Luku 21, Paratiisin Luoja-Pojat

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 21

Paratiisin Luoja-Pojat

21:0.1 (234.1) LUOJA-POJAT ovat ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumien luojia ja valtiaita. Näiden universuminluojien ja -hallitsijoiden alkuperä on kaksinainen, sillä heissä ilmenee sekä Jumala Isän että Jumala Pojan ominaisuuksia. Mutta jokainen Luoja-Poika eroaa kuitenkin kaikista muista, jokainen heistä on sekä olemukseltaan että persoonallisuudeltaan ainutlaatuinen, itse kukin heistä on oman alkuperänsä takana olevaa täydellistä jumaluusihannetta edustava ”ainokainen Poika”.

21:0.2 (234.2) Laaja-alaisessa paikallisuniversumin organisointi-, kehittämis- ja täydellistämistyössään nämä korkea-arvoiset Pojat nauttivat aina Universaalisen Isän ylläpitävää tukea. Luoja-Poikien suhde Paratiisin-Isäänsä on liikuttava ja ylittämätön. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jumaluutta olevien vanhempien syvällinen kiintymys jumalallisiin jälkeläisiinsä olisi alkulähteenä sille kauniille ja likimain jumalalliselle rakkaudelle, jota kuolevaisetkin vanhemmat osoittavat lapsilleen.

21:0.3 (234.3) Nämä primaariset Paratiisin-Pojat personoidaan Mikaeleiksi. Kun he lähtevät Paratiisista perustamaan universumejaan, heidät tunnetaan Luoja-Mikaeleina. Sitten kun he ovat saavuttaneet korkeimman hallitsijanvaltansa, heitä kutsutaan Mestari-Mikaeleiksi. Puhuessamme teidän Nebadon-nimisen paikallisuniversuminne hallitsijasta kutsumme häntä toisinaan Kristus-Mikaeliksi. Aina ja iäti he käyttävät valtaa ”Mikaelin järjestyksen” mukaan, Mikael nimittäin on heidän luokkaansa ja lajiaan olevan ensimmäisen Pojan nimitys.

21:0.4 (234.4) Alkuperäinen eli esikois-Mikael ei ole koskaan kokenut inkarnoitumista aineelliseksi olennoksi, mutta hän on seitsemän kertaa käynyt läpi luodun olennon hengellisen kokemuksen siitä, mitä on nousta Havonan seitsemällä kehällä uloimmilta sfääreiltä keskusluomuksen sisimmälle kehälle edeten. Mikaelien yhteisö tuntee suuruniversumin läpikotaisin. Mitään sellaista ei yksienkään ajallisuuden ja avaruuden lasten kokemukseen sisälly, jollaisessa Mikaelit eivät olisi henkilökohtaisesti olleet mukana. Jumalallisen olemuksen lisäksi heissä on itse asiassa myös teidän olemustanne, mikä tarkoittaa, että heissä on kaikkia olemuksia: korkeimmasta vähäisimpään.

21:0.5 (234.5) Alkuperäinen Mikael toimii primaaristen Paratiisin-Poikien puheenjohtajana näiden kokoontuessa neuvonpitoon kaiken olevaisen keskuksessa. Ei kauankaan sitten rekisteröimme Uversassa universaalisen uutislähetyksen, joka kertoi ikuisella Saarella pidetystä ylimääräisestä konklaavista. Siellä oli ollut saapuvilla sataviisikymmentätuhatta Luoja-Poikaa, jotka olivat kokoontuneet vanhempiensa läsnä ollessa keskustelemaan universumien universumin yhtenäistymisen ja vakiintumisen edistymisestä. Tämä ryhmä koostui valikoiduista Hallitsija-Mikaeleista, seitsemän kertaa lahjoittautuneista Pojista.

1. Luoja-Poikien alkuperä ja olemus

21:1.1 (234.6) Kun Iankaikkisessa Pojassa oleva absoluuttisen hengellisen ideainmuodostuksen täyteys kohtaa Universaalisessa Isässä olevan absoluuttisen persoonallisuuskäsityksen täyteyden, kun tällainen luova liitto on lopullisesti ja täydellisesti saavutettu, kun tällainen hengen absoluuttinen identiteetti ja tällainen persoonallisuuskäsityksen infiniittinen ykseys sattuvat yhteen, niin silloin, juuri silloin ja siinä paikassa, kummankaan Jumaluuden menettämättä mitään persoonallisuudestaan tai oikeuksistaan, leimahtaa täysin kehkeytyneeksi olemuksekseen uusi ja omaperäinen Luoja-Poika, sen täydellisen ihanteen ja sen voimakkaan idean ainokainen Poika, joiden yhteenliittyminen saa aikaan tämän voimaa ja täydellisyyttä ilmentävän uuden luojapersoonallisuuden.

21:1.2 (235.1) Jokainen Luoja-Poika on universumien universumin ikiolevaisten Luojien kahdessa infiniittisessä, ikuisessa ja täydellisessä mielessä syntyneitten omaperäisten käsitysten muodostaman täydellisen liiton aikaansaama ainokainen – ja ainoa aikaansaatavissa oleva – jälkeläinen. Toista tällaista Poikaa ei koskaan voi tulla, sillä jokainen Luoja-Poika on kvalifioimaton, valmis ja lopullinen ilmentymä ja ruumiillistuma kaikesta siitä, mikä sisältyy jokaisen tällaisen jumalallisen olevaisen jokaisen mahdollisuuden jokaisen yksityiskohdan jokaiseen vaiheeseen, joka kautta ikuisuuksien olisi koskaan näistä jumalallisista luovista potentiaaleista löydettävissä, jota näillä potentiaaleilla koskaan voitaisiin ilmentää ja joka koskaan voisi näistä potentiaaleista kehittyä, potentiaaleista, jotka yhdistyivät saattaakseen olevaiseksi tämän Mikael-Pojan. Jokainen Luoja-Poika on niiden yhdistyneiden jumaluuskäsitysten absoluutti, joista hänen jumalallinen alkuperänsä muodostuu.

21:1.3 (235.2) Näiden Luoja-Poikien jumalallinen olemus juontuu periaatteessa yhtäläisesti kummankin Paratiisin-vanhemman attribuuteista. Kaikki Mikaelit jakavat Universaalisen Isän jumalallisen olemuksen täyteyden ja Iankaikkisen Pojan luomiskyvyt, mutta tehdessämme havaintoja siitä, miten heidän toimintansa käytännössä toteutuvat universumeissa, havaitsemme ilmeisiä eroavaisuuksia. Jotkut Luoja-Pojat näyttävät olevan enemmän Jumala Isän kaltaisia, toiset enemmän Jumala Pojan kaltaisia. Esimerkiksi se, miten Nebadonin universumin hallinto suuntautuu, viittaa siihen, että sen Luoja- ja hallitseva Poika on eräs niistä, joiden olemus ja ominaispiirteet muistuttavat enemmän Iankaikkisen Äiti-Pojan olemusta ja piirteitä. Lisäksi on mainittava, että joitakin universumeja johtavat sellaiset Paratiisin-Mikaelit, jotka näyttävät muistuttavan yhtä lailla sekä Jumala Isää että Jumala Poikaa. Eikä näihin huomioihin missään mielessä sisälly kritiikkiä, vaan ne ovat yksinkertaisesti vain tosiasiain kirjaus.

21:1.4 (235.3) En tiedä olemassa olevien Luoja-Poikien täsmällistä lukumäärää, mutta minulla on hyvät syyt uskoa, että heitä on yli seitsemänsataatuhatta. Tiedämmehän, että on olemassa tarkalleen seitsemänsataatuhatta Päivien Yhdistynyttä, eikä heitä luoda enää lisää. Panemme niin ikään merkille, että nykyistä universumiaikakautta varten säädetyt suunnitelmat näyttävät edellyttävän yhden Päivien Yhdistyneen sijoittamista kuhunkin paikallisuniversumiin Kolminaisuuden neuvoa-antavaksi suurlähettilääksi. Panemme lisäksi merkille, että Luoja-Poikien jatkuvasti kasvava lukumäärä ylittää jo Päivien Yhdistyneitten muuttumattoman lukumäärän. Mutta mitä tulee seitsemänsadantuhannen rajan ylittävien Mikaelien kohtaloon, sitä meille ei ole koskaan kerrottu.

2. Paikallisuniversumien Luojat

21:2.1 (235.4) Paratiisin primaarisen luokan Pojat ovat niiden omien hallintoalueittensa suunnittelijoita, luojia, rakentajia ja hallintovallan käyttäjiä, jotka ovat ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumeja, seitsemän evolutionaarisen superuniversumin perusyksiköitä. Luoja-Poika saa valita tulevan kosmisen toimintansa avaruudellisen sijaintipaikan, mutta ennen kuin hän saa aloittaa edes universuminsa fyysistä organisoimista, hänen pitää käyttää pitkä ajanjakso huomioiden tekemiseen. Sen kuluessa hän tutkii vanhempien veljiensä ponnistuksia niissä eri luomuksissa, jotka sijaitsevat hänen oman toimintansa kohteeksi suunnittelemassaan superuniversumissa. Ja ennen kaikkea tätä Mikael-Poika on jo saanut päätökseen pitkän ja ainutlaatuisen kokemuksensa, jonka kuluessa hän tekee huomioita Paratiisissa ja saa koulutusta Havonassa.

21:2.2 (235.5) Kun Luoja-Poika lähtee Paratiisista antautuakseen arvaamattomaan yritykseen universumin rakentamiseksi, tullakseen itse organisoimansa paikallisuniversumin päälliköksi – sen tosiasialliseksi Jumalaksi –, silloin hän ensimmäistä kertaa huomaa olevansa läheisessä yhteydessä Kolmanteen Lähteeseen ja Keskukseen ja tästä monissa suhteissa riippuvainen. Vaikka Ääretön Henki pysyy Isän ja Pojan luona kaiken olevaisen keskuksessa, on hänen määrä toimia jokaisen Luoja-Pojan aktuaalisena ja tehokkaana auttajana. Jokaisen Luoja-Pojan seuralaisena on sen vuoksi Äärettömän Hengen Luova Tytär, olento, josta on määrä tulla uuden paikallisuniversumin Jumalallinen Hoivaaja, Äiti-Henki.

21:2.3 (236.1) Mikael-Pojan lähtö erottaa tässä tilanteessa ikuisiksi ajoiksi hänen luojanoikeutensa Paratiisin Lähteistä ja Keskuksista niin, että häneen kohdistuvat vain tietyt sellaiset rajoitukset, jotka johtuvat näiden Lähteiden ja Keskusten ennalta olemassa olemisesta, sekä tietyt muut ennalta vaikuttavat voimat ja läsnäolot. Näihin paikallisuniversumin muissa suhteissa kaikkivoivan Isän luojanoikeuksien rajoituksiin kuuluvat:

21:2.4 (236.2) 1. Energia-ainetta vallitsee Ääretön Henki. Ennen kuin minkäänmuotoisia olevaisia, olkootpa suuria tai pieniä, voidaan luoda; ennen kuin mitään energia-aineen uusia muunnoksia on mahdollista yrittää aikaansaada, on Luoja-Pojan hankittava siihen Äärettömän Hengen suostumus ja varmistettava tämän toiminnallinen yhteistyö.

21:2.5 (236.3) 2. Luotujen olentojen rakennekaavoja ja tyyppejä valvoo Iankaikkinen Poika. Ennen kuin Luoja-Poika saa ryhtyä minkään uudentyyppisen olennon luomiseen, minkään uudenlaisen luodun hahmottamiseen, hänen on hankittava siihen Iankaikkisen ja Alkuperäisen Äiti-Pojan suostumus.

21:2.6 (236.4) 3. Persoonallisuuden muovailee ja lahjoittaa Universaalinen Isä.

21:2.7 (236.5) Olemassaolon esiluodulliset tekijät määrittävät mielen tyypit ja kaavat. Kun nämä on saatettu yhteen muodostamaan luotu olento (persoonallinen tai jokin muu), on mieli Kolmannen Lähteen ja Keskuksen – tuon Paratiisin-Luojia alemmalla tasolla olevien kaikkien olentojen mielestä huolehtivan palvelun universaalisen lähteen – antama varustus.

21:2.8 (236.6) Hengen rakennekaavoista ja tyypeistä päättäminen riippuu siitä, millä tasolla ne ilmenevät. Hengellistä rakennetta valvoo viime kädessä Kolminaisuus tai Kolminaisuuden persoonallisuuksien – Isän, Pojan ja Hengen – Kolminaisuutta edeltävät henkivarustukset.

21:2.9 (236.7) Kun tämä täydellinen ja jumalallinen Poika on ottanut haltuunsa valitsemansa universumin sijaintipaikan avaruudessa, kun universumin aineellistamiseen ja summittaiseen tasapainoon liittyvät alkuvaiheen ongelmat on ratkaistu, kun hän on muodostanut tehokkaan ja yhteistyökykyisen liiton häntä täydentävän Äärettömän Hengen Tyttären kanssa, tämä Universumin-Poika ja tämä Universumin-Henki panevat alulle sen suhteen, jonka on määrä olla heidän lukemattomien paikallisuniversumilastensa joukkojen alkulähteenä. Tämän tapahtuman yhteydessä Paratiisin Äärettömän Hengen kohdistuma, Luova Henki, muuttuu olemukseltaan ja omaksuu paikallisuniversumin Äiti-Hengen persoonalliset ominaisuudet.

21:2.10 (236.8) Siitä huolimatta, että kaikki Luoja-Pojat ovat jumalallisesti Paratiisin-vanhempiensa kaltaisia, heistä ei yksikään muistuta täsmälleen toistaan, vaan jokainen heistä on olemukseltaan ja persoonallisuudeltaan ainutlaatuinen, erilainen, yksinomainen ja omaperäinen. Ja koska he ovat omien toimipiiriensä elollisuutta koskevien suunnitelmien arkkitehtejä ja luojia, juuri tämä erilaisuus takaa sen, että heidän hallintoalueensakin ovat erilaisia Mikaelista juontuvan elävän olemassaolon jokaisen sellaisen muodon ja vaiheen osalta, joka siellä saatetaan luoda tai joka siellä sittemmin saattaa kehittyä. Niinpä paikallisuniversumien syntyperäisten luotujen olentojen luokat ovatkin melko erilaisia. Ei ole kahta paikallisuniversumia, joita hallinnoisivat tai asuttaisivat kaikissa suhteissa identtiset kaksoisalkuperää olevat, siellä syntyneet olennot. Näiden luontaisista ominaisuuksista puolet on jokaisessa superuniversumissa jokseenkin samanlaista, siksi että ne juontuvat yhdenmukaisista Luovista Hengistä, toinen puoli sen sijaan vaihtelee, koska se juontuu keskenään eroavista Luoja-Pojista. Mutta tällainen erilaisuus ei ole tunnusomaista niille luoduille, jotka polveutuvat vain Luovasta Hengestä, tai niille muualta tuotetuille olennoille, jotka ovat kotoisin keskusuniversumista tai superuniversumeista.

21:2.11 (237.1) Kun Mikael-Poika on poissa universumistaan, sen hallitusta johtaa tämän universumin esikoisolento, Kirkas Aamutähti, paikallisuniversumin toimeenpanopäällikkö. Päivien Yhdistyneen antama neuvonta ja tuki on tällaisina aikoina korvaamatonta. Poissaolojensa ajaksi Luojanpoika kykenee siirtämään asutuissa maailmoissa ja kuolevaisten lastensa sydämessä vaikuttavan hengellisen läsnäolonsa ylivalvonnan Äiti-Henkikumppanilleen. Ja paikallisuniversumin Äiti-Henki pysyy aina sen päämajassa. Sieltä hän ulottaa vaalivan huolenpitonsa ja hengellisen hoivansa tällaisen evolutionaarisen toimipiirin kaukaisimpiinkin osiin.

21:2.12 (237.2) Luoja-Pojan henkilökohtainen läsnäolo paikallisuniversumissaan ei ole vakiintuneen aineellisen luomuksen kitkattomalle asiainhoidolle välttämätöntä. Nämä Pojat voivat matkustaa Paratiisiin, ja silti heidän universuminsa kiertävät edelleen avaruudessa. He voivat luovuttaa valtansa ohjakset ruumiillistuakseen ajallisuuden lapsiksi, ja silti heidän maailmansa pyörivät yhä kukin oman keskuksensa ympäri. Mikään aineellinen organisaatio ei ole riippumaton Paratiisin absoluuttisen gravitaation otteesta eikä siitä kosmisesta ylivalvonnasta, joka juontuu Kvalifioimattoman Absoluutin avaruusläsnäolosta.

3. Paikallisuniversumisuvereenisuus

21:3.1 (237.3) Paratiisin-Kolminaisuuden suostumuksella ja asianomaista superuniversumia valvovan Valtiashengen vahvistuksella Luoja-Pojalle annetaan tietty alue avaruudesta. Tällaisen toimenpiteen tuloksena syntyy fyysinen omistusoikeus, kosminen arenti. Mutta Mikael-Pojan kohoaminen tästä alkuvaiheisesta ja omarajoitteisesta hallitsijanvallan asteesta itse ansaitusta suvereenisuudesta muodostuvaan kokemusperäiseen korkeimmuuteen on tulos hänen omista henkilökohtaisista kokemuksistaan universumin luomistyössä ja hänen ruumiillistuneena tapahtuneesta lahjoittautumisestaan. Lahjoittautumisella ansaitun suvereenisuutensa saavuttamiseen saakka hän hallitsee Universaalisen Isän sijaishallitsijana.

21:3.2 (237.4) Luoja-Poika voisi milloin tahansa vaatia täyttä suvereenisuutta henkilökohtaisen luomistyönsä suhteen, mutta viisautta osoittaen hän ei sitä tee. Jos hän ottaisi käsiinsä ansaitsemattoman korkeimman hallitsijanvallan, ennen kuin hän on käynyt läpi luotuna lahjoittautumisen vaiheet, hänen paikallisuniversumistaan vetäytyisivät pois ne Paratiisin persoonallisuudet, jotka pitävät sitä asuinpaikkanaan. Mutta sellaista ei ole missään ajallisuuden ja avaruuden luomistuloksessa koskaan tapahtunut.

21:3.3 (237.5) Luojan aseman tosiasia antaa ymmärtää, että suvereenisuus on täysimääräistä, mutta Mikaelit katsovat paremmaksi, että he ansaitsevat sen kokemuksellista tietä, sillä silloin he säilyttävät mahdollisuuden toimia yhteistyössä kaikkien paikallisuniversumin hallintoon liitettyjen Paratiisin-persoonallisuuksien kanssa. Emme tiedä yhdestäkään Mikaelista, joka olisi koskaan menetellyt toisin. Mutta he kaikki voisivat niin tehdä, sillä he ovat kiistämättömästi vapaatahtoisia Poikia.

21:3.4 (237.6) Luoja-Pojan suvereenisuus paikallisuniversumissa käy kuuden, mahdollisesti seitsemän, kokemuksellisen julkitulovaiheen läpi. Nämä ilmaantuvat seuraavassa järjestyksessä:

21:3.5 (237.7) 1. Alkuvaiheen sijaishallitsijasuvereenisuus – Luoja-Pojan yksinään harjoittama tilapäinen toimivalta, ennen kuin hänen kumppaninaan oleva Luova-Henki on saanut persoonalliset ominaispiirteet.

21:3.6 (237.8) 2. Yhteinen sijaishallitsijasuvereenisuus – paratiisillisen parin yhteishallinto, sen jälkeen kun Universumin Äiti-Henki on saanut persoonallisuuden.

21:3.7 (238.1) 3. Enentyvä sijaishallitsijasuvereenisuus – Luoja-Pojan lisääntyvä toimivalta hänen luotuna olentona tapahtuvan seitsemän lahjoittautumisensa kuluessa.

21:3.8 (238.2) 4. Korkein suvereenisuus – seitsemän lahjoittautumisen päätökseen saattamisesta seuraava vakiintunut toimivalta. Nebadonissa tämä korkein suvereenisuus on peräisin Mikaelin Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisen päätökseen saattamisen ajoilta. Se on nyt jatkunut teidän planeettakohtaisen ajanlaskunne mukaan hieman yli tuhat yhdeksänsataa vuotta.

21:3.9 (238.3) 5. Enentyvä korkein suvereenisuus – edistynyt hallintosuhde, joka versoo siitä, että luotujen olentojen asuttamien maailmojen enemmistö asettuu valoon ja elämään. Tämä vaihe kuuluu teidän paikallisuniversuminne tapauksessa vielä saavuttamattomaan tulevaisuuteen.

21:3.10 (238.4) 6. Kolminaisuussuvereenisuus – jota harjoitetaan, sen jälkeen kun koko paikallisuniversumi on siirtynyt valoon ja elämään.

21:3.11 (238.5) 7. Paljastumaton suvereenisuus – vastaiseen universumiaikakauteen kuuluvat, tuntemattomat hallintosuhteet.

21:3.12 (238.6) Vastaanottaessaan projisoidun paikallisuniversumin alkuvaiheen sijaishallitsijan suvereenisuuden Luoja-Mikael vannoo valassaan Kolminaisuudelle, että hän omaksuu korkeimman suvereenisuuden vasta luodun hahmossa suoritettujen seitsemän lahjoittautumisen päätteeksi, ja sitten kun superuniversumin valtiaat ovat ne vahvistaneet. Mutta ellei Mikael-Poika niin tahtoessaan voisi ottaa käsiinsä tällaista ansaitsematonta hallitsijanvaltaa, ei olisi mitään mieltä vannoa päinvastaista tarkoittavaa valaa.

21:3.13 (238.7) Jo lahjoittautumista edeltävinä aikoina Luoja-Poika hallitsee aluettaan lähes ylivertaisena, mikäli sen missään osassa ei ilmene eriseuraisuutta. Hallitsijanvallan rajoittuneisuus ei kenties tulisi ilmikään, ellei suvereenisuutta koskaan uhmattaisi. Lahjoittautumattoman Luoja-Pojan harjoittama suvereenisuus sellaisessa universumissa, jossa ei esiinny kapinointia, ei ole yhtään sen suurempi kuin suvereenisuus universumissa, jossa kapinointia esiintyy, mutta ensiksi mainitussa tapauksessa suvereenisuutta koskevat rajoitukset eivät tule ilmi, kun jälkimmäisessä ne taas tulevat.

21:3.14 (238.8) Milloin ikinä Luoja-Pojan auktoriteettia tai hallintoa uhmataan, sitä vastaan hyökätään tai se vaarannetaan, hän on iäksi sitoutunut ylläpitämään luomistulostaan, suojelemaan ja puolustamaan sitä ja – tarpeen tullen – voittamaan henkilökohtaisen luomuksensa takaisin. Näille Pojille voivat tuottaa vaikeuksia ja heitä voivat ahdistella vain heidän itsensä luomat tai heidän itsensä valitsemat korkeammat olennot. Voisi päätellä, että ”korkeammat olennot”, ne, jotka ovat peräisin paikallisuniversumia ylemmiltä tasoilta, kuuluisivat varsin epätodennäköisesti niiden joukkoon, jotka aiheuttavat Luoja-Pojalle vaikeuksia, ja se onkin totta. Mutta halutessaan nämä kyllä voisivat niin tehdä. Hyve on persoonallisuudessa tahdonvaraista, vanhurskaus ei ole vapaatahtoisissa luoduissa automaattista.

21:3.15 (238.9) Ennen elämänsä lahjoittautumisjakson päättämistä Luoja-Poika hallitsee tietyllä omarajoitteisella suvereenisuudella, mutta lahjoittautumispalvelunsa päätettyään hän hallitsee sen kiistämättömän kokemuksen nojalla, jonka hän on moninaisten luotujensa muodossa ja hahmossa saavuttanut. Kun Luoja on seitsemän kertaa oleskellut luotujensa keskuudessa, kun lahjoittautumisvaihe on ohitse, silloin hän on vakiinnuttanut asemansa universumin korkeimpana vallankäyttäjänä, hänestä on tullut Mestari-Poika, täysivaltainen ja korkein hallitsija.

21:3.16 (238.10) Menetelmään, jolla paikallisuniversumin korkein hallitsijanvalta saavutetaan, kuuluvat seuraavat seitsemän kokemuspohjaista askelmaa:

21:3.17 (238.11) 1. Kokemalla tapahtuva olemassaolon seitsemän luodun olennon tason läpikäyminen. Tämä tapahtuu ruumiillistuneena suoritetun lahjoittautumisen menetelmällä siten, että lahjoittautuminen toteutuu niiden olentojen hahmossa, joiden tasosta kulloinkin on kysymys.

21:3.18 (238.12) 2. Kokemalla tapahtuva vihkiytyminen Paratiisin-Jumaluuden seitsenkertaisen tahdon jokaiseen vaiheeseen, siten kuin tämä Jumaluus personoituu Seitsemässä Valtiashengessä.

21:3.19 (239.1) 3. Luotujen olentojen tason jokaisen seitsemän kokemuksen läpikäynti niin, että samanaikaisesti toteuttaa yhden seitsemästä Paratiisin-Jumaluuden tahtoon vihkiytymisestä.

21:3.20 (239.2) 4. Sen, millaista on luodun elämä, silloin kun se on parhaimmillaan, kokemukseen perustuva julkituominen Paratiisin-Jumaluudelle ja kaikille universumin älyllisille olennoille.

21:3.21 (239.3) 5. Jokaisella luotunaolemisensa tasolla kokemuksellisesti tapahtuva Jumaluuden seitsenkertaisen tahdon jonkin vaiheen paljastaminen lahjoittautumisen kohteena olevalle tasolle ja koko universumille.

21:3.22 (239.4) 6. Kokemuksellisesti tapahtuva seitsenkertaisen luotuna olentona olemisen kokemuksen yhdistäminen siihen seitsenkertaiseen kokemukseen, joka merkitsee omistautumista Jumaluuden olemuksen ja tahdon paljastamiseen.

21:3.23 (239.5) 7. Uuden ja korkeamman suhteen saavuttaminen Korkeimpaan Olentoon. Tämän Luojana ja luotuna olemisen kokemuksen kaikkinaisuuden jälkivaikutus lisää Korkeimman Jumalan superuniversumireaalisuutta ja Kaikkivaltiaan Korkeimman ajallis-avaruudellista suvereenisuutta sekä todellistaa Paratiisin-Mikaelin korkeimman suvereenisuuden paikallisuniversumiin nähden.

21:3.24 (239.6) Paikallisuniversumin suvereenisuuskysymyksen selvittäessään Luoja-Poika ei osoita vain omaa hallitsemiskelpoisuuttaan, vaan hän paljastaa myös Paratiisin Jumaluuksien olemuksen ja ilmentää heidän seitsenkertaista suhtautumistaan. Kysymys on Isän ensisijaisuuden ymmärtämisestä finiittisellä taholla ja luodun olennon sille osoittamasta arvostuksesta, kun Luoja-Poika antautuu arvaamattomaan yritykseen ja myöntyy omaksumaan luotujensa hahmon ja kokemukset. Nämä primaariset Paratiisin-Pojat ovat Isän rakastavan olemuksen ja hyvää tahtovan arvovallan todellisia paljastajia, sen saman Isän, joka yhdessä Pojan ja Hengen kanssa on kaikkialla universumin maailmoissa kaiken vallan, persoonallisuuden ja hallinnon universaalinen alkulähde.

4. Mikaelien lahjoittautumiset

21:4.1 (239.7) Lahjoittautuvat Luoja-Pojat kuuluvat seitsemään eri ryhmään, ja heidät on luokiteltu tällä tavoin sen mukaan, montako kertaa he ovat lahjoittautuneet maailmojensa luoduille olennoille. Heidän piiriinsä kuuluu niitä, joilla on vasta ensimmäinen kokemus, ja sen jälkeen viiden asteittain etenevän, lahjoittautumista merkitsevän, lisäsfäärin kautta he tulevat siihen, että he saavuttavat seitsemännen ja lopullisen luotu–Luoja-kokemusta merkitsevän episodin.

21:4.2 (239.8) Avonaalien lahjoittautumiset tapahtuvat aina lihallisen olennon hahmossa, mutta Luoja-Pojan seitsemän lahjoittautumista käsittävät hänen ilmestymisensä olemassaolon seitsemällä luodun olennon tasolla, ja ilmestymiset liittyvät Jumaluuden tahdon ja olemuksen seitsemän primaarisen ilmentymän julkituomiseen. Kaikki Luoja-Pojat käyvät poikkeuksetta läpi tämän seitsemän kertaa tapahtuvan itsensä luoduille lapsilleen antamisen, ennen kuin he ottavat haltuunsa vakiintuneen ja korkeimman hallintovallan itse luomiinsa universumeihin nähden.

21:4.3 (239.9) Vaikka nämä seitsemän lahjoittautumista ovat eri sektoreissa ja universumeissa erilaisia, niihin kuuluu silti aina yksi tutkimusmatka, joka suoritetaan kuolevaisena tapahtuvan lahjoittautumisen muodossa. Viimeisessä lahjoittautumisessaan Luoja-Poika ilmestyy jonkin asutetun maailman korkeamman kuolevaisrodun yhtenä jäsenenä, tavallisesti sen ryhmän jäsenenä, joka on saanut laajimman perimän Aatamin rotuominaisuuksia. Planeetalle on tätä ennen tuotu Aatamin sukukunta kohentamaan sen eläimestä polveutuvien kansojen fyysistä tilaa. Vain kerran lahjoittautuvana Poikana elämänsä seitsenosaisen vaiheen kuluessa Paratiisin-Mikael syntyy naisesta, kuten teidän kirjoituksenne kertovat Betlehemin lapsesta. Vain kerran hän elää ja kuolee evolutionaaristen tahdollisten olentojen alimman luokan jäsenen hahmossa.

21:4.4 (239.10) Jokaisen lahjoittautumisensa jälkeen Luoja-Poika nousee ”Isän oikealle puolelle” saamaan Isän hyväksymisen lahjoittautumiselleen ja vastaanottamaan ohjeita universumipalvelun seuraavan vaiheen valmistelemiseksi. Seitsemännen ja lopullisen lahjoittautumisen jälkeen Luoja-Poika saa Universaaliselta Isältä korkeimman toimi- ja käskyvallan omaan universumiinsa nähden.

21:4.5 (240.1) On merkillepantavaa, että se jumalallinen Poika, joka viimeksi ilmestyi planeetallanne, oli Paratiisin Luoja-Poika, ja hän oli suorittanut jo kuusi vaihetta lahjoittautumisista koostuvasta elämänjaksostaan, niinpä hän, kun hän hellitti tietoisen otteensa Urantialla tapahtuneesta ruumiillistuneena eletystä elämästään, saattoikin sanoa, ja hän myös sanoi: ”Se on täytetty” – se oli kirjaimellisesti täytetty. Hänen Urantialla tapahtunut kuolemansa päätti hänen lahjoittautumisista koostuneen elämänjaksonsa; se oli viimeinen vaihe hänen täyttäessään Paratiisin Luoja-Pojan pyhää valaa. Ja tällaisen kokemuksen hankittuaan nämä Pojat ovat korkeimpia universuminhallitsijoita. Enää he eivät hallitse Isän sijaishallitsijoina, vaan omalla oikeudellaan ja omissa nimissään ”Kuningasten Kuninkaana ja Herrojen Herrana”. Muutamin tässä mainituin poikkeuksin nämä seitsenkertaisesti lahjoittautuneet Pojat ovat asuinuniversumeissaan ehdottomasti korkeimpia. Mitä tulee hänen paikallisuniversumiinsa, niin ”kaikki valta taivaassa ja maan päällä” on siirretty tälle voittoisalle ja kruunatulle Mestari-Pojalle.

21:4.6 (240.2) Kun Luoja-Pojat ovat saattaneet päätökseen lahjoittautumisvaiheensa, heitä pidetään erillisenä yhteisönä, seitsenkertaisina Mestari-Poikina. Persoonaltaan Mestari-Pojat ovat täysin Luoja-Poikien kaltaisia, mutta he ovat läpikäyneet niin ainutlaatuisen lahjoittautumiskokemuksen, että heitä pidetään yleisesti eri luokkaan kuuluvina. Kun Luoja katsoo hyväksi toteuttaa lahjoittautumisen, niin sen seurauksena tapahtuu väistämättä todellinen ja pysyvä muutos. On totta, että lahjoittautuva Poika on yhä ja kaikesta huolimatta Luoja, mutta hän on liittänyt olemukseensa luodun olennon kokemuksen, mikä siirtää hänet ainiaaksi pois Luoja-Pojan jumalalliselta tasolta ja korottaa hänet Mestari-Pojan kokemukselliselle tasolle, Mestari-Pojan, joka on täydelleen ansainnut oikeuden vallita universumia ja hallita sen maailmoja. Tällaisiin olentoihin sisältyy kaikki se, mikä voidaan saada jumalallisilta vanhemmilta ja kaikki, mikä on saatavissa täydellistyneen luodun kokemuksesta. Miksi ihmisen siis pitäisi valitella alhaista syntyperäänsä ja pakollista evolutionaarista elämänvaihettaan, kun itse Jumalienkin pitää suoriutua vastaavankaltaisesta kokemuksesta, ennen kuin heidät katsotaan kokemuksellisessa mielessä arvollisiksi ja päteviksi käyttämään lopullista ja täysimääräistä hallintovaltaa oman universuminsa toimipiireihin nähden!

5. Mestari-Poikien suhde universumiin

21:5.1 (240.3) Mestari-Mikaelin valta on rajoittamaton, koska se juontuu koetusta yhteydestä Paratiisin-Kolminaisuuteen; se on kiistämätön, koska se juontuu tosipohjaisesta kokemuksesta siitä, mitä on olla tällaisen vallan alaisena luotuna olentona. Seitsenkertaisen Luoja-Pojan suvereenisuus on luonteeltaan korkeinta siksi, että se:

21:5.2 (240.4) 1. Sisältää seitsenkertaisena Paratiisin-Jumaluuden näkökannan.

21:5.3 (240.5) 2. Käsittää seitsenkertaisena ajallis-avaruudellisten luotujen asenteen.

21:5.4 (240.6) 3. On täydellinen synteesi Paratiisin asennoitumisesta ja luodun asenteesta.

21:5.5 (240.7) Tämä kokemuspohjainen suvereenisuus käsittää näin ollen kaiken Korkeimpaan Olentoon huipentuvan Seitsenkertaisen Jumalan jumaluudesta. Ja seitsenkertaisen Pojan henkilökohtainen suvereenisuus on joskus täydellistyvän Korkeimman Olennon tulevan suvereenisuuden kaltaista, suvereenisuuden, joka nykyisellään käsittää Paratiisin-Kolminaisuuden vallan ja auktoriteetin täysimmän mahdollisen sisällyksen, sellaisena kuin se on ilmennettävissä kyseisten ajallis-avaruudellisten rajojen puitteissa.

21:5.6 (240.8) Kun Mikael-Poika saavuttaa paikallisuniversumia koskevan korkeimman suvereenisuutensa, hän menettää kykynsä ja mahdollisuutensa luoda kulumassa olevana universumiaikakautena kokonaan uudentyyppisiä luotuja olentoja. Mutta se, että Mestari-Poika menettää kykynsä panna alulle kokonaan uusia olentoluokkia, ei millään muotoa vaikuta työhön, jota tehdään jo rakentuneen ja kehkeytymisprosessissa olevan elollisuuden edelleen muokkaamiseksi; tämä laaja universumievoluution ohjelma jatkuu keskeytyksettä tai supistuksetta. Mestari-Pojan hankkima korkein suvereenisuus tuo mukanaan vastuun henkilökohtaisesta antautumisesta vaalimaan ja hoivaamaan sellaista, mikä on jo suunniteltu ja luotu, ja sellaista, minkä myöhemmässä vaiheessa tuottavat ne, jotka on tällä tavoin suunniteltu ja luotu. Näin saattaa aikanaan kehittyä miltei loputon erilaisten olentojen evoluutio, mutta Mestari-Pojasta suoraan ei enää tämän jälkeen saa alkuaan mikään älyllisen olennon täysin uusi kaava tai tyyppi. Tämä on jokaisessa paikallisuniversumissa sen vakiintuneen hallinnon ensimmäinen vaihe, sen alku.

21:5.7 (241.1) Seitsemän kertaa lahjoittautuneen Pojan nostaminen universuminsa ehdottomaan hallitsijanvaltaan merkitsee aikakausia jatkuneen epävarmuuden ja verrattaisen sekasorron lopun alkua. Tästä tapauksesta on seurauksena, että se, mitä ei joskus tulevina aikoina voida hengellistää, lasketaan lopulta hajalle; mitä ei joskus tulevaisuudessa saada koordinoitumaan kosmiseen todellisuuteen, sen kohtalona on tulla hävitetyksi. Kun loputtoman armon ja selittämättömän kärsivällisyyden varannot on käytetty loppuun maailmojen tahdollisten luotujen lojaalisuuden ja antaumuksen saavuttamiseksi, silloin puhuu oikeus ja vallitsee oikeamielisyys. Mitä armo ei kykene parantamaan, sen on oikeus lopulta hävittävä.

21:5.8 (241.2) Mestari-Mikaelit ovat omien paikallisuniversumiensa korkeimpia, sitten kun heidät on asetettu täysivaltaisiksi hallitsijoiksi. Heidän hallintovaltaansa koskevat harvat rajoitukset johtuvat tiettyjen voimien ja persoonallisuuksien kosmisesta ennalta olemassa olemisesta. Muuten nämä Mestari-Pojat ovat universumeissaan kaikkein korkeimpia auktoriteetin, vastuun ja hallinnollisen vallan suhteen; he ovat Luojia ja Jumalia, he ovat käytännöllisesti katsoen kaikissa asioissa korkeimpia. Tietyn universumin toiminnan osalta heidän viisauttaan ei ylitä kukaan eikä mikään.

21:5.9 (241.3) Tultuaan korotetuksi paikallisuniversumin vakiintuneen hallitsijan asemaan Paratiisin-Mikael määrää täysin kaikista muista hänen valtapiirissään toimivista Jumalan Pojista, ja hän saa hallita vapaasti sen käsityksensä mukaan, joka hänellä on omien maailmojensa tarpeista. Mestari-Poika voi tahtonsa mukaan muunnella asuttujen planeettojen hengellistä tuomiojärjestystä ja evolutionaarista mukautumista. Ja nämä Pojat laativat ja toteuttavat omien valintojensa mukaisia suunnitelmia kaikissa asioissa, jotka koskevat erityisiä planetaarisia tarpeita, eritoten kun kysymys on maailmoista, joissa he ovat oleskelleet luodun olennon hahmossa, ja vieläkin erityisemmin, silloin kun kysymys on maailmasta, jossa hän suoritti viimeisen lahjoittautumisensa, siitä planeetasta, jossa hän ruumiillistui kuolevaisen olennon hahmossa.

21:5.10 (241.4) Mestari-Pojat tuntuvat olevan täydellisessä kanssakäymisessä lahjoittautumismaailmojensa kanssa eikä vain niiden maailmojen kanssa, joissa he itse henkilökohtaisesti ovat käyneet, vaan kaikkien niiden maailmojen kanssa, joille Hallinnollinen Poika on lahjoittautunut. Tätä yhteyttä pitää yllä heidän oma hengellinen läsnäolonsa, Totuuden Henki, jonka he kykenevät ”vuodattamaan kaiken lihan päälle”. Nämä Mestari-Pojat pitävät myös yllä katkeamatonta yhteyttä kaiken olevaisen keskuksessa olevaan Iankaikkiseen Äiti-Poikaan. Heillä on myötätuntoinen suhtautumistapa, joka ulottuu korkeuksissa olevasta Universaalisesta Isästä ajallisuuden maailmojen planetaarista elämää edustaviin alhaissyntyisiin sukukuntiin.

6. Mestari-Mikaelien tulevaisuus

21:6.1 (241.5) Kukaan ei voi olettaa lausuvansa lopullista sanaa käsiteltäessä paikallisuniversumien seitsenkertaisten Mestari-Hallitsijoiden olemusta ja kohtaloa. Silti me kaikki pohdiskelemme paljonkin näitä asioita. Meille on opetettu ja me uskomme, että kukin Paratiisin-Mikael on oman alkuperänsä muodostavien kaksinaisten jumaluuskäsitysten absoluutti. Näin ollen hänessä ruumiillistuu Universaalisen Isän ja Iankaikkisen Pojan infiniittisyyden aktuaalisia vaiheita. Mikaelien täytyy olla osittaisia suhteessa infiniittisyyden kaikkeuteen, mutta he ovat luultavasti absoluuttisia suhteessa siihen osaan infiniittisyyttä, jossa on kysymys heidän alkuperästään. Mutta tarkkaillessamme heidän työtään kulumassa olevan universumiaikakauden osalta emme havaitse mitään toimintaa, joka olisi jotakin enemmän kuin finiittistä; kaikkien mahdollisesti olemassa oleviksi oletettujen finiittisen tason ylittävien ominaisuuksien täytyy olla piileviä ja vielä paljastumattomia.

21:6.2 (242.1) Luotuina olentoina lahjoittautumista merkitsevien elämänvaiheiden suorittamisen ja korkeimpaan universumisuvereenisuuteen kohoamisen täytyy olla merkki täydellisestä vapautumisesta Mikaelien finiittisen toiminnan kapasiteetista, mitä seuraa finiittisyyden ylittävän palvelun mahdollistavan kapasiteetin ilmaantuminen. Sillä panemme tässä yhteydessä merkille, että tällaiset Mestari-Pojat ovat tämän jälkeen uudentyyppisten luotujen olentojen aikaansaamisen osalta rajoitettuja. Se on rajoitus, jonka tekee epäilemättä välttämättömäksi heidän finiittisyyden ylittävien potentiaaliensa vapautuminen.

21:6.3 (242.2) On varsin luultavaa, että nämä julkitulemattomat luojan kyvyt pysyvät koko nykyisen universumiaikakauden ajan piilevinä. Mutta uskomme, että joskus hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, nyttemmin järjestyvien ulkoavaruuden universumien piirissä, seitsenkertaisen Mestari-Pojan ja seitsemännen asteen Luovan Hengen välillä vallitseva yhteys saattaa yltää palvelun absoniittisille tasoille, mihin liittyy uusien olevaisten, merkitysten ja arvojen ilmestyminen perimmäisen maailmankaikkeudellisen merkityksen omaavilla transsendentaalisilla tasoilla.

21:6.4 (242.3) Samoin kuin Korkeimmuuden Jumaluus on aktuaalistumassa kokemusperäisen palvelun johdosta, samoin ovat Luoja-Pojat saavuttamassa niiden Paratiisin-Jumaluuden potentiaalien henkilökohtaisen reaalistumisen, jotka ovat heidän tuntemattoman olemuksensa kätköissä. Urantialla ollessaan Kristus Mikael sanoi kerran; ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” Ja uskomme, että ikuisuudessa Mikaeleiden on kirjaimellisesti määrä olla ”tie, totuus ja elämä” ja valaista iäti tietä kaikille maailmankaikkeuden persoonallisuuksille, tien johtaessa korkeimmasta jumalallisuudesta perimmäisen absoniittisuuden kautta ikuiseen jumaluuslopullisuuteen.

21:6.5 (242.4) [Esittänyt yksi Uversan Viisauden Täydellistäjistä.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään