مقالۀ 34 روحمادر جهانمحلی

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسانبا ایمیل بفرستیدبا ایمیل بفرستید

کتاب یورنشیا

مقالۀ 34

روحمادر جهانمحلی

وقتی کهیک پسرآفرینندهتوسط پدرجهانی و پسرجاودان بهصورت یک شخصبه وجود آمد،آنگاه روحبیکران یکنماد جدید وبی‌نظیر را ازخود برایهمراهی با پسرآفریننده درقلمرو فضا بهصورت یک فردبه وجود می‌آورد،تا در آنجایار او باشد،در ابتدا درسازماندهیفیزیکی، وبعدها درآفرینش و خدمتبه مخلوقات بهتازگی طرحریزی شدۀ جهان.

یک روحآفرینشگر بهواقعیتهایفیزیکی وروحی، هر دو،واکنش نشان می‌دهد،و پسرآفریننده نیزهمینطور. وبدین ترتیبآنها در ادارۀیک جهان محلیزمان و فضاهماهنگ وهمیار هستند.

اینارواح دختر ازسرشت روحبیکران می‌باشند،اما نمی‌تواننددر کار آفرینشفیزیکی و خدمتروحانی به طورهمزمان عملکنند. پسرجهان الگویآفرینشفیزیکی را فراهممی‌کند، درحالی که روحجهانپدیدارسازیمادی واقعیتهایفیزیکی راآغاز می‌کند.پسر در طرحهاینیرویی عمل می‌کند،اما روح اینآفرینشهایانرژی را بهمواد فیزیکیتغییر شکل می‌دهد.اگر چه توصیفاین حضوراولیۀ جهانیروح بیکران بهصورت یک شخصتا اندازه‌ایمشکل است، بااین وجود، روحهمیار برایپسر آفرینندهشخصی است وهمیشه به صورتیک فرد مشخصعمل کرده است.

1- پدیداریروح آفرینشگربه صورت یکشخص

بعد ازتکمیلسازماندهیفیزیکی یکخوشۀ ستاره‌ایو سیاره‌ای وبرقراری مدارهایانرژی توسطمراکز نیروییابرجهان، بهدنبال این کارمقدماتیآفرینشی توسطعوامل روحبیکران که ازطریق و تحتهدایت تمرکز کانونیخلاق او درجهان محلی عملمی‌کنند،اعلانمیکائیل پسرانجام می‌شودکه حیاتمتعاقباً درجهان به تازگیسازمان یافتهطرح ریزیخواهد شد. بهدنبال بهرسمیت شناختناین اعلان قصدتوسط بهشت، یکواکنش موافقدر تثلیث بهشترخ می‌دهد، وبه دنبال آنالوهیتهایروح استاد کهدر ابرجهانآنها اینآفرینش جدیددر حال سازمانیابیاست در درخششروحانیناپدید می‌شوند.در این اثناارواح استاددیگر به اینمنزلگاهمرکزیالوهیتهایبهشت نزدیک می‌شوند،و به دنبالآن، هنگامی کهروح استادِ دربر گیرندۀالوهیتهمیاران خودرا به رسمیتمی‌شناسد،آنچه که بهعنوان یک ”فورانآغازین“شناخته شدهاست به وقوعمی‌پیوندد.این یک درخششروحانی عظیماست، پدیده‌ایکه تا اقصینقاط ستادمرکزی ابرجهانمربوطه بهوضوح قابلتشخیص است، وبه طور همزمانبا این ظهورکم فهم شدۀتثلیث، یکتغییر چشمگیردر طبیعت حضورخلاق روحی وقدرت روحبیکران که درجهان محلیمربوطه مستقراست رخ می‌دهد.در پاسخ بهاین پدیده‌هایبهشتی، عیناًدر حضور پسرآفریننده، یکتجلی شخصیجدید روحبیکران فوراًبه صورت یکشخص پدیدار می‌شود.این خادم روحیاست. یاورمنحصر به فردآفرینشگرروحی پسرآفریننده،روح مادر جهانمحلی، یارشخصیآفرینشگر اوشده است.

از اینتفکیک جدیدِشخصیِ آفرینندۀمشترک و ازطریق اوجریاناتبرقرار شده ومدارهای مقررشدۀ نیرویروحی و نفوذروحانی پیش می‌روندتا در تمامیکرات وموجودات آنجهان محلیرخنه کنند. درواقع، اینحضور جدید وشخصی یکدگرگونی ازپیش موجود وهمیار کمترشخصی پسر درکار اولیۀسازماندهیفیزیکی جهانیاو می‌باشد.

این شرحیک درام شگفت‌انگیزدر چند کلاماندک است، امانمایانگر تقریباًتمامی آنچه کهمی‌توانپیرامون اینکارکردهایخطیر گفت می‌باشد.این کارکردهالحظه‌ای،اسرارآمیز، وغیرقابل درکمی‌باشند. رازتکنیک و طرزعمل در سینۀتثلیث بهشتنهفته است. مافقط از یک چیزمطمئن هستیم:حضور روح درجهان محلی درطول مدت آفرینشیا سازماندهیصرفاً فیزیکیاز روحِ روحبیکران بهشت بهصورت ناتماممتمایزگردید؛ درحالی که بعداز پدیداریمجدد روحاستادِسرپرست ازآغوش نهانخدایان و به دنبالدرخشش انرژیروحانی، تجلیروح بیکران درجهان محلی بهطور ناگهانی وکامل به شباهتشخصی آن روحاستاد که درارتباط تبدیلکننده با روحبیکران بودتغییر می‌کند.روح مادر جهانمحلی بدینترتیب یکطبیعت شخصی بهدست می‌آوردکه با طبیعتروح استاد ابرجهانقلمرو نجومیمربوطه آغشتهاست.

این حضورشخصی شدۀ روحبیکران، روحآفرینشگرمادر جهانمحلی، درسیتانیا بهعنوان خادم الهیمشهور است. ازنظر تمامیمقاصد عملی ومنظورهایروحانی اینتبلورالوهیت، یکفرد الهی، یکشخص روحی است.و پسرآفریننده اورا اینطور می‌شناسدو چنین به اومی‌نگرد. ازطریق اینتمرکز محلی وپدیداری شخصی سومینمنبع و مرکزدر جهان محلیما است که روحمی‌تواندچنان متعاقباًبه طور کاملتحت فرمان پسرآفرینندهقرار گیرد.چنین است کهدر رابطه بااین پسر بهراستی گفتهشد: ”تماماختیاراتآسمان و زمینبه او دادهشده است.“

2- طبیعتخادم الهی

خادم الهیپس از این کهدر لحظۀآفرینش حیاتتحت دگرگونیچشمگیرشخصیتی قرارگرفت، بهعنوان یک شخصعمل می‌کند وبا پسرآفریننده دربرنامه‌ریزیو مدیریت امورگستردۀآفرینش محلی‌شانبه یک شیوۀبسیار شخصیهمکاری می‌کند.برای بسیاریاز انواعموجوداتجهان، ممکناست حتی اینتجلی روحبیکران در طولاعصار پیش ازاعطای نهاییمیکائیل کاملاًشخصی به نظر نرسد،اما بعد ازارتقاءِ پسرآفریننده بهسطح اتوریتۀمطلق یک پسراستاد، چنانکیفیتهایشخصی روح آفرینشگرمادر ارتقا می‌یابدکه شخصاً توسطتمامی افرادیکه تماس برقرارمی‌کنندشناخته می‌شود.

روح جهاناز آغازین‌ترینارتباط با پسرآفریننده ازتمامی ویژگیهایکنترل فیزیکیروح بیکران،همچنین عطیۀکامل ضد جاذبهبرخوردار است.روح جهان بهمحض نیل بهوضعیت شخصیهمان قدرکنترل کامل وتمام حولجاذبۀ ذهن را درجهان محلیاعمال می‌کندکه روح بیکراندر صورت حضورشخصی چنین می‌کرد.

در هرجهان محلیخادم الهیمطابق طبیعت وخصوصیات ذاتیروح بیکرانآنطور که دریکی از هفتروح استادبهشت مجسم استعمل می‌کند.در حالی که درتمامی ارواحجهان یکیگانگیبنیادینکاراکتر وجوددارد، یک تنوععملکرد نیزموجود است، کهاز طریق منشأآنها توسط یکیاز هفت روحاستاد تعیینمی‌شود. اینتفاوت منشأ،تکنیکهایمتنوع در عملکردارواح مادرجهان محلی رادر ابرجهانهایگوناگون روشنمی‌سازد. امااین ارواح درتمامیویژگیهایاساسی معنوییکسان هستند،به طور برابرمعنوی و بهطور کامل الهی،صرف نظر ازتمایز ابرجهانی.

روحآفرینشگر دربه وجود آوردنمخلوقات کراتبا پسرآفرینندهمسئولیتمشترک دارد وهرگز پسر رادر تمامی تلاشهابرای حمایت وحفظ اینآفرینشهاناکام نمی‌گذارد.حیات از طریقعمل روحآفرینشگرمورد پشتیبانیواقع شده وحفظ می‌شود. ”توروح خود را می‌فرستی،و آنها آفریدهمی‌شوند. توروی زمین راتازه می‌گردانی.“

درآفرینش یک جهانحاوی مخلوقاتهوشمند روحآفرینشگرمادر در ابتدادر قلمرو کمالجهانی عمل می‌کند.او در به وجودآوردن ستارۀتابان وبامداد با پسرتشریک مساعیمی‌کند.متعاقباًاولاد روح بهطور فزایندهبه مرتبتموجوداتآفریده شده درسیارات نزدیکمی‌شوند، حتیآنطور کهفرزندان دردرجه‌بندی بهسوی پایین رومی‌کنند، ازملک صادقهاگرفته تافرزندانماتریال، کهدر واقع باانسانهایعالم ارتباطبرقرار می‌کنند.در تکامل بعدیمخلوقاتانسانی، پسرانحامل حیات بدنفیزیکی را کهاز موادسازمان یافتۀموجود عالمساخته شدهتهیه می‌کنند،در حالی کهروح جهان بهایجاد ”روححیات“ معاضدتمی‌کند.

در حالیکه بخش هفتمجهان بزرگ، ازبسیاری جهات،ممکن است درتوسعه کندباشد،دانشجویان اندیشمندِمشکلات ما درانتظار تکاملیک آفرینش فوق‌العادهمتوازن دراعصار آیندههستند. ما ایندرجۀ بالایتقارن را دراروانتان پیش‌بینیمی‌کنیم،زیرا روحسرپرست اینجهان رئیسارواح استادوالا می‌باشد.او روحی هوشمنداست که در برگیرندۀ پیوندمتوازن و هماهنگیکامل ویژگیهاو کاراکترتمامی سهالوهیتجاودانه می‌باشد.ما در مقایسهبا ناحیه‌هایدیگر کند وعقب هستیم،اما بدون شکیک توسعۀ برترو یک پیشرفتبی‌سابقهروزگاری دراعصار ابدیآینده درانتظار مااست.

3- پسر و روحدر زمان ومکان

نه پسرجاودان و نهروح بیکرانتحت محدودیتزمان یا مکانقرار ندارند وبه آن مشروطهم نیستند،اما بیشتراولاد آنهاچنین هستند.

روحبیکران بر کلمکان نفوذدارد و دردایرۀ ابدیتسکونت دارد.باز،شخصیتهای روحبیکران درتماس شخصی‌شانبا فرزندانزمان اغلبباید عناصرگذرا را بهحساب آورند،گر چه نه زیادمکان را.بسیاری ازخدمات روحانیذهنی مکان رانادیده می‌انگارنداما در اجرایهماهنگی سطوحمتنوع واقعیتجهان دچارتأخیر زمانیمی‌شوند. یکپیام‌آورمنفرد عملاًاز مکان مستقلاست، به جزاین که سفر ازیک مکان بهمکان دیگر درواقع نیازمندزمان است؛ وچیزهایمشابهی وجوددارند که برایشما ناشناخته‌اند.

یک روحآفرینشگر درامتیازاتشخصی تماماً وبه طور کاملاز مکان مستقلاست، ولی اززمان نیست.چنین روح جهانیهیچ حضور شخصیویژه‌ای درکوکبه یا ستادمرکزی سیستمندارد. او بهطور برابر وپراکنده درسرتاسر جهانمحلی خود حضوردارد، و ازاین رو به هماناندازه عملاًو شخصاً در یککره حضور داردکه در هر کرۀدیگر.

فقط دررابطه با عنصرزمان یک روحآفرینشگر بهطور پیوسته درمعاضدتهایجهانی خودمحدود است. یکپسر آفرینندهبه طور آنی درسرتاسر جهانخود عمل می‌کند،اما روحآفرینشگرباید در یاری رساندنبه ذهن جهانیزمان را بهحساب آورد، بهجز هنگامی کهآگاهانه وتعمداً ازامتیازات شخصیپسر جهان سودمی‌برد. روحآفرینشگر درعملکرد صرفاًروحی و همچنیندر تشریک مساعیبا عملکرد اسرارآمیزبازتاب جهاننیز مستقل اززمان عمل می‌کند.

اگر چهمدار جاذبۀروحیِ پسرجاودان اززمان و مکانهر دو مستقلعمل می‌کند،کلیۀعملکردهایپسرانآفریننده ازمحدودیتهایمکانی مستثنینیستند. اگرکارکردهایکرات تکاملیمستثنی شوند،این میکائیلپسران به نظرمی‌رسدقادرندنسبتاً مستقلاز زمان عملکنند. یک پسرآفریننده دررابطه با زمانمحدودیتندارد، اما درمحدودیتمکانی قراردارد. او نمی‌تواندشخصاً در یکلحظه در دومکان باشد.میکائیلنبادان دردرون جهان خودبدون زمان عملمی‌کند و ازطریق بازتابعملاً در ابرجهاننیز همینطور.او با پسرجاودان خارجاز زمانمستقیماًارتباط برقرارمی‌کند.

خادم الهییاور با درایتپسر آفرینندهاست و او راقادر می‌سازدبرمحدودیتهایذاتی خود دررابطه با مکانفائق آید وآنها را جبرانکند، زیراهنگامی که ایندو در پیوندیاجرائی عمل می‌کنند،در محدودۀآفرینش محلیخود عملاًمستقل از زمانو مکانهستند. از اینرو، همانطورکه عملاً در سرتاسریک جهان محلیمشاهده می‌شود،پسر آفرینندهو روحآفرینشگرمعمولاًمستقل از زمانو مکان، هردو، عمل می‌کنندزیرا هموارهرهایی از زمانو مکان برای هریک از آنهاموجود است.

فقطموجودات مطلقبه طور مطلقاز زمان ومکان مستقلهستند. اکثریتاشخاص تحتفرمان پسر جاودانو روح بیکرانهر دو تابع همزمان و هممکان هستند.

هنگامیکه یک روحآفرینشگر ”آگاهاز مکان“ می‌شود،آماده می‌شودیک ”قلمرومکانی“ محدودرا که متعلقبه او استشناسایی کند،عالمی که درتمیز جداگانهاز تمامیمکانهایدیگری که بهواسطۀ آنها محدوداست، از مکانآزاد است. هرکس آزاد استکه فقط در محدودۀآگاهی خودانتخاب و عملنماید.

4- مدارهایجهان محلی

در جهانمحلی نبادانسه مدار روحیبارز وجود دارد:

1- روحاعطایی پسرآفریننده،تسلی دهنده،روح حقیقت.

2- مدارروحی خادم الهی،روح‌القدس.

3- مدارخدمت به موجودهوشمند، شاملفعالیتهای کمو بیش یکپارچهاما عملکردمتنوع هفت روحیاور ذهن.

پسرانآفریننده ازعطیۀ یک روحجهان حضوریبرخوردارهستند که ازبسیاری جهاتبا حضور جهانیهفت روح استادبهشت قابلمقایسه است.این روح حقیقتاست که توسطیک پسر اعطاییپس از این کهعنوان روحیبرای چنین کره‌ایدریافت نمودروی یک دنیاریخته می‌شود.این تسلیدهندۀ اعطاشده هماننیروی معنویاست که کلیۀجویندگانحقیقت را بهطور پیوسته بهسوی او که تجسمحقیقت در جهانمحلی است جذبمی‌کند. اینروح یک عطیۀذاتی پسرآفریننده استکه درستهمانطور کهمدارهای اصلیجهان بزرگ ازحضور شخصیالوهیتهایبهشت سرچشمهمی‌یابند ازطبیعت الهی اوبرمی‌آید.

پسرآفرینندهممکن استبیاید و برود،حضور شخصی اوممکن است درجهان محلی یاجای دیگرباشد، لذا روححقیقت به طور مختلنشده عمل می‌کند،زیرا این حضورالهی، در حالیکه از شخصیتپسر آفرینندهناشی می‌شود،از نظر کارکرددر شخص خادم الهیمتمرکز است.

با اینوجود روح مادرجهانی هرگزکرۀ ستادمرکزی جهان محلیرا ترک نمی‌کند.روح پسرآفرینندهممکن است گاهیمستقل از حضورشخصی پسر عملکند و چنین می‌کند،اما روح شخصیروح مادرجهانی چنینعمل نمی‌کند.اگر حضور شخصیخادم الهی ازسلوینگتونجدا شود روحمقدس او فاقدکارکرد می‌شود.حضور روحی اوبه نظر می‌رسددر کرۀ ستادمرکزی ثابتاست، و همین واقعیتاست که روحپسر آفرینندهرا قادر می‌سازدکه مستقل ازحضور پسر عملکند. روح مادرجهانی بهعنوان تمرکزکانونی جهانیو مرکز روح حقیقتو نیز مرکزنفوذ شخصی خوداو، روح‌القدس،عمل می‌نماید.

پدر - پسرآفریننده وروح آفرینشگرمادر هر دو بهطرق گوناگونبه اعطای ذهنیفرزندان جهانمحلی خودمساعدت می‌کنند.اما روحآفرینشگراعطای ذهنینمی‌کند تااین که ازعطیۀامتیازاتشخصی برخوردارگردد.

رسته‌هایفوق تکاملیشخصیت در یکجهان محلی ازنوع جهان محلیالگوی ذهنیابرجهانبرخوردارهستند. رسته‌هایانسانی و زیرانسانی حیاتتکاملی ازعطیۀ خدمتذهنی انواعارواح یاور برخوردارهستند.

هفت روحیاور ذهنآفریدۀ خادم الهییک جهان محلیهستند. اینارواح ذهنیدارای کاراکتریکسان اماقدرت متنوعهستند، و همگیبه طور یکساناز طبیعت روحجهان بهره می‌برند،گر چه جدا ازمادرآفریننده‌شانبه سختی شخصیتمحسوب می‌شوند.هفت یاور ایننامها راگرفته‌اند:روح خرد، روحپرستش، روح تدبیر،روح دانش، روحشجاعت، روح درایت،روح بصیرت — درک سریع.

اینها ”هفتروح خدا“هستند، که ”همچونچراغ در مقابلتخت شاهیروشنند.“اینهاهمانهاییهستند کهپیامبری بهصورت علائم دررویا دید. امااو جایگاههایبیست و چهار نگهبانرا گرداگرداین هفت روحیاور ذهنندید. ایننگارش بیانگرسردرگمیپیرامون دو ارائۀمطلب می‌باشد،یکی در رابطهبا ستاد مرکزیجهان و دیگریدر رابطه باپایتخت سیستم.جایگاههایبیست و چهاررهبر روحانیدر جروسم، ستادمرکزی سیستممحلی کراتمسکونی شماهستند.

امایوحناپیرامونسلوینگتون چنیننوشت: ”و از تختپادشاهی برقهاو رعدها وصداهایی برمی‌خاست.“— پخشبرنامه‌هایجهانی برایسیستمهایمحلی. اوهمچنینمخلوقاتکنترل جهتجهان محلی،قطب‌نماهایزندۀ کرۀ ستادمرکزی، را درذهن مجسمنمود. اینکنترل جهت درنبادان توسطچهار مخلوقکنترلسلوینگتون کهروی جریاناتجهان عمل می‌کنندو توسط اولینروح عمل کنندۀذهن، یاور بصیرت،روح ”درک سریع“به طورتوانمند یاریمی‌شوندنگهداری می‌شود.اما توصیف اینچهار مخلوق — که جانورعجیب نامیده شده‌اند— بهگونه‌ای غم‌انگیزمورد خدشهوارد شده است.آنها اززیبایی بی‌همتاو شکل بدیعبرخوردارند.

چهارنقطۀ قطب‌نماجهانی هستند وذاتی حیاتنبادان می‌باشند.کلیۀ مخلوقاتزنده ازواحدهای بدنیبرخوردارندکه نسبت بهاین جریاناتجهت‌دار حساسو واکنش پذیرهستند. اینآفرینشهایمخلوق از نقاطمختلف جهان گرفتهتا تک تکسیارات نسخه‌برداریمی‌شوند، و درارتباط بانیروهایمغناطیسیکرات طوریانبوهاندامهای میکروسکوپیرا درارگانیسمحیوان به کارمی‌اندازندکه اینسلولهای جهتبه طور پیوستهشمال و جنوبرا نشان می‌دهند.از این رو حسجهت‌یابیبرای همیشه درموجودات زندۀجهان ثابت است.این حس به طورکامل به عنوانیک داراییآگاهانه درنوع بشر وجودندارد. ایناندامها درابتدا حدوداًدر هنگام ایننگارش دریورنشیا مشاهدهشدند.

5- خدمتروحانی روح

خادم الهیدر فرمولبندیحیات و آفرینشانواع جدیدموجودات باپسر آفرینندهتا هنگاماعطای هفتم اوهمکاری می‌کند،و به دنبالآن، بعد ازارتقاءِ او بهمقامفرمانرواییکامل جهان باپسر و روحاعطایی پسر درکار بیشترخدمت جهانی وپیشرفت سیاره‌ایبه تشریکمساعی ادامهمی‌دهد.

در کراتمسکونی روحکار پیشرفتتکاملی را آغازمی‌کند، کهشروع آن بامادۀ بی‌جانعالم است. اودر ابتدا حیاتگیاهی را اعطامی‌دارد، سپسارگانیسمهایحیوانی، بعداقسام اولیۀوجود بشری؛ وهر اعطایمتعاقب بهپیشرفت بیشترپتانسیل تکاملیِحیات سیاره‌ایاز مراحلآغازین و بدویتا ظهورموجودات صاحباراده کمک می‌کند.این کار روحبه طور عمدهاز طریق هفتیاور، ارواحپیمان، روح -ذهن متحدکننده وهماهنگ‌سازسیارات در حالتکامل، که بهطور پیوسته و متحدنژادهایانسانها را بهسوی اندیشه‌هایوالاتر وآرمانهایمعنوی رهنمونمی‌دارند بهانجام می‌رسد.

انسانفانی در ابتداهنگامی که درذهن کاملاً حیوانیِمخلوقاتتکاملی ظرفیتدریافت براییاوران پرستشو خرد به وجودمی‌آید خدمتروحانی روح رادر رابطه باذهن تجربه می‌کند.این خدمتروحانی ششمینو هفتمین یاورنشانگر تکاملذهن است که ازسرحد خدمتمعنوی عبورکرده است. واین اذهان دارایکارکرد پرستشو خرد فوراًدر مدارهایروحی خادم الهیگنجانده می‌شوند.

هنگامیکه ذهن بدینگونه از موهبتخدمت روحانیروح‌القدسبهره‌مند می‌شود،از ظرفیت(آگاهانه یاناآگاهانه)برای انتخابحضور روحانیپدر جهانی — تنظیمکنندۀ فکر —برخوردار می‌گردد.اما پس ازرهاسازی روححقیقت توسطپسر اعطاییبرای خدمتسیاره‌ای بهتمامیانسانها،اذهان نرمالبه طوراتوماتیکبرای پذیرشتنظیمکنندگان فکرآماده می‌شوند.روح حقیقت باحضور روح خادمالهی به صورتیگانه کار می‌کند.این ارتباطدوگانۀ روحیروی کرات درچرخش است و درصدد آن است کهحقیقت راآموزش دهد وبه طور معنویاذهانانسانها راارشاد کند،روانهای مخلوقاتنژادهای درحال صعود راالهام بخشد، ومردمانی را کهساکن سیاراتتکاملی هستندبه طور پیوستهبه سوی هدفبهشتی سرنوشتالهی آنهاهدایت کند.

اگر چهروح حقیقت رویتمامیانسانهاریخته می‌شود،این روح پسربه واسطۀپذیرش شخصیانسان نسبت بهآنچه که جمع وجوهر مأموریتپسر اعطایی راتشکیل می‌دهدتقریباً بهطور کامل درکارکرد و قدرتمحدود است.روح‌القدسبخشاً مستقلاز رویکرد بشراست و بخشاًمشروط بهتصمیمات وهمکاری خواستانسان است. بااین وجود،خدمت روحانیروح‌القدس درمنزه‌سازی ومعنویتبخشیدن زندگیدرونی آنانسانهایی کهاز رهنمودهایالهی هر چهبیشتر به طور کاملاطاعت می‌کنندبه طورفزاینده مؤثرمی‌شود.

شما بهعنوان فردشخصاً از یکبخش یا وجودجداگانۀ روحپدر - پسرآفریننده یاروح آفرینشگرمادربرخوردارنیستید. اینخادمانروحانیهمانند ناصحاناسرارآمیز بامراکز فکریذهن فرد تماسنمی‌گیرند یادر آن ساکننمی‌باشند.تنظیمکنندگان فکریوجود منفردمعین واقعیتپیش شخصی پدرجهانی می‌باشند،که در واقع درذهن انسان بهعنوان یک قسمتعینی آن ذهنسکنی می‌گزینند،و با مجموعۀارواح پسرآفریننده وروح آفرینشگربا هماهنگیکامل کار می‌کنند.

حضور روح‌القدسِدختر جهانیِروح بیکران،حضور روححقیقتِ پسرجهانیِ پسرجاودان، وحضور تنظیمکننده - روحپدر بهشتی در یکانسان تکاملییا با او،نشانگر تقارناعطای معنوی وخدمت روحانیاست و چنینانسانی را شایستهمی‌دارد که بهطور آگاهانهواقعیتاعتقادیفرزندی باخداوند را درککند.

6- روح درانسان

با تکاملتدریجی یکسیارۀ مسکونیو معنویت‌یابیفراتر ساکنانآن ممکن استتأثیراتمعنوی اضافه‌ایتوسط چنینشخصیتهای با درایتدریافت شود.به تدریج کهانسانها درکنترل ذهن وبینش روحیپیشرفت می‌کنند،این خدماتروحی چندگانهبیشتر و بیشتردر عملکردهماهنگ می‌شوند.آنها به طورفزاینده باخدمت فراگیرتثلیث بهشت درمی‌آمیزند.

اگر چهممکن است جلوۀالوهیت جمعیباشد، درتجربۀ بشریالوهیت مفرد،همیشه یگانه،است. خدمتمعنوی نیز درتجربۀ بشریجمعی نیست. تمامیتأثیراتمعنوی صرف نظراز جمعی بودنمنشأ، درکارکرد یگانههستند. آنهابه راستی یکیهستند، و خدمتروحی خدای هفتگانهدر مخلوقاتجهان بزرگ وبرای آنهاهستند، و بهتدریج کهقدردانی وپذیرشمخلوقات برایاین خدمتیگانه‌سازافزایش می‌یابد،این در تجربۀآنها خدمتخدای متعال می‌شود.

روح الهیاز بلندیهایشکوه جاودانبا یک سری طولانیاز گامها فرودمی‌آید تا شمارا آنطور کههستید و درآنجا که هستیدملاقات کند وسپس، درمشارکت باایمان، روححاوی منشأانسانی را بامحبت در آغوشمی‌کشد و باآن گامهایفروتنانه بااطمینان و قطعیتبه بازگشت ازهمان راهمبادرت می‌کند،و هرگز توقفنمی‌کند تااین که روحتکاملی باایمنی به همانبلندیهایسعادت جاودانکه روح الهیدر ابتدا ازآنجا راهی اینمأموریت بخششو خدمت روحانیشد بالا رود.

نیروهایروحی به گونه‌ایخطا ناپذیرسطوح اولیۀخود را دنبالمی‌کنند و بهآن دست می‌یابند.آنها با عزیمتاز جاودانگیمطمئناً به آنباز می‌گردند،و تمامی آنفرزندان زمانو مکان را که ازراهبری و آموزشتنظیم کنندۀساکن متابعتکرده‌اند باخود می‌برند،آنهایی را کهبه راستی ”ازروح تولدیافته‌اند“،فرزندان باایمان خداوند.

روح الهیمنبع خدمتمداوم و تشویقبرای فرزندانانسانها است.قدرت و پیشرفتشما ”مطابق رحمتاو و از طریقنوسازی روحاست.“ حیاتمعنوی، همانندانرژی فیزیکیمصرف می‌شود.تلاش معنوی بهخستگی نسبیمعنوی منجر می‌شود.تمامی تجربۀصعود، واقعی ونیز معنوی است.از این رو بهراستی نوشتهشده است: ”اینروح است کهجان می‌بخشد.“ ”روححیات می‌دهد.“

تئوریمردۀ حتیوالاتریندکترینهایمذهبی برایدگرگون ساختنکاراکتر بشرییا کنترلرفتار انسانیناتوان است. آنچهکه دنیایامروز نیازدارد حقیقتیاست که آموزگارباستانی شمااعلام نمود: ”نهفقط در کلامبلکه در نیروو در روح‌القدس.“هستۀ حقیقتِتئوریک مردهاست،بالاترینمفاهیمانسانی بدونتأثیرند، مگراین که روحالهی رویاشکال حقیقتبدمد وفرمولهاینیکوکاری راجان بخشد.

آنهاییکه سکنی گزیدنخداوند رادریافت کرده وشناخته‌انددر روح تولدیافته‌اند. ”شماپرستشگاهخداوند هستید،و روح خداونددر شما ساکناست.“ کافینیست که اینروح روی شماافشانده شود،روح الهی بایدبر هر مرحلهاز تجربۀ بشریمسلط باشد وآن را کنترل کند.

حضور روحالهی، آبحیات، است کهمانع عطش وافرناخشنودیانسانی و آنگرسنگی توصیفناپذیر ذهنمعنویتنیافتۀ بشریمی‌شود.موجودات ازروحبرانگیختهشده ”هرگزتشنه نمی‌شوند،زیرا این آبروحانی درآنها یک چشمۀخشنودی خواهدگشت که به سویحیات جاودانهفوران خواهدنمود.“ چنینروانهایآبیاری شدۀ الهیتا جایی که بهشادیهایزندگی وخرسندیهایوجود زمینیمربوط می‌شودهمگی از محیطمادی مستقلهستند. آنهااز نظر معنوینورانی شده وطراوت یافته‌اند،و از نظراخلاقی تقویتشده و بهره‌مندشده‌اند.

در هرانسانی یکطبیعت دوگانهوجود دارد:میراثتمایلاتحیوانی واشتیاق والایعطیۀ روحی. درطول زندگیکوتاه شما دریورنشیا، ایندو تمایلشدیدِ متنوع ومتضاد به ندرتمی‌توانند بهطور کاملمصالحه کنند.آنها به سختیمی‌توانندهماهنگ و متحدشوند. اما درطول عمرتانمجموعۀ روحیبه طور پیوستهشما را یاریمی‌کند که جسمرا بیشتر وبیشتر تحت راهبریروح قراردهید. اگر چهشما باید بهزندگی مادیخود ادامهدهید، اگر چهشما نمی‌توانیداز بدن ونیازهای آنبگریزید، بااین وجود، درمقصود و ایده‌آلهابه طور فزایندهقدرت یافته‌ایدکه طبیعتحیوانی را تحتسلطۀ روح قراردهید. در درونشما به راستییک تبانینیروهایروحی، یکاتحادی ازنیروهای الهیوجود دارد کهمقصودانحصاری آنهااین است کهرهایی نهاییشما را ازاسارت مادی ومحدودیتهایمتناهی عملیسازد.

منظور ازتمامی اینخدمات روحانیاین است، ”کهشما از طریقروح او که دردرون انساناست نیرویابید.“ و اینتماماًنمایانگرمراحل اولیهبرای نیل نهاییبه کمال ایمانو خدمت است،آن تجربه‌ایکه در اثنایآن ”با تمامیسرشاریخداوند پرخواهید شد.“ ”زیراتمامی آنهاییکه با روحخداوند هدایتمی‌شوندفرزندانخداوند هستند.“

روح هرگز مجبورنمی‌کند،فقط هدایت می‌کند.اگر شما یکیاد گیرندۀمشتاق هستید،اگر می‌خواهیدبه سطوح روحیدست یابید وبه بلندیهای الهیبرسید، اگرصادقانه آرزودارید به هدفابدی برسید،در این صورتروح الهی بهآرامی و به طورمهرآمیز شمارا در امتدادمسیر فرزندی وپیشرفت معنویهدایت خواهدنمود. هر گامیکه بر می‌داریدباید بارضایت،هوشمندانه وهمکاری مسرت‌آمیزباشد. استیلایروح هرگز باتحمیل رنگ نیافتهو یا با اجبارمورد مخاطرهقرار نگرفتهاست.

و هنگامیکه چنین حیاتحاوی هدایتروحی به طورآزادانه وهوشمندانهپذیرفته شد،در درون ذهنبشری به تدریجیک آگاهی مثبتاز تماس الهیو اطمینان ازمشارکت روحیبه وجود می‌آید.دیر یا زود ”روحبا روح شما(تنظیم کننده)گواهی می‌دهدکه شما یکفرزند خداوندهستید.“ تنظیمکنندۀ فکریِخود شما از پیشبا شماپیراموننزدیکی‌تانبا خداوند سخنگفته است، طوریکه نگارشتصدیق می‌کندکه روح ”با روحشما“ گواهی می‌دهدنه به روح شما.

آگاهی ازاستیلای روحبر یک حیاتبشری به زودیبا یک نمایشفزاینده ازویژگیهای روحدر واکنشهایحیات چنین انسانتحت راهبریروح همراهاست، ”زیراثمره‌های روحمحبت، شادی،آرامش،بردباری،ملایمت، نیکی،ایمان،فروتنی، واعتدال است.“چنینانسانهای باروح هدایت شدهو به طور الهینورانی شده،ضمن این کههنوز درمسیرهایحقیرانۀ رنج وزحمت گام برمی‌دارند ووظایف مربوطبه تکالیفزمینی خود رابا وفاداریانسانی انجاممی‌دهند، ازپیش شروع بهتشخیص انوارحیات جاودانه‌ایکه در سواحلبسیار دوردنیای دیگرسوسو می‌زندکرده‌اند.آنها از پیششروع به درکواقعیت آنحقیقت الهامبخش و آرامشبخش کرده‌اند،که ”پادشاهیخداوند گوشت ونوشیدنی نیستبلکه نیکوکاری،آرامش، و شادیدر روح القدساست.“ و در طولهر مشقت و دروجود هر سختی،روانهای ازروح تولدیافته با آنامیدی کهفراتر از همۀترسها است قوتقلب می‌یابند،زیرا مهرخداوند ازطریق حضور روحالهی رویتمامی دلهاریخته می‌شود.

7- روح و جسم

جسمانیت،طبیعت ذاتی کهاز نژادهایحیوان منشأسرچشمه می‌یابد،به طور طبیعیثمر روح الهیبه بار نمی‌آورد.هنگامی کهطبیعت انسانیاز طریقافزودن طبیعتفرزندانماتریالخداوند ارتقایافت، بهتدریج کهنژادهاییورنشیا ازطریق اعطای آدمتا اندازه‌ایپیشرفتنمودند، سپسراه برایهمکاری روححقیقت باتنظیم کنندۀساکن در فردبهتر آماده می‌شود،تا موجب دروکردن زیبایمیوه‌هایسرشت روح شود.اگر شما اینروح را پسنزنید، ولواین که برایانجام این کاربه ابدیت نیازباشد، ”او شمارا به سوی حقیقتتمام هدایتخواهد کرد.“

انسانهایتکاملی که درکرات نرمالدارای پیشرفتمعنوی ساکنندتضادهای حادیرا که میانروح و جسموجود دارد ونژادهایکنونییورنشیا راتعیین ویژگیمی‌کند تجربهنمی‌کنند. اماحتی در ایده‌آل‌ترینسیارات،انسان پیش ازآدم بایدتلاشهای مثبتیبه خرج دهد تااز سطح صرفاًحیوانی وجودبه سطوحمتوالی معانیِبه طورفزایندهعقلانی وارزشهای بالاترروحی صعودکند.

انسانهاییک کرۀ نرمالبین طبیعتهایفیزیکی ومعنوی خودستیز مداوم راتجربه نمی‌کنند.آنها با ضرورتبالا رفتن ازسطوح حیوانیوجود به سطوحبالاترزندگانیمعنوی مواجههستند، امااین فرازرَویدر مقایسه باتضادهای شدیدانسانهاییورنشیا دراین عالم حاویطبیعتهایناهمگون مادیو معنوی بیشترشبیه تحتآموزش و پرورشقرار گرفتناست.

مردمانیورنشیا برایدریافت کمک دراین کار نیلتدریجی معنویسیاره‌ای ازپیامدهای یکمحرومیتدوگانه رنج می‌برند.تحولکلیگسشیاسردرگمیجهانی راتسریع نمود وتمامی نسلهایبعد را ازیاری اخلاقیکه یک جامعۀمنظم می‌توانستفراهم سازد بی‌بهرهساخت. اما حتیفاجعه‌آمیزتراز آن خطاینوع آدم بود،زیرا نژادهارا از آن نوعبرتر حاویسرشت فیزیکی کهبا آرمانهایمعنوی هماهنگ‌تربود محرومساخت.

انسانهاییورنشیامجبورندمتحمل چنینتقلاهای چشمگیربین روح و جسمشوند زیرانیاکان بسیاردور آنها ازطریق اعطایعدنی بیشتر بهطور کاملهمانند نوعآدم نشدند.طرح الهی اینبود که نژادهایانسانییورنشیا بایداز طبیعتیفیزیکیبرخوردار می‌گشتندکه بیشتر بهطور طبیعی ازنظر روحیواکنش نشان می‌داد.

به رغماین مصیبتدوگانه برایطبیعت انسان ومحیط او، اگرانسانهایامروزی بهپادشاهی روح واردشوند، یعنیجایی کهفرزندان با ایمانخداوند درخدمتروشنگرانه وآزادیبخشِوقف با جان ودل به انجامخواست پدرآسمانی به سربرده و از رهایینسبی از اسارتو بردگی جسمبهره‌مند می‌باشند،قدر کمتری ازاین ستیزآشکار میانجسم و روح راتجربه خواهندکرد. عیسی راهجدید زندگیانسانی را بهنوع بشر نشانداد، راهی کهبه وسیلۀ آنموجودات بشریمی‌توانند ازپیامدهایمهلک شورشکلیگسشیا به اندازۀزیاد بگریزندو به مؤثرتریننحومحرومیتهایناشی از خطاینوع آدم را جبرانکنند. ”روححیات عیسیمسیح ما را ازقانون زندگیحیوانی ووسوسه‌هایشرارت و گناهآزاد ساختهاست.“ ”این همانپیروزی است کهبر جسم و حتیایمان شمافائق می‌آید.“

آن مردانو زنانخداشناسی کهاز روح تولدیافته‌اند بههمان قدر باطبیعت انسانیخود تضاد را تجربهمی‌کنند کهساکنان نرمال‌ترینکرات،سیاراتی کههرگز با گناهآغشته نشده ویا با شورشلمس نشده‌اند.فرزندان باایمان بسیارفراتر ازتضادهایی کهبه وسیلۀتمایلات لجامگسیخته یاغیرطبیعیایجاد می‌شوددر سطوحعقلانی کار می‌کنندو در سطوحمعنوی زندگیمی‌کنند.تمایلاتنرمالموجوداتحیوانی وامیال وانگیزشهایطبیعی حاویطبیعت فیزیکیحتی با بالاتریندستیابیهایمعنوی در تضادنیستند به جزدر اذهاناشخاص نادان،بد آموخته، یامتأسفانه بیشاز حد موشکاف.

پس از اینکه حرکت درمسیر حیاتجاودانه راآغاز نمودید،به دنبال اینکه تکلیف راپذیرفته وفرامینپیشروی خود رادریافتنمودید، ازمخاطرات فراموشکاریبشری وناهمسازیانسانی بیمنداشتهباشید، باتردیدهایشکست یا باسردرگمی مبهوتکننده دچارنگرانینشوید، تزلزلنشان ندهید، وموقعیت ومرتبت خود رازیر سئوالنبرید، زیرادر هر ساعتتاریک، در هرمرحلۀ حساس درتقلای پیش رو،روح حقیقتهمیشه چنینسخن خواهدگفت: ”مسیر ایناست.“

[ارائهشده توسط یک پیام‌آورتوانمند کهموقتاً بهمأموریت خدمتدر یورنشیاگمارده شدهاست.]

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved