مقالۀ 35 پسران خداوند در جهان محلی

   
   Paragraph Numbers: On | Off
نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

نسخۀ پیشنویس

مقالۀ 35

پسران خداوند در جهان محلی

پسران خداوند که قبلاً معرفی شدند یک منشأ بهشتی داشته‌اند. آنها اولاد فرمانروایان الهی قلمروهای جهانی هستند. از اولین مرتبت فرزندی بهشت، پسران آفریننده، در نبادان فقط یکی وجود دارد، میکائیل، پدر و فرمانروای جهان. از دومین مرتبت فرزندی بهشت، پسران آوُنال یا مجری قانون، نبادان سهم کامل خود را دارا می‌باشد — 1٫062 تن. و این ”مسیحهای کوچکتر“ همانقدر در اعطاهای سیاره‌ای خویش مؤثر و تماماً قدرتمند هستند که آفریننده و پسر استاد در یورنشیا بود. سومین رسته، که منشأ در تثلیث دارند، در یک جهان محلی ثبت نام نمی‌شوند، اما من تخمین می‌زنم که در نبادان بین پانزده تا بیست هزار پسر آموزگار تثلیث وجود دارد که 9٫642 یاور مخلوق - سه اقنومه شدۀ ثبت شده را شامل نمی‌شود. این دِینالهای بهشت نه مجری قانون هستند و نه مدیر؛ آنها ابر آموزگار هستند.

انواع پسرانی که مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت منشأ در جهان محلی دارند. آنها اولاد یک پسر بهشتی آفریننده در ارتباط متغیر با روح مکمل مادر جهان می‌باشند. انواع زیرین فرزندی جهان در این روایات ذکر می‌شوند:

1- پسران ملک صادق.

2- پسران وُراندادِک.

3- پسران لانوناندِک.

4- پسران حامل حیات.

الوهیت سه‌گانۀ بهشت برای آفرینش سه رستۀ فرزندی عمل می‌کند: میکائیلها، آوُنالها، دِینالها. الوهیت دوگانه در جهان محلی، پسر و روح، نیز در آفرینش سه رستۀ والا از پسران عمل می‌کند: ملک صادقها، وُراندادکها، و لانوناندکها، و پس از دستیابی به این تجلی سه‌گانه با سطح بعدی خدای هفتگانه در ایجاد نوع چند هنرۀ حاملین حیات تشریک مساعی می‌کند. این موجودات در گروه پسران فرود یابندۀ خداوند طبقه‌بندی می‌شوند، اما آنها یک شکل بی‌نظیر و اولیه از حیات جهانی می‌باشند. تمامی مقالۀ بعد به بررسی آنان اختصاص خواهد یافت.

1- پدر ملک صادق

پس از به وجود آمدن موجودات یاری شخصی، همانند ستارۀ تابان و بامداد و سایر شخصیتهای اداری، مطابق مقصود الهی و طرحهای خلاق یک جهان مشخص، یک شکل جدید از پیوند خلاق میان پسر آفریننده و روح آفرینشگر، دختر روح بیکران در جهان محلی، رخ می‌دهد. شخصیت فرزندی برآمده از این مشارکت خلاق، ملک صادق نخستین — پدر ملک صادق — می‌باشد. او آن موجود بی‌نظیر است که متعاقباً برای به وجود آوردن تمامی گروه برخوردار از آن نام با پسر آفریننده و روح آفرینشگر تشریک مساعی می‌کند.

در جهان نبادان پدر ملک صادق به عنوان اولین همکار اجرایی ستارۀ تابان و بامداد عمل می‌کند. جبرئیل بیشتر با سیاستهای جهان مشغول است، و ملک صادق با اسلوب عملی. جبرئیل ریاست دادگاهها و شوراهای نبادان را که مرتباً تشکیل می‌شوند به عهده دارد، و ملک صادق ریاست کمیسیونهای ویژه، فوق‌العاده، و اضطراری و هیئتهای مشورتی را. جبرئیل و پدر ملک صادق هرگز به طور همزمان از سلوینگتون خارج نمی‌شوند، زیرا در غیاب جبرئیل پدر ملک صادق به عنوان رئیس اجرائی نبادان عمل می‌کند.

ملک صادقهای جهان ما همگی ظرف یک دورۀ هزار سالۀ زمان استاندارد توسط پسر آفریننده و روح آفرینشگر در ارتباط با پدر ملک صادق آفریده شدند. ملک صادقها چون از یک مرتبت فرزندی می‌باشند که در آن یکی از اعضای خودشان به عنوان آفرینندۀ همتراز عمل کرد، در ساختار بخشاً خود منشأ هستند و لذا کاندیدايی برای تحقق یک نوع آسمانی حکومت بر خود می‌باشند. آنها به طور دوره‌ای رئیس اداری خود را برای یک دورۀ هفت سالۀ زمان استاندارد انتخاب می‌کنند و غیر از آن به عنوان یک نوع خود سامان دهنده عمل می‌کنند، گر چه ملک صادق اولیه از امتیازات مشخص ذاتی مشترک پدرانه برخوردار است. گاه به گاه این پدر ملک صادق برخی افراد مشخص از رستۀ خود را به عنوان حاملین ویژۀ حیات برای کار در کرات میدسونایت تعیین می‌کند. آنها نوعی سیارۀ مسکونی هستند که تاکنون در یورنشیا آشکار نشده‌اند.

ملک صادقها به طور گسترده خارج از جهان محلی عمل نمی‌کنند، به جز هنگامی که به عنوان شاهد در اموری که در دادگاههای ابرجهان در حال رسیدگی است فرا خوانده می‌شوند، و زمانی که به عنوان سفیران ویژه، آنطور که گاهی هستند، تعیین می‌شوند و یک جهان را برای جهان دیگر در همان ابرجهان نمایندگی می‌کنند. ملک صادق اولیه یا نخست زاده شدۀ هر جهان همیشه آزاد است تا در مأموریتهایی که به منافع و وظایف نوع او مربوط است به جهانهای همسایه یا به بهشت سفر کند.

2- پسران ملک صادق

ملک صادقها اولین نوع پسران الهی هستند که آنقدر به طور کافی به حیات پایین‌تر مخلوق نزدیک می‌شوند که بتوانند به طور مستقیم در کار ارتقاءِ انسان عمل نمایند، و بدون نیاز به حلول در جسم به نژادهای تکاملی خدمت کنند. این پسران به طور طبیعی در نقطۀ میانی فرود بزرگ شخصیتی هستند. منشأ آنها تقریباً در نیمۀ راه میان بالاترین الوهیت و پایین‌ترین حیات مخلوق برخوردار از عطیۀ اراده می‌باشد. آنها بدین ترتیب رابط طبیعی میان سطوح بالاتر و الهی وجود زندگانی و اشکال پایین‌تر و حتی مادی حیات در کرات تکاملی می‌شوند. رسته‌های سراف، فرشتگان، از کار کردن با ملک صادقها شادمان می‌شوند. در واقع تمامی اشکال حیات هوشمند در این پسران دوستانی با درایت، آموزگارانی دلسوز و مشاورانی خردمند می‌یابند.

ملک صادقها یک مرتبت حاکم بر خود می‌باشند. با این گروه بی‌نظیر، ما با اولین تلاش برای خود مختاری از سوی موجودات جهان محلی روبرو هستیم و بالاترین نوع حکومت بر خود راستین را مشاهده می‌کنیم. این پسران تشکیلات خودشان را برای گروه و سازمان اداری سیارۀ خانگی‌شان، و نیز برای شش کرۀ مربوطه و کرات فرعی آنها سازمان می‌دهند. و باید ثبت شود که آنها هرگز از امتیازات خود سوءِ استفاده نکرده‌اند. در سرتاسر جهان نبادان این پسران ملک صادق حتی یکبار هم به اعتماد بر خود خیانت نکرده‌اند. آنها امید هر گروه جهان هستند که آرزوی حکومت بر خود را دارد. آنها برای تمامی کرات نبادان الگو و آموزگاران حکومت بر خود هستند. تمامی رسته‌های موجودات هوشمند، مافوقها از بالا و تحت فرمانها از پایین، در ستایش خود از دولت ملک صادقها یکدل هستند.

رتبۀ ملک صادق فرزندی منزلت پسر ارشد را در یک خانوادۀ بزرگ دارد و مسئولیت وی را به عهده می‌گیرد. بیشتر کار آنها ثابت است و تا اندازه‌ای روال عادی دارد، اما بخش عمدۀ آن داوطلبانه است و در مجموع توسط خودشان تقبل شده است. اکثریت مجامع ویژه که گاه به گاه در سلوینگتون تشکیل می‌شوند بنا به پیشنهاد ملک صادقها فرا خوانده می‌شوند. این پسران مطابق ابتکار خودشان از جهان محلی خود پاسداری می‌کنند. آنها یک سازمان خود مختار دارند که به خبرگیری از جهان تخصیص یافته است، و مستقل از تمامی اطلاعاتی که از طریق عوامل معمول درگیر ادارۀ روزمرۀ عالم به ستاد مرکزی جهان می‌رسد به طور مرتب به پسر آفریننده گزارش می‌دهد. آنها طبیعتاً نظاره‌گرانی بی‌تعصب هستند، و از اعتماد کامل تمامی طبقات موجودات هوشمند برخوردارند.

ملک صادقها به عنوان دادگاههای تجدید نظر سیار و مشورتی ناحیه‌ها عمل می‌کنند. این پسران جهان در گروههای کوچک به کرات می‌روند تا به صورت کمیسیونهای مشورتی خدمت کنند، شهادت بگیرند، پیشنهاد دریافت کنند، و به عنوان مشاور عمل کنند، و بدین صورت به حل مشکلات عمده کمک نمایند و به اختلافات جدی که در امور قلمروهای تکاملی گاه به گاه پیش می‌آید رسیدگی نمایند.

این کهنسالترین پسران یک جهان دستیاران اصلی ستارۀ تابان و بامداد در اجرای فرامین پسر آفریننده می‌باشند. هنگامی که یک ملک صادق به نام جبرئیل به کره‌ای دور افتاده می‌رود، ممکن است برای انجام مقاصد آن مأموریت ویژه به نام فرستنده نمایندگی کند و در آن رویداد در سیارۀ مأموریت با اختیار کامل ستارۀ تابان و بامداد ظاهر خواهد گشت. این امر به ویژه در مورد آن کراتی که هنوز در آنها یک پسر بالاتر به شکل مخلوقات عالم پدیدار نگشته است صادق است.

هنگامی که یک پسر آفریننده به دوران زندگانی اعطایی در یک کرۀ تکاملی وارد می‌شود، به تنهایی می‌رود، اما هنگامی که یکی از برادران بهشتی او، یک پسر آوُنال، به یک اعطا وارد می‌شود، توسط پشتیبانان ملک صادق که تعدادشان دوازده نفر می‌باشد همراهی می‌شود، پسرانی که به طور بسیار مؤثر به موفقیت مأموریت اعطایی کمک می‌کنند. آنها همچنین از آونالهای بهشتی در مأموریتهای داورانه به کرات مسکونی پشتیبانی می‌کنند، و اگر پسر آوُنال نیز بدین نحو ظاهر شود، در این مأموریتها ملک صادقها برای چشمان انسانها مرئی هستند.

هیچ مرحله‌ای از نیاز معنوی سیاره‌ای وجود ندارد که آنها برای آن خدمت نکنند. آنها آموزگارانی هستند که مکرراً تمام کرات برخوردار از حیات پیشرفته را به شناخت نهایی و کامل پسر آفریننده و پدر بهشتی او می‌رسانند.

ملک صادقها تقریباً در خردمندی کامل هستند، اما در قضاوت خطاناپذیر نیستند. آنها هنگامی که در مأموریتهای سیاره‌ای جدا افتاده و تنها هستند، گاهی اوقات در امور جزئی خطا کرده‌اند، بدین معنی که برگزیده‌اند کارهای مشخصی بکنند که مسئولین آنها متعاقباً تأیید نکرده‌اند. چنین خطای قضاوت یک ملک صادق را موقتاً سلب صلاحیت می‌کند، تا این که به سلوینگتون برود و در شنود با پسر آفریننده آن رهنمودی را دریافت کند که به طور مؤثر او را از عدم هماهنگی که موجب عدم توافق با یارانش گشت تهی سازد، و سپس در پی استراحت تصحیحی، در روز سوم تثبیت در خدمت به دنبال می‌آید. اما این عدم انطباقهای جزئی در کارکرد ملک صادق به ندرت در نبادان رخ داده است.

این پسران یک رستۀ در حال افزایش نیستند. تعداد آنها ثابت است، گر چه در هر جهان محلی متغیر است. تعداد ثبت شدۀ ملک صادقها در ستاد مرکزیشان در نبادان فراتر از ده میلیون است.

3- کرات ملک صادق

ملک صادقها یک کرۀ خودشان را در نزدیکی سلوینگتون، ستاد مرکزی جهان، اشغال می‌کنند. این کره که نامش ملک صادق است، کرۀ پیشگام هفتاد کرۀ اصلی است که در مدار سلوینگتون قرار دارند. شش کرۀ فرعی که به فعالیتهای ویژه تخصیص یافته‌اند به دور هر یک از آنها در گردشند. از این کرات شگفت‌انگیز — هفتاد اصلی و 420 فرعی — اغلب به نام دانشگاه ملک صادق یاد می‌شود. انسانهای در حال فرازِ کلیۀ کواکب نبادان برای دستیابی به وضعیت اقامتی در سلوینگتون در تمامی 490 کرات آموزش می‌بینند. اما آموزش صعود کنندگان فقط یک مرحله از فعالیتهای چندگانه‌ای است که در خوشۀ کرات ساخته شدۀ سلوینگتون صورت می‌یابد.

490 کرات مدار سلوینگتون به ده گروه تقسیم شده‌اند که هر یک شامل هفت کرۀ اصلی و چهل و دو کرۀ فرعی می‌باشند. هر یک از این گروهها تحت سرپرستی کلی نوعی از انواع حیات جهانی قرار دارند. اولین گروه که در بر گیرندۀ کرۀ پیشگام و شش کرات اصلی بعدی در گروه گردندۀ سیاره‌ای می‌باشد تحت سرپرستی ملک صادقها قرار دارد. این کرات ملک صادق عبارتند از:

1- کرۀ پیشگام — کرۀ اقامتگاه پسران ملک صادق.

2- کرۀ مدارس حیات فیزیکی و آزمایشگاههای انرژیهای زنده.

3- کرۀ حیات مورانشیا.

4- کرۀ حیات آغازین روحی.

5- کرۀ حیات نیمه روحی.

6- کرۀ حیات در حال پیشرفت روحی.

7- قلمرو تحقق هماهنگ و عالی تواناییهای فردی.

شش کرات فرعی هر یک از این کرات ملک صادق به فعالیتهای وابسته به کار کرۀ اصلی مربوطه تخصیص یافته‌اند.

کرۀ پیشگام، کرۀ ملک صادق، مکان معمول دیدار برای تمامی موجوداتی است که به کار آموزش و معنویت بخشی انسانهای در حال فراز زمان و فضا اشتغال دارند. برای یک صعود کننده شاید این کره جالب‌ترین مکان در تمامی نبادان باشد. تمامی انسانهای تکاملی که از آموزش کوکبۀ خویش فارغ‌التحصیل می‌شوند در ملک صادق فرود خواهند آمد. آنها در آنجا به داخل نظام دستورالعملها و پیشرفت معنوی سیستم آموزشی سلوینگتون وارد می‌شوند. و شما هرگز واکنشهای خود را به اولین روز زندگی در این کرۀ بی‌نظیر فراموش نخواهید کرد، نه حتی بعد از این که به مقصد بهشتی خود رسیدید.

انسانهای در حال فراز ضمن این که در کرۀ ملک صادق سکنی می‌گزینند، آموزش خود را در شش سیارۀ آموزش ویژه که به دور آن می‌چرخند دنبال می‌کنند. و در سراسر اقامت موقتشان در هفتاد کرۀ فرهنگی، کرات اصلی مدار سلوینگتون، از همین روش استفاده می‌شود.

بسیاری فعالیتهای متنوع وقت موجودات بیشماری را که در شش کرات فرعی کرۀ ملک صادق اقامت دارند اشغال می‌کند، اما تا جایی که به انسانهای در حال فراز مربوط است، این اقمار به مراحل زیرین مطالعۀ ویژه تخصیص یافته‌اند:

1- کرۀ شمارۀ یک به بررسی حیات آغازین سیاره‌ایِ انسانهای در حال فراز اشتغال دارد. این کار در کلاسهایی انجام می‌شود که در بر گیرندۀ آنهایی که از یک کرۀ مشخص حاوی منشأ انسانی می‌آیند می‌باشد. آنهایی که از یورنشیا هستند چنین بررسی تجربی را با هم دنبال می‌کنند.

2- کار ویژۀ کرۀ شمارۀ دو شامل یک بررسی مشابه تجارب است که طی عبور از کرات قصر که به دور قمر اصلی ستاد مرکزی سیستم محلی در گردشند حاصل شده است.

3- بررسیهای این کره به اقامت موقت در پایتخت سیستم محلی مربوط می‌شود و در بر گیرندۀ فعالیتهای سایر کرات ساخته شدۀ خوشۀ ستاد مرکزی سیستم می‌باشد.

4- چهارمین کره به بررسی تجارب هفتاد کرۀ فرعی کوکبه و کرات مربوط به آنها اشتغال دارد.

5- در پنجمین کره بررسی اقامت موقت صعود کننده در کرۀ ستاد مرکزی کوکبه انجام می‌شود.

6- وقت در کرۀ شمارۀ شش به تلاش برای مرتبط ساختن این پنج دوره و بدین ترتیب دستیابی به هماهنگی تجربه در تدارک برای ورود به مدارس اصلی ملک صادق متعلق به آموزش جهان تخصیص می‌یابد.

مدارس ادارۀ جهان و خردمندی معنوی در کرۀ منزلگاه ملک صادق واقع شده‌اند. در آنجا همچنین آن مدارسی که به یک رشتۀ واحد پژوهشی نظیر انرژی، ماده، سازماندهی، ارتباطات، اسناد، اخلاقیات، و وجود مقایسه‌ای مخلوق تخصیص یافته‌اند یافت می‌شوند.

در کالج ملک صادقِ عطیۀ معنوی تمامی رسته‌ها — حتی رسته‌های بهشتیِ — پسران خداوند با ملک صادق و آموزگاران سراف در آموزش گروههایی که به عنوان بشارت دهندگان سرنوشت عازم می‌شوند و آزادی معنوی و فرزندی الهی را حتی برای کرات دوردست جهان اعلام می‌دارند همکاری می‌کنند. این دانشکدۀ ویژۀ دانشگاه ملک صادق یک مؤسسۀ منحصر به فرد جهان است. دانشجویان دیدار کننده از نواحی دیگر پذیرفته نمی‌شوند.

بالاترین درس آموزشی در ادارۀ جهان توسط ملک صادقها در کرۀ منزلگاه آنان داده می‌شود. ریاست این کالج اخلاقیات بالا را پدر ملک صادق اولیه به عهده دارد. جهانهای گوناگون با این مدارس دانشجو رد و بدل می‌کنند. در حالی که جهان جوان نبادان در مقیاس جهانها در رابطه با نیل معنوی و توسعۀ والای اخلاقی در سطح پایین قرار دارد، با این حال، مشکلات اداری ما چنان تمام جهان را برای آفرینشهای نزدیک دیگر به یک درمانگاه پهناور تبدیل ساخته است که دانشجویان دیدار کننده و مشاهده‌گر از نواحی دیگر به کالجهای ملک صادق هجوم آورده‌اند. علاوه بر گروه عظیم ثبت نام کنندگان محلی همیشه بیش از یکصد هزار دانشجوی خارجی در مدارس ملک صادق شرکت دارند، چرا که مرتبت ملک صادقها در نبادان در سرتاسر اِسپلاندون مشهور است.

4- کار ویژۀ ملک صادقها

یک شاخۀ بسیار تخصصی فعالیتهای ملک صادق به سرپرستی دوران پیشرفتۀ زندگانی مورانشیای انسانهای در حال فراز مربوط است. بخش عمدۀ این آموزش توسط فرشتگان خادم صبور و خردمند سراف که توسط انسانهایی که به سطوح نسبتاً بالاتر نیل جهانی فراز یافته‌اند یاری می‌شوند اجرا می‌شود، اما تمامی این کار آموزشی تحت سرپرستی کلی ملک صادقها با همکاری پسران آموزگار تثلیث قرار دارد.

در حالی که رسته‌های ملک صادق عمدتاً به سیستم گستردۀ آموزشی و نظام تجربی آموزشی جهان محلی تخصیص یافته‌اند، آنها همچنین در مأموریتهای بی‌نظیر و در شرایط غیرعادی عمل می‌کنند. در یک جهان در حال تکامل که نهایتاً تقریباً ده میلیون کرۀ مسکونی را در بر می‌گیرد، بسیاری چیزهای غیرعادی اتفاق می‌افتد، و در چنین مواقع اضطراری است که ملک صادقها عمل می‌کنند. در ایدنشیا، ستاد مرکزی کوکبۀ شما، آنها به عنوان پسران اضطراری مشهورند. آنها همیشه آماده‌اند تا در تمامی مواقع ضروری — فیزیکی، عقلانی، یا معنوی — چه در یک سیاره، در یک سیستم، در یک کوکبه، و یا در جهان خدمت نمایند. هر گاه و هر جا به کمک ویژه نیاز باشد، در آنجا شما یک یا تعداد بیشتری از پسران ملک صادق را خواهید یافت.

هنگامی که جنبه‌ای از برنامۀ پسر آفریننده با خطر شکست مواجه می‌شود، بی‌درنگ یک ملک صادق برای ارائۀ کمک اعزام می‌شود. اما آنها اغلب در شرایط وجود شورش گناهکارانه، نظیر آنچه که در سِتانیا رخ داد برای عمل کردن فرا خوانده نمی‌شوند.

ملک صادقها اولینهایی هستند که در کلیۀ مواقع اضطراری از هر نوع در تمامی کراتی که مخلوقات صاحب اراده اقامت دارند عمل نمایند. آنها گاهی اوقات در سیارات نافرمان به عنوان سرپرستان موقت عمل می‌کنند، و به عنوان پذیرشگران یک دولت سیاره‌ای خطاکار خدمت می‌کنند. در یک بحران سیاره‌ای این پسران ملک صادق در بسیاری سِمَتهای بی‌نظیر خدمت می‌کنند. برای چنین پسری به آسانی ممکن است که خود را برای موجودات انسانی مرئی نماید، و گاهی اوقات یکی از این رسته‌ها حتی در شکل جسم انسانی پدیدار گشته است. در نبادان هفت بار یک ملک صادق در یک کرۀ تکاملی در شکل جسم انسانی خدمت کرده است، و در مواقع متعدد این پسران به شکل انواع دیگر مخلوقات جهان ظاهر گشته‌اند. آنها به راستی خادمان چند هنره و داوطلب اضطراری برای تمامی رسته‌های موجودات هوشمند جهان و برای تمامی کرات و سیستمهای کرات می‌باشند.

ملک صادقی که در طول روزگار ابراهیم در یورنشیا زندگی می‌کرد در آن ناحیه به عنوان شاهزادۀ سالیم مشهور بود، زیرا سرپرستی یک مهاجر نشین کوچک از جویندگان حقیقت را که در مکانی به نام سالیم اقامت داشتند به عهده داشت. او داوطلب شد به شکل انسان در جسم انسانی پدیدار گردد، و با تأیید پذیرشگران ملک صادق سیاره که بیم داشتند در طول آن دورۀ تاریکی فزایندۀ معنوی نور حیات خاموش گردد چنین کرد. و او در واقع حقیقت روزگار خود را شکوفا ساخت و با احتیاط آن را به ابراهیم و همکاران او منتقل نمود.

5- پسران وُراندادِک

پسر آفریننده و روح آفرینشگر جهان محلی بعد از آفرینش دستیاران شخصی و اولین گروه ملک صادقهای چند هنره، برای دومین رستۀ بزرگ و متنوع فرزندی جهان، وُراندادکها، برنامه‌ریزی نموده و آنها را به وجود آوردند. آنها بیشتر عموماً به عنوان پدران کوکبه مشهورند زیرا یک پسر از این مرتبت به طور یکنواخت در رأس هر دولت کوکبه در هر جهان محلی یافت می‌شود.

تعداد وُراندادکها در هر جهان محلی فرق می‌کند. رقم ثبت شدۀ آنان فقط در نبادان یک میلیون نفر است. این پسران، نظیر همیارانشان، ملک صادقها، از هیچ قدرت تولید مثل برخوردار نیستند. هیچ روش شناخته شده‌ای وجود ندارد که آنها بتوانند به وسیلۀ آن بر تعداد خود بیفزایند.

از بسیاری جهات این پسران یک گروه خود گردان هستند. به عنوان فرد و به عنوان گروه، حتی به عنوان یک مجموعه، آنها عمدتاً خود مختار هستند، عمدتاً همانطور که ملک صادقها هستند، اما وُراندادکها در چنین طیف گسترده‌ای از فعالیتها عمل نمی‌کنند. آنها با مهارت خیره‌ کنندۀ ملک صادقهای برادر خود برابری نمی‌کنند، اما به عنوان حکمرانان و اداره کنندگان دوراندیش حتی قابل اطمینان‌تر و مؤثرترند. همچنین آنها به طور کامل همتای اداری زیردستان خود، حکمرانان لانوناندک سیستم، نیستند، اما آنها از تمامی رسته‌های فرزندی جهان در ثبات عزم و در قضاوت خداگونه برتری دارند.

اگر چه تصمیمات و فرامین این رستۀ پسران همیشه مطابق روح فرزندی الهی و هماهنگ با سیاستهای پسر آفریننده است، اشتباه آنها به پسر آفریننده ذکر شده است و در جزئیات تکنیک گاهی اوقات تصمیمات آنها پس از استیناف در دادگاههای عالی جهان لغو شده است. اما این پسران به ندرت مرتکب خطا می‌شوند، و آنها هرگز دست به شورش نزده‌اند. در تمامی تاریخ نبادان هرگز یک وُراندادک از دولت جهان سرپیچی نکرده است.

خدمت وُراندادکها در جهانهای محلی گسترده و متنوع است. آنها برای جهانهای دیگر به عنوان سفیر و به عنوان رایزنانی که کواکب را در محدودۀ جهان بومی خود نمایندگی می‌کنند خدمت می‌کنند. در میان تمامی رسته‌های فرزندی جهان محلی به آنها بیشترین میزان نمایندگی کامل قدرتهای عالیه واگذار شده است، که در وضعیتهای حساس جهان به کار گرفته می‌شود.

در آن کراتی که در تاریکی معنوی جدا شده‌اند، آن کراتی که به واسطۀ شورش و خطا متحمل انزوای سیاره‌ای شده‌اند، یک وُراندادک ناظر معمولاً تا زمان بازگشت وضعیت عادی حاضر است. در برخی وضعیتهای فوق‌العاده این ناظر والا می‌تواند اختیار مطلق و دلخواه روی هر موجود آسمانی که به آن سیاره اختصاص داده شده اعمال نماید. در تاریخ سلوینگتون ثبت شده است که وُراندادکها گاهی اوقات چنین اختیاری را به عنوان بالاترین نایب فرمانروای چنین سیاراتی اعمال کرده‌اند. و این همچنین حتی در مورد آن کرات مسکونی که به واسطۀ شورش دست نخورده مانده‌اند صادق بوده است.

اغلب یک گروه دوازده نفره یا بیشتر از پسران وراندادک پیرامون دعاوی ویژه که به وضعیت یک سیاره یا یک سیستم مربوط است به عنوان یک دادگاه عالی تجدید نظر و استیناف تشکیل جلسه می‌دهند. اما کارهای آنان عمدتاً به کارکردهای قضایی که بومی دولتهای کوکبه هستند مربوط است. در نتیجۀ تمامی این خدمات، پسران وُراندادک تاریخدانان جهانهای محلی شده‌اند. آنها با تمامی تقلاهای سیاسی و تحولات اجتماعی کرات مسکونی شخصاً آشنا هستند.

6- پدران کوکبه

حداقل سه وُراندادِک به حکومت هر یک از یکصد کواکب یک جهان محلی گمارده شده است. این پسران توسط پسر آفریننده انتخاب می‌شوند و توسط جبرئیل در طول 10٫000 سال استاندارد، در حدود 50٫000 سال به وقت یورنشیا به عنوان والامرتبه‌های کواکب برای خدمت به کار گمارده می‌شوند. والامرتبه‌ای که بر مسند حکومت است، پدر کوکبه، دو همکار دارد، یکی ارشد و یکی دون‌پایه، در هر تغییر دولت، همکار ارشد رئیس دولت می‌شود، و دون پایه وظایف ارشد را به عهده می‌گیرد، ضمن این که وُراندادکهای گمارده نشدۀ مقیم کرات سلوینگتون یکی از نفرات خود را به عنوان کاندیدا برای انتخاب نامزد می‌کنند تا مسئولیتهای همکار دون پایه را به عهده گیرد. بدین ترتیب هر یک از فرمانروایان والامرتبه بر طبق خط مشی کنونی یک دورۀ خدمت سی هزار ساله، در حدود 150٫000 سال یورنشیا، در ستاد مرکزی یک کوکبه دارد.

یکصد پدران کوکبه، رئیسان واقعی دولتهای کوکبه، کابینۀ عالی مشورتی پسر آفریننده را تشکیل می‌دهند. این شورا در ستاد مرکزی جهان جلسۀ مکرر دارد و در قلمرو و دامنۀ مشاوره دادنهایش نامحدود است، اما عمدتاً درگیر بهروزی کواکب و اتحاد دولت تمامی جهان محلی می‌باشد.

هنگامی که یک پدر کوکبه در ستاد مرکزی جهان در حال انجام وظایف می‌باشد، چنان که مکرراً می‌باشد، همکار ارشد مدیر موقت امور کوکبه می‌شود. کارکرد معمول همکار ارشد مدیریت امور معنوی است، در حالی که همکار دون پایه شخصاً با کار آسایش فیزیکی کوکبه مشغول است. با این وجود، هیچ خط مشی عمده‌ای هرگز در یک کوکبه به اجرا در نمی‌آید مگر این که هر سه والامرتبه در تمامی جزئیات اجرای آن به توافق برسند.

تمامی مکانیسم کانالهای اطلاعاتی روحی و ارتباطی در اختیار والامرتبه‌های کوکبه قرار دارد. آنها در تماس کامل با مافوقهای خود در سلوینگتون و تحت مسئولین مستقیم آنها، فرمانروایان سیستمهای محلی، می‌باشند. آنها مکرراً با این فرمانروایان سیستم تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد وضعیت کوکبه مشاوره کنند.

والامرتبه‌ها خود را با یک گروه از مشاوران که تعداد و پرسنل آن مطابق حضور گروههای گوناگون در ستاد مرکزی کوکبه و همچنین بر حسب تغییر نیازهای محلی فرق می‌کند احاطه می‌کنند. در طول ایام فشار ممکن است آنها تقاضای پسران بیشتری از نوع وراندادک برای کمک در کار اداری کنند و به سرعت آنها را دریافت می‌کنند. نُرلاشیادِک، کوکبۀ شما، در حال حاضر توسط دوازده پسر وُراندادک اداره می‌شود.

7- کرات وُراندادک

گروه دوم از هفت کراتی که در مدار هفتاد کرات اصلی احاطه کنندۀ سلوینگتون قرار دارند سیارات وراندادک را تشکیل می‌دهند. هر یک از این کرات، به همراه شش قمری که به دور آن می‌گردند، به یک مرحلۀ ویژه از فعالیتهای وراندادک تخصیص یافته است. در این چهل و نه گستره انسانهای در حال فراز نقطۀ اوج آموزش خود را در رابطه با قانونگذاری جهان کسب می‌کنند.

انسانهای در حال فراز مجامع قانونگذاری را آنطور که در کرات ستاد مرکزی کواکب عمل می‌کردند مشاهده کرده‌اند، اما اینجا در این کرات وراندادک آنها در تصویب قانونگذاری کلی واقعی جهان محلی تحت سرپرستی وراندادکهای ارشد شرکت می‌کنند. این تصویبها به این منظور طراحی شده‌اند که اعلانات متنوع مجامع خود مختار قانونگذاری یکصد کوکبه را هماهنگ نمایند. حتی در یوورسا هم آموزشی بهتر از آنچه که در مدارس وراندادک به دست می‌آید وجود ندارد. این آموزش تدریجی است، و از اولین کره آغاز می‌شود، سپس با کار مکمل در شش قمر آن ادامه یافته، و تا شش کرات اصلی باقیمانده و گروههای اقمار مربوط به آنان امتداد می‌یابد.

فرازگران مهاجر در این کرات مطالعه و کار عملی با فعالیتهای بیشمار جدید آشنا خواهند شد. برای ما قدغن نیست که این فعالیتهای جدید و غیرقابل تصور را آشکار سازیم، اما از این که بتوانیم این اقدامات را برای ذهن مادی موجودات فانی توصیف کنیم ناامید هستیم. ما برای رساندن معانی این فعالیتهای آسمانی فاقد کلام هستیم، و هیچ فعالیت قابل مقایسۀ بشری وجود ندارد که برای توصیف این کارهای جدید انسانهای در حال صعود آنطور که مطالعات خود را در این چهل و نه کره دنبال می‌کنند به کار بسته شود. و بسیاری فعالیتهای دیگر که بخشی از نظام فرازگرا نیستند در این کرات وُراندادکِ مدار سلوینگتون تمرکز یافته‌اند.

8- پسران لانوناندک

بعد از آفرینش وراندادکها، پسر آفریننده و روح مادر جهان به منظور به وجود آوردن سومین مرتبت فرزندی جهان، لانوناندکها، متحد می‌شوند. آنها گر چه با فعالیتهای گوناگونی که به حکومتهای سیستم مربوط است مشغول هستند، به بهترین نحو به عنوان حکمرانان سیستم، فرمانروایان سیستمهای محلی، و به عنوان پرنسهای سیاره‌ای، رئیسان اداری کرات مسکونی، شناخته شده‌اند.

این موجودات — تا جایی که به سطوح الوهیت مربوط می‌شود — از یک رتبۀ بعدی و پایین‌تر فرزندی آفرینش می‌باشند. آنها ملزم بودند به منظور آمادگی برای خدمت متعاقب برخی درسهای آموزشی را در کرات ملک صادق فرا گیرند. آنها در دانشگاه ملک صادق اولین دانشجویان بودند و مطابق توان، شخصیت، و فضیلت توسط آموزگاران و آزمونگران ملک صادق خود طبقه‌بندی شده و گواهی دریافت نمودند.

جهان نبادان وجود خود را با دقیقاً دوازده میلیون لانوناندک آغاز نمود، و پس از این که آنها از کرۀ ملک صادق عبور نمودند در آزمونهای نهایی به سه طبقه تقسیم شدند:

1- لانوناندکهای اول. از بالاترین رده 709٫841 نفر وجود داشتند. اینها پسرانی هستند که به عنوان حکمرانان سیستم و دستیاران شوراهای عالی کواکب در کار بالاتر اداری جهان به عنوان مشاور تعیین شده‌اند.

2- لانوناندکهای دوم. از این رسته که از ملک صادق برآمدند 10٫234٫601 تن وجود داشتند. آنها به عنوان پرنسهای سیاره‌ای و به ذخیره‌های آن رسته تخصیص یافته‌اند.

3- لانوناندکهای سوم. این گروه 1٫055٫558 تن را در بر داشت. این پسران به عنوان دستیاران تحت فرمان، پیام‌آوران، سرپرستان، مأموران، و نظاره‌گران عمل می‌کنند، و وظایف گوناگون یک سیستم و کرات تشکیل دهندۀ آن را به اجرا در می‌آورند.

آنطور که برای موجودات تکاملی میسر است ممکن نیست که این پسران از یک گروه به گروه دیگر پیشرفت کنند. آنها پس از این که در معرض آموزش ملک صادق قرار گرفتند، و پس از این که تست و طبقه‌بندی شدند، به طور دائم در رتبه‌ای که به آن تخصیص یافتند خدمت می‌کنند. همچنین این پسران به تولید مثل دست نمی‌زنند. تعداد آنها در جهان ثابت است.

در اعداد سرراست رستۀ لانوناندک پسران در سلوینگتون به ترتیب زیرین طبقه‌بندی شده است:

هماهنگ کنندگان جهان و مشاوران کوکبه ........................................................................................ 100٫000

حکمرانان سیستم و معاونان ................................................................................................................... 600٫000

پرنسهای سیاره‌ای و ذخیره‌ها ................................................................................................................. 10٫000٫000

سپاه پیام‌آور ............................................................................................................................................... 400٫000

سرپرستان و ثبت کنندگان .................................................................................................................... 100٫000

سپاه ذخیره ................................................................................................................................................ 800٫000

از آنجا که لانوناندکها نسبت به ملک صادقها و وُراندادکها یک رتبۀ نسبتاً پایین‌تر فرزندی هستند، آنها در واحدهای فرمانبردار جهان خدمت حتی بزرگتری می‌کنند، زیرا قادرند به مخلوقات پایین‌تر نژادهای هوشمند نزدیکتر شوند. آنها همچنین در گمراهی و خروج از تکنیک قابل قبول دولت جهان در معرض خطر بیشتری قرار دارند. اما این لانوناندکها، به ویژه نوع اول، در میان تمامی مدیران جهان محلی تواناترین و با مهارت‌ترین هستند. در توانایی اجرایی فقط جبرئیل و همکاران آشکار ناشدۀ او از آنها برترند.

9- فرمانروایان لانوناندک

لانوناندکها فرمانروایان مداوم سیارات و حکمرانان نوبتی سیستمها می‌باشند. چنین پسری اکنون در جروسم، ستاد مرکزی سیستم محلی کرات مسکونی شما، فرمانروایی می‌کند.

فرمانروایان سیستم در ستاد مرکزی هر سیستم از کرات مسکونی در هیئتهای دو یا سه نفره فرمانروایی می‌کنند. پدر کوکبه هر ده هزار سال یکی از این لانوناندکها را به عنوان رئیس برمی‌گزیند. گاهی اوقات هیچ تغییری در ریاست این گروه سه نفره انجام نمی‌شود. این امر کاملاً برای فرمانروایان کواکب اختیاری است. پرسنل دولتهای سیستم به طور ناگهانی عوض نمی‌شوند مگر این که مصیبتی به وقوع پیوندد.

هنگامی که فرمانروایان سیستم یا معاونان فرا خوانده می‌شوند، جای آنها از طریق انتخاب شورای عالی که در ستاد مرکزی کوکبه قرار دارد و از ذخیره‌های آن رسته تشکیل شده پر می‌شود. این گروه در ایدنشیا بزرگتر از حد متوسطی است که به آن اشاره گردید.

شوراهای عالی لانوناندک در ستاد مرکزی کواکب گوناگون قرار دارند. والامرتبۀ همکار ارشدِ پدر کوکبه ریاست چنین هیئتی را به عهده دارد، در حالی که همکار دون پایه مدیریت ذخیره‌های مرتبت دوم را به عهده دارد.

فرمانروایان سیستم با نامهای خود انطباق دارند. آنها در امور محلی کرات مسکونی تقریباً صاحب اختیار کامل هستند. آنها در راهنمایی پرنسهای سیاره‌ای، پسران ماتریال، و ارواح خادم تقریباً پدرانه هستند. درک شخصی فرمانروا تماماً کامل است. نظاره‌گران تثلیث از جهان مرکزی بر این فرمانروایان مدیریت نمی‌کنند. آنها بخش اجرایی جهان محلی هستند، و به عنوان سرپرستانِ اجرای فرامینِ قانونی و به عنوان مدیران ارشد برای اِعمال احکام قضایی جایی را در تمامی حکومت جهان ارائه می‌کنند که عدم وفاداری شخصی به خواست میکائیل پسر به آسانترین نحو و فوراً می‌تواند خود را به کرسی بنشاند و در صدد عملی ساختن آن برآید.

جهان محلی ما بد اقبال بوده است، بدین لحاظ که بیش از هفت صد تن از پسران رستۀ لانوناندک بر علیه دولت جهان شورش کرده‌اند، و بدین ترتیب در چندین سیستم و در سیارات بیشمار ایجاد اغتشاش نموده‌اند. از تمامی این تعداد از نقصانها فقط سه تا از طرف فرمانروایان سیستم بود. عملاً تمامی این پسران به رتبۀ دوم و سوم، پرنسهای سیاره‌ای و لانوناندکهای سوم تعلق داشتند.

تعداد زیاد این پسران که از درستی لغزش کرده‌اند نشانگر هیچ خطایی در آفرینندگی نیست. آنها می‌توانستند به طور الهی کامل خلق شوند، اما به این سبب چنین آفریده شدند که مخلوقات تکاملی را که در کرات زمان و مکان سکونت دارند بهتر درک کنند و به آنها نزدیک شوند.

در میان کلیۀ جهانهای محلی در اروانتان، به استثنای هِنسِلان، جهان ما بیشترین تعداد این نوع از پسران را از دست داده است. در یوورسا نظر بر این است که به این دلیل ما آنقدر آشفتگی اداری در نبادان داشته‌ایم که پسران رتبۀ لانوناندک ما با چنین درجۀ بزرگی از آزادی شخصی در انتخاب و برنامه‌ریزی آفریده شده‌اند. من با نگرشی انتقادی به این امر نگاه نمی‌کنم. آفرینندۀ جهان ما برای انجام این کار اختیار و توان کامل دارد. استدلال فرمانروایان بالای ما این است که در حالی که چنین پسرانِ برخوردار از انتخاب آزاد مشکلات زیاده از حدی در اعصار اولیۀ جهان ایجاد می‌کنند، هنگامی که همه چیز به طور کامل غربال و نهایتاً تثبیت شد، دستاوردهای وفاداری بالاتر و خدمت کاملتر ارادی از طرف این پسران کاملاً آزمون شده سردرگمی و محنتهای روزگاران پیشتر از آن را بسیار بیشتر جبران خواهد نمود.

در صورت وقوع شورش در ستاد مرکزی یک سیستم معمولاً یک حکمران جدید ظرف مدت زمان نسبتاً کوتاهی به کار گمارده می‌شود، اما در تک تک سیارات چنین نیست. آنها واحدهای تشکیل دهندۀ آفرینش مادی هستند، و خواست آزادانۀ مخلوق عاملی در داوری نهایی تمامی این مشکلات است. پرنسهای سیاره‌ایِ جانشین برای کرات منزوی تخصیص داده می‌شوند، سیاراتی که پرنسهای صاحب اختیار آنها ممکن است گمراه شده باشند، اما آنها حکمرانی فعال چنین کراتی را به عهده نمی‌گیرند تا این که بر پیامدهای شورش توسط اقدامات چاره‌سازی که به وسیلۀ ملک صادقها و شخصیتهای خادم دیگر مورد پذیرش قرار گرفته بخشاً استیلا حاصل شده و این پیامدها برطرف شده باشند. شورش توسط یک پرنس سیاره‌ای بی‌درنگ سیارۀ او را منزوی می‌سازد. مدارهای روحی محلی بلافاصله قطع می‌شوند. فقط یک پسر اعطایی می‌تواند خطوط ارتباطی بین سیاره‌ای را در چنین کرۀ از نظر معنوی منزوی از نو برقرار سازد.

برای نجات این پسران نافرمان و نابخرد طرحی وجود دارد، و بسیاری از این تدارک بخشاینده سود برده‌اند، اما هرگز دیگر نمی‌توانند در آن جایگاههایی که در آنها خطا کردند عمل کنند. آنها بعد از اعادۀ اعتبار به وظایف حراستی و به دوایر ادارۀ فیزیکی گمارده می‌شوند.

10- کرات لانوناندک

گروه سوم از هفت کره‌ای که در مدار هفتاد سیارۀ سلوینگتون با چهل و دو قمر مربوطه قرار دارند، خوشۀ کرات اداری لانوناندک را تشکیل می‌دهند. در این قلمروها لانوناندکهای باتجربه‌ای که به گروه فرمانروایان سابق سیستم تعلق دارند به عنوان آموزگاران اداری مهاجران در حال فراز و گروههای فرشتگان سراف انجام وظیفه می‌کنند. انسانهای تکاملی در پایتختهای سیستم مدیران سیستم را در حال کار مشاهده می‌کنند، اما آنها اینجا در هماهنگی عملی اعلانات اداری ده هزار سیستم محلی شرکت می‌کنند.

این مدارس اداری جهان محلی توسط یک گروه از پسران لانوناندک که به عنوان فرمانروایان سیستم و مشاوران کوکبه تجربه‌ای طولانی دارند سرپرستی می‌شوند. فقط مدارس اداری اِنسا از این کالجهای اجرائی برترند.

کرات لانوناندک در حالی که برای انسانهای در حال فراز به عنوان کرات آموزشی خدمت می‌کنند، مراکز اقدامات گسترده‌ای هستند که به کارکردهای عادی و روزمرۀ اداری جهان مربوط است. مهاجران در حال فراز مطالعات خود را در مدارس عملی دانش کاربردی — آموزش واقعی در انجام واقعی چیزهایی که آموزش داده می‌شود — در سرتاسر مسیر تا بهشت دنبال می‌کنند. سیستم آموزشی جهان که مسئولیت آن به عهدۀ ملک صادقها است، عملی، پیشرو، پرمعنی، و تجربی است. آن در بر گیرندۀ آموزش در چیزهای مادی، عقلانی، مورانشیایی، و معنوی است.

در ارتباط با این کرات اداری لانوناندک است که اکثر پسران نجات یافتۀ آن رسته به عنوان مسئولان و مدیران امور سیاره‌ای خدمت می‌کنند. و این پرنسهای سیاره‌ای خطاکار و همکاران شورشی آنها که برگزیدند اعادۀ اعتبار پیشنهادی را بپذیرند در این ظرفیتهای عادی، حداقل تا هنگامی که جهان نبادان در نور و حیات استقرار یافته، به خدمت ادامه خواهند داد.

با این وجود بسیاری از پسران لانوناندک در سیستمهای قدیمی‌تر پیشینۀ خدمت، مدیریت، و دستاوردهای معنوی شگفت‌انگیزی بنا نهاده‌اند. آنها به رغم تمایلشان به در غلتیدن در اشتباه از طریق استدلالات غلط آزادی شخصی و توهمات خود مختاری، یک گروه اصیل، با ایمان، و وفادار هستند.

[مسئولیت این مقاله به عهدۀ رئیس فرشتگان اعظم که با اجازۀ جبرئیل سلوینگتون عمل می‌کند می‌باشد.]

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©