20 Kiri - Jumala Paradiisi-Pojad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

20. Kiri

Jumala Paradiisi-Pojad

20:0.1 (223.1) ORVONTONI superuniversumis tegutsevad Jumala Pojad jaotatakse kolme suurde põhirühma:

20:0.2 (223.2) 1. Laskuvad Jumala Pojad.

20:0.3 (223.3) 2. Tõusvad Jumala pojad.

20:0.4 (223.4) 3. Jumala Kolmsustatud Pojad.

20:0.5 (223.5) Laskuvate Poegade klassidesse kuuluvad otseselt ja jumalikult loodud isiksused. Tõusvad pojad, nagu näiteks surelikud loodud-olendid, jõuavad niisuguse staatuseni siis, kui osalevad kogemuslikult tolles loovas menetluses, mida tuntakse evolutsiooni nime all. Kolmsustatud Pojad kujutavad endast sellist liitpäritoluga rühma, kuhu kuuluvad kõik Paradiisi-Kolmsusest hõlmatud olendid — isegi need, kes ei ole otseselt kolmsuslikku päritolu.

1. Laskuvad Jumala Pojad

20:1.1 (223.6) Kõik laskuvad Jumala Pojad on kõrget ning jumalikku päritolu. Nad on pühendunud ülalt alla suunduvat hoolekannet märkivale teenimisele aja ja ruumi maailmades ning süsteemides, et aidata seal edendada tõusvate Jumala poegade ehk alamate, arengulist päritolu loodud-olendite Paradiisi pürgimist. Käesolevates jutustustes kirjeldatakse seitset laskuvate Poegade arvukatest klassidest. Neid Poegi, kes kesksel Valguse ja Elu Saarel Jumalustest esile tulevad, kutsutakse Jumala Paradiisi-Poegadeks ning nende klasse on kolm:

20:1.2 (223.7) 1. Loojad-Pojad ehk Miikaelid;

20:1.3 (223.8) 2. Kohtumõistjad-Pojad ehk Avonalid;

20:1.4 (223.9) 3. Kolmsuse Õpetajad-Pojad ehk Daynalid.

20:1.5 (223.10) Ülejäänud nelja laskuvate Poegade klassi tuntakse kui Jumala Kohaliku Universumi Poegi:

20:1.6 (223.11) 4. Melkisedek-Pojad;

20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek-Pojad;

20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek-Pojad;

20:1.9 (223.14) 7. Elukandjad.

20:1.10 (223.15) Melkisedekid on kohaliku universumi Looja-Poja, Loova Vaimu ja Melkisedek-Isa ühised järeltulijad. Nii Vorondadekid kui ka Lanondadekid muudab olevaks Looja-Poeg koos oma kaaslase, Loova Vaimuga. Vorondadekeid tuntakse kõige paremini kui Kõigekõrgemaid, Tähtkujude Isasid; Lanondadekeid kui Süsteemi Suverääne ja Planeedivürste. Elukandjate kolmese klassi muudavad olevaks Looja-Poeg ja Loov Vaim koos ühega superuniversumi võimkonna kolmest Päevilt Vanadest. Ent nende Jumala Kohaliku Universumi Poegade olemust ja tegevust kirjeldatakse üksikasjalikumalt kohaliku loodu asju käsitlevates kirjades.

20:1.11 (224.1) Jumala Paradiisi-Pojad on kolmest päritolu. Esimese astme Poegi ehk Loojaid-Poegi muudavad olevaks Kõikne Isa ja Igavene Poeg, teise astme Pojad ehk Kohtumõistjad-Pojad on Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu lapsed ning Kolmsuse Õpetajad-Pojad pärinevad Isast, Pojast ja Vaimust. Teenimise, palveldamise ja palvetamise seisukohalt on Paradiisi-Pojad nagu üks: nende vaim on üks ja nende töö on oma tasemelt ja täiuslikkuse poolest ühesugune.

20:1.12 (224.2) Nii nagu Paradiisi „Päevilt”-klassidesse kuuluvad olendid osutusid headeks halduriteks, on Paradiisi-Poegade klassid ilmutanud end jumalike hoolekandjatena — loojate, teenijate, annetujate, kohtunike, õpetajate ja tõeilmutajatena. Nende toimimispiirkond ulatub läbi kogu universumite universumi igavese Saare kallastelt kuni aja ja ruumi asustatud maailmadeni välja: keskses universumis ja superuniversumites on nad hõivatud väga mitmesuguste teenistustega, mida siinseis jutustustes ei käsitleta. Vastavalt oma teenistuse iseloomule ja kohale on nad väga mitmel moel organiseeritud, kohalikus universumis aga teenivad nii Kohtumõistjad-Pojad kui ka Õpetajad-Pojad konkreetset valdusala suunava Looja-Poja juhtimisel.

20:1.13 (224.3) Loojatele-Poegadele näib kuuluvat nende isikutes koonduv vaimne and, mida nad juhivad ning mida nad võivad annetada, nagu seda tegi teie oma Looja-Poeg, kui ta valas välja oma vaimu kõige sureliku liha peale Urantial. Iga Looja-Poeg on oma maailmas varustatud sellise vaimse tõmbejõuga ning teab isiklikult iga tema valdusalas teeniva laskuva Jumala Poja kõiki tegemisi ja tundmusi. Siin avaldub Igavese Poja absoluutse vaimse tõmbejõu jumalik peegeldus, selle jäljendus kohalikus universumis: lubab ju niisugune absoluutne vaimne tõmbejõud Igavesel Pojal astuda kontakti ja püsida ühenduses kõikide oma Paradiisi-Poegadega, ükskõik millises universumite universumi paigas need ka ei viibiks.

20:1.14 (224.4) Oma ülalt alla suunduvas teenimis- ja annetumisteenistuses ei toimi Paradiisi Loojad-Pojad mitte ainult Poegadena, vaid annetumiselujärgu lõppedes tegutseb igaüks neist oma loodus kui universumi-Isa. Samal ajal jätkavad teised Jumala Pojad annetumisest ja vaimsest ülendamisest koosnevat teenistust, mille eesmärgiks on võita üks planeet teise järel Kõikse Isa armastava valitsemise innukale äratundmisele, mis jõuab haripunkti loodud-olendi pühendumisega Kõikse Isa tahte täitmisele ja kogu planeedi ustavusega tema Looja-Poja universumisuveräänsusele.

20:1.15 (224.5) Seitsmeses Loojas-Pojas on Looja ja loodud-olend igaveseks ajaks mõistmisest, poolehoiust ja armulikkusest kantud liidus üheks sulanud. Kogu Miikaelide, Loojate-Poegade klass on sedavõrd ainukordne, et nende olemuse ja tegevuse vaatlemine on jäetud käesoleva seeria järgmisse kirja, praegune jutustus aga puudutab peamiselt kaht ülejäänut paradiislikku poegade klassi: Kohtumõistjaid-Poegi ja Kolmsuse Õpetajaid-Poegi.

2. Kohtumõistjad-Pojad

20:2.1 (224.6) Alati, kui Igavese Poja loodud algupärane ja absoluutne olendikäsitus ühineb Lõpmatu Vaimu vormitud ning armastusest kantud teenimise uue ja jumaliku ideaaliga, on tulemuseks uus ja kordumatult omanäoline Jumala Poeg, Paradiisi Kohtumõistja-Poeg. Erinevalt Miikaelide klassi kuuluvatest Loojatest-Poegadest moodustavad need pojad Avonalide klassi. Ehkki nad isiklikus mõttes ei ole loojad, on nad kogu oma töös Miikaelidega väga tihedasti seotud. Avonalid on planeedi tasandil toimivad hoolekandjad ja kohtunikud, aja ja ruumi maailmade kõikide rasside, kõikide maailmade ja kõikide universumite kõrgemad kohtumõistjad.

20:2.2 (225.1) Meil on alust arvata, et Kohtumõistjate-Poegade koguarv suuruniversumis küünib umbes ühe miljardini. Nad on omavalitsuslik klass, keda suunab nende Paradiisis asuv kõrgem nõukogu, kuhu kuuluvad kogenud Avonalid kõikide universumite teenistustest. Ent olles suunatud ja ametisse määratud kohalikku universumisse, teenivad nad vastava valdusala Looja-Poja juhatuse all.

20:2.3 (225.2) Avonalid on need Paradiisi-Pojad, kes teenivad ja annetuvad kohalike universumite üksikutel planeetidel. Ning et iga Avonal-Poja isiksus on täiesti omanäoline ja ükski neist ei sarnane teisega, siis on individuaalselt kordumatu ka see töö, mida nad teevad neis maailmades, kus nad viibivad; seal kehastuvad nad sageli surelikeks inimesteks ning sünnivad mõnikord ka arengumaailmade maistest emadest.

20:2.4 (225.3) Lisaks teenistusele kõrgematel haldustasanditel on Avonalidel asustatud maailmades kolmene funktsioon:

20:2.5 (225.4) 1. õigusemõistmine. Nad astuvad tegevusse planeedi usulise elukorralduse lõpul. Mõnikord võib igasse üksikusse maailma saabuda kümneid või sadu niisuguseid delegatsioone, nad võivad lugematu arv kordi minna samadesse või teistesse maailmadesse usulise elukorralduse lõpetajatena ja magavate ellujääjate vabastajatena;

20:2.6 (225.5) 2. kohtumõistmislähetused. Seda liiki planeedikülastus eelneb harilikult annetuva Poja saabumisele. Niisuguse lähetuse vältel esineb Avonal vastava maailma täiskasvanuna, kasutades selleks kehastumisviisi, mis ei ole surelikele omane sünd. Lisaks sellele esimesele ja tavalisele kohtumõistmisiseloomuga külastusele võivad Avonalid ühel ja samal planeedil korduvalt kohtumõistmisülesandeid täita nii enne kui ka pärast annetuva Poja ilmumist. Niisuguste kohtumõistmisega seostuvate lisalähetuste ajal võib Avonal ilmuda ainelisel ja nähtaval kujul, kuid võib seda ka mitte teha, ent ühegi sellise lähetuse käigus ei sünni ta maailma abitu imikuna;

20:2.7 (225.6) 3. annetumislähetused. Kõik Avonal-Pojad annetavad end vähemalt ühe korra mõne arengumaailma mingile surelikule rassile. Õigusemõistmisega seotud külastused on arvukad, kohtumõistmislähetusigi võib olla mitu, ent igal planeedil käib vaid üks annetuv Poeg. Annetuslikud Avonalid sünnivad naisest — samal kombel, nagu Urantial kehastus Nebadoni Miikael.

20:2.8 (225.7) See, kui mitu korda võivad Avonal-Pojad kohtumõistmis- ja annetumislähetustes käia, ei ole mingil moel piiratud, ent tavaliselt siis, kui see kogemus on juba seitse korda läbi tehtud, seisatakse niisuguse Avonali teenistus ning eelistatakse neid, kes on sellistes lähetustes vähem teeninud. Mainitud korduva annetumiskogemusega Pojad määratakse seejärel Looja-Poja kõrge isikliku nõukogu koosseisu, kus nad hakkavad osalema universumiasjade haldamises.

20:2.9 (225.8) Asustatud maailmades ja kõikides nende hüvanguks toimuvates tegemistes abistavad Kohtumõistjaid-Poegi kaks kohaliku universumi loodud-olendite klassi: Melkisedekid ja peainglid; annetumislähetustel saadavad neid ka Kirkad Õhtutähed, kes samuti pärinevad kohalikust loodust. Kõikide planeetidega seostuvate ettevõtmiste juures on Avonalidele kui teise astme Paradiisi-Poegadele toeks kogu nende kohaliku teenistusuniversumi Looja-Poja, esimese astme Paradiisi-Poja jõud ja mõjuvõim. Avonalide töö asustatud sfääridel on igas mõttes niisama tõhus ja vastuvõetav, nagu oleks seda olnud Looja-Poja teenistus sellistes surelikega asustatud maailmades.

3. Õigusemõistmine

20:3.1 (226.1) Avonale tuntakse kui Kohtumõistjaid-Poegi, sest on nad ju oma haldusalade kõrged kohtunikud, ajamaailmade üksteisele järgnevate usuliste elukorralduste kohtumõistjad. Nad juhivad magavate ellujääjate äratamist, mõistavad igaüks oma maailmas kohut, viivad lõpule usulise elukorralduse üle ajutiselt edasilükatud õigusemõistmise, annavad käsu katseajalise iseloomuga halastusajastu algamise kohta ja määravad planeedi piires hoolekandega tegelevatele kosmoseolenditele uusi usuliselukorralduslikke ülesandeid ning pöörduvad pärast lähetuse lõppu oma kohaliku universumi keskusesse tagasi.

20:3.2 (226.2) Kui Avonalid ühe ajastu saatuste osas kohut mõistavad, määravad nad kindlaks arengurasside saatuse. Aga ehkki nad võivad langetada niisuguseid kohtuotsuseid, mis näevad ette isikuliste loodud-olendite identiteedi kustutamise, ei vii nad seda ometi täide. Niisuguseid otsuseid ei täida mitte keegi muu kui ainult superuniversumi ametivõimud.

20:3.3 (226.3) Kui arengumaailma saabub Paradiisi-Avonal, et seal usulis-elukorralduslik ajastu lõpetada ning pidulikult planeedi edasimineku uus ajastu sisse pühitseda, siis ei tarvitse see veel tingimata olla ei kohtumõistmis- ega annetumislähetus. Mõned kohtumõistmis- ja kõik annetumislähetused kujutavad endast kehastumisi: see tähendab, et niisuguseid ülesandeid täites teenivad Avonalid planeedil sõna otseses mõttes ainelises kujus. Nende teised külastused on „praktilist” laadi ning nende puhul Avonal teenistuseks oma planeedil ei kehastu. Kui Kohtumõistja-Poeg tuleb ainult usulis-elukorraldusliku kohtumõistjana, saabub ta planeedile vaimolendina, kes on selle maailma aineliste loodud-olendite jaoks nähtamatu. Asustatud maailma pika ajaloo vältel toimuvad sellised praktilist laadi külastused sageli.

20:3.4 (226.4) Avonal-Pojad võivad toimida planeedi kohtunikena veel enne, kui nad on saanud kohtumõistmis- või annetumiskogemuse. Nii üht kui ka teist liiki lähetuste käigus aga mõistab kehastunud Poeg kohut lõppeva planeediajastu üle ning samuti toimib ka Looja-Poeg, kui ta annetumislähetuseks kehastub surelikku kujusse. Kui Paradiisi-Poeg külastab arengumaailma ning saab selle asukate sarnaseks, siis viib tema kohalolek usulis-elukorraldusliku ajastu lõpule, kujutades endast kohtuotsust selle maailma kohta.

4. Kohtumõistmislähetused

20:4.1 (226.5) Enne kui annetuv Poeg mingile planeedile astub, külastab seesugust asustatud maailma tavaliselt kohtumõistmislähetusel viibiv Paradiisi-Avonal. Kui tegu on esimese niisuguse lähetusega, siis kehastub Avonal alati aineliseks olendiks. Ta ilmub määratud planeedile täiskasvanud sureliku mehe kujul, kes on vastavasse aega ning sugupõlve kuuluvate surelike loodud-olendite jaoks täielikult nähtav ja kes võib nendega füüsilisse kontakti astuda. Kogu kohtumõistmiskehastumise vältel on Avonal-Poeg täielikus ja katkematus ühenduses kohalike ja universaalsete vaimsete jõududega.

20:4.2 (226.6) Enne ja ka pärast annetuva Poja ilmumist võib planeet kogeda paljusid kohtumõistmiskülastusi. Seda võib mitu korda külastada üks ja seesama usulis-elukorraldusliku kohtumõistjana toimiv Avonal või võivad seda teha eri Avonalid, kuid sellised praktilist laadi kohtunikulähetused pole ei annetuslikud ega kohtumõistmislikud; sel puhul ei kehastu Avonalid kunagi. Isegi siis, kui planeeti on õnnistatud paljude korduvate kohtumõistmislähetustega, ei kehastu Avonalid sugugi alati surelikeks. Kui nad aga surelikus kujus teenivad, ilmuvad nad alati kui selle maailma täiskasvanud olendid ega sünni naisest.

20:4.3 (227.1) Paradiisi-Pojad on oma annetuslike- ja kohtumõistmislähetuste ajal kehastudes kogenud Kohandajaid ning need Kohandajad on iga kehastumise ajal erinevad. Kohandajatel, kes asuvad kehastunud Jumala Poegade meeles, pole mitte kunagi lootust saavutada isiksust ühtesulamise teel nende inimlik-jumalike olenditega, kelle sisimas nad elavad; ent sageli isikustatakse nad Kõikse Isa käsul. Niisugused Kohandajad moodustavad juhtimiseks kõrgema Diviningtoni-nõukogu, mille ülesandeks on Saladuslike Järelevaatajate haldamine, identifitseerimine ja nende suunamine asustatud maailmadesse. Ka võtab niisugune nõukogu vastu neid Kohandajaid, kes pöörduvad tagasi „Isa rüppe” siis, kui nende ajutised maised kehad on surma läbi hajunud. Sel kombel muutuvad maailmade kohtunike ustavad Kohandajad omataoliste ülevateks juhtideks.

20:4.4 (227.2) Urantial ei ole kunagi olnud juhust vastu võtta siin kohtumõistmislähetusel viibivat Avonal-Poega. Kui Urantia oleks järginud asustatud maailmade jaoks kavandatud üldist tegevusplaani, oleks teda umbes Aadama aegade ja Kristus Miikaeli annetumise vahepeal kohtumõistmislähetusega õnnistatud. Aga Paradiisi-Poegade järgnevuse korrapära nihkus teie planeedil täielikult paigast teie Looja-Poja ilmumisega oma viimse annetumise käigus tuhat üheksasada aastat tagasi.

20:4.5 (227.3) Urantiat võib ehk veel külastada mõni Avonal, kellele on tehtud ülesandeks kohtumõistmislähetuse käigus kehastuda, ent Paradiisi-Poegade tulevase ilmumise kohta võib öelda, et „isegi taevainglid ei tea niisuguste külastuste aega ega seda, kuidas nad toimuvad”, sest Miikaeli annetusmaailmast saab Meister-Poja isiklik ja individuaalne hoolealune, mis sellisena allub täielikult vaid tema oma plaanidele ja seadustele. Ja teie maailma puhul muudab kogu loo keerulisemaks veel see, et Miikael on lubanud tagasi tulla. Hoolimata kõigist neist väärkäsitustest, mis seostuvad Nebadoni Miikaeli viibimisega Urantial, võib ühte asja täielikult usaldada — nimelt tema lubadust teie maailma tagasi tulla. Niisuguse tulevikuväljavaate puhul saab Jumala Paradiisi-Poegade Urantia külastamise tulevast korda näidata ainult aeg.

5. Jumala Paradiisi-Poegade annetumine

20:5.1 (227.4) Igavene Poeg on Jumala igavene Sõna. Igavene Poeg on oma igavese Isa „esimese” absoluutse ja lõpmatu mõtte täiuslik väljendus. Kui selle Algse Poja isikuline teisik või jumalik jätk asub surelikuks kehastumist märkivale annetumislähetusele, saab sõna otseses mõttes tõeks see, et jumalik „Sõna saab lihaks” ja et see Sõna asub siis loomadest põlvnevate alamate olendite keskel.

20:5.2 (227.5) Urantial on laialt levinud uskumus, et Poja annetumise eesmärgiks on mingil kombel mõjutada Kõikse Isa suhtumist. Teie valgustatus peaks aga näitama, et see ei ole tõsi. Avonal- ja Miikael-Poegade annetumised kujutavad endast üht tarvilikku osa kogemuslikust protsessist, mille käigus neist Poegadest saavad aja ning ruumi planeetide ja rahvaste usaldusväärsed ning kaastundlikud kohtunikud ja valitsejad. Kõikide Paradiisi Loojate-Poegade ülimaks sihiks on seitsmekordne annetumine. Ja kõiki Kohtumõistjaid-Poegi juhib seesama teenimise vaim, mis nõnda külluslikult iseloomustab esimese astme Loojaid-Poegi ning Paradiisi Igavest Poega.

20:5.3 (227.6) Ühte või teise Paradiisi-Poegade klassi kuuluv Poeg tuleb annetada igale surelikega asustatud maailmale selleks, et Mõttekohandajatel osutuks võimalikuks elada kõikide selle sfääri normaalsete inimolendite meeles. Kohandajad ei tule ju sugugi kõikide bona fide inimeste juurde enne, kui Tõe Vaim on välja valatud kõige liha peale — ja Tõe Vaimu väljasaatmine sõltub sellest, kuidas pöördub universumi keskusesse tagasi see Paradiisi-Poeg, kes on arengumaailmale surelikku annetumist märkiva lähetuse edukalt sooritanud.

20:5.4 (228.1) Asustatud planeedi pika ajaloo vältel toimuvad mitmed usulis-elukorralduslikud kohtumõistmised ning võib esineda ka rohkem kui üks kohtumõistmislähetus, ent annetuslik Poeg teenib sellel sfääril tavaliselt vaid ühe korra. Iga asustatud maailma suhtes on nõutav vaid see, et üks annetuv Poeg elaks seal ära terve sureliku elu, sünnist surmani. Varem või hiljem ning oma vaimsele staatusele vaatamata saab igale surelikega asustatud maailmale osaks vastu võtta annetumislähetusele saabuv Kohtumõistja-Poeg, kuid see ei kehti vaid ühe planeedi kohta igas kohalikus universumis: selle kohta, kus Looja-Poeg otsustab ette võtta oma sureliku annetumise.

20:5.5 (228.2) Kui hakkate annetuvatest Poegadest paremini aru saama, siis mõistate ka, miks Nebadoni ajaloos pälvib nii suurt huvi just Urantia. Teie väike ja tähtsusetu planeet pakub huvi kogu kohalikule universumile lihtsalt seetõttu, et ta on Naatsareti Jeesuse maine kodumaailm. See oli teie Looja-Poja lõpliku ja võiduka annetumise paik, see areen, kus Miikael võitis kätte ülima isikliku suveräänsuse terves Nebadoni universumis.

20:5.6 (228.3) Oma kohaliku universumi keskuses kulub Loojal-Pojal, eriti pärast oma isikliku sureliku annetumise sooritamist, ohtrasti aega selleks, et anda nõu oma töökaaslastena toimivatele Poegadele — Kohtumõistjatele-Poegadele ja teistele. Armastuse ja pühendumusega, õrna halastuse ja hoolitseva kiindumusega annetavad need Kohtumõistjad-Pojad ennast kosmosemaailmadele. Ja mitte mingil kombel ei ole niisugune planeediteenistus Miikaelide surelikest annetumistest madalam. On tõsi, et teie Looja-Poeg valis oma viimase, loodud-olendi kogemusse mahtuva seikluse maailmaks just niisuguse, mida oli kimbutanud tavatu ebaõnn. Aga ükski planeet ei saa iial olla nii halvas seisukorras, et vajaks oma hea vaimse nime ja au taastamiseks Looja-Poja annetumist. Oleks piisanud ükskõik missugusest annetumisrühma kuuluvast Pojast, sest kõikides oma tegemistes on Kohtumõistjad-Pojad kohaliku universumi maailmades täpselt niisama jumalikult tõhusad ja kõikjalikult targad nagu nende Paradiisi-vend, Looja-Poeg.

20:5.7 (228.4) Kuigi Paradiisi-Poegi ähvardab nende annetumiskehastumiste ajal ikka ja alati võimalik katastroof, pole ma siiski mitte üheski kroonikas veel kunagi näinud ainsatki märkust selle kohta, et mõni Kohtumõistja-Poeg või Looja-Poeg oleks annetumislähetuse ajal oma kohuse täitmata jätnud või oleks läbi kukkunud. Nii üks kui teine seisavad oma päritolu poolest liiga lähedal absoluutsele täiuslikkusele, et ebaõnnestuda. Nad võtavad tõepoolest enda kanda suure riski, muutudes päris tegelikult lihast ja verest surelike loodud-olendite sarnaseks ja omandades nõnda ainukordse loodudolendi kogemuse, ent niipalju, kui ma näen, õnnestub see neil alati. Kunagi ei jää neil annetumislähetuse eesmärk saavutamata. Nende annetumiste ja planeediteenistuste lugu Nebadonis kujutab endast teie kohaliku universumi ajaloo kõige õilsamat ja haaravamat peatükki.

6. Annetumised surelikena

20:6.1 (228.5) Need meetodid, mille abil Paradiisi-Poeg valmistub maiseks kehastumiseks oma annetusplaneedil emast sündiva annetuva Pojana, on universaalne saladus: iga katse selle Sonaringtoni menetluse toimimisele jälile jõuda on juba ette määratud kindlale läbikukkumisele. Võtke ülev teadmine Naatsareti Jeesuse surelikust elust vastu oma hinge, kuid ärge raisake ainsatki mõtet kasututeks arutlusteks selle üle, kuidas just toimus see Nebadoni Miikaeli salapärane kehastumine. Rõõmustagem kõik selle teadmise ja kinnituse üle, et niisugused saavutused on jumaliku olemuse jaoks võimalikud, ning ärgem raisakem aega tühistele oletustele selle kohta, millist menetlust jumalik tarkus niisuguse nähtuse saavutamiseks rakendas.

20:6.2 (229.1) Maise annetumislähetuse käigus sünnib Paradiisi-Poeg alati naisest ja kasvab üles kui selle maailma poisslaps, nagu tegi ka Jeesus Urantial. Need ülima teenistuse Pojad käivad ära tee lapsepõlvest läbi noorukiea meheikka täpselt nii, nagu seda teeb inimenegi. Igas suhtes muutuvad nad selle rassi surelike sarnaseks, kelle hulka nad sünnivad. Nad palvetavad Isa poole samuti, nagu nende maailmade lapsedki, kus nad teenivad. Materiaalsest seisukohast lähtudes elavad need ühtaegu inimlikud ja jumalikud Pojad harilikku elu, kui mitte arvestada ühte erandit: neis maailmades, kus nad viibivad, ei soeta nad endale järeltulevat sugu. See piirang on universaalne ja kehtib kõikide annetuvate Paradiisi-Poegade suhtes.

20:6.3 (229.2) Nii nagu Jeesus teie maailmas puusepa pojana töötas, on ka teised Paradiisi-Pojad oma annetumisplaneetidel mitmesugustes ametites. Vaevalt tuleb teile pähe mõni niisugune elukutse, mille kohta võiks väita, et mitte keegi Paradiisi-Poegadest ei oleks seda mõnel areneval, ajalikul planeedil oma annetumise vältel pidanud.

20:6.4 (229.3) Kui annetuvale Pojale on saanud selgeks, mida kujutab endast sureliku elu elamise kogemus, kui ta on saavutanud täiusliku kooskõla oma sisimas elava Kohandajaga, siis alustab ta oma planeedilähetuse seda osa, mis on ette nähtud tema lihalike vendade meele valgustamiseks ja hinge inspireerimiseks. Õpetajatena toimides on annetuvad Pojad jäägitult pühendunud surelike rasside vaimsele valgustamisele nendes maailmades, kus nad parajasti viibivad.

20:6.5 (229.4) Suuremas osas on Miikaelide ja Avonalide maised, annetuslikud elujärgud üsnagi võrreldavad, aga kõiges nad siiski üksteisega ei sarnane. Kohtumõistja-Poeg ei väida kunagi: „Kes iganes on näinud Poega, see on näinud ka Isa,” nagu seda tegi teie Looja-Poeg lihalikus kujus Urantial viibides. Kuid annetunud Avonal kuulutab: „Kes iganes on näinud mind, see on näinud ka Jumala Igavest Poega.” Ei pärine ju Kohtumõistjad-Pojad otseselt Kõiksest Isast ega kehastu nad ka vastavalt Isa tahtele, vaid annetuvad alati Paradiisi-Poegadena, kes alluvad Paradiisi Igavese Poja tahtele.

20:6.6 (229.5) Kui annetuvad Pojad, olgu nad siis Loojad-Pojad või Kohtumõistjad-Pojad, on astunud sisse surma väravast, ilmuvad nad kolmandal päeval taas. Ent teil ei ole tarvis arvata, nagu oleks nende lõpp alati nii traagiline, kui oli seda selle Looja-Poja oma, kes tuhande üheksasaja aasta eest teie maailmas viibis. Naatsareti Jeesuse osaks langenud ebaharilik ja tavatult julm kogemus ongi põhjuseks, miks kohalikus universumis tuntakse Urantiat kui „risti maailma”. See, et Jumala Pojale saab osaks niisugune ebainimlik kohtlemine, ei ole sugugi vältimatu, rõhuv enamik planeete on neile märksa hoolitsevamat vastuvõttu pakkunud: lubanud annetuvatel Poegadel ilma neid vägivaldsesse surma saatmata oma maine elujärk lõpuni käia, ajastu lõpetada, magavate ellujääjate üle kohut mõista ning uus usuline elukorraldus sisse pühitseda. Annetuv Poeg peab kohtama surma, sest tal tuleb ju läbi käia maail made surelike kogu tegelik kogemus, ent jumalik plaan ei näe ette, et too surm oleks vägivaldne või tavatu.

20:6.7 (229.6) Kui annetuvad Pojad ei sure vägivaldset surma, siis ütlevad nad ise elust vabatahtlikult lahti ja astuvad sisse surma väravaist, aga mitte selleks, et „karmi õigluse” nõudeid täita või „jumalikku raevu” leevendada, vaid pigem selleks, et viia annetumine lõpule ning „juua tühjaks see karikas”, kus on tallel kehastumis-elujärk ja isiklik kogemus kõige selle kohta, millest koosneb loodud-olendi elu niisugusena, nagu seda elatakse sureliku eksistentsiga planeetidel. Planeedi ja universumi seisukohalt on annetumine vältimatu ning füüsiline surm ei ole mitte midagi muud kui annetumislähetuse vältimatu osa.

20:6.8 (230.1) Kui maine kehastumine on lõppenud, siis siirdub teenistuse sooritanud Avonal Paradiisi, kus teda võtab vastu Kõikne Isa, ning läheb seejärel tagasi talle teenistuskohaks määratud kohalikku universumisse, võttes seal vastu Looja-Poja tunnustussõnad. Seejärel saadavad annetunud Avonal ja Looja-Poeg annetusmaailmades elavate sure-like rasside südamesse toimima oma ühise Tõe Vaimu. Kohaliku universumi suveräänsusele eelnevatel ajastutel on tegu Loovast Vaimust pärineva, mõlema Poja ühise vaimuga. Ta erineb mingil määral sellest Tõe Vaimust, mis on iseloomulik kohaliku universumi ajastutele, mis järgnevad Miikaeli seitsmendale annetumisele.

20:6.9 (230.2) Looja-Poja viimse annetumise lõppedes muutub tolle Tõe Vaimu olemus, mis on eelnevalt saadetud kõikidesse selle kohaliku universumi maailmadesse, kus Avonal oma annetumise sooritas; sõna otseses mõttes saab temast veelgi rohkem suverään-Miikaeli vaim. See nähtus toimub üheaegselt Tõe Vaimu vabastamisega teenistuseks sellel planeedil, kus Miikael on surelikus kujus annetunud. Seejärel saab iga maailm, mida Kohtumõistja-Poeg oma annetumisega austab, endale Kohtumõistja-Pojaga koos toimiva seitsmese Looja-Poja käest sellesama Lohutaja-vaimu, kelle ta oleks saanud siis, kui selle maailma annetuva Poja osas kehastunuks kohaliku universumi Suverään isiklikult.

7. Kolmsuse Õpetajad-Pojad

20:7.1 (230.3) Need äärmiselt isikulised ning äärmiselt vaimsed Paradiisi-Pojad muudab olevaks Paradiisi-Kolmsus. Havonas tuntakse neid kui Daynalite klassi. Orvontonis on nad üldiselt tuntud Kolmsuse Õpetajate-Poegadena, olles selle nime saanud oma päritolu põhjal. Salvingtonil kutsutakse neid mõnikord Paradiisi Vaimseteks Poegadeks.

20:7.2 (230.4) Õpetajate-Poegade koguarv kasvab pidevalt. Viimane universaalne loendusteade andis nende keskses universumis ja superuniversumites tegutsevate Kolmsuse Poegade arvuks veidi üle kahekümne ühe miljardi, kuid sinna hulka ei ole arvatud Paradiisi reservi, kuhu kuulub rohkem kui kolmandik kõikidest olemasolevatest Kolmsuse Õpetajatest-Poegadest.

20:7.3 (230.5) Daynalid kui poegade klass ei moodusta orgaanilist osa kohaliku või superuniversumi haldamisest. Selle liikmed pole ei loojad ega päästjad, ei kohtunikud ega valitsejad. Nad pole niivõrd seotud universumi haldamise kui kõlbelise valgustatuse ja vaimse arenemisega. Nad on universaalsed koolitajad, kes on andunud kõikide maailmade vaimsele äratamisele ja kõlbelisele juhtimisele. Nende hoolekanne on väga lähedalt seotud Lõpmatu Vaimu isiksuseomadustega, liitudes tihedasti loodud-olendite tõusmisega Paradiisi poole.

20:7.4 (230.6) Nendes Kolmsuse Poegades leidub paljugi kolme Paradiisi Jumaluse ühendatud olemusest, ent Havonas näivad nad peegeldavat eeskätt Kõikse Isa olemust. Tundub, et superuniversumites väljendavad nad Igavese Poja olemust, kohalikus loodus aga rõhutavad Lõpmatu Vaimu iseloomu. Kõikides universumites on nad teenimise ja tarkusel rajaneva tagasihoidlikkuse kehastuseks.

20:7.5 (230.7) Erinevalt oma Paradiisi-vendadest Miikaelidest ja Avonalidest ei tee Kolmsuse Õpetajad-Pojad keskses universumis läbi mingit eelkoolitust. Nad lähetatakse kohe superuniversumite keskustesse, kust nad määratakse teenistusse mõnes kohalikus universumis. Hoolekandes seesuguste arengumaailmade eest kasutavad nad ära Looja-Poja ja temaga koos toimivate Kohtumõistjate-Poegade ühendatud vaimset mõju, sest Daynalitel endal pole iseeneslikku vaimset tõmbejõudu.

8. Daynalite hoolekanne kohalikus universumis

20:8.1 (231.1) Paradiisi Vaimsed Pojad on täiesti omanäolised Kolmsus-päritolu olendid ning ainsad kolmsuslikud loodud-olendid, kes seostuvad nii täielikult kahest päritolu universumite juhtimisega. Kiindumusega on nad pühendunud hariduslikule hoolekandele surelike loodud-olendite ja vaimolendite alamate klasside eest. Oma tööd alustavad nad kohalikes süsteemides ning vastavalt kogemustele ja saavutustele edutatakse neid ikka sissepoole — läbi teenistuse tähtkujudes kõrgeimasse ametisse, mis kohalikus loodus üldse võimalik. Vastava tunnistuse saamisel võivad neist tulla oma kohalikke teenistusuniversumeid esindavad vaimsed suursaadikud.

20:8.2 (231.2) Ma ei tea Nebadonis viibivate Õpetajate-Poegade täpset arvu, aga neid on mitu ja mitu tuhat. Paljud Melkisedeki koolide osakonnajuhatajad kuuluvad sellesse klassi, samal ajal kui püsivalt moodustatud Salvingtoni Ülikooli ühendatud liikmeskond hõlmab enam kui sada tuhat olendit, kaasa arvatud ka kõnealused Pojad. Hulgaliselt paikneb neid mitmesugustes morontiakoolituse maailmades, ent nad ei tegele ainult surelike loodud-olendite vaimse ja intellektuaalse arendamisega, vaid võrdsel määral ka seeravlike olendite ja teiste kohaliku loodu põliselanike õpetamisega. Paljud nende abilised valitakse välja loodud-olendite kolmsustatud isikute hulgast.

20:8.3 (231.3) Õpetajad-Pojad moodustavad kõiki eksameid korraldavate ja kõiki katseid juhtivate õppejõudude kogusid. Niisuguste testide eesmärgiks on anda kvalifikatsioon ja vastav tunnistus kõikidele universumiteenistuste madalamatele faasidele alates eelpostidel paiknevate tunnimeeste tegevusest ja lõpetades täheuurijate omaga. Nemad viivad läbi ka igikestvat koolituskursust, mis küünib planetaarsetest kursustest kuni Salvingtonil paikneva Tarkuse Kõrgkoolini välja. Pingutusi ja saavutusi märkiv tunnustus langeb osaks kõigile, kes edukalt sooritavad niisugused tarkuse ja tõe poole suunatud avastusretked, olgu siis tegu tõususurelike või edasipürgivate keerubitega.

20:8.4 (231.4) Kõikide universumite kõik Jumala Pojad on nende igiustavate ja universaalse tõhususega toimivate Kolmsuse Õpetajate-Poegade ees tänuvõlglased. Nemad on kõikide vaimisiksuste ülevad õpetajad, koguni Jumala Poegade eneste läbiproovitud ja tõelised õpetajad. Ent vaevalt õnnestub mul teile ära seletada Õpetajate-Poegade kohustuste ja toimimise kõiki lõputuid üksikasju. Urantial hakatakse Daynalite-Poegade tegevuse hiigelvalda paremini aduma siis, kui teie intellekt on rohkem arenenud ja kui teie planeedi vaimne isoleeritus ükskord lõppenuks arvatakse.

9. Daynalite teenistus planeetidel

20:9.1 (231.5) Kui arengumaailmas peaks sündmuste kulg andma tunnistust sellest, et aeg on küps vaimse ajastu algatamiseks, siis pakuvad Kolmsuse Õpetajad-Pojad ennast alati vabatahtlikult sellesse teenistusse. Te pole selle poegadeklassiga tuttav, sest Urantia ei ole ealeski kogenud vaimset ajastut, kosmilise valgustatuse millenniumi. Ent Õpetajad-Pojad külastavad teie maailma isegi praegu, kusjuures nende eesmärgiks on plaanide väljatöötamine kavandatavaks viibimiseks teie sfääril. Nad peavad ilmuma Urantiale siis, kui selle asukad on enam-vähem vabanenud loomalikkuse ahelaist ja materialismi köidikuist.

20:9.2 (231.6) Kolmsuse Õpetajatel-Poegadel ei ole vähimatki tegemist usulise elukorralduse lõpetamistega ühel või teisel planeedil. Nad ei pea kohut surnute üle ega kanna üle elavaid, kuid igal mingile planeedile suunduval lähetusel saadab neid Kohtumõistja-Poeg, kes niisuguseid teenistusülesandeid täidab. Õpetajad-Pojad on täielikult hõivatud vaimse ajastu algatamisega, vaimsete reaalsuste ajastu koidikuga arenguplaneedil. Nad muudavad ainelise teadmise ja ajaliku tarkuse vaimsed vasted reaalseks.

20:9.3 (232.1) Harilikult jäävad Õpetajad-Pojad külastatavatele planeetidele tuhandeks kohalikuks aastaks. Planeedi tuhandeaastast valitsemist juhib üks Õpetaja-Poeg, keda abistab seitsekümmend tema klassi kuuluvat kaaslast. Daynalid ei kehastu ega ainestu mingil muul moel, et surelike olendite jaoks nähtavaks saada, ning hoiavad seepärast külastatava maailmaga sidet Kirgaste Õhtutähtede tegevuse vahendusel; need kohaliku universumi isiksused on Kolmsuse Õpetajate-Poegade toimimiskaaslased.

20:9.4 (232.2) Daynalid võivad korduvalt mingisse asustatud maailma tagasi pöörduda ning nende viimse lähetuse järel juhatatakse see planeet valguse ja elu sfääri kindlasse staatusesse. Selline seisund on praegusel universumiajastul kõikide surelikega asustatud maailmade arengu eesmärk. Surelike Lõplikkuse Korpusel on niisuguste valgusesse ja ellu stabiliseerunud sfääridega ohtrasti tegemist ning nende toimimine ühel või teisel planeedil puutub kokku Õpetajate-Poegade omaga. Tegelikult on terve Daynalite-Poegade klass väga lähedalt seotud lõpetanute tegevuse kõikide faasidega ajas ja ruumis arenevas loodus.

20:9.5 (232.3) Evolutsioonilise tõusu varajastes järkudes näivad Kolmsuse Õpetajad-Pojad sedavõrd täielikult samastuvat surelike arenemiskorraga, et oleme sageli sunnitud mõtlema sellest, kas nad ei või mõnes tuleviku-universumite praegu veel varjatud elujärgus lõpetanutega liituda. Näeme, kuidas superuniversumite haldurite hulka kuulub nii Kolmsus-päritolu isiksusi kui ka Kolmsusest hõlmatud tõusvaid arenevaid loodud-olendeid. Usume kindlalt, et Õpetajad-Pojad ja lõpetanud on praegu haaratud ajaliku koostöö kogemuse omandamisest. Tegu võib olla eelkoolitusega selle heaks, et valmistada neid ette väga tihedaks ühiseks tegutsemiseks siis, kui nad on ükskord jõudnud mõne praegu veel ilmutamata tulevikulise saatuseni. Meie Uversal usume, et siis, kui superuniversumid on lõplikult stabiliseerunud valgusesse ja ellu, viiakse need arengumaailmade probleemidega sedavõrd lähedalt tuttavaks saanud Paradiisi Õpetajad-Pojad, kes on olnud nõnda pikka aega seotud arenevate surelike käekäiguga, tõenäoliselt igaveseks ajaks ühte Lõplikkuse Paradiisikorpusega.

10. Paradiisi-Poegade ühine hoolekanne

20:10.1 (232.4) Kõik Jumala Paradiisi-Pojad on oma päritolu ja olemuse poolest jumalikud. Iga Paradiisi-Poja töö, mida ta ükskõik missuguse maailma hüvanguks teeb, on sooritatud nii, nagu oleks teeniva Poja näol tegemist Jumala esimese ja ainsa Pojaga.

20:10.2 (232.5) Paradiisi-Pojad on Jumaluse kolme isiku toimivate olemuste jumalikuks esindatuseks aja ja ruumi kõikide piirkondade jaoks. Loojad-, Kohtumõistjad- ja Õpetajad-Pojad on igaveste Jumaluste kingitus inimlastele ning kõikidele teistele tõusupotentsiaali omavatele loodud universumiolenditele. Need Jumala Pojad on jumalikud hoolekandjad, kes väsimatult pühenduvad sellele, et oma tegevusega aidata loodud ajalikel olenditel igavikulise ja kõrge vaimse eesmärgini jõuda.

20:10.3 (232.6) Loojates-Poegades seguneb Kõikse Isa armastus Igavese Poja armuga, avaldudes kohalike universumite jaoks Miikaelide loovas jõus, armastavas hoolekandes ning mõistvas suveräänsuses. Kohtumõistjad-Pojad ilmutavad eneste kui kohtumõistmisele, teenimisele ja annetumisele pühendunud Avonalide elukäigu kaudu arenevatele paikkondadele Igavese Poja armuga seostuvat Lõpmatu Vaimu hoolekannet. Kolmsuse Õpetajates-Poegades kooskõlastub kolme Paradiisi Jumaluse armastus, halastus ja hoolekanne kõrgeimatel aegruumilistel väärtustasanditel ning esitub universumitele kui elav tõde, jumalik headus ning ehe vaimne ilu.

20:10.4 (233.1) Kohalikes universumites toimivad need poegadeklassid üheskoos selle heaks, et tuua loodud kosmoseolenditeni ilmutust Paradiisi Jumalustest. Kohaliku universumi Isana annab Looja-Poeg pildi Kõikse Isa lõpmatust olemusest. Armust kantud annetuvate Poegadena ilmutavad Avonalid Igavese Poja võrratut olemust, mida iseloomustab lõpmatu kaastunne. Tõusvate isiksuste tõeliste õpetajatena avavad Kolmsuse Daynal-Pojad Lõpmatu Vaimu õpetajaisiksust. Oma jumalikult täiuslikus koostöös aitavad Miikaelid, Avonalid ja Daynalid kaasa Ülima Jumala isiksuse ja suveräänsuse tegelikustumisele ning ilmutumisele aja ja ruumi universumites ning nende universumite jaoks. Oma kolmest tegutsemist iseloomustavas harmoonias toimivad need Jumala Paradiisi-Pojad ikka ja alati Jumaluse isiksuste eelväes, järgides Esimese Suure Allika ja Keskme jumalikkuse lõppematut avardumist igikestvalt Paradiisisaarelt kosmose tundmatutesse sügavustesse.

20:10.5 (233.2) [Esitanud üks Uversa Tarkuse Täiustajatest.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.