Kapitel 23. De Enlige Budbringere

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 23

De Enlige Budbringere

23:0.1 (256.1) De Enlige Budbringere er Samskaberens personlige og universelle korps; de er den første og ældste klasse af den Uendelige Ånds Højere Personligheder. De repræsenterer den Uendelige Ånds første skabende handling i enlig funktion med det formål at bringe enlige personlighedsånder ind i eksistens. Hverken Faderen eller Sønnen deltog direkte i denne overvældende åndeliggørelse.

23:0.2 (256.2) Disse åndebudbringere personaliseredes gennem en enkelt skabelsesakt og deres antal er konstant. Selvom jeg har en af disse ekstraordinære væsener associeret med mig på denne nuværende opgave, ved jeg ikke hvor mange sådanne personligheder der eksisterer i universernes univers. Jeg ved imidlertid kun, hvor mange som fra tid til anden, er register-registreret som fungerende på nuværende tidspunkt indenfor området for vores superunivers jurisdiktion. I den seneste rapport fra Uversa ser jeg at næsten 7.690 billioner Enlige Budbringere, der virker indenfor grænserne af Orvonton, og jeg antager at dette er betydeligt mindre end en syvendedel af deres totale antal.

1. De enlige budbringers natur og oprindelse

23:1.1 (256.3) Umiddelbart efter at Havona kredsløbenes Syv Ånder var skabt bragte den Uendelige Ånd de Enlige Budbringers vældige korps ind i eksistensen. Der findes inden del af den universelle skabelse, undtagen Paradiset og Havona kredsløbene, som har eksisteret før de Enlige Budbringere; de har fungeret overalt i storuniverset næsten siden evigheden. De er fundamentale for den guddommelige teknik gennem hvilket den Uendelige Ånd åbenbare sig for, og får personlig kontakt med, de vidtstrakte skabelser i tid og rum.

23:1.2 (256.4) Trods dette, at disse budbringere eksisterer fra tiden nær evigheden, så er de alle bevidste om, at deres jeg har en begyndelse. De er bevidste om tid, og de er de første i den Uendelige Ånds skabelse, som har en sådan tidsbevidsthed. De er den Uendelige Ånds førstefødte væsener som personaliseres i tiden og åndeliggøres i rummet.

23:1.3 (256.5) Disse enlige ånder fremkommer ved tidens begyndelse som fuldt udviklede og fuldkomne begavet åndevæsener. De er alle lige og der findes ingen klasser eller underafdelinger baseret på personlige forskelligheder. Klassificeringen af dem bygger udelukkende på den type af arbejde som de fra tid til anden er blevet anvist.

23:1.4 (256.6) De dødelige begynder som næsten helt materielle væsener i rummets verdner og stiger op indad mod de Store Centre; disse enlige ånder begynder i altings centrum og længes efter opgave i de afsidesliggende skabelser, selv i de enkelte verdner i de yderste lokale universer og selv længere borte.

23:1.5 (256.7) Selvom de kaldes Enlige Budbringere, så er de ikke ensomme ånder, for de synes virkelig om at arbejde alene. De er de eneste væsener i hele skabelsen som kan og gør det, nyder en enlig eksistens, selvom de i samme grad meget nyder samværet med de meget få klasser af intelligente væsener i universet med hvilken de kan omgås broderligt.

23:1.6 (257.1) De Enlige Budbringere er ikke isolerede i deres tjeneste; de er vedvarende i kontakt med et væld af intellektet fra hele skabelsen, da de er i stand til at ”lytte” på alle informationsudsendelserne i de verdner som de besøger. De kan også være i forbindelse med medlemmer af deres eget umiddelbare korps, hvis væsener gør det samme slags arbejde i det samme superunivers. De kan være i kontakt selv med andre af deres klasse, men de er blevet beordret af de Syv Mesterånders råd til ikke at gøre dette, og de er en loyal gruppe, de er ikke ulydige eller forsømmelige. Der findes ingen optegnelser om, at en Enlig Budbringer nogensinde skulle have forvildet sig ind i mørket.

23:1.7 (257.2) De Enlige Budbringere er ligesom Universets Styrkeledere blandt de meget få typer af overalt virkende væsener som er undtaget fra muligheden for at blive hentet eller anholdt af tidens og rummets tribunaler. De kan ikke indkaldes for nogen andre undtagen de Syv Mesterånder, men i følge alle annaler i mesteruniverset, så har dette råd i Paradiset aldrig været sammenkaldt for at dømme i en sag mod en Enlig Budbringer.

23:1.8 (257.3) Disse budbringere med enlige opgaver er en pålidelig, tillidsfuld, alsidig, gennem åndelig og stort set forstående gruppe af skabte væsener som nedstammer fra den Tredje Kilde og Center; de virker med autoritet af den Uendelige Ånd bosat på Paradisets Centrale Ø og som denne er personaliseret på hovedkvarterssfærerne i de lokale universer. De er bestandig knyttet til det direkte kredsløb som udgår fra den Uendelige Ånd, selv når de virker i de lokale skabelser under den umiddelbare indflydelse fra lokaluniversets Moderånd.

23:1.9 (257.4) Der findes en teknisk årsag til, at disse Enlige Budbringere må rejse og arbejde alene. For korte perioder og når de er stationeret kan de samarbejde i gruppe, men når de er således forsamlet, er de helt afskåret fra Paradiskredsløbets næring og ledelse; de er helt isoleret. Når de befinder sig i transit eller når de virker i rummets kredsløb og i tidens strømme, og hvis to eller flere af denne klasse er i umiddelbar nærhed af hinanden brydes forbindelsen med de højere cirkulerende kræfter for begge eller alle. De ” får kortslutning” som I symbolsk beskriver det. Derfor har de indbygget i sig en automatisk alarm, et advarsels signal, som ufejlbarligt underretter dem om forestående sammenstød og uden undtagelse holder dem tilstrækkeligt langt fra hinanden for ikke at virke forstyrrende på deres korrekte og effektive funktion. De besidder også en medfødt og automatisk evne til at opdage og angive nærheden af både Inspirerende Treenighedsånder og de guddommelige Tankerettere.

23:1.10 (257.5) Disse budbringere besidder ingen styrke til at udvide personligheden eller til at reproducere sig, men der er praktisk taget ikke det arbejde i universerne, som de ikke kan engagere sig i og til hvilket de ikke kan bidrage med nogen ting væsentligt og nyttigt. I særdeleshed er de store tidsbesparelser for dem som er beskæftigede med at administrere universernes anliggender; og de assisterer os alle, fra de højeste til de laveste.

2. De enlige budbringers opgave

23:2.1 (257.6) De Enlige Budbringere er ikke permanent knyttet til et individ eller gruppe af himmelske personligheder. De er altid i tjeneste med opgave og arbejder under umiddelbart overopsyn af dem som styrer områderne som de er knyttet til. Blandt dem selv har de hverken organisation eller styrelse af nogen slags; de er Enlige Budbringere.

23:2.2 (258.1) De Enlige Budbringere er forordnede af den Uendelige Ånd til følgende syv tjenestegrupperinger:

23:2.3 (258.2) 1. Paradistreenighedens Budbringere.

23:2.4 (258.3) 2. Havona kredsløbenes Budbringere.

23:2.5 (258.4) 3. Superuniversernes Budbringere.

23:2.6 (258.5) 4. Lokaluniversernes Budbringere.

23:2.7 (258.6) 5. Udforsker af åbne opgaver.

23:2.8 (258.7) 6. Ambassadører og Udsendinge med specialopgave.

23:2.9 (258.8) 7. Sandhedsåbenbarere.

23:2.10 (258.9) Disse åndelige budbringere er i hvert henseende udskiftelige fra en type af tjeneste til en anden; sådanne overførsler foregår hele tiden. Der findes ingen særskilt klasse af Enlige Budbringere, de er åndelige ens og i hvert henseende lige. Selvom de almindeligvis betegnes med nummer, så kender den Uendelige Ånd dem med deres personlige navne. De øvrige af os kender dem under det navn eller nummer som betegner deres nuværende opgave.

23:2.11 (258.10) 1. Paradistreenighedens Budbringere. Jeg har ikke tilladelse til at åbenbare særligt meget om hvad det er for arbejde som denne gruppe af budbringere anvist til Treenigheden udfører. De er Guddommenes betroede og hemmelige tjenere, og når de er betroet med specielle meddelelser som indeholder Gudernes uåbenbarede planer og fremtidige ledelse så ved man, at de aldrig nogensinde har afsløret en hemmelighed eller svigtet den tillid som hører til deres klasse. Og alt dette som her berettes i denne sammenhæng, er ikke for at fremstå pralende af deres fuldkommenhed, men snarere for at påpege, at Guderne kan skabe og vil skabe perfekte væsener.

23:2.12 (258.11) Forvirringen og forstyrrelsen på Urantia betyder ikke, at Paradisets Herskere hverken mangler interesse eller evne til at håndtere sager og ting anderledes. Skaberne har fuld evne til at gøre Urantia til et ægte paradis, men en sådan Eden ville ikke bidrage til at udvikle de stærke, ædle og erfarne karakter som Guderne sikkert smeder ud i jeres verden mellem nødvendighedens ambolt og kvalens hammerslag. Jeres bekymringer og sorger, jeres prøvelser og skuffelser, er præcis lige så meget en del af den guddommelige plan på jeres sfære som den udsøgte perfektion og altings uendelige tilpasning til deres højeste formål i verdnerne i det centrale og perfekte univers.

23:2.13 (258.12) 2. Havona kredsløbenes Budbringere. Under hele jeres opstigningsforløb kommer i svagt, men i tiltagende grad til at kunne opdage de Enlige Budbringers tilstedeværelse, men ikke før I når frem til Havona vil I umiskendeligt kunne genkende dem. De første budbringere som i møder ansigt til ansigt er budbringerne på kredsløbene i Havona.

23:2.14 (258.13) De Enlige Budbringere nyder særlige relationer med de indfødte i verdnerne i Havona. Disse budbringere, som er så funktionelt handicappede når de associerer sig med hinanden, kan have, og har, et meget nært og personligt fællesskab med de indfødte i Havona. Men det er helt umuligt at formidle til det menneskelige sind en opfattelse om den højeste tilfredsstillelse som følger af kontakten mellem disse guddommelige perfekte væseners sind med ånderne af sådanne nær transcendente personligheden.

23:2.15 (259.1) 3. Superuniversernes Budbringere. Dagenes Ældste, disse personligheder med treenighedsoprindelse som styrer de syv superuniversers skæbner, disse trioer af guddommelig styrke og administrativ visdom, er rigeligt forsynet med Enlige Budbringere. Det er kun gennem denne klasse af budbringere som de treenigede herskere i et superunivers direkte og personligt kan kommunikere med herskerne i et andet superunivers. De Enlige Budbringere er den eneste tilgængelig type af åndelige intelligensvæsener - muligvis med undtagelse af de Inspirerende Treenighedsånder - som kan sendes fra hovedkvarteret i et superunivers direkte til hovedkvarteret i et andet. Alle andre personligheder må tage sådanne ture via Havona og Mesteråndernes udøvende verdener.

23:2.16 (259.2) Der findes visse slags informationer som ikke kan fås frem med Tyngdekrafts Budbringerne, afspejling eller informations udsendelse. Og når Dagenes Ældste vil være sikre på disse sager må de sende en Enlig Budbringer til kilden for kundskaben. Længe før der var liv på Urantia var den budbringer som nu er i mit selskab tildelt en opgave ud fra Uversa til centraluniverset - og var borte fra navneopråb i Orvonton for næsten en million år, men vendte tilbage i rette tid med den ønskede information.

23:2.17 (259.3) Der findes ingen grænser for de Enlige Budbringers tjeneste i superuniverserne; de kan fungere som udøvere af de høje domstole eller som indsamlere af information for rigets bedste. Af alle superskabelserne er Orvonton den, som de helst tjener i, fordi behovet her er størst og mulighederne for en heroisk indsats mangfoldig. De mere nødstedte verdener giver os alle tilfredsstillelsen af en mere fuldendt funktion.

23:2.18 (259.4) 4. Lokaluniversernes Budbringere. I et lokalunivers ydelser findes der ingen grænser for de Enlige Budbringers handlinger. De er trofaste åbenbarer af motiver og hensigter som lokaluniversets Moderånd har, selvom de er helt underlagt den regerende Mestersøn. og dette gælder for alle budbringere som virker i et lokalunivers, hvad enten de rejser ud direkte fra univershovedkvarteret, eller tilfældigt fungerer i forbindelse med Konstellationsfædre, Systemherskere eller Planetprinser. Før al magt blev koncentreret i hænderne på en Skabersøn i forbindelse med hans ophøjelse til suveræn hersker i sit univers, fungerer disse budbringere i lokaluniverset under Dagenes Ældstes almindelige ledelse og er umiddelbart ansvarlige overfor disses lokale repræsentant, Dagenes Forenede.

23:2.19 (259.5) 5. Udforskere med åbne opgaver. Når de Enlige Budbringers reservekorps bliver overbemandet udfærdiger en af de Syv Højeste Styrkeledere et opråb om frivillige til forskningsrejser, og der er aldrig mangel på frivillige, for de frydes over at blive sendt som frie og uhindrede udforsker, for at opleve spændingen ved at finde de organiserende kerneenheder af nye verdener og universer.

23:2.20 (259.6) De rejser ud for at undersøge de ledetråde som rummets udtænkere i områderne har givet dem. Utvivlsomt kender Paradisets Guddomme til eksistensen af disse uopdagede energisystemer i rummet, men de afslører aldrig en sådan information. Hvis de Enlige Budbringere ikke udforskede og kortlagde disse nye organiserende energicentre, så ville disse fænomener længe forblive ubemærket selv for intelligensvæsnerne i nærliggende verdner. De Enlige Budbringere er som klasse stærkt følsomme over for tyngdekraften; som følge heraf kan de blandt andet opdage den sandsynlige forekomst af meget små mørke planeter, netop de verdner som er bedst egner for livseksperimenter.

23:2.21 (260.1) Disse budbringere og udforskere med åbne opgaver patruljerer mesteruniverset. De er bestandigt ude på opdagelsesrejser til de ikke kortlagte regioner i hele det ydre rum. Rigtig meget af den information vi har om hændelser i de ydre rums riger er takket være de Enlige Budbringers udforskninger, da de ofte arbejder og studerer sammen med de himmelske astronomer.

23:2.22 (260.2) 6. Ambassadører og Udsendinge med specialopgave. Lokaluniverser indenfor samme superunivers udveksler sædvanligvis ambassadører som er valgt blandt de hjemmehørende klasser af sønner. Men for at undgå tidsspilde, forespørges Enlige Budbringere ofte om at rejse som ambassadører fra en lokal skabelse til en anden, for at repræsentere og tolke et rige for et andet. For eksempel, når man opdager en verden som for nyligt er blevet beboet kan det vise sig, at den er så afsides i rummet, at det vil tage for lang tid for en serafomsluttet ambassadør at nå dette afsidesliggende univers. Et serafomsluttet væsen kan umuligt overskride hastigheden 899.370 urantiakilometer per sekund af urantiatid. Massive stjerner, tværstrømme, og omveje såvel som tangerende tyngdekraftsfelter har alle en tendens til at forsinke hastigheden, så på en lang rejse vil hastigheden gennemsnitlig være på omkring 885.000 kilometer per sekund.

23:2.23 (260.3) Når det viser sig, at det vil tage hundredvis af år for en indfødt ambassadør at nå frem til et afsidesliggende lokalunivers forespørges en Enlig Budbringer ofte om at begive sig derhen øjeblikkelig for at virke som midlertidig ambassadør. Enlige Budbringere kan rejse på meget kort tid, ikke uafhængig af tid og rum som Tyngdekrafts budbringere, men næsten. Under andre omstændigheder tjener de også som Udsendinge med specialopgaver.

23:2.24 (260.4) 7. Sandhedsåbenbarere. De Enlige Budbringere anser opgaver med at åbenbare sandheden som den højeste betroelse for deres klasse. Og de fungerer nu og da med denne evne, fra superuniverserne til enkelte planeter i rummet. De knyttes ofte til kommissioner som sendes ud for at udvide sandhedens åbenbaring i verdener og lokalsystemer.

3. De enlige budbringers tjenester i tid og rum

23:3.1 (260.5) De Enlige Budbringere er den højeste type af perfekte og fortrolige personligheder som er tilgængelige i alle verdner for hurtig overførsel af vigtige og presserende meddelelser, når det er uhensigtsmæssig at anvende tjenesten for informationsudsendelse eller mekanismen for afspejling. De tjener i en endeløs variation af opgaver og hjælper de åndelige og materielle væsener i de forskellige verdener, i særdeleshed når tidsfaktoren er involveret. Af alle klasser, som er anvist til tjeneste indenfor superuniversernes domæner er de de mest alsidige personaliserede væsener som kommer tættest på at trodse tid og rum.

23:3.2 (260.6) Universet er velforsynet med ånder som benytter tyngdekraften for at flytte sig; de kan begive sig hvor som helst og når som helst - øjeblikkeligt - men de er ikke personer. Visse andre tyngdekraftsrejsende er personlige væsener, så som Tyngdekrafts budbringerne og Transcendentale Registratorer, men de er ikke tilgængelig for superuniversernes og lokaluniversernes administratorer. Verdnerne vrimler med engle, mennesker og andre højst personlige væsener, men de er handicappede af tid og rum. Den højeste mulige hastighed for de fleste ikke-serafomsluttet væsener er 299.790 kilometer per sekund af jeres tid; mellemvæsener og visse andre kan opnå dobbelt hastighed, og gør det ofte - 599.580 kilometer per sekund - mens serafer og andre kan gennemrejse rummet med tredobbelt hastighed, omkring 899.370 kilometer per sekund. Der er dog ingen transport- eller budbringerpersonligheder som fungerer mellem tyngdekraftsrejsendes øjeblikkelige hastighed og serafernes forholdsvise langsomme hastighed, med undtagelse af de Enlige Budbringere.

23:3.3 (261.1) Enlige Budbringere anvendes derfor sædvanligvis for forsendelse og tjeneste i sådanne situationer, hvor det er væsentligt med personligheder for at udføre opgaven, og hvor det er ønsket at undgå tab af tid, hvilket ville være tilfældet ved at sende enhver anden tilgængelig type af personlig budbringer. De er de eneste definitive personaliserede væsener som kan synkronisere sig med de kombinerede universelle strømme i storuniverset. Deres hastighed når de gennemrejser rummet varierer, afhængig af en stor mangfoldighed af forstyrrende indflydelser, men registreringen udviser at min medarbejdende budbringer på sin rejse for at udføre denne opgave færdedes med en hastighed af 1.354.169.220.000 af jeres kilometer per sekund af jeres tid.

23:3.4 (261.2) Det overgår helt min evne at forklare for den materielle type af sind hvordan en ånd kan være en virkelig person og samtidig gennemrejse rummet med sådanne enorme hastigheder. Men netop disse Enlige Budbringere kommer virkelig til Urantia og afrejser derfra med disse ufattelige hastigheder; faktisk, så ville hele den universelle administrations struktur for en stor del blive berøvet sit personlige element såfremt dette ikke var en kendsgerning.

23:3.5 (261.3) De Enlige Budbringere kan fungere som kommunikationslinjer i nødsituationer overalt i afsidesliggende rumregioner, i områder som ikke er indesluttet i storuniversets etablerede kredsløb. Det viser sig, at en budbringer som fungerer på denne måde kan overføre et budskab eller sende en impuls gennem rummet til en anden budbringer på omtrent hundrede lysårs afstand, således som astronomerne på Urantia beregner stjerneafstand.

23:3.6 (261.4) Blandt de myriader af væsener som samarbejder med os i udførelsen af superuniversets anliggender findes ingen vigtigere hvad angår praktisk nytte og tidsbesparende hjælp. I rummets universer må vi regne med tidens handicap; derfor er de Enlige Budbringere til så stor hjælp, da de som følge af deres personlige kommunikationsprivilegier i nogen grad er uafhængig af rummet og i kraft af deres enorme gennemrejse-hastighed næsten er uafhængig af tiden.

23:3.7 (261.5) Jeg kan ikke forklare for de dødelige på Urantia hvordan de Enlige Budbringere kan være uden form og alligevel besidde virkelig og definitiv personlighed. Selvom de savner den form som naturligt associeres med personlighed har de en åndetilstedeværelse som kan skelnes af alle højere typer af åndevæsener. De Enlige Budbringere er den eneste klasse af væsener som ser ud til at være i besiddelse af næsten alle fordele af en formløs ånd i forening med en fuld flyvefærdig personligheds privilegier. De er sande personer, og dog udstyret med næsten alle kendetegnene på den upersonlige åndemanifestation.

23:3.8 (261.6) I de syv superuniverser, sædvanligvis - men ikke altid - tenderer alting, som øger et væsens frigørelse fra tidens og rummets handicap med den forholdsmæssige formindskelse af personlighedsprivilegier. De Enlige Budbringere er en undtagelse til denne almindelige regel. De er i deres aktiviteter næsten uhindret i at anvende alle de grænseløse kanaler for åndeligt udtryk, guddommelig tjeneste, personlig pleje og kosmisk kommunikation. Hvis I kunne se disse meget specielle væsener i lyset af min erfaring af universets administration ville i forstå, hvor svært det ville være at koordinere superuniversernes anliggender uden deres alsidige medvirken.

23:3.9 (262.1) Uanset hvor meget større hele universet kan tænkes, så vil der højst sandsynlig ikke blive skabt flere Enlige Budbringere. Efterhånden som universernes antal øges må det udvidede administrationsarbejde i tiltagende grad udføres af andre typer af åndeministre og af de væsener, som har deres oprindelse i disse nye skabelser, som dem der skabes af Mestersønnerne og lokaluniversernes Moderånder.

4. De enlige budbringers specielle tjeneste

23:4.1 (262.2) De Enlige Budbringere synes at være personligheds koordinatorer for alle typer af åndelige væsener. Deres aktiviteter hjælper alle personligheder i den vidtstrakte åndelige verden til at føle sig forbundet. De bidrager meget til udviklingen af en bevidsthed om gruppeidentitet hos alle åndevæsener. Hver type af åndevæsener betjenes af specielle grupper af Enlige Budbringere som fremmer evnen hos disse væsener til at forstå og omgås med alle andre typer og klasser, uanset hvor forskellige de end er.

23:4.2 (262.3) De Enlige Budbringere påviser en sådan forbavsende evne til at koordinere alle typer og klasser af finite personligheder - selv til at komme i kontakt med mesteruniversets overvågers absonitte regime - at nogle af os antager, at den Uendelige Ånds skabelse af disse budbringere på en eller anden måde er forbundet til Samforenerens overdragelse af Højeste-Ultimative Sind.

23:4.3 (262.4) Når en finalit og en Paradis statsborger i samarbejde treeniggøre et ”tidens og evighedens barn” - en handling som involverer den Højeste-Ultimatives uåbenbarede sindspotentiale - og når sådan en uklassificeret personlighed sendes til Vicegerington, anvises en Enlig Budbringer altid (en formodet personlighedseftervirkning af overdragelsen af et sådan guddomssind) som beskytter og ledsager til denne af skabt -væsener treenigede søn. Denne budbringer medfølger den nye skæbne søn til den verden han er anvist og forlader aldrig mere Vicegerington. Når en Enlig Budbringer således er knyttet til den skæbne som et tidens og evighedens barn skal møde, overføres han permanent til overvågning kun af Mesteruniversets Arkitekter. Hvad fremtiden for en sådan speciel forbindelse kan tænkes at være, ved vi ikke. Under tidsaldrenes forløb har disse par af unikke personligheder fortsat med at samles i Vicegerington, men ikke et eneste par har nogensinde begivet sig videre derfra.

23:4.4 (262.5) De Enlige Budbringeres antal er permanent, men treenighedsgørelsen af skæbne sønner er åbenbart en ubegrænset teknik. Eftersom at hver treenigede søn af skæbnen har fået tildelt en Enlig Budbringer forekommer det os som om, at tilgangen på budbringere en gang i en fjern fremtid vil blive opbrugt. Hvem skal fortsætte deres arbejde i storuniverset? Vil deres tjeneste blive overtaget af nogen ny udvikling blandt de Inspirerende Treenighedsånder? Vil storuniverset i en fjern fremtid nærmere blive administreret af væsener med treenighedsoprindelse mens skabte væsener med enkelt og tofoldig oprindelse vil flytte videre til verdnerne i det ydre rum? Hvis budbringerne vender tilbage til deres tidligere tjeneste vil disse sønner af skæbnen så følge dem? Vil treenighedsgørelsen mellem finaliter og Paradis-Havonaer ophøre når mængden af Enlige Budbringere er absorberet som beskyttere og ledsagere for disse skæbnes sønner? Skal alle vores effektive Enlige Budbringere koncentreres til Vicegerington? Vil disse meget specielle åndepersonligheder for evigt være forenede med disse treenigede sønner med uåbenbarede skæbne? Hvilken betydning burde vi knytte til det faktum at disse par som samles i Vicegerington står under ledelse af disse mægtige mysterievæsener, Mesteruniversets Arkitekter? Disse og mange andre spørgsmål stiller vi os selv, og stiller vi til talrige andre klasser af himmelske væsener, men vi kender ikke svarene.

23:4.5 (263.1) Denne implementering sammen med mange andre lignende hændelser i universadministrationen indikerer ufejlbarligt, at personalet i storuniverset, ja selv i Havona og Paradiset, undergår en definitiv og bestemt omorganisation koordineret med, og med henvisning til, de omfattende energiudviklinger som nu finder sted overalt i det ydre rums riger.

23:4.6 (263.2) Vi er tilbøjelige til at tro, at den evige fremtid vil bevidne fænomener i universets evolution som vil overstige alt, hvad den evige fortid har erfaret. Og vi ser frem mod dette uhyrlige eventyr, som I også burde, med stor iver og altid forhøjet forventning.

23:4.7 (263.3) [Præsenteret af en Guddommelig Rådgiver fra Uversa.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.