Kapitola 33 Administrativa lokálních vesmírů

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 33

Administrativa lokálních vesmírů

33:0.1 (366.1) PŘESTOŽE Vesmírný Otec s jistotou vládne celému svému tvoření, při řízení lokálního vesmíru působí prostřednictvím osoby Syna Tvořitele. Otec osobně nepůsobí v administrativních činnostech lokálního vesmíru žádným jiným způsobem. Tyto záležitosti jsou svěřeny Synu Tvořiteli a Mateřskému Duchu lokálního vesmíru a také jejich různorodému potomstvu. Plány, směrnice a administrativní metody jsou vytvořeny a uskutečňovány tímto Synem, který pověřuje výkonnou mocí Gabriela a zákonnou moc svěřuje Otcům Souhvězdích, Vládcům Soustav a Planetárním Princům.

1. Michael Nebadonský

33:1.1 (366.2) Náš Syn Tvořitel je zosobněním 611 121-ho originálního konceptu nekonečné identity, současně vznikající ve Vesmírném Otci a Věčném Synovi. Michael Nebadonský je „jedno-rozeným“ Synem, zosobňující tento 611 121-ní univerzální koncept božskosti a nekonečnosti. Jeho hlavní řídící centrum je v trojdílném sídle světla na Salvingtonu. A toto obydlí je takto vystavěno, protože Michael prožil život ve všech třech stádiích bytí inteligentního tvora: duchovním, morontiálním a materiálním. Kvůli jménu, se kterým bylo spjato jeho sedmé a poslední poskytnutí sebe sama na Urantii, se o něm často mluví jako o Kristu Michaelovi.

33:1.2 (366.3) Náš Syn Tvořitel není Věčný Syn—existenciální Rajský partner Vesmírného Otce a Nekonečného Ducha. Michael Nebadonský není členem Rajské Trojice. Nicméně, ve sférách svého působení náš Syn-Vládce má všechny božské vlastnosti a moci, které by projevoval sám Věčný Syn, kdyby byl skutečně přítomen na Salvingtonu a působil v Nebadonu. Michael má dokonce větší moc a právo, protože zosobňuje nejenom Věčného Syna, ale také zastupuje v plném rozsahu a doslova ztělesňuje přítomnost osobnosti Vesmírného Otce v tomto lokálním vesmíru. On také dokonce představuje Otce-Syna. Tyto vztahy dělají Syna Tvořitele nejmocnějším, nejvšestrannějším a nejvlivnějším ze všech božských bytostí, které mají schopnost řídit přímo chod evolučních vesmírů a mohou mít osobní kontakt s nevyvinutými bytostmi.

33:1.3 (366.4) Náš Syn Tvořitel projevuje stejnou duchovní přitažlivou sílu, duchovní gravitaci, z hlavního řídícího centra lokálního vesmíru, jakou by projevoval Věčný Syn Ráje, kdyby byl osobně přítomen na Salvingtonu a kromě toho: tento Vesmírný Syn je také zosobněním Vesmírného Otce ve vesmíru Nebadon. Synové Tvořitelé jsou osobitá centra pro duchovní síly Rajského Otce-Syna.

33:1.4 (367.1) Synové Tvořitelé jsou konečným energo-osobitým soustředěním mocných časově-prostorových vlastností Boha Sedmidílného.Syn Tvořitel je zosobněním Vesmírného Otce a jeho zastupitelů, ve své božskosti je roven Věčnému Synovi a je tvořivým spolupracovníkem Nekonečného Ducha. Pro náš vesmír a všechny jeho obydlené světy je Syn-Vládce prakticky Bohem. On zosobňuje všechna Rajská Božstva, která mohou smysluplně pochopit vyvíjející se bytosti. Tento Syn a jeho partner Duch jsou vašimi tvůrci-rodiči. Pro vás je Michael, Syn Tvořitel, nejvyšší osobnost; pro vás je Věčný Syn supernejvyšší bytostí—nekonečnou osobností Božstva.

33:1.5 (367.2) V osobě Syna Tvořitele máme vládce a božského rodiče, který je stejně tak mocný, výkonný a prospěšný, jako by byl Vesmírný Otec a Věčný Syn, kdyby byli oba přítomni na Salvingtonu a byli zapojeni do administrativních záležitostí vesmíru Nebadon.

2. Vládce Nebadonu

33:2.1 (367.3) Pozorování Synů Tvořitelů odhaluje, že někteří se podobají více Bohu, někteří Synu, zatímco jiní jsou kombinací obou svých nekonečných rodičů. Náš Syn Tvořitel rozhodně projevuje rysy a vlastnosti, které se více podobají Věčnému Synovi.

33:2.2 (367.4) Michael si zvolil vytvořit tento lokální vesmír a dnes tady vládne s nejvyšší svrchovaností. Jeho osobní moc je omezena před-existenciálními gravitačními okruhy, soustřeďující se v Ráji a výsadou Věčně Moudrých supervesmírné vlády je vynášet konečné exekutivní rozsudky, týkající se zaniknutí osobnosti. Osobnost je výhradním darem Otce, ale Synové Tvořitelé, se souhlasem Věčného Syna, vytvářejí nové typy tvorů a v pracovní součinnosti se svými partnery Duchy se mohou pokoušet o nové transformace energie-hmoty.

33:2.3 (367.5) Michael je zosobněním Rajského Otce-Syna v lokálním vesmíru Nebadon; proto, když se Tvořivý Mateřský Duch, představitel Nekonečného Ducha v lokálním vesmíru, podřídil Kristu Michaelovi po návratu ze svého posledního poskytnutí sebe sama na Urantii, Syn Vládce tímto získal nadvládu nad „všemi silami v nebi i na zemi.“

33:2.4 (367.6) Toto podřízení se Božských Pečovatelů Synům Tvořitelům lokálních vesmírů vytváří ze Synů Vládců osobní zdroje božskosti Otce, Syna a Ducha, projevující se v konečné formě, zatímco zkušenosti Michaelů ze života v lidském těle je opravňují vyjadřovat empirickou božskost Nejvyšší Bytosti. Žádné jiné bytosti ve vesmírech takto osobně nevyčerpaly potenciály současné konečné zkušenosti a žádné jiné bytosti ve vesmírech nemají takovou způsobilost samostatně vládnout.

33:2.5 (367.7) I když je Michaelovo hlavní řídící centrum oficiálně umístěno v hlavní centrosféře Nebadonu, Salvingtonu, on tráví hodně svého času navštěvováním hlavních center souhvězdích a soustav a také jednotlivých planet. Pravidelně cestuje do Ráje a často do Uversy, kde má konzultace s Věčně Moudrými. Když je mimo Salvington, jeho místo přebírá Gabriel, který potom působí jako správce vesmíru Nebadonu.

3. Vesmírný Syn a Duch

33:3.1 (368.1) I když Nekonečný Duch prostupuje všemi vesmíry času a prostoru, v hlavním řídícím centru každého lokálního vesmíru působí jako specializované ohnisko, nabývající všechny vlastnosti osobnosti skrze tvořivou spolupráci se Synem Tvořitelem. Pokud jde o lokální vesmír, Syn Tvořitel má nejvyšší správní moc; Nekonečný Duch, jako Božský Pečovatel, s ním plně spolupracuje, nicméně je naprosto rovnocenný partner.

33:3.2 (368.2) Vesmírný Mateřský Duch Salvingtonu, partner Michaela ve vedení a řízení Nebadonu, náleží k šesté skupině Nejvyšších Duchů, je 611 121-m členem tohoto řádu. Božský Pečovatel se dobrovolně nabídl doprovázet Michaela při příležitosti jeho uvolnění z Rajských povinností a od té doby s ním působí při vytváření a řízení jeho vesmíru.

33:3.3 (368.3) Syn Tvořitel-Vládce je jediným panovníkem svého vesmíru, ale všechny detaily jeho spravování řeší společně s Vesmírným Duchem. Zatímco Duch vždy uznává Syna jako nejvyššího vládce, Syn vždy přiznává Duchu rovnocennou roli a stejná práva ve všech záležitostech, týkající se jejich vlády. Ve všech činnostech, týkajících se poskytování lásky a života, vždy dokonale podporuje Syna Tvořitele a dovedně mu pomáhá všemoudrý a vždy spolehlivý Vesmírný Duch s celou svojí družinou různorodých andělských osobností. Takový Božský Pečovatel je ve skutečnosti matka duchů a duchovních osobností, stále přítomný a všemoudrý poradce Syna Tvořitele, věrné a opravdové vyjádření Rajského Nekonečného Ducha.

33:3.4 (368.4) Syn působí jako otec ve svém lokálním vesmíru. Duch, ve vnímání smrtelných tvorů, vykonává roli matky, stále pomáhá Synovi a je navěky nepostradatelný pro řízení vesmíru. V případě vzpoury pouze Syn a jeho přidružení Synové jsou schopni působit jako osvoboditelé. Duch se nikdy nemůže ujmout potlačení vzpoury, nebo bránit zákonnou moc, ale Duch vždy podporuje Syna ve všem, co on potřebuje ve svém úsilí stabilizovat vládu a podpořit vládní orgány na světech, nakažených zlem a ovládaných hříchem. Pouze Syn může znovu nabýt zpět dílo jejich společné tvůrčí práce, ale žádný Syn nemůže doufat v konečný úspěch bez ustavičné spolupráce s Božským Pečovatelem a jeho obrovské armády duchovních pomocníků, dcer Božích, které pracují tak svědomitě a statečně pro blaho smrtelných lidí a čest svých božských rodičů.

33:3.5 (368.5) Po dokončení sedmého a posledního poskytnutí Syna Tvořitele v podobě tvora, skončí pro Božského Pečovatele údobí nejistot, spojené často s izolací a Synův vesmírný pomocník se stane navždy zárukou spolehlivosti a ochrany. A na svátku slavností na počest nastolení Syna Tvořitele jako Syna Vládce, před shromážděnými davy bytostí, Vesmírný Duch poprvé veřejně a univerzálně potvrdí svoji podřízenost Synovi a slibuje věrnost a oddanost. Tato událost se stala v Nebadonu v době, kdy se Michael vrátil do Salvingtonu po svém pobytu v lidském těle na Urantii. Nikdy před touto významnou událostí Vesmírný Duch nepotvrdil podřízenost Vesmírnému Synovi a až po tomto dobrovolném vzdání se moci a vedení Duchem, se mohlo pravdivě prohlásit o Synovi, že „mu byla vložena do jeho rukou veškerá moc na nebi i na zemi .“

33:3.6 (369.1) Po tomto slibu podřízenosti, daným Tvořivým Mateřským Duchem, Michael Nebadonský velkomyslně uzná svoji věčnou závislost na svém partnerovi Duchu, ustanovujíc Ducha spoluvládcem svých vesmírných sfér a požadujíc po všech jeho tvorech, aby slíbili oddanost Duchu, tak, jak ji slíbili Synovi; a tehdy je vydáno a rozesláno konečné „Vyhlášení Rovnosti.“ I když byl vládcem tohoto lokálního vesmíru, Syn rozhlásil po světech skutečnost, že Duch je mu roven ve všech schopnostech osobnosti a vlastnostech božského charakteru. A toto se stalo nesrovnatelným modelem uspořádání rodiny a vlády také pro nižší tvory prostorových světů. Toto je, ve skutečnosti a vpravdě, vyšší ideál rodiny a lidský svazek dobrovolného manželství.

33:3.7 (369.2) Nyní Syn a Duch vedou vesmír jako otec a matka dohlížející a pečující o svoji rodinu synů a dcer. Není to nikterak nevhodné zmiňovat se o Vesmírném Duchu jako o tvořivém druhu Syna Tvořitele a pohlížet na tvory světů jako na jejich syny a dcery—velkou a krásnou rodinu, ale s nevyslovitelnými zodpovědnostmi a nekonečnou péčí.

33:3.8 (369.3) Syn dává podnět k vytváření určitých vesmírných dětí, zatímco Duch je pouze odpovědný za vznikání početných řádů duchovních osobností,které slouží pod přímým vedením a dozorem tohoto Mateřského Ducha. Při vytváření ostatních typů vesmírných osobností, Syn a Duch působí společně a v žádném tvořivém činu neudělá jeden nic bez konzultace a souhlasu toho druhého.

4. Gabriel—vedoucí výkonné moci

33:4.1 (369.4) Jasná Ranní Hvězda je zosobněním prvního konceptu individuality a ideálu osobnosti, zkoncipovaná Synem Tvořitelem a projevem Nekonečného Ducha v lokálním vesmíru. Na počátku vzniku lokálního vesmíru, před vstupem Syna Tvořitele a Mateřského Ducha do svazku tvořivého spojení, před zahájením tvoření své univerzální rodiny synů a dcer, první společný tvořivý čin tohoto ranného a nenuceného spojení těchto dvou božských osob vyústil ve vytvoření nejvyšší duchovní osobnosti Syna a Ducha─Jasné Ranní Hvězdy.

33:4.2 (369.5) V každém lokální vesmíru se vytvoří pouze jedna taková moudrá a velkolepá bytost. Vesmírný Otec a Věčný Syn mohou vytvářet, a opravdu vytvářejí, neomezený počet Synů, kteří jsou jim v božskosti rovni; ale takoví Synové, ve spojení s Dcerami nekonečného Ducha, mohou vytvořit jenom jednu Jasnou Ranní Hvězdu v každém vesmíru, která se jim podobá a projevuje volně jejich sloučené vlastnosti, kromě jejich tvořivých schopností. Gabriel Salvingtonský se božskostí své podstaty podobá Vesmírnému Synu, přestože se mu značně nedostává vlastností Božstva.

33:4.3 (369.6) Tento prvorozený syn tvořitelů nového vesmíru je unikátní osobnost s mnoha obdivuhodnými rysy, které nejsou nyní patrné u žádného z jeho předků. Je to bytost nevídané všestrannosti a nepředstavitelných schopností. Tato nebeská osobnost vyjadřuje božskou vůli Syna, spojenou s tvořivou představivostí Ducha. Myšlenky a činy Jasné Ranní Hvězdy budou vždy v plné míře představovat jak Syna Tvořitele, tak i Tvořivého Ducha. Taková bytost je také schopna všestranného porozumění a je schopna navázat kontakt s nesmírným množstvím duchovních serafských osobností a také s materiálními evolučními tvory vlastní vůle.

33:4.4 (370.1) Jasná Ranní Hvězda není tvořitelem, ale je skvělým vykonavatelem, je osobním administrativním zástupcem Syna Tvořitele. Mimo tvoření a poskytování života, Syn a Duch nikdy nezasahují do důležitých vesmírných procesů bez přítomnosti Gabriela.

33:4.5 (370.2) Gabriel Salvingtonský je hlavním výkonným orgánem ve vesmíru Nebadon a autoritativní posuzovatel všech otázek řízení, týkající se jeho správního úřadu. Tento vesmírný vykonavatel byl vytvořen plně vybaven pro svoji práci, ale s rozvojem a vývojem našeho lokálního tvoření získal další zkušenosti.

33:4.6 (370.3) Gabriel je vedoucím výkonné moci pro uplatňování supervesmírných směrnic, týkající se neosobních záležitostí v lokálním vesmíru. Většina případů, vztahující se k hromadnému rozsudku a výjimečným vzkříšením, které jsou posouzeny Věčně Moudrými, jsou také postoupeny Gabrielovy a jeho personálu, aby je vykonal. Takto je Gabriel sloučeným vedoucím výkonné moci pro vládce supervesmíru a také pro vládce lokálního vesmíru. Má k dispozici sbor znamenitých administrativních asistentů, vytvořených pro tuto jejich speciální práci a kteří nejsou odhaleni evolučním smrtelníkům. Kromě těchto asistentů může Gabriel používat kterýkoliv a všechny řády nebeských bytostí, působící v Nebadonu a je také hlavním velitelem „nebeských armád“—velkého množství andělů.

33:4.7 (370.4) Gabriel a jeho personál nejsou učitelé, jsou organizátoři. Nikdy se o nich neslyšelo, že by opustili svoji běžnou práci, kromě doby Michaelova vtělení v lidském těle. Během takových vtěleních Gabriel vždy zastupoval inkarnovaného Syna a ve spolupráci s Věčně Jednotnými se stal skutečným správcem vesmírných záležitostí v době pozdějších vtěleních. Od doby Michaelova vtělení do podoby smrtelníka je Gabriel úzce spjat s historií a vývojem Urantie.

33:4.8 (370.5) Kromě setkání na světech poskytnutí a v době všeobecného a mimořádného vzkříšení, se budou smrtelníci málokdy potkávat s Gabrielem na jejich vzestupné pouti lokálním vesmírem, dokud nebudou zapojeni do administrativních činností lokálního vesmíru. Jako vykonavatelé správní činnosti jakéhokoliv druhu nebo úrovně budete spadat pod přímé vedení Gabriela.

5. Velvyslanci Trojice

33:5.1 (370.6) Administrativní činnost osobností původu v Trojici končí na úrovni vlád supervesmírů. Lokální vesmíry jsou spravovány podvojným způsobem řízení, poprvé se projevuje koncept otec-matka. Otcem vesmíru je Syn Tvořitel; matkou vesmíru je Božský Pečovatel—Tvořivý Duch lokálního vesmíru. Nicméně, každý lokální vesmír je obdařen přítomností určitých osobností ze středního vesmíru a z Ráje. Hlavou této Rajské skupiny v Nebadonu je velvyslanec Rajské Trojice—Immanuel Salvingtonský—Věčně Jednotný, přidělený lokálnímu vesmíru Nebadon. V určitém smyslu je tento vysoký Syn Trojice také osobním představitelem Vesmírného Otce ve správní radě Syna Tvořitele; proto se jmenuje Immanuel.

33:5.2 (370.7) Immanuel Salvingtonský, číslo 611 121 šestého řádu Nejvyšších Osobností Trojice, je bytost ušlechtilé povahy a takového jedinečného cítění, že odmítá úctu a obdiv všech živých tvorů. Jeho výjimečnost je v tom, že je jedinou osobností v celém Nebadonu, která nikdy neuznává svoji podřízenost svému bratru Michaelovi. On působí jako poradce Synu Vládci, ale dává radu pouze na požádání. V nepřítomnosti Syna Tvořitele může předsedat každé vyšší vesmírné radě, ale jinak se nezúčastňuje správních záležitostí vesmíru, pouze tehdy, když je požádán.

33:5.3 (371.1) Tento velvyslanec Ráje v Nebadonu nepodléhá pravomoci vlády lokálního vesmíru. Na druhé straně, nemá úřední pravomoc zasahovat do správních věcí vyvíjejícího se lokálního vesmíru, s výjimkou dozoru nad svými styčnými bratry, Věčně Věrnými, sloužícími v řídícím centru souhvězdích.

33:5.4 (371.2) Věčně Věrní, podobně jako Věčně Jednotní, nikdy nenabízejí radu, nebo neposkytnou pomoc vládcům souhvězdích, jestliže o to nejsou požádáni. Tito velvyslanci Trojice v souhvězdích představují koncovou osobní přítomnost Stálých Synů Trojice, působících v poradních rolích v lokálních vesmírech. Souhvězdí jsou mnohem více spjata s administrativou supervesmíru, než s lokálním vesmírem, který je výhradně spravován osobnostmi původem v lokálním vesmíru.

6. Všeobecná administrativa

33:6.1 (371.3) Gabriel je vedoucím výkonné moci a opravdovým správcem Nebadonu. Michaelova nepřítomnost v Salvingtonu nenaruší žádným způsobem pravidelný chod vesmírných činností. V době nepřítomnosti Michaela, tak, jak tomu bylo nedávno, když byl v Ráji na setkání Synů Vládců Orvontonu, vládne ve vesmíru Gabriel. V těch případech, kdy se jedná o vážné problémy, Gabriel vždy požádá o radu Immanuela Salvingtonského.

33:6.2 (371.4) Otec Melkísedek je prvním asistentem Gabriela. Když není v Salvingtonu přítomná Jasná Ranní Hvězda , jeho odpovědnosti přebírá tento prvotní Syn řádu Melkísedeků.

33:6.3 (371.5) Rozmanité podřízené administrativy vesmíru mají přiděleny specifické oblasti odpovědnosti. I když se vláda soustavy obecně stará o prosperitu svých planet, zajímá se především o fyzický stav živých bytostí, o biologické problémy. Na druhé straně, na jednotlivých planetách a soustavách se vládci souhvězdí hlavně věnují sociálním otázkám a vládním poměrům. Základním úkolem vlády souhvězdí je jeho sjednocení a stabilizace. Na ještě vyšší úrovni se mnohem více zabývají vládci vesmíru duchovním stavem světů.

33:6.4 (371.6) Velvyslanci jsou jmenováni soudním dekretem a zastupují vesmíry v jiných vesmírech. Konzulové jsou zástupci souhvězdích v jiných souhvězdích a v hlavních světech vesmírů; jsou jmenováni zákonodárným aktem a působí pouze v rámci lokálního vesmíru. Pozorovatelé jsou zplnomocněni výkonným usnesením Vládce Soustavy zastupovat danou soustavu v jiné soustavě a v hlavním světě souhvězdí a rovněž působí jenom v rámci lokálního vesmíru.

33:6.5 (371.7) Ze Salvingtonu se vysílají současně zprávy do hlavních center souhvězdích, řídících center soustav a na jednotlivé planety. Všechny vyšší řády nebeských bytostí jsou způsobilé využívat tuto službu pro komunikaci se svými druhy, rozptýlenými po celém vesmíru. Vesmírné vysílání pokrývá všechny obydlené světy, bez ohledu na jejich duchovní status. Vzájemné meziplanetární spojení je odepřeno pouze těm světům, které jsou v duchovní karanténě.

33:6.6 (372.1) Vysílání souhvězdích jsou pravidelně rozesílány z hlavního řídícího centra souhvězdí hlavním představitelem Otců Souhvězdí.

33:6.7 (372.2) Čas je měřen, počítán a upravován speciální skupinou bytostí na Salvingtonu. Standardní den v Nebadonu se rovná osmnácti dnům, šesti hodinám a dvěma a půl minutám času na Urantii. Nebadonský rok odpovídá úseku času otočení vesmíru ve vztahu k okruhu Uversy a rovná se sto dnům standardního času vesmíru, což je přibližně pět let času na Urantii.

33:6.8 (372.3) Nebadonský čas, vysílaný ze Salvingtonu, je standardním časem pro všechna souhvězdí a soustavy v lokálním vesmíru. Každé souhvězdí se řídí podle Nebadonského času, ale soustavy sledují svůj vlastní čas stejně jako jednotlivé planety.

33:6.9 (372.4) Den v Satanii, tak, jak se počítá na Jerusemu, je o něco málo kratší (o 1 hodinu, 4 minuty a 15 vteřin), než tři dny času na Urantii. Tyto časy jsou všeobecně známy jako Salvingtonský nebo vesmírný čas a čas Satanie čili čas soustavy. Standardní čas je vesmírný čas.

7. Soudy Nebadonu

33:7.1 (372.5) Syn Vládce, Michael, se zabývá především třemi věcmi: tvořením, podporou a péčí. On se osobně nezapojuje do justiční činnosti vesmíru. Tvořitelé nikdy nesoudí své tvory; to je výsadní funkce tvorů s vysokým vzděláním a skutečnou zkušeností ze života tvorů.

33:7.2 (372.6) Celý justiční systém Nebadonu je pod dozorem Gabriela. Vyšší soudy v Salvingtonu se zabývají běžnými problémy vesmíru a odvolacími případy, které jim postoupí tribunály soustav. Existuje sedmdesát složek těchto vesmírných soudů, které působí v sedmi sektorech a v každém je po deseti sekcích. Všechny záležitosti soudního rozhodování řídí dvojčlenný soudní sbor, skládající se z jednoho soudce, který pochází z dokonalých předků a jednoho smírčího soudce se zkušeností ze vzestupné pouti.

33:7.3 (372.7) Pokud se jedná o pravomoc, soudy lokálních vesmírů jsou omezeny v následujících právní záležitostech:

33:7.4 (372.8) 1. Administrativa lokálních vesmírů se zabývá tvořením, evolucí, udržováním a péčí. Proto je tribunálům vesmíru odepřeno právo rozhodovat o těch případech, které se týkají otázek věčného života a smrti. To se nevztahuje na přirozenou smrt, která existuje na Urantii, ale jestliže se rozhoduje o právu na trvalé bytí, věčný život, musí být tato otázka odkázána k tribunálům Orvontonu a když se rozhodne v neprospěch jedince, všechny rozsudky zaniknutí jsou vykonány na základě příkazu správních orgánů supervesmíru.

33:7.5 (372.9) 2. Přestupek či selhání kteréhokoliv z Božích Synů Lokálního Vesmíru, ohrožující jejich status a autoritu jako Synů, se nikdy neřeší před tribunály Syna; takový spor se okamžitě předá soudům supervesmíru.

33:7.6 (372.10) 3. Otázka znovupřijetí kterékoliv části lokálního vesmíru po skončení duchovní izolace—takové, jako je lokální soustava—do společenství lokálního tvoření s dokonalým duchovním statusem, musí být odsouhlasena vrchním shromážděním supervesmíru.

33:7.7 (373.1) Ve všech ostatních záležitostech mají soudy Salvingtonu konečnou a nejvyšší pravomoc. Proti jejich rozhodnutím a usnesením se nelze odvolat a nelze jim uniknout.

33:7.8 (373.2) I když se na Urantii mohou někdy lidské spory rozsoudit protiprávně, ve vesmíru vládne spravedlnost a božská poctivost. Žijete ve velmi dobře organizovaném vesmíru a dříve či později budete moci spoléhat na spravedlivé a také soucitné zacházení.

8. Zákonodárné a výkonné funkce

33:8.1 (373.3) V Salvingtonu, řídícím centru Nebadonu, neexistují žádné opravdové zákonodárné orgány. Hlavní světy vesmírů se zabývají hlavně soudními výroky. Zákonodárná shromáždění lokálního vesmíru jsou umístěna v hlavních řídících centrech jednoho sta souhvězdích. Soustavy se především zabývají výkonnou a administrativní činností lokálních tvořeních. Vládci Soustav a jejich spolupracovníci dbají na dodržování zákonodárných předpisů vládců souhvězdích a vykonávají soudní rozhodnutí vysokých soudů vesmíru.

33:8.2 (373.4) I když v hlavním světě vesmíru není ustanoven opravdový zákonný systém, v Salvingtonu působí početné poradní a výzkumné skupiny, rozdílně sestaveny a řízeny v souladu s jejich záměrem a účelem. Některé jsou trvalé; jiné se rozpustí po dokončení svých úkolů.

33:8.3 (373.5) Nejvyšší rada lokálního vesmíru je sestavena ze tří členů z každé soustavy a sedmi zástupců z každého souhvězdí. Soustavy v izolaci nemají v této radě své zástupce, ale je jim dovoleno poslat pozorovatele, kteří se zúčastňují a sledují její zasedání.

33:8.4 (373.6) Sto nejvyšších schvalovacích rad je také umístěno v Salvingtonu. Prezidenti těchto rad tvoří výkonný výbor Gabriela.

33:8.5 (373.7) Všechna zjištění vysokých poradních sborů vesmíru jsou předána buď soudním orgánům Salvingtonu, nebo zákonodárným shromážděním souhvězdích. Tyto vysoké poradní sbory nemají zákonnou ani úřední pravomoc uvádět v platnost svá doporučení. Jestliže se jejich doporučení týkají zásadních zákonů vesmíru, potom vydají soudy Nebadonu nařízení k jejich uskutečnění; ale jestliže se tato doporučení vztahují k lokálním nebo mimořádným podmínkám, musí být postoupeny zákonodárným shromážděním souhvězdí pro právní posouzení a potom orgánům soustavy pro uskutečnění. Tyto vysoké rady jsou ve skutečnosti nadzákonodárnými orgány vesmíru, ale nemají žádnou pravomoc přijímat právní předpisy a nejsou oprávněny je uvádět v platnost.

33:8.6 (373.8) Když hovoříme o administrativě vesmíru a používáme výrazy „soudy“ a „shromáždění“, rozumíme tím, že tyto duchovní procesy, jsou velmi odlišné od primitivních a materiálních činností na Uranii, které mají stejné názvy,.

33:8.7 (373.9) [Představeno představeným archandělů Nebadonu.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.