مقالۀ 33 حکومت جهان محلی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 33

حکومت جهان محلی

در حالی که پدر جهانی به طور قطع بر آفرینش پهناور خود حکومت می‌کند، در سازمان اداری یک جهان محلی از طریق شخص پسر آفریننده عمل می‌کند. پدر در غیر این صورت شخصاً در امور اداری یک جهان محلی عمل نمی‌کند. این امور به پسر آفریننده و روح مادر جهان محلی و به فرزندان گوناگون آنها واگذار شده‌اند. برنامه‌ها، سیاستها، و کارکردهای اداری جهان محلی توسط این پسر شکل یافته و به اجرا در می‌آیند، و او در پیوند با روح همکار خود قدرت اجرائی را به جبرئیل و اختیارات حوزه‌ای را به پدران کوکبه، فرمانروایان سیستم، و پرنسهای سیاره‌ای محول می‌کند.

1- میکائیل نبادان

پسر آفرینندۀ ما تجسم شخصیتی ششصد و یازده هزار و صد و بیست و یکمین (611٫121) برداشت اولیه از هویت بیکران و منشأ همزمان در پدر جهانی و پسر جاودان می‌باشد. میکائیل نبادان ”تنها پسر به وجود آمده“ می‌باشد که در این ششصد و یازده هزار و صد و بیست و یکمین مفهوم جهانی الوهیت و ابدیت تبلور یافته است. ستاد مرکزی او در قصر سه‌گانۀ نور در سلوینگتون می‌باشد. و این منزلگاه به این دلیل چنین ترتیب داده شده که میکائیل زندگی تمامی سه مرحلۀ وجود هوشمند مخلوق، روحی، مورانشیایی، و مادی را تجربه کرده است. به دلیل نامی که به هفتمین و آخرین اعطای او در یورنشیا مربوط است، از او گاهی اوقات به عنوان میکائیل مسیح نام برده می‌شود.

پسر آفرینندۀ ما پسر جاودان، همیار موجود بهشتی پدر جهانی و روح بیکران، نیست. میکائیل نبادان یک عضو تثلیث بهشت نیست. با این وجود پسر استاد ما در قلمرو خویش از تمامی ویژگیها و قدرتهای الهی که پسر جاودان در واقع خود در صورت حضور در سلوینگتون و عملکرد در نبادان می‌توانست از خود آشکار سازد برخوردار می‌باشد. میکائیل حتی از قدرت و اختیار بیشتر برخوردار است، زیرا او نه تنها تجسم پسر جاودان است بلکه همچنین حضور شخصی پدر جهانی را برای این جهان محلی و در آن به طور کامل نمایندگی می‌کند و در واقع مظهر آن می‌باشد. او حتی پدر - پسر را نمایندگی می‌کند. این روابط تشکیل دهندۀ پسر آفریننده‌ای است که از میان تمامی موجودات الهی که قادر به مدیریت مستقیم جهانهای تکاملی و تماس شخصی با موجودات ناکامل آفریده شده هستند، قدرتمندترین، فراگیرترین، و با نفوذترین می‌باشد.

پسر آفرینندۀ ما همان نیروی گیرای معنوی، جاذبۀ روحی، را از ستاد مرکزی جهان محلی به کار می‌گیرد که پسر جاودان بهشت، اگر شخصاً در سلوینگتون بود، به کار می‌گرفت، و بیشتر. این پسر جهان همچنین تجسم پدر جهانی برای جهان نبادان می‌باشد. پسران آفریننده مراکز شخصیتی برای نیروهای روحیِ پدر - پسرِ بهشت می‌باشند. پسران آفریننده تمرکز نهایی کانونی نیرویی - شخصیتیِ ویژگیهای نیرومند زمانی - مکانی خدای هفتگانه هستند.

پسر آفریننده تجسم قائم مقام پدر جهانی، همتراز الهی پسر جاودان، و همیار آفرینشگر روح بیکران است. برای جهان ما و تمامی کرات مسکونی آن پسر عالی مقام از نظر تمامی مقاصد و منظورهای عملی خدا است. او تجسم تمامی الوهیتهای بهشت است که انسانهای در حال تکامل می‌توانند از روی بصیرت درک کنند. این پسر و روح همیار او والدین آفرینندۀ شما هستند. برای شما، میکائیل، پسر آفریننده، شخصیت مافوق است. برای شما، پسر جاودان فوق عالی است — یک شخصیت بیکران الهی.

در شخص پسر آفریننده، ما یک فرمانروا و والدۀ الهی داریم که درست به اندازۀ پدر جهانی و پسر جاودان، اگر هر دو در سلوینگتون حضور داشتند و در مدیریت امور جهان نبادان درگیر بودند، پرقدرت، کارآمد، و بخشنده است.

2- فرمانروای نبادان

مشاهدۀ پسران آفریننده این امر را آشکار می‌سازد که برخی از آنان بیشتر شبیه پدر، برخی شبیه پسر، در حالی که سایرین ترکیبی از هر دو والدین بیکران خود هستند. پسر آفرینندۀ ما به طور قطع ویژگیها و صفاتی را نمایان می‌سازد که بیشتر شبیه پسر جاودان است.

میکائیل چنین برگزید که این جهان محلی را سازمان دهد، و او در اینجا اکنون فرمانروای عالی است. قدرت شخصی او به واسطۀ مدارهای از پیش موجود جاذبه که مرکزش در بهشت است، و به واسطۀ حق محفوظ قدمای ایامهای دولت ابرجهان در قضاوتهای نهایی اجرائی پیرامون نابودی شخصیت محدود است. شخصیت عطیۀ انحصاری پدر است، اما پسران آفریننده، با موافقت پسر جاودان، طرحهای جدید مخلوق را ابداع می‌کنند، و با همکاری عملی همیاران روحی آنها، ممکن است به دگرگونیهای جدید انرژی - ماده مبادرت ورزند.

میکائیل تجسم پدر - پسرِ بهشت برای جهان محلی نبادان و در آن می‌باشد. از این رو، هنگامی که روح آفرینشگر مادر، تجسم روح بیکران در جهان محلی، به دنبال بازگشت از اعطای نهایی میکائیل مسیح در یورنشیا خود را تحت فرمان او قرار داد، پسر استاد بدین گونه حول ”تمامی نیروهایی که در آسمان و زمین است“ اختیار قانونی به دست آورد.

این فرمانبرداری خادمان الهی نسبت به پسران آفرینندۀ جهانهای محلی، این پسران استاد را گنجینه‌های شخصیِ الوهیتِ به طور متناهی قابل آشکارسازی پدر، پسر، و روح می‌سازد. ضمن این که تجارب اعطای مخلوق میکائیلها آنها را شایسته می‌سازد که الوهیت تجربی ایزد متعال را به نمایش گذارند. هیچ موجود دیگری در جهانها شخصاً بدین گونه پتانسیلهای تجربۀ کنونی متناهی را تا به آخر مصرف نکرده است، و هیچ موجود دیگری در جهانها از چنین کیفیتهایی برای حاکمیت منفرد برخوردار نیست.

اگر چه ستاد مرکزی میکائیل به طور رسمی در سلوینگتون، پایتخت نبادان، واقع شده است، او بخش عمده‌ای از وقت خود را در دیدار از ستاد مرکزی کوکبه و سیستم و حتی تک تک سیارات می‌گذراند. او مرتباً به بهشت و اغلب به یوورسا سفر می‌کند تا در آنجا با قدمای ایامها مشورت نماید. هنگامی که او در سلوینگتون نیست، جای او را جبرئیل می‌گیرد، که در آن هنگام به عنوان نایب فرمانروای جهان نبادان عمل می‌کند.

3- پسر و روح جهان

روح بیکران ضمن نفوذ بر تمامی جهانهای زمان و فضا از ستاد مرکزی هر جهان محلی به عنوان یک نقطۀ تمرکز ویژۀ کانونی با کسب کیفیتهای کامل شخصیتی از طریق تکنیک همکاری خلاق با پسر آفریننده عمل می‌کند. تا جایی که به یک جهان محلی مربوط است، اقتدار اجرایی یک پسر آفریننده نهایی است. روح بیکران، همانند خادم الهی، به طور کامل تشریک مساعی کننده، گر چه کاملاً هماهنگ است.

روح مادر جهانی سلوینگتون، همکار میکائیل در کنترل و ادارۀ نبادان، از ششمین گروه ارواح متعالی و شمارۀ 611٫121 از آن نوع می‌باشد. او داوطلب شد که میکائیل را در هنگام رهایی‌اش از وظایف بهشتی همراهی نماید و از آن هنگام در آفرینش و حکمرانی بر جهان او با وی کار کرده است.

پسر استادِ آفریننده فرمانروای شخصی جهان خویش می‌باشد، اما در کلیۀ جزئیاتِ مدیریت آن، روح جهان با پسر مدیر مشترک می‌باشد. در حالی که روح همواره پسر را به عنوان قدرت عالیه و فرمانروا به رسمیت می‌شناسد، پسر در تمامی امور عالم همیشه به روح یک مقام هماهنگ و اختیار برابر اعطا می‌دارد. پسر آفریننده در تمامی کارِ اعطای مهر و حیات خویش همیشه و همواره توسط روح تماماً خردمند و پیوسته وفادار جهان و توسط کلیۀ شخصیتهای گوناگون فرشتگان همراه او به طور کامل حمایت و با توانمندی یاری می‌شود. چنین خادم الهی در واقع مادر ارواح و شخصیتهای روحی، مشاور پیوسته حاضر و تماماً خردمند پسر آفریننده، یک جلوۀ وفادار و راستین روح بیکران بهشت می‌باشد.

پسر در جهان محلی خویش به صورت یک پدر عمل می‌کند. روح، آنطور که مخلوقات فانی می‌فهمند، نقش یک مادر را بازی می‌کند. او همیشه پسر را یاری می‌کند و برای ادارۀ جهان دائماً مورد نیاز است. در صورت وقوع شورش فقط پسر و پسران همکار او می‌توانند به عنوان نجات دهنده عمل کنند. هیچگاه روح نمی‌تواند به چالش طلبیدن شورش را به عهده گیرد یا از مرجعیت دفاع کند، اما روح در تمامی چیزهایی که پسر در تلاشش برای تثبیت دولت و حفظ مرجعیت در کرات آلوده به شرارت یا تحت سلطۀ گناه ممکن است نیاز به تجربۀ آن داشته باشد پیوسته از او حمایت می‌کند. فقط یک پسر می‌تواند کار آفرینش مشترک آنها را اصلاح کند. اما هیچ پسری نمی‌تواند بدون همکاری بی‌وقفۀ خادم الهی و مجموعۀ عظیم یاوران روحی او، دختران خداوند، که با ایمان و شجاعت بسیار برای سعادت انسانهای فانی و جلال والدین الهی خود تلاش می‌کنند به موفقیت نهایی امید داشته باشد.

به دنبال تکمیل اعطای هفتم و نهاییِ پسر آفریننده در پوش مخلوق، نامعلومیهای انزوای گاه به گاه برای خادم الهی پایان می‌یابد، و یاور جهانی پسر برای همیشه در اطمینان و کنترل تثبیت می‌شود، در هنگام بر تخت فرمانروایی نشستن پسر آفریننده به عنوان پسر استاد، در جشن جشنها است که روح جهان، در پیشگاه جمعی انبوه، برای اولین بار فرمانبرداری از پسر را به طور علنی و جهانی تصدیق می‌کند، و خود را به وفاداری و اطاعت از او ملزم می‌سازد. این واقعه در هنگام بازگشت میکائیل به سلوینگتون بعد از اعطای به یورنشیا در نبادان رخ داد. روح جهان هیچگاه پیش از این رویداد مهم فرمانبرداری از پسر جهان را تصدیق نکرده بود، و تا بعد از این انصراف داوطلبانۀ قدرت و اختیار توسط روح نمی‌توان حقیقتاً راجع به پسر اعلان نمود که ”تمامی قدرتهای آسمان و زمین به دست او سپرده شده است.“

بعد از این التزام فرمانبرداری توسط روح آفرینشگر مادر، میکائیل نبادان با والامنشی اتکای ابدی خود را به روح همدم خود تصدیق نمود، و روح را به عنوان فرمانروای مشترک قلمروهای جهان منصوب نمود و تمامی مخلوقاتشان را ملزم داشت که در وفاداری خود را به روح متعهد سازند، همانطور که نسبت به پسر چنین کردند؛ و ”اعلان برابری“ نهایی صادر شد و پیش رفت. اگر چه پسر فرمانروای این جهان محلی بود، او واقعیت برابری روح را با خود در تمامی عطایای شخصیتی و ویژگیهای کاراکتر الهی به جهانیان اعلام نمود. و این الگوی برتر برای سازمان خانواده و دولتِ حتی مخلوقات دون پایۀ کرات فضا می‌شود. این، به راستی و در حقیقت، آرمان والای خانواده و نهاد بشریِ ازدواج داوطلبانه است.

پسر و روح اکنون عمدتاً همانطور که یک پدر و مادر مراقب خانوادۀ پسران و دخترانشان هستند و از آنان سرپرستی می‌کنند، سرپرستی جهان را به عهده دارند. روی هم رفته بیجا نیست که به روح جهان به عنوان یار آفرینشگر پسر آفریننده اشاره شود و مخلوقات عالم به عنوان پسران و دختران آنها تلقی شوند — یک خانوادۀ بزرگ و شکوهمند اما خانواده‌ای با مسئولیتهای بیشمار و مراقبت بی‌پایان.

پسر آفرینش فرزندان مشخص جهان را آغاز می‌کند، در حالی که روح منحصراً مسئول به وجود آوردن انواع بیشمار شخصیتهای روحی که درست تحت راهنمایی و هدایت همین روح مادر خدمت و کار می‌کنند می‌باشد. در آفرینش انواع دیگر شخصیتهای جهان، پسر و روح هر دو با هم عمل می‌کنند، و در هیچ کار آفرینشی یکی بدون مشورت و تأیید دیگری کاری انجام نمی‌دهد.

4- جبرئیل — رئیس اجرایی

ستارۀ تابان و بامداد تجسم اولین مفهوم هویت و کمال مطلوب شخصیت است که توسط پسر آفریننده و تجلی روح بیکران در جهان محلی به وجود آمده است. اگر به گذشته نظر بیافکنیم، به روزگاران اولیۀ جهان محلی، پیش از پیوند پسر آفریننده و روح مادر در پیوند همکاری آفرینشی، در روزگاران گذشته پیش از آغاز آفرینش خانوادۀ متنوع شامل پسران و دختران آنها، اولین عمل مشترک این همکاری اولیه و آزادانۀ این دو شخص الهی به آفرینش والاترین شخصیت روحیِ پسر و روح، ستارۀ تابان و بامداد منجر میشود.

در هر جهان محلی فقط یکی از این مخلوقات خردمند و باعظمت به وجود آورده می‌شود. پدر جهانی و پسر جاودان می‌توانند تعداد نامحدودی از پسران را که در الوهیت با خودشان برابرند خلق کنند و در واقع چنین می‌کنند. اما این پسران، در پیوند با دختران روح بیکران، فقط می‌توانند یک ستارۀ تابان و بامداد در هر جهان خلق کنند، موجودی همانند خودشان که از مجموعۀ طبیعتهای آنها آزادانه بهره‌مند است، اما نه از امتیاز ویژۀ آفرینندگی آنها. جبرئیل سلوینگتون در طبیعت الهی همانند پسر جهان است، گر چه در صفات الهی به طور قابل ملاحظه‌ای محدود است.

اولین زادۀ والدین یک جهان جدید یک شخصیت بی‌همتا است که از بسیاری ویژگیهای شگفت‌انگیز که در هر یک از نیاکان آنها به طور آشکار موجود نیست برخوردار است، موجودی با مهارت بی‌سابقۀ چندگانه و تیزهوشی غیرقابل تصور. این شخصیت آسمانی در بر گیرندۀ خواست الهی پسر است که با نوآوریِ خلاق روح در آمیخته است. اندیشه‌ها و اعمال ستارۀ تابان و بامداد برای همیشه به طور کامل نمایندۀ پسر آفریننده و روح آفرینشگر، هر دو، خواهد بود. چنین موجودی همچنین قادر به درک جامع و تماس دلسوزانه با گروه عظیم فرشتگان روحی سراف و مخلوقات صاحب ارادۀ مادی تکاملی، هر دو، می‌باشد.

ستارۀ تابان و بامداد یک آفریننده نیست، اما او یک مدیر اعجاب‌آور است. او نمایندۀ شخصی اداری پسر آفریننده می‌باشد. جدا از آفرینش و اعطای حیات، پسر و روح هرگز بدون حضور جبرئیل پیرامون اسلوب کارهای مهم جهان تبادل نظر نمی‌کنند.

جبرئیل سلوینگتون رئیس اجرایی جهان نبادان و قاضی تمامی استینافهای اجرائی پیرامون ادارۀ آن می‌باشد. این مدیر اجرایی جهان برای کارش با عطایای کامل خلق گردید، اما او با رشد و تکامل آفرینش محلی ما تجربه کسب کرده است.

جبرئیل افسر اصلی برای اجرای فرامین ابرجهان پیرامون امور غیرشخصی در جهان محلی می‌باشد. بیشتر امور در رابطه با قضاوت برای جمع و رستاخیزهای دوره‌ای که توسط قدمای ایامها مقرر می‌شوند نیز برای اجرا به جبرئیل و پرسنل او محول می‌شوند. جبرئیل از این رو رئیس اجرایی مرکب فرمانروایان ابرجهان و جهان محلی، هر دو، می‌باشد. او سپاهی توانمند از دستیاران اداری که تحت فرمان او هستند دارد که برای کار ویژۀ خود که برای انسانهای تکاملی ناآشکار است آفریده شده‌اند. علاوه بر این دستیاران، جبرئیل می‌تواند هر یک و یا کلیۀ انواع موجودات آسمانی را که در نبادان عمل می‌کنند به کار گیرد، و او همچنین فرماندۀ کل ”لشکرهای آسمانی“ — سپاهیان آسمانی — است.

جبرئیل و پرسنل او آموزگار نیستند. آنها اداره کننده هستند. هرگز دانسته نشده که آنها کار معمول خود را ترک کنند، به غیر از هنگامی که میکائیل در یک اعطای مخلوق جسمیت یافت. در طول این اعطاها جبرئیل به طور پیوسته خواست پسر جسمیت یافته را برآورده می‌کرد، و او در طول اعطاهای بعد با همکاری اتحاد ایامها مدیر واقعی امور جهان گردید. جبرئیل از هنگام اعطای انسانی میکائیل از نزدیک با تاریخ و توسعۀ یورنشیا تعیین هویت شده است.

جدا از دیدن جبرئیل در کرات اعطایی و در ایام فراخوانیهای عمومی و ویژۀ رستاخیزی، انسانها طی صعودشان در جهان محلی به ندرت با او مواجه می‌شوند، تا این که به داخل کار اداری آفرینش محلی وارد شوند. شما به عنوان اداره کننده، از هر مرتبت و درجه، تحت مدیریت جبرئیل قرار می‌گیرید.

5- سفیران تثلیث

مدیریت شخصیتهای تثلیث منشأ با دولت ابرجهان پایان می‌یابد. جهانهای محلی با سرپرستی دوگانه، آغاز مفهوم پدر - مادر، تعیین ویژگی می‌شوند. پسر آفریننده پدر جهان می‌باشد. خادم الهی، مادر آفرینشگر جهان محلی، مادر جهان می‌باشد. با این وجود هر جهان محلی با حضور برخی شخصیتها از جهان مرکزی و بهشت برکت یافته است. در رأس این گروه بهشتی در نبادان سفیر تثلیث بهشت، عمانوئیل سلوینگتون، اتحاد ایامها که به جهان محلی نبادان تخصیص یافته، قرار دارد. از جهتی این پسر والای تثلیث همچنین نمایندۀ شخصی پدر جهانی در بارگاه پسر آفریننده می‌باشد، و از این رو نامش عمانوئیل است.

عمانوئیل سلوینگتون، شمارۀ 611٫121 از ششمین مرتبت شخصیتهای عالی تثلیث، موجودی با مقام رفیع است و از چنان تواضع عالی برخوردار است که از پرستش و ستایش کلیۀ مخلوقات زنده سر باز می‌زند. او از این وجه تمایز برخوردار است که در تمامی نبادان تنها شخصیتی است که هرگز تحت فرمان برادرش میکائیل قرار نگرفته است. او برای پسر فرمانروا به عنوان مشاور عمل می‌کند، اما فقط با درخواست رهنمود می‌دهد. در غیاب پسر آفریننده ممکن است او ریاست هر شورای عالی جهان را به عهده گیرد، اما در غیر این صورت در امور اجرایی جهان شرکت نمی‌کند، مگر در پی تقاضا.

این سفیر بهشت برای نبادان تابع قلمرو قانونی دولت جهان محلی نیست. او در امور اجرایی یک جهان در حال تکامل محلی نیز اعمال قدرت نمی‌کند، به جز در نظارت برادران رابطش، مؤمنین ایامها، که در ستاد مرکزی کواکب خدمت می‌کنند.

مؤمنین ایامها، همانند اتحاد ایامها، هرگز به حکمرانان کواکب اندرز یا پیشنهاد کمک نمی‌دهند، مگر این که برای آن درخواست به عمل آمده باشد. این سفیران بهشت برای کواکب نمایانگر حضور نهایی شخصی پسران ثابت تثلیث هستند که در جهانهای محلی در نقش مشورتی عمل می‌کنند. کواکب عمدتاً بیشتر به سازمان اداری ابرجهان مرتبط هستند تا سیستمهای محلی، که منحصراً توسط شخصیتهای بومی جهان محلی اداره می‌شوند.

6- ادارۀ کلی

جبرئیل رئیس اجرائی و اداره کنندۀ واقعی نبادان می‌باشد. غیبت میکائیل از سلوینگتون به هیچ وجه در هدایت منظم امور جهان مانع ایجاد نمی‌کند. در طول غیبت میکائیل، مثل مورد اخیر مأموریت تجدید دیدار پسران استاد اروانتان در بهشت، جبرئیل نایب فرمانروای جهان است. در چنین مواقعی جبرئیل در رابطه با کلیۀ مشکلات عمده همیشه در صدد مشورت با عمانوئیل سلوینگتون بر می‌آید.

پدر ملک صادق اولین دستیار جبرئیل است. هنگامی که ستارۀ تابان و بامداد از سلوینگتون غایب است، مسئولیتهای او توسط این پسر ملک صادق آغازین به عهده گرفته می‌شود.

به دولتهای گوناگون فرعی جهان حوزه‌های مسئولیتی ویژۀ مشخصی تخصیص یافته است. در حالی که به طور کلی، یک دولت سیستم به دنبال بهروزی سیاراتش می‌باشد، بیشتر به طور خاص به وضعیت فیزیکی موجودات زنده و مشکلات بیولوژیک علاقمند است. در مقابل، حکمرانان کوکبه به شرایط اجتماعی و دولتی حاکم بر سیارات و سیستمهای گوناگون توجه ویژه دارند. یک دولت کوکبه به طور عمده درگیر یگانگی و ثبات می‌باشد. باز در سطح بالاتر، حکمرانان جهان بیشتر به وضعیت معنوی قلمروها اشتغال دارند.

سفیران از طریق حکم قضایی منصوب می‌شوند و جهانها را برای جهانهای دیگر نمایندگی می‌کنند. کنسولها نمایندگان کواکب برای یکدیگر و برای ستاد مرکزی جهان هستند. آنها از طریق حکم قوۀ مقننه منصوب می‌شوند و فقط در محدودۀ جهان محلی عمل می‌کنند. ناظران از طریق حکم اجرایی یک فرمانروای سیستم گمارده می‌شوند تا آن سیستم را برای سیستمهای دیگر و در پایتخت کوکبه نمایندگی کنند، و آنها نیز فقط در محدودۀ جهان محلی عمل می‌کنند.

از سلوینگتون، برنامه‌ها به طور همزمان برای ستاد مرکزی کوکبه، ستاد مرکزی سیستم، و تک تک سیارات پخش می‌شوند. تمامی رسته‌های بالاتر موجودات آسمانی قادرند برای ارتباط با همنوعان خود که در سرتاسر جهان پراکنده‌اند از این سرویس استفاده کنند. پخش جهانی به تمامی کرات مسکونی صرف نظر از وضعیت معنوی آنها تعمیم داده می‌شود. ارتباطات سیاره‌ای فقط برای آن کراتی که تحت قرنطینۀ معنوی هستند منع می‌باشد.

برنامه‌های کوکبه به طور متناوب از ستاد مرکزی کوکبه از طریق رئیس پدران کوکبه پخش می‌شود.

رخداد نگاری از طریق یک گروه ویژه از موجودات در سلوینگتون برآورد، محاسبه، و تصحیح می‌شود. روز استاندارد نبادان برابر با هجده روز و شش ساعت و دو و نیم دقیقۀ زمان یورنشیا می‌باشد. سال نبادان شامل یک قسمت از زمان گردش جهان در رابطه با مدار یوورسا می‌باشد و برابر با یکصد روز زمان استاندارد جهان، در حدود پنج سال به وقت یورنشیا، می‌باشد.

زمان نبادان، پخش از سلوینگتون، برای تمامی کواکب و سیستمها در این جهان محلی استاندارد می‌باشد. هر کوکبه امور خود را به زمان نبادان پیش می‌برد، اما سیستمها رخداد نگاری خود را دارند، همانطور که تک تک سیارات چنین می‌کنند.

روز در سِتانیا، آنطور که در جروسم برآورد می‌شود، اندکی کمتر از سه روز (یک ساعت، 4 دقیقه، و 15 ثانیه) به وقت یورنشیا می‌باشد. این زمانها به طور کلی به عنوان زمان سلوینگتون یا جهان، و زمان سِتانیا یا سیستم شناخته شده‌اند. زمان استاندارد زمان جهان است.

7- دادگاههای نبادان

پسر استاد، میکائیل، به طور فوق‌العاده درگیر سه چیز است: آفرینش، بقا، و خدمت روحانی. او شخصاً در کار قضایی جهان شرکت نمی‌کند. آفرینندگان هرگز پیرامون مخلوقاتشان بر کرسی قضاوت نمی‌نشینند. این کارکرد منحصر به فرد مخلوقاتی است که از آموزش بالا و تجربۀ واقعی پیرامون مخلوق برخوردارند.

تمامی مکانیسم قضایی نبادان تحت سرپرستی جبرئیل می‌باشد. دادگاههای عالی، که در سلوینگتون واقع شده‌اند، با مشکلاتی که اهمیت کلی جهانی دارند و با دعاوی استینافی که از محکمات سیستم می‌آیند مشغول هستند. این دادگاههای جهانی دارای هفتاد شعبه هستند، و در هفت بخش که هر کدام ده قسمت دارند کار می‌کنند. در کلیۀ امور داوری کرسی ریاست به عهدۀ یک مجری دوگانۀ قانون که شامل یک قاضی با پیشینۀ کمال و یک قاضی با تجربۀ فرازگرا می‌شود می‌باشد.

در رابطه با قلمرو قضایی، دادگاههای جهان محلی در امور زیرین محدود هستند:

1- دولت جهان محلی تلاش خود را صرف آفرینش، تکامل، نگهداری، و خدمت روحانی می‌کند. از این رو، محکمات جهان حق قضاوت در آن دعاوی‌ای را که با موضوع زندگی ابدی و مرگ سر و کار دارند ندارند. این امر به مرگ طبیعی آنطور که در یورنشیا رخ می‌دهد اشاره‌ای ندارد، بلکه اگر موضوع حق وجود مداوم، زندگی ابدی، برای استماع و داوری پیش آید، باید به محکمات اروانتان رجوع شود، و اگر بر ضد فرد تصمیم گرفته شود، کلیۀ احکام نابودی به دستور و از طریق عوامل فرمانروایان ابردولت به اجرا گذارده می‌شود.

2- خطا یا ارتداد هر یک از پسران خداوند در جهان محلی که مرتبت و اختیار آنها را به عنوان پسر به خطر اندازد هرگز در محکمات یک پسر مورد داوری قرار نمی‌گیرد. چنین ناسازگاری فوراً به دادگاههای ابرجهان ارجاع داده می‌شود.

3- موضوع پذیرش مجدد هر بخش تشکیل دهندۀ یک جهان محلی — نظیر یک سیستم محلی — به مرتبت مشارکت کامل روحانی در آفرینش محلی به دنبال انزوای معنوی باید توسط مجمع عالی ابرجهان مورد تأیید قرار گیرد.

در کلیۀ امور دیگر حکم دادگاههای سلوینگتون نهایی و قطعی است. از تصمیمات و فرامین آنها هیچ استیناف و گریزی وجود ندارد.

اگر چه گاهی اوقات ممکن است به نظر رسد مجادلات در یورنشیا به طور غیرعادلانه مورد داوری قرار می‌گیرند، عدالت و انصاف الهی در جهان حکمفرما است. شما در یک جهان بسیار منظم زندگی می‌کنید، و دیر یا زود می‌توانید به برخوردی عادلانه و حتی بخشنده نسبت به خود حساب کنید.

8- کارکردهای قانونگذارانه و اجرایی

در سلوینگتون، ستاد مرکزی نبادان، هیچ هیئت واقعی قانونگذار وجود ندارد. کرات ستاد مرکزی جهان عمدتاً به داوری اشتغال دارند. مجامع قانونگذار جهان محلی در ستاد مرکزی یکصد کوکبه قرار دارند. سیستمها عمدتاً به کار اجرایی و اداری آفرینشهای محلی اشتغال دارند. فرمانروایان سیستم و همکاران آنها فرامین قانونی حکمرانان کوکبه را اجرا می‌کنند و احکام قضایی دادگاههای عالی جهان را به انجام می‌رسانند.

در حالی که قانون حقیقی در ستاد مرکزی جهان وضع نمی‌شود، هیئتهای گوناگون مشورتی و تحقیقاتی که مطابق حیطه و مقصودشان به طرق مختلف تشکیل شده و اداره می‌شوند در سلوینگتون عمل می‌کنند. برخی دائمی هستند و سایرین به دنبال اجرای هدف خود منحل می‌شوند.

شورای عالی جهان محلی از سه عضو از هر سیستم و هفت نماینده از هر کوکبه تشکیل شده است. سیستمهایی که در انزوا به سر می‌برند در این مجمع نمایندگی ندارند، اما اجازه دارند ناظرانی را که در تمامی بررسیهای آن شرکت نموده و آنها را مطالعه می‌کنند اعزام دارند.

یکصد شورای تأیید نهایی نیز در سلوینگتون واقع شده‌اند. رئیسان این شوراها تشکیل دهندۀ کابینۀ بلافصل کاریِ جبرئیل هستند.

تمامی یافته‌های شوراهای عالی مشورتی جهان یا به هیئتهای قضایی سلوینگتون ارجاع داده می‌شوند و یا به مجامع قضایی کواکب. این شوراهای عالی برای اجرای پیشنهادات خود فاقد مرجعیت یا قدرت هستند. اگر توصیه‌های آنها مبتنی بر قوانین بنیادین جهان باشد، در آن صورت دادگاههای نبادان فرمان اجرای آنها را صادر می‌کنند، اما اگر پیشنهادات آنها به شرایط محلی یا اضطراری مربوط باشد، باید برای تصویب قانونی به مجامع قانونگذار کوکبه و سپس برای اجرا به مراجع سیستم رد شوند. این شوراهای عالی در واقع ابرهیئتهای مقننۀ جهان هستند، اما بدون قدرت تصویب و بدون قدرت اجرایی کار می‌کنند.

در حالی که ما با عبارات ”دادگاهها“ و ”مجامع“ پیرامون دولت جهان سخن می‌گوییم، باید فهم شود که این کارکردهای معنوی از فعالیتهای بدوی‌تر و مادی یورنشیا که این نامهای مشابه را با خود حمل می‌کنند بسیار متفاوتند.

[ارائه شده توسط رئیس فرشتگان اعظم نبادان.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©