Kapitel 35 - Guds Söner i lokaluniversumet

   
   Paragraph Numbers: | Av
UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantiaboken

Kapitel 35

Guds Söner i lokaluniversumet

35:0.1 (384.1) DE AV Guds Söner som har introducerats i det föregående har sitt ursprung i Paradiset. De är efterkommande till de universella domänernas gudomliga Härskare. Av den första paradisklassen av söner, Skaparsönerna, finns det i Nebadon endast en, Mikael, universumets fader och härskare. Av den andra klassen Paradissöner, Avonalerna eller Administratörsönerna, har Nebadon sin fulla kvot — 1.062. Och dessa ”mindre Kristusar” är alldeles lika effektiva och allsmäktiga i sina planetariska utgivningar som Skapar- och Mästarsonen var på Urantia. Den tredje klassen, som har sitt ursprung i Treenigheten, registreras inte i ett lokaluniversum, men jag uppskattar att det i Nebadon finns mellan femtontusen och tjugotusen av Treenighetens Undervisande Söner, förutom de registrerade 9.642 av skapade treenigade assistenterna. Dessa Paradisets Daynaler är varken domare eller administratörer; de är superlärare.

35:0.2 (384.2) De typer av Söner som här skall redogöras för har sitt ursprung i lokaluniversumet; de är efterkommande till en Paradisets Skaparson i varierande association med Universumets Moderande, som kompletterar honom. I dessa berättelser omnämns följande klasser av söner i lokaluniversumet:

35:0.3 (384.3) 1. Melkisedeksöner

35:0.4 (384.4) 2. Vorondadeksöner

35:0.5 (384.5) 3. Lanonandeksöner

35:0.6 (384.6) 4. Livsbärarsöner

35:0.7 (384.7) Den treeniga Paradisgudomen är verksam vid skapandet av tre klasser av söner: Mikaelerna, Avonalerna och Daynalerna. Den tvåförenade Gudomen i lokaluniversumet, Sonen och Anden, är också verksam vid skapandet av tre högre klasser av Söner: Melkisedekarna, Vorondadekarna och Lanonandekarna; och sedan de har åstadkommit detta trefaldiga frambringande samverkar de med följande nivå av Gud den Sjufaldige för att åstadkomma Livsbärarnas mångkunniga klass. Dessa varelser klassificeras som hörande till Guds nedstigande Söner, men de är en unik och säregen form av liv i universum. Redogörelsen för dem upptar nästa kapitel i sin helhet.

1. Fadermelkisedek

35:1.1 (384.8) Sedan varelserna för personlig tjänst såsom den Klara Morgonstjärnan och andra administrativa personligheter har fått sin tillvaro, sker det i enlighet med det gudomliga syftet och skapelseplanerna i ett givet universum en ny form av skapande förening mellan Skaparsonen och den Skapande Anden, den Oändlige Andens Dotter i lokaluniversumet. Den personlighetsefterkommande som blir resultatet av detta skapande partnerskap är den ursprunglige Melkisedek — Fader Melkisedek — den unika varelse som senare samverkar med Skaparsonen och den Skapande Anden för att ge tillvaro åt hela gruppen med detta namn.

35:1.2 (385.1) I universumet Nebadon verkar Fader Melkisedek som första verkställande medarbetare till den Klara Morgonstjärnan. Gabriel är sysselsatt mera med universumets verksamhetsprinciper, Melkisedek med praktiska förfaranden. Gabriel leder de reguljärt konstituerade domstolarna och råden i Nebadon, Melkisedek de speciella, extraordinära och nödfallskommissionerna och rådgivande organen. Gabriel och Fader Melkisedek är aldrig samtidigt borta från Salvington, ty i Gabriels frånvaro fungerar Fader Melkisedek som ledande verkställare i Nebadon.

35:1.3 (385.2) Melkisedekarna i vårt universum skapades alla inom en tusenårsperiod enligt standardtid av Skaparsonen och den Skapande Anden i förbindelse med Fader Melkisedek. Då de är en klass av söner vari en av deras egna fungerade som jämlik skapare är Melkisedekarna till sin konstitution delvis av självursprung och därför utvalda att förverkliga en överjordisk typ av självstyre. Vid bestämda tider väljer de sin egen administrativa ledare för en period på sju år enligt standardtid och fungerar i övrigt som en självreglerande klass, fastän den ursprunglige Melkisedek i egenskap av medförälder utövar sådana naturliga privilegier. Från tid till annan utnämner denne Melkisedekfader vissa individer i sin klass för att fungera som speciella Livsbärare till midsonitvärldarna, en typ av bebodda världar som inte hittills har uppenbarats på Urantia.

35:1.4 (385.3) Melkisedekarna fungerar inte i större utsträckning utanför lokaluniversumet, utom när de kallas som vittnen i ärenden som är anhängiga vid superuniversumets domstolar, och då de är utnämnda till speciella ambassadörer, vilket de ibland är, för att representera ett universum i ett annat inom samma superuniversum. Den ursprunglige eller förstfödde Melkisedek i varje universum är alltid fri att färdas till grannuniverserna eller Paradiset i uppdrag som gäller intressen och skyldigheter som berör hans klass.

2. Melkisedeksönerna

35:2.1 (385.4) Melkisedekarna är den första klassen av gudomliga Söner som kommer tillräckligt nära de lägre skapade varelsernas liv för att kunna direkt ta del i arbetet med att upplyfta de dödliga, att tjäna de evolutionära människoraserna utan att behöva inkarnera. Dessa Söner befinner sig naturligt vid mittpunkten av den stora personlighetsnedstigningen; till sitt ursprung är de ungefär halvvägs mellan den högsta Gudomligheten och det lägsta skapade livet begåvat med vilja. De blir därför naturliga medlare mellan de högre och gudomliga nivåerna av livsexistens och de lägre, även materiella, formerna av liv i de evolutionära världarna. De serafiska klasserna, änglarna, finner ett nöje i att arbeta med Melkisedekarna; i själva verket finner alla former av intelligent liv i dessa Söner förståelsefulla vänner, sympatiska lärare och visa rådgivare.

35:2.2 (385.5) Melkisedekarna är en självstyrande klass. Med denna unika grupp möter vi den första strävan till självbestämmande hos varelser i lokaluniversumet och observerar den högsta typen av sant självstyre. Dessa Söner organiserar sitt eget maskineri för administrationen av sin egen grupp och sin hemplanet jämte dess sex associerade sfärer och deras bivärldar. Det bör noteras att de aldrig har missbrukat sina privilegier; inom hela Orvontons superuniversum har dessa Melkisedeksöner inte en enda gång svikit sitt förtroende. De utgör hoppet för varje universumgrupp som strävar efter självstyre; de är mönstret för och undervisarna i självstyre för alla sfärer i Nebadon. Alla klasser av intelligenta varelser, överordnade ovanifrån och underordnade nedifrån, prisar helhjärtat Melkisedekarnas styre.

35:2.3 (386.1) Melkisedekklassen bland Sönerna innehar ställningen och påtar sig ansvaret som den äldste sonen i en stor familj har att bära. Det mesta av deras arbete är reguljärt och i någon mån rutinmässigt, men mycket av det är frivilligt och helt och hållet självpåtaget. Majoriteten av de speciella rådsmöten, som från tid till annan hålls i Salvington, sammankallas på förslag av Melkisedekarna. På eget initiativ patrullerar dessa Söner sitt födelseuniversum. De upprätthåller en autonom organisation, som ägnar sig åt att samla information i universumet, och rapporterar periodvist till Skaparsonen oberoende av all information som kommer upp till universumets högkvarter genom de reguljära representationerna som är sysselsatta med den rutinmässiga administrationen av riket. De är av naturen fördomsfria observatörer; de åtnjuter fullt förtroende bland alla klasser av förståndsvarelser.

35:2.4 (386.2) Melkisedekarna fungerar som världarnas rörliga och rådgivande appellationsdomstolar; dessa Universumsöner beger sig i små grupper till världarna för att tjäna som rådgivande kommissioner, ta emot vittnesmål, höra förslag och verka som rådgivare. Sålunda hjälper de till att lösa de största svårigheterna och bilägga de allvarliga meningsskiljaktigheterna som från tid till annan uppkommer i de evolutionära domänernas angelägenheter.

35:2.5 (386.3) Dessa äldsta Söner i ett universum är den Klara Morgonstjärnans huvudmedhjälpare då Skaparsonens uppdrag utförs. När en Melkisedek beger sig till en avlägsen värld i Gabriels namn kan han för detta speciella uppdrag befullmäktigas att företräda avsändaren, och i så fall uppträder han på planeten för uppdraget med den Klara Morgonstjärnans hela auktoritet. Detta gäller i synnerhet för de sfärer där en högre Son ännu inte har framträtt i de skapades gestalt i den världen.

35:2.6 (386.4) När en Skaparson påbörjar sitt utgivningslivsskede i en evolutionär värld beger han sig ensam; men när en av hans Paradisbröder, en Avonalson, inleder sin utgivning åtföljs han av assisterande Melkisedekar, tolv till antalet, vilka så effektivt bidrar till att utgivningsuppdraget blir framgångsrikt. De assisterar också Paradisavonalerna på dessas administrativa uppdrag till de bebodda världarna, och vid dessa besök är Melkisedekarna synliga för de dödligas ögon om Avonalsonen också har manifesterat sig på detta sätt.

35:2.7 (386.5) Det finns ingen fas i det planetariska andliga behovet som de inte skulle ha vårdnad om. De är de lärare som så ofta vinner hela världar av avancerat liv för det slutliga och fullständiga erkännandet av Skaparsonen och hans Paradisfader.

35:2.8 (386.6) Melkisedekarna är så gott som fulländade i sin visdom, men de är inte ofelbara i sitt omdöme. När de är avskilda och ensamma på planetariska uppdrag har de ibland felat i mindre ärenden, dvs. de har valt att göra vissa saker som deras överordnade senare inte har godkänt. Ett sådant omdömesfel diskvalificerar tillfälligt en Melkisedek tills han färdas till Salvington och i audiens med Skaparsonen får den instruktion som effektivt renar honom från den disharmoni som ledde till osämja med hans kollegor; och efter återställande vila följer sedan återinsättande i tjänst på den tredje dagen. Men dessa mindre missanpassningar i Melkisedekarnas verksamhet har sällan inträffat i Nebadon.

35:2.9 (387.1) Dessa Söner utgör inte en klass i tillväxt; deras antal är stationärt, fastän olika i varje lokaluniversum. Antalet Melkisedekar registrerade på deras högkvartersplanet i Nebadon är över tio miljoner.

3. Melkisedekvärldarna

35:3.1 (387.2) Melkisedekarna har sin egen värld nära Salvington, universumets högkvarter. Denna sfär, som heter Melkisedek, är styrvärlden för Salvingtonkretsen av sjuttio primära sfärer som var och en omges av sex bisfärer för speciella aktiviteter. Dessa underbara sfärer — sjuttio primära och 420 tilläggssfärer — kallas ofta Melkisedekarnas universitet. Uppstigande dödliga från alla konstellationer i Nebadon genomgår träning i alla 490 världar för att förvärva boendestatus i Salvington. Men utbildningen av uppstigna är endast en fas i de mångahanda aktiviteter som försiggår i Salvingtons klunga av arkitektoniska sfärer.

35:3.2 (387.3) De 490 sfärerna i Salvingtonkretsen indelas i tio grupper, var och en bestående av sju primära och fyrtiotvå bisfärer. Varje grupp står under allmän överinsyn av en av de större livsklasserna i universumet. Den första gruppen, som består av styrvärlden och de följande sex primära sfärerna i omkretsens planetfölje, står under Melkisedekarnas övervakning. Dessa Melkisedekvärldar är:

35:3.3 (387.4) 1. Styrvärlden — Melkisedeksönernas hemvärld.

35:3.4 (387.5) 2. Världen för det fysiska livets skolor och de levande energiernas laboratorier.

35:3.5 (387.6) 3. Världen för morontialivet.

35:3.6 (387.7) 4. Sfären för det begynnande andelivet.

35:3.7 (387.8) 5. Världen för det mellersta andelivet.

35:3.8 (387.9) 6. Sfären för det avancerande andelivet.

35:3.9 (387.10) 7. Området för jämlikt och supremt självförverkligande.

35:3.10 (387.11) De sex bivärldarna runt var och en av dessa Melkisedeksfärer finns till för aktiviteter som hör ihop med arbetet på den associerade primära sfären.

35:3.11 (387.12) Styrvärlden, sfären Melkisedek, är den allmänna mötesplatsen för alla varelser som är engagerade i att utbilda och förandliga de uppstigande dödliga från tid och rymd. För en uppstigen är denna värld antagligen den mest intressanta platsen i hela Nebadon. Alla evolutionära dödliga som graduerar från sin träning i konstellationen är bestämda att landa på Melkisedek, där de bekantas med programmet för ämnesområdena och det andliga framskridandet i Salvingtons utbildningssystem. Och aldrig kommer du att glömma dina reaktioner under den första dagen av livet i denna unika värld, inte ens sedan du har nått din bestämmelse i Paradiset.

35:3.12 (387.13) De uppstigande dödliga har sin hemvist i Melkisedekvärlden medan de genomgår sin träning på de sex omkringkretsande planeterna för specialiserad utbildning. Och denna samma metod tillämpas under hela deras vistelse i de sjuttio kulturvärldarna, Salvingtonkretsens primära sfärer.

35:3.13 (387.14) Många olika aktiviteter upptar tiden för de talrika varelser som bor i Melkisedeksfärens sex bivärldar, men när det gäller de uppstigande dödliga är dessa satelliter helgade åt följande speciella faser av studium:

35:3.14 (388.1) 1. Sfär nummer ett är inriktad på en genomgång av de uppstigande dödligas inledande planetariska liv. Detta arbete sker i klasser bestående av dem som har sitt dödliga ursprung i en viss värld. De som kommer från Urantia företar denna erfarenhetsmässiga återblick tillsammans.

35:3.15 (388.2) 2. Det speciella arbetet på sfär nummer två består av en liknande genomgång av erfarenheterna från mansoniavärldarna som kretsar runt primärsatelliten i lokalsystemets högkvarter.

35:3.16 (388.3) 3. De återblickar som sker på denna sfär hänför sig till vistelsen i lokalsystemets huvudstad och omfattar aktiviteterna i de återstående arkitektoniska världarna i systemets högkvartersklunga.

35:3.17 (388.4) 4. Den fjärde sfären är inriktad på en genomgång av erfarenheterna i konstellationens sjuttio bivärldar och på de med dem associerade sfärerna.

35:3.18 (388.5) 5. På den femte sfären försiggår genomgången av uppstigningsvistelsen i konstellationens högkvartersvärld.

35:3.19 (388.6) 6. Tiden på sfär nummer sex ägnas åt ett försök att korrelera dessa fem epoker och sålunda uppnå en koordinering av erfarenheterna som en förberedelse för inträdet i Melkisedeks grundskolor för universumträning.

35:3.20 (388.7) Skolorna för universumadministration och andlig visdom är belägna i Melkisedekarnas hemvärld, där också de skolor finns som är inriktade på en enda forskningslinje, såsom energi, materia, organisation, kommunikation, register, etik och jämförande av skapade varelsers existens.

35:3.21 (388.8) I Melkisedekarnas Högskola för Andlig Utrustning samarbetar alla klasser — även Paradisets klasser — av Guds Söner med Melkisedeklärarna och de serafiska lärarna i utbildningen av de skaror som färdas ut som bestämmelsens evangelister och förkunnar andlig frihet och gudomligt sonskap även till universumets avlägsna världar. Denna speciella skola vid Melkisedekarnas universitet är en exklusiv institution för universumet; gäststuderande från andra riken tas inte emot.

35:3.22 (388.9) Den högsta kursen av träning i universumadministration ges av Melkisedekarna i deras hemvärld. Den Höga Etikens Högskola leds av den ursprunglige Fader Melkisedek. Det är till dessa skolor som de olika universerna sänder utbytesstudenter. Fastän Nebadons unga universum står lågt på skalan av universer när det gäller andlig uppnåelse och hög etisk utveckling har emellertid våra administrativa svårigheter till den grad gjort hela universumet till en enda stor klinik för närbelägna skapelser att Melkisedekarnas högskolor är till trängsel fyllda av gäststuderande och observatörer från andra riken. Förutom den oerhört stora gruppen av egna inskrivna studerande finns det alltid över ett hundra tusen främmande studerande närvarande vid Melkisedekarnas skolor, ty Melkisedekarnas klass i Nebadon är berömd över hela Splandon.

4. Melkisedekarnas specialuppgifter

35:4.1 (388.10) En långt specialiserad gren av Melkisedekarnas aktiviteter är sysselsatt med övervakningen av de uppstigande dödligas progressiva morontiaskede. Mycket av denna träning ges av de tålmodiga och visa serafiska omvårdarna assisterade av dödliga som har stigit upp till relativt högre nivåer av uppnåelse i universumet, men all denna utbildningsverksamhet står under allmän överinsyn av Melkisedekarna i förening med Treenighetens Undervisande Söner.

35:4.2 (389.1) Fastän Melkisedek-klasserna i huvudsak ägnar sig åt det omfattande utbildningssystemet och det erfarenhetsmässiga träningsprogrammet i lokaluniversumet, fungerar de också i unika uppgifter och ovanliga situationer. I ett evolverande universum som till slut omfattar ungefär tio miljoner bebodda planeter måste man räkna med många händelser som avviker från det vanliga, och vid sådana kristillfällen verkar Melkisedekarna. I Edentia, högkvarteret i er konstellation, kallas de Nödfallssöner. De är alltid redo att tjäna i alla kritiska lägen — fysiska, intellektuella eller andliga — på en planet, i ett system, i en konstellation eller i ett universum. Var och när speciell hjälp än behövs, där finner man en eller flera av Melkisedeksönerna.

35:4.3 (389.2) När någon del av Skaparsonens plan hotas av misslyckande beger sig någon Melkisedek genast iväg för att hjälpa. Men inte särskilt ofta kallas de att tjänstgöra mitt i ett syndfullt uppror, ett sådant som inträffade i Satania.

35:4.4 (389.3) Melkisedekarna är de första att handla i alla krissituationer, av vad slag de än må vara, i alla världar där det bor viljevarelser. De verkar ibland på egensinniga planeter som temporära beskyddare och tjänar som godmän för en försumlig planetarisk styrelse. Vid en planetarisk kris tjänar dessa Melkisedeksöner i många unika bemärkelser. En sådan Son kan med lätthet göra sig synlig för dödliga varelser, och ibland har någon av denna klass även inkarnerat i de dödligas köttsliga gestalt. Sju gånger i Nebadon har en Melkisedek tjänat som en köttslig dödlig i en evolutionär värld, och vid talrika tillfällen har dessa Söner framträtt i gestalten hos andra klasser av universumvarelser. De är verkligen mångsidiga och frivilliga omvårdare i nödsituationer för alla klasser av förståndsvarelser i universumet och för alla världar och system av världar.

35:4.5 (389.4) Den Melkisedek som levde på Urantia under Abrahams tid var lokalt känd som Salems furste, för att han var ledare för en liten koloni av sanningssökare som bodde på en plats kallad Salem. Han erbjöd sig att inkarnera i de dödligas köttsliga gestalt, och det gjorde han efter godkännande av planetens Melkisedek-godmän som fruktade att livets ljus skulle slockna under denna period av tilltagande andligt mörker. Och han omhuldade sanningen för sin tid och förde den tryggt vidare till Abraham och dennes medarbetare.

5. Vorondadeksönerna

35:5.1 (389.5) Efter skapelsen av de personliga medhjälparna och den första gruppen av de mångkunniga Melkisedekarna gjorde Skaparsonen och lokaluniversumets Skapande Ande upp planerna för och gav existens åt den andra stora och olikartade klassen av universumsöner, Vorondadekarna. De är mera allmänt kända som konstellationsfäder, ty en Son av denna klass finns alltid som ledare för konstellationsstyrelsen i varje lokaluniversum.

35:5.2 (389.6) Antalet Vorondadekar varierar i varje lokaluniversum, och det registrerade antalet i Nebadon är jämnt en miljon. Dessa Söner saknar likt sina jämlika, Melkisedekarna, förmågan att föröka sig. Det finns ingen känd metod med vilken de kunde öka sitt antal.

35:5.3 (389.7) I många avseenden är dessa Söner en självstyrande enhet; som individer och som grupper och även som en helhet är de i stor utsträckning självbestämmande, ungefär så som Melkisedekarna, men Vorondadekarnas aktiviteter är inte lika vittomfattande. De är inte jämbördiga med sina Melkisedek-bröder i lysande mångsidighet, men de är rentav mera tillförlitliga och effektiva som härskare och framsynta administratörer. Inte heller är de helt administrativa jämlikar med sina underordnade de lanonandekiska Systemhärskarna, men de överträffar alla klasser av universumsöner i fråga om syftets stabilitet och omdömets gudomlighet.

35:5.4 (390.1) Fastän denna klass av Söners beslut och avgöranden alltid är i enlighet med de gudomliga Sönernas ande och i harmoni med Skaparsonens verksamhetsprinciper har de, för fel som de har gjort, blivit kallade inför Skaparsonen, och när det gäller detaljer i något förfarande har deras beslut ibland upphävts vid hänvändelse till högre domstolar i universumet. Men sällan gör sig dessa Söner skyldiga till fel, och de har aldrig gjort uppror; aldrig i hela Nebadons historia har en Vorondadek befunnits visa förakt för universumets styrelse.

35:5.5 (390.2) Vorondadekarnas tjänst i lokaluniverserna är omfattande och varierande. De verkar som ambassadörer i andra universer och som konsuler representerande konstellationer inom deras födelseuniversum. Bland alla klasser av söner i lokaluniversumet anförtros de oftast full delegering av suveräna maktbefogenheter att utövas i kritiska situationer i universumet.

35:5.6 (390.3) I de världar som är avskilda i andligt mörker, på de sfärer som genom uppror och försummelse har råkat ut för planetarisk isolering, finns vanligen en Vorondadek närvarande för observation i avvaktan på att det normala läget återställs. I vissa krissituationer skulle denne Högste observatör kunna utöva absolut och godtycklig auktoritet över varje himmelsk varelse som har förordnats till den planeten. Av Salvingtons register framgår att Vorondadekarna ibland har utövat denna auktoritet i egenskap av Högsta regenter på sådana planeter. Och detta har hänt även i sådana bebodda världar som inte har berörts av uppror.

35:5.7 (390.4) Ofta sitter en kår av tolv eller flera Vorondadeksöner till doms som en högre domstol för besvär och vädjan i speciella fall som berör en planets eller ett systems ställning. Men i större utsträckning rör deras arbete de lagstiftande funktioner som naturligt hör till konstellationsstyrelserna. Som ett resultat av alla dessa sina tjänster har Vorondadeksönerna blivit lokaluniversernas historiker; de är personligen bekanta med alla de politiska striderna och sociala omvälvningarna i de bebodda världarna.

6. Konstellationsfäderna

35:6.1 (390.5) Åtminstone tre Vorondadekar förordnas som härskare till vart och ett av de ett hundra konstellationerna i ett lokaluniversum. Dessa Söner utväljs av Skaparsonen och förordnas av Gabriel som de Högsta i konstellationerna för tjänst under en tiotusenårsperiod — 10.000 standardår, omkring 50.000 år enligt Urantiatid. Den regerande Högsta, Konstellationsfadern, har två medarbetare, en äldre och en yngre. Vid varje administrationsbyte blir den äldre medarbetaren ledare för regeringen och den yngre övertar den äldres skyldigheter, medan de oförordnade Vorondadekarna bosatta i Salvingtons världar nominerar en från sin krets att utväljas till att överta den yngre medarbetarens skyldigheter. Sålunda har var och en av de Högsta härskarna enligt nuvarande praxis en ämbetstid om tre tiotusenårsperioder, omkring 150.000 urantiaår, vid högkvarteret i en konstellation.

35:6.2 (390.6) De ett hundra Konstellationsfäderna, de egentliga överhuvudena för konstellationsregeringarna, bildar Skaparsonens suprema rådgivande kabinett. Detta råd sammanträder ofta i universumhögkvarteret och dess överläggningar är obegränsade till område och omfattning men gäller i huvudsak konstellationernas välfärd och förenhetligandet av hela lokaluniversumets administration.

35:6.3 (391.1) När en Konstellationsfader är frånvarande för att sköta sina plikter vid universumets högkvarter, vilket han ofta är, blir den äldre medarbetaren fungerande ledare för konstellationens angelägenheter. Den normala funktionen för den äldre medarbetaren är uppsikten över andliga frågor medan den yngre medarbetaren är personligen sysselsatt med konstellationens fysiska välfärd. Inget större program genomförs emellertid i en konstellation utan att alla tre Högsta är överens om alla detaljer i dess förverkligande.

35:6.4 (391.2) Hela andeinformationsinsamlingens och kommunikationskanalernas mekanism står till förfogande för de Högsta i konstellationen. De har fulländad kontakt med sina överordnade i Salvington och med sina direkt underordnade, härskarna i lokalsystemen. De sammankommer ofta till möten med dessa Systemhärskare för att överlägga om läget i konstellationen.

35:6.5 (391.3) De Högsta omger sig med en kår av rådgivare, som varierar till antal och sammansättning från tid till annan enligt närvaron av olika grupper vid konstellationshögkvarteret och de olika lokala behoven. I pressande tider kan de be om och snabbt få ytterligare Söner från Vorondadekarnas klass för att hjälpa till med det administrativa arbetet. Norlatiadek, er egen konstellation, administreras för närvarande av tolv Vorondadeksöner.

7. Vorondadekvärldarna

35:7.1 (391.4) Den andra gruppen om sju världar i den krets om sjuttio primära sfärer som omger Salvington utgörs av Vorondadekarnas planeter. Varje sfär med dess sex satelliter i omlopp kring den är inriktad på en speciell fas av Vorondadekarnas aktiviteter. I dessa fyrtionio världar får de uppstigande dödliga sin högsta utbildning beträffande universumets lagstiftning.

35:7.2 (391.5) De uppstigande dödliga har iakttagit de lagstiftande församlingarna då de verkade i konstellationernas högkvartersvärldar, men här i dessa Vorondadekvärldar deltar de under ledning av de äldre Vorondadekarna i utformningen av den egentliga allmänna lagstiftningen i lokaluniversumet. Denna utformning är avsedd att koordinera de olika ställningstagandena i de autonoma lagstiftande församlingarna i de ett hundra konstellationerna. Den undervisning man får i Vorondadekarnas skolor överträffas inte ens i Uversa. Denna träning framskrider gradvis och sträcker sig från den första sfären jämte kompletterande arbete på dess sex satelliter upp genom de återstående sex primära sfärerna och deras associerade satellitgrupper.

35:7.3 (391.6) De uppstigande pilgrimerna blir insatta i talrika nya aktiviteter i dessa världar för studier och praktiskt arbete. Vi är inte förbjudna att försöka uppenbara dessa nya sysselsättningar, som ni inte ens kan drömma om, men vi misströstar om att kunna beskriva dessa åtaganden för de dödliga varelsernas materiella sinne. Vi har inga ord för att överföra betydelsen i dessa himmelska aktiviteter, och det finns inga motsvarande mänskliga verksamheter som kunde användas för att illustrera de uppstigande dödligas nya sysselsättningar då de bedriver sina studier i dessa fyrtionio världar. Och många andra aktiviteter som inte hör till uppstigningsprogrammet är koncentrerade till dessa Vorondadekvärldar i kretsen runt Salvington.

8. Lanonandeksönerna

35:8.1 (392.1) Efter skapandet av Vorondadekarna förenar sig Skaparsonen och Universumets Moderande i avsikt att ge existens till den tredje klassen av universumsöner, Lanonandekarna. Fastän dessa ägnar sig åt mångahanda uppgifter som ansluter sig till systemens administration är de främst kända som Systemhärskare, härskare över lokalsystemen, och som Planetprinsar, administrativa överhuvuden för de bebodda världarna.

35:8.2 (392.2) Då dessa skapade söner är en senare och — med tanke på gudomlighetsnivåer — lägre klass, behövde dessa varelser genomgå vissa träningskurser i Melkisedekvärldarna som förberedelse för senare tjänst. De var de första studerande vid Melkisedekarnas universitet, och de klassificerades och intygades av sina Melkisedeklärare och -examinatorer enligt förmåga, personlighet och uppnådda resultat.

35:8.3 (392.3) I början av sin tillvaro hade universumet Nebadon exakt tolv miljoner Lanonandekar, och då de hade genomgått Melkisedekarnas sfär indelades de på basis av de slutliga testen i tre klasser:

35:8.4 (392.4) 1. Första gradens Lanonandekar. Av den högsta rangen fanns det 709.841 Lanonandekar. Dessa är de Söner som bestäms till Systemhärskare, till assistenter vid konstellationernas suprema råd och till rådgivare i universumets högre administrativa arbete.

35:8.5 (392.5) 2. Andra gradens Lanonandekar. Av denna klass som framträdde från Melkisedek fanns det 10.234.601 Lanonandekar. De förordnas som Planetprinsar och till reserven i den klassen.

35:8.6 (392.6) 3. Tredje gradens Lanonandekar. Denna grupp omfattade 1.055.558 Lanonandekar. Dessa Söner fungerar som underordnade assistenter, budbärare, väktare, kommissionärer och observatörer, och de uträttar allehanda ärenden i ett system och dess delvärldar.

35:8.7 (392.7) Det är inte möjligt för dessa Söner, såsom för evolutionära varelser, att avancera från en grupp till en annan. Sedan de har genomgått Melkisedekträningen och blivit testade och klassificerade tjänar de fortsättningsvis med den rang som har givits dem. Inte heller producerar dessa Söner efterkommande; deras antal i universumet är konstant.

35:8.8 (392.8) Avrundat klassificeras Sönernas Lanonandekklass i Salvington enligt följande:

35:8.9 (392.9) Universumkoordinatorer och Konstellationsrådgivare100.000

35:8.10 (392.10) Systemhärskare och Assistenter600.000

35:8.11 (392.11) Planetprinsar och Reserver10.000.000

35:8.12 (392.12) Budbärarkårer400.000

35:8.13 (392.13) Väktare och Upptecknare100.000

35:8.14 (392.14) Reservkår800.000

35:8.15 (392.15) Emedan Lanonandekarna är en något lägre klass av Söner än Melkisedekarna och Vorondadekarna är de till ännu större hjälp i de underordnade enheterna i universumet, ty de kan komma närmare de förståndsmässiga rasernas lägre varelser. De löper också större risk att fara vilse, att avvika från de godtagbara förfarandena för universumstyre. Men dessa Lanonandekar, i synnerhet första gradens klass, är de mest dugliga och mångkunniga av alla administratörer i lokaluniversumet. I verkställighetsförmåga överträffas de endast av Gabriel och hans ouppenbarade medarbetare.

9. Lanonandekhärskarna

35:9.1 (393.1) Lanonandekarna är ständiga härskare över planeterna och roterande härskare över systemen. En sådan Son härskar nu i Jerusem, högkvarteret i ert lokalsystem som består av bebodda planeter.

35:9.2 (393.2) Systemhärskarna regerar i kommissioner om två eller tre i högkvarteret i varje system bestående av bebodda världar. Konstellationsfadern utnämner en av dessa Lanonandekar till ledare vart tiotusende år. Ibland företas ingen förändring beträffande trions ledare; ärendet ligger helt i konstellationshärskarnas händer. Det sker ingen plötslig förändring i systemstyrelsernas sammansättning, såvida inte någon tragedi av något slag inträffar.

35:9.3 (393.3) När Systemhärskare eller assistenter återkallas fylls deras platser genom urval som görs av det suprema rådet, beläget i konstellationshögkvarteret, från den klassens reserv, en grupp som i Edentia är större än vad i genomsnitt angetts.

35:9.4 (393.4) Lanonandekarnas suprema råd är belägna i de olika konstellationernas högkvarter. Ett sådant organ leds av den äldre Högsta medarbetaren till Konstellationsfadern, medan den yngre medarbetaren övervakar reserverna av dem som hör till andra gradens klass.

35:9.5 (393.5) Systemhärskarna gör skäl för sina namn; de är så gott som suveräna när det gäller de bebodda världarnas lokala angelägenheter. De är nästan faderliga i sin ledning av Planetprinsarna, de Materiella Sönerna och de omvårdande andarna. Det personliga greppet hos härskaren är nästan fullständigt. Dessa härskare övervakas inte av Treenighetens observatörer från centraluniversumet. De utgör den exekutiva grenen i lokaluniversumet, och som övervakare av lagföreskrifternas efterlevnad och verkställare av domstolsbeslutens tillämpning företräder de den plats i hela universumets administration där personlig illojalitet i förhållande till Mikaelsonens vilja lättast och enklast skulle kunna förskansa sig och försöka hävda sig.

35:9.6 (393.6) Vårt lokaluniversum har haft otur såtillvida att över sju hundra Söner av Lanonandekarnas klass har gjort uppror mot universumets styrelse och sålunda åstadkommit förvirring i flera system och på talrika planeter. Av detta totala antal misslyckanden var endast tre Systemhärskare; praktiskt taget alla dessa Söner hörde till andra eller tredje klassen, Planetprinsar och tredje gradens Lanonandekar.

35:9.7 (393.7) Det stora antalet bland dessa Söner som har orsakat förlust av sin integritet, anger inte något fel i skapelseverksamheten. De kunde ha gjorts gudomligt fulländade, men de skapades sådana de är för att de bättre skulle förstå och komma nära de evolutionära varelserna som bor i tidens och rymdens världar.

35:9.8 (393.8) Av alla lokaluniverser i Orvonton, med undantag för Henselon, har vårt universum förlorat det största antalet Söner i denna klass. I Uversa råder den samstämmiga uppfattningen att vi har haft så mycket administrativt besvär i Nebadon för att våra Söner i Lanonandekarnas klass har skapats med så stor grad av personlig frihet att välja och planera. Jag gör inte denna observation för att kritisera. Vårt universums Skapare har full rätt och makt att göra så. Våra höga regenter hävdar att fastän sådana fritt väljande Söner åstadkommer väldigt mycket besvärligheter i universumets tidigare tidsåldrar, så kommer vinsterna — dessa söners högre lojalitet och gedignare frivillig tjänst — när allting har blivit färdigt sållat och slutligt avgjort, att långt mer än kompensera förvirringen och prövningarna under tidigare tider.

35:9.9 (394.1) Vid fall av uppror i ett systemhögkvarter installeras en ny härskare vanligen inom en förhållandevis kort tid, men så är inte fallet på enskilda planeter. De är beståndsdelar i den materiella skapelsen, och de skapades fria vilja utgör en faktor vid det slutliga dömandet av alla sådana problem. Efterföljare till Planetprinsen förordnas för isolerade världar, planeter vilkas behöriga furste farit vilse, men de påbörjar inte ett aktivt regerande av dessa världar förrän följderna av upproret delvis har övervunnits och avlägsnats av de helande åtgärder som Melkisedekarna och andra omvårdande personligheter har tillgripit. Uppror av en Planetprins isolerar genast hans planet; de lokala andliga strömkretsarna bryts omedelbart. Endast en Gåvoson kan återupprätta de interplanetariska kommunikationslinjerna i en sådan andligen isolerad värld.

35:9.10 (394.2) Det finns en plan för att rädda dessa egensinniga och okloka Söner, och många har begagnat sig av detta barmhärtiga arrangemang; men aldrig mera får de fungera i den ställning där de felade. Efter rehabilitering anvisas de till övervakningsuppgifter och till avdelningar för fysisk administration.

10. Lanonandekvärldarna

35:10.1 (394.3) Den tredje gruppen av sju världar i kretsen om sjuttio planeter runt Salvington jämte deras respektive fyrtiotvå satelliter utgör Lanonandekarnas klunga av administrativa sfärer. I dessa världar tjänstgör de erfarna Lanonandekarna, som hör till kåren för tidigare Systemhärskare, som administrationslärare för de uppstigande pilgrimerna och de serafiska skarorna. De evolutionära dödliga iakttar systemadministratörerna i deras arbete i systemens huvudstäder, men här deltar de i själva koordineringen av de administrativa ställningstagandena i de tiotusen lokalsystemen.

35:10.2 (394.4) Dessa administrationsskolor i lokaluniversumet övervakas av en kår av Lanonandeksöner med lång erfarenhet som Systemhärskare och som rådgivare i konstellationerna. Dessa verkställighetsskolor överträffas endast av administrationsskolorna i Ensa.

35:10.3 (394.5) Samtidigt som Lanonandekarnas världar tjänar som träningssfärer för uppstigande dödliga utgör de centra för omfattande projekt som rör universumets normala och rutinmässiga operationer. Hela vägen in till Paradiset bedriver de uppstigande pilgrimerna sina studier i de praktiska skolorna för tillämpad kunskap — egentlig träning i att verkligen utföra det som de blir lärda. Universumets utbildningssystem som upprätthålls av Melkisedekarna är praktiskt, gradvis framskridande, meningsfullt och erfarenhetsbaserat. Det omfattar träning i materiella, intellektuella, morontiella och andliga ting.

35:10.4 (394.6) Det är i anslutning till dessa Lanonandekarnas administrativa sfärer som de flesta av de räddade Sönerna i den klassen tjänar som övervakare av och ledare för planetariska angelägenheter. Och dessa felande Planetprinsar och deras upprorsgelikar som valde att acceptera den erbjudna rehabiliteringen kommer att fortsätta i dessa rutinuppgifter åtminstone tills Nebadons universum har etablerats i ljus och liv.

35:10.5 (395.1) Många av Lanonandeksönerna i de äldre systemen har emellertid byggt upp för sig en utomordentlig meritlista i fråga om tjänst, administration och andlig uppnåelse. Det är en ädel, trogen och lojal grupp trots sin tendens att fara vilse genom misstagna uppfattningar om personlig frihet och overkliga föreställningar om självbestämmande.

35:10.6 (395.2) [Avfattat under beskydd av Ledaren för Ärkeänglarna, bemyndigad av Gabriel från Salvington.]

Foundation Info

UtskriftsversionUtskriftsversion

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved