Luku 20, Jumalan Paratiisin-Pojat

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 20

Jumalan Paratiisin-Pojat

20:0.1 (223.1) ORVONTONIN superuniversumissa toimivat Jumalan Pojat luokitellaan kolmeen pääryhmään:

20:0.2 (223.2) 1. Taivaasta Laskeutuvat Jumalan Pojat.

20:0.3 (223.3) 2. Taivaaseen Nousevat Jumalan Pojat.

20:0.4 (223.4) 3. Kolminaistetut Jumalan Pojat.

20:0.5 (223.5) Taivaasta laskeutuviin Poikien luokkiin lukeutuu persoonallisuuksia, jotka ovat välittömästi Jumalan luomia. Taivaaseen nousevat pojat, sellaiset kuin kuolevaiset luodut, pääsevät tähän asemaan osallistumalla kokemuksellisesti evoluutiona tunnettuun luomismenetelmään. Kolminaistetut Pojat ovat ryhmä, joka polveutuu monista eri lähteistä, ja siihen kuuluvat kaikki Paratiisin-Kolminaisuuden syleilemät olennot, vaikkeivät he olisikaan suoraan Kolminaisuudesta lähtöisin.

1. Taivaasta laskeutuvat Jumalan Pojat

20:1.1 (223.6) Kaikkien alaslaskeutuvien Jumalan Poikien alkuperä on korkea ja jumalallinen. He omistautuvat ylhäältä alaspäin suuntautuvaa huolenpitoa merkitsevään palvelemiseen ajallisuuden ja avaruuden maailmoissa ja järjestelmissä, ja heidän tarkoituksenaan on helpottaa evolutionaarista alkuperää olevien vähäisten luotujen – ylösnousevien Jumalan poikien – Paratiisiin-nousun edistymistä. Alaslaskeutuvien Poikien lukuisista yhteisöistä kuvaillaan näissä kertomuksissa seitsemän. Valon ja Elämän Keskussaaren Jumaluuksien luota tulevia Poikia kutsutaan Jumalan Paratiisin-Pojiksi, ja näihin kuuluvat seuraavat kolme luokkaa:

20:1.2 (223.7) 1. Luoja-Pojat – Mikaelit.

20:1.3 (223.8) 2. Hallinnolliset Pojat – Avonaalit.

20:1.4 (223.9) 3. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat – Daynaalit.

20:1.5 (223.10) Muut neljä alaslaskeutuvien Poikien luokkaa tunnetaan Jumalan Paikallisuniversumin-Poikina:

20:1.6 (223.11) 4. Melkisedek-Pojat.

20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek-Pojat.

20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek-Pojat.

20:1.9 (223.14) 7. Elämänkantajat.

20:1.10 (223.15) Melkisedekit ovat paikallisuniversumin Luoja-Pojan, Luovan Hengen ja Isä-Melkisedekin yhteisiä jälkeläisiä. Sekä Vorondadekit että Lanonandekit ovat Luoja-Pojan ja hänen Luova Henki -kumppaninsa olevaistamia. Vorondadekit tunnetaan parhaiten Kaikkein Korkeimpina, Konstellaatioiden Isinä. Lanonandekit tunnetaan Järjestelmänhallitsijoina ja Planeettaprinsseinä. Elämänkantajien kolmijakoisen luokan saattavat olevaiseksi Luoja-Poika ja Luova Henki sekä yksi asianomaisen superuniversumin Päivien Muinaisista. Mutta näiden Jumalan Paikallisuniversumin-Poikien olemusta ja toimintaa kuvaillaan sopivammin luvuissa, jotka käsittelevät paikallisluomusten asioita.

20:1.11 (224.1) Jumalan Paratiisin-Poikien alkuperä on kolminainen: Primaariset eli Luoja-Pojat ovat Universaalisen Isän ja Iankaikkisen Pojan olevaisiksi saattamia; sekundaariset eli Hallinnolliset Pojat ovat Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen lapsia; Kolminaisuuden Opettaja-Pojat ovat Isän, Pojan ja Hengen jälkeläisiä. Palvelemista, palvontaa ja rukoilua ajatellen Paratiisin-Pojat ovat kuin yksi; heidän henkensä on yksi, ja heidän toimintansa on laatunsa ja täydellisyytensä osalta yhteneväistä.

20:1.12 (224.2) Kun Päivien paratiisiluokat osoittautuivat jumalallisiksi hallintopersoonallisuuksiksi, Paratiisin-Poikien luokat taas ovat paljastuneet jumalallisiksi hoivaajiksi: luojiksi, palvelijoiksi, lahjoittautujiksi, tuomareiksi, opettajiksi ja totuuden ilmoittajiksi. He ulottavat toimintansa universumien universumissa ikuisen Saaren rantamilta ajallisuuden ja avaruuden asuttuihin maailmoihin, ja he suorittavat keskus- ja superuniversumeissa monia sellaisia palveluja, joita ei näissä kertomuksissa paljasteta. Heidät on heidän palveluksensa luonteesta ja suorituspaikasta riippuen organisoitu eri tavoin, mutta paikallisuniversumissa sekä Hallinnolliset että Opettaja-Pojat palvelevat tuota hallintoaluetta johtavan Luoja-Pojan alaisuudessa.

20:1.13 (224.3) Luoja-Pojat näyttävät omaavan persoonaansa keskittyvän hengellisen varustuksen, josta he päättävät ja jota he voivat lahjoittaa, kuten teidän Luoja-Poikanne teki vuodattaessaan henkensä Urantian kaikkien kuolevaisten päälle. Jokainen Luoja-Poika omaa tämän hengellisen vetovoiman omassa valtakunnassaan; hän on henkilökohtaisesti tietoinen jokaisen alaslaskeutuvan, omassa hallintopiirissään palvelevan Jumalan Pojan jokaisesta teosta ja tuntemuksesta. Tässä on jumalallinen heijastuma, paikallisuniversumissa ilmenevä kaksoiskappale, siitä Iankaikkisen Pojan absoluuttisesta hengellisestä vetovoimasta, joka tekee hänelle mahdolliseksi ottaa ja pitää yhteyttä kaikkiin Paratiisin-Poikiinsa, olivatpa nämä universumien universumin piirissä missä hyvänsä.

20:1.14 (224.4) Paratiisin Luoja-Pojat eivät palvele pelkästään Pojan ominaisuudessa ylhäältä alaspäin suuntautuvissa palvelu- ja lahjoittautumistehtävissä, vaan saatuaan lahjoittautumisista koostuvan elämänvaiheensa päätökseen he toimivat jokainen omassa luomakunnassaan universumin isänä samalla, kun muut Jumalan Pojat jatkavat sitä palvelua, joka koostuu lahjoittautumisesta ja hengellisestä kohennustyöstä ja jonka tarkoitus on saada planeetat yksi toisensa jälkeen halukkaiksi tunnustamaan Universaalisen Isän rakastava hallintovalta, niin että se huipentuu siihen, kun luotu olento pyhittäytyy Paratiisin-Isän tahdon täyttämiseen, ja kulminoituu planetaariseen uskollisuuteen hänen Luoja-Poikansa tähän universumiin kohdistuvaa hallitsijanvaltaa kohtaan.

20:1.15 (224.5) Seitsenkertaisessa Luoja-Pojassa sekoittuvat Luoja ja luotu ymmärtäväiseksi, myötätuntoiseksi ja armeliaaksi, ikuiseksi yhdistymäksi. Koko Mikaelien yhteisö, Luoja-Pojat, on siinä määrin ainutlaatuinen, että koko käsillä olevan jakson seuraava luku omistetaan heidän olemuksensa ja toimintojensa tarkastelulle, kun taas tässä kertomuksessa keskitytään pääasiassa Paratiisin-Poikien kahden muun luokan, Hallinnollisten Poikien ja Kolminaisuuden Opettaja-Poikien, tarkastelemiseen.

2. Hallinnolliset Pojat

20:2.1 (224.6) Joka kerta, kun Iankaikkisen Pojan muovaama omaperäinen ja absoluuttinen ajatus olennosta yhdistyy Äärettömän Hengen muodosteleman uuden ja jumalallisen, rakkauden täyttämän palvelun ihanteen kanssa, on tuloksena uusi ja omintakeinen Jumalan Poika, Paratiisin Hallinnollinen Poika. Nämä Pojat muodostavat Avonaalien yhteisön erotukseksi Mikaelien, Luoja-Poikien, luokasta. Vaikkeivät he omakohtaisesti olekaan luojia, he ovat kaikessa toiminnassaan kuitenkin läheisessä yhteydessä Mikaeleihin. Avonaalit ovat planetaarisia palvelijoita ja tuomareita, kaikkien ajallis-avaruudellisten maailmojen korkeimpia viranomaisia – ja he ovat sitä kaikkia ihmisrotuja kohtaan, kaikille maailmoille ja kaikissa universumeissa.

20:2.2 (225.1) Meillä on syymme uskoa, että suuruniversumin Hallinnollisten Poikien kokonaismäärä on noin miljardi. He ovat itsehallinnollinen yhteisö, jota ohjaa heidän Paratiisissa oleva korkein neuvostonsa. Neuvosto koostuu kokeneista Avonaaleista, jotka on siirretty tähän neuvostoon kaikissa universumeissa tapahtuvan palvelun piiristä. Mutta aina kun heidät on määrätty ja valtuutettu paikallisuniversumien palveluun, he toimivat kyseisen hallintoalueen Luoja-Pojan johdon alaisuudessa.

20:2.3 (225.2) Avonaalit ovat niitä Paratiisin-Poikia, jotka edustavat palvelua ja lahjoittautumista paikallisuniversumien yksittäisille planeetoille. Ja kun jokaisen Avonaali-Pojan persoonallisuus on ainutkertainen, kun kahta samanlaista ei ole, on heidän työnsä yksilöllisen ainutlaatuista niissä maailmoissa, joissa he oleskelevat. Näissä maailmoissa he ruumiillistuvat usein kuolevaisen kaltaisiksi, ja toisinaan he syntyvät evolutionaaristen maailmojen maisista äideistä.

20:2.4 (225.3) Hallinnon korkeammilla tasoilla suoritettavan palvelunsa lisäksi Avonaaleilla on asutuissa maailmoissa kolminainen tehtävä:

20:2.5 (225.4) 1. Oikeudelliset toimenpiteet. He toimivat planetaaristen tuomiokausien päätösvaiheessa. Aikanaan voidaan tällaisia tehtäväkäyntejä panna toimeen kymmeniä – satoja – kussakin yksittäisessä maailmassa, ja he voivat käydä samassa tai muissa maailmoissa lukemattomia kertoja tuomiokausien päättäjinä, nukkuvien eloonjäävien vapauttajina.

20:2.6 (225.5) 2. Hallinnolliset tehtäväkäynnit. Tämäntyyppinen planeetallavierailu toteutuu tavallisesti ennen lahjoittautuvan Pojan saapumista. Tällaista tehtävää suorittaessaan Avonaali ilmestyy asianomaisen maailman aikuisen hahmossa sellaista inkarnoitumismenetelmää käyttäen, joka ei edellytä ruumiillista syntymistä. Tämän ensimmäisen ja tavallisen hallintovierailun jälkeen Avonaalit voivat hallinnollisessa ominaisuudessa palvella toistuvasti samalla planeetalla sekä ennen lahjoittautuvan Pojan ilmestymistä että sen jälkeen. Näitä muita hallinnollisia tehtäviä suorittaessaan Avonaali saattaa ilmestyä joko aineellisessa ja näkyvässä tai aineettomassa ja näkymättömässä hahmossa, mutta yhtäkään kertaa hän ei näissä merkeissä synny maailmaan avuttomana vauvana.

20:2.7 (225.6) 3. Lahjoittautumistehtäväkäynnit. Kaikki Avonaali-Pojat lahjoittautuvat ainakin kerran jollekin evolutionaarisen maailman kuolevaisten sukukunnalle. Oikeudelliset vierailut ovat lukuisia, hallinnolliset tehtäväkäynnit ovat moniaita, mutta kullakin planeetalla ilmestyy vain yksi lahjoittautuva Poika. Lahjoittautuvat Avonaalit syntyvät naisesta, samalla tavoin kuin Nebadonin Mikael ruumiillistui Urantialla.

20:2.8 (225.7) Mitään rajaa ei ole sille, montako kertaa Avonaali-Pojat saattavat palvella hallinnollisissa tai lahjoittautumistehtävissä, mutta tavallisesti, sen jälkeen kun tämä kokemus on käyty läpi seitsemän kertaa, seuraa tuon Avonaalin kohdalla tämän toiminnan suhteen keskeytys niiden hyväksi, joilla on ollut vähemmän tämänkaltaista palvelusta. Mainitut moninkertaisen lahjoittautumiskokemuksen omaavat Pojat siirretään silloin Luoja-Pojan korkeaan henkilökohtaiseen neuvostoon, ja he tulevat tällä tavoin mukaan universumiasioiden hallintoon.

20:2.9 (225.8) Kaikessa Hallinnollisten Poikien työssä asutetuissa maailmoissa ja niiden hyväksi heitä avustavat kahteen yhteisöön kuuluvat paikallisuniversumiluodut: Melkisedekit ja arkkienkelit. Mutta kun he ovat suorittamassa lahjoittautumistehtäväänsä, heidän seurassaan on myös Loistavia Iltatähtiä, joiden alkuperä on niin ikään paikallisluomuksissa. Avonaalien palveleman paikallisuniversumin Luoja-Pojan, primaarisen Paratiisin-Pojan, koko valta ja auktoriteetti on sekundaaristen Paratiisin-Poikien, Avonaalien, jokaisen planetaarisen hankkeen tukena. Heidän työnsä asutetuilla sfääreillä on kaikilta osin aivan yhtä tuloksellista ja hyväksyttävää kuin olisi ollut Luoja-Pojan palvelu kyseisissä kuolevaisten asuttamissa maailmoissa.

3. Oikeudelliset toimet

20:3.1 (226.1) Avonaalit tunnetaan Hallinnollisina Poikina siksi, että he ovat maailmojen korkeimpia viranomaisia, ajallisuuden maailmojen toinen toistaan seuraavien tuomiokausien tuomareita. He johtavat nukkuvien eloonjäävien herättämistä, ovat asianomaisen maailman tuomareina, saattavat päätökseen oikeudellisen ratkaisun lykkäystä merkinneen tuomiokauden, panevat täytäntöön koeaikaista armoa ilmentäneeltä aikakaudelta peräisin olevat määräykset, ohjaavat planetaariseen huolenpitoon osallistuvat avaruuden luodut uuden tuomiokauden mukaisiin tehtäviin, ja mainitut tehtävänsä suoritettuaan he palaavat oman paikallisuniversuminsa päämajaan.

20:3.2 (226.2) Tuomitessaan yhden aikakauden kohtaloita Avonaalit määräävät evolutionaaristen ihmissukukuntien kohtaloista, mutta vaikka he saattavatkin antaa tuomioita persoonallisten luotujen identiteetin lopettamisesta, he eivät kuitenkaan pane tuota tuomiota täytäntöön. Tämänluontoisia päätöksiä panevat toimeen vain superuniversumin viranomaiset.

20:3.3 (226.3) Kun Paratiisin Avonaali saapuu evolutionaariseen maailmaan tuomiokauden päättämistä ja planetaarisen edistymisen uuden aikakauden avaamista varten, se ei välttämättä ole hallinnollinen eikä lahjoittautumisen vuoksi suoritettu tehtäväkäynti. Hallinnolliset vierailut ovat joskus ja lahjoittautumista varten tehdyt vierailut ovat aina inkarnaatioita. Toisin sanoen tällaista tehtävää suorittaessaan Avonaalit palvelevat planeetalla aineellisessa hahmossa – konkreettisina. Heidän muut vierailunsa ovat ”teknisiä”, ja tässä ominaisuudessa Avonaali ei planetaarista palvelua varten inkarnoidu. Jos Hallinnollinen Poika saapuu pelkästään tuomiokauden tuomarina, hän saapuu planeetalle henkiolentona, tuon maailman aineellisilta luoduilta näkymättömissä. Näitä teknisiä vierailuja sattuu asutun maailman pitkän historian kuluessa tavan takaa.

20:3.4 (226.4) Ennen sekä hallinnollisen vierailun että lahjoittautumisvierailun kokemustaan Avonaali-Pojat saattavat jo toimia planetaarisina tuomareina. Kummassakin mainitussa tapauksessa toimii ruumiillistunut Poika meneillään olevan planetaarisen ajanjakson tuomarina; samalla tavoin tekee Luoja-Poika, kun hän kuolevaisen hahmoon ruumiillistuneena suorittaa lahjoittautumistehtäväänsä. Kun Paratiisin-Poika vierailee evolutionaarisessa maailmassa ja kun hän ottaa tämän maailman asukkaan hahmon, hänen läsnäolonsa päättää tuomiokauden ja saattaa voimaan maailman tuomion.

4. Hallinnolliset tehtäväkäynnit

20:4.1 (226.5) Ennen kuin lahjoittautuva Poika ilmestyy asutettuun maailmaan, siellä on tavallisesti jo vieraillut Paratiisin Avonaali, jonka vierailun luonne on ollut hallinnollinen. Mikäli kysymyksessä on kaikkien aikojen ensimmäinen hallinnollinen vierailu, Avonaali inkarnoituu aina aineelliseksi olennoksi. Hän ilmestyy tehtävänsä kohdeplaneetalle sen kuolevaisten sukukuntaan kuuluvan täysikasvuisen miehen hahmossa, olentona, joka on täysin näkyväinen aikansa ja sukupolvensa kuolevaisille luoduille ja joihin hän on myös fyysisessä yhteydessä. Avonaali-Pojan yhteys paikallisiin ja universumin hengellisiin voimiin on koko hallinnollisen inkarnaation ajan täydellinen ja katkeamaton.

20:4.2 (226.6) Planeetta saattaa kokea monia hallinnollisissa merkeissä suoritettuja vierailuja sekä ennen lahjoittautuvan Pojan ilmestymistä että sen jälkeen. Vierailijana voi useaan kertaan olla sama Avonaali tai muita Avonaaleja, jotka toimivat tuomiokautisina tuomareina, mutta tällaiset tekniset, tuomitsemista merkitsevät vierailut eivät ole luonteeltaan lahjoittautuvia eivätkä hallinnollisia, ja Avonaalit eivät sellaisissa tapauksissa koskaan ruumiillistu. Silloinkaan kun planeettaa siunataan toistuvilla hallinnollisilla vierailuilla, Avonaalit eivät aina antaudu ruumiillistumaan kuolevaisiksi; ja silloinkin kun he tosiaan palvelevat kuolevaisen lihallisessa hahmossa, he ilmestyvät aina tuon maailman aikuisen olennon muodossa; he eivät synny naisesta.

20:4.3 (227.1) Joko lahjoittautumisen tai hallinnollisen tehtävän vuoksi ruumiillistuessaan Paratiisin-Pojilla on kokenut Suuntaaja, ja jokaista inkarnaatiota varten he saavat eri Suuntaajan. Ruumiillistuneiden Jumalan Poikien mielessä asuvat Suuntaajat eivät voi toivoa koskaan saavuttavansa persoonallisuutta asuttamaansa inhimillis-jumalalliseen olentoon fuusioitumisen kautta, mutta usein he personoituvat Universaalisen Isän antamasta määräyksestä. Tällaiset Suuntaajat muodostavat Diviningtonin korkeimman johtoneuvoston, jonka vastuulla on Salaperäisten Opastajien hallinto ja yksilöinti sekä niiden lähettäminen asuttuihin maailmoihin. He myös ottavat vastaan Suuntaajat ja vahvistavat näiden saavutukset, kun Suuntaajat palaavat ”Isän huomaan” näiden maallisen tomumajan kuolemassa hajottua. Maailmojen tuomareiden uskollisista Suuntaajista tulee tällä tavalla oman luokkansa yleviä päälliköitä.

20:4.4 (227.2) Urantia ei ole koskaan toiminut hallinnollisella tehtäväkäynnillä olevan Avonaali-Pojan isäntänä. Mikäli Urantia olisi noudattanut asuttuja maailmoja koskevaa yleissuunnitelmaa, sitä olisi siunattu hallinnollisissa merkeissä tapahtuneella vierailulla jolloinkin Aatamin päivien ja Kristus-Mikaelin lahjoittautumisen välillä. Mutta Paratiisin-Poikien säännöllinen esiintymisjärjestys meni planeetallanne täysin sekaisin, kun Luoja-Poikanne ilmestyi planeetallenne viimeisessä lahjoittautumisessaan tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten.

20:4.5 (227.3) Urantialla saattaa vielä vierailla Avonaali, joka on valtuutettu ruumiillistumaan hallinnollisten tehtävien vuoksi, mutta mitä tulee Paratiisin-Poikien vastaiseen ilmestymiseen, edes ”taivaan enkelit eivät tiedä sellaisten vierailujen aikaa eivätkä toteutustapaa”, sillä maailmasta, jossa Mikael on lahjoittautunut, tulee Mestari-Pojan yksinomainen ja henkilökohtainen suojatti, ja sellaisena se on täysin hänen suunnitelmiensa ja päätöstensä alainen. Ja teidän maailmanne tapauksessa asiaa mutkistaa vielä Mikaelin antama paluulupaus. Nebadonin Mikaelin Urantialla viettämään aikaan liittyvistä väärinkäsityksistä huolimatta yksi asia pitää varmasti yhtä totuuden kanssa: hänen lupauksensa palata maailmaanne. Tulevaisuudennäkymien ollessa tällaiset vain aika voi näyttää, missä järjestyksessä Jumalan Paratiisin-Pojat Urantialla vierailevat.

5. Jumalan Paratiisin-Poikien lahjoittautuminen

20:5.1 (227.4) Iankaikkinen Poika on Jumalan iankaikkinen Sana. Iankaikkinen Poika on hänen iankaikkisen Isänsä ”ensimmäisen”, absoluuttisen ja infiniittisen ajatuksen täydellinen ilmentymä. Kun tämän Alkuperäisen Pojan persoonallinen kaksoisolento eli jumalallinen jatke ryhtyy kuolevaiseksiruumiillistumista merkitsevään lahjoittautumistehtävään, käy kirjaimellisesti toteen, että Jumalan ”Sana tulee lihaksi”, ja että tämä Sana näin asuu eläimestä polveutuvien vähäisten olentojen keskuudessa.

20:5.2 (227.5) Urantialla esiintyy laajalle levinnyt uskomus, jonka mukaan Pojan lahjoittautumisen tarkoituksena on vaikuttaa jollakin tavoin Universaalisen Isän asennoitumiseen. Mutta valistuneisuutenne tulisi osoittaa teille, ettei sellainen ole totta. Avonaali- ja Mikael-Poikien lahjoittautumiset ovat välttämätön osa kokemuksellista prosessia, jonka tarkoituksena on tehdä näistä Pojista turvallisia ja myötätuntoisia ajallisuuden ja avaruuden kansojen ja planeettojen vallanpitäjiä ja hallitsijoita. Seitsemästä lahjoittautumisesta koostuva elämänvaihe on kaikkien Paratiisin Luoja-Poikien korkein päämäärä. Ja kaikkien Hallinnollisten Poikien liikkeelle panevana voimana on tämä sama palvelemisen henki, joka niin kertakaikkisesti luonnehtii primaarisia Luoja-Poikia ja Paratiisin Iankaikkista Poikaa.

20:5.3 (227.6) Johonkin Paratiisin-Poikien luokkaan kuuluva Poika pitää lahjoittaa jokaiselle kuolevaisten asuttamalle maailmalle, jotta mahdollistuisi Ajatuksensuuntaajien asettuminen kaikkien tämän sfäärin normaalien ihmisolentojen mieleen, sillä Suuntaajat eivät asetu kaikkiin aidosti inhimillisiin olentoihin, ennen kuin Totuuden Henki on vuodatettu ”kaiken lihan päälle”. Ja Totuuden Hengen lähettäminen riippuu Paratiisin-Pojan paluusta universumipäämajaan, sen jälkeen kun hän on menestyksellisesti suorittanut kuolevaisen hahmossa tapahtuneen lahjoittautumistehtävän jossakin kehittyvässä maailmassa.

20:5.4 (228.1) Asutetun planeetan pitkän historian kuluessa toimeenpannaan monta tuomiokausikohtaista tuomiopäivää, ja hallinnollisia vierailuja saattaa tapahtua useampia kuin yksi, mutta tavallisesti kullakin sfäärillä palvelee lahjoittautuva Poika vain kerran. Kunkin asutun maailman osalta on tarpeen vain se, että siellä käy yksi lahjoittautuva Poika, joka elää täyden ihmiselämän, syntymästä kuolemaan. Hengellisestä statuksestaan riippumatta jokaisesta kuolevaisten asuttamasta maailmasta on määrä ennemmin tai myöhemmin tulla isäntä Hallinnolliselle Pojalle, joka on lahjoittautumiskäynnillä, sitä yhtä jokaisessa paikallisuniversumissa olevaa planeettaa lukuun ottamatta, jolla Luoja-Poika päättää suorittaa kuolevaisena olentona tapahtuvan lahjoittautumisensa.

20:5.5 (228.2) Sitten kun ymmärrätte lahjoittautuviin Poikiin liittyviä asioita enemmän, tajuatte, miksi Urantia saa osakseen niin paljon huomiota Nebadonin historiassa. Teidän pieni ja vähäpätöinen planeettanne on paikallisuniversumin mielenkiinnon kohteena yksinkertaisesti siksi, että se on Jeesus Nasaretilaisen mainen kotimaailma. Se oli Luoja-Poikanne lopullisen ja voitokkaan lahjoittautumisen näyttämö; se oli areena, jolla Mikael saavutti Nebadonin universumiin kohdistuvan korkeimman henkilökohtaisen hallitsijanvaltansa.

20:5.6 (228.3) Luoja-Poika viettää paljon aikaansa paikallisuniversuminsa päämajassa – varsinkin oman, kuolevaisena tapahtuneen lahjoittautumisensa päätökseen saattamisen jälkeen – neuvomalla ja opettamalla kollegiota, joka koostuu hänen työtovereinaan toimivista Pojista: Hallinnollisista Pojista ja muista. Rakastaen ja omistautuen, laupeutta ja herkkää huomaavaisuutta osoittaen nämä Hallinnolliset Pojat lahjoittautuvat avaruuden maailmoille. Eivätkä nämä planetaariset palvelukset ole millään tavoin vähempiarvoisia kuin Mikaelien lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa. On totta, että Luoja-Poikanne valitsi luotunaolemiskokemuksen saavuttamiseen tähdänneen lopullisen tutkimusmatkansa kohteeksi maailman, joka oli kohdannut epätavallisia vastoinkäymisiä. Muttei mikään planeetta voisi koskaan olla niin huonossa tilassa, että sen hengellisen elpymisen aikaansaamiseen tarvittaisiin Luoja-Pojan lahjoittautumista. Lahjoittautuvien Poikien ryhmästä olisi kuka tahansa ollut yhtä pätevä, sillä kaikessa työssään paikallisuniversumin maailmoissa Hallinnolliset Pojat ovat aivan yhtä jumalallisen tehokkaita ja kaikin puolin viisaita kuin olisi ollut heidän paratiisiveljensä, Luoja-Poika.

20:5.7 (228.4) Vaikka katastrofin mahdollisuus seuraa aina näitä Paratiisin-Poikia heidän lahjoittautumiseensa kuuluvan ruumiillistumisen aikana, en ole vielä koskaan nähnyt selvitystä lahjoittautuneen Hallinnollisen Pojan sen paremmin kuin Luoja-Pojankaan epäonnistumisesta tai lankeemuksesta. Kummatkin ovat alkuperältään liian lähellä absoluuttista täydellisyyttä, että he epäonnistuisivat. He tosiaankin panevat alttiiksi kaiken, heistä todellakin tulee lihaa ja verta olevien kuolevaisten luotujen kaltaisia, ja he saavuttavat sillä keinoin ainutlaatuisen kokemuksen luotuna olemisesta, mutta mitä voin huomioideni perusteella sanoa, on että he onnistuvat aina. Heiltä ei jää koskaan saavuttamatta se, mitä lahjoittautumisella tavoitellaan. Kertomus heidän koko Nebadonin kattavasta lahjoittautumisestaan ja planetaarisesta palvelustaan on paikallisuniversuminne historian jaloin ja kiehtovin luku.

6. Lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa

20:6.1 (228.5) Menetelmä, jolla Paratiisin-Poika valmistautuu lahjoittautuvana Poikana tapahtuvaan kuolevaiseksi ruumiillistumiseen, menetelmä, jolla hän joutuu äitiinsä lahjoittautumisplaneetalla, on maailmankaikkeuden mysteeri; ja jokainen yritys tämän sonaringtonilaisen menetelmän toimivuuden selvittämiseksi on suoralta kädeltä tuomittu epäonnistumaan. Antakaa ylevän tiedon Jeesus Nasaretilaisen kuolevaisen hahmossa viettämästä elämästä painua sieluunne, mutta älkää tuhlatko ajatustakaan sen asian hyödyttömään spekulointiin, miten tämä Nebadonin Mikaelin salaperäinen ruumiillistuminen pantiin toimeen. Riemuitkaamme kaikki siitä tiedosta ja vakuuttuneisuudesta, että sellaiset aikaansaannokset ovat jumalalliselle olemukselle mahdollisia. Älkäämme tuhlatko aikaa tyhjänpäiväisiin arveluihin siitä, mikä se menetelmä on, johon jumalallinen viisaus turvautuu nämä ilmiöt aikaansaadakseen.

20:6.2 (229.1) Kun Paratiisin-Poika suorittaa kuolevaisen hahmossa tapahtuvaa lahjoittautumistaan, hän syntyy aina naisesta ja varttuu tuon maailman poikalapsena, kuten Jeesus teki Urantialla. Nämä kaikki korkeinta palvelusta suorittavat Pojat varttuvat lapsuudesta nuoruuteen ja miehuuteen aivan niin kuin ihminen. Heistä tulee kaikissa suhteissa sen ihmisrodun kuolevaisten kaltaisia, jonka keskuuteen he syntyvät. He esittävät pyyntöjään Isälle aivan kuten esittävät sen maailman lapset, jossa he palvelevat. Aineelliselta kannalta katsoen nämä inhimillis-jumalalliset Pojat viettävät tavallista elämää yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: he eivät siitä jälkeläisiä maailmassa, jossa he oleskelevat. Tämä on yleinen rajoitus, joka koskee kaikkia Paratiisin lahjoittautuvien Poikien luokkia.

20:6.3 (229.2) Aivan kuten Jeesus työskenteli teidän maailmassanne kirvesmiehen poikana, samalla tavoin työskentelevät muutkin Paratiisin-Pojat eri tehtävissä omilla lahjoittautumisplaneetoillaan. Tuskinpa pystytte keksimään ammattia, jossa joku Paratiisin-Pojista ei olisi lahjoittautumisensa kuluessa jollakin ajallisuuden evolutionaarisista planeetoista toiminut.

20:6.4 (229.3) Kun lahjoittautuva Poika on tullut tietämään, millainen kokemus on elää kuolevaisen olennon elämää; kun hän on saavuttanut täydellisen sopusoinnun itsessään olevan Suuntaajan kanssa, sen jälkeen hän aloittaa sen osan planetaarisesta lähetystehtävästään, jonka tarkoitus on hänen lihallisten veljiensä mielen valistaminen ja sielun inspiroiminen. Opettajina toimiessaan nämä Pojat omistautuvat yksinomaisesti kuolevaisrotujen hengelliseen valaisemiseen niissä maailmoissa, joissa he vierailevat.

20:6.5 (229.4) Kuolevaisen hahmossa tapahtuvat Mikaelien ja Avonaalien lahjoittautumiset, niin keskenään verrannollisia kuin ne useimmissa suhteissa ovatkin, eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväisiä. Hallinnollinen Poika ei koskaan julista: ”Jokainen, joka on nähnyt Pojan, on nähnyt Isän”, kuten teidän Luoja-Poikanne julisti Urantialla lihallisessa hahmossa ollessaan, vaan lahjoitettu Avonaali julistaa sen sijaan: ”Jokainen, joka on nähnyt minut, on nähnyt Jumalan Iankaikkisen Pojan.” Hallinnolliset Pojat eivät polveudu suoraan Universaalisesta Isästä, eivätkä he ruumiillistu Isän tahdon alaisina, vaan he lahjoittautuvat aina Paratiisin-Poikina, jotka ovat Paratiisin Iankaikkisen Pojan tahdon alaisia.

20:6.6 (229.5) Astuessaan kuoleman portista lahjoittautuvat Pojat, olivatpa he Luoja-Poikia tai Hallinnollisia Poikia, ilmestyvät uudelleen kolmantena päivänä. Mutta teidän ei tulisi elätellä sellaista ajatusta, että he kohtaavat aina teidän maailmassanne tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten vierailleen Luoja-Pojan osalle tulleen traagisen lopun. Jeesus Nasaretilaisen läpikäymä epätavallinen ja tavattoman julma kokemus on saanut aikaan sen, että Urantia on paikallisesti tullut tunnetuksi ”ristin maailmana”. Ei ole välttämätöntä, että Jumalan Poikaa kohdellaan näin epäinhimillisesti, ja planeettojen suuri enemmistö onkin ottanut heidät huomaavaisemmin vastaan ja sallinut heidän päättää kuolevaisen hahmossa eletyn elämänvaiheen, julistaa aikakausi päättyneeksi, tuomita nukkuvat eloonjäävät ja julistaa uusi tuomiokausi alkaneeksi alistamatta heitä väkivaltaiseen kuolemaan. Lahjoittautuvan Pojan pitää kohdata kuolema, hänen täytyy kulkea maailmojen kuolevaisten koko tosiasiallisen kokemuksen läpi, mutta sellaista, että tämä kuolema olisi joko väkivaltainen tai epätavallinen, ei jumalallinen suunnitelma edellytä.

20:6.7 (229.6) Aina kun lahjoittautuvia Poikia ei väkivaltaisesti tapeta, he luopuvat vapaaehtoisesti elämästään ja kulkevat kuoleman portista – eivät ”ankaran oikeuden” tai ”jumalallisen vihan” vaatimukset täyttääkseen, vaan saattaakseen lahjoittautumisensa päätökseen, ”juodakseen loppuun sen kalkin”, jonka sisältönä on ruumiillistuneena eletty elämänvaihe ja henkilökohtainen kokemus kaikesta siitä, mikä muodostaa luodun olennon elämän sellaisena kuin se eletään kuolevaisen olomuodon planeetoilla. Lahjoittautuminen on planeetan ja universumin kannalta välttämätön, eikä fyysinen kuolema ole muuta kuin lahjoittautumistehtävän välttämätön osa.

20:6.8 (230.1) Kun kuolevaisen hahmossa eletty ruumiillistuminen on päättynyt, palveluksen suorittanut Avonaali matkaa Paratiisiin, jossa Universaalinen Isä ottaa hänet vastaan, sitten hän palaa siihen paikallisuniversumiin, jonka palveluksessa hän on, ja saa siellä tunnustuksen Luoja-Pojalta. Lahjoittautunut Avonaali ja Luoja-Poika lähettävät tämän jälkeen yhteisen Totuuden Henkensä toimimaan lahjoittautumismaailman kuolevaisten sukukunnan sydämissä. Paikallisuniversumin täysivaltaisuutta edeltävinä aikoina kysymyksessä on kummankin Pojan yhteinen henki Luovan Hengen toimeenpanemana. Se eroaa jonkin verran siitä Totuuden Hengestä, joka on luonteenomainen niille paikallisuniversumin ajoille, jotka seuraavat Mikaelin seitsemättä lahjoittautumista.

20:6.9 (230.2) Luoja-Pojan saatettua päätökseen viimeisen lahjoittautumisensa kaikkiin aikaisemmin Avonaalin lahjoittautumisen kohteina olleisiin paikallisuniversumin maailmoihin lähetetty Totuuden Henki muuttuu olemukseltaan niin, että siitä entistä kirjaimellisemmin tulee täysivaltaisen Mikaelin henki. Tämä ilmiö tapahtuu samalla, kun Totuuden Henki vapautuu palvelemaan planeetalla, jolla Mikael on kuolevaisen hahmossa suorittanut lahjoittautumisen. Tämän jälkeen jokainen maailma, jonka osalle on tullut Hallinnollisen Pojan lahjoittautumisesta koituva kunnia, on saava tämän myötä sen samaisen seitsenkertaiselta Luoja-Pojalta tulevan Henkilohduttajan, jonka se olisi saanut, mikäli paikallisuniversumin Hallitsija olisi henkilökohtaisesti ruumiillistunut tämän maailman lahjoittautuvaksi Pojaksi.

7. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat

20:7.1 (230.3) Nämä äärimmäisen persoonalliset ja äärimmäisen hengelliset Paratiisin-Pojat ovat Paratiisin-Kolminaisuuden olevaistamia. Havonassa heidät tunnetaan Daynaalien luokkana. Orvontonissa heidät kirjataan Kolminaisuuden Opettaja-Poikina, mikä nimitys johtuu heidän alkuperästään. Salvingtonissa heistä käytetään joskus nimitystä Paratiisin Hengelliset Pojat.

20:7.2 (230.4) Opettaja-Poikien lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Viimeinen universaalinen väestönlaskentatiedote ilmoitti näiden keskus- ja superuniversumeissa toimivien Kolminaisuuden Poikien lukumääräksi vähän yli kaksikymmentäyksi miljardia, eivätkä lukuun sisälly Paratiisissa olevat reservit, joihin kuuluu yli kolmannes kaikista olemassa olevista Kolminaisuuden Opettaja-Pojista.

20:7.3 (230.5) Poikien Daynaali-yhteisö ei ole elimellinen osa paikallis- eikä superuniversumien hallintoa. Sen jäsenet eivät ole sen paremmin luojia kuin pelastajiakaan, eivät tuomareita eivätkä hallitsijoita. Heidän huolenaan ei niinkään ole universumin hallinto kuin moraalinen valaistuminen ja hengellinen kehittyminen. He ovat universaalisia kouluttajia, jotka ovat omistautuneet kaikkien maailmojen hengelliseen herättämiseen ja moraaliseen opastamiseen. Heidän palvelunsa on läheistä sukua Äärettömän Hengen persoonallisuuksien osoittamalle huolenpidolle, ja se liittyy läheisesti luotujen olentojen matkaan kohti Paratiisia.

20:7.4 (230.6) Näissä Kolminaisuuden Pojissa on paljon kolmen Paratiisin-Jumaluuden yhteisolemuksesta, mutta Havonassa he näyttävät heijastavan enemmänkin Universaalisen Isän olemusta. Superuniversumeissa he tuntuvat kuvastavan Iankaikkisen Pojan olemusta, kun taas paikallisluomuksissa he näyttävät ilmentävän Äärettömän Hengen luonteenpiirteitä. Kaikissa universumeissa he ovat palvelemisen ruumiillistuma ja viisaudesta kumpuava tahdikkuus.

20:7.5 (230.7) Paratiisiveljistään, Mikaeleista ja Avonaaleista, poiketen Kolminaisuuden Opettaja-Pojat eivät saa mitään keskusuniversumissa annettavaa valmistavaa koulutusta. Heidät lähetetään suoraan superuniversumien päämajoihin, ja siellä heidät valtuutetaan palvelemaan jossakin paikallisuniversumissa. Näitä kehittyviä maailmoja palvellessaan he käyttävät hyväkseen Luoja-Pojan ja tämän kanssa toimivien Hallinnollisten Poikien yhteistä hengellistä vaikutusta, sillä Daynaalit eivät sinänsä ja itsessään omaa hengellistä vetovoimaa.

8. Daynaalien paikallisuniversumipalvelu

20:8.1 (231.1) Paratiisin Hengelliset Pojat ovat ainutlaatuisia kolminaisuusalkuisia olentoja, ja he ovat ainoita Kolminaisuuden luotuja, jotka näin täydellisesti liittyvät kaksinaisperäisten universumien johtamiseen. Heidän omistautumisensa kuolevaisille luoduille ja hengellisten olentojen alemmille luokille annettavaan kasvatukselliseen huolenpitoon on antaumuksellista. He aloittavat uurastuksensa paikallisjärjestelmissä, ja kokemuksen ja saavutusten karttuessa he etenevät sisäänpäin konstellaatiopalvelun kautta paikallisluomuksen korkeimpaan työhön. Diplomin saatuaan heistä saattaa tulla hengellisiä suurlähettiläitä, jotka edustavat palvelukohteenaan olevaa paikallisuniversumia.

20:8.2 (231.2) En tiedä Nebadonissa olevien Opettaja-Poikien tarkkaa lukumäärää, mutta heitä on monia tuhansia. Monet Melkisedekien koulujen osastojen päälliköt kuuluvat tähän olentoluokkaan, kun taas pysyvällä pohjalla muodostetun Salvingtonin Yliopiston henkilöstöön kuuluu yhteensä yli satatuhatta jäsentä, joiden joukossa on myös nyt puheena olevia Poikia. Heitä on sijoitettu suurin määrin eri morontiakoulutuksen maailmoihin, mutta kokonaan he eivät antaudu yksinomaan kuolevaisten luotujen hengelliseen ja älylliseen edistämiseen, vaan he huolehtivat yhtä suuressa määrin myös serafiolentojen ja paikallisluomusten muiden syntyperäisasukkaiden opettamisesta. Monet heidän apulaisistaan tulevat luotujen kolminaistamien olentojen riveistä.

20:8.3 (231.3) Opettaja-Pojista muodostuvat ne opettajakunnat, jotka huolehtivat kaikista tutkinnoista ja järjestävät kaikki koetilaisuudet. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on antaa pätevyys ja diplomi kaikille universumipalvelun alemmille tasoille, vartiomiehen tehtävistä aina tähtientutkijan tehtäviin saakka. He johtavat iäisyyksien mittaista koulutuskurssia, joka ulottuu planetaarisista kursseista aina Salvingtonissa sijaitsevaan Viisauden Korkeakouluun asti. Kaikille, jotka suorittavat nämä viisauteen ja totuuteen suuntautuvat tutkimusmatkat, annetaan ponnistuksistaan ja saavutuksistaan tunnustus, olivatpa he ylösnousemuskuolevaisia tai eteenpäin pyrkiviä kerubeja.

20:8.4 (231.4) Kaikkien universumien kaikki Jumalan Pojat ovat kiitollisuudenvelassa näille ikiuskollisille ja kaikin puolin tehokkaille Kolminaisuuden Opettaja-Pojille. He ovat kaikkien henkipersoonallisuuksien yleviä opettajia, jopa itse Jumalan Poikien koeteltuja ja todellisia opettajia. Mutta Opettaja-Poikien velvollisuuksien ja tehtävien loputtomista yksityiskohdista voin teitä tuskin informoida. Urantialla ymmärretään Daynaali-Poikien laajaa toimintaa paremmin, vasta sitten kun älyllisyytenne on kehittyneempää, ja sen jälkeen kun planeettanne hengellinen eristäminen on päättynyt.

9. Daynaalien planetaarinen palvelu

20:9.1 (231.5) Kun tapahtumain kehitys evolutionaarisessa maailmassa osoittaa, että aika on kypsä hengellisen aikakauden alkuunsaattamiselle, tarjoutuvat Kolminaisuuden Opettaja-Pojat aina vapaaehtoisiksi tähän palveluun. Ette tunne tätä Poikien yhteisöä, sillä Urantia ei ole koskaan kokenut hengellistä aikakautta, kosmisen valaistumisen vuosituhatta. Mutta jo nyt Opettaja-Pojat vierailevat maailmassanne tarkoituksenaan laatia suunnitelmia heidän hankkeissa olevan vierailunsa toteuttamiseksi sfäärillänne. Heidän on määrä ilmestyä Urantialle, sitten kun sen asukkaat ovat jo kutakuinkin päässeet eläimellisyyden pauloista ja aineellisuuden kahleista.

20:9.2 (231.6) Kolminaisuuden Opettaja-Pojilla ei ole mitään osaa planetaaristen tuomiokausien päättämisessä. He eivät sen paremmin tuomitse kuolleita kuin ylennä eläviä, mutta joka kerta, kun he ovat suorittamassa planetaarista tehtävää, heidän seurassaan on Hallinnollinen Poika, joka toimittaa nämä mainitut palvelut. Opettaja-Poikien ainoana huolena on panna evolutionaarisella planeetalla alkuun hengellinen aikakausi, hengellisten realiteettien aikakauden sarastus. He tekevät materiaalista tietoa ja ajallista viisautta vastaavat hengelliset ilmiöt todellisiksi.

20:9.3 (232.1) Opettaja-Pojat jäävät vierailuplaneetoilleen planeetan ajanlaskun mukaan laskettuna tavallisesti tuhanneksi vuodeksi. Yksi Opettaja-Poika johtaa planetaarista tuhatvuotista hallituskautta, ja häntä avustaa seitsemänkymmentä hänen omaan luokkaansa kuuluvaa työtoveria. Daynaalit eivät ruumiillistu eivätkä muutoinkaan aineellistu niin, että he olisivat kuolevaisten nähtävissä. Siksi vierailun kohteena olevaan maailmaan pidetään yhteyttä Loistavien Iltatähtien toiminnan kautta. Nämä ovat paikallisuniversumiin kuuluvia, Kolminaisuuden Opettaja-Poikien kanssa yhteistyötä harjoittavia persoonallisuuksia.

20:9.4 (232.2) Daynaalit saattavat palata asuttuun maailmaan monta kertaa, ja heidän viimeisen vierailunsa seurauksena planeetta tulee ohjatuksi valon ja elämän sfäärin vakiintuneeseen asemaan, mikä on kaikkien nykyisen universumiaikakauden kuolevaisten asuttamien maailmojen evolutionaarinen määränpää. Kuolevaisten Lopullisuuden Saavuttajakunnalla on paljon tekemistä valoon ja elämään asettautuneiden sfäärien kanssa, ja heidän planetaariset toimintansa sivuavat Opettaja-Poikien toimintoja. Itse asiassa koko Daynaali-Poikien luokka on läheisesti yhteydessä finaliittitoimintojen kaikkiin vaiheisiin ajallisuuden ja avaruuden evolutionaarisissa luomuksissa.

20:9.5 (232.3) Kolminaisuuden Opettaja-Pojat näyttävät evolutionaarisen nousun varhaisemmissa vaiheissa samastuvan niin täysin kuolevaisten etenemisjärjestykseen, että se panee meidät useinkin pohdiskelemaan sellaista mahdollisuutta, että he tulevaisuuden universumien vielä paljastumattoman elämänkaaren aikana liittyisivät finaliitteihin. Panemme merkille, että superuniversumien hallintopersoonallisuudet ovat osin Kolminaisuudesta polveutuvia persoonallisuuksia ja osin Kolminaisuuden syleilemiä ylösnousemuksen evolutionaarisia luotuja. Uskomme lujasti, että Opettaja-Pojat ja lopullisuuden saavuttajat ovat nyt hankkimassa kokemusta ajallisuudessa tehtävästä yhteistyöstä. Se saattaa olla sellaista alustavaa harjoitusta, joka valmistaa heitä läheiseen yhteistyöhön jossakin vielä paljastumattomassa tulevaisuuden toimintakohteessa. Uversassa uskomme, että kun superuniversumit ovat lopulta asettuneet valoon ja elämään, nämä Paratiisin Opettaja-Pojat, jotka ovat näin perin pohjin tutustuneet evolutionaaristen maailmojen ongelmiin ja olleet näin kauan tekemisissä evolutionaaristen kuolevaisten elämänkulun kanssa, tulevat luultavasti siirretyiksi ikuiseen yhteyteen Lopullisuuden Saavuttajain Paratiisikunnan kanssa.

10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu

20:10.1 (232.4) Kaikki Jumalan Paratiisin-Pojat ovat alkuperältään ja olemukseltaan jumalallisia. Joka ainoan Paratiisin-Pojan työ joka ainoan maailman hyväksi on suoritettu aivan kuin palveleva Poika olisi ensimmäinen ja ainoa Jumalan Poika.

20:10.2 (232.5) Paratiisin-Pojat ovat Jumaluuden kolmen persoonan toiminnallisten puolien jumalallinen ilmentymä ajallisuuden ja avaruuden toimipiireille. Luoja-, Hallinnolliset ja Opettaja-Pojat ovat ikuisten Jumaluuksien antamia lahjoja ihmislapsille ja kaikille niille maailmankaikkeuden muille luoduille, joilla on ylösnousemuksen potentiaali. Nämä Jumalan Pojat ovat jumalallisia hoivaajia, jotka omistautuvat taukoamatta sille työlle, että he auttavat ajallisuuden luotuja saavuttamaan ikuisuuden korkean hengellisen määränpään.

20:10.3 (232.6) Luoja-Pojissa sekoittuu Universaalisen Isän rakkaus Iankaikkisen Pojan laupeuteen, ja se paljastuu paikallisuniversumeille Mikaelien luomisvoimana, rakkaudentäyteisenä huolenpitona ja ymmärtäväisenä hallitsijanvaltana. Hallinnollisissa Pojissa paljastetaan Iankaikkisen Pojan laupeus – Äärettömän Hengen hoivaan yhdistyneenä – evolutionaarisille maailmoille näiden tuomitsemis-, palvelu- ja lahjoittautumis-Avonaalien elämänkaaressa. Kolminaisuuden Opettaja-Pojissa koordinoituvat kolmen Paratiisijumaluuden rakkaus, laupeus ja huolenpito korkeimmilla ajallis-avaruudellisilla arvotasoilla, ja ne esitetään universumeille elävänä totuutena, jumalallisena hyvyytenä ja todellisena hengellisenä kauneutena.

20:10.4 (233.1) Paikallisuniversumeissa nämä Poikien luokat toimivat yhdessä tuottaakseen avaruuden luoduille ilmoituksen Paratiisin Jumaluuksista: Luoja-Poika kuvastaa paikallisuniversumin Isän ominaisuudessa Universaalisen Isän infiniittistä olemusta. Laupiaina ja armollisina lahjoittautuvina Poikina Avonaalit ilmentävät infiniittistä myötätuntoa olennoivan Iankaikkisen Pojan verratonta olemusta. Ylösnousemuspersoonallisuuksien todellisten opettajien ominaisuudessa Kolminaisuuden Daynaali-Pojat paljastavat Äärettömän Hengen opettajapersoonallisuuden. Jumalallisen täydellisessä yhteistyössään Mikaelit, Avonaalit ja Daynaalit myötävaikuttavat Korkeimman Jumalan persoonallisuuden ja suvereenisuuden todellistumiseen ja paljastumiseen ajallis-avaruudellisissa universumeissa ja ajallis-avaruudellisille universumeille. Kolmiyhteisten toimintojensa harmoniassa nämä Jumalan Paratiisin-Pojat toimivat iäti Jumaluuden persoonallisuuksien etujoukossa seuratessaan Ensimmäisen Suuren Lähteen ja Keskuksen Jumaluuden koskaan päättymätöntä laajenemista Paratiisin ikuiselta Saarelta avaruuden tuntemattomiin syvyyksiin.

20:10.5 (233.2) [Esittänyt yksi Uversan Viisauden Täydellistäjistä.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään