4) My víme, že Synové Trojice-Učitelé se věnují vědomému osvícení vesmírných tvorů. Já jsem dospěl k pevnému přesvědčení, že Inspirovaní Duchové Trojice působí nadvědomými metodami také jako učitelé v oblastech vesmíru. Jsem přesvědčen, že existuje gigantický soubor podstatných duchovních vědomostí, pravd, které jsou nezbytné pro dosažení vyšších duchovních úrovní a které nemohou být přijaty vědomě; vědomí vlastního „já“ by fakticky ohrozilo pravdivost přijetí. Jestliže je toto naše pojetí správné a všechny bytosti mého řádu jej sdílejí, může být posláním Inspirovaných Duchů překonat tuto potíž, překlenout tuto mezeru v univerzálním programu morálního osvícení a duchovního zdokonalení. My si myslíme, že tyto dva typy učitelů původu v Trojici ve svých aktivitách nějakým způsobem spolupracují, ale zaručeně to nevíme.

19:5.10 (220.5) Ve vzdělávacích světech supervesmírů a také na věčných okruzích Havony jsem se spřátelil se zdokonalujícími se smrtelníky—oduševnělými a vzestupnými dušemi z evolučních světů—ale oni si nikdy nebyli vědomi Inspirovaných Duchů, což by nám jejich blízkou přítomnost okamžitě naznačila odhalovací schopnost, vrozená v Osamělých Poslech. Já jsem otevřeně hovořil se všemi řády Božích Synů, vysokými i nižšími a také si nejsou vědomi varování Inspirovaných Duchů Trojice. Dovedou se podívat zpět na své zkušenosti a popsat události, které se velmi těžko vysvětlují, jestliže se nevezme v úvahu, že se jednalo o zásah takových Duchů. Ale s výjimkou Osamělých Poslů a někdy bytostí původu v Trojici, žádná nebeská rodina si nikdy nebyla vědoma blízkosti Inspirovaných Duchů.

19:5.11 (221.1) Já nevěřím, že si Inspirovaní Duchové Trojice s námi hrají na schovávanou. Oni se pravděpodobně snaží stejně tak usilovně se mně odhalit, jako já se snažím s nimi komunikovat; naše potíže a omezení musí být vzájemná a vrozená. Uspokojuje mne, že ve vesmíru nejsou žádné svévolné tajnosti; proto nikdy neustanu v mém snažení rozřešit záhadu izolovanosti těchto Duchů, kteří patří k mému řádu tvoření.

19:5.12 (221.2) A z toho všeho, vy smrtelníci, kteří právě nyní děláte váš první krok na věčné pouti, můžete dobře vidět, že musíte ujít dlouhou cestu, než se začnete vyvíjet díky „vizuální“ a „materiální“ jistotě. Jestliže doufáte v rychlý a bezpečný rozvoj, budete ještě dlouho potřebovat víru a spoléhat na odhalení.

6. Narozeni v Havoně

19:6.1 (221.3) Narozeni v Havoně jsou přímým tvořením Rajské Trojice, a jejich počet je nad rámec chápání vašich limitovaných myslí. Rovněž je nemožné pro obyvatele Urantie pochopit vrozené schopnosti takových božsky dokonalých tvorů, jako jsou tyto bytosti věčného vesmíru, mající původ v Trojici. Vy si opravdově tyto nádherné tvory nikdy nedokážete představit; musíte počkat na váš příchod do Ráje, kde je budete moci pozdravit jako své duchovní druhy.

19:6.2 (221.4) Během vašeho dlouhého pobytu na miliardě světů havonské kultury si s těmito úžasnými bytostmi vytvoříte věčné přátelství. A jak hluboké je takové přátelství, které vzniká mezi nejnižším osobním tvorem ze světů prostoru a těmito vysokými osobními bytostmi, pocházející z dokonalých sfér středního vesmíru! Dlouhé a láskyplné spojení mezi vzestupnými smrtelníky a narozenými v Havoně velkou měrou odškodňuje smrtelníky za nedostatek duchovnosti v počátečních stádiích jejich vývoje. A zároveň, prostřednictvím jejich kontaktů se vzestupnými poutníky, rodilí Havoňané získávají zkušenost, která v nemalém rozsahu překonává empirickou nevýhodu jejich trvalého žití životem božské dokonalosti. Prospěch pro oba, vzestupného smrtelníka a narozeného v Havoně, je velký a vzájemný.

19:6.3 (221.5) Jako všechny ostatní bytosti původem v Trojici, narozeni v Havoně zosobňují božskou dokonalost a také jako jiné osobnosti původem v Trojici mohou s postupem času rozšířit svoje zásoby empirických schopností. Ale na rozdíl od Stálých Synů Trojice, narozeni v Havoně mohou vývojem změnit svoje postavení, ve věčné budoucnosti je může čekat neodhalený osud. Je to demonstrováno těmi Havoňany, jejichž služba umožňuje realizovat splynutí s fragmentem Otce (ne s Ladičem Myšlení) a tak získají oprávnění pro členství ve Sboru Smrtelníků Konečnosti. A existují další sbory konečných, které umožňují vstup těmto tvorům, narozených ve středním vesmíru.

19:6.4 (221.6) Evoluce statusu narozených v Havoně je na Uverse příčinou řady domněnek. Vzhledem k tomu, že stále odcházejí do různých Rajských Sborů Konečnosti a protože nejsou již žádní vytvářeni, je patrné, že počet rodáků, zbývajících v Havoně se neustále zmenšuje. Konečné důsledky těchto přesunů nám nikdy nebyly odhaleny, ale my nevěříme, že by Havona byla někdy úplně zbavena svých rodáků. My bereme v úvahu teorii, že někdy v průběhu epoch následujících tvořeních úrovní vnějšího prostoru rodáci Havony pravděpodobně přestanou vstupovat do sborů konečných. My také bereme v úvahu myšlenku, že v následných vesmírných epochách může střední vesmír být osídlen smíšenou skupinou trvale bydlících bytostí a jenom zčásti složenou z původních rodáků Havony. My nevíme, jaký druh nebo typ tvora by mohl být předurčen pro trvalý pobyt v Havoně budoucnosti, ale uvažujeme o následujících:

19:6.5 (222.1) 1. Univitatiové, kteří jsou v současné době trvalými občany souhvězdích lokálních vesmírů.

19:6.6 (222.2) 2. Budoucí typy smrtelníků, kteří se asi narodí na obydlených sférách supervesmírů v době rozk- větu epoch světla a života.

19:6.7 (222.3) 3. Budoucí duchovní aristokracie následných vnějších vesmírů.

19:6.8 (222.4) My víme, že Havona předcházející vesmírné epochy byla poněkud jiná, než je Havona současné epochy. My se domníváme, že je jenom logické předpokládat, že jsme nyní svědky těch pomalých změn ve středním vesmíru, které předjímají nadcházející epochy. Jedna věc je jistá: vesmír se mění; pouze Bůh se nemění.

7. Obyvatelé Ráje

19:7.1 (222.5) V Ráji bydlí trvale početné skupiny nádherných bytostí—Obyvatelé Ráje. Oni nejsou přímo zapojeni do programu zdokonalování vzestupných tvorů vlastní vůle a nejsou proto odhaleni smrtelníkům Urantie. Existuje více než tři tisíce řádů těchto nebeských inteligencí; poslední skupina, která byla zosobněna současně s nařízením Trojice, oznamující plán vytvoření sedmi supervesmírů časoprostoru.

19:7.2 (222.6) Obyvatelé Ráje a narozeni v Havoně jsou někdy společně nazýváni osobnostmi systému Ráj-Havona.

19:7.3 (222.7) Tímto uzavíráme naše povídání o těch bytostech, které byly přivedeny na svět Rajskou Trojicí. Ani jeden z nich nikdy nezbloudil ze své cesty. A přesto, v nejvyšším smyslu, jsou všichni obdařeni svobodnou vůlí.

19:7.4 (222.8) Bytosti původu v Trojici mají výsadní právo přepravy, což je zbavuje závislosti na přepravních osobnostech, jako jsou serafové. My všichni máme schopnost pohybovat se volně a rychle ve vesmíru vesmírů. Mimo Inspirovaných Duchů Trojice, my ostatní nedokážeme dosáhnout téměř neuvěřitelnou rychlost Osamělých Poslů, ale je nám umožněno používat všechny přepravní prostředky v prostoru, abychom se dopravili z ústředního centra supervesmíru na jakékoliv místo v jeho rozsahu za kratší dobu, než je jeden rok času Urantie. Moje cesta z Uversy na Urantii vyžaduje 109 dní vašeho času.

19:7.5 (222.9) Tyto stejné prostředky nám umožňují vzájemnou komunikaci. Náš celý řád tvoření má spojení s každým jedincem, který je součástí jakéhokoliv druhu dětí Rajské Trojice, kromě Inspirovaných Duchů.

19:7.6 (222.10) [Představeno Univerzálním Poradcem Uversy.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.