Verhandeling 20 - De Paradijs-Zonen van God

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Verhandeling 20

De Paradijs-Zonen van God

20:0.1 (223.1) ZOALS zij functioneren in het superuniversum Orvonton, worden de Zonen van God ingedeeld in drie algemene afdelingen:

20:0.2 (223.2) 1. de afdalende Zonen van God;

20:0.3 (223.3) 2. de opklimmende Zonen van God;

20:0.4 (223.4) 3. de getrinitiseerde Zonen van God.

20:0.5 (223.5) De afdalende orden van zonen omvatten ook persoonlijkheden die rechtstreeks en goddelijk geschapen zijn. Opklimmende zonen, zoals de sterfelijke schepselen, bereiken deze status door experiëntiële participatie in de scheppingstechniek die evolutie genoemd wordt. Getrinitiseerde Zonen zijn een groep van samengestelde oorsprong die alle wezens omvat die door de Paradijs-Triniteit zijn omhelsd, ook als zij niet rechtstreeks van de Triniteit afstammen.

1. De afdalende Zonen van God

20:1.1 (223.6) Alle afdalende Zonen van God zijn van hoge, goddelijke oorsprong. Zij wijden zich aan het neerdalend dienstbetoon op de werelden en stelsels in tijd en ruimte om daar voor de nederige schepselen van evolutionaire oorsprong — de opklimmende zonen van God — de voortgang in de opklimming naar het Paradijs te vergemakkelijken. Van de talrijke orden van afdalende Zonen zullen er zeven in deze verhandelingen worden beschreven. De Zonen die voortkomen uit de Godheden op het centrale Eiland van Licht en Leven worden de Paradijs-Zonen van God genoemd en omvatten de volgende drie orden:

20:1.2 (223.7) 1. Schepper-Zonen — de Michaels;

20:1.3 (223.8) 2. Magistraat-Zonen — de Avonals;

20:1.4 (223.9) 3. Leraar-Zonen van de Triniteit — de Dagelingen.

20:1.5 (223.10) De vier overige orden van afdalende zonen staan bekend als de Zonen van God in de Plaatselijke Universa:

20:1.6 (223.11) 4. Melchizedek-Zonen;

20:1.7 (223.12) 5. Vorondadek-Zonen;

20:1.8 (223.13) 6. Lanonandek-Zonen;

20:1.9 (223.14) 7. de Levendragers.

20:1.10 (223.15) Melchizedeks zijn de gezamenlijke nakomelingen van een Schepper-Zoon van een plaatselijk universum, een Scheppende Geest en de Vader-Melchizedek. Vorondadeks en Lanonandeks worden beiden tot aanzijn gebracht door een Schepper-Zoon en zijn medewerkster, de Scheppende Geest. Vorondadeks zijn het best bekend als de Meest Verhevenen, de Constellatie-Vaders, en Lanonandeks als de Stelsel-Soevereinen en de Planetaire Vorsten. De drievoudige orde der Levendragers wordt tot aanzijn gebracht door een Schepper-Zoon en een Scheppende Geest met medewerking van een van de drie Ouden der Dagen van het super- universum onder welks jurisdictie zij vallen. De natuur en de activiteiten van deze Zonen van God in de Plaatselijke Universa kunnen echter beter beschreven worden in de verhandelingen over de aangelegenheden van de plaatselijke scheppingen.

20:1.11 (224.1) De Paradijs-Zonen van God hebben een drievoudige oorsprong: de primaire of Schepper-Zonen worden tot aanzijn gebracht door de Universele Vader en de Eeuwige Zoon; de secundaire of Magistraat-Zonen zijn kinderen van de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest; de Leraar-Zonen van de Triniteit zijn nakomelingen van de Vader, de Zoon en de Geest. Vanuit het gezichtspunt van dienstbetoon, verering en smeekbeden zijn de Paradijs-Zonen als één; hun geest is één, en hun werk is identiek in kwaliteit en volledigheid.

20:1.12 (224.2) Zoals de Paradijs-orden der Dagen goddelijke bestuurders zijn gebleken, zo hebben de orden der Paradijs-Zonen zichzelf geopenbaard als goddelijke dienaren — scheppers, helpers, schenkers van zichzelf, rechters, leraren, en als zonen die waarheid openbaren. Vanaf de kusten van het Eeuwige Eiland bewegen zij zich door het ganse universum van universa tot op de bewoonde werelden in tijd en ruimte, en verrichten in het centrale universum en de superuniversa velerlei diensten die niet in deze verhandelingen worden geopenbaard. Zij zijn op verschillende wijzen georganiseerd, afhankelijk van de aard van hun dienstbetoon en van de plaats waar zij het verrichten, doch in een plaatselijk universum dienen zowel de Magistraat- als de Leraar-Zonen onder de leiding van de Schepper-Zoon die het gezag heeft over dat domein.

20:1.13 (224.3) De Schepper-Zonen lijken een geestelijke gave te bezitten die haar centrum heeft in hun persoon, een kwaliteit die zij beheersen en kunnen schenken zoals uw eigen Schepper-Zoon deed toen hij zijn geest uitstortte op al het sterfelijk vlees op Urantia. Iedere Schepper-Zoon is begiftigd met deze geestelijke aantrekkingskracht in zijn eigen gebied; hij is zich persoonlijk bewust van iedere handeling en emotie van iedere afdalende Zoon van God die in zijn domein dient. Hier treedt een goddelijke weerspiegeling aan de dag, een duplicaat in de plaatselijke universa van de absolute geestelijke aantrekkingskracht van de Eeuwige Zoon, die deze in staat stelt al zijn Paradijs-Zonen te bereiken om contact met hen te maken en dit met hen allen te onderhouden, ongeacht waar zij zich in heel het universum van universa mogen bevinden.

20:1.14 (224.4) De Schepper-Zonen uit het Paradijs dienen niet slechts als Zonen in hun afdalende bijstand van dienstbetoon en zelfschenking, doch wanneer zij hun zelfschenkingsloopbaan hebben voltooid, functioneert ieder van hen in zijn eigen schepping als de Vader van dat universum, terwijl de andere Zonen van God voortgaan met de dienst van zelfschenking en geestelijke verheffing, die bedoeld is om de planeten één voor één te winnen voor de bereidwillige erkenning van de liefdevolle heerschappij van de Universele Vader, hetgeen culmineert in de volledige toegewijdheid van de schepselen aan de wil van de Paradijs-Vader, en in planetaire loyaliteit aan de universum-soevereiniteit van een Schepper-Zoon.

20:1.15 (224.5) In een zevenvoudige Schepper-Zoon zijn de Schepper en het schepsel voor immer versmolten in een begripvolle, meevoelende en barmhartige verbondenheid. De gehele orde van Michael, de Schepper-Zonen, is zo uniek, dat de beschouwing van hun natuur en handelen bewaard zal worden tot de volgende verhandeling in deze reeks, terwijl dit relaas zich voornamelijk zal bezighouden met de twee andere orden der Paradijs-Zonen: de Magistraat-Zonen en de Leraar-Zonen van de Triniteit.

2. De Magistraat-zonen

20:2.1 (224.6) Telkens wanneer een oorspronkelijk, absoluut denkbeeld van zijn, geformuleerd door de Eeuwige Zoon, zich verenigt met een nieuw, goddelijk ideaal van liefdevol dienstbetoon, geconcipieerd door de Oneindige Geest, wordt een nieuwe, oorspronkelijke Zoon van God, een Magistraat-Zoon van het Paradijs voortgebracht. Deze Zonen vormen de orde der Avonals, in tegenstelling tot de orde van Michael, de Schepper-Zonen. Ofschoon in de persoonlijke zin geen scheppers, zijn zij in al hun arbeid ten nauwste verbonden met de Michaels. De Avonals dienen de planeten en oordelen deze, zij zijn de magistraten van de gebieden in tijd en ruimte — van alle volken, voor alle werelden, en in alle universa.

20:2.2 (225.1) Wij hebben redenen te geloven dat het totale aantal Magistraat-Zonen in het groot universum ongeveer een miljard bedraagt. Zij zijn een orde die zichzelf bestuurt en wordt geleid door hun allerhoogste raad op het Paradijs, samengesteld uit ervaren Avonals die worden aangetrokken uit de diensten in alle universa. Wanneer zij echter zijn aangesteld om opdrachten te volvoeren in een plaatselijk universum, dienen zij onder leiding van de Schepper-Zoon van dat domein.

20:2.3 (225.2) Avonals zijn de Paradijs-Zonen die zich aan de afzonderlijke planeten van de plaatselijke universa schenken en deze dienen. En aangezien iedere Avonal-Zoon een exclusieve persoonlijkheid bezit, geen twee zijn gelijk, is hun individuele werk uniek in de gebieden waar zij verblijven, waar zij dikwijls worden geïncarneerd in de gelijkenis van het sterfelijk vlees en op de evolutionaire werelden soms uit een aardse moeder worden geboren.

20:2.4 (225.3) Naast hun diensten op de hogere bestuurlijke niveaus, vervullen de Avonals een drievoudige functie op de bewoonde werelden:

20:2.5 (225.4) 1. Gerechtelijke Handelingen. Zij treden op bij het afsluiten van de planetaire dispensaties. In de loop der tijden kunnen zij tientallen — honderden — van deze missies vervullen op iedere afzonderlijke wereld en zij kunnen een onbeperkt aantal malen naar dezelfde of andere werelden gaan om een dispensatie te beëindigen, de slapende overlevenden te bevrijden.

20:2.6 (225.5) 2. Magistraatsmissies. Een planetaire visitatie van deze aard vindt gewoonlijk plaats vóór de komst van een zelfschenking-Zoon. Gedurende zulk een missie verschijnt een Avonal als een volwassen persoon van het betreffende gebied door middel van een incarnatietechniek waarmee geen geboorte als sterveling gemoeid is. Na dit eerste bezoek, dat gewoonlijk een bezoek als magistraat is, kunnen de Avonals op dezelfde planeet herhaalde malen in een magistraatsfunctie dienst doen, zowel vóór als na de verschijning van de zelfschenking-Zoon. Op deze bijkomende magistraatsmissies kan een Avonal al dan niet in materiële, zichtbare vorm verschijnen, doch tijdens geen van deze bezoeken zal hij in de wereld geboren worden als een hulpeloos kindeke.

20:2.7 (225.6) 3. Zelfschenkingsmissies. De Avonal-Zonen schenken zichzelf allen minstens eenmaal aan een volk van stervelingen op een evolutionaire wereld. Gerechtelijke bezoeken zijn talrijk; er kunnen meerdere magistraatsmissies zijn, doch er verschijnt op iedere planeet slechts één zelfschenking-Zoon. Zelfschenking-Avonals worden uit een vrouw geboren, zoals Michael van Nebadon geïncarneerd werd op Urantia.

20:2.8 (225.7) Het aantal malen dat de Avonal-Zonen op magistraats- en zelfschenkingsmissies dienst kunnen doen is onbeperkt, doch wanneer de ervaring zeven maal is doorgemaakt, wordt deze gewoonlijk afgebroken ten gunste van hen die minder vaak op deze wijze hebben gediend. Deze Zonen met meervoudige zelfschenkingservaring worden dan toegevoegd aan de hoge persoonlijke raad van een Schepper-Zoon en nemen aldus deel aan het bestuur van de aangelegenheden van een universum.

20:2.9 (225.8) In al hun werk voor en op de bewoonde werelden worden de Magistraat-Zonen bijgestaan door twee orden van schepselen van de plaatselijke universa, de Melchizedeks en de aartsengelen, terwijl zij tijdens zelfschenkingsmissies ook vergezeld worden door de Schitterende Avondsterren, die eveneens hun oorsprong in de plaatselijke scheppingen hebben. Bij elke planetaire onderneming worden de secundaire Paradijs-Zonen, de Avonals, ondersteund door de volle macht en autoriteit van een primaire Paradijs-Zoon, de Schepper-Zoon van het plaatselijk universum waar zij dienst doen. In praktisch alle opzichten is hun werk op de bewoonde werelden even effectief en aanvaardbaar als de dienst van een Schepper-Zoon geweest zou zijn op deze werelden waar stervelingen wonen.

3. Gerechtelijke handelingen

20:3.1 (226.1) De Avonals staan bekend als Magistraat-Zonen omdat zij de hoge magistraten van de gebieden zijn, de arbiters van de opeenvolgende dispensaties van de werelden in de tijd. Zij hebben de leiding bij het wekken van de slapende overlevenden, oordelen over het betrokken gebied, maken een einde aan een dispensatie van opgeschorte gerechtigheid, voeren de mandaten uit van een tijdperk van voorlopige barmhartigheid, stellen de wezens uit de ruimte die op de planeet dienstdoen opnieuw aan voor de taken van de nieuwe dispensatie en keren na de voltooiing van hun missie terug naar het hoofdkwartier van hun plaatselijk universum.

20:3.2 (226.2) Wanneer de Avonals oordelen over de bestemmingen van een tijdperk, beslissen zij over het lot der evolutionaire geslachten, maar ofschoon zij vonnis mogen wijzen inzake de vernietiging van de identiteit van persoonlijke schepselen, voeren zij dergelijke vonnissen niet uit. Vonnissen van dergelijke aard worden uitsluitend voltrokken door de gezagsdragers van een superuniversum.

20:3.3 (226.3) De aankomst van een Paradijs-Avonal op een evolutionaire wereld met het doel om een dispensatie af te sluiten en een nieuw tijdperk van planetaire vooruitgang in te luiden, is niet noodzakelijkerwijs een magistraatsmissie of een zelfschenkingsmissie. Magistraatsmissies zijn soms, en zelfschenkingsmissies altijd, incarnaties; dit wil zeggen dat Avonals bij dergelijke opdrachten op een planeet dienen in materiële gedaante — concreet. Hun andere bezoeken zijn van ‘technische’ aard, en in deze hoedanigheid wordt een Avonal niet geïncarneerd voor zijn dienst op de planeet. Indien een Magistraat-Zoon alleen maar komt als arbiter van een dispensatie, komt hij als een geestelijk wezen op de planeet en is hij onzichtbaar voor de materiële schepselen van dat gebied. Zulke technische bezoeken vinden herhaaldelijk plaats in de lange geschiedenis van een bewoonde wereld.

20:3.4 (226.4) Voorafgaand aan zowel hun magistraatservaring als hun zelfschenkingservaring, kunnen Avonal-Zonen optreden als planetaire rechters. Op deze beide soorten missies zal de geïncar-neerde Zoon echter het aflopende planetaire tijdperk oordelen; een Schepper-Zoon handelt evenzo wanneer hij op een zelfschenkingsmissie geïncarneerd is in de gelijkenis van het sterfelijk vlees. Wanneer een Paradijs-Zoon een evolutionaire wereld bezoekt en als een der mensen van die wereld wordt, beëindigt zijn aanwezigheid een dispensatie en betekent zij een oordeel over dat gebied.

4. Magistraatsmissies

20:4.1 (226.5) Voordat er een zelfschenking-Zoon op een planeet verschijnt, wordt een bewoonde wereld gewoonlijk bezocht door een Paradijs-Avonal op een magistraatsmissie. Indien dit een eerste magistraatsvisitatie is, wordt de Avonal altijd geïncarneerd als een materieel wezen. Hij verschijnt op de planeet waar hij is aangesteld als een volwassen mannelijk persoon uit de geslachten der stervelingen, een wezen dat volkomen zichtbaar is voor, en in lichamelijk contact staat met, de sterfelijke schepselen van die tijd en generatie. Gedurende een magis-traatsincarnatie is de verbinding van de Avonal-Zoon met de plaatselijke en de universele geestelijke krachten compleet en ononderbroken.

20:4.2 (226.6) Een planeet kan vele magistraatsvisitaties meemaken, zowel voor als na de verschijning van een zelfschenking-Zoon. Zij kan vele malen bezocht worden door dezelfde of andere Avonals die optreden als arbiters van een dispensatie, doch zulke technische beoordelingsmissies zijn geen zelfschenkings- of magistraatsmissies, en de Avonals zijn bij deze gelegenheden nimmer geïncarneerd. Zelfs wanneer een planeet gezegend wordt met herhaalde magistraatsmissies, ondergaan de Avonals niet altijd een incarnatie als sterveling; en wanneer zij inderdaad in de gelijkenis van het sterfelijk vlees dienen, verschijnen zij altijd als volwassenen van het betrokken gebied; zij worden niet uit een vrouw geboren.

20:4.3 (227.1) Wanneer zij op zelfschenkings- of magistraatsmissies geïncarneerd zijn, hebben de Paradijs-Zonen een ervaren Richter, een andere Richter voor iedere incarnatie. De Richters die in het bewustzijn van de geïncarneerde Zonen van God wonen, kunnen niet verwachten dat zij ooit persoonlijkheid zullen verkrijgen door fusie met de menselijk-goddelijke wezens bij wie zij inwonen, doch zij worden dikwijls gepersonaliseerd door het fiat van de Universele Vader. Deze Richters vormen de allerhoogste raad op Divinington die leiding geeft aan het bestuur, de identificatie, en de uitzending van de Geheimnisvolle Mentoren naar de bewoonde gebieden. Ook ontvangen en accrediteren zij de Richters wanneer deze terugkeren naar ‘de boezem van de Vader’ nadat hun aardse tabernakelen door de dood zijn ontbonden. Op deze wijze worden de getrouwe Richters van de rechters der werelden de verheven leiders van hun soortgenoten.

20:4.4 (227.2) Urantia heeft nooit een Avonal-Zoon op een magistraatsmissie geherbergd. Indien Urantia het algemene plan voor de bewoonde werelden had gevolgd, dan zou uw wereld op een gegeven moment tussen de dagen van Adam en de zelfschenking van Christus Michael met een magistraatsmissie zijn gezegend. Doch de reguliere opeenvolging van Paradijs-Zonen op uw planeet werd geheel verstoord toen uw Schepper-Zoon bij zijn laatste zelfschenking negentienhonderd jaar geleden bij u verscheen.

20:4.5 (227.3) Urantia kan alsnog bezocht worden door een Avonal met de opdracht om te incarneren ten behoeve van een magistraatsmissie, doch met betrekking tot de toekomstige verschijning van Paradijs-Zonen ‘kennen zelfs de engelen in de hemel het tijdstip of de wijze van deze visitaties niet,’ want een wereld waar een Michael-zelfschenking heeft plaatsgevonden komt onder de individuele, persoonlijke hoede te staan van deze Meester-Zoon en is als zodanig geheel onderworpen aan diens eigen plannen en besluiten. In het geval van uw wereld wordt de zaak nog gecompliceerd door de belofte van Michael om terug te komen. Ongeacht de misverstanden inzake het verblijf van Michael van Nebadon op Urantia is één ding zeker authentiek — zijn belofte om terug te komen naar uw wereld. Gezien dit vooruitzicht kan alleen de tijd de toekomstige orde der visitaties van Paradijs-Zonen van God op Urantia openbaren.

5. De shenking van de Paradijs-Zonen van God

20:5.1 (227.4) De Eeuwige Zoon is het eeuwige Woord van God. De Eeuwige Zoon is de volmaakte uitdrukking van de ‘eerste’ absolute en oneindige gedachte van zijn eeuwige Vader. Wanneer een persoonlijk duplicaat, ofwel goddelijke uitbreiding van deze Oorspronkelijke Zoon, aan een zelfschenkingsmissie begint waarbij hij als sterveling incarneert, wordt het letterlijk waar dat het goddelijk ‘Woord vlees is geworden,’ en dat het Woord aldus woont onder de nederige wezens van dierlijke afkomst.

20:5.2 (227.5) Op Urantia bestaat een wijdverbreid geloof dat de zelfschenking van een Zoon ten doel heeft de houding van de Universele Vader op een of andere wijze te beïnvloeden. Als uw ogen echter open gaan, zult ge inzien dat dit niet waar is. De zelfschenkingen van de Avonal- en Michael-Zonen vormen een noodzakelijk onderdeel van het experiëntiële proces dat tot doel heeft om deze Zonen op te leiden tot betrouwbare en meevoelende magistraten en regeerders van de volkeren en planeten in tijd en ruimte. De loopbaan van de zevenvoudige zelfschenking is het allerhoogste doel van alle Schepper-Zonen uit het Paradijs. En alle Magistraat-Zonen zijn gemotiveerd door dezelfde geest van dienstbaarheid die de primaire Schepper-Zonen en de Eeuwige Zoon op het Paradijs zo overduidelijk kenmerkt.

20:5.3 (227.6) Aan elke wereld die door stervelingen wordt bewoond moet een Paradijs-Zoon worden geschonken teneinde het voor de Gedachtenrichters mogelijk te maken om in het bewustzijn van alle normale mensen op die wereld te komen wonen, want de Richters komen pas in alle bonafide mensen wanneer de Geest van Waarheid op alle vlees is uitgestort; en het zenden van de Geest der Waarheid is afhankelijk van de terugkeer van een Paradijs-Zoon naar het hoofdkwartier van zijn universum, wanneer hij met goed gevolg een missie van zelfschenking als sterveling op een evoluerende wereld heeft volbracht.

20:5.4 (228.1) In de loop van de lange geschiedenis van een bewoonde planeet zullen er vele beoordelingen van dispensaties plaatsvinden en kunnen er meerdere magistraatsmissies voorkomen, doch gewoonlijk zal er slechts één zelfschenking-Zoon op een wereld dienen. Er wordt slechts vereist dat er op iedere bewoonde wereld één zelfschenking-Zoon komt om daar het volle leven van stervelingen te leiden, van geboorte tot dood. Ongeacht haar geestelijke status is iedere door stervelingen bewoonde wereld voorbestemd om vroeg of laat een Magistraat-Zoon op een missie van zelfschenking te herbergen, met uitzondering van de ene planeet in ieder plaatselijk universum waar een Schepper-Zoon verkiest zijn zelfschenking als sterveling te doen plaatsvinden.

20:5.5 (228.2) Nu ge meer begrijpt aangaande de zelfschenking-Zonen, ziet ge ook in waarom Urantia zo belangwekkend is in de geschiedenis van Nebadon. Uw kleine, onaanzienlijke planeet is voor het plaatselijk universum van belang, eenvoudig omdat zij de thuiswereld is van Jezus van Nazaret als sterveling. Uw wereld is het toneel geweest waar zich de laatste, triomferende zelfschenking van uw Schepper-Zoon heeft afgespeeld, de arena waar Michael de allerhoogste persoonlijke soevereiniteit over het universum Nebadon heeft verworven.

20:5.6 (228.3) Op het hoofdkwartier van zijn plaatselijk universum brengt een Schepper-Zoon, vooral nadat hij zijn eigen zelfschenking als sterveling voltooid heeft, een groot deel van zijn tijd door met het adviseren en instrueren van het college van Zonen die zijn medewerkers zijn, de Magistraat-Zonen en anderen. In liefde en toewijding, met tedere barmhartigheid en warme belangstelling, schenken deze Magistraat-Zonen zich aan de werelden in de ruimte. Deze diensten aan de planeten doen dan ook in geen enkel opzicht onder voor de zelfschenking van de Michaels als sterveling. Het is waar dat uw Schepper-Zoon als terrein voor het laatste avontuur van zijn ervaring als schepsel een wereld uitkoos die ongewone tegenspoed had gekend. Doch geen enkele planeet zou ooit in zulk een toestand kunnen verkeren dat de zelfschenking van een Schepper-Zoon vereist zou zijn om haar geestelijk te rehabiliteren. Iedere Zoon van de zelfschenking-groep zou evengoed op uw wereld hebben kunnen dienen, want in al hun arbeid op de werelden van een plaatselijk universum zijn de Magistraat-Zonen even goddelijk doeltreffend en even alwijs als hun Paradijs-broeder, de Schepper-Zoon, zou zijn.

20:5.7 (228.4) Ook al bestaat gedurende de geïncarneerde zelfschenkingen van de Paradijs-Zonen altijd de mogelijkheid dat zich rampen zullen voltrekken, heb ik nog nooit een verslag gezien van een falen of nalatigheid van een Magistraat-Zoon of een Schepper-Zoon op een missie van zelfschenking. Hun beider oorsprong ligt te dicht bij de absolute volmaaktheid dan dat zij ooit zouden kunnen falen. Zij nemen inderdaad het risico, worden werkelijk als de stervelingen van vlees en bloed en verwerven hierdoor de unieke ervaring van schepselen, doch voorzover ik kan zien, slagen zij altijd. Zij falen nooit in het bereiken van het doel van de zelfschenkingsmissie. Het verhaal over hun zelfschenkingen en planetaire dienstbetoon in heel Nebadon vormt het edelste en boeiendste hoofdstuk in de geschiedenis van uw plaatselijk universum.

6. De Zelfschenkingsloopbaan als sterveling

20:6.1 (228.5) De methode volgens welke een Paradijs-Zoon wordt klaargemaakt voor de sterfelijke incarnatie als zelfschenking-Zoon, hoe hij ingemoederd wordt op de planeet van zijn zelfschenking, is een universeel mysterie: elke poging om de werking van deze Sonarington-techniek aan het licht te brengen is dan ook zeker tot mislukken gedoemd. Laat de sublieme kennis van het sterfelijke leven van Jezus van Nazaret in uw ziel bezinken, doch bespaar u nutteloze bespiegelingen over de manier waarop deze mysterieuze incarnatie van Michael van Nebadon werd bewerkstelligd. Laten wij ons allen verheugen in de wetenschap en zekerheid dat zulke prestaties mogelijk zijn voor de goddelijke natuur en geen tijd verspillen aan nutteloze gissingen aangaande de methode die door de goddelijke wijsheid wordt toegepast om deze verschijnselen tot stand te brengen.

20:6.2 (229.1) Op een zelfschenkingsmissie als sterveling wordt een Paradijs-Zoon altijd uit een vrouw geboren en groeit hij op als een kind van het mannelijk geslacht uit het betrokken gebied, zoals Jezus op Urantia. Al deze Zonen van het allerhoogste dienstbetoon doorlopen hun kindertijd en hun jeugd tot hun volwassenheid net als een mens. In ieder opzicht worden zij zoals de stervelingen van het geslacht waarin zij geboren zijn. Zij richten smeekbeden tot de Vader, zoals de kinderen uit de gebieden waarin zij dienen. Gezien vanuit een materieel standpunt leiden deze menselijk-goddelijke Zonen een gewoon leven, met slechts één uitzondering: zij verwekken geen nakomelingen op de werelden waar zij verblijven. Dit is een universele beperking die alle orden van zelfschenking-Zonen uit het Paradijs wordt opgelegd.

20:6.3 (229.2) Zoals Jezus op uw wereld werkte als de zoon van een timmerman, zo arbeiden ook de andere Paradijs-Zonen in verschillende hoedanigheden op de planeten waar zij zichzelf schenken. Ge zoudt waarschijnlijk geen beroep kunnen bedenken dat niet door enige Paradijs-Zoon is uitgeoefend in de loop van zijn zelfschenking op een bepaalde evolutionaire planeet in de tijd.

20:6.4 (229.3) Wanneer een zelfschenking-Zoon de ervaring meester is geworden van het leiden van een sterfelijk leven en volmaakte onderlinge afstemming met zijn inwonende Richter heeft bereikt, begint hij vervolgens aan dat gedeelte van zijn planetaire missie dat ten doel heeft het denken van zijn broeders in het vlees te verlichten en hun ziel te inspireren. Als leraren wijden deze Zonen zich uitsluitend aan de geestelijke verlichting van de geslachten der stervelingen op de werelden waar zij verblijven.

20:6.5 (229.4) De loopbanen van de Michaels en de Avonals komen bij hun zelfschenkingen als sterveling voor het merendeel overeen, doch niet in alle opzichten zijn zij identiek: nooit zal een Magistraat-Zoon zeggen ‘Wie de Zoon gezien heeft, heeft de Vader gezien,’ zoals uw Schepper-Zoon verklaarde toen hij in het vlees op Urantia verkeerde. Doch een zelfschenking-Avonal zegt wel: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Eeuwige Zoon van God gezien.’ De Magistraat-Zonen stammmen niet rechtstreeks af van de Universele Vader, en evenmin incarneren zij in onderworpenheid aan de wil van de Vader; zij geven zichzelf altijd als Paradijs- Zonen in onderworpenheid aan de wil van de Eeuwige Zoon op het Paradijs.

20:6.6 (229.5) Wanneer de zelfschenking-Zonen, Schepper-Zonen of Magistraat-Zonen, door de poort des doods gaan, verschijnen zij weer op de derde dag. Ge moet echter niet denken dat hun leven altijd zo’n tragisch einde vindt als dat van de Schepper-Zoon die negentienhonderd jaar geleden op uw wereld verbleef. Door de buitengewone, uitzonderlijk wrede ervaring die Jezus van Nazaret doormaakte, is Urantia plaatselijk bekend geworden als ‘de wereld van het kruis.’ Het is niet noodzakelijk dat een Zoon van God een dergelijke onmenselijke behandeling ondergaat, en de overgrote meerderheid der planeten hebben de zelfschenking-Zonen op meer voorkomende wijze ontvangen en het hun mogelijk gemaakt hun loopbaan als sterveling ten einde te brengen, het tijdperk af te sluiten, de slapende overlevenden te oordelen, en een nieuwe dispensatie in te luiden, zonder hen een gewelddadige dood te doen sterven. Een zelfschenking-Zoon moet de dood ondergaan, moet de hele ervaring van de stervelingen van zijn gebieden daadwerkelijk doormaken, doch het goddelijke plan vereist niet dat deze dood gewelddadig of uitzonderlijk zal zijn.

20:6.7 (229.6) Wanneer zelfschenking-Zonen niet gewelddadig ter dood worden gebracht, leggen zij vrijwillig hun leven neer en gaan zij door de poort des doods, niet om aan de eisen van ‘strenge gerechtigheid’ of ‘de goddelijke toorn’ te voldoen, doch veeleer om de zelfschenking te voltooien, ‘om de beker te drinken’ van de loopbaan van incarnatie en persoonlijke ervaring in alles wat behoort tot het leven van schepselen zoals het geleefd wordt op de planeten van het sterfelijk bestaan. Zelfschenking is een planetaire noodzaak en een universum-noodzaak, en de fysieke dood is niet meer dan een noodzakelijk onderdeel van een zelfschenkingsmissie.

20:6.8 (230.1) Wanneer zijn incarnatie als sterveling ten einde is, gaat de Avonal die deze dienst heeft verricht door naar het Paradijs, wordt aanvaard door de Universele Vader, keert terug naar het plaatselijk universum waar hij is aangesteld, en wordt erkend door de Schepper-Zoon. Vervolgens zenden de zelfschenking-Avonal en de Schepper-Zoon hun gezamenlijke Geest van Waarheid uit om te gaan werken in de harten der volkeren die de zelfschenkingswereld bewonen. In de tijdperken van een plaatselijk universum voordat de Schepper-Zoon soeverein is, is dit de gezamenlijke geest van beide Zonen, geïmplementeerd door de Scheppende Geest. Deze verschilt enigszins van de Geest van Waarheid die kenmerkend is voor de tijdperken van de plaatselijke universa na de zevende zelfschenking van een Michael.

20:6.9 (230.2) Nadat een Schepper-Zoon zijn finale zelfschenking heeft volbracht, verandert de Geest van Waarheid, die tevoren naar alle Avonal-zelfschenkingswerelden van dat plaatselijk universum is uitgezonden, van natuur en wordt meer letterlijk de geest van de soevereine Michael. Dit verschijnsel vindt plaats tegelijk met de vrijmaking van de Geest van Waarheid teneinde dienst te gaan doen op de planeet waar de Michael-zelfschenking als sterveling heeft plaatsgevonden. Iedere wereld die daarna wordt vereerd met een Magistraatszelfschenking zal dezelfde geest-Trooster ontvangen van de zevenvoudige Schepper-Zoon, in samenwerking met de betrokken Magistraat-Zoon, welke de planeet zou hebben ontvangen indien de Soeverein van het plaatselijk universum persoonlijk geïncarneerd zou zijn geweest als haar zelfschenking-Zoon.

7. De Leraar-Zonen van de Triniteit

20:7.1 (230.3) Deze zeer persoonlijke en zeer geestelijke Paradijs-Zonen worden tot aanzijn gebracht door de Paradijs-Triniteit. Zij staan in Havona bekend als de orde der Dagelingen. In Orvonton staan zij bekend als Leraar-Zonen van de Triniteit, zo genoemd vanwege hun afkomst. Op Salvington worden zij soms de Geestelijke Zonen uit het Paradijs genoemd.

20:7.2 (230.4) De Leraar-Zonen nemen voortdurend in aantal toe. Bij de laatste universele telling die werd uitgezonden, bedroeg het aantal dezer Triniteitszonen dat werkzaam was in het centrale univer- sum en in de superuniversa iets meer dan eenentwintig miljard, buiten de reserves op het Paradijs waartoe meer dan een derde van alle bestaande Leraar-Zonen van de Triniteit behoren.

20:7.3 (230.5) De orde der Dagelingen-zonen vormt geen organiek onderdeel van het bestuur der plaatselijke of superuniversa. De leden van deze orde zijn scheppers noch redders, en evenmin rechters of regeerders. Zij houden zich niet zozeer bezig met het bestuur van de universa, als wel met hun morele verlichting en geestelijke ontwikkeling. Zij zijn de universele opvoeders en wijden zich aan de geestelijke opwekking en morele leiding van alle gebieden. Hun dienstbetoon staat in innige wederzijdse betrekking tot dat van de persoonlijkheden van de Oneindige Geest en is nauw verbonden met de opklimming van geschapen wezens naar het Paradijs.

20:7.4 (230.6) Deze Zonen der Triniteit hebben deel aan de gecombineerde naturen van de drie Godheden op het Paradijs, maar in Havona lijken zij meer de natuur van de Universele Vader te weerspiegelen. In de superuniversa lijken zij de natuur van de Eeuwige Zoon uit te beelden, terwijl zij in de plaatselijke scheppingen het karakter van de Oneindige Geest lijken te vertonen. In alle universa zijn zij de belichaming van dienstbetoon en de kiesheid van wijsheid.

20:7.5 (230.7) Anders dan hun Paradijs-broeders, de Michaels en de Avonals, ontvangen de Leraar-Zonen van de Triniteit geen vooropleiding in het centrale universum. Zij worden rechtstreeks naar de hoofdkwartieren van de superuniversa gezonden en van daaruit aangesteld om dienst te doen in een plaatselijk universum. In hun dienstbetoon aan deze evolutionaire gebieden maken zij gebruik van de gezamenlijke geestelijke invloed van een Schepper-Zoon en de Magistraat-Zonen die met hem meewerken, want de Dagelingen bezitten geen geestelijke aantrekkingskracht van en uit zichzelf.

8. Dienstbetoon der Dagelingen in plaatselijke universa

20:8.1 (231.1) De Geestelijke Zonen van het Paradijs zijn unieke wezens van Triniteitsoorsprong en de enige Triniteitsschepselen die zo volledig zijn verbonden met de leiding van de universa van tweevoudige oorsprong. Zij wijden zich liefdevol aan hun opvoedkundig werk ten dienste van de sterfelijke schepselen en van geestelijke wezens van de lagere orden. Zij beginnen hun arbeid in de plaatselijke stelsels en worden naargelang ervaring en prestaties binnenwaarts bevorderd, via het dienstbetoon in de constellaties tot het hoogste werk in een plaatselijke schepping. Na hiertoe bevoegd te zijn verklaard, kunnen zij geestelijke ambassadeurs worden en de plaatselijke universa van hun dienstbetoon vertegenwoordigen.

20:8.2 (231.2) Het precieze aantal Leraar-Zonen in Nebadon ken ik niet; er zijn er vele duizenden. Vele hoofden der afdelingen in de scholen der Melchizedeks behoren tot deze orde, terwijl de gecombineerde staf van de officiële Universiteit van Salvington meer dan honderdduizend persoonlijkheden omvat, waaronder ook deze Zonen. Grote aantallen van hen hebben hun standplaats op de verschillende morontia-opleidingswerelden, doch zij houden zich niet alleen bezig met de geestelijke en intellectuele vooruitgang van de sterfelijke schepselen: zij zijn evenzeer betrokken bij het onderricht van serafijnse wezens en andere ingeborenen der plaatselijke scheppingen. Velen van hun helpers komen uit de rangen van de door schepselen getrinitiseerde wezens.

20:8.3 (231.3) De Leraar-Zonen stellen de faculteiten samen die alle examens en toetsen afnemen die nodig zijn om gekwalificeerd en gediplomeerd te worden voor alle ondergeschikte fasen van dienst in de universa, van de taken der wachters op de buitenposten, tot die van bestudeerders der sterren. Zij staan aan het hoofd van een opleiding die eeuwenlang duurt, van de planetaire cursussen tot en met het hoge College van Wijsheid dat op Salvington is gevestigd. Een bewijs van erkenning, waarmee de geleverde prestaties en de bereikte resultaten worden aangegeven, wordt verstrekt aan allen, zowel opklimmende stervelingen als ijverige cherubijnen, die deze avontuurlijke ondernemingen in wijsheid en waarheid tot een goed einde brengen.

20:8.4 (231.4) In alle universa voelen alle Zonen van God zich ten zeerste verplicht jegens deze altijd getrouwe en universeel bekwame Leraar-Zonen van de Triniteit. Zij zijn de verheven leraren van alle geest-persoonlijkheden, zelfs de beproefde, ware leraren van de Zonen van God zelf. Ik kan u echter moeilijk op de hoogte brengen van de talloze bijzonderheden van de taken en functies van de Leraar-Zonen. Het enorme gebied van de activiteiten van de Dagelingen-zonen zal op Urantia beter worden begrepen wanneer ge een hoger niveau van intelligentie hebt bereikt en nadat de geestelijke afzondering van uw planeet zal zijn beëindigd.

9. Planetair dienstbetoon van Dagelingen

20:9.1 (231.5) Wanneer de loop der gebeurtenissen op een evolutionaire wereld aangeeft dat de tijd rijp is om een geestelijk tijdperk in te luiden, bieden de Leraar-Zonen van de Triniteit zich altijd voor dit dienstbetoon aan. Ge zijt niet bekend met deze orde van zonen omdat Urantia nog nooit een geestelijk tijdperk, een millennium van kosmische verlichting, heeft meegemaakt. Doch de Leraar-Zonen bezoeken nu reeds uw wereld, ten einde plannen uit te werken betreffende hun voorgenomen verblijf op uw wereld. Zij worden op Urantia verwacht wanneer de bevolking zich relatief zal hebben bevrijd uit de kluisters van dierlijkheid en de boeien van het materialisme.

20:9.2 (231.6) Leraar-Zonen van de Triniteit zijn in geen enkel opzicht betrokken bij het beëindigen van planetaire dispensaties. Zij oordelen niet over de doden en brengen evenmin de levenden over, doch op iedere planetaire missie worden zij vergezeld door een Magistraat-Zoon die deze diensten verricht. Leraar-Zonen houden zich geheel bezig met het doen aanvangen van een geestelijk tijdperk, met de dageraad van het tijdvak van geestelijke werkelijkheden op een evolutionaire planeet. Zij maken de geestelijke tegenhangers van materiële kennis en de wijsheid van de tijd reëel.

20:9.3 (232.1) De Leraar-Zonen blijven gewoonlijk duizend jaar op de planeten die zij visiteren, naar de tijdrekening van deze werelden. Eén Leraar-Zoon heeft de leiding van het planetaire duizendjarig rijk en wordt bijgestaan door zeventig medewerkers van zijn orde. De Dagelingen incarneren niet en materialiseren zich ook niet anderszins zodanig dat zij zichtbaar zouden zijn voor sterfelijke wezens; daarom wordt het contact met de wereld van hun visitatie onderhouden door middel van de activiteiten van de Schitterende Avondsterren, persoonlijkheden uit het plaatselijk universum die in verbinding staan met de Leraar-Zonen van de Triniteit.

20:9.4 (232.2) De Dagelingen kunnen vele malen naar een bewoonde wereld terugkeren, en na hun laatste missie zal de planeet worden ingeleid in de bestendigde status van een wereld in licht en leven, het evolutionaire doel van alle door stervelingen bewoonde werelden in het huidige universum-tijdperk. Het Korps der Stervelingen van de Volkomenheid heeft veel te maken met de werelden die bestendigd zijn in licht en leven, en hun planetaire activiteiten raken aan die van de Leraar-Zonen. Sterker nog, de gehele orde der Dagelingen-zonen is nauw verbonden met alle fasen van activiteiten van volkomenen in de evolutionaire scheppingen in tijd en ruimte.

20:9.5 (232.3) De Leraar-Zonen van de Triniteit schijnen zich zo volledig te hebben vereenzelvigd met het regime van de vooruitgang der stervelingen gedurende de vroegste stadia der evolutionaire opklimming, dat wij ons vaak afvragen of zij ook mogelijkerwijs met de volkomenen zullen samenwerken bij hun nog niet onthulde loopbaan in de toekomstige universa. Wij zien dat de bestuurders van de superuniversa ten dele persoonlijkheden van Triniteitsoorsprong zijn, en ten dele opklimmende evolutionaire schepselen die door de Triniteit zijn omhelsd. Wij geloven vast dat de Leraar-Zonen en de volkomenen thans bezig zijn de ervaring te verwerven van hun associatie in de tijd, die wellicht de vooropleiding is om hen voor te bereiden op een nauwe samenwerking bij bepaalde nog niet geopenbaarde arbeid, waarvoor zij in de toekomst zijn bestemd. Op Uversa geloven wij dat wanneer de superuniversa uiteindelijk bestendigd zullen zijn in licht en leven, deze Leraar-Zonen uit het Paradijs, die zo grondig vertrouwd zijn geraakt met de problemen van de evolutionaire werelden en zo lang verbonden zijn geweest met de loopbaan van evolutionaire stervelingen, waarschijnlijk zullen worden overgeplaatst teneinde een eeuwige associatie met het Paradijs-Korps der Volkomenheid te vormen.

10. Het verenigd dienstbetoon van de Paradijs-Zonen

20:10.1 (232.4) Alle Paradijs-Zonen van God zijn goddelijk in oorsprong en natuur. Het werk van iedere Paradijs-Zoon ten behoeve van elke wereld is van zodanige aard alsof deze dienstdoende Zoon de eerste en enige Zoon van God was.

20:10.2 (232.5) De Paradijs-Zonen zijn de goddelijke presentatie aan de domeinen in tijd en ruimte van de handelende natuur van de drie personen van de Godheid. De Schepper-Zonen, de Magistraat- en de Leraar-Zonen, zijn de geschenken van de eeuwige Godheden aan de mensenkinderen en aan alle andere universum-schepselen die het vermogen tot opklimming bezitten. Deze Zonen van God zijn de goddelijke dienaren die zich onafgebroken wijden aan de arbeid om de schepselen in de tijd het hoge geestelijke doel der eeuwigheid te doen bereiken.

20:10.3 (232.6) In de Schepper-Zonen heeft de liefde van de Universele Vader zich vermengd met de barmhartigheid van de Eeuwige Zoon en wordt zij aan de plaatselijke universa onthuld in de scheppende kracht, het liefdevolle dienstbetoon en de begripvolle soevereiniteit van de Michaels. In de Magistraat-Zonen wordt de barmhartigheid van de Eeuwige Zoon, verenigd met het dienstbetoon van de Oneindige Geest, aan de evolutionaire domeinen geopenbaard door de loopbanen van deze Avonals, die oordelen, dienen, en zichzelf schenken. In de Leraar-Zonen der Triniteit worden de liefde, de barmhartigheid en het dienstbetoon van de drie Paradijs-Godheden gecoördineerd op de hoogste waarde-niveaus van tijd en ruimte en aan de universa aangeboden als levende waarheid, goddelijke goedheid en ware geestelijke schoonheid.

20:10.4 (233.1) In de plaatselijke universa werken deze orden van zonen samen om de openbaring van de Paradijs-Godheden aan de schepselen in de ruimte te bewerkstelligen: als de Vader van een plaatselijk universum beeldt een Schepper-Zoon het oneindige karakter van de Universele Vader uit; als de zelfschenking-Zonen der barmhartigheid openbaren de Avonals de onvergelijkelijke natuur van de Eeuwige Zoon en diens oneindig mededogen; als de ware leraren van opklimmende persoonlijkheden onthullen de Dagelingen-Zonen van de Triniteit de leraar-persoonlijkheid van de Oneindige Geest. In hun goddelijk volmaakte samenwerking dragen de Michaels, de Avonals en de Dagelingen bij tot de actualisering en openbaring van de persoonlijkheid en soevereiniteit van God de Allerhoogste in en aan de universa in tijd en ruimte. In de harmonie van hun drieënige activiteiten functioneren deze Paradijs-Zonen van God immer in de voorhoede van de persoonlijkheden van de Godheid, terwijl zij meegaan in de nimmer eindigende uitbreiding van de goddelijkheid van de Eerste Grote Bron en Centrum vanuit het eeuwige Paradijs-Eiland tot in de onbekende diepten der ruimte.

20:10.5 (233.2) [Aangeboden door een Volmaker der Wijsheid uit Uversa.]

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden